REFERAT. SP Group A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. SP Group A/S"

Transkript

1 REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende 54,7 % af aktiekapitalen var mødt, enten personligt eller via afgivet fuldmagt til bestyrelsen. på generalforsamlingen var der således kr. af den samlede selskabskapital med fradrag af ikke-stemmeberettigede egne aktier repræsenteret. svarende til stemmer. Bestyrelsesformand Niels Kristian Agner meddelte generalforsamlingen. at bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Ottosen. Viborg til dirigent i overensstemmelse med vedtægternes 9. stk. l. Dirigenten takkede for valget og konstaterede under henvisning til vedtægterne. at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Selskabets ledelse har oplyst. at skriftlig indkaldelse til generalforsamling er udsendt til samtlige navnenoterede aktionærer. uanset vedtægternes krav om at der alene udsendes indkaldelse til de navnenoterede aktionærer. der skriftligt har fremsat begæring herom. Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: l. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår. at der udbetales DKK 3.50 pr. aktie i udbytte for Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Bestyrelsen fremsatte forslag om. at selskabets vedtægter 5. stk. l og stk. 2 ændres således. at bestyrelsens bemyndigelse forlænges med 5 år til udløb den l. april 2020.

2 2 Vedtægternes 5, stk. 1 skal herefter lyde således: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den I. april 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med indtil nom. DKK 10mio. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK IO." Bestyrelsen fremsatte endvidere forslag om at slette teksten" eller en lavere kurs. som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10". Vedtægternes 5, stk. 2 skal herefter lyde således: "Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen kan bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, såfremt tegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen kan endvidere udnytte bemyndigelsen ved uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at tilbyde medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber at tegne aktier til markedskurs. Ved "markedskurs" forstås den på erhvervelsestidspunktet senest noterede køberkurs kl for SP Group A/S' aktier med en margin på +l- IO %" 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Kristian Agner, Erik Preben Holm, Erik Christensen, Hans Wilhelm Schur og Hans-Henrik Eriksen. For en beskrivelse af kandidaterne henvi ses til årsrapporten. 7. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionsportnerselskab. 8. Eventuelt. *** Ad 1 4: Dirigenten foreslog generalforsamlingen, at punkterne 1-4 behandledes under et, og at der efterfølgende vor mulighed for at drøfte bestyrelsens beretning og direktionens gennemgang af årsrapporten for Dirigenten oplyste, at der ikke stemmes om beretningen, og at de øvrige forslag efterfølgende vil blive sat til afstemning hver for sig.

3 3 Bestyrelsesformanden aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år. Den administrerende direktør, Frank Gad, forelagde årsrapporten for regnskabsåret 2014 samt kvartalsregnskabet for første kvartal Bestyrelsesformanden afsluttede sin beretning med at motivere udbytteforslaget på 3,50 DKK pr. aktie, hvilket er 0,50 DKK højere end udbytte udbetalingen sidste år. Dirigenten dokumenterede herefter revisionspåtegningen afgivet af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, som gengivet i årsrapporten for 2014 side 33. Dirigenten åbnede herefter for debat vedrørende bestyrelsens beretning, årsrapporten og ud bytteforslaget. Flemming Kjærulf, Dansk Aktionærforening takkede for en god årsrapport, som er fyldestgø rende og læseværdig, samt en informativ mundtlig beretning fra formanden og direktøren: "Det er som altid en fornøjelse at komme til selskabets generalforsamling, Det der er lovet hol des. Og resultaterne er gode, selvom tiderne er svære. Omsætningen er steget med 5,7 %, og resultatet er steget med 2,6 %. Det skal naturligvis altid løfte et øjenbryn, når der ikke er proportionalitet mellem væksten i top-og bundlinje, men sidste år havde selskabet en resultatvækst med uændret omsætning på 21 %. Resultatoptimering ved fortsat effektivisering kan ikke blive ved, så derfor synes vi, at resultatet er meget flot. Til/ykke med det! Sidste år lovede direktøren en 50 % forøgelse af toplinjen og en 100 % forøgelse af bundlinjen senest i 2016, ligesom den nettorentebærende gæld skulle nedbringes." Flemming Kjærulf spurgte derfor: "I lyset af justeringen af de finansielle målsætninger, hvornår er det så realistisk at forvente en forøgelse af bundlinjen med 1 00 % i forhold til 2013 resultatet? Der er de senere år etableret en lang række fabrikker og udvidelser. Det nævnes, at de fleste har bidraget positivt til årets resultat, men ikke hvor meget i forhold til investeringerne. Giver USA aktiviteterne eksempelvis penge? Og hvad er politikken vedrørende betaling af skat? Flemming Kjærulf spurgte derfor: "Kan selskabet uddybe, hvor langt man er med at få et rimeligt afkast på de enkelte nye inve steringer set i forhold til indtjeningen på de veletablerede produktionsenheder?" Flemming Kjærulf udtrykte tilfredshed med et udbytte på 3,50 DKK pr. aktie. "Dansk Aktionærforening lægger vægt på ordentlig og redelig ledelse, herunder brugen af "følg el/er forklar" princippet. på to punkter er der afvigelser. Nedsættelse af bestyrelsesudvalg og spørgsmålet om bestyrelsens uafhængighed. Man har nu nedsat et revisionsudvalg.

4 4 Uafhængigheden er blevet rettet lidt op i de senere år. Det manglende flertal af uafhængige medlemmer er forklaret med bestyrelsesmedlemmernes erfaring og indsigt. Det toges til efterretning, og resultaterne underbygger det også. Vi er også enige i afvigelsen vedrørende aldersgrænsen, men det er stadig Dansk Aktionærforenings opfattelse, at der bør nedsættes et nomineringsudvalg - gerne med eksterne medlemmer - for at få dedikeret opmærksomhed mod emnet." Flemming Kjærulf sagde afsluttende, at Dansk Aktionærforening ikke forholder sig til honorering af bestyrelse og direktion, men at mon er tilhænger af gennemsigtighed på området, og at der anvendes incitamenter med lang horisont. Flemming Kjærulf udtrykte afsluttende stor tilfredshed med de opnåede resultater og bemærkede, at selskabet igen i 2014 er et eksempel til efterfølgelse for mange - også væsentligt større børsnoterede selskaber, og spurgte afsluttende, om l. kvartals resultat, der blevoffentliggjort før generalforsamlingen ikke burde give anledning til en opjustering? Bestyrelsesformanden takkede for indlægget og nævnte, at bestyrelsen viloverveje et nomine ringsudvalg med ekstern deltagelse. Bestyrelsesformanden nævnte også opgaven med rekrut tering under henvisning til anbefalingerne omkring valg af det underrepræsenterede køn. Bestyrelsesformanden så sig ikke i stand til at svare på, om der senere på året kunne komme en opjustering - i så fald måtte det også ske i form af en selskabsmeddelelse og ikke som en oplysning til de fremmødte på generalforsamlingen, men at der ikke vor grundlag for en opjustering nu. Frank God takkede for de pæne ord. Frank God sagde, at PUR fabrikken i USA giver penge nu og forventes at gøre det fremover. Den nye ekstruderingsfabrik i Danmark giver som nævnt af Formanden underskud. Frank God henviste i øvrigt til årsrapportens side 55 omkring resultaterne i de forskellige lande og den skottebetaling, der finder sted her. Målet er, at der skol betales skot alle steder. Det fremgår af årsrapportens note 12, side 55, at selskabet betaler skot i alle de lande, hvor mon hor permanent ophold - med undtagelse af Danmark og Letland - fordi her i landet hor man gamle skattemæssige underskud. Note 12 illustrerer, hvor Gruppen tjener penge. Alle de nye fabrikker i udlandet tjente penge i Frank Gad forventer, at omsætningen vil nå 1,5 mia. DKK indenfor en kortere årrække samt at EBITDA margin øges til 12 % indenfor somme periode. Frank God udtrykte - trods markedsforholdene - en grundlæggende tro på fortsat vækst i omsætningen og indtjeningen, som primært skol findes udenfor landets grænser, det er bare ikke muligt at sige, hvornår målet nås. Do der ikke var yderligere, der ønskede ordet, afsluttede dirigenten debatten. Herefter gik dirigenten over til behandlingen af de enkelte forslag. Ad 1. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

5 Ad2. Dirigenten konstaterede, at den fremlagte årsrapport for 2014 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt. Ad3. For forslaget stemte stemmer, mens der var 450 stemmer i mod. Generalforsamlingen meddelte herefter decharge til bestyrelse og direktion. Ad4. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget om, at SP Group A/S' overskud for 2014 på DKK efter skat disponeres således, at der udbetales DKK 3,50 pr. aktie i udbytte for 2014, svarende til et samlet beløb på DKK , og at der overføres DKK til næste år. AdS. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at ændre selskabets vedtægter. Selskabets vedtægter 5, stk. l, lyder herefter således: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den l. april 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med indtil nom. DKK 10mio. ved tegning af nye aktier til mar kedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10." Selskabets vedtægter 5, stk. 2 lyder herefter således: "Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen kan bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, såfremt tegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen kan endvidere udnytte bemyndigelsen ved uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at tilbyde medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber at tegne aktier til markedskurs. Ved "markedskurs" forstås den på erhvervelsestidspunktet senest noterede køberkurs kl for SP Group A/S' aktier med en margin på +/-10%." Ad 6. Bestyrelsen foreslog genvalg til alle bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesformanden motiverede forslaget. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt genvalg af de foreslåede fem bestyrelses-

6 6 medlemmer: Niels Kristian Agner Erik Preben Holm Erik Christensen Hans Wilhelm Schur Hans-Henrik Eriksen Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Kristian Agner som formand og Erik Pre ben Holm som næstformand. Ad8. Som selskabets revisor valgtes revisionsfirmaet Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Ad 9. Aktionær Søren Dromph spurgte, hvor mange nye kunder, der er kommet til i Frank Gad svarede, at det var svært at besvare spørgsmålet helt konkret, men at der er en del nye kun der. Dirigenten spurgte, om der var flere, der ønskede ordet? Det var ikke tilfældet. Dirigenten blev bemyndiget til at registrere de vedtagne ændringer af selskabets vedtægter hos Erhvervsstyrelsen. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Søndersø, den 28. april 2015

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere