KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER"

Transkript

1 KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012

2 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Palliation, palliativ indsats, smertebehandling, livstruende sygdom, kræft, kræftplan III Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.1 Versionsdato: 22. november 2012 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 2 / 59

3 Indhold 1 Introduktion 5 2 Uddannelse/kompetenceudvikling i palliation Kursus i omsorg og pleje af døende for social-og sundhedsassistenter, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Kursus i palliativ indsats for sygeplejersker på basisniveau, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Kursus i palliativ kommunikation for sygeplejersker på det basale og specialiserede niveau, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Nøgleperson i palliation, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Projekt Lindrende Indsats, Gentofte Kommune Kursus i palliativ pleje, Hospice Limfjord AMU kursus vedr. omsorg, symptomlindring og etik m.m. i arbejdet med alvorligt syge, Nyborg kommune Fælles uddannelsestilbud i palliativ medicin og terminal behandling, Norddjurs Kommune Nordisk frivilligprojekt, Hospice Forum Danmark 18 3 Organisering af den palliative indsats Sundhedsfagligt Råd (SFR) for Palliativ Behandling i Region H Integreret palliativ enhed, Bispebjerg Hospital Organisering af basal palliation for kvinder med gynækologisk kræft, Hillerød Hospital Etablering af Afsnit for Lindrende Behandling (ALB), Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Opbygning af den palliative indsats, Næstved Kommune Organisering af den palliative funktion på basalt niveau, Tønder Kommune 26 4 Samarbejde og koordination Fælles visitationskriterier til hospicer i Region Midtjylland, Hospice Limfjord Projekt "Palliation på tværs", Silkeborg Kommune Forløbskoordination, Kolding Kommune Projekt lindrende indsats 2 - Palliativt Team Vejle Projekt Palliation, Nyborg Kommune Tværfaglig konference, Hillerød Sygehus, Palliativ Afdeling Formål Netværksmøder, Hillerød Sygehus, Palliativ Afdeling 35 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 3 / 59

4 5 Faglige indsatser, herunder faglige retningslinjer, behovsvurdering, støtte til pårørende m.v Værdighedssamtaler, Bispebjerg Hospital, Afdeling for Palliativ Medicin Symptom-screening, Bispebjerg Hospital, Afdeling for Palliativ Medicin Tidlig opsporing, Gentofte Kommune Liverpool Care Pathway for the dying patient, Roskilde Sygehus Familiesamtaler på Klinisk Onkologisk afdeling, Roskilde Sygehuse Tryghedskassen, Palliativt Team Vejle Indsats overfor børnefamilier, Palliativt Team Fyn Projekt Måltidsstøtte, Hospice Djursland Projekt lindrende indsats, Aalborg Sygehus Når to bliver til én - omsorg for ældre efterladte, Palliativt Videncenter 46 6 Referenceliste 48 7 Bilag 50 Bilag 1a Vejledning til Hvornår er det tid at etablere palliativ indsats 50 Bilag 1b Skema til brug i plejeboliger 52 Bilag 2a Vejledning til Opsporing af ændringer i borgerens hverdagsliv 54 Bilag 2b Skema til brug i hjemmeplejen (afprøves ) 56 Bilag 2C Uddybende spørgsmål til checkliste 58 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 4 / 59

5 1 Introduktion Med Kræftplan III blev det politisk besluttet at revidere de Faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999 samt at der skulle udarbejdes et katalog over bedste praksis for den basale palliative indsats i primærsektoren herunder i almen praksis. Sundhedsstyrelsen publicerede i 2011 Anbefalinger for den palliative indsats - en revision af retningslinjerne fra 1999 og nærværende katalog over bedste praksis er et supplement til disse anbefalinger, som kan tjene som inspiration til implementering af palliative indsatser. I begyndelsen af 2012 anmodede Sundhedsstyrelsen kommuner, regioner og relevante organisationer landet over om at indsende eksempler på bedste praksis for den palliative indsats. Sundhedsstyrelsen modtog en lang række gode eksempler, og blandt disse er nogle af eksemplerne udvalgt til at illustrere hovedtemaerne fra Anbefalinger for den palliative indsats: Organisering, samarbejde/koordination, kompetenceudvikling/uddannelse samt faglige indsatser. Der er formentlig mange gode lokale eksempler, som ikke er kommet Sundhedsstyrelsen i hænde, så katalogets udvalgte eksempler skal ses som et udpluk af de mange gode tiltag, som foregår på det lokale niveau. Kataloget er baseret på lokale praksisser, tiltag, projekter o.l. og ikke på evidensbaseret forskning. Sundhedsstyrelsen har foretaget en lettere redigerering i nogle af eksemplerne med henblik på så vidt muligt at præsentere dem i et ensartet format. Eksemplernes ordlyd er stort set uændret, også de steder, hvor der er anvendt en anden terminologi, end den Sundhedsstyrelsen sædvanligvis anvender. Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 5 / 59

6 2 Uddannelse/kompetenceudvikling i palliation For at sikre høj faglig kvalitet i den palliative indsats, skal de respektive lokale ledelser sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede både på afdelingsniveau og hos de enkelte involverede fagprofessionelle. Relevante uddannelser og kompetencer er således vigtige for, at de fagprofessionelle kan levere en professionel palliativ indsats, såvel i forhold til patienter, pårørende og efterladte som i form af supervision til personalet. Indføring i palliativ indsats bør indgå i de relevante grunduddannelser, ligesom der bør være mulighed for kompetenceudvikling på området i forbindelse med videreog efteruddannelse af personalet. Målet for uddannelse i palliation er en høj og ensartet kvalitet af uddannelsen af alle relevante fagprofessionelle i hele landet med henblik på at sikre kvaliteten af den palliative indsats i både regioner og kommuner. Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende (Sundhedsstyrelsen, 2011): Inden 2013 bør der undervises på relevante grunduddannelser (som minimum på de sundhedsfaglige uddannelser) i palliative begreber og kompetencer Kompetencerne indenfor det palliative område indarbejdes i alle relevante grunduddannelser Det er en lokal ledelsesmæssig opgave at sikre relevante kompetencer hos medarbejderne, hvorfor der bør være planer for kompetenceudviklingen for relevant personalet på det palliative område Kompetencerne inden for det palliative område kan beskrives på tre niveauer: basalt, udvidet og specialiseret, og det bør for relevante uddannelser beskrives hvilke kompetencer, der kræves på de tre niveauer: Basalt kompetenceniveau (A) Målgruppen for uddannelse i palliation på det basale kompetenceniveau er alle faggrupper, der skal varetage basale palliative behov hos mennesker med livstruende sygdomme uanset fag, speciale, behandlings- og omsorgsniveau. I den palliative indsats samarbejder og kommunikerer mange faggrupper med hinanden, hvorfor det er vigtigt uddannelserne medvirker til at sikre et fælles begrebsapparat samt tværfaglige kompetencer. Udvidet kompetenceniveau (B) Målgruppen for uddannelse på det udvidede kompetenceniveau er fagprofessionelle, der varetager funktioner som ressourcepersoner vedrørende palliativ indsats i fx en kommune eller på en sygehusafdeling. De relevante kompetencer vil afhænge af personens uddannelse (sundhedsfaglig/ikke-sundhedsfaglig), patientsammensæt- Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 6 / 59

7 ningen samt af den funktion, den pågældende medarbejder varetager. Ressourcepersonerne skal dog under alle omstændigheder have basal viden om varetagelse af hyppige palliative behov. Målet er, at ressourcepersonerne kan supervisere personalet på egen afdeling. Specialiseret kompetenceniveau (C) Målgruppen for uddannelse til det specialiserede kompetenceniveau er fagprofessionelle med forudgående uddannelse på niveau B, som har ledende, superviserende, undervisningsmæssige eller forskningsmæssige funktioner indenfor den specialiserede palliative indsats. Uddannelse på C-niveauet skal sikre, at de uddannede kan understøtte kollegaer med kompetencer på niveau B. På niveau C vil der være brug for kompetencer dels knyttet til den enkelte faggruppe og de patienter, der er tilknyttet denne, dels til det tværfaglige samarbejde. Der kan fx være særlige problemstillinger vedrørende palliativ indsats overfor børn eller overfor patienter med progredierende neurologiske lidelser. Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at der er fokus på kompetence-erhvervelse i fagkredsene. For at styrke de faglige kompetencer i den palliativ indsats gennem videre- og efteruddannelse, er der gennem de sidste år taget en række initiativer i forhold til formel uddannelse for alle relevante faggrupper. På initiativ af de nordiske kræftforeninger blev der i 2004 udarbejdet et fælles nordisk curriculum for uddannelse i palliation (Smeding & Westerberg Larsson, 2004). Dette arbejde har blandt andet inspireret til et fællesnordisk diplomkursus i palliativ medicin for læger på specialistniveau, så danske læger siden 2003 har haft mulighed for at gennemføre en nordisk palliativ efteruddannelse. Fra 2004 har det i Danmark været muligt for fagpersoner med en mellemlang videregående uddannelse (sygeplejersker, fys- og ergoterapeuter og socialrådgivere) at tage en diplomuddannelse i palliation. I dag udbyder fire af Danmarks professionshøjskoler en sundhedsfaglig diplomuddannelse indenfor palliation. Diplomuddannelsen er fleksibel og modulopbygget. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. Indenfor sundhedsfaglig diplomuddannelse er der fra 2011 tre moduler specifikt rettet mod det palliative funktionsområde. Ålborg Universitet har siden 2010 udbydt en to- årig masteruddannelse i humanistisk palliation. Uddannelsen er opbygget af fire moduler med mulighed for at tage en hel masteruddannelse eller deltage i enkelt moduler. Masteruddannelsen henvender sig på tværs af fag og sektorer til faggrupper, der beskæftiger sig med omsorg og pleje i forbindelse med døden. Udover de kompetencegivende videreuddannelser udbydes der til alle relevante faggrupper en række kurser og kortere efteruddannelsesforløb. De følgende eksempler drejer sig om disse kurser og forløb. Undervisningsministeriet har siden 2004 i regi af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) udbudt efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i palliation. Uddannelsesforløbet er fleksibelt og modulopbygget og består af ugekurser der kan sammensættes til længerevarende forløb. De fleste hospicer og palliative enheder og -teams tilrettelægger løbende efteruddannelsestilbud, enten som et konkret tilbud eller efter behov ved henvendelse. Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 7 / 59

8 Indhold kan være symptomlindring, åndelig omsorg, sorg og tab, omsorg for pårørende, etik, social palliation, kommunikation samt tværsektorielt samarbejde. I 2009 kortlagde PAVI den palliative indsats i de daværende 32 specialiserede institutioner. Herunder uddannelsesmæssige kompetencer og aktiviteter. Det fremgik, at de specialiserede institutioner udfylder en væsentlig rolle i efteruddannelse af personalet på det basale niveau (Timm, Tellervo & Vittrup, 2012). I kortlagde PAVI den palliative indsats i danske kommuner. Det fremgik af denne undersøgelse, at over halvdelen af alle plejeenheder har en nøgle- eller ressourceperson i palliation, flest i hjemmesygeplejen.(karstoft, Fisker Nielsen & Timm). Kortlægningsresultaterne er beskrevet i rapporten Kortlægning af danske nøglepersonsuddannelser i palliation. Link til projektet: _n%c3%b8glepersonsuddannelse_5.sflb.ashx 2.1 Kursus i omsorg og pleje af døende for social-og sundhedsassistenter, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Formål At give deltagerne ny inspiration til det daglige arbejde At give konkrete handlemuligheder i samarbejde med døende patienter og deres familier Involverede aktører Sankt Lukas Hospice tilrettelægger og udbyder et kursus over 3 dage. To erfarne sygeplejersker er kursusledere og varetager undervisningen. Målgruppen er social- og sundhedsassistenter fra primær- og sekundær sundhedssektor, som interesserer sig for arbejdet med alvorligt syge og døende. Indsatsen kort beskrevet Kurset afholdes 2 gange om året og der er afholdt 10 kurser med deltagere pr. gang. Indholdet lægger vægt på, at god palliativ indsats handler om omsorg både for patienten, pårørende og personale og omhandler: Liv og velvære i hverdagen Lindring af fysiske symptomer Psykosocial og åndelig omsorg Personaleomsorg Der er i undervisningen fokus på kursisternes beskrivelser af egne oplevelser i hverdagen. Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 8 / 59

9 Evaluering / bedømmelse af effekten I evalueringerne giver kursisterne udtryk for at indholdet er særdeles anvendeligt, forståeligt og brugbart i deres hverdag. Kontakt Sankt Lukas Hospice Bernstorffsvej Hellerup Tlf Link til projektet: Kursus i palliativ indsats for sygeplejersker på basisniveau, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Formål At deltagerne opnår kendskab til den palliative indsats, således at de kan iværksætte forebyggende lindrende behandling og støtte til den døende patient og dennes pårørende Involverede aktører Sankt Lukas Hospice tilrettelægger og udbyder et internat -kursus over 4 dage. To erfarne sygeplejersker er kursusledere og varetager undervisningen og inddrager læge, præst og sorg-og krisekonsulent. Målgruppen er sygeplejersker på basisniveau med ansvar for pleje af døende i eget hjem, på plejehjem eller hospital samt nystartede sygeplejerker på hospice over alt i Danmark Indsatsen kort beskrevet Kurset afholdes 1 gang om året med max. 22 deltagere pr. gang. Kurset er bygget op over tre hovedtemaer. Patient, pårørende og personale Med vægtning på de emner, der erfaringsmæssigt er vanskelige at håndtere i hverdagen. Arbejdsformen veksler mellem oplæg fra undervisere og deltagernes arbejde med egen praksis. Indholdet omhandler: Hospice-filosofien Symptomlindring Etiske dilemmaer Basal stimulation Pårørende/Børn er også pårørende Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 9 / 59

10 Åndelig/eksistentiel omsorg Værdighedsterapi Hvordan implementeres hospicetanken i hverdagen Evaluering / bedømmelse af effekten I evalueringerne giver kursisterne udtryk for at indholdet er særdeles anvendeligt, forståeligt og brugbart, at de får etableret et netværk på tværs af regionale og kommunale grænser. Samtidig øges forståelsen for at løse de problemstillinger, der kan opstå på tværs af sundhedssektorerne omkring den enkelte patients forløb. Kontakt Sankt Lukas Hospice Bernstorffsvej Hellerup Tlf Link til projektet: Kursus i palliativ kommunikation for sygeplejersker på det basale og specialiserede niveau, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Formål at træne og formidle redskaber som kan fremme samarbejde og kommunikation mellem livstruede patienter, pårørende og professionelle. Involverede aktører Sankt Lukas Hospice tilrettelægger og udbyder et internatkursus over 4 dage. To erfarne sygeplejersker er kursusledere og undervisere og inddrager psykolog, skuespillere, præst og sorg-og krisekonsulent i undervisningen. Målgruppen er sygeplejersker som har erfaring med pleje, kommunikation og omsorg for livstruede syge og døende patienter i primær og sekundærsektoren. Indsatsen kort beskrevet Kurset afholdes 1 gang om året med max. 22 deltagere pr. gang og har været gennemført tre gange. Samtalerne bygger på teoretiske begrundelser for god samtalepraksis og den erfaringsbaserede indsigt, at døende mennesker har behov for at blive set, hørt og forstået. Der undervises i: Den anerkendende samtale: Anses som en kernekompetence i palliativ kommunikation. Det handler om at udvise respekt for menneskets ret og rettigheder. Den anerkendende tilgang gør op med problemtænkningen og ser samtalen som en mulighed for at skabe positive forandringer. Den nødvendige samtale med voksne, der har børn som pårørende: Hvordan støtter sygeplejersker voksne pårørende, så de oplever, at de kan støtte deres barn/børn i sorg og undervejs i processen? Fokus er på børnenes behov Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 10 / 59

11 Den langsomme samtale: Patientens livshistorie og forestående død berører os. Bevidstheden om, hvad der sker i vores møde med patientens sygdom og død, styrker os og bliver en ressource, der giver os mod til at gå ind i samtalen. Samtale om eksistentielle og åndelige spørgsmål og byrder. Eksistentiel og åndelig søgen indgår i den proces et menneske går igennem fra konstateringen af en livstruende sygdom og frem til døden. Hvad kan samtalerne indeholde og hvad kan de føre til? Formen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser, rollespil/gruppearbejde samt supervision. Det forventes at alle deltagere medvirker aktivt i øvelser og supervision. Evaluering / bedømmelse af effekten I evalueringerne giver kursisterne udtryk for at kurset er krævende, lærerigt og personligt udviklende. De får værktøjer til at tale med patienter, pårørende og kollegaer på en ny måde. Indholdet er brugbart og forståeligt. Der etableres netværk på tværs af regionale og kommunale grænser. Kontakt Sankt Lukas Hospice Bernstorffsvej Hellerup Tlf Link til projektet: Nøgleperson i palliation, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Formål at uddanne sygeplejersker til at være særlige videnspersoner inden for den palliative indsats at forbedre den palliative behandling, pleje og omsorg for døende og deres pårørende at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne således, at der er sammenhæng i den palliative indsats, uanset om denne foregår på sygehus, på plejehjem eller i borgerens eget hjem. Involverede aktører Sankt Lukas Udgående Hospiceteam tilrettelægger og udbyder uddannelsen. Tre erfarne sygeplejersker fra teamet er kursusledere. Undervisningen varetages dels af sygeplejersker og præst fra det tværfaglige team, mens læge, psykologer, socialrådgiver o.a. engageres udefra. Stort set alle undervisere er aktivt involverede i den specialiserede palliative indsats. Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 11 / 59

12 Målgruppen er sygeplejersker fra primær- og sekundær sundhedssektor, som har eller skal have den palliative indsats som særligt vidensområde. Indsatsen kort beskrevet Uddannelsen er tilrettelagt i tre blokke af hver fem dages varighed med ca. to måneders interval mellem blokkene. Hovedtemaer i uddannelsen er: Symptomlindring. Den døende patient lindring og pleje. Åndelig omsorg. Sorg og tab. Omsorg for pårørende; børn, unge og voksne. Etik. Social palliation. Kommunikation. Samarbejde mellem sektorerne. Nøglepersonsfunktionen. Undervisningen er baseret på nyeste viden indenfor palliativ indsats og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Deltagerne inviteres til årlig netværksdag, hvor ny viden præsenteres og hvor nøglepersonerne får mulighed får erfaringsudveksling. Evaluering / bedømmelse af effekten I Det Udgående Hospiceteam erfarer vi gennem tæt samarbejde, at nøglepersonerne bidrager til et betydeligt løft af den samlede palliative indsats hos den enkelte borger i eget hjem. Mange uhensigtsmæssige indlæggelser forebygges gennem aktiv opfølgning og forudseenhed. Nøglepersonernes vilkår for at virke som resursepersoner for kolleger på egen arbejdsplads er meget forskellige. Sankt Lukas Udgående Hospiceteam oprettede uddannelsen i 2007 som et forsøg, der umiddelbart efter blev evalueret af ekstern konsulent fra Professionsinstituttet KLEO. Yderligere information: artikel i Sygeplejersken (Gamborg & Riis, 2008). I vinteren gennemføres det 4. forløb. Ny formel evaluering af effekten kunne ønskes. Kontakt Sankt Lukas Hospice Bernstorffsvej Hellerup Tlf Link til projektet: uddannelse_for_sygeplejersk er htm Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 12 / 59

13 2.5 Projekt Lindrende Indsats, Gentofte Kommune I Gentofte Kommune har man siden 2006 arbejdet med Projekt Lindrende Indsats, herefter PLI. Formål Projektets overordnede formål er at tilbyde relevant palliativ indsats til alle borgere med uhelbredelig sygdom og behov for lindring (uanset diagnose og opholdssted). Konkret skal indsatsen skabe et bedre beredskab og større forudseenhed i forhold til sygdomsforløbet, så brugeren oplever færrest mulige gener og problemer samt undgår unødig indlæggelse. Involverede aktører Projektledere (sygeplejefaglige), 30 nøglepersoner (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) samt alt plejepersonale i kommunen. Kort beskrivelse af selve indsatsen Projektets overordnede metoder har været 1. uddannelse, 2. netværksdannelse og 3. udvikling af redskaber til sikring af god klinisk praksis. Ad 1 og 2: Uddannelse og netværk for ca. 30 nøglepersoner; seks dages kursus og seks mødedage herudover årligt. Gruppen suppleres løbende. Årligt ugekursus for assistenter og hjælpere, afholdt fem gange, i alt ca. 100 medarbejdere har deltaget. Temaeftermiddage ca. fem gange om året, åbent for alle medarbejdere. Ad 3: Udvikling af og brug af redskaber til god klinisk praksis; håndbog, tidlig opsporing, plejeplan, audit m.v. Evaluering PLI blev evalueret i efteråret 2010 i et samarbejde mellem projektlederne, Inger Hee og Ingelise Bøggild og Palliativt Videncenter Evalueringen viser at de metoder, der er valgt og udviklet i PLI uddannelse, netværk samt udvikling af god klinisk praksis har fungeret efter hensigten, således at de har medført det ønskede vidensgrundlag og den ønskede faglighed i granskernes (nøglepersonernes) palliative indsats (Timm H, 2011). Evalueringen viser dog også at delmålene kun delvist er indfriet, og en række dilemmaer i udviklingen af den palliative indsats i kommunen beskrives. Projektet er beskrevet flere steder, blandt andet i en artikel i Omsorg (Timm, Hee, Bøggild Jensen, 2011). Kontakt Ingelise Bøggild Jensen, Kursus i palliativ pleje, Hospice Limfjord Formål At viderebringe viden om palliativ pleje og omsorg til personale på basalt niveau Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 13 / 59

14 ud fra deres behov og med god mulighed for efterfølgende implementering i deres egen praksis. Involverede aktører I alt 22 social- og sundhedsassistenter fra en parenkymkirurgisk afdeling på et nærliggende regionshospital, deres to afdelingssygeplejersker samt tværfagligt personale fra hospice. Kort beskrivelse af selve indsatsen Hospice blev kontaktet af oversygeplejersken for den pågældende afdeling og forespurgt, om vi kunne sammensætte et et-dages kursus for alle social- og sundhedsassistenter på den pågældende afdeling. Tre repræsentanter fra afdelingen besøgte hospice og vi fandt sammen frem til deres ønsker til indhold. Undervisningen blev efterfølgende afviklet over to hele dage med deltagelse af halvdelen af alle afdelings social- og sundhedsassistenter på hver af de to dage. Evaluering af effekten Alle deltagere evaluerede skriftligt undervisningen efter ca. 3 uger. Alle var meget tilfredse og anvendte store dele af den nye viden i deres praksis. At hele gruppen af social- og sundhedsassistenter havde været af sted sammen blev vurderet som betydningsfuldt for, at det efterfølgende var muligt at implementere den nye viden i egen praksis. Med afsæt i erfaringer herfra har vi udbudt nye kurser til plejepersonale i kommunerne, hvor brobygninger ud i egen praksis tænkes ind. Baggrunden for at arbejde med brobygning ud i kursisternes egen praksis er en antagelse om, at dette vil fremme transfer af den nye viden, som kursisterne har arbejdet med på kursets første 2 dage. Vi stiller os derfor som sundhedsprofessionelle på det specialiserede niveau til rådighed for den enkelte kursist i forhold til den nye viden/de nye tiltag, hun gerne vil implementere i sin egen praksis og der laves aftaler omkring dette med den enkelte kursist på 3. kursusdag, som ligger 3-4 uger efter de to første kursusdage. Kontakt Lotte Brøndum Hospice Limfjord Skive Link til projektet: Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 14 / 59

15 2.7 AMU kursus vedr. omsorg, symptomlindring og etik m.m. i arbejdet med alvorligt syge, Nyborg kommune Nyborg kommune har, i samarbejde med Palliativt Videncenter, igangsat et projekt PINK (palliativ indsats i Nyborg Kommune), hvor kompetenceudvikling indgår som et indsatsområde. Beskrivelse af indsatsen fra projektresumeet: Øget kompetence/viden via uddannelse af professionelle på forskellige niveauer og med forskellige pædagogiske metoder På baggrund af erfaringer fra Gentofte Kommune (GK) og Københavns kommune (KK) har vi en formodning om, at en kombination af en nøglepersonsuddannelse og uddannelse af alle/basis vil have størst effekt i forhold til at udvikle indsatsen på det kommunale niveau. Der skal tages stilling til hvilke faggrupper, som skal uddannes på hvilke måder. Erfaringerne fra projektet i KK viser, at størst effekt kan opnås ved at kombinere forskellige pædagogiske metoder - fx undervisning, faglig supervision/vejledning og lokale udviklingsprojekter. Som en del af projektet tilbydes praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og sygeplejersker på plejecentre fælles kompetenceudviklingseftermiddage. Indtil videre er der afholdt en eftermiddag med ca. 60 deltagere, hvor der blev undervist i farmakologi og samtale med den syge og familien. Eftermiddagen har affødt et ønske fra læger og sygeplejersker om at arbejde videre i workshops med temaer som sorg og samtale med familier. Social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere tilbydes et AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) kursus vedr. omsorg, symptomlindring og etik m.m. i arbejdet med alvorligt syge. Kurset er planlagt således, at medarbejdere fra samme arbejdsplads er på kursus samtidigt og sammen med de sygeplejersker de samarbejder med i praksis. Derudover er de interventioner og organisatoriske tiltag, som er udviklet i forbindelse med PINK, indarbejdet som en del af kursusforløbet. AMU Mål Deltageren kan medvirke i arbejdet med alvoligt syge i eget hjem. Deltageren har kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge, og kan medvirke i behandlingen. Deltageren kender de etiske dimensioner i omsorgsarbejdet og sin egen rolle i det tværfaglige samspil. Deltageren kan medvirke til vejledning om offentlige og private tilbud til alvorligt syge og deres pårørende. Deltageren kan forebygge psykisk betingede arbejdsskader, bl.a. gennem samtaler med kolleger. Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 15 / 59

16 1. dag Velkomst og intro Præsentation Mål for kurset Forventninger Gruppearbejde: hvorfor er det så svært at passe alvorligt syge og døende? Palliation WHO Sundhedsstyrelsen Omsorg Tidlig opsporingsskema Etik Sygeplejeetiske retningslinjer Eksempler på etiske dilemmaer fra hverdagen Casearbejde med fokus på etik Film: Farvel til livet 2. dag Symptomlindring og smertelindring, fokus på bl.a. smerte, kvalme og opkastning, obstipation, dyspnoe og træthed De sidste dage Der veksles mellem gruppearbejde og klasseundervisning inkl. case Introduktion til hjemmeopgave 3. dag Kommunikation med den alvorligt syge borger og pårørende Sorg og kriseteori Planlægning i forbindelse med hjemmeopgave 4. dag Palliation og demens Aktiv og passiv dødshjælp (den kvarte time, avisartikel) Livstestamente Bogen til mine kære Min sidste vilje 5. dag Forberedelse af fremlæggelse af hjemmeopgave Fremlæggelse af hjemmeopgave Evaluering af det palliative forløb se på guiden Hvordan kommer vi videre handleplan for det fremtidige arbejde Afslutning og evaluering Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 16 / 59

17 Evaluering Kort beskrevet viser evalueringerne, at ca. 35 % af deltagerne er meget tilfredse og ca. 55 % tilfredse med kursets indhold og pædagogiske metoder. Ligesom de oplever, at kurset medvirker til at kvalificere deres vidensniveau, handlekompetence, samarbejdsrelationer til og sparring med (hjemme)sygeplejerskerne (Raunkiær & Kronborg, 2011). Kontakt Lene Henriksen, Nyborg Kommune, Links til projektet: Fælles uddannelsestilbud i palliativ medicin og terminal behandling, Norddjurs Kommune Involverede aktører I Norddjurs Kommune Øst har 2 hjemmesygeplejersker taget efteruddannelse som palliative nøglepersoner ved Det Palliative Team i Århus. I dag er de ansvarlige for Palliation i hjemmeplejen. De har sammen med en praktiserende læge, som er uddannet specialist i palliativ medicin, været medarrangører af fælles uddannelsestilbud i palliativ medicin og terminal behandling til de praktiserende læger og hjemmeplejen i den østlige del af Norddjurs Kommune. Formål Målet har været at styrke fagligheden og samarbejdet omkring den palliative patient i eget hjem og udbrede multidisciplinær undervisning i basal palliativ medicin i primærsektoren. Indsatsen Der er gennemført 6 kurser siden juni 2007, og planen er at der hvert år i januar afholdes kursus i den palliative indsats i primær-sektoren. Til kurserne har foruden praktiserende læger og hjemmepleje også været deltagelse fra det lokale Palliative Team i Randers, sygeplejersker/psykolog fra Hospice Djursland, praksispersonalet fra almen praksis og pårørende til afdøde, afhængig af hvad temaet har været. Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 17 / 59

18 Kurserne afholdes som fyraftens-møder med efterfølgende fælles spisning. Kurserne har været af 4 timers varighed. Undervisere ved kurserne har været lægefaglige specialister i palliativ medicin. Undervisningen er hovedsagelig baseret på dialog, cases og gruppebaseret erfaringsudveksling forudgået af fagligt input i plenum. Praktisk har kurserne medført kendskab/indførelse af: Systematisk symptomscreening i form af ESAS, som efter aftale kan iværksættes af den praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken. Kendskab til og implementering af tryghedskassen til terminale patienter. Bedre dialog og fælles sprog. De 3 første kurser har været sponsoreret af lægemiddelindustrien, mens de 3 sidste helt er finansieret af Norddjurs Kommune Øst. Kommunen har støttet alle kurserne ved at aflønne deltagere fra hjemmeplejen med afspadsering time for time. Derudover er de 2 sygeplejersker som er specialeansvarlige blevet honoreret for den tid de har brugt til planlægning og deltagelse. Kommunen har også honoreret den planlæggende praktiserende læge og de lægefaglige specialister som har været brugt til undervisning. Deltagelsen af både praktiserende læger og hjemmeplejens personale har været stor med ca. 60 kursister til hvert møde. Der har ved hvert kursus været evaluering og det har vist stor tilfredshed med det faglige udbytte og med det tværfaglige samarbejde som styrkes ved fælles kurser. Alle sygeplejersker har opnået større faglig viden og mere konstruktivt samarbejde med lægerne. Vi har hele tiden fokus på at vores kurser og tværfaglige samarbejde tager udgangspunkt i de oplevelser/erfaringer vi møder i hjemmet hos den palliative borger og dennes pårørende. Kontakt Line Svane, Mette Klose (hjemmesygeplejersker) eller Anna Weibull (praktiserende læge). 2.9 Nordisk frivilligprojekt, Hospice Forum Danmark Der er ressourcemæssige udfordringer i forlængelse af omsorgen for mennesker ramt af livstruende sygdom. Udfordringerne vil vokse dels pga. demografien og dels pga mangel på ressourcer i det offentlige sundhedsvæsen. En måde at bevare serviceniveauet på er at engagere flere mennesker i frivilligarbejdet. Der er stort behov for frivillige til at udføre ikke-faglige opgaver. Frivillige, som kvalificeres af frivilligkoordinatorer på hospicer vil efterhånden også kunne hjælpe til ude i Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 18 / 59

19 hjemmene hos patienter, som bl.a. hospicer har forbindelse med. Formål Projektets formål er at indsamle viden i form af eksisterende skriftligt materiale og tavs viden vedrørende rekruttering, træning, rådgivning/coaching/supervision af frivillige samt at formulere fælles anbefalinger for god praksis og kvalificering af frivilligkoordinatorernes rolle i og udvikling af frivilligarbejdet. Målet er at øge kvaliteten i træningen af de frivillige i omsorgen for uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende. Involverede aktører Hospice Forum Danmark; Røde Kors Vågetjeneste; Aflastningstjenesten KFUM og KFUK, Umeå Hospice; Communicare, Fjellhammer; Hospicestiftelsen Angelique, Røyse og Palliativt Videncenter. Indsatsen Indsamling af eksisterende skriftligt materiale blandt frivilligkoordinatorerne under Hospice Forum Danmark og de nordiske partnere i projektet. Afholdelse af projektmøder med deltagelse af styregruppe, nordiske partnere og frivilligkoordinatorer. Hensigten med projektmøderne er, at få det indsamlede skriftlige materiale og den tavse viden bragt i spil og udviklet med henblik på skabelse af fælles anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, træning, rådgivning, coaching/vejledning/supervision af frivillige. Evaluering Projektet er i gang og afsluttes sommeren Anbefalingerne for god praksis vil blive samlet i en håndbog til inspiration for relevante aktører i det palliative felt. Inspirationshåndbogen publiceres juni Kontakt Hospice Forum Danmark Link til projektet: 3 Organisering af den palliative indsats Det overordnede mål med organiseringen af den palliative indsats er at kunne tilbyde patienter med palliative behov og deres pårørende palliativ indsats af høj kvalitet uafhængigt af, hvilken diagnose patienten har, hvor patienten er i sit sygdomsforløb, og hvor patienten fysisk befinder sig. Palliativ indsats på basalt niveau ydes af de dele af sundhedsvæsenet, der ikke har palliation som hovedopgave, men hvor palliation er en del af det samlede opgave- Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 19 / 59

20 felt som led i behandlingen og arbejdet med at lindre sygdomssymptomer og bivirkninger til behandlingen. Den basale palliative indsats foregår således i almen praksis og den øvrige praksissektor (fx fysioterapeuter og psykologer), i kommunalt regi (fx den kommunale hjemmesygepleje, plejecentre og den kommunale socialrådgivning) samt på sygehusafdelinger, herunder blandt andet medicinske, kirurgiske, onkologiske og intensive afdelinger. På nuværende tidspunkt (marts 2012) er der ikke overblik over organiseringen af og tilbuddene på det basale niveau. Palliativt Videncenter (PAVI) har kortlagt den palliative pleje i kommunerne Karstoft, Fisker Nielsen & Timm, 2012). Der er stor variation i, hvorvidt og hvordan kommunerne og de enkelte enheder (hjemmesygepleje og plejecentre) har fokus på den palliative indsats. I kortlægger PAVI sygehusenes palliative indsats blandt andet via spørgeskemaer til sygehussledelser, afdelingsledelser og afdelingspersonale i hele landet. Forudsætninger for organisering af palliativ indsats på basalt niveau (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.43-44): Ledelsen har fokus på kvaliteten af den palliative indsats, herunder tilstedeværelse af de nødvendige ressourcer Alle fagprofessionelle (både på sygehuse, i kommunen og i praksissektoren) har palliative kompetencer som minimum på kompetenceniveau A, og sygehusafdelinger og kommuner har mindst en sundhedsprofessionel person med palliative kompetencer på kompetenceniveau B Det basale niveau har adgang til bistand fra det specialiserede niveau døgnet rundt Nedenstående eksempler på bedste praksis for organiseringen af den palliative indsats afspejler variationen af organisationsmodeller og indsatser, der er implementeret lokalt på det basale niveau. Det specialiserede palliative niveaus opgaver er (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.46): Palliativ indsats overfor patienter med komplekse, palliative behov, hvor indsatsen på det basale niveau ikke er tilstrækkelig Rådgivning af fagprofessionelle fra det basale niveau vedrørende den palliative indsats til konkrete patienter (i form af telefonisk rådgivning eller tilsyn) denne rådgivning skal være tilgængelig hele døgnet Undervisning af fagprofessionelle (hovedsagelig fra det basale niveau) samt efter- og videreuddannelse af eget personale til relevant niveau Forskning og udvikling Den specialiserede palliative indsats kan foregå under indlæggelse (på palliative Katalog over bedste praksis for palliative indsatser 20 / 59

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Enkelt, overskueligt, let at huske

Enkelt, overskueligt, let at huske Palliativ indsats Gentofte kommune - et kompetenceudviklingsprojekt af basisniveauet Enkelt, overskueligt, let at huske Ingelise Bøggild projektsygeplejerske Udgangspunktet kvalificering af den klinisk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Mette Raunkiær Indhold 1.Institutioner og personalesammensætning i de kommunale palliative

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Brevid: 2256494 Opsamling på Samarbejde om den palliative indsats Hvad er palliation? Palliation betyder lindring. Ordet anvendes om den professionelle

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død

Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død Palliativt Videncenter/SIF/SDU Øster Farimagsgade 5 A, 1353 K, Mette Raunkiær ph.d., cand.scient.soc., sygeplejerske T: 2174 7482 E: raunkiaer@sdu.dk,

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011

Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011 Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011 Palliative kompetencer basisniveau Læger - hospital 2 timers undervisning i palliativ behandling. Speciallægeuddannelse: Urologerne:

Læs mere

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM RCFM Etableret på initiativ af muskelsvindfonden i 1976 og er i dag et selvejende offentligt finansieret

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitalsafdeling National konference om palliativ indsats på danske sygehuse 6.11.2012

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvad er god lindring? Hvad skal der til, for at det lykkes?

Hvad er god lindring? Hvad skal der til, for at det lykkes? Lindring og livskvalitet til mennesker med demens non-farmakologisk lindring Hvad er god lindring? Hvad skal der til, for at det lykkes? Workshop 31.01.2012 Anne Knudsen akn@gentofte.dk Tine Meyer tme@gentofte.dk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE SANKT LUKAS STIFTELSEN OM LUKASHUSET Når børn og unge får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. I Lukashuset er det derfor

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 August 2015 Indhold Indledning.....

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Udgivet: August 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra samt anden relevant

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Skt. Lukas Hospice 25 års jubilæum National konferencedag 21. november 2017 Helle Timm 040517 Helle Timm Spørgsmål Hvem og hvad

Læs mere

Status for palliativ indsats i Danmark

Status for palliativ indsats i Danmark Status for palliativ indsats i Danmark Lægedag Syd 2012 24.10.2012 Overlæge, MSc Tove Vejlgaard WHO definition 2002 Den palliative indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra Furesø Kommune samt anden

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Kortlægning 3. Den basale palliative indsats på sygehusene. Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter ph.d, onkolog

Kortlægning 3. Den basale palliative indsats på sygehusene. Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter ph.d, onkolog Kortlægning 3 Den basale palliative indsats på sygehusene Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter (lj@pavi.dk), ph.d, onkolog Kortlægninger PAVI 2009-2012 Kortlægning Metode og materiale Formidling Kortlægning

Læs mere

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?)

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) KLs konference: Ældre plads til forskellighed Hotel Comwell, Kolding, Mandag d. 26 september 2016 26-09-2016 Lene Jarlbæk, overlæge,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere