Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v."

Transkript

1 - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer. Efterkrigstidens store årgange nærmer sig pensionsalderen, og livsværket skal videre til yngre kræfter. Aktierne overgår ofte til børnene eller svigerbørnene eller til ledende medarbejdere. I andre tilfælde sælges virksomheden til en fremmed. Mange har forberedt et generationsskifte ved stiftelse af et holdingselskab, dvs. et selskab, der udelukkende har til formål at eje aktier i driftsselskabet. Personen ejer et holdingselskab, der igen ejer et datterselskab, hvor virksomheden er placeret. Med denne konstruktion kan et generationsskifte af virksomheden ofte gennemføres lempeligt både økonomisk og skattemæssigt. Også mange har blik for, at finanskrisen har medført faldende overskud i virksomheden, hvilket har medført et fald i værdien af denne. Dette medfører videre, at virksomheden kan overdrages til en forholdsvis lav pris til børnene. Men er der tale om salg til fremmed, vil det naturligvis være ærgerligt at sælge i et marked, hvor prisen er lav. Den ældre generations overvejelser Den ældre generation, der gennem et langt liv ved flid og sparsommelighed har fået oparbejdet en virksomhed, vil på den ene side gerne overdrage aktier til børnene på lempelige vilkår, men vil på den anden side ikke risikere at havne i en situation, hvor der ikke er råd til at blive gammel. Den ældre generation har en klar interesse i, at vilkårene for overgang af virksomheden bliver fastsat således, at der er mulighed for at leve en fornuftig pensionisttilværelse med

2 - 2 mulighed for at nå noget af alt det, som man gik glip af i forbindelse med opstart og drift af en virksomhed. Ofte er den ældre generation ved godt helbred, og kan se frem til en længere aktiv restlevetid. Der skal med andre ord være den fornødne formue og likviditet til rådighed. Der har ikke altid været midler til den store forsikringsopsparing. Overskydende midler er gået til virksomheden. Og er der foretaget opsparing i forsikringsordningen ses ikke sjældent, at en stor del af forsikringsopsparingen gået tabt som følge af finanskrisen. Barnets overvejelser Barnet vil selvsagt ofte have en stor forståelse for forældrenes behov, men ønsker på den anden side ikke at løbe den store risiko. Ofte er virksomheden baseret på faderens knowhow, dennes tætte kontakt til kundekredsen, fingerspidsfornemmelser for produktet m. v. Såfremt barnet køber virksomheden, vil dette forudsætte en gældsætning, der kan være meget uoverskuelig. Hertil kommer det i praksis ofte sete, at svigerbarnet modsætter sig denne risiko. Skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af aktier Overdragelse af aktier til næste generation vil som udgangspunkt blive sidestillet med et salg af aktierne. Den ældre generation vil altså blive beskattet af en avance på samme måde som ved salg af aktierne til en fremmed. Dette gælder også, selv om aktierne overdrages som gave, og den ældre generation ikke modtager noget vederlag overhovedet. Såfremt overdragelsen af aktierne sker ved hel eller delvis gave, vil barnet tillige blive gavebeskattet af den fordel, der tilgår barnet. Avancebeskatningen hos den ældre generation kan dog undgås, såfremt barnet succederer (indtræder) i faderens anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Dvs. at barnet stilles, som om aktierne er købt på samme tidspunkt og til samme pris, som faderen erhvervede aktierne til i sin tid. Sælges der fra et holdingselskab, vil dette kunne ske uden beskatning.

3 - 3 Fremskudt overdragelse af aktier Det ses ofte, at forældrene som følge af blandt andet de skattemæssige forhold ønsker at overdrage aktier løbende til deres børn. Der ligger den umiddelbare fordel ved en sådan fremskudt overdragelse, at der på den ene side overgår en formue til børnene på de mest fordelagtige tidspunkter. Men børnene kan ikke formøble denne formue, da værdierne ligger inde i et selskab. Det er fortsat den ældre generation, der sidder på aktiemajoriteten og dermed træffer beslutningerne, herunder om udlodning m.v. En sådan overdragelse medfører imidlertid, at fremtidigt overskud, der udloddes til aktionærerne, også tilfalder børnene. Og det var netop ikke tanken. Skatterådet (og tidligere Ligningsråd), der er den øverste skattemyndighed, har i flere tilfælde godkendt en model, der tilgodeser samtlige disse hensyn. Opdeling i aktieklasser De fordelagtige regler er en smal korridor gennem et farefuldt område: Opdeling i aktieklasser kan medføre beskatning af samtlige aktionærer. Hvis eksempelvis en far ejer halvdelen af aktierne og børnene den anden halvdel, og det herefter besluttes at opdele aktierne i aktieklaser, således at faderens aktier får forøget stemmeret, mens børnenes aktier giver fortrinsret til udbytteudlodning, vil samtlige aktionærer - altså både faderen og børnene - blive beskattet, som om de havde afstået samtlige aktier. Skattemyndighedernes synspunkt er her, at alle har afstået deres gamle aktier og fået nogle nye. Det samme gælder som udgangspunkt ved ophævelse af forskellige aktieklasser. Modellen kan derfor udvikle sig til en økonomisk katastrofe for familien. Der er altså grund til at træde varsomt. Skal den fordelagtige model anvendes, skal man starte et andet sted. Hvis faderen ejer samtlige aktier i driftsselskabet og nu opdeler disse aktier i A- og B- aktier, således at A- aktierne får forlods ret til udbytte i en given periode, og derefter overdrager B-aktier til børnene, vil selve opdelingen i A-aktier og B-aktier ikke udløse beskatning. Dette skyldes,

4 - 4 at faderen ejer samtlige aktier både før og efter opdelingen. Dette gælder også, hvis driftsselskabet er ejet af et holdingselskab. Fastsættelse af forlods ret til udbytte Det vil her være hensigtsmæssigt, at A-aktierne opnår forlods ret til udbytte i en længere årrække og af en sådan størrelsesorden, at forældrenes likviditetsbehov i en årrække tilgodeses. Dette forudsætter naturligvis, at selskabet indeholder tilstrækkelige værdier, samt at der er en forventet indtjening til at udbetale dette udbytte. Såfremt driftsselskabet er ejet af et holdingselskab tilhørende forældrene, vil udlodningen af udbyttet ikke i sig selv udløse beskatning. Først når pengene overføres videre fra holdingselskabet til forældrene privat, udløses der udbyttebeskatning. Pengene kan så at sige parkeres i holdingselskabet, lige så længe det ønskes, uden skattemæssige problemer. Udloddes der eksempelvis 1 mio. kr. årligt fra driftsselskabet til holdingselskabet, men udloddes der kun 0,3 mio. kr. fra holdingselskabet til forældrene, vil kun udlodningen på 0,3 mio. kr. medføre beskatning. Barnets erhvervelse af B-aktier Når barnet - efter opdelingen af aktierne i to aktieklaser, A- og B-aktier - skal erhverve B- aktier, skal prisen fastsættes under hensyntagen til, at A-aktierne forlods får udloddet udbytte i en længere årrække. Meget ofte tilrettelægges modellen således, at børnene kan erhverve B-aktierne til kurs 100. Forestiller man sig eksempelvis i et meget forenklet eksempel - at driftsselskabet har en aktiekapital på 1 mio. kr., men kursen på disse aktier er 700, vil selskabet altså have en værdi på 7 mio. kr. Skulle barnet købe halvdele af disse aktier, ville prisen altså blive 3,5 mio. kr. Såfremt aktiekapitalen blev opdelt i to lige store aktieklasser, og således at A-aktierne over en 10-årig periode forlods modtager omkring 6 mio. kr. i udbytte, vil prisen for B- aktierne falde til 0,5 mio. kr. Barnet skal altså kun udrede 0,5 mio. kr. for at få halvdelen

5 - 5 af aktierne i selskabet. Omvendt vil barnet altså ikke modtage noget udbytte i de kommende 10 år. Hele udbyttet tilfalder forældrene, der ejer A-aktier. Efter de 10 år er forløbet, kan man hvis ellers hele modellen er godkendt af SKAT skattefrit ophæve forskellen mellem aktieklasserne. Herefter vil alle aktionærer modtage lige meget i udbytte. Forældrene har i dette forenklede eksempel herved fået 6 mio. kr. i deres holdingselskab, og børnene har fået halvdelen af virksomheden for 0,5 mio. kr. Overgang af den resterende del af aktierne Når forældrene siden hen vil afvikle den resterende halvdel af aktierne, kan disse efter modellen sælges skattefrit fra forældrenes holdingselskab til driftsselskabet som sådan. Børnene skal altså ikke selv betale for disse aktier. Det er selskabet selv, der udreder købesummen. Salgssummen havner i forældrenes holdingselskab, og beskatningen sker først, når forældrene løber hæver pengene fra holdingselskabet til privatforbrug. Godkendelse af modellen Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser er en model, der på den ene side indeholder en række fordele, men som også kan udløse en meget hård beskatning, hvis man ikke holder sig på dydens smalle sti. Det vil her være en god idé at få et bindende svar, hvor SKAT godkender dels størrelsen af det forlods udbytte og dels den periode, hvor forældrene skal modtage forlods udbytte. Endelig er det vigtigt, at SKAT godkender, at ophævelse af aktieklasserne efter udløbet af den periode, hvor forældrene har modtaget forlods udbytte, ikke udløser beskatning af samtlige aktionærer. Falder alle forhold på plads, er der imidlertid tale om en model, der i mange tilfælde kan være særdeles fordelagtig, og som muliggør en planlagt generationsskifte over en årrække. o

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere