Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab"

Transkript

1 Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2 Selskabets formål er at varetage og udvikle erhvervs- og kulturpolitikken i Helsingør Kommune. SELSKABETS KAPITAL: 3 Selskabets aktiekapital er kr ,00 skriver kroner femhundredetusinde 00/100 fordelt i stk. A-aktier á kr. 1,- eller multipla heraf og stk. B-aktier á kr. 1,- eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer. EJERBOG, PANTSÆTNINGSFORBUD OG AKTIERS OVERDRAGELIGHED: 4 Aktionærernes navne, adresser og andre oplysninger, der kræves efter gældende lovgivning, skal være noteret i en ejerbog. Ejerbogen føres af selskabets bestyrelse og skal være tilgængelig for alle aktionærer på selskabets adresse. Ingen aktie kan pantsættes eller i øvrigt tjene til sikkerhed for tredjemands fordringer mod en aktionær. Ingen aktie kan overdrages uden først at være tilbudt selskabets øvrige aktionærer til kurs pari. Såfremt en A-aktionær ønsker at afhænde sine aktier, kan dette kun ske til en forening med hjemsted i Helsingør kommune, der er godkendt af Helsingør kommune som ny aktionær. I givet fald skal aktionæren give bestyrelsen, som repræsenterende de øvrige aktionærer, meddelelse herom, og bestyrelsen, der har pligt til uopsætteligt at gøre de andre aktionærer bekendt hermed, skal inden 6 måneder efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den aktionær, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt de øvrige A- aktionærer i lige andele ønsker at købe de pågældende aktier. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes overfor hele den tilbudte aktiepost, og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastlæggelsen af købesummen, der igen skal fastlægges senest 4 måneder efter aktiekøberen har erklæret sit ønske om at købe. Ønsker de øvrige A-aktionærer ikke at udnytte den fælles forkøbsret, har B-aktionæren forkøbsret med tilsvarende

2 frister. Ønsker B-aktionæren ikke at udnytte denne forkøbsret, har selskabet selv forkøbsret til de pågældende aktier med frister som ovenfor anført. MORTIFIKATION AF AKTIER: 5 Mortifikation af aktiebreve uden dom sker ved selskabets bestyrelse. Såfremt et aktiebrev er bortkommet, skal selskabets bestyrelse indrykke mortifikationsindkaldelse i henhold til gældende lovgivning herom. Såfremt bestyrelsen er i begrundet tvivl om mortifikationens berettigelse, skal aktionæren henvises til at søge mortifikation ved dom. NOTERING AF OVERDRAGELSE: 6 For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem aktien overdrages. RETTIGHEDER OG INDLØSNING: 7 Ingen aktie har særlige rettigheder. A-aktier er dog tillagt større stemmevægt end B- aktier, jf. 11. UDBETALING AF UDBYTTE: 8 Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales et muligt udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond. GENERALFORSAMLING: 9 Selskabets generalforsamling afholdes i Helsingør Kommune. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jfr. 20. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 14 dages varsel ved brev og pr. med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer og med fremsendelse af revideret årsrapport og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives til bestyrelsens formand senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse og udsendes til alle aktionærer senest 3 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende af mindst én aktionær,

3 hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN: 10 På den ordinære generalforsamling skal foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i den forløbne år. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. STEMMERET: 11 På generalforsamlingen giver hver A-aktie á kr. 1,- tre stemmer, mens hver B-aktie á kr. 1,- giver én stemme. For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal overdragelse være sket seneste en uge inden generalforsamlingens afholdelse, og overdragelsen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. VALG AF DIRIGENT: 12 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner. QUORUM: 13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede aktionærer stemmer derfor. Til vedtagelse af beslutning om udlodning af udbytte kræves énstemmighed.

4 BERETNING: 14 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. BESTYRELSE: 15 Bestyrelsen består af 8-9 bestyrelsesmedlemmer, idet der vælges ét bestyrelsesmedlem for hver af de fem A-aktionærer og tre bestyrelsesmedlemmer for B-aktionæren af generalforsamlingen, og i tillæg hertil eventuelt et yderligere bestyrelsesmedlem, der ikke repræsenterer nogen aktionær, men en bredere kreds, og som ikke må være bestyrelsesmedlem i eller ansat af en aktionær. Generalforsamlingen vælger blandt de mulige bestyrelsesmedlemmer først bestyrelsens formand, og derefter de øvrige 7-8 bestyrelsesmedlemmer. Alle aktionærer har stemmeret ved valg af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. 16 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. DIREKTION: 17 Bestyrelsen ansætter én til tre direktører i selskabet, og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan ikke være medlem af bestyrelsen. TEGNINGSRET: 18 Selskabets tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden og et yderligere bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

5 REGNSKAB OG REVISION: 19 Revision af selskabets regnskaber fortages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. REGNSKABSÅR: 20 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, idet selskabets 1. regnskabsår dog løber fra stiftelsen til den 31. december Årsregnskabet opgøres under hensynstagen til tilstedeværende værdier og forpligtelse og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelser til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer. *** Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 21. juni 2011.

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere