D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen)."

Transkript

1 D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B : TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve)) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (alle ved advokat Christian Fribjart Andreasen) Færøernes Rets dom af 14. juni 2011 (BS 1270/2010) er anket af TAKS med påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end idømt ved Færøernes Ret. De indstævnte, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K, har principalt påstået stadfæstelse, dog således at det idømte beløb forrentes med 0,7 % i rente om måneden fra den 1. juni 2009 til betaling sker, subsidiært betaling af et mindre beløb. Supplerende sagsfremstilling TAKS afgørelse af 13. marts 2009 til hver af de indstævnte, herefter A m.fl., var i det væsentlige enslydende. Den 13. marts 2009 var en fredag, og det er oplyst, at der ikke på daværende tidspunkt blev bragt post ud om lørdagen, således at A m.fl. tidligst kan have modtaget brevene mandag den 16. marts I afgørelsen til A, der er gengivet i Færøernes Rets dom, hedder det i oversættelse til dansk blandt andet:

2 - 2 - Under henvisning til agterskrivelsen, dateret , har TAKS besluttet at den meddelte forhøjelse af Deres kapitalgevinstselvangivelse udføres. Sagens forløb har været følgende: Repræsentanter for TAKS var på besøg hos selskabet Holdingselskab 1 for at revidere ændringer i aktiekapitalen/egenkapitalen fra 2001 til Ved besøget blev konstateret, at Holdingselskab 1 den 18. juli 2003 har købt egne aktier pålydende kr for i alt kr Salget har ingen indflydelse på ejerforholdet mellem eksisterende aktionærer. Det er de samme aktionærer, som ejer samme aktiv i selskabet efter salget, som forinden salget den 18. juli Idet aktionærerne/ejerforholdet er det samme, før og efter salget af aktier til selskabet den 18. juli 2001, anser TAKS, at aktionærerne ikke her har afgivet noget aktiv, og pengene fra Holdingselskab 1 på kr er derfor at anse som udlodning, jf. kapitalgevinstskattelovens 1, stk. 2. Som udbytte anses alt, som selskab udlodder aktionær, andelshaver o.a. TAKS agter derfor at behandle salget af aktier den 18. juli 2003 til Holdingselskab 1 som skjult udlodning, da salget ikke har indflydelse på ejerforholdet mellem eksisterende aktionærer. Ifølge foranstående nævnte oversigt er Deres andel af det samlede beløb 15,38 % af kr i alt kr TAKS ændrer derfor Deres kapitalgevinstselvangivelse for 2003 således: Udbytte fra Holdingselskab 1 kr Dette medfører, at De skal betale TAKS kapitalgevinstskat for 2003 i alt 35 % af kr Ejerforholdene i 2005/2006 Aktionærerne i Holdingselskab 1 stifter den selskabet Holdingselskab 2. Holdingselskab 2 blev stiftet med kr i aktiekapital til kurs 100. Aktiekapitalen indbetales med apportindskud. Apportindskuddet er aktierne i Holdingselskab 1. P/F Grannskoðarafelagið Rasmussen & Weihe har udført vurderingen af apportindskuddet. Aktierne i Holdingselskab 1 blev vurderet til kr. 250 mill. Heraf er kr. 97,5 mill aktiekapital og resten kr blev bogført som gæld til stifterne. Formelt ejer Holdingselskab 2 herefter 100 % af Holdingselskab 1..

3 - 3 - Ejerforholdet er just det samme som ejerforholdet i Holdingselskab 1 den , om der ses bort fra egne aktier. Pr blev Holdingselskab 2, som da alene havde eksisteret i ca. 2 måneder, og Holdingselskab 1 fusioneret (skattepligtig fusion), hvor Holdingselskab 1 blev det fortsættende selskab (såkaldt omvendt lodret skattepligtig fusion).. Det vil sige, at der igen er de samme ejere, der ejer aktiekapitalen i Holdingselskab 1 i samme forhold, som forinden selskabet blev Holdingselskab 2 s datterselskab. Selv om der i dette tilfælde formelt er tale om salg af aktier fra ovennævnte aktionær til Holdingselskab 2, med efterfølgende fusion af selskaberne, anser TAKS ikke, at det reelle indhold i handlerne kan ligestilles med salg eller anden afhændelse. Afhændelse/salg indebærer nemlig en fuldstændig og endelig overførsel af tinglige rettigheder over et aktiv fra et skattesubjekt til et andet. Afhændelsen af aktierne sammen med den efterfølgende omvendte lodrette fusion af selskaberne indebærer nemlig, at aktionærerne fortsat ejer just samme aktiv i Holdingselskab 1. TAKS anser derfor, at her er tale om skattesalg, dvs. om kunstig afhændelse, hvis eksistensberettigelse eller betingelser just er planlagt til, uretmæssigt, at opnå en skattefordel. TAKS anser derfor salget af aktierne i Holdingselskab 1 til Holdingselskab 2 med efterfølgende fusion som skjult udlodning. Skjult udlodning er beløb, der udbetales fra selskab til aktionær, og som skatteretlig er udbytte (Kapitalgevinstskattelovens 1, stk. 2), men som parterne benævner anderledes, for at opnå en, skattemæssig set, sammenfattende bedre stilling. Aftalen mellem parterne, der ligger til grund for udbetalingen, kan blive bindende juridisk set, men på grund af interessefællesskabet, kan den ikke vurderes efter indholdet. Når det skal afgøres, om der er tale om skjult udlodning, vil der blive lagt vægt på, om salget af aktier, i dette tilfælde til et andet selskab, bliver anvendt som alternativ udlodning. I sådanne tilfælde bliver det blandt andet vurderet om aktionæren faktisk har afgivet sin indflydelse på den udbyttegivende ejendom. I dette tilfælde er det de samme aktionærer som fortsat ejer, efter salg og efterfølgende fusion, den samme kapitalandel i selskabet. TAKS anser derfor, at formålet med salget og efterfølgende fusion af selskaberne, alene var at overføre penge fra selskabet til aktionærernes privatejendom. Det har ingen indflydelse om pengene står på en mellemregning med selskabet som aktionærernes tilgodehavende, eller om selskabet har udbetalt salgssummen til aktionærerne. Da salget ikke har indflydelse på ejerforholdet mellem eksisterende aktionærer, er der tale om udbytte. TAKS ligestiller derfor salget med en almindelig udlodning fra et aktieselskab, og vil derfor behandle pengene, som aktionærerne har modtaget, som udbytte i medfør af 1, stk. 2, i kapitalgevinstskatteloven. Udbytte er skattepligtigt i henhold til 9 i kapitalgevinstskatteloven, uanset om aktierne er erhvervet før eller efter

4 - 4 - I medfør af kapitalgevinstskattelovens 14 skal personer betale en skat på 35 % af udloddet udbytte. TAKS ændrer klagerens kapitalgevinstselvangivelse tilsvarende. Som før nævnt, ejer De 15,2 % af selskabet. Dette medfører, at manglende kapitalgevinstskat er: Kr * 15,2 % = (Deres andel af selskabet) Af Deres andel skal 35 % betales i kapitalgevinstskat: Kr * 35 % = Når der kigges på 2003 og 2005/2006 ændrer TAKS Deres kapitalgevinstopgørelse således: Forhøjelse af ændringen i 2003 kr Forhøjelse af ændringen i 2005/2006 kr Forhøjelse i alt kr Kapitalgevinstskat heraf: * 35 % kr I Skatte- og afgiftskærenævnets afgørelse af 17. maj 2010 til I, der er gengivet i Færeøernes Rets dom, hedder det blandt andet i oversættelse til dansk: Skatte- og afgiftskærenævnets afgørelse Salget af aktier i 2003 Spørgsmålet er, om der er tale om salg af aktier, som ikke er skattepligtigt i henhold til overgangsreglerne i lagtingslov nr. 164 fra 21. december 2001 om beskatning af kapitalgevinster, eller om der er tale om skjult udlodning af udbytte, som er skattepligtigt i medfør af 1 og 9 i samme lov. Vedrørende overgangsreglerne skal bemærkes, at overgangsreglerne i i loven om beskatning af kapitalgevinster, som var gældende i 2003, var anderledes end de overgangsregler, som er loven i dag. I henhold til 27 i dagældende lov om beskatning af kapitalgevinster omfatter reglerne i 28, 29 og 30 om salg og anden afhændelse af de i 1, nr. 1, anførte værdibreve, som er erhvervet, inden denne lov trådte i kraft. I henhold til 28, stk. 2, skal fortjeneste eller tab i forbindelse med salg af værdibreve, som er konstateret mere end tre år efter, at værdibrevene er erhvervet, ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

5 - 5 - Situationen er, at alle aktionærer på samme tidspunkt sælger forholdsvis lige mange aktier til selskabet. Der er tale om aktier, som aktionærerne har ejet i tre år eller mere. Ejerforholdet før og efter salget er således det samme, dvs. at aktionærerne ejer lige stor andel af selskabet efter salget. Da aktionærerne ikke har afgivet noget aktiv i selskabet i forbindelse med salget af aktierne, kan salget skattemæssig ikke godkendes som salg. Der er tale om skjult udlodning af udbytte. Da der er tale om skjult udlodning af udbytte, og ikke om salg af aktier, kan overgangsreglerne om salg ikke anvendes. Ingen overgangsregler er om beskatning af udbytte, og udbytte skal derfor beskattes i medfør af de almindelige regler i loven om beskatning af kapitalgevinster. Skatte- og afgiftskærenævnet har afgjort at stadfæste TAKS s afgørelse om, at salget af aktier i 2003 er skjult udlodning af udbytte, som er skattepligtigt, jf. 1 og 9, i lagtingslov nr. 164 fra 21. december 2001 om beskatning af kapitalgevinster. Salget af aktier til Holdingselskab 2 Spørgsmålet er, om der er tale om salg af aktier til Holdingselskab 2, som er omfattet af førnævnte overgangsregler i lagtingslov nr. 164 fra 21. december 2001 om beskatning af kapitalgevinster, eller om der er tale om skjult udlodning af udbytte. Holdingselskab 2 bliver stiftet, og aktionærerne i Holdingselskab 1 indskyder alle deres aktier i det nye selskab. Der er tale om aktier, som aktionærerne har ejet i mere end 3 år. Det nye selskab bliver Holdingselskab 1s moderselskab. Tre måneder senere, den 1. januar 2006, bliver Holdingselskab 2 og Holdingselskab 1 fusioneret, og Holdingselskab 1 er det fortsættende selskab. På mødet den 27. april 2010 blev det gjort gældende, at den faktiske årsag til, at Holdingselskab 2 blev stiftet, var at udbetale aktionærerne penge fra selskabet. Uro var blandt aktionærerne, fordi de ville have penge fra selskabet. To havde allerede solgt sine aktier, og købstilbud var fra et andet selskab. Med det formål at skabe fred med hensyn til aktionærerne blev Holdingselskab 2 stiftet, og aktionærerne solgte aktierne til selskabet, og fik således penge til sig selv. Formålet med stiftelse af holdingselskabet var således at få penge udbetalt fra selskabet til aktionærerne. Dette betyder dog ikke, at salget til holdingselskabet allerede af denne årsag er skattepligtigt som udlodning. Da aktier på denne måde sælges til et holdingselskab, skifter aktierne ejer, og et salg er reelt foretaget. I dette tilfælde bliver Holdingselskab 1 og Holdingselskab 2 dog igen fusioneret, og aktionærerne får i den forbindelse deres aktier i Holdingselskab 1 tilbage. Fusionen medfører, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvad realiteten er med salget af aktier til Holdingselskab 2, og nødvendigt er at gøre en helhedsbetragtning af situationen.

6 - 6 - Formelt er der tale om salg af aktier med en efterfølgende fusion. Fusionen medfører, at aktionærerne, som har solgt sine aktier i Holdingselskab 1 til det nye holdingselskab, efter fusionen igen ejer aktierne i samme forhold som før. Formelt set er således ingen ændring fra udgangspunktet til slutresultatet. Den økonomiske realitet er på den anden side, at aktionærerne får penge fra selskabet til sig selv. Her må anses at være en betydelig uoverensstemmelse mellem det formelle og den økonomiske realitet i sagen, og dette taler for, at salget af aktier til Holdingselskab 2 er skjult udlodning. Derudover kan der ikke henvises til noget handelsmæssigt/erhvervsmæssigt formål i den forbindelse. Formålet har alene været at få penge fra selskabet til selskabets aktionærer. Det taler tillige for, at foranstående anførte salg af aktier er skjult udlodning, at aktionærerne i Holdingselskab 1 har fuld dispositionsadgang med hensyn til forholdene i selskabet, hvor ingen modstridende interesser er. Inden for disse rammer har aktionærerne besluttet at gennemføre en række transaktioner med det formål at udbetale skattefrit. Vedrørende den situation, at fusionen foretages kort tid efter salget af aktier, kan bemærkes, at dette ikke har afgørende betydning i forhold til vurdering af situationen, men dette underbygger dog, at en helhedsbetragtning må gøres af situationen, og at der i virkeligheden er tale om skjult udlodning. På grundlag af ovenfor anførte har Skatte- og afgiftskærenævnet afgjort at stadfæste TAKS s afgørelse om, at salget af aktier til Holdingselskab 2 ikke skattemæssig kan godkendes som salg. Der er tale om skjult udlodning af udbytte, som er skattepligtigt, jf. 1 og 9, i lagtingslov nr. 164 fra 21. december 2001 om beskatning af kapitalgevinster. Kærenævnet traf samtidig afgørelse om, at der i medfør af 25 b, stk. 1, nr. 4, i lagtingsloven om told- og skatteforvaltning kunne ske omgørelse vedrørende As m.fl. s skatteansættelser både vedrørende salget af aktier i 2003 og i 2005 efter udløbet af fristen for omgørelse i lovens 25 a. Denne afgørelse blev senere genoptaget, hvorefter kærenævnet ved afgørelse af 2. november 2010 fastholdt, at der for begge salgs vedkommende kunne ske omgørelse af skatteansættelserne. Til uddybning af sagsfremstillingen i de nævnte afgørelser fremgår det af en aftale af 27. oktober 2005 mellem A m.fl. og Holdingselskab 2, at aktierne i Holdingselskab 1 blev solgt for 250 mio. kr., hvoraf 97,5 mio. kr. blev anvendt til apportindskud i det købende selskab, at 55 mio. kr. skulle betales senest den 31. december 2005, mens restbeløbet i henhold til en låneaftale mellem Holdingselskab 2 og A m.fl. skulle betales over 10 år alt efter, hvordan

7 - 7 - Holdingselskab 2 var i stand til at betale dog således, at selskabet mindst skulle betale 3 mio. kr. pr år. Som sikkerhed for dette lån fik A m.fl. håndpant i aktierne i Holdingselskab 1. A m.fl. oplyste hver især i et bilag til selvangivelsen for 2005, at de havde aktier i Holdingselskab 2 med en angivet værdi, og at de havde et tilgodehavende i dette selskab af samme størrelse som værdien af aktierne, samt at de havde solgt/købt værdipapirer og værdien heraf. Bestyrelserne i Holdingselskab 1 og Holdingselskab 2 vedtog den 17. maj 2006 en fusionsplan med Holdingselskab 1 som det fortsættende selskab. Som begrundelse for fusionen er heri anført, at de to selskaber havde samme virksomhed, at Holdingselskab 2 ejede alle aktier i Holdingselskab 1, og at fusionen ville medføre en enklere koncernstruktur. Det fremgår endvidere, at fusionen ikke ville medføre nogen fortjeneste eller noget tab, da aktierne var værdiansat efter den indre værdis metode. Efter at denne fusionsplan havde været offentliggjort, vedtog generalforsamlingerne i de to selskaber fusionen den 26. juni Det er oplyst, at A m.fl. alle under protest har betalt de krævede skattebeløb, hvilket er baggrunden for deres betalingspåstand. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Hans Láksá og Klaus Rasmussen. Der er endvidere afgivet forklaringer af Margretha Dalsgaard og Jóhan Petur Michelsen. Margretha Dalsgaard har forklaret blandt andet, at hun er uddannet HD i regnskab og har arbejdet i TAKS siden Da denne sag startede, var hun i kontrolenheden hos styrelsen. Kontrollen lavede de i 2007 efter kapitalgevinstskatteloven fra Den indledende kontrol skete på grundlag af regnskaber fra selskaber, hvor der var ændringer i egenkapitalen. Der var andre selskaber end Holdingselskab 1, som blev udtaget til kontrol. Det kan godt passe, at kontrolbesøget fandt sted i maj eller juni 2007, hvor de konstaterede salgene i 2003 og Salget i 2005 og den efterfølgende fusion i 2006 har hun kun set anvendt på Færøerne i dette

8 - 8 - ene tilfælde. Selve salget i 2005 til det nye holdingselskab var ikke skattepligtigt, men det ville afhænge af, hvad man ville bruge holdingselskabet til. Det var heller ikke fusionen som sådan, der fik TAKS til at anse salget som udlodning af udbytte, men en samlet vurdering af sagens omstændigheder. Der blev i den forbindelse også lagt vægt på, at alle aktionærer skulle være med, for at transaktionerne kunne foretages. Revisionsrapporten blev først sendt ud i december 2007, da man overvejede situationen nøje, herunder i lyset af den såkaldte elevatordom.. Der var efterfølgende en del korrespondance med repræsentanter for A m.fl., ligesom der skete en del strukturændringer i TAKS. Hun fik anden ansættelse den 1. oktober Brevet af 10. december 2002 har ikke noget med denne sag at gøre, men var resultatet af en del forespørgsler, men de kunne ikke give bindende forhåndsbesked. TAKS anser salget af aktierne i 2003, selvom de var anskaffet før loven, som omfattet af kapitalgevinstskattelovens 1, stk. 2, og ikke 5, stk. 1, da der var tale om delvis salg af en ligelig andel, således at ejerforholdene var uændrede. Dermed var der ikke tale om noget reelt salg. Havde alle aktier været solgt til selskabet, ville det være blevet anset som salg og ikke som udlodning af udbytte. Hun er ikke bekendt med en tidligere praksis, hvorefter der skattefrit kunne ske delvis salg af aktier. TAKS var enige med de færøske revisorer i, at 9, stk. 2, i kapitalgevinstskatteloven fra 2001 havde nogle uheldige konsekvenser i visse situationer, da beskatningen fandt sted det forkerte sted, og blandt andet kunne vanskeliggøre generationsskifter. Dette afholdt parterne møde om uden at nå til enighed, og man har sandsynligvis drøftet elevatordommen, hvor der skete ejerskifte i modsætning til i nærværende sag. Jóhan Petur Michelsen har forklaret blandt andet, at han er uddannet bankassistent med finansdiplomstudie og har været ansat ved TAKS siden august Han blev involveret i denne sag ved årsskiftet 2008/09 med henblik på udfærdigelsen af ændringsskrivelserne, da den hidtidige sagsbehandler var gået på barselsorlov. Da han skulle sætte sig ind i de komplicerede forhold, og da der var tale om 11 selvstændige skatteansættelser, blev ændringsskrivelserne først sendt den 13. marts 2009 i løbet af formiddagen. Han var bekendt med ændringsfristen den 15. marts 2009 og fik at vide, at høringerne fra repræsentanter for A m.fl. ikke medførte en ændring af TAKS opfattelse af sagen, som han er enig i.

9 - 9 - Dette er den eneste sag med et holdingselskab, som han har behandlet, men han har hørt, at der har været andre sager, hvor TAKS har fået medhold i kærenævnet. Hans Láksá har supplerende forklaret blandt andet, at han rettelig vurderede selskabet til 887,6 mio. kr. pr. 31. december 2006 som markedsværdi, hvilket man skulle efter lovgivningen. Han vil i dag vurdere selskabets værdi til 1,3 mia. kr. I dag kunne aktionærerne have solgt aktierne skattefrit til denne værdi, hvis man ikke havde solgt til det nye holdingselskab. Der har ikke været udbetalt udbytte i selskabet. Det er på Færøerne en sædvanlig disposition at stifte et holdingselskab, og han er ikke bekendt med, at skattemyndighederne har set på andre lignende sager. Før 2001 blev salg af aktier til det udstedende selskab håndteret som salg og ikke som udbytte, og de har fået det svar fra skattemyndighederne om, at aktier anskaffet før lovens ikrafttræden skulle håndteres efter de tidligere gældende regler. Brevet af 10. december 2002 opfattede de som et generelt svar om, at salg af aktier erhvervet før lovens ikrafttræden ikke var skattepligtigt, hvis de havde været ejet i mere end 3 henholdsvis 10 år. Revisionsbranchen var uenig i indholdet af TAKS pressemeddelelse udstedt efter ophævelsen af kapitalgevinstskattelovens 9, stk. 2. Den såkaldte elevatordom, hvor landsretten havde afsagt dom, da man afholdt møde med skattemyndighederne, blev nævnt på dette møde. Klaus Rasmussen har supplerende forklaret blandt andet, at han i 2007 har deponeret sin bestalling som statsautoriseret revisor, og han beskæftiger sig nu med bestyrelsesarbejde. Han var i 2005 revisor for Holdingselskab 1, som flere da var interesserede i at købe. Et konkret købstilbud blev drøftet på et aktionærmøde den 30. september 2005, men nogle argumenterede imod, da de gerne ville beholde aktiviteterne i bygden. Resultatet blev at sælge aktierne til et holdingselskab, da der var politiske overvejelser om de dagældende regler om skattefri salg af aktier og om ændring heraf. Ønsket var også at få penge ud af virksomheden, hvor der hidtil ikke havde været trukket de store midler ud. Der blev udbetalt 55 mio. kr., som det nye holdingselskab lånte formentlig med sikkerhed i aktierne i Holdingselskab 1. Efter apportindskuddet havde aktionærerne et tilgodehavende i det nye holdingselskab. Der var ikke taget stilling til, hvorledes holdingselskabet skulle skaffe midler til at afdrage dette lån, men muligvis skulle der sælges aktiviteter ind i selskabet, da der ikke skattefrit kunne udloddes udbytte til holdingselskabet fra Holdingselskab 1. Der var tale om en helt sædvanlig disposition med salget til holdingselskabet, og der var ikke da planer om en senere fusion

10 mellem de to selskaber. Imidlertid blev reglen i kapitalgevinstskattelovens 9, stk. 2, ophævet, hvorfor der ikke længere var brug for det nye holdingselskab. Fusionen ville imidlertid være skattepligtig, hvorfor det var en fordel at gøre det, inden der var oparbejdet yderligere værdier i selskabet. Endvidere kunne man gøre det med tilbagevirkende kraf til den 1. januar 2006, hvis det blev besluttet inden den 30. juni Fusionen førte ikke til nogen skattemæssig fordel eller gevinst for aktionærerne. Efter hans mening gav TAKS pressemeddelelse efter vedtagelsen af ophævelsen af kapitalgevinstskattelovens 9, stk. 2, ikke mening, da man netop havde ophævet bestemmelsen. Han har ikke kendskab til, at TAKS har tilsidesat andre holdingkonstruktioner end denne, og der blev lavet rigtig mange. Han er ikke bekendt med, at der før kapitalgevinstskatteloven fra 2001 blev opkrævet skat i forbindelse med salg til et selskab af egne aktier. De fik af TAKS bekræftet, at overgangsreglerne medførte, at salg af aktier erhvervet før lovens ikrafttræden, kunne ske skattefrit efter de gamle regler. Supplerende om retsgrundlaget. Forud for ikrafttrædelsen af kapitalgevinstskatteloven, jf. lagtingslov nr. 164 af 21. december 2001, der trådte i kraft dagen efter kundgørelsen, fandtes reglerne om beskatning af udbytte i skatteloven fra Af bemærkningerne til den ændring af skatteloven, som skete ved lagtingslov nr. 104 af 29. december 1998, jf. forslag nr. 71 af 8. december 1998, fremgår i forlængelse af det, der er citeret i Færøernes Rets dom, blandt andet: [En sådan salgsavance er skattefri]. Og i henhold til ændringer, som trådte i kraft 1. januar i år er det muligt at udlodde udbytte afgiftsfrit til det nystiftede selskab, som siden kan anvende udbyttet til at betale købsprisen for aktierne. Har den skattepligtige i nævnte eksempel erhvervet aktierne for kr og sælger disse for kr , har han fået avancen kr i hånden uden at betale skat eller afgift. Formålet med dette lovforslag er at standse denne mulighed, som i realiteten er undvigelsesmanøvre for at tømme selskabet uden at betale udbytteskat. Dette vil blive gjort således, at der pålægges en afgift på 35 % af den del af udbyttet, som svarer til forskellen mellem pålydende værdi af aktierne og købsprisen for aktierne, som et datterselskab direkte eller indirekte (f.eks. tilbagebetaling af lån fra pengeinstitut) har betalt moderselskabet uden afgift, såfremt moderselskabet anvender udbyttet til at betale gæld, som stammer fra køb af aktierne.

11 Af 5, stk. 2, i kapitalgevinstskatteloven fremgår, at Toll- og Skatteráð Føroya kan tillade, at afståelsesbeløbet ikke skal behandles efter stk. 1. En bestemmelse svarende til 5 i kapitalgevinstskatteloven fandtes ikke i skatteloven fra Af bemærkningerne til den nye bestemmelse i 5, jf. forslag nr. 35 af 16. november 2001, fremgår om stk. 1, at det herved bliver fastslået, at sådanne salgssummer skal anses som udbytte, men bemærkningerne indeholder ikke noget om baggrunden for bestemmelsen. Det fremgår i øvrigt af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at en grundlæggende ændring af beskatningen af kapitalavancer var afskaffelsen af 3- og 10-års reglen for ejertid af aktier. Toll- og Skattstova Føroya besvarede ved et brev af 10. december 2002 en henvendelse fra revisionsfirmaet Rasmussen og Weihe om tilladelse til salg af aktier uden påligning af udbytteskat efter kapitalgevinstskattelovens 5, stk. 2. Af brevet fremgår, at spørgsmålet ved salg af aktier erhvervet før den 16. november 2001 skal afgøres efter lovens 28 30, og at det i sådanne tilfælde ikke er nødvendigt med en tilladelse efter lovens 5, stk. 2. Kapitalavancebeskatningslovens 9, stk. 1, 2. pkt., fik ved lagtingslov nr. 46 af 16. maj 2006 rettelig følgende ordlyd: Selskaber og fonde o.a., som er fuldt skattepligtige på Færøerne, og som ejer aktiekapital eller indskudskapital i det udloddende selskab, skal ikke betale skat af udbyttet. Efter vedtagelsen af denne lov udsendte TAKS følgende pressemeddelelse om konsekvenserne af ophævelsen af kapitalgevinstskattelovens 9, stk. 2 (oversat til dansk):. Toll- og Skattstova Føroya, Stýrið, får jævnlig forespørgsler om, hvorfor 9, stk. 2, i kapitalgevinstskatteloven ophæves pr. 1. januar 2007 og hvilke konsekvenser medføres deraf. Bestemmelserne i 9, stk. 2, er gjort til beskatning af selskab (moderselskab), som køber aktier fra fysiske personer ved låneoptagelse, som tilbagebetales med udbytte fra datterselskab.

12 Ved ophævelse af lovparagraffen kan det lade sig gøre at gennemføre en generationsplan uden beskatning efter forhenværende 9, stk. 2. Begrundelserne for at ophæve stk. 2 i lovparagraffen er på grundlag af, at det har været vanskeligt skattemæssigt at overtage en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte. For at gøre det nemmere ophæves 9, stk. 2, næste år. Situation har været således, at for at undgå at blive beskattet af udbytte efter 9, stk. 2, er selskaber placeret imellem hovedaktionæren og søn/datter, som skal overtage selskabet. På denne måde er der undgået udbytteskat, hvis overtagelsen har været finansieret med lånoptagelse og tilbagebetalt med udbytte, 20 % beskattet. Så er der nok mange, der spørger, om der ikke er tale om et hul i loven. Og dertil kan Stýrið meddele, at hvis intet reelt salg er foregået, f.eks., om transaktionerne slet ikke kan anses som noget salg, bliver salgsbeløbet ikke anset som noget salg, men som en udlodning. Dog betinget af, at hovedaktionæren fortsat er ejer af selskabet enten direkte eller indirekte. Kravet er, at salget eller indskud af et nyt selskab er gjort for at undgå beskatning, men den samme ejer er fortsat i selskabet. Hvis aktionæren i det forhenværende selskab fortsat enten direkte eller indirekte er ejer af det nye selskab eller har en afgørende rolle i selskabet, behandles salget som en udlodning skjult udbytte. Dette ses særlig igen, hvor salget sammen med efterfølgende annullering af aktier ikke har indflydelse på ejerforholdet mellem eksisterende aktionærer. Om de samme aktionærer efter salget og nedsættelse af aktiekapitalen fortsat ejer aktierne i selskabet og det forholdsmæssige ejerforhold mellem aktionærerne ikke er ændret, vil det i enhver henseende været tale om udbytte.. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for Færøernes Ret og har procederet i overensstemmelse hermed. TAKS har yderligere gjort gældende, at dispositionerne i 2005 var uden nogen reel risiko for A m.fl. I relation til omgørelsesfristen for dispositionerne i 2005 er det tilstrækkeligt, at A m.fl. har modtaget ændringsskrivelsen den 16. marts 2009, da den 15. marts 2009 var en søndag, ligesom TAKS i relation til omgørelsen vedrørende dispositionerne i både 2003 og 2005 har handlet inden rimelig tid, jf. skatteforvaltningslovens 25 b, stk. 3. A m.fl. har yderligere gjort gældende, at begge aktiesalg er omfattet af overgangsreglerne i kapitalgevinstskattelovens 27 29, og for så vidt angår salget i 2003 gælder, at bestemmelsen i lovens 5, stk. 1, er ny og derfor ikke finder anvendelse. Der blev ikke ved fusionen

13 af Holdingselskab 1 og Holdingselskab 2 overført midler til aktionærerne, og denne fusion har ingen sammenhæng med aktiesalget i Salget indebar i øvrigt en risiko for A m.fl., idet det ikke var givet, at Holdingselskab 2 via egen indtjening kunne betale for de købte aktier. Ændringsskrivelserne skulle vedrørende salget i 2005 have været fremme hos A m.fl. den 15. marts 2009, og A m.fl. har hverken i forbindelse med skatteligningen af salget i 2003 eller salget i 2005 handlet forsætligt eller groft uagtsomt, således at der er grundlag for at anvende skatteforvaltningslovens 25 b, stk. 1, nr. 4. Landsrettens begrundelse og resultat Det er ubestridt, at A m.fl. havde erhvervet aktierne i Holdingselskab 1 før ikrafttrædelsen af kapitalgevinstskatteloven i 2001, således at et salg af aktierne skal afgøres efter overgangsreglerne i lovens 28 30, jf. lovens 27. Det følger herefter af lovens 28, at et salg af aktierne var skattefrit, når A m.fl. ubestridt havde ejet aktierne i mere end 3 år på salgstidspunktet. Tilsvarende var gældende efter 4 i den hidtil gældende lagtingslov nr. 40 af 17. april 1986 om skat af fortjeneste ved salg værdipapirer. Hverken lagtingslov nr. 40 af 17. april 1986 eller skatteloven fra 1983, herunder bestemmelsen i 30 om udbytte, indeholder bestemmelser om, at salg af aktier til det udstedende selskab i skatte og afgiftsmæssig henseende skal behandles anderledes end salg af aktier i øvrigt. Derimod blev der ved kapitalgevinstskattelovens 5, stk. 1, indført en ny regel, hvorefter salgssummen af blandt andet aktier solgt til det udstedende selskab skal anses som udbytte. Denne bestemmelse finder efter lovens 27 ikke anvendelse i nærværende sag, og det fremgår ikke af forarbejderne, hvad baggrunden for lovens 5, stk. 1, var. Under disse omstændigheder tiltræder landsretten, at salget af aktier i Holdingselskab 1 i 2003 i skatte- og afgiftsmæssig henseende må behandles som salg af aktier og ikke som udlodning af udbytte efter kapitalgevinstskattelovens 1, stk. 2, således at A m.fl. ikke skal anses for skattepligtige af salgssummen. Det fremgår af forarbejderne til lagtingslov nr. 104 af 29. december 1998 om ændring af skattelovens 30, stk. 1, at man var opmærksom på, at der skete salg af aktier i et selskab til et holdingselskab med samme ejerstruktur som i det aktieudstedende selskab, og at en fortje-

14 neste ved et sådant salg var skattefri. For at imødegå sådanne situationer, som kunne tømme et selskab uden, at der blev betalt udbytteskat, vedtog Lagtinget skattelovens 30, stk. 1, om afgift på udbytte til holdingselskabet, hvis udbyttet blev brugt til at betale gæld, som direkte eller indirekte stammede fra køb fra fysiske personer af aktier i datterselskabet. Denne bestemmelse blev videreført i kapitalgevinstskattelovens 9, stk. 2. Landsretten tiltræder derfor, at A m.fl. s fortjeneste ved salget af aktierne i Holdingselskab 1 i 2005 til Holdingselskab 2 var skattefrit og ikke kan anses for udbytte. Dette gælder, uanset om A m.fl. s formål med salget af aktierne var skattefrit at trække midler ud af selskabet. Det forhold, at A m.fl. efter vedtagelsen af lagtingslov nr. 46 af 16. maj 2006 om ophævelsen af kapitalgevinstskattelovens 9, stk. 2, valgte at fusionere de to selskaber med virkning fra den 1. januar 2006, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at midlerne ikke blev trukket ud af Holdingselskab 1 ved fusionen, men ved salget af aktierne i Allerede derfor stadfæster landsretten Færøernes Rets dom med den ændring, der følger af A m.fl. s rentepåstand, som er ubestridt. TAKS skal betale sagsomkostninger for landsretten til A m.fl. med i alt 1 mio. kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. mvg. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed. T h i k e n d e s f o r r e t: Færøernes Rets dom stadfæstes med den ændring, at det tilkendte beløb forrentes med 0,7 % om måneden fra den 1. juni I sagsomkostninger for landsretten skal TAKS betale 1 mio. kr. til A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere