Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk"

Transkript

1 Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger

2 Om KUU Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm er et samarbejde mellem 16 institutioner. Til uddannelsen hører websiden Koordinator Københavns VUC (KVUC), Vognmagergade 8, 1120 København K, , Denne publikation Udgivet juni Opdateres løbende.

3 INDHOLD VÆRDIER OG OVERORDNET PROFIL... 4 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER... 5 Fleksibilitet... 5 Tilhørsforhold, identitet og ung til ung-undervisning... 5 Learning by doing og praktiske resultater... 6 Synlig læring... 6 Personlig og social udvikling... 6 Arbejdsmarkedstilknytning... 7 GENERELT OM UDDANNELSEN... 8 Arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære... 8 Forløbsplan og portfolio... 9 Personlige og sociale kompetencer Erhvervstemaer TEMA 1: BØRN, UNGE OG ÆLDRE Titel Almene fag EUD-/AMU-kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskoler og faglige toninger TEMA 2: MAD OG SUNDHED Titel Almene fag EUD-/AMU-kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskole... 15

4 TEMA 3: GENBRUG, BYG, BOLIG DESIGN OG INNOVATION Titel Almene fag EUD-/AMU-kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskoler og faglige toninger: TEMA 4: SERVICE, TURISME, KULTUR OG FRITID Titel Almene fag EUD-/AMU-Kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskoler og faglige toninger... 20

5 VÆRDIER OG OVERORDNET PROFIL Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm tilbyder en uddannelse, der tager udgangspunkt i, hvordan unge kan være med til at skabe positive forandringer for sig selv, for andre og i lokalmiljøet omkring dem. Målet er at forene den enkelte unges interesser, livsperspektiv og kompetenceudvikling med muligheder og behov på arbejdsmarkedet og ift. relevante ungdomsuddannelser. Det er målet, at skabe uddannelsesforløb, der kan åbne nye muligheder for målgruppen. Uddannelsen er tonet af et værdisæt, der har et særligt fokus på de unges udvikling og dannelse, på fællesskab og mangfoldighed og på bæredygtighed og projektarbejde. De unge skal kunne bidrage aktivt på det lokale arbejdsmarked. Vi ser de unge som ressourcestærke individer, der kan indgå i konkrete, lokalt forankrede projekter. Uddannelsen lægger stor vægt på etableringen af virksomhedssamarbejde og på en positiv dialog med arbejdsmarkedets parter.

6 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Uddannelsen bygger på en hands on -tilgang, som vil blive tilpasset elevens kompetencer samt tage højde for de aktuelle behov på arbejdsmarkedet. Uddannelsen bygger grundlæggende på værkstedsundervisning og læringsfællesskaber både på holdet og ift. at begå sig på en arbejdsplads. Målet er i videst muligt omfang at integrere praktisk opgaveløsning, produktion, undervisning og udvikling af almene færdigheder. Uddannelsen baserer sig på materiel kulturformidling, inspireret af håndværkernes læringskultur og båret af værdier fra folkelig oplysning, hvor tid til samtale, fordybelse og plads til medansvar og medindflydelse vægtes højt. Herigennem får eleverne erfaring i og kendskab til demokratiets formelle og uformelle spilleregler, bliver i stand til at agere konstruktivt i konfliktløsninger og til at tænke i helheder. Fleksibilitet Forløbene planlægges ud fra et hensyn til den enkelte elevs situation og behov. Det er vigtigt, at eleven selv involveres i planlægning af forløbet og får ejerskab til sin egen forløbsplan. Fleksibilitet er desuden et afgørende princip i tilrettelæggelsen af de konkrete undervisningsforløb ud fra lokale hensyn og muligheder og den løbende kvalitetsudvikling i takt med at parterne får erfaringer med uddannelsen. Tilhørsforhold, identitet og ung til ungundervisning Elevernes tilhørsforhold til holdet spiller en stor rolle, da fællesskabet i høj grad kan fungere som bærer af faglig og social identitet, som er afgørende for motivation og dermed fastholdelse. En væsentlig andel af eleverne har på den ene side et stort behov for at 5

7 indgå i forpligtende fællesskaber og på den anden side svært ved det og skal trænes i dette. Der vil i uddannelsen være fokus på at opbygge dialog og dynamik eleverne imellem, også i forbindelse med læringen. Der vil blandt andet være klassisk sidemandsoplæring, men også videndeling og feedback-øvelser. Learning by doing og praktiske resultater Det er centralt for elevernes motivation, at de oplever konkrete succeser, håndgribelige resultater og arbejder med en praktisk dimension. Den bedste måde at lære på er at forsøge at gøre det, der skal læres. Teori er derfor linket til både praksis og erfaringer i en dynamisk proces: Handling-Refleksion-Handling. Praksisorientering og arbejdsrelevans vil være et gennemgående element, også i den almene, boglige del af uddannelsen. De almene fag tilrettelægges målrettet mod de specifikke brancher og kobles op på konkrete projekter. Synlig læring Der er klare mål, tydelig feedback og tydelig progression i alle dele af uddannelsen. Dette understøttes blandt andet ved at bruge forløbsplaner og arbejdsportfolier for den enkelte elev. Personlig og social udvikling Et bærende og tværgående element i forløbene er elevernes personlige og sociale udvikling. Uddannelsen skal styrke de kompetencer, der er nødvendige for at kunne indgå på en arbejdsplads og i et videre uddannelsesforløb. Der tages afsæt i institutionernes erfaring med løft af og trivsel for unge med personlige udfordringer. Faget samarbejdslære vil blive integreret i alle uddannelsesdele. 6

8 Arbejdsmarkedstilknytning Det er afgørende at involvere arbejdsgivere og aftagerinstitutioner i udviklingen af uddannelsen. Målet er, at disse parter får ejerskab til uddannelsen og bidrager til erhvervstræningen. Derfor etableres allerede i udviklingsforløbet et Advisory board, som skal sikre den løbende dialog med det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Det er samtidig et mål, at KUU-forløbene bidrager til at udvikle det lokale arbejdsmarked ved at byde ind med nye jobfunktioner fx aktivitetsassistenter i folkeskolen. Desuden kan KUU fungere som katalysator for mindre lokale iværksætterprojekter, fx udvikling af sociale virksomheder knyttet til KUU-sporene. Vi flytter undervisningen ud af klasselokalet, så ofte vi kan. De unge får mulighed for at afprøve deres færdigheder uden for skolen ved at indgå i arbejdsfællesskaber med andre mennesker og institutioner. 7

9 GENERELT OM UDDANNELSEN Kombineret Ungdomsuddannelse har til formål at bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for, at den unge kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller fortsætte i det kompetencegivende uddannelsessystem. Tillige skal uddannelsen bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktivt at medvirke i et demokratisk samfund. Således har KUU til hensigt at støtte op om unges personlige og sociale udvikling, med henblik på at give dem bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelsessystemet. Målet er at styrke den unges evne til at håndtere egne relationer og samfundet omkring sig. Arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære Indholdet i fagene arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære vil tage udgangspunkt i erfaringer fra produktionsskolernes værksteder, hvor netop disse fags indhold står centralt. Værtsskoleværkstedet fungerer som en model-arbejdsplads, hvor eleverne møder udfordringerne fra rigtige arbejdspladser, tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt og progression. Disse udfordringer og elevens håndtering af disse er til løbende refleksion i elev/lærer-relationen og i værkstedsfællesskabet som helhed. I arbejdets udførelse fokuseres på, at elevernes bidrag er legitime/uundværlige led i den samlede arbejdsproces, samt at eleverne gives ansvar for stadig mere omfattende processer, herunder også sidemandsoplæring og del-ledelse. Eleverne indføres i at anvende projektbeskrivelser og diverse evalueringsformer. Således styrkes elevernes evne til at tage ansvar for arbejdet, og de udvikler derigennem evnen til at vurdere kravene til/kvaliteten af egen deltagelse. Endvidere øves elevernes evner til refleksion, at tage andres perspektiv. 8

10 Det fagnære arbejde på værkstedet suppleres med salgssituationer, projekter, udvekslinger mm., hvor eleverne stilles over for at skulle arbejde nye steder, med nye mennesker, møde nye arbejdsopgaver mm. Elevens progression såvel fagligt som personligt/socialt evalueres løbende i samarbejde mellem kontaktlærer og elev. Undervisningen i arbejdsplads- og erhvervslære suppleres af tværgående forløb i samarbejdslære med fokus på personlig fremtræden og sociale kompetencer. Disse forløb introduceres af værtsskolerne, men varetages af alle involverede parter, og integreres i den almene undervisning. Lære- og udviklingsprocesserne tager udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning og i det arbejdsmæssige fællesskab sammen med andre. Læringen sker i sammenhænge, hvor eleverne får mulighed for at handle, gøre erfaringer, bygge videre på dem og gradvist udbygge deres aktionsradius både menneskeligt og fagligt (eksemplarisk princip). Forløbsplan og portfolio Ved uddannelsesstart laves en kompetenceprofil og en forløbsplan for den enkelte elev. Forløbsplanen udarbejdes i samarbejde mellem den unge, UU-vejleder og den unges kontaktperson i KUU. Forløbsplanen vil indeholde både faglige, personlige og sociale mål for eleven og bruges til at sikre progression i elevens forløb. Kontaktperson og elev drøfter løbende elevens progression og indsats. Forløbsplanen er et dynamisk dokument, som justeres løbende i takt med den unges faglige udvikling. Hver elev udarbejder desuden en arbejdsportfolio, hvor arbejdsdokumenter, billeder, opgaver, resultater, beviser osv. fra uddannelsesforløbet samles. Dermed bliver læringsprocessen dokumenteret og synlig for den enkelte i forhold til målene i forløbsplanen. Arbejdsportfolien vil danne grundlag for elevens afsluttende præsentationsportfolio. Se bilag 1: Progression i uddannelsen. 9

11 Personlige og sociale kompetencer Gennem uddannelsen opnår eleven et grundlæggende kendskab til forskellige arbejdspladser, arbejdsmetoder og arbejdskulturer. Eleven vil gennem de to år udvikle kompetencer inden for samarbejde, problemløsning og kommunikation. Formålet er at uddanne fleksible, imødekommende medarbejdere, med grundlæggende kompetencer inden for planlægning, drift, implementering og afvikling. Se bilag 2: Kompetencemål for de fire KUU-fag. Erhvervstemaer I det følgende kan du læse fagbeskrivelser med uddybende oplysninger om hvert af de fire erhvervstemaer, som KUU Hovedstaden- Bornholm udbyder. Fagbeskrivelserne ændres og udbygges løbende frem mod første studiestart i august 2015 og vil altid være at finde i opdateret form på 10

12 TEMA 1: BØRN, UNGE OG ÆLDRE Gennem forskellige pædagogiske metoder og redskaber lærer den unge at igangsætte, instruere, formidle og tilrettelægge aktiviteter (fx bevægelse, idræt og diverse kreative processer). De tilegnede pædagogiske redskaber udføres i relation med forskellige aldersgrupper og skal medvirke til dannelsen af fællesskaber mellem mennesker på arbejdspladser inden for omsorg, skoler, institutioner og foreninger. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for børn unge og ældre ( Aktivitetsassistent / Storby-guide ). Almene fag På uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer fra fx Psykologi, Samfundsfag og Naturvidenskab indgå. EUD-/AMU-kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår fx Førstehjælp, It, Kommunikation, Ernæring, Pædagogik. Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: Aktivitetsassistent på skoler, SFO er, klubber, legepladser, museer, medborgerhuse, kulturhuse, danseskoler, børne-, unge og ældreforeninger, væresteder Assistent for børn og unge med særlige behov Assistent i legestuer i fx IKEA, Storcentre, Bilka osv. 11

13 Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til pædagogisk assistent, SOSU-assistent, pædagog, fitnessinstruktør mv. Værtsskoler og faglige toninger Den Økologiske Produktionsskole: Idræt, dans, børne- og ungerettet undervisningslære Uddannelsen er for den, der kan lide at arbejde med musik, dans, bevægelse og idræt og at indgå i et fællesskab og som synes, det er sjovt at arbejde med børn og unge. Eleven vil arbejde med, hvordan dans, idræt og musik kan bruges til at skabe fællesskab mellem mennesker. På forløbet lærer eleven, hvordan man planlægger og afvikler aktiviteter for børn og unge i skoler og på institutioner samt lærer om forskellige pædagogiske metoder og redskaber, og om hvordan de bruges til forskellige målgrupper. Den unge får erfaring med at instruere, formidle og tilrettelægge aktiviteter og bliver øvet i at styre kreative processer. Københavns VUC (KVUC): Naturoplevelser i storbyen, børne- og ungeaktiviteter i byens oaser, Urban-green-guide Den unge får grundlæggende kompetencer inden for planlægning, implementering og afvikling af diverse naturprægede oplevelser i storbyens natur og naturfaglige tilbud. Eleven vil blive specialiseret i storbynatur og oaser, naturprægede museums- og skoletjenestetilbud samt til forskellige typer af aktiviteter, der kan engagere børn i ude-aktiviteter. Derudover lærer eleven grundlæggende teorier om børn og unges udvikling. Gennem hele uddannelsen gøres brug af digitale medier. 12

14 AFUK s produktionsskole: Nycirkus, historiefortælling, æstetik og sanselighed (OBS: Først optag i 2016) Den unge vil arbejde med kreativitet, pædagogik og nærvær og får værktøjer til at igangsætte aktiviteter og viden om forskellige målgrupper. Uddannelsen henvender sig til den, der kan lide at arbejde aktivt med mennesker. Som et led i uddannelsen kommer eleven til at arbejde med ideudvikling, og lærer at tage initiativ, planlægge og tage ansvar for en aktivitet. Endvidere har eleven mulighed for at specialisere sig og arbejde med cirkus, teater, design eller billedsprog. Se bilag 3: Overblik: Tema 1, Børn, unge og ældre. 13

15 TEMA 2: MAD OG SUNDHED Gennem forskellige metoder og redskaber lærer den unge at indgå i den daglige produktion i alle slags køkkener. Eleverne vil med uddannelsen, i samarbejde med faguddannet personale, være funktionsdygtige i køkkener. Eleverne vil tilmed lære at assistere med at igangsætte, formidle og tilrettelægge projektorienterede arrangementer så som folkekøkken, mad i børnehave eller på plejehjem, med henblik på at anvende mad som et fællesskabende samlingspunkt. Eleverne vil gennem fysisk aktivitet og træning lære om kroppens sundhed i relation til den mad, de tilbereder. Dette giver eleverne en holistisk forståelse af sundhed og næring. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for mad og sundhed. Almene fag På uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer fra fx Naturvidenskab og Idræt indgå. EUD-/AMU-kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår fx Førstehjælp, Hygiejne og egenkontrol, Gastronomi, Kommunikation. Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: 14

16 Assistent i kantiner, køkkener, caféer, restauranter, medborgerhuse, folkekøkkener Køkken-/måltidsmedarbejder ved festival- og kulturarrangementer, madmarkeder og madvogne Medarbejder på projekter om råvarespild. Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til kok, gastronom, bager, konditor eller slagterimedarbejder. Værtsskole Den Økologiske Produktionsskole: Arrangementer, folkekøkken, gastronomi og madlære Den unge kommer til at arbejde professionelt med madlære, køkkendrift og kundebetjening. Eleven lærer, hvordan mad kan bruges til at danne fællesskaber gennem madarrangementer som folkekøkkener, madboder og madfestivaler. Eleven får viden om fødevarer, ernæring og sundhed, hvordan man planlægger en menu, og hvordan man fremstiller den. Se bilag 4: Overblik: Tema 2, Mad og Sundhed. 15

17 TEMA 3: GENBRUG, BYG, BOLIG DE- SIGN OG INNOVATION Med denne uddannelsesretning tilegner den unge sig metoder til og stifter bekendtskab med design- og innovationsprocesser inden for diverse håndværk/kunsthåndværk med fokus på genbrug og bæredygtighed. Eleven lærer at håndtere forskellige typer af materialer og får kendskab til, hvordan man anvender og vedligeholder værktøjer og maskiner. Gennem tilegnelsen af håndværket får eleven mulighed for at eksperimentere med forskellige typer konstruktioner og afprøver produktion af diverse produkter. Eleven får dermed viden om fremstillings- og designmetoder og vil desuden blive specialiseret i genanvendelse, sortering, bæredygtighed og kreativt design af genbrugsmaterialer. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for Genbrug, byg, bolig design og innovation ( Hands-on-assistent / Værkstedsassistent med speciale i genbrug & bæredygtighed ). Almene fag På uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling eller Billedkunst på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer fra Naturvidenskab og Samfundsfag indgå. EUD-/AMU-kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår fx, Førstehjælp, Truckcertifikat, 26- kursus (værksted), Svejsning, Innovation, Reparationer inden for 16

18 ejendomsservice, Bæredygtighed og cykler, Sikkerhed, Regnskab og Budget. Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: Hus- og haveassistent ( handy-man ) Praktisk assistent på: Genbrugspladser, byggepladser, gartnervirksomheder, loppemarkeder, ejendomsservice mv. Service i genbrugshaller, ombygning af møbler i genbrugsbutikker Assistent i cykelforretninger/-værksteder Sorteringsarbejde hos fx Unicef, Røde Kors osv. Genbrugsbutiks-assistent, genanvendelses-assistent, bæredygtigheds-rådgivning, fx i kommunale institutioner og boligsociale projekter Genbrugsvejleder Assistent ved design- og innovationsvirksomheder. Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til tømrer, murer, snedker, maler, cykelmekaniker, lagermedarbejder, ejendomsservicetekniker eller søge ind på kreative/designorienterede uddannelser, tekstil og design mv. Værtsskoler og faglige toninger: Den Økologiske Produktionsskole: Re-design, grøn omstilling, kreativt projektarbejde, ungdom, politik og værkstedsarbejde Uddannelsen er for den, der kan lide at tænke kreativt og praktisk, og som vil bruge sin fantasi til at søsætte projekter uden for klasselokalet. På uddannelsen skal man have lyst til at være med til at skabe positive forandringer i samfundet. 17

19 Uddannelsen er værkstedsbaseret. Det betyder, at eleven kan vælge en bestemt faglig retning, som passer til eleven. Hvis eleven kan lide at bruge sine hænder og trives godt med kreativitet og fordybelse, kan eleven vælge mellem værkstederne: Træ, Beklædning eller Kunst & Projekt. Er eleven mere til at lave kampagner og projektarbejde, foto og grafik, kan eleven vælge mellem værkstederne Kampagne eller Foto. Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby: Genbrug og innovativ bæredygtighed Den unge vil arbejde med forskellige typer af håndværk og være med til at designe og udvikle nye ideer med vægt på bæredygtighed. Der arbejdes med kreativt design af gamle materialer. Eleven får kendskab til de mangeartede håndværksprocesser og kompetencer, som kendetegner håndteringen, bearbejdelsen og udvælgelsen af disse materialer. AFUK s produktionsskole: Indretning, re-design og innovation (OBS: Først optag i januar 2016) Den unge kommer til at beskæftige sig med indretning og design, event-scenografi og udsmykning til konferencer med fokus på bæredygtighed og æstetik. Der arbejdes med re-makes af gamle møbler og udvikling af brugbare design af genbrugsmaterialer. Eleven lærer at tage ansvar for design- og byggeopgaver. Derudover får eleven kendskab til diverse materialer og produktionsmetoder, styrkes i sin nysgerrighed og hitte-på-somhed og får mulighed for at indgå i et udfordrende og praktisk orienteret fællesskab. Se bilag 5: Overblik: Tema 3, Genbrug, byg, boligdesign og innovation. 18

20 TEMA 4: SERVICE, TURISME, KUL- TUR OG FRITID Denne uddannelsesretning henvender sig til unge, som ønsker et projektorienteret og fleksibelt arbejde og som kan lide at være en aktiv del af fælleskabet. Den unge skal kunne lide at få ting til at ske og derved være med til at præge fremtidens by. Gennem forskellige metoder og redskaber lærer den unge at producere, planlægge og udføre diverse arrangementer og events. Der opnås erfaring med ideudvikling, projektkoordinering og diverse kommunikationsværktøjer. Derudover får den unge kendskab til produktions-, planlægningsog evalueringsværktøjer og vil i løbet at uddannelsen lære om beregning, logistik, kundekontakt, kundeservice, praktisk arbejde, kommunikation og brug af sociale medier. Den unge lærer også at gå til hånde med diverse praktiske opgaver inden for service, rengøring, teknik, anskaffelse af materialer mm. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for service, turisme, kultur og fritid ( Kulturmedarbejder / Eventassistent / Kundeserviceassistent ). Almene fag I uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer af følgende fag indgå: fx Engelsk, Historie, Samfundsfag. EUD-/AMU-Kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår Hygiejne, Førstehjælp, It, Grafik, Appkursus, Kommunikation. 19

21 Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: Praktisk assistent ved diverse arrangementer og konferencer inden for: kultur, events, turisme, service, politik mv. Assistent i kulturhuse, medborgerhuse, foreninger, biblioteker, spillesteder, hostels, hoteller Piccoline/kontorassistent Turistguide. Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til it-supporter, data-fagtekniker, merkantil, EUD Business, receptionist, serviceassistent, eventkoordinator, butiksassistent, handelsuddannelse, kontoruddannelse, HG salg og service. Værtsskoler og faglige toninger Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby: Events, iværksætteri, turisme og kulturmedarbejder Der arbejdes blandt andet med projekter, ideudvikling, planlægning, kommunikation, formidling, kreativitet, kunst og kultur og samfundsrelaterede fag. Eleven vil i løbet af uddannelsen få kendskab til at lede og gennemføre projekter/ processer, igangsætte og inspirere andre og lære forskellige dokumentations- og evalueringsteknikker. Københavns Kommunes Ungdomsskole: Kundeserviceassistent inden for turisme, kultur og fritid Den unge lærer at arbejde med kundebetjening og serviceopgaver i bred forstand i virksomheder, kulturelle institutioner, foreninger, butik, vandrehjem/sleep ins og ved kulturelle events. Eleven vil 20

22 medvirke til planlægning og gennemførelse af mødeaktiviteter og arrangementer. Endvidere lærer eleven om arbejdsfunktioner til kunde- og gæstebetjening: It- bookingværktøjer, betalingsmidler, turistlære med vejledning om overnatning, bespisning, transportforhold, oplevelsesmuligheder. Eleven får introduktion og afprøvning af forberedelse til møder, piccolinefunktioner og lærer at anvende it-programmer og sociale medier. AFUK s produktionsskole: Event, kultur og turisme (OBS: Først optag i 2016) Den unge kommer til at beskæftige sig med planlægning, produktion og afvikling af diverse kultur og fritids-arrangementer og events. Både indendørs og udendørs. Uddannelsen henvender sig til den, der kan lide at være en aktiv del af et fællesskab, som kan gå til hånde og få ting til at ske. Eleven får kendskab til og viden om produktions-, planlægnings- og evalueringsværktøjer. Eleven kommer til at arbejde med beregning, logistik, kundekontakt, diverse praktisk arbejde og kommunikation. Endvidere lærer eleven om koncept- og idéudvikling og udvikler kulturel forståelse. Uddannelsen bygger på hands-on, learning by doing. Den Økologiske Produktionsskole: Kulturelt iværksætteri, lokal igangsætter, projektarbejde, ungdom og politik (OBS: Først optag i 2016) Uddannelsesforløbet udmunder i jobfunktioner så som praktisk assistent ved diverse arrangementer og konferencer inden for kultur, events, turisme, service, politik mv. og mod diverse projektjobs. Det kunne være assistent i kulturhuse, medborgerhuse, foreninger, biblioteker, spillesteder, hostels, hoteller. Oplagte jobs kunne også være piccoline/kontorassistent, turistguide mm. Se bilag 6: Overblik: Tema 4, Genbrug, byg, boligdesign og innovation. 21

23 Bilag Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger

24 Progression i uddannelsen Modul 4 Vægt på udforming, praksis og arbejdspladslære. Fokus på at den enkelte elev selvstændigt kan udvikle og afvikle en projektopgave med knytning til arbejdsmarkedet. Eleven er bevidst om egne kompetencer. Kan indgå i kollegiale fællesskaber på en arbejdsplads. Lærerens rolle er nedtonet og coachende. Længevarende erhvervstræningsforløb med fokus på udslusning til arbejdsmarkedet. Modul 1 Vægt på holdfællesskabet og samarbejdslære. Individuelle planer. Fokus på mødedisciplin og at få eleverne til at fungere i en hold-sammenhæng. Lærerens rolle er meget central og der gives instrukser. Kortere praktik eller følforløb. Modul 2 Vægt på holdfællesskabet og samarbejdslære. Fokus på at holdet sammen kan løfte en større projektopgave. Lærerens rolle er central og der gives støtte til eleven. Individuelt praktikforløb. Modul 3 Vægt på metode og proces, arbejdspladslære og erhvervslære. Specialiering af elevens viden mod en konkret kompetence. Fokus på at den enkelte elev kan indgå i en faglig og kollegial arbejdssamenhæng. Lærerens rolle er mindre central og primært faciliterende. Holdbaserede opgaver udføres i samarbejde med virksomheder. KUU Hovedstaden Bornholm BILAG 1

25 Kompetencemål for de tre KUU-fag Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Fokus: Nærvær, samvær og empati samt interesse for og hensyntagen til andre. Samarbejde: Eleven forstår samarbejdets nødvendighed og præmisser. Har viden om sin egen rolle i fællesskabet, kan indgå i et forpligtigende fællesskab og har viden om demokratiske processer Personlig fremtræden: Eleven har forståelse for pli, ynde og indlevelse. Har viden om, hvordan man begår sig i forskellige miljøer, samt bevidsthed om kommunikation og sprogbrug. Kan formulere sig og gå i dialog med andre, møde til tiden og er bevidst om egen fremtræden. Arbejdsplads: Eleven har forståelse for arbejdspladskultur og har udviklet et fælles sprog, der både løfter faglighed og forståelighed på værkstedet. Fokus: Relationer, forbindelse til andre, samarbejde med underviser. At kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt og at handle hensigtsmæssigt. Samarbejde: Eleven kan tage ansvar for arbejdsfællesskabet og har viden om konflikthåndtering. Idéudvikling/nytænkning: Eleven har viden om idé- og konceptudvikling og forstår, hvordan man anvender kreative værktøjer og metoder til idé- og konceptudvikling Kommunikation: Eleven har viden om grundlæggende kommunikationsværktøjer, og hvordan man henvender sig til samarbejdspartnere. Har Indsigt i forskellige typer af brugergrupper. Arbejdsplads: Eleven har forståelse for problemløsning og evalueringsprocesser. Har viden om grundlæggende produktions- ogplanlægningsværktøjer samt grundlæggende forståelse af krav til sikkerhed på en given arbejdsplads. Har basale værktøjer til at kunne indhente viden, kan benytte internet, biblioteker mv. og tilrettelægge mindre forløb og opgaver. KUU Hovedstaden Bornholm Fokus: Demokratiske fællesskaber; deltagelse i diskussioner, accept af fælles beslutninger. At tage lederskab for en opgave og følge med når andre tager lederskabet. Samarbejde: Eleven kan løse problemer og håndtere mindre konflikter på en konstruktiv måde. Kan indgå i et kollegialt samarbejde. Idéudvikling/nytænkning: Eleven kan arbejde med idé og konceptudvikling, og har viden om hvilke processer det indebærer at omsætte en idé til et produkt. Kommunikation: Eleven kan stå for enkel kontakt og kommunikation med forskellige brugergrupper. Arbejdsplads/erhverv: Eleven har viden om opstilling af simple budgetter, kan indhente tilbud på og bestille materialer. Har basalt materialekendskab og viden om sin valgte specialisering. Kan gennemføre et holdbaseret projektarbejde. Fokus: Vurdering og revidering af egne kompetencer, evner og færdigheder med henblik på at styrke egen læring. Samarbejde: Eleven kan indgå konstruktivt, aktivt og opsøgende i et kollegialt samarbejde på en arbejdsplads. Forstår betydningen af personlig fremtræden og er bevidst om egne svagheder og styrker i et arbejdsfællesskab. Idéudvikling/nytænkning: Eleven kan arbejde med procestænkning, kan udarbejde prototyper og omsætte ideer til koncepter og produkter. Kommunikation: Eleven kan kommunikere med kunder/samarbejdspartnere. Arbejdsplads/erhverv: Eleven kan anvende viden fra forudgående moduler i et konkret projekt/produkt. Kan planlægge et projekt (fordele opgaver, lave tidsplaner, budget mv.). Kan arbejde mod en konkret deadline og derigennem træffe afgørende valg i forhold til produktet. Kan gennemføre et projektarbejde inden for den valgte specialisering. BILAG 2

26 Overblik: Tema 1, Børn, ung og ældre Tema 1 Fokus Fokusområder er Viden Eleven opnår viden om Færdigheder/værktøjer Eleven mestrer Kompetencer Eleven har kompetencer til at Modul 1 Det nære og individuelle Egen rolle i fællesskabet Arbejde med personlige kompetencer. Forskellige målgrupper Grundlæggende forståelse af hvad en pædagogisk opgave er. Værktøjer til research af hvor og hvordan pædagogiske aktiviteter finder sted Pædagogiske basisredskaber, herunder ide og konceptudvikling. Udvikle konkrete pædagogiske opgaver med opstillede mål for, hvordan de kan udføres. Modul 2 Arbejdspladslære Det nære og individuelle Opgaveløsning og samarbejde på holdet. Forskellige pædagogiske arbejdspladser Kultur, kulturel identitet og kulturmøder. Pædagogiske fagudtryk Værktøjer til at fostre engagement og livsglæde. I fællesskab planlægge og udføre pædagogiske forløb og udføre dem for og med sit hold. Modul 3: Arbejdsplads- og erhvervslære Specialisering inden for fagretning Opgaveløsning og samarbejde på en arbejdsplads. Pædagogiske processer i forhold til undervisning og i skabelsen af relationer til forskellige brugere. Værktøjer til kontaktskabelse til relevante brugere Værktøjer til formidling af budskab i forhold til aktivitets afholdelse. Indgå i et kollegialt samarbejde i tilrettelæggelsen og udførslen af pædagogiske aktiviteter. Modul 4: Arbejdsplads- og erhvervslære Udslusning. Selvstændig opgaveløsning. Arbejdsforhold på det pædagogiske arbejdsområde. Evne til at træffe egne valg ift. eget pædagogiske materiale Værktøjer til at udføre en pædagogisk arbejdsopgave. Selvstændigt udvikle og afvikle pædagogiske aktiviteter. KUU Hovedstaden Bornholm BILAG 3

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Kan du lide at arbejde med træ og maling? Kan du lide at arbejde med praktiske løsninger? at bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget håndtering

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

CV Simon Lambrecht Finne

CV Simon Lambrecht Finne CV Simon Lambrecht Finne Dedikeret, socialt bevidst og ansvarsfuld projektleder med akademisk baggrund og projektlederuddannelse. TITEL CAND. COMM. med speciale i PÆDAGOGIK OG UDDANNELSESSTUDIER & PERFORMANCE

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar jeppe.egendal@gmail.com Rediger denne formular 45 svar Se alle svar Oversigt Hvilket fag eller område underviser du inden for? Brug af praxis' produkter bygningsmaler, elementær brand og stillads Bygge

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere