bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

3 Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber 6. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber 6. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven er i 2010 afløst af en fælles selskabslov, lov nr. 470 af 12/ nu senest lovbekendtgørelse nr. 322 af 11/ I den nu foreliggende udgave af bogen om»aktieselskaber og anpartsselskaber«, som er 6. omarbejdede udgave, er Peer Schaumburg-Müller indtrådt som medforfatter. Bogen er samtidigt omdøbt til»kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber«og følger dermed begrebsanvendelsen i Selskabsloven. Fremstillingen i bogen bygger selvsagt på den nye Selskabslov. Bogen indeholder også en ajourført fremstilling af nogle hovedpunkter af den selskabsretlige regulering (finansselskabsretten) som indeholdes i lov om finansiel virksomhed og den selskabsretlige regulering, som særligt gælder for børsselskaber i Selskabsloven, Værdipapirhandelsloven eller de regler, der er udstedt med hjemmel i Værdipapirhandelsloven. Bogen handler i hovedsagen om kapitalselskabsretten. I kap. 1 og kap. 2 findes en afgræsning til andre dele af selskabsretten, interessentskaber, fonde m.fl. Bogen er tænkt at kunne anvendes både til undervisning i selskabsret på universitets- og handelshøjskoleniveau eller et tilsvarende læringsniveau og som opslagsværk til den praktiker, der nærmere skal forstår en selskabsretlig problemstilling og selskabsretlige sammenhænge. København og Frederiksberg, juni 2011 Bernhard Gomard Peer Schaumburg-Müller 5

6

7 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt KAPITEL 1. Lovgivningen om kapitalselskaber Kapitalselskabers karakteristika Den retlige regulering af erhvervsdrivende selskaber: Fra en generel Firmalov til Selskabslov, Årsregnskabslov, Værdipapirhandelslov, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, Lov om finansiel virksomhed og lov om firmapensionskasser Erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar og fonde (selvejende institutioner) Selskabsretlig typetvang eller aftalefrihed De tidligere Aktieselskabslove af 1917, 1930 og 1973 samt Anpartsselskabsloven af Årsregnskabsloven og Værdipapirhandelsloven Harmonisering af selskabsretten i EU Børsselskaber Finansielle virksomheder Statslige aktieselskaber Aktieselskaber og anpartsselskaber Hovedpunkter i SL Beskatning SL s ikrafttræden KAPITEL 2. Anvendelsen af aktie- og anpartsselskabsformen KAPITEL 3. Anvendelsesområdet for SL Typetvang eller kontraktsfrihed i selskabsretten Begrebet kapitalselskab (aktieselskab og anpartsselskab) Registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen KAPITEL 4. Koncerner Koncernselskaber: selvstændighed og afhængighed Koncernbegrebet i selskabs-, børs- og regnskabslovgivningen KAPITEL 5. Stiftelse af kapitalselskaber Tilvejebringelse af selskabskapitalen. Hovedlinjer i reglerne

8 Indholdsoversigt 2. Stiftere, stiftelsesdokument og vedtægter Tegning af kapitalandele Tegningskurs. Vurdering af apportejendom. Overtagelse af bestående virksomhed Et nystiftet selskabs efterfølgende erhvervelser fra stifter eller kapitalejer Stifterfordele Stiftelsesomkostninger Udpegning af selskabets første ledelse Registrering af kapitalselskaber Selskabets virksomhed før registreringen Skuffeselskaber KAPITEL 6. Kapitalforhøjelse Selskabskapitalen ved stiftelsen og ved kapitalforhøjelser Beslutningen om kapitalforhøjelse Tegningskursen Kapitalejernes fortegningsret Kapitalforhøjelse ved konvertering Kapitalforhøjelse ved fondsemission Registrering af kapitalforhøjelse KAPITEL 7. Indbetaling af selskabskapital Selskabskapitalens formål Kravene til selskabskapitalens indbetaling KAPITEL 8. Kapitalandele. Ejerbeviser. Ejerbog og ejerregister Lige ret for alle kapitalandele Kapitalandele, ejerbeviser og registrering i en værdipapircentral Indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed Ejeraftaler Ejerbeviser Ejerbogen Mortifikation KAPITEL 9. Egenkapital og fremmedkapital Egenkapital og fremmedkapital Særlige finansielle instrumenter

9 Indholdsoversigt KAPITEL 10. Nedsættelse af selskabskapitalen. Indløsning af kapitalandele Kapitalnedsættelse Indløsning (amortisation) af aktier KAPITEL 11. Egne kapitalandele Hovedreglen Virkningen af erhvervelse af egne kapitalandele Udøvelse af de til egne kapitalandele knyttede beføjelser Egne kapitalandele i årsrapporten Begrænsninger i adgangen til at erhverve egne kapitalandele KAPITEL 12. Ledelsen af selskabet. Bestyrelse og direktion Interessegrupper (stakeholders) og ledelse Ledelsesorganernes funktioner Bestyrelsen Tilsynsrådet Direktionen Myndighed og rådighed. Bopæl og nationalitet Repræsentation, tegningsret og fuldmagt Ledelsens pligt til at administrere på lovlig og forsvarlig måde Inhabilitet Oplysningspligt, spekulationsforbud og misbrug af intern viden Repræsentantskab KAPITEL 13. Generalforsamlingen Generalforsamlingens kompetence Beslutninger på generalforsamlingen Møderet, taleret, spørgsmålsret og forslagsret Indkaldelse af generalforsamlingen Stemmeret og afstemning Dirigenten Mødested Vedtægtsændring og ekstraordinære beslutninger Minoritetsbeskyttelse Indkaldelse og dagsorden Ugyldighed og andre sanktioner Kapitaltab. Tvangslikvidation

10 Indholdsoversigt KAPITEL 14. Årsrapporten Årsregnskabets betydning og anvendelse Årsrapportens bestanddele. Regnskabsår. Ledelsesberetning Årsregnskabets poster og opstilling Noter Regnskabskontrol Kapitalandelenes værdi og årsregnskabet KAPITEL 15. Udbytte og konsolidering Anvendelsen af rådighedsbeløbet efter årsregnskabet Beslutningen om uddeling af udbytte Fri og bunden egenkapital Fondsemission Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, selvfinansiering og kapitalejerlån Overskuds-/udbyttedeling, medarbejderkapitalandele og tantieme Gaver KAPITEL 16. Revision og granskning Publicitet og revision Valg af revisor Faglige kvalifikationer og uafhængighed. Bopæl. Minoritetsrevisor Kravene til revision efter god revisorskik Revisionspåtegningen Revisionsprotokollen Revisors beføjelser Revisoransvar Revisors fratræden Granskning Whistleblower-ordning KAPITEL 17. Kapitalselskabers opløsning. Likvidation, konkurs og betalingserklæring En juridisk persons ophør Skifte efter fysiske personer, ansvarlige selskaber og selskaber med begrænset ansvar Lovgrundlaget for kapitalselskabers likvidation og konkurs Afvikling, rekonstruktion, likvidation, konkurs og tvangsopløsning Vedtagelse af likvidation Virksomhedsophør og -salg uden likvidation

11 Indholdsoversigt 7. Pligt til opløsning af selskabet Gennemførelse af likvidation Likvidationens afslutning. Selskabets ophør Genoptagelse Konkurs Beslutning om og gennemførelse af tvangsopløsning Betalingserklæring KAPITEL 18. Selskabers ophør: fusion, spaltning og omdannelse Fusion: begreb og hovedregler Vedtagelsen af fusion Fusionens virkninger Lodret fusion. Beskyttelse mod overtagelse Fusionens virkning Spaltning (fission) Grænseoverskridende fusion og spaltning Omdannelse KAPITEL 19. Erstatningsansvar og strafansvar Erstatningsansvar Strafansvar KAPITEL 20. Filialer af udenlandske selskaber KAPITEL 21. Selskabets navn KAPITEL 22. Registrering af kapitalselskaber Formålet med registrering Offentlighedsprincippet Frister Erhvervs- og Selskabsstyrelsens legalitetskontrol Prøvelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser Anmeldelse og offentliggørelse Gebyrer Litteraturfortegnelse Forkortelser Domsregister Stikord

12 12

13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. Lovgivningen om kapitalselskaber Kapitalselskabers karakteristika Den retlige regulering af erhvervsdrivende selskaber: Fra en generel Firmalov til Selskabslov, Årsregnskabslov, Værdipapirhandelslov, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, Lov om finansiel virksomhed og lov om firmapensionskasser Erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar og fonde (selvejende institutioner) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj Erhvervsdrivende fonde og ideelle fonde mm Selskabsretlig typetvang eller aftalefrihed De tidligere Aktieselskabslove af 1917, 1930 og 1973 samt Anpartsselskabsloven af Årsregnskabsloven og Værdipapirhandelsloven Harmonisering af selskabsretten i EU Børsselskaber Finansielle virksomheder Statslige aktieselskaber Aktieselskaber og anpartsselskaber Hovedpunkter i SL Beskatning SL s ikrafttræden KAPITEL 2. Anvendelsen af aktie- og anpartsselskabsformen KAPITEL 3. Anvendelsesområdet for SL Typetvang eller kontraktsfrihed i selskabsretten Begrebet kapitalselskab (aktieselskab og anpartsselskab) Almindelig karakteristik Hovedmomenterne i karakteristikken af selskaber med begrænset ansvar Hæftelsen for selskabets gæld Fast indskudskapital

14 Indholdsfortegnelse Erhvervsdrivende virksomhed Andelsselskaber Registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen KAPITEL 4. Koncerner Koncernselskaber: selvstændighed og afhængighed Enhed mellem flere selskaber i organisatorisk, økonomisk og retlig forstand Fælles ledelse og selskabspolitik Minoritetskapitalejere Kreditorernes stilling Hovedreglen: særhæftelse Kaution, aftalt modregning og støtteerklæringer Undtagelser: Samhæftelse, omstødelse og ansvar Koncernbegrebet i selskabs-, børs- og regnskabslovgivningen KAPITEL 5. Stiftelse af kapitalselskaber Tilvejebringelse af selskabskapitalen. Hovedlinjer i reglerne Stiftere, stiftelsesdokument og vedtægter Stiftelsesdokument og konstituerende generalforsamling Stifterne Vedtægter Tegning af kapitalandele Tegningskurs. Vurdering af apportejendom. Overtagelse af bestående virksomhed Et nystiftet selskabs efterfølgende erhvervelser fra stifter eller kapitalejer Stifterfordele Stiftelsesomkostninger Udpegning af selskabets første ledelse Registrering af kapitalselskaber Selskabets virksomhed før registreringen Skuffeselskaber KAPITEL 6. Kapitalforhøjelse Selskabskapitalen ved stiftelsen og ved kapitalforhøjelser Beslutningen om kapitalforhøjelse Tegningskursen Kapitalejernes fortegningsret Kapitalforhøjelse ved konvertering

15 Indholdsfortegnelse 6. Kapitalforhøjelse ved fondsemission Registrering af kapitalforhøjelse KAPITEL 7. Indbetaling af selskabskapital Selskabskapitalens formål Kravene til selskabskapitalens indbetaling KAPITEL 8. Kapitalandele. Ejerbeviser. Ejerbog og ejerregister Lige ret for alle kapitalandele Kapitalandele, ejerbeviser og registrering i en værdipapircentral Indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed Ejeraftaler Ejerbeviser Ejerbogen Publicitet eller fortrolighed? Ejerbogen Kapitalejere Mortifikation KAPITEL 9. Egenkapital og fremmedkapital Egenkapital og fremmedkapital Særlige finansielle instrumenter Konvertible gældsbreve og warrants Konvertible obligationer (gældsbreve) Udbyttegivende obligationer (gældsbreve) KAPITEL 10. Nedsættelse af selskabskapitalen. Indløsning af kapitalandele Kapitalnedsættelse Indløsning (amortisation) af aktier KAPITEL 11. Egne kapitalandele Hovedreglen Virkningen af erhvervelse af egne kapitalandele Udøvelse af de til egne kapitalandele knyttede beføjelser Egne kapitalandele i årsrapporten Begrænsninger i adgangen til at erhverve egne kapitalandele KAPITEL 12. Ledelsen af selskabet. Bestyrelse og direktion Interessegrupper (stakeholders) og ledelse

16 Indholdsfortegnelse 1.1. Tre persongrupper Ledelsesorganernes funktioner Generalforsamlingens funktion Bestyrelsens og direktionens funktioner Aktieselskaber Anpartsselskaber Bestyrelsen Generelle krav Kapitalejervalgte bestyrelsesmedlemmer Udpegede bestyrelsesmedlemmer Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Valgperiode og suppleanter Arbejdet i bestyrelsen Tilsynsrådet Direktionen Myndighed og rådighed. Bopæl og nationalitet Repræsentation, tegningsret og fuldmagt Repræsentation udadtil og værneting Tegningsret Fuldmagt På selskabets vegne Godkendelse og passivitet Ledelsens pligt til at administrere på lovlig og forsvarlig måde Inhabilitet Ledelsen (medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd og direktion) Kapitalejere Oplysningspligt, spekulationsforbud og misbrug af intern viden Repræsentantskab KAPITEL 13. Generalforsamlingen Generalforsamlingens kompetence Beslutninger på generalforsamlingen Møderet, taleret, spørgsmålsret og forslagsret Kapitalejeres møderet og fuldmagt Kapitalejeres taleret og spørgsmålsret Ledelsens adgang til og taleret på generalforsamlingen Revisors møderet og mødepligt Forslagsret Indkaldelse af generalforsamlingen

17 Indholdsfortegnelse 5. Stemmeret og afstemning Stemmeret Afstemning Dirigenten Mødested Vedtægtsændring og ekstraordinære beslutninger Minoritetsbeskyttelse Indkaldelse og dagsorden Ugyldighed og andre sanktioner Kapitaltab. Tvangslikvidation KAPITEL 14. Årsrapporten Årsregnskabets betydning og anvendelse Bogholderi og årsregnskab. Bogføringslov og Årsregnskabslov Årsregnskabet som kilde til oplysning om selskabet Et retvisende billede Kreditorer og medkontrahenter Investorer. Børsselskaber Generalforsamlingen Ledelsen Medarbejdere og faglige organisationer Offentligheden Beskatning Årsregnskabets poster som retsfaktum i selskabsretlige regler Årsrapportens bestanddele. Regnskabsår. Ledelsesberetning Årsrapportens bestanddele Regnskabsår Ledelsesberetning Årsregnskabets poster og opstilling Skemapligt og kravet om et retvisende billede Regnskabsprincipper (forudsætninger) Oplysning om anvendte regnskabsprincipper Kontinuitet Going concern Indregningsmetode, salgsmetode og produktionsmetode Hemmelige (stille) reserver Noter Regnskabskontrol

18 Indholdsfortegnelse 6. Kapitalandelenes værdi og årsregnskabet KAPITEL 15. Udbytte og konsolidering Anvendelsen af rådighedsbeløbet efter årsregnskabet Beslutningen om uddeling af udbytte Fri og bunden egenkapital Fondsemission Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, selvfinansiering og kapitalejerlån Historie og baggrund Selvfinansiering Økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer mv Overskuds-/udbyttedeling, medarbejderkapitalandele og tantieme Overskuds-/udbyttedeling Medarbejderkapitalandele Vederlag og tantieme Gaver KAPITEL 16. Revision og granskning Publicitet og revision Valg af revisor Faglige kvalifikationer og uafhængighed. Bopæl. Minoritetsrevisor Kvalifikationer og bopæl Revisors objektivitet og uafhængighed Minoritetsrevisor Kravene til revision efter god revisorskik Revisionspåtegningen Revisionsprotokollen Revisors beføjelser Revisoransvar Revisors fratræden Granskning Whistleblower-ordning KAPITEL 17. Kapitalselskabers opløsning. Likvidation, konkurs og betalingserklæring En juridisk persons ophør Skifte efter fysiske personer, ansvarlige selskaber og selskaber med begrænset ansvar

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN jesper lau hansen INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN OG KAPITALMARKEDS RETTEN jurist- og økonomforbundets forlag Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Jesper Lau Hansen Introduktion til

Læs mere

Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura

Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura Erik Werlauff Selskabsret 5. udgave FORLAGET THOMSON * GadJura Indhold Forkortelser 16 1. Den juridiske person 17 1.1. Juridisk personlighed 17 1.2. Kapitalselskaber og personselskaber 21 1.3. Shareholder

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere