FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015

2 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold Foreningens og afdelingens navn Foreningens adresse Foreningens og afdelingens registreringsnumre Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Dato for prospektets offentliggørelse Finanstilsynets godkendelse Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor Bestyrelsen Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Revision Depotselskab Rådgivere Markedsføring og formidling Års- og halvårsrapport Årlige udbytter Årlige afkast Omkostningsprocent og ÅOP Foreningens formue Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Administrationsomkostninger ved indirekte investering Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v Bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Udloddende Beskatning Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Vedtægternes bestemmelser om opløsning Investorers flytning af investeringen Oplysninger om foreningsandelene Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Tegningskurs Betaling for tegning og registrering Tegningens størrelse Andelenes størrelse Optagelse til handel ISIN Notering på navn Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Omsættelighed Udbytteinterval og indehold af skatter Udlodningsprocent Andele uden ret til udbytte Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Oplysninger om afdelingens investeringspolitik Anbringelse af afdelingens midler Investeringsmarkeder Investeringsmål og investeringsinstrumenter Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Andelsklasser Performance for benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Risici forbundet med afdelingens investeringer Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Bilag A: Vedtægter Side 2 af 19

3

4 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier ISIN DK Vigtige forhold Opmærksomheden henledes på: At dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark. De danske lovbestemmelser, der er gældende for foreningen, svarer til EF-direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 med senere ændringer, herunder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 (UCITS IV-direktivet). At bestyrelsen kan ændre indholdet af dette prospekt, herunder investeringspolitik og risikoprofil, indenfor lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Dette prospekt erstatter enhver tidligere udgave af prospektet og er gyldigt fra offentliggørelsen. At oplysningerne i dette prospekt ikke kan betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige, skattemæssige og dertil knyttede forhold. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. At udlevering af dette prospekt og udbud af andele i visse lande er begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i eller på lignende måde tilknyttet disse lande. At investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. At investering på udenlandske markeder kan være mere usikre end investering på det danske marked som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og/eller generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. At de forventninger som er omtalt under de enkelte afdelinger ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Side 4 af 19

5 1. Oplysninger om foreningens forhold 1.1. Foreningens og afdelingens navn Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier Foreningens adresse Investeringsforeningen Strategi Invest c/o Sydinvest Administration A/S Peberlyk Aabenraa Tlf.: Fax: Hjemmeside: Foreningens og afdelingens registreringsnumre Finanstilsynet: Investeringsforeningen Strategi Invest: FT nr Afdeling Aktier: FT-afdelingsnr. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Investeringsforeningen Strategi Invest: CVR-nummer Afdeling Aktier: SE-nummer Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet den Afdeling Aktier er stiftet den Dato for prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt er offentliggjort den 19. februar Finanstilsynets godkendelse Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jævnfør ovenfor. Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i Side 5 af 19

6 foreningen kan optage kortfristede lån på indtil 10 % af afdelingens formue til midlertidig finansiering af indgåede handler Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor. Investeringsforeningen Strategi Invest, Afdeling Aktier modtager midler fra offentligheden. Den typiske investor i afdelingen ønsker at opnå en stor spredning af sin aktieinvestering. Den typiske investor har en tidshorisont på mindst 3 år Bestyrelsen Advokat Hans Lindum Møller (formand) Advokatfirmaet Hans Lindum Møller Mindevej 14, 6320 Egernsund Direktør Niels Therkelsen (næstformand) Business Leasing Danmark Aps Skovvej 20, 6340 Kruså Partner Svend Erik Kriby Executive Capital A/S Vester Voldgade 6, 1., 1552 København V Direktør Peter Christian Jørgensen Nørremølle ApS Nørremøllevej 17B, 6400 Sønderborg Lektor Linda Sandris Larsen Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Foreningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen i investeringsforvaltningsselskabet, Sydinvest Administration A/S, og med bestyrelserne i øvrige foreninger administreret af Sydinvest Administration A/S. Det er ikke et krav, at foreningen har samme bestyrelse som investeringsselskabet eller de øvrige administrerede foreninger, men ved at benytte samme bestyrelse udnyttes erfaring og relevante kompetencer fra det øvrige bestyrelsesarbejde, og der kan være større omkostninger forbundet ved at vælge en alternativ bestyrelse. Side 6 af 19

7 1.9. Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Investeringsforvaltningsselskab: Sydinvest Administration A/S, CVR-nr Direktion: Eskild Bak Kristensen Revision Revisionsvirksomhed: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade København S Revisorer: John Ladekarl Anders O. Gjelstrup Depotselskab Sydbank A/S Central Depot CVR nr Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Investeringsforeningen Strategi Invest har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue Rådgivere TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Park Alle Brøndby Foreningen har indgået aftale med TimeInvest A/S, CVR-nr , om investeringsrådgivning, hvilket er dette selskabs hovedvirksomhed. Dette indebærer, at TimeInvest A/S udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administration A/S investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til udgangen af den efterfølgende måned. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i den administrerede forenings interesse. Side 7 af 19

8 TimeInvest A/S er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om TimeInvest A/S kan findes på Som honorar for ydelserne betaler afdeling Aktier til TimeInvest A/S en provision på 0,59 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. Honoraret betales kvartalsvist. Endvidere betales et honorar, der er afhængig af afkastet, og som udgør 10 % af det positive afkast. Dette vederlag afregnes én gang årligt efter udgangen af foreningens kalenderår og kan maksimalt udgøre 1,50 pct. af afdelingens gennemsnitlige formue. Afdelingens samlede administrationsomkostninger kan ikke overstige begrænsningen på 4,5 % i vedtægternes 23, jf. punkt 1.26 i dette prospekt. Det afkastafhængige honorar beregnes dagligt og korrigeres løbende i den indre værdi. Det afkastafhængige honorar betales årligt Markedsføring og formidling Foreningens investeringsforvaltningsselskab er berettiget til at indgå aftaler om markedsføring og formidling af andele i afdelingen med tredjemand. Der er pt. indgået formidlingsaftale med TimeInvest A/S Års- og halvårsrapport Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktiers regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra 8. juli til 31. december Årlige udbytter Afdelingen er udbyttebetalende i overensstemmelse med vedtægternes 26. Udbytte pr. 100 kr. foreningsandel Afdeling Aktier 0,00 0,00 1,60 14,40 Side 8 af 19

9 1.16. Årlige afkast Afkast i pct Afdeling Aktier -5,78 1 9,11 16,14 17,20 1) Første afkast er for perioden 8. juli til 31. december Investorer advares mod at drage slutninger om fremtidige afkast baseret på historiske afkast Omkostningsprocent og ÅOP Omkostningsprocent Afdeling Aktier 1,06% 1) 3,16% 3,82% 3,03% 1) Første omkostningsprocent er for perioden 8. juli til 31. december ÅOP Afdeling Aktier 2,60% 3,67% 4,27% 3,46% ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelingen Foreningens formue Formue ultimo i 1000 DKK Investeringsforeningen Strategi Invest Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Foreningens vederlag til bestyrelsen og Finanstilsynet for 2014 udgjorde hhv. 50 tkr. og 40 tkr.. Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet er afhængigt af størrelsen af foreningens samlede gennemsnitlige formue som det fremgår af denne tabel: Formuestørrelse (tusinde DKK ) Administrationsomkostninger (% p.a.) 0 - < , , , , , ,21 Side 9 af 19

10 1.20. Administrationsomkostninger ved indirekte investering Afdelingen Aktier kan investere i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter. De samlede administrationsomkostninger, inklusive resultatafhængig honorering, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 4,5 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret, jf. punkt De samlede administrationsomkostninger til andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger må for afdelingen ikke overstige 3,5 % af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. I det omfang der investeres i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger korrigeres afdeling Aktiers administrationsomkostninger, således, at omkostninger hidrørende herfra lægges til afdelingens administrationsomkostninger. Rådgivningsvederlaget iht. rådgivningsaftalen, jf. punkt 1.12, reduceres idet der ikke beregnes rådgivningsvederlag af den del af formuen, der er placeret i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v. Halvårsrapporten, den reviderede årsrapport og foreningens vedtægter, prospekt og central investorinformation udleveres gratis fra Sydinvest Administration A/S s kontor og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside, Bevisudstedende Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier er bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Beviserne udstedes gennem værdipapircentralen VP SECURITIES A/S, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto Udloddende Afdelingen Aktier er udloddende (udbyttebetalende) i overensstemmelse med vedtægternes 26. Side 10 af 19

11 1.25. Beskatning Afdelingen er ikke skattepligtig jf. selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 5a. For personer beskattes udbytte på udbetalingstidspunktet. Skattereglerne tager sigte på at investeringsafkast opnået gennem foreningen beskattes efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Generel information om reglerne kan indhentes hos foreningens administrationsselskab, Sydinvest Administration A/S. For en mere detaljeret information henvises til investors egne rådgivere. Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier. For selskaber følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i selskabsindkomsten. For pensionsmidler følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i afgiftsgrundlaget jf. pensionsafkastbeskatningsloven. Afdelingen er ikke velegnet til midler, som henhører under virksomhedsskatteordningen, da en investering i udloddende afdelinger betragtes som en hævning af det investerede beløb. Lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Hver afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved Investeringsforeningen Strategi Invests virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger. De samlede administrationsomkostninger, eksklusive afkastafhængig honorering, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. De samlede administrationsomkostninger for afdelingen, må inklusive afkastafhængig honorering ikke overstige 4,5 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Side 11 af 19

12 1.27. Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for sine andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Hver investor har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. Enhver investor har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i vedtægternes 18 nævnte tilfælde. Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele eller 1 % af det samlede pålydende i alle afdelingerne ved afstemning om fælles anliggender Vedtægternes bestemmelser om opløsning Hvis en investor eller bestyrelsen stiller forslag om at opløse foreningen eller en afdeling, kan investorerne på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller afdelingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes 18. Omstændigheder, som kan medføre opløsning af foreningen, kan være, at foreningens formue bliver så lav, at det omkostnings- og risikospredningsmæssigt bliver urentabelt at drive foreningen, eller at foreningens adgang til at investere sine midler bliver afskåret på et eller flere markeder eller lignende situationer Investorers flytning af investeringen Hvis en investor ønsker at sælge andele i en afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest for at købe andele i en anden afdeling i foreningen, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Side 12 af 19

13 2. Oplysninger om foreningsandelene 2.1. Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Oprindelig tegningsperiode for andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier var perioden fra 28. juni 7. juli 2011 begge dage inklusive. Tegningssted: Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb Tegningskurs Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. De samlede emissionsomkostninger er sammensat i henhold til nedenstående. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan satsen for omkostninger ved køb af værdipapirer og dermed også de samlede emissionsomkostninger afvige betydeligt fra det i tabellen anførte. De aktuelle samlede emissionsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede emissionsomkostninger er p.t. sammensat i henhold til nedenstående: Afdeling Vederlag til finansielle formidlere 1 Omkostninger ved køb af værdipapirer Samlede emissionsomkostninger Aktier 1,00% 0,75% 1,75% 1) Der afregnes salgsprovision, med udgangspunkt i ovennævnte satser, til formidlere som foreningen har indgået aftale med. Satserne er således udtryk for et maksimum. De enkelte omkostningstyper er angivet i procent af indre værdi. Side 13 af 19

14 2.3. Betaling for tegning og registrering Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen på investors konto. Afregning sker normalt med tre dages afvikling. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr Tegningens størrelse Sydbank A/S har stillet ubetinget tegningsgaranti på 10 mio. kr Andelenes størrelse Andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier sælges i stykker a nominelt 100 kroner Optagelse til handel Andelene er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Første handelsdag var 11. juli ISIN ISIN DK Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut, hvor investor har sine andele i depot, noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningen Strategi Invest fører sin egen ejerbog (fortegnelse over investorer). Side 14 af 19

15 2.9. Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Investorerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Ingen investor i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier er forpligtet til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Indløsningsomkostningerne for afdelingen er fastsat med baggrund i normale markedsforhold. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra normalen. De aktuelle samlede indløsningsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede indløsningsomkostninger for afdeling Aktier udgør p.t. 0,75% af indre værdi Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Investeringsforeningen oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagens hjemmeside, Side 15 af 19

16 2.12. Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, der er frit omsættelige. Der gælder ingen indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andele Udbytteinterval og indehold af skatter Afdelingen Aktier udbetaler udbytte én gang årligt i henhold til investorernes beslutning på den ordinære generalforsamling. Banken, der opbevarer andelene for investor indeholder a conto skat af eventuelt udbytte i henhold til gældende skattelovgivning Udlodningsprocent Udlodningen vil variere fra år til år. Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at udlodde af formuen for at opnå en stabil udlodningsprocent Andele uden ret til udbytte Bestyrelsen har, jf. vedtægternes 11, mulighed for at udstede andele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling. Emissions- og indløsningspriser for disse andele fastsættes på samme måde som for andele i moderafdelingen, dog korrigeret for beregnet og revideret udbytte for det foregående regnskabsår endvidere afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte jf. særskilt bilag til prospektet Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger. Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til investorerne. Side 16 af 19

17 3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik 3.1. Anbringelse af afdelingens midler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier har til formål efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Investeringsmarkeder Afdelingen investerer globalt i aktier og i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, som er optaget til handel på et af følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede. Afdelingen kan uanset dens investeringsområde investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.. Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer Investeringsmål og investeringsinstrumenter Målsætningen er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier, og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette. Afdelingen kan investere i aktier og i andele i investeringsforeninger, jf. ovenfor Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Foreningens investeringsforvaltningsselskab vil på en investors anmodning udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om op- Side 17 af 19

18 lysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen Andelsklasser Afdelingen Aktier er ikke inddelt i andelsklasser Performance for benchmark Afdelingen anvender ikke benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelinger kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil Risici forbundet med afdelingens investeringer Ved investering i aktiebaserede afdelinger er det vigtigt at være opmærksom på følgende risici: Markedsrisiko. Markedsværdien af et værdipapir kan stige eller falde. Bevægelserne kan medføre, at et værdipapir bliver mindre værd end på anskaffelsestidspunktet. Markedsrisiko kan være papir- eller sektorspecifik, men kan også gælde for hele markedet. Risiko knyttet til investering i udenlandske værdipapirer. Investering i udenlandske værdipapirer indebærer nogle former for risiko, som man ikke oplever ved investering i indenlandske værdipapirer. Værdien af en beholdning af udenlandske aktier er påvirkelig af den økonomiske og politiske udvikling i de områder, hvor selskaberne i beholdningen opererer. Værdien kan ligeledes være påvirket af udenlandsk skattelovgivning og begrænsninger i, hvor stor en del af selskabernes udbyttebetalinger, som tilflyder afdelingen. Valutakursrisiko. Aktierne og andelene kan være udstedt i danske kroner eller fremmed valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutarisiko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende aktier ikke nødvendigvis skal være afdækket til danske kroner. Afdelingens indre værdi bliver direkte påvirket af ændringer i de valutakurser, som selskaberne er noteret i, overfor danske kroner. Hertil kommer selskabsspecifikke risici. De indebærer, at værdien af de enkelte selskaber, som afdelingen har investeret i, kan udvikle sig anderledes end, hvad den generelle markedsudvikling tilsiger. Side 18 af 19

19 Investor skal være opmærksom på, at udviklingen på aktiemarkederne som følge af forholdene nævnt ovenfor varierer meget. Afdelingens midler placeres globalt med stor spredning såvel geografisk som på selskaber og brancher. Der er således tale om investeringer med en høj risikoprofil, det vil sige, at der kan forventes store udsving i afdelingens formue Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Der investeres som udgangspunkt indirekte i aktier via andre investeringsinstitutter, investeringsforeninger eller afdelinger heraf, hvilket sikrer en stor spredning af investeringerne Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Ingen Side 19 af 19

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Marts 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK Afdeling Indeksobligationer August 2012 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 3 1.2. Foreningens adresse... 3 1.3. Foreningens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Alternativer September 2017 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 4 1.2. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Marts 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL Juni 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL August 2017 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere