Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater"

Transkript

1 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven medfører, at de skattefri aktionærer og skattepligtige personaktionærer belastes med en del af den skat, som påhviler skattepligtige selskabsaktionærer. Artiklen tager udgangspunkt i de nye skatteregler om porteføljeaktionærselskaber, datterselskabsaktionærer og koncernselskabsaktionærer samt skat af udbytte og aktieavance. Forfatterne peger på, at de aktionærer, der er skattefri af udbytte, kommer til at betale skatten på de andre aktionærers vegne. Disse selskabsaktionærer vil dermed lide et tab, hvis de ikke har krav på at få refunderet den betalte skat, eller hvis medaktionæren ikke kan betale. Endvidere peger forfatterne på, at det er uafklaret, om et Mellemholdingselskab med de nye regler opnår et retskrav mod dets porteføljeselskabsaktionærer, når det underliggende Driftsselskab på disses vegne indeholder udbytteskat. Er det ikke tilfældet, er resultatet, at de øvrige aktionærer er med til at betale andre aktionærers udbytteskat. Eventuelle EU-retlige aspekter af denne problematik omtales ikke i denne artikel, men det kan blot konstateres, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget nr. L 202 er en tilsigtet effekt, at der sker en økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærens udbytte, når et Mellemholdingselskab er transparent. I artiklen gennemgår forfatterne nogle situationer, hvor en selskabsaktionær skattemæssigt skifter status fra eller til skattepligt af udbytte/aktieavance. En selskabsaktionær er i mange tilfælde helt uden indflydelse på et sådant skift i status og har ikke umiddelbart kendskab til dette skift. Den manglende viden kan betyde, at man ikke selvangiver korrekt og dermed risikerer straf for udeholdte indtægter. Endelig udtrykker forfatterne et vist forbehold for, om værdiansættelsen af aktier ved skift af skattemæssig status vil være så smertefri, som lovgiver har forudsat. 1. Indledning Flere forfattere har i artikler gennemgået skattereformens ændringer i reglerne for beskatning af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Vi vil alene koncentrere os om nogle konsekvenser af de nye regler. Fremover vil sædvanlige selskabsaktionærer uanset ejertid være skattefri af udbytter og af fortjenester/tab ved afståelse af aktier, når selskabsaktionæren ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen (datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier). Der er således ikke længere krav om, at aktierne skal være ejet en vis periode. Selskaber, der ejer mindre end 10 pct. af aktierne i et selskab (porteføljeaktionærer), er uanset ejertid skattepligtige af såvel udbytte som fortjeneste/tab på deres aktier. Forslag om ændringer blev fremsat med lovforslag nr. L 202 af 22/4 2009, som med visse ændringer blev vedtaget ved lov nr. 525 af 12/ De nye regler indeholder en værnsregel for at undgå, at en gruppe selskabsporteføljeaktionærer kan opnå skattefrihed ved at eje aktierne i Driftsselskabet gennem et fælles Mellemholdingselskab, der ejer over 10 pct. af kapitalen i Driftsselskabet. Henrik Møller Nielsen har beskrevet den nye værnsregel i aktieavancebeskatningslovens

2 979 4 A. Værnsreglen går ud på, at et fælles holdingselskab/mellemholdingselskab under visse betingelser skattemæssigt anses for gennemsigtigt. Når dette er tilfældet, anses en forholdsmæssig andel af Mellemholdingselskabets aktier i Driftsselskabet for ejet direkte af Mellemholdingselskabets selskabsaktionærer. Den skattemæssige konsekvens er, at en forholdsmæssig andel af det udbytte, som udloddes til Mellemholdingselskabet skattemæssigt anses for udloddet direkte til selskabsporteføljeaktionæren, uanset om udbyttet bliver i Mellemholdingselskabet eller efterfølgende videreudloddes til porteføljeaktionæren. Tilsvarende, hvis Mellemholdingselskabet afstår aktier i Driftsselskabet, så anses selskabsporteføljeaktionæren for skattemæssigt at have afstået en forholdsmæssig andel af disse aktier. Denne gennemsigtighed er konsekvensen af den såkaldte regel om omvendte juletræer i aktieavancebeskatningslovens 4 A. De relativt mange anmodninger om bindende svar, der allerede er offentliggjort, angående Mellemholdingselskaber og transparens viser, at problemstillingen er vanskelig at håndtere og i øvrigt almindeligt forekommende. Vi vil som nævnt koncentrere os om konsekvenserne af transparensreglen. Et væsentligt element i værnsreglen er, at Mellemholdingselskabet kun er skattemæssigt transparent, hvis mere end 50 pct. af aktierne ejes af aktionærer, der ikke ville kunne modtage udbytte skattefrit, hvis aktierne i Driftsselskabet var ejet direkte. Eksempel 1 MH 1 er transparent Selskaberne B-E ejer tilsammen mere end 50 pct. af kapitalen i MH 1, og alle fire selskabers indirekte ejerandel i DRIFT A/S er mindre end 10 pct. Kun A A/S er skattefri, fordi selskabets indirekte ejerandel i DRIFT A/S er 24,5 pct. af kapitalen (49 pct. x 50 pct. = 24,5 pct.). Selskaberne B-E er skattepligtige af deres forholdsmæssige andele af udbytte, som DRIFT A/S udlodder til MH 1, ligesom de er skattepligtige af den forholdsmæssige avance, hvis MH 1 afstår aktier i DRIFT A/S. MH 2 er ikke transparent F A/S ejer mere end 50 pct. af kapitalen i MH 2 og ville tillige kunne modtage skattefrit udbytte, hvis aktierne i DRIFT A/S var ejet direkte. Selskaberne G-J er ikke skattepligtige af udbytte, der udloddes fra DRIFT A/S til MH 2, og heller ikke af avance, hvis MH 2 afstår aktier i DRIFT A/S. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

3 Driftsselskabet skal indeholde udbytteskat Med de nye regler skal Driftsselskabet undersøge, hvorledes aktionærkredsen i et Mellemholdingselskab er sammensat for at vurdere, om det er skattemæssigt transparent og i givet fald for at sikre sig, at der sker korrekt indeholdelse af udbytteskat af udlodninger. Driftsselskabet har således pligt til at indeholde udbytteskat med 25 pct. af den del af udbyttet, der kan henføres til aktionærer i Mellemholdingselskabet, som skattemæssigt anses for at være porteføljeselskabsaktionærer i relation til Driftsselskabet, dvs. aktionærer, der indirekte ejer under 10 pct. af selskabskapitalen i Driftsselskabet forudsat at betingelserne i aktieavancebeskatningslovens 4 A i øvrigt er opfyldte. I eksemplet ovenfor skal DRIFT A/S ved udlodning af udbytte til MH 1 indeholde skat af den del af udbyttet, der tilfalder selskaberne B-E. Driftsselskaber kan hermed ikke nøjes med at se på, om det selskab, der direkte er aktionær i Driftsselskabet, har over eller under 10 pct. af kapitalen. Der kræves en yderligere undersøgelse, som formentlig i mange situationer vil være ganske vanskelig at gennemføre for Driftsselskabet, som ikke umiddelbart har adgang til oplysninger om sammensætning af aktionærkredsen i det overliggende selskab. Det må imidlertid konstateres, at Driftsselskabet har en indeholdelsespligt, således at det hæfter for udbytteskatten på de 25 pct., hvis det fejlagtigt ikke har foretaget korrekt indeholdelse. 3. Økonomisk dobbeltbeskatning af selskabsporteføljeaktionærer, der ejer aktier via et Mellemholdingselskab Der vil fremkomme økonomisk dobbeltbeskatning af en selskabsporteføljeaktionær, der ejer aktier via et Mellemholdingselskab, hvis selskabsaktionæren er porteføljeaktionær både i relation til Mellemholdingselskabet og det underliggende Driftsselskab. Udloddes udbytte til et Mellemholdingselskab, hvor mere end 50 pct. af selskabskapitalen i Mellemholdingselskabet ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage udbytte skattefrit direkte fra Driftsselskabet, skal porteføljeaktionærselskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne en forholdsmæssig andel af udbyttet, der er udloddet til Mellemholdingselskabet. Det samme gælder fortjeneste/tab ved Mellemholdingselskabets salg af aktier i Driftsselskabet, uanset om provenuet fra salget forbliver i Mellemholdingselskabet eller efterfølgende videreudloddes til porteføljeaktionærselskabet. Hvis eksempelvis 54 pct. af selskabskapitalen i et Mellemholdingselskab ejes af selskabsporteføljeaktionærer, skal Driftsselskabet indeholde udbytteskat for så vidt angår 54 pct. af det beløb, der deklareres i udbytte. Ejerforholdene kan illustreres således:

4 981 Eksempel 2 Det udbytteudloddende selskab skal som nævnt indeholde udbytteskat på 25 pct. jf. kildeskattelovens 65. Denne udbytteskat godskrives porteføljeaktionærerne. Da indeholdelsesprocenten svarer til selskabsskatteprocenten, er der intet likviditetsproblem for porteføljeaktionæren. Driftsselskabet skal selvfølgelig ikke indeholde udbytteskat vedrørende den del af aktierne, der indirekte ejes af en personaktionær eller af en selskabsaktionær, der via direkte aktiebesiddelse i Driftsselskabet ville opfylde betingelserne for skattefrihed. Selskabsporteføljeaktionæren godskrives som nævnt den udbytteskat, der er indeholdt ved udlodning til Mellemholdingselskabet. Den indeholdte udbytteskat indgår også som betalt skat ved selskabsporteføljeaktionærens eventuelle tilbagesøgning af for meget betalt skat i henhold til selskabsskattelovens 29 D. Den indeholdte udbytteskat indgår ved den endelige skatteberegning for indkomståret til forskel fra reglerne for fysiske personer, hvor den indeholdte udbytteskat er endelig, jf. personskattelovens 8 a. Selskabsporteføljeaktionæren, der netop er karakteriseret ved kun at eje en mindre aktiepost, vil i de konkrete situationer ofte ikke have nogen indflydelse på udbyttepolitikken i hverken Driftsselskabet eller Mellemholdingselskabet. Når generalforsamlingen i Mellemholdingselskabet senere måtte vedtage at udlodde et udbytte, skal Mellemholdingselskabet indeholde udbytteskat med 25 pct. af den del af udbyttet, der tilfalder selskabsporteføljeaktionærerne og eventuelle personaktionærer. Det vil sige, at der sker en økonomisk dobbeltbeskatning af selskabsporteføljeaktionærerne. Dette sker ikke for udbytter og gevinster på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, da der her er skattefrihed. Denne øgede beskatning af selskabsporteføljeaktionærer omtales i de Almindelige bemærkninger, afsnit 3, i lovforslaget, hvor det netop anføres, at der vil ske dobbeltbeskatning fremover i denne situation. Det er imidlertid uklart, om Mellemholdingselskabet kan udlodde et udbytte svarende til bruttoudbyttet modtaget fra Driftsselskabet, eller om udbytte fra Driftsselskabet skal reduceres med den udbytteskat, som er indeholdt af Driftsselskabet. Eksempel 3 Det forudsættes, at Driftsselskabets udbytte på 1 mio. kr. ønskes videreudloddet fra Mellemholdingselskabet til dettes aktionærer. Driftsselskabet udlodder kr. Indeholdt udbytteskat 54 pct. x 25 pct. x 1 mio. kr kr. Nettoudbytte til Mellemholdingselskabet kr. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

5 982 le udrede dette beløb til Mellemholdingselskabet. Hvis disse porteføljeaktionærselskaber ikke har midler til at betale dette beløb, kan de blive tvunget til at afstå aktier i Mellemholdingselskabet, hvilket vil udløse skat af aktieavance, eller eventuelt optage lån for at kunne indbetale et beløb svarende til den indeholdte udbytteskat til Mellemholdingselskabet. Der er ligeledes tale om økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer i den situation, hvor Mellemholdingselskabet sælger aktier i Driftsselskabet med fortjeneste. Her beskattes selskabsporteføljeaktionæren umiddelbart og igen, hvis aktierne i Mellemholdingselskabet sælges med fortjeneste. Ved Mellemholdingselskabets salg af aktier i Driftsselskabet til tredjemand skal køber af aktierne ikke indeholde skat, hvorfor selskabsporteføljeaktionærerne ikke får godskrevet nogen skat af fortjeneste på aktierne. I denne situation bliver selskabsporteføljeaktionæren beskattet af salget, selv om provenuet fra aktiesalget måtte blive i Mellemholdingselskabet og ikke nødvendigvis videreudloddes til porteføljeaktionæren. Det vil sige, at selskabsporteføljeaktionæren kan blive tvunget til at sælge aktier i Mellemholdingselskabet for at udrede skatten af den fortjeneste, som opgøres ved Mellemholdingselskabets salg af aktier. Konklusionen er således, at Mellemholdingselskabet ikke er skattepligtigt af modtaget udbytte eller fortjeneste på salg af aktier i Driftsselskabet, da det ejer mere end 10 pct. af kapitalen i dette. Mellemholdingselskabet skal imidlertid tåle, at Driftsselskabet indeholder udbytteskat på 25 pct. af den del af udbyttet, der kan henføres til selskabsporteføljeaktionærerne. Driftsselskabet skal ikke indeholde udbytteskat af den øvrige del af udbyttet. Hvis det må antages, at Mellemholdingselskabet ikke kan kræve den udbytteskat, som Driftsselskabet har indeholdt, refunderet hos selskabsaktionærerne, vil det betyde, at selskabsporteføljeaktionærerne får en andel af det merudbytte, som Mellemholdingselskabet har modtaget vedrørende de aktier, hvor Driftsselskabet ikke har indeholdt udbytteskat. Der sker en overførsel af værdier til porteføljeaktionærerne, uanset om Mellemholdingselskabet foretager en videreudlodning eller ej. Der sker således en formueforskydning på bekostning af de sel- Har Mellemholdingselskabet krav på at få refunderet den indeholdte udbytteskat, kan udloddes kr. Indeholdt udbytteskat 54 pct. x 25 pct. x 1 mio. kr kr. Nettoudlodning til aktionærer i Mellemholdingselskabet kr. Datterselskabsaktionærens andel af udbytte udgør 1 mio. x 46 pct kr. Porteføljeaktionærernes andel af udbyttet på kr udgør 54 pct. svarende til kr Af dette beløb skal disse aktionærer svare en samlet skat på kr , dvs. 50 pct. Har Mellemholdingselskabet ikke krav på at få refunderet indeholdt udbytteskat, kan selskabet alene udlodde nettoudbyttet kr Mellemholdingselskabet udlodder kr. Porteføljeaktionærernes andel af udbytte er x 54 pct kr. Datterselskabsaktionærens andel af udbytte er x 46 pct kr. Det vil sige, at det udbytte, der tilfalder datterselskabsaktionæren, reduceres med kr. ( kr kr.). Dette svarer til, at disse aktionærer i realiteten er med til at betale porteføljeselskabsaktionærernes skat. Den del af udbyttet, der tilfalder porteføljeselskabsaktionærerne er endvidere undergivet økonomisk dobbeltbeskatning. Hvis det imidlertid antages, at Mellemholdingselskabet har krav på at få refunderet den udbytteskat, der er indeholdt ved Driftsselskabets udlodning af udbyttet til Mellemholdingselskabet, vil selskabsporteføljeaktionærerne skul-

6 983 skabsaktionærer, der har datterselskabsaktier. Dette kan populært udtrykkes på den måde, at medaktionærerne betaler en del af selskabsporteføljeaktionærernes skat. Hvis der er personaktionærer i Mellemholdingselskabet, vil disse personaktionærer ligeledes være med til at betale skatten for selskabsporteføljeaktionærerne. Der sker en overførsel af værdier til porteføljeaktionærerne, selv om der ikke udloddes udbytte fra Mellemholdingselskabet, da der alt andet lige sker en for stor værditilvækst på de aktier, som porteføljeaktionærerne ejer. 4. Den økonomiske stilling for Mellemholdingselskabet, der modtager udbytte med indeholdelse af udbytteskat Mellemholdingselskabet er ikke skattepligtigt af nogen del af udbytte og fortjeneste/tab på aktier i Driftsselskabet, når Mellemholdingselskabet opfylder kravet om at eje 10 pct. af aktierne i Driftsselskabet. Driftsselskabet skal imidlertid ved udbetalingen af udbytte indeholde udbytteskat med 25 pct. af den del af aktiebesiddelsen, der kan henføres til selskabsporteføljeaktionærene. Denne udbytteskat godskrives selskabsporteføljeaktionærerne på bekostning af Mellemholdingselskabet, der skal tåle, at Driftsselskabet har indeholdt udbytteskat. Det vil sige, at den skattemæssige situation for ejerne af Mellemholdingselskabet har indflydelse på, hvor stor en andel af udbyttet, der udbetales til Mellemholdingselskabet. Når betingelserne for at anvende reglen om omvendte juletræer er opfyldte, anses selskabsporteføljeaktionærer skattemæssigt for at have modtaget et udbytte direkte fra Driftsselskabet. Det er imidlertid Mellemholdingselskabet, der selskabsretligt/civilretligt har krav på udbyttet. Denne situation er også omtalt i Henrik Møller Nielsens, Kasper Bastians og Niklas Bjerggaard Andersens artikler. 1-4 Spørgsmålet er, om Mellemholdingselskabet har et krav mod de porteføljeselskabsaktionærer i Mellemholdingselskabet, der er blevet godskrevet den udbytteskat, som Driftsselskabet har indeholdt. Dette vil være en naturlig konsekvens, da der ellers sker en økonomisk belastning af Mellemholdingselskabet, der simpelthen mangler 25 pct. af det udbytte, som Driftsselskabet har deklareret vedrørende selskabsporteføljeaktionærerne. Samtidig vil det som beskrevet ovenfor indebære en overførsel af værdier mellem aktionærerne i Mellemholdingselskabet. Mellemholdingselskabet har ikke modtaget nogen fordel fra selskabsporteføljeaktionærerne og skal derfor heller ikke beskattes af noget beløb. Det udbytte, som Mellemholdingselskabet har modtaget, er skattefrit i henhold til de sædvanlige regler, når blot Mellemholdingselskabet ejer mindst 10 pct. af selskabskapitalen i Driftsselskabet. Hvis eksempelvis ejerforholdene er som beskrevet i eksempel 1 nemlig at selskabsporteføljeaktionærer ejer 54 pct. af selskabskapitalen i Mellemholdingselskabet, mens resten ejes af datterselskabsaktionærer betyder det, at Driftsselskabet skal indeholde udbytteskat for så vidt angår 54 pct. af udbyttet. Hvis det forudsættes, at Driftsselskabet deklarerer et udbytte på 1 mio. kr., skal Driftsselskabet indeholde udbytteskat med kr. I denne situation skal Mellemholdingselskabet således tåle, at udbyttet i realiteten reduceres med dette beløb, som godskrives selskabsporteføljeaktionærerne. En anden indfaldsvinkel vil være at anse medaktionærerne for at have et krav mod porteføljeaktionærerne, da det også økonomisk går ud over datterselskabsaktionærerne/koncernselskabsaktionærerne og personaktionærerne, når Mellemholdingselskabet ikke modtager det udbytte, som det har krav på. Det må være interessant at overvære den generalforsamling, hvor det går op for medaktionærerne, at egenkapitalen i Mellemholdingselskabet er reduceret med udbytteskat, som Driftsselskabet har indeholdt. Man kan forestille sig, at medaktionærerne vil hævde, at det er Mellemholdingselskabet, der har et krav mod porteføljeaktionærerne, eller at de vil hævde, at de selv har et krav direkte mod porteføljeselskabsaktionæren. Herefter vil der muligt opstå en diskussion om videreudlodning fra Mellemholdingselskabet, som aktionærerne kan have forskellig indstilling til. Denne for samtlige aktionærer meget væsentlige problematik er ikke omtalt i bemærkningerne til lovforslaget, selv om der må siges at være tale om en total nyskabelse. Skatten opkræves hos en anden juridisk enhed end den, som ind- Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

7 984 komsten tilfalder. Endvidere påhviler den endelige skat en juridisk enhed, der ikke modtager indkomsten. Derudover er de skattefri medaktionærer og personaktionærer med til at betale porteføljeselskabsaktionærernes udbytteskat. Medaktionærernes eventuelle krav på kompensation for det økonomiske tab, de lider ved at skulle afholde skat på deres medaktionærers vegne, er i givet fald et krav, der skal rettes enten mod den skattepligtige medaktionær, mod Mellemholdingselskabet eller mod det udbytteudloddende Driftsselskab. En anden mulighed er, at Mellemholdingselskabet har et krav mod Driftsselskabet eller mod den skattepligtige porteføljeselskabsaktionær, da Mellemholdingselskabet netop har krav på at få det fulde udbyttebeløb, dvs. uden indeholdelse af udbytteskat, da Mellemholdingselskabet opfylder kravet om minimum 10 pct. kapitalandel i det udloddende Driftsselskab. 5. Statusskift Som beskrevet er beskatningen af en selskabsaktionær ændret radikalt med vedtagelsen af lovforslag nr. L 202. De nye regler indebærer samtidig, at den skattemæssige behandling af en selskabsaktionær ændres, hvis aktionærselskabet skifter status fra selskabsporteføljeaktionær til datterselskabsaktionær/koncernselskabsaktionær eller omvendt. Aktieavancebeskatningslovens 33 A regulerer den skattemæssige behandling af en selskabsaktionær ved skifte af aktionærstatus. Bestemmelsen definerer samtidig, hvornår der sker statusskifte. Det interessante i denne sammenhæng er ikke mindst, at statusskifte kan ske, uden at den pågældende selskabsaktionær har indflydelse herpå. Tredjemands dispositioner kan således påvirke den skattemæssige behandling af en selskabsaktionær, uden at den pågældende aktionær kan forhindre dette, hvilket efter vores opfattelse er meget usædvanligt i dansk skatteret og betænkeligt. Vi har to eksempler på skifte af status affødt af dispositioner, som den enkelte aktionær ikke nødvendigvis har indflydelse på, og et eksempel, hvor en aktionær ved tilkøb, måske til manges overraskelse, skal betale avanceskat af hidtidig beholdning, selv om der ikke afstås aktier Ændring i aktionærkreds i Mellemholdingselskab kan medføre transparens Selskabsaktionærens udbytte- eller avanceskat afhænger ikke blot af størrelsen af aktionærens egen aktiebeholdning, men også af hvem der i øvrigt ejer aktierne i Mellemholdingselskabet. Det er således en betingelse for transparens, at mere end 50 pct. af aktierne i Mellemholdingselskabet ejes af selskabsaktionærer, der ikke opfylder betingelserne for at kunne modtage udbytte skattefrit fra Driftsselskabet ved direkte ejerskab. Hvis aktionærkredsens sammensætning ændres, og betingelserne for transparens i aktieavancebeskatningslovens 33 A herefter vil være opfyldte, ændres den skattemæssige status for selskabsporteføljeaktionærerne i Mellemholdingselskabet. Porteføljeaktionærerne må tåle, at de skattemæssigt bliver anset for aktionærer i et andet selskab end det, de umiddelbart civilretligt ejer aktier i, ligesom Mellemholdingselskabet ikke får glæde af det fulde udbytte længere. Den indre transparens betyder, at porteføljeaktionærerne skattemæssigt ændrer status fra at være aktionærer i Mellemholdingselskabet til at blive aktionærer i Driftsselskabet. Hvis eksempelvis en medaktionær afstår en mindre aktiepost, således at beholdningen af aktier i Driftsselskabet går fra 10 pct. til 9 pct., og dette samtidig indebærer, at mere end 50 pct. af aktierne ejes af porteføljeaktionærer, er konsekvensen, at samtlige hidtidige porteføljeaktionærer fremover skattemæssigt anses for at eje aktier direkte i Driftsselskabet. De hidtidige aktionærer i Mellemholdingselskabet ændrer således status, uden at de nødvendigvis har haft nogen indflydelse herpå. De pågældende aktionærer vil som tidligere beskrevet fremover være skattepligtige af en forholdsmæssig andel af udbytter, som Mellemholdingselskabet modtager, ligesom aktieavancer, som Mellemholdingselskabet oppebærer for en forholdsmæssig andels vedkommende, skal beskattes hos porteføljeaktionærerne. Tilsvarende kan udløses beskatning, hvis et Mellemholdingselskab ophører med at være transparent på grund af en enkelt disposition. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis Mellemholdingselskabet foretager en rettet kapitalnedsættelse uden at afstå aktier i det underlig-

8 985 gende Driftsselskab. Herved vil selskabsaktionærernes indirekte ejerandel blive større, og hvis dette medfører, at Mellemholdingselskabets ejerkreds fortrinsvis kommer til at bestå af datterselskabsaktionærer, vil porteføljeaktionærene ændre status til datterselskabsaktionærer. Dette vil udløse skat af fortjeneste på de hidtidige porteføljeaktionærers aktiebeholdning Porteføljeaktionærers køb af yderligere aktier i Driftsselskab/Mellemholdingselskab medfører skat af fortjeneste i købsåret Hvis eksempelvis en porteføljeaktionær, der indirekte ejer 9 pct. af aktierne i et Driftsselskab via et Mellemholdingselskab, køber yderligere aktier enten i Driftsselskabet eller i Mellemholdingselskabet, således at selskabsaktionæren ville eje mindst 10 pct. af aktierne i Driftsselskabet ved direkte ejerskab, sker der ændring af denne aktionærs status, jf. B A/S i eksempel 4. Ved tilkøbet går aktionæren fra at være porteføljeaktionær til at blive datterselskabsaktionær. Den for mange overraskende konsekvens er, at selskabsaktionæren ved statusskiftet skal udarbejde en avanceopgørelse for de 9 pct. aktier, som selskabet fortsat ejer. En eventuel fortjeneste er skattepligtig. For de øvrige aktionærer, der ejer under 10 pct., dvs. selskab C-G, betyder skiftet i aktionærkredsen, at de fremover ikke længere anses for at være aktionærer i Driftsselskabet. Eksempel 4 Udgangspunktet er som i eksempel 2, men A A/S afstår 1 pct. af kapitalen i MH til B A/S. Som eksemplet viser, vil B A/S køb af 1 pct. af kapitalen fra A A/S betyde, at de resterende aktionærer med en beholdning på 9 pct. ligeledes skifter status. Det skyldes, at B A/S køb af 1 pct. fra A A/S får som konsekvens, at mere end 50 pct. af kapitalen i MH ejes af selskaber, der ville kunne modtage skattefrit udbytte direkte fra DRIFT. B A/S køb af kapitalen fra A A/S betyder således, at aktionærerne C-G A/S også skal udarbejde en avanceopgørelse og afregne skat af eventuel fortjeneste, da A A/S og B A/S skattefrihed af udbytte og aktieavancer i denne situation smitter af på de selskaber, der ellers ville være porteføljeaktionærer. Det skal dog bemærkes, at i eksemplet er selskaberne C-G A/S fortsat porteføljeaktionærer i relation til MH. I eksemplet er det reelt kun A A/S, der har afstået aktier svarende til 1 pct. af kapitalen i MH. A A/S avance er skattefri på grund af A A/S ejerandel i MH og indirekte i DRIFT. B A/S, der erhverver yderligere 1 pct. kapitalandel i MH, bliver derimod beskattet af den beholdning på 9 pct., som selskabet fortsat ejer. Beskatningen indtræder således på et tidspunkt, hvor selskabsaktionæren ikke afstår aktier og dermed heller ikke modtager noget salgsprove- Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

9 986 nu og derfor ikke nødvendigvis tager højde for, at køb af en yderligere kapitalandel udløser avance og skat på den hidtidige beholdning. For de selskabsaktionærer, som ikke har været involveret i overdragelsen, vil de skattemæssige konsekvenser formentlig komme som en endnu større overraskelse. De skal således foretage en avanceopgørelse og afregne skat, uanset de ikke nødvendigvis har fået oplysninger om deres statusskift og dermed kan opfylde deres selvangivelsespligt. Dette forekommer at være en stærkt betænkelig situation, da manglende overholdelse af selvangivelsespligten er belagt med straf. Ved skift fra porteføljeaktier til datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier er aktiernes handelsværdi på datoen for skift af status afgørende for beskatning af porteføljeaktierne. Ved et skift den anden vej er handelsværdien på dagen også afgørende for den skattemæssige anskaffelsessum for porteføljeaktierne. eventuelt formueskattekursen. Mange af disse sager er først afklaret efter, at der blev afholdt syn og skøn. Samme situation vil opstå med de nye regler, hvor parterne ikke har modstridende interesser i værdiansættelsen, eller hvor aftalen indgås mellem interesseforbundne parter f.eks. i forbindelse med generationsskifte. Noter 1) Chefkonsulent Henrik Møller Nielsen, SR-SKAT, nr ) Senior tax manager Anja Svendgaard Dalgas, SR- SKAT, nr ) Kasper Bastian og Niklas Bjerggaard Andersen, UfS 2009, s ) Poul Erik Lytken og Nikolaj Bjørnholm, TfS 2009, Værdiansættelsen af aktier, der skifter status Ved skifte af status skal aktierne værdiansættes enten for at opgøre beskatningsgrundlaget ved overgang fra porteføljeaktionær til datterselskabsaktionær eller ved skift den anden vej for at have en indgangsværdi/anskaffelsessum. Ifølge lovgiver er dette ikke noget problem, selv om der måtte være tale om unoterede aktier, idet der alt andet lige vil være en anskaffelsessum eller afståelsessum, som der kan tages udgangspunkt i. Det anføres således i bemærkningerne til lovforslag nr. L 202, at dette især gælder ved køb af og salg af kapitalandele til tredjemand, der bringer ejerandelen over 10 pct., men også i de tilfælde, hvor statusskiftet sker i forbindelse med en kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse. Det bliver interessant at se, hvordan dette vil fungere i praksis. I forbindelse med tidligere ændringer af aktieavancebeskatningsloven, hvor der skulle ansættes en indgangsværdi på unoterede aktier og anparter pr. 19. maj 1993, affødte dette mange klagesager. Det sker oven i købet stadigvæk, at der nu mere end 15 år efter lovændringen i 1993 dukker sager op om dette spørgsmål. Vedrørende værdiansættelsen i 1993 blev en aktionær i bemærkningerne til lovændringen henvist til at anvende handelsværdien eller

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier

Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier Skatteoptimering vedrørende aktieavancebeskatning Skatteret Kandidatafhandling Cand. merc.aud studiet Copenhagen Business School Maj 2012 Udarbejdet af: Christian Fogh Morten Bo Hansen Vejleder: Henrik

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere