Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater"

Transkript

1 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven medfører, at de skattefri aktionærer og skattepligtige personaktionærer belastes med en del af den skat, som påhviler skattepligtige selskabsaktionærer. Artiklen tager udgangspunkt i de nye skatteregler om porteføljeaktionærselskaber, datterselskabsaktionærer og koncernselskabsaktionærer samt skat af udbytte og aktieavance. Forfatterne peger på, at de aktionærer, der er skattefri af udbytte, kommer til at betale skatten på de andre aktionærers vegne. Disse selskabsaktionærer vil dermed lide et tab, hvis de ikke har krav på at få refunderet den betalte skat, eller hvis medaktionæren ikke kan betale. Endvidere peger forfatterne på, at det er uafklaret, om et Mellemholdingselskab med de nye regler opnår et retskrav mod dets porteføljeselskabsaktionærer, når det underliggende Driftsselskab på disses vegne indeholder udbytteskat. Er det ikke tilfældet, er resultatet, at de øvrige aktionærer er med til at betale andre aktionærers udbytteskat. Eventuelle EU-retlige aspekter af denne problematik omtales ikke i denne artikel, men det kan blot konstateres, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget nr. L 202 er en tilsigtet effekt, at der sker en økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærens udbytte, når et Mellemholdingselskab er transparent. I artiklen gennemgår forfatterne nogle situationer, hvor en selskabsaktionær skattemæssigt skifter status fra eller til skattepligt af udbytte/aktieavance. En selskabsaktionær er i mange tilfælde helt uden indflydelse på et sådant skift i status og har ikke umiddelbart kendskab til dette skift. Den manglende viden kan betyde, at man ikke selvangiver korrekt og dermed risikerer straf for udeholdte indtægter. Endelig udtrykker forfatterne et vist forbehold for, om værdiansættelsen af aktier ved skift af skattemæssig status vil være så smertefri, som lovgiver har forudsat. 1. Indledning Flere forfattere har i artikler gennemgået skattereformens ændringer i reglerne for beskatning af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Vi vil alene koncentrere os om nogle konsekvenser af de nye regler. Fremover vil sædvanlige selskabsaktionærer uanset ejertid være skattefri af udbytter og af fortjenester/tab ved afståelse af aktier, når selskabsaktionæren ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen (datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier). Der er således ikke længere krav om, at aktierne skal være ejet en vis periode. Selskaber, der ejer mindre end 10 pct. af aktierne i et selskab (porteføljeaktionærer), er uanset ejertid skattepligtige af såvel udbytte som fortjeneste/tab på deres aktier. Forslag om ændringer blev fremsat med lovforslag nr. L 202 af 22/4 2009, som med visse ændringer blev vedtaget ved lov nr. 525 af 12/ De nye regler indeholder en værnsregel for at undgå, at en gruppe selskabsporteføljeaktionærer kan opnå skattefrihed ved at eje aktierne i Driftsselskabet gennem et fælles Mellemholdingselskab, der ejer over 10 pct. af kapitalen i Driftsselskabet. Henrik Møller Nielsen har beskrevet den nye værnsregel i aktieavancebeskatningslovens

2 979 4 A. Værnsreglen går ud på, at et fælles holdingselskab/mellemholdingselskab under visse betingelser skattemæssigt anses for gennemsigtigt. Når dette er tilfældet, anses en forholdsmæssig andel af Mellemholdingselskabets aktier i Driftsselskabet for ejet direkte af Mellemholdingselskabets selskabsaktionærer. Den skattemæssige konsekvens er, at en forholdsmæssig andel af det udbytte, som udloddes til Mellemholdingselskabet skattemæssigt anses for udloddet direkte til selskabsporteføljeaktionæren, uanset om udbyttet bliver i Mellemholdingselskabet eller efterfølgende videreudloddes til porteføljeaktionæren. Tilsvarende, hvis Mellemholdingselskabet afstår aktier i Driftsselskabet, så anses selskabsporteføljeaktionæren for skattemæssigt at have afstået en forholdsmæssig andel af disse aktier. Denne gennemsigtighed er konsekvensen af den såkaldte regel om omvendte juletræer i aktieavancebeskatningslovens 4 A. De relativt mange anmodninger om bindende svar, der allerede er offentliggjort, angående Mellemholdingselskaber og transparens viser, at problemstillingen er vanskelig at håndtere og i øvrigt almindeligt forekommende. Vi vil som nævnt koncentrere os om konsekvenserne af transparensreglen. Et væsentligt element i værnsreglen er, at Mellemholdingselskabet kun er skattemæssigt transparent, hvis mere end 50 pct. af aktierne ejes af aktionærer, der ikke ville kunne modtage udbytte skattefrit, hvis aktierne i Driftsselskabet var ejet direkte. Eksempel 1 MH 1 er transparent Selskaberne B-E ejer tilsammen mere end 50 pct. af kapitalen i MH 1, og alle fire selskabers indirekte ejerandel i DRIFT A/S er mindre end 10 pct. Kun A A/S er skattefri, fordi selskabets indirekte ejerandel i DRIFT A/S er 24,5 pct. af kapitalen (49 pct. x 50 pct. = 24,5 pct.). Selskaberne B-E er skattepligtige af deres forholdsmæssige andele af udbytte, som DRIFT A/S udlodder til MH 1, ligesom de er skattepligtige af den forholdsmæssige avance, hvis MH 1 afstår aktier i DRIFT A/S. MH 2 er ikke transparent F A/S ejer mere end 50 pct. af kapitalen i MH 2 og ville tillige kunne modtage skattefrit udbytte, hvis aktierne i DRIFT A/S var ejet direkte. Selskaberne G-J er ikke skattepligtige af udbytte, der udloddes fra DRIFT A/S til MH 2, og heller ikke af avance, hvis MH 2 afstår aktier i DRIFT A/S. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

3 Driftsselskabet skal indeholde udbytteskat Med de nye regler skal Driftsselskabet undersøge, hvorledes aktionærkredsen i et Mellemholdingselskab er sammensat for at vurdere, om det er skattemæssigt transparent og i givet fald for at sikre sig, at der sker korrekt indeholdelse af udbytteskat af udlodninger. Driftsselskabet har således pligt til at indeholde udbytteskat med 25 pct. af den del af udbyttet, der kan henføres til aktionærer i Mellemholdingselskabet, som skattemæssigt anses for at være porteføljeselskabsaktionærer i relation til Driftsselskabet, dvs. aktionærer, der indirekte ejer under 10 pct. af selskabskapitalen i Driftsselskabet forudsat at betingelserne i aktieavancebeskatningslovens 4 A i øvrigt er opfyldte. I eksemplet ovenfor skal DRIFT A/S ved udlodning af udbytte til MH 1 indeholde skat af den del af udbyttet, der tilfalder selskaberne B-E. Driftsselskaber kan hermed ikke nøjes med at se på, om det selskab, der direkte er aktionær i Driftsselskabet, har over eller under 10 pct. af kapitalen. Der kræves en yderligere undersøgelse, som formentlig i mange situationer vil være ganske vanskelig at gennemføre for Driftsselskabet, som ikke umiddelbart har adgang til oplysninger om sammensætning af aktionærkredsen i det overliggende selskab. Det må imidlertid konstateres, at Driftsselskabet har en indeholdelsespligt, således at det hæfter for udbytteskatten på de 25 pct., hvis det fejlagtigt ikke har foretaget korrekt indeholdelse. 3. Økonomisk dobbeltbeskatning af selskabsporteføljeaktionærer, der ejer aktier via et Mellemholdingselskab Der vil fremkomme økonomisk dobbeltbeskatning af en selskabsporteføljeaktionær, der ejer aktier via et Mellemholdingselskab, hvis selskabsaktionæren er porteføljeaktionær både i relation til Mellemholdingselskabet og det underliggende Driftsselskab. Udloddes udbytte til et Mellemholdingselskab, hvor mere end 50 pct. af selskabskapitalen i Mellemholdingselskabet ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage udbytte skattefrit direkte fra Driftsselskabet, skal porteføljeaktionærselskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne en forholdsmæssig andel af udbyttet, der er udloddet til Mellemholdingselskabet. Det samme gælder fortjeneste/tab ved Mellemholdingselskabets salg af aktier i Driftsselskabet, uanset om provenuet fra salget forbliver i Mellemholdingselskabet eller efterfølgende videreudloddes til porteføljeaktionærselskabet. Hvis eksempelvis 54 pct. af selskabskapitalen i et Mellemholdingselskab ejes af selskabsporteføljeaktionærer, skal Driftsselskabet indeholde udbytteskat for så vidt angår 54 pct. af det beløb, der deklareres i udbytte. Ejerforholdene kan illustreres således:

4 981 Eksempel 2 Det udbytteudloddende selskab skal som nævnt indeholde udbytteskat på 25 pct. jf. kildeskattelovens 65. Denne udbytteskat godskrives porteføljeaktionærerne. Da indeholdelsesprocenten svarer til selskabsskatteprocenten, er der intet likviditetsproblem for porteføljeaktionæren. Driftsselskabet skal selvfølgelig ikke indeholde udbytteskat vedrørende den del af aktierne, der indirekte ejes af en personaktionær eller af en selskabsaktionær, der via direkte aktiebesiddelse i Driftsselskabet ville opfylde betingelserne for skattefrihed. Selskabsporteføljeaktionæren godskrives som nævnt den udbytteskat, der er indeholdt ved udlodning til Mellemholdingselskabet. Den indeholdte udbytteskat indgår også som betalt skat ved selskabsporteføljeaktionærens eventuelle tilbagesøgning af for meget betalt skat i henhold til selskabsskattelovens 29 D. Den indeholdte udbytteskat indgår ved den endelige skatteberegning for indkomståret til forskel fra reglerne for fysiske personer, hvor den indeholdte udbytteskat er endelig, jf. personskattelovens 8 a. Selskabsporteføljeaktionæren, der netop er karakteriseret ved kun at eje en mindre aktiepost, vil i de konkrete situationer ofte ikke have nogen indflydelse på udbyttepolitikken i hverken Driftsselskabet eller Mellemholdingselskabet. Når generalforsamlingen i Mellemholdingselskabet senere måtte vedtage at udlodde et udbytte, skal Mellemholdingselskabet indeholde udbytteskat med 25 pct. af den del af udbyttet, der tilfalder selskabsporteføljeaktionærerne og eventuelle personaktionærer. Det vil sige, at der sker en økonomisk dobbeltbeskatning af selskabsporteføljeaktionærerne. Dette sker ikke for udbytter og gevinster på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, da der her er skattefrihed. Denne øgede beskatning af selskabsporteføljeaktionærer omtales i de Almindelige bemærkninger, afsnit 3, i lovforslaget, hvor det netop anføres, at der vil ske dobbeltbeskatning fremover i denne situation. Det er imidlertid uklart, om Mellemholdingselskabet kan udlodde et udbytte svarende til bruttoudbyttet modtaget fra Driftsselskabet, eller om udbytte fra Driftsselskabet skal reduceres med den udbytteskat, som er indeholdt af Driftsselskabet. Eksempel 3 Det forudsættes, at Driftsselskabets udbytte på 1 mio. kr. ønskes videreudloddet fra Mellemholdingselskabet til dettes aktionærer. Driftsselskabet udlodder kr. Indeholdt udbytteskat 54 pct. x 25 pct. x 1 mio. kr kr. Nettoudbytte til Mellemholdingselskabet kr. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

5 982 le udrede dette beløb til Mellemholdingselskabet. Hvis disse porteføljeaktionærselskaber ikke har midler til at betale dette beløb, kan de blive tvunget til at afstå aktier i Mellemholdingselskabet, hvilket vil udløse skat af aktieavance, eller eventuelt optage lån for at kunne indbetale et beløb svarende til den indeholdte udbytteskat til Mellemholdingselskabet. Der er ligeledes tale om økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer i den situation, hvor Mellemholdingselskabet sælger aktier i Driftsselskabet med fortjeneste. Her beskattes selskabsporteføljeaktionæren umiddelbart og igen, hvis aktierne i Mellemholdingselskabet sælges med fortjeneste. Ved Mellemholdingselskabets salg af aktier i Driftsselskabet til tredjemand skal køber af aktierne ikke indeholde skat, hvorfor selskabsporteføljeaktionærerne ikke får godskrevet nogen skat af fortjeneste på aktierne. I denne situation bliver selskabsporteføljeaktionæren beskattet af salget, selv om provenuet fra aktiesalget måtte blive i Mellemholdingselskabet og ikke nødvendigvis videreudloddes til porteføljeaktionæren. Det vil sige, at selskabsporteføljeaktionæren kan blive tvunget til at sælge aktier i Mellemholdingselskabet for at udrede skatten af den fortjeneste, som opgøres ved Mellemholdingselskabets salg af aktier. Konklusionen er således, at Mellemholdingselskabet ikke er skattepligtigt af modtaget udbytte eller fortjeneste på salg af aktier i Driftsselskabet, da det ejer mere end 10 pct. af kapitalen i dette. Mellemholdingselskabet skal imidlertid tåle, at Driftsselskabet indeholder udbytteskat på 25 pct. af den del af udbyttet, der kan henføres til selskabsporteføljeaktionærerne. Driftsselskabet skal ikke indeholde udbytteskat af den øvrige del af udbyttet. Hvis det må antages, at Mellemholdingselskabet ikke kan kræve den udbytteskat, som Driftsselskabet har indeholdt, refunderet hos selskabsaktionærerne, vil det betyde, at selskabsporteføljeaktionærerne får en andel af det merudbytte, som Mellemholdingselskabet har modtaget vedrørende de aktier, hvor Driftsselskabet ikke har indeholdt udbytteskat. Der sker en overførsel af værdier til porteføljeaktionærerne, uanset om Mellemholdingselskabet foretager en videreudlodning eller ej. Der sker således en formueforskydning på bekostning af de sel- Har Mellemholdingselskabet krav på at få refunderet den indeholdte udbytteskat, kan udloddes kr. Indeholdt udbytteskat 54 pct. x 25 pct. x 1 mio. kr kr. Nettoudlodning til aktionærer i Mellemholdingselskabet kr. Datterselskabsaktionærens andel af udbytte udgør 1 mio. x 46 pct kr. Porteføljeaktionærernes andel af udbyttet på kr udgør 54 pct. svarende til kr Af dette beløb skal disse aktionærer svare en samlet skat på kr , dvs. 50 pct. Har Mellemholdingselskabet ikke krav på at få refunderet indeholdt udbytteskat, kan selskabet alene udlodde nettoudbyttet kr Mellemholdingselskabet udlodder kr. Porteføljeaktionærernes andel af udbytte er x 54 pct kr. Datterselskabsaktionærens andel af udbytte er x 46 pct kr. Det vil sige, at det udbytte, der tilfalder datterselskabsaktionæren, reduceres med kr. ( kr kr.). Dette svarer til, at disse aktionærer i realiteten er med til at betale porteføljeselskabsaktionærernes skat. Den del af udbyttet, der tilfalder porteføljeselskabsaktionærerne er endvidere undergivet økonomisk dobbeltbeskatning. Hvis det imidlertid antages, at Mellemholdingselskabet har krav på at få refunderet den udbytteskat, der er indeholdt ved Driftsselskabets udlodning af udbyttet til Mellemholdingselskabet, vil selskabsporteføljeaktionærerne skul-

6 983 skabsaktionærer, der har datterselskabsaktier. Dette kan populært udtrykkes på den måde, at medaktionærerne betaler en del af selskabsporteføljeaktionærernes skat. Hvis der er personaktionærer i Mellemholdingselskabet, vil disse personaktionærer ligeledes være med til at betale skatten for selskabsporteføljeaktionærerne. Der sker en overførsel af værdier til porteføljeaktionærerne, selv om der ikke udloddes udbytte fra Mellemholdingselskabet, da der alt andet lige sker en for stor værditilvækst på de aktier, som porteføljeaktionærerne ejer. 4. Den økonomiske stilling for Mellemholdingselskabet, der modtager udbytte med indeholdelse af udbytteskat Mellemholdingselskabet er ikke skattepligtigt af nogen del af udbytte og fortjeneste/tab på aktier i Driftsselskabet, når Mellemholdingselskabet opfylder kravet om at eje 10 pct. af aktierne i Driftsselskabet. Driftsselskabet skal imidlertid ved udbetalingen af udbytte indeholde udbytteskat med 25 pct. af den del af aktiebesiddelsen, der kan henføres til selskabsporteføljeaktionærene. Denne udbytteskat godskrives selskabsporteføljeaktionærerne på bekostning af Mellemholdingselskabet, der skal tåle, at Driftsselskabet har indeholdt udbytteskat. Det vil sige, at den skattemæssige situation for ejerne af Mellemholdingselskabet har indflydelse på, hvor stor en andel af udbyttet, der udbetales til Mellemholdingselskabet. Når betingelserne for at anvende reglen om omvendte juletræer er opfyldte, anses selskabsporteføljeaktionærer skattemæssigt for at have modtaget et udbytte direkte fra Driftsselskabet. Det er imidlertid Mellemholdingselskabet, der selskabsretligt/civilretligt har krav på udbyttet. Denne situation er også omtalt i Henrik Møller Nielsens, Kasper Bastians og Niklas Bjerggaard Andersens artikler. 1-4 Spørgsmålet er, om Mellemholdingselskabet har et krav mod de porteføljeselskabsaktionærer i Mellemholdingselskabet, der er blevet godskrevet den udbytteskat, som Driftsselskabet har indeholdt. Dette vil være en naturlig konsekvens, da der ellers sker en økonomisk belastning af Mellemholdingselskabet, der simpelthen mangler 25 pct. af det udbytte, som Driftsselskabet har deklareret vedrørende selskabsporteføljeaktionærerne. Samtidig vil det som beskrevet ovenfor indebære en overførsel af værdier mellem aktionærerne i Mellemholdingselskabet. Mellemholdingselskabet har ikke modtaget nogen fordel fra selskabsporteføljeaktionærerne og skal derfor heller ikke beskattes af noget beløb. Det udbytte, som Mellemholdingselskabet har modtaget, er skattefrit i henhold til de sædvanlige regler, når blot Mellemholdingselskabet ejer mindst 10 pct. af selskabskapitalen i Driftsselskabet. Hvis eksempelvis ejerforholdene er som beskrevet i eksempel 1 nemlig at selskabsporteføljeaktionærer ejer 54 pct. af selskabskapitalen i Mellemholdingselskabet, mens resten ejes af datterselskabsaktionærer betyder det, at Driftsselskabet skal indeholde udbytteskat for så vidt angår 54 pct. af udbyttet. Hvis det forudsættes, at Driftsselskabet deklarerer et udbytte på 1 mio. kr., skal Driftsselskabet indeholde udbytteskat med kr. I denne situation skal Mellemholdingselskabet således tåle, at udbyttet i realiteten reduceres med dette beløb, som godskrives selskabsporteføljeaktionærerne. En anden indfaldsvinkel vil være at anse medaktionærerne for at have et krav mod porteføljeaktionærerne, da det også økonomisk går ud over datterselskabsaktionærerne/koncernselskabsaktionærerne og personaktionærerne, når Mellemholdingselskabet ikke modtager det udbytte, som det har krav på. Det må være interessant at overvære den generalforsamling, hvor det går op for medaktionærerne, at egenkapitalen i Mellemholdingselskabet er reduceret med udbytteskat, som Driftsselskabet har indeholdt. Man kan forestille sig, at medaktionærerne vil hævde, at det er Mellemholdingselskabet, der har et krav mod porteføljeaktionærerne, eller at de vil hævde, at de selv har et krav direkte mod porteføljeselskabsaktionæren. Herefter vil der muligt opstå en diskussion om videreudlodning fra Mellemholdingselskabet, som aktionærerne kan have forskellig indstilling til. Denne for samtlige aktionærer meget væsentlige problematik er ikke omtalt i bemærkningerne til lovforslaget, selv om der må siges at være tale om en total nyskabelse. Skatten opkræves hos en anden juridisk enhed end den, som ind- Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

7 984 komsten tilfalder. Endvidere påhviler den endelige skat en juridisk enhed, der ikke modtager indkomsten. Derudover er de skattefri medaktionærer og personaktionærer med til at betale porteføljeselskabsaktionærernes udbytteskat. Medaktionærernes eventuelle krav på kompensation for det økonomiske tab, de lider ved at skulle afholde skat på deres medaktionærers vegne, er i givet fald et krav, der skal rettes enten mod den skattepligtige medaktionær, mod Mellemholdingselskabet eller mod det udbytteudloddende Driftsselskab. En anden mulighed er, at Mellemholdingselskabet har et krav mod Driftsselskabet eller mod den skattepligtige porteføljeselskabsaktionær, da Mellemholdingselskabet netop har krav på at få det fulde udbyttebeløb, dvs. uden indeholdelse af udbytteskat, da Mellemholdingselskabet opfylder kravet om minimum 10 pct. kapitalandel i det udloddende Driftsselskab. 5. Statusskift Som beskrevet er beskatningen af en selskabsaktionær ændret radikalt med vedtagelsen af lovforslag nr. L 202. De nye regler indebærer samtidig, at den skattemæssige behandling af en selskabsaktionær ændres, hvis aktionærselskabet skifter status fra selskabsporteføljeaktionær til datterselskabsaktionær/koncernselskabsaktionær eller omvendt. Aktieavancebeskatningslovens 33 A regulerer den skattemæssige behandling af en selskabsaktionær ved skifte af aktionærstatus. Bestemmelsen definerer samtidig, hvornår der sker statusskifte. Det interessante i denne sammenhæng er ikke mindst, at statusskifte kan ske, uden at den pågældende selskabsaktionær har indflydelse herpå. Tredjemands dispositioner kan således påvirke den skattemæssige behandling af en selskabsaktionær, uden at den pågældende aktionær kan forhindre dette, hvilket efter vores opfattelse er meget usædvanligt i dansk skatteret og betænkeligt. Vi har to eksempler på skifte af status affødt af dispositioner, som den enkelte aktionær ikke nødvendigvis har indflydelse på, og et eksempel, hvor en aktionær ved tilkøb, måske til manges overraskelse, skal betale avanceskat af hidtidig beholdning, selv om der ikke afstås aktier Ændring i aktionærkreds i Mellemholdingselskab kan medføre transparens Selskabsaktionærens udbytte- eller avanceskat afhænger ikke blot af størrelsen af aktionærens egen aktiebeholdning, men også af hvem der i øvrigt ejer aktierne i Mellemholdingselskabet. Det er således en betingelse for transparens, at mere end 50 pct. af aktierne i Mellemholdingselskabet ejes af selskabsaktionærer, der ikke opfylder betingelserne for at kunne modtage udbytte skattefrit fra Driftsselskabet ved direkte ejerskab. Hvis aktionærkredsens sammensætning ændres, og betingelserne for transparens i aktieavancebeskatningslovens 33 A herefter vil være opfyldte, ændres den skattemæssige status for selskabsporteføljeaktionærerne i Mellemholdingselskabet. Porteføljeaktionærerne må tåle, at de skattemæssigt bliver anset for aktionærer i et andet selskab end det, de umiddelbart civilretligt ejer aktier i, ligesom Mellemholdingselskabet ikke får glæde af det fulde udbytte længere. Den indre transparens betyder, at porteføljeaktionærerne skattemæssigt ændrer status fra at være aktionærer i Mellemholdingselskabet til at blive aktionærer i Driftsselskabet. Hvis eksempelvis en medaktionær afstår en mindre aktiepost, således at beholdningen af aktier i Driftsselskabet går fra 10 pct. til 9 pct., og dette samtidig indebærer, at mere end 50 pct. af aktierne ejes af porteføljeaktionærer, er konsekvensen, at samtlige hidtidige porteføljeaktionærer fremover skattemæssigt anses for at eje aktier direkte i Driftsselskabet. De hidtidige aktionærer i Mellemholdingselskabet ændrer således status, uden at de nødvendigvis har haft nogen indflydelse herpå. De pågældende aktionærer vil som tidligere beskrevet fremover være skattepligtige af en forholdsmæssig andel af udbytter, som Mellemholdingselskabet modtager, ligesom aktieavancer, som Mellemholdingselskabet oppebærer for en forholdsmæssig andels vedkommende, skal beskattes hos porteføljeaktionærerne. Tilsvarende kan udløses beskatning, hvis et Mellemholdingselskab ophører med at være transparent på grund af en enkelt disposition. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis Mellemholdingselskabet foretager en rettet kapitalnedsættelse uden at afstå aktier i det underlig-

8 985 gende Driftsselskab. Herved vil selskabsaktionærernes indirekte ejerandel blive større, og hvis dette medfører, at Mellemholdingselskabets ejerkreds fortrinsvis kommer til at bestå af datterselskabsaktionærer, vil porteføljeaktionærene ændre status til datterselskabsaktionærer. Dette vil udløse skat af fortjeneste på de hidtidige porteføljeaktionærers aktiebeholdning Porteføljeaktionærers køb af yderligere aktier i Driftsselskab/Mellemholdingselskab medfører skat af fortjeneste i købsåret Hvis eksempelvis en porteføljeaktionær, der indirekte ejer 9 pct. af aktierne i et Driftsselskab via et Mellemholdingselskab, køber yderligere aktier enten i Driftsselskabet eller i Mellemholdingselskabet, således at selskabsaktionæren ville eje mindst 10 pct. af aktierne i Driftsselskabet ved direkte ejerskab, sker der ændring af denne aktionærs status, jf. B A/S i eksempel 4. Ved tilkøbet går aktionæren fra at være porteføljeaktionær til at blive datterselskabsaktionær. Den for mange overraskende konsekvens er, at selskabsaktionæren ved statusskiftet skal udarbejde en avanceopgørelse for de 9 pct. aktier, som selskabet fortsat ejer. En eventuel fortjeneste er skattepligtig. For de øvrige aktionærer, der ejer under 10 pct., dvs. selskab C-G, betyder skiftet i aktionærkredsen, at de fremover ikke længere anses for at være aktionærer i Driftsselskabet. Eksempel 4 Udgangspunktet er som i eksempel 2, men A A/S afstår 1 pct. af kapitalen i MH til B A/S. Som eksemplet viser, vil B A/S køb af 1 pct. af kapitalen fra A A/S betyde, at de resterende aktionærer med en beholdning på 9 pct. ligeledes skifter status. Det skyldes, at B A/S køb af 1 pct. fra A A/S får som konsekvens, at mere end 50 pct. af kapitalen i MH ejes af selskaber, der ville kunne modtage skattefrit udbytte direkte fra DRIFT. B A/S køb af kapitalen fra A A/S betyder således, at aktionærerne C-G A/S også skal udarbejde en avanceopgørelse og afregne skat af eventuel fortjeneste, da A A/S og B A/S skattefrihed af udbytte og aktieavancer i denne situation smitter af på de selskaber, der ellers ville være porteføljeaktionærer. Det skal dog bemærkes, at i eksemplet er selskaberne C-G A/S fortsat porteføljeaktionærer i relation til MH. I eksemplet er det reelt kun A A/S, der har afstået aktier svarende til 1 pct. af kapitalen i MH. A A/S avance er skattefri på grund af A A/S ejerandel i MH og indirekte i DRIFT. B A/S, der erhverver yderligere 1 pct. kapitalandel i MH, bliver derimod beskattet af den beholdning på 9 pct., som selskabet fortsat ejer. Beskatningen indtræder således på et tidspunkt, hvor selskabsaktionæren ikke afstår aktier og dermed heller ikke modtager noget salgsprove- Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2010, 229

9 986 nu og derfor ikke nødvendigvis tager højde for, at køb af en yderligere kapitalandel udløser avance og skat på den hidtidige beholdning. For de selskabsaktionærer, som ikke har været involveret i overdragelsen, vil de skattemæssige konsekvenser formentlig komme som en endnu større overraskelse. De skal således foretage en avanceopgørelse og afregne skat, uanset de ikke nødvendigvis har fået oplysninger om deres statusskift og dermed kan opfylde deres selvangivelsespligt. Dette forekommer at være en stærkt betænkelig situation, da manglende overholdelse af selvangivelsespligten er belagt med straf. Ved skift fra porteføljeaktier til datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier er aktiernes handelsværdi på datoen for skift af status afgørende for beskatning af porteføljeaktierne. Ved et skift den anden vej er handelsværdien på dagen også afgørende for den skattemæssige anskaffelsessum for porteføljeaktierne. eventuelt formueskattekursen. Mange af disse sager er først afklaret efter, at der blev afholdt syn og skøn. Samme situation vil opstå med de nye regler, hvor parterne ikke har modstridende interesser i værdiansættelsen, eller hvor aftalen indgås mellem interesseforbundne parter f.eks. i forbindelse med generationsskifte. Noter 1) Chefkonsulent Henrik Møller Nielsen, SR-SKAT, nr ) Senior tax manager Anja Svendgaard Dalgas, SR- SKAT, nr ) Kasper Bastian og Niklas Bjerggaard Andersen, UfS 2009, s ) Poul Erik Lytken og Nikolaj Bjørnholm, TfS 2009, Værdiansættelsen af aktier, der skifter status Ved skifte af status skal aktierne værdiansættes enten for at opgøre beskatningsgrundlaget ved overgang fra porteføljeaktionær til datterselskabsaktionær eller ved skift den anden vej for at have en indgangsværdi/anskaffelsessum. Ifølge lovgiver er dette ikke noget problem, selv om der måtte være tale om unoterede aktier, idet der alt andet lige vil være en anskaffelsessum eller afståelsessum, som der kan tages udgangspunkt i. Det anføres således i bemærkningerne til lovforslag nr. L 202, at dette især gælder ved køb af og salg af kapitalandele til tredjemand, der bringer ejerandelen over 10 pct., men også i de tilfælde, hvor statusskiftet sker i forbindelse med en kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse. Det bliver interessant at se, hvordan dette vil fungere i praksis. I forbindelse med tidligere ændringer af aktieavancebeskatningsloven, hvor der skulle ansættes en indgangsværdi på unoterede aktier og anparter pr. 19. maj 1993, affødte dette mange klagesager. Det sker oven i købet stadigvæk, at der nu mere end 15 år efter lovændringen i 1993 dukker sager op om dette spørgsmål. Vedrørende værdiansættelsen i 1993 blev en aktionær i bemærkningerne til lovændringen henvist til at anvende handelsværdien eller

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2016 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2016 3 UIE United International

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011

Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011 Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011 Udarbejdet af: Charlotte Kjersgaard Olesen Vejleder: Pernille Pless 1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Problemformulering...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere