Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S)."

Transkript

1 Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3. Selskabets formål er at udføre udviklings- og konsulentopgaver indenfor IT Branchen at udvikle, markedsføre og sælge software. Selskabets kapital og aktier 4.1 Selskabets aktiekapital er kroner fordelt på styk aktier á DKK 0,20 per styk. 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal samtlige Selskabets aktionærer have ret til en forholdsmæssig tegning af nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. Selskabslovens 30.

2 - 2 - Selskabets aktier 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets ejerbog. Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende institut. 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. 5.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvis. Registrering af Selskabets aktier 6.1 Selskabets aktier udstedes gennem VP Investor Services A/S. 6.2 Ved registrering af aktierne i VP Investor Services A/S udbetales udbytte ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb. 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er

3 - 3 - forlangt af aktionærer, der ejer 1/20 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev, fax eller til hver enkelt aktionær, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside. 7.5 Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. For den ordinære generalforsamling skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes. 7.6 Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og indtil generalforsamlingen afholdes, skal følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Generalforsamlingen, dagsorden 8.1 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. 8.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne

4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes Valg af revisorer 7. Eventuelt Generalforsamlingen, stemmeret m.v. 9.1 Hver aktie på DKK 0,20 giver en stemme. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret inden for det seneste år. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. 9.2 Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når han senest tre dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort, og den pågældende på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Enhver aktionær har ret til at afgive sin stemme per brev forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol 10.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke nødvendigvis er aktionær, men som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingens ledelse På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor Selskabsloven kræver kvalificeret flertal.

5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen med angivelse af afstemningsresultaterne skal gøres tilgængelig for aktionærerne på Selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Bemyndigelser 11.1 Bestyrelsen er i en periode på fem år bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission). De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i Selskabets ejerbog. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier. De nærmere vilkår for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af Selskabslovens regler herom Bestyrelsen er i en periode på fem år bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder. De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i Selskabets ejerbog. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier. De nærmere vilkår for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af Selskabslovens regler herom.

6 Bestyrelsen er bemyndiget til udstedelse af aktieoptioner til ledelsen og ledende medarbejdere for op til kr. 2,0 mio. 11.3a Bestyrelsen har den 30. november 2010 udnyttet den i vedtægternes 11.3 meddelte bemyndigelse til at udstede aktieoptioner til ledelsen og medarbejdere for et aktiebeløb på nominelt kr Gennemsnitlig indløsningspris er 0,325 kr pr aktie. Aktieoptionerne kan indløses i perioden 2011 til Bestyrelsen er bemyndiget til med eller uden fortegningsret for Selskabets aktionærer indtil den 1. april 2013 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan maksimalt udgøre 50 % af aktiekapitalen på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer som vederlag i forbindelse med Selskabets overtagelse af bestående virksomhed. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. Som følge af udstedelse af de konvertible obligationer bemyndiges bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med det beløb, som ombytningen forudsætter. De konvertible obligationer udstedes som negotiable ihændehaverpapirer og kan noteres på navn. De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i Selskabets ejerbog. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning er sket, eller konverteringsretten er udnyttet. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet.

7 - 7 - Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier. De nærmere vilkår for aktietegning og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af Selskabslovens regler herom. 11.4a Bestyrelsen har den 31. maj 2008 udnyttet den i vedtægternes 11.1 meddelte bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer for et beløb på kr ,00, skriver tremillionernihundredetusinde 00/100. Obligationen forrentes fra den 1. juni 2008 med en rente på 7 % p.a. Renten forfalder årsvis bagud, hver den 31. maj. Obligationen er både fra selskabets og kreditors side uopsigelig, indtil den forfalder til betaling til kurs 100 den 31. maj 2011 Forrentningen ophører pr. forfaldsdagen. Efter ihændehaverens valg kan obligationen i en periode på 30 dage efter datoen for selskabets ordinære generalforsamling i årene 2009, 2010 og 2011 konverteres til aktier i FastPassGroup A/S med fuldt udbytte for konverteringsåret og følgende år. Konverteringskursen er 3,50. De konvertible obligationer kan konverteres til aktier til en tegningskurs på kr. 3,5 for en aktie på nominelt kr. 0,20 ved lånets forfaldstid, den 31. maj a-1 Bestyrelsen har med obligationshavernes accept konverteret alle udestående konvertible obligationer til ialt aktier per 1. september Der er herefter ikke udestående konvertible obligationer efter denne dato Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over stk. aktier til børskurs+/- 10% til brug for honorering af eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

8 Bemyndigelse bortfaldet Bestyrelsen bemyndiges til at udstede op til 27 mio aktier til markedspris eller bedre for at kunne nedbringe gæld i perioden fra 1. april 2011 og til udgangen af a Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 29.april 2011 besluttet at benytte bemyndigelsen i 11.7 til at udstede nye aktier til en gennemsnitspris på 0,273 kr/aktie Bestyrelsen bemyndiges til at udstede 6 millioner aktier til Selskabets egen beholdning for ekstern anvendelse, blandt andet til anvendelse for udnyttelse af aktieoptioner. 11.8a Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 29.april 2011 besluttet at benytte bemyndigelsen i 11.8 til at udstede nye aktier til Selskabets egen beholdning. 11.8b Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 29.april 2011 besluttet at udstede aktieoptioner med indløsningskurs 0,20 og udløb i 2014 til to investorer med dækning i Selskabets beholdning af egne aktier Bestyrelsen bemyndiges på ordinær generalforsamling 2014 til at gennemføre en ændring af aktie stykstørrelsen fra 0,2 kr. til 20 kr. per aktie inden næste års ordinære generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges hermed til at gennemføre de fornødne vedtægtsændringer. Denne bemyndigelse indføres som 11.9 i vedtægterne. I forbindelse med ændringen af aktionærernes aktie-beholdning, hvor aktieantallet ikke er deleligt med 100, vil den nye beholdning blive oprundet til næste hele tal, for aktionærer med en skævbeholdning per 1. april For øvrige aktionærer vil der ske afrunding til nærmeste hele aktieantal. Eventuel forskel i aktieværdi ved denne konvertering reguleres gennem selskabets egen beholdning af aktier. Bestyrelse 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Direktion 13.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af Selskabet I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, skal en af dem ansættes som administrerende direktør. Tegningsregel 14.1 Selskabet tegnes af: a) den samlede bestyrelse i forening b) en direktør i forening med bestyrelsens formand c) Bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer Revision 15.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på Selskabets ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Regnskabsår, udbyttedeling, reservefonds mv Selskabets regnskabsår er kalenderåret 16.2

10 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, jf. Årsregnskabsloven. Elektronisk kommunikation 17.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. Selskabslovens 65b Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fuldmagter, regnskabsmeddelelser, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter, finanskalender, tegningslister, prospekter og adgangskort, generalforsamlingsreferater samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet fremsendes af Selskabet til aktionærerne via e- mail. Disse dokumenter vil samtidig være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, under punktet Investor Relations Oplysning om kravene til de anvendte systemer, fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på under punktet Investor Relations. Ikrafttræden 18.1 Disse vedtægter træder i kraft den 1. maj 2014.

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere