Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk"

Transkript

1 Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger

2 Om KUU Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm er et samarbejde mellem 16 institutioner. Til uddannelsen hører websiden Koordinator Københavns VUC (KVUC), Vognmagergade 8, 1120 København K, , Denne publikation Udgivet juni Opdateres løbende.

3 INDHOLD VÆRDIER OG OVERORDNET PROFIL... 4 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER... 5 Fleksibilitet... 5 Tilhørsforhold, identitet og ung til ung-undervisning... 5 Learning by doing og praktiske resultater... 6 Synlig læring... 6 Personlig og social udvikling... 6 Arbejdsmarkedstilknytning... 7 GENERELT OM UDDANNELSEN... 8 Arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære... 8 Forløbsplan og portfolio... 9 Personlige og sociale kompetencer Erhvervstemaer TEMA 1: BØRN, UNGE OG ÆLDRE Titel Almene fag EUD-/AMU-kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskoler og faglige toninger TEMA 2: MAD OG SUNDHED Titel Almene fag EUD-/AMU-kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskole... 15

4 TEMA 3: GENBRUG, BYG, BOLIG DESIGN OG INNOVATION Titel Almene fag EUD-/AMU-kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskoler og faglige toninger: TEMA 4: SERVICE, TURISME, KULTUR OG FRITID Titel Almene fag EUD-/AMU-Kurser Jobfunktioner Videreuddannelse Værtsskoler og faglige toninger... 20

5 VÆRDIER OG OVERORDNET PROFIL Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm tilbyder en uddannelse, der tager udgangspunkt i, hvordan unge kan være med til at skabe positive forandringer for sig selv, for andre og i lokalmiljøet omkring dem. Målet er at forene den enkelte unges interesser, livsperspektiv og kompetenceudvikling med muligheder og behov på arbejdsmarkedet og ift. relevante ungdomsuddannelser. Det er målet, at skabe uddannelsesforløb, der kan åbne nye muligheder for målgruppen. Uddannelsen er tonet af et værdisæt, der har et særligt fokus på de unges udvikling og dannelse, på fællesskab og mangfoldighed og på bæredygtighed og projektarbejde. De unge skal kunne bidrage aktivt på det lokale arbejdsmarked. Vi ser de unge som ressourcestærke individer, der kan indgå i konkrete, lokalt forankrede projekter. Uddannelsen lægger stor vægt på etableringen af virksomhedssamarbejde og på en positiv dialog med arbejdsmarkedets parter.

6 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Uddannelsen bygger på en hands on -tilgang, som vil blive tilpasset elevens kompetencer samt tage højde for de aktuelle behov på arbejdsmarkedet. Uddannelsen bygger grundlæggende på værkstedsundervisning og læringsfællesskaber både på holdet og ift. at begå sig på en arbejdsplads. Målet er i videst muligt omfang at integrere praktisk opgaveløsning, produktion, undervisning og udvikling af almene færdigheder. Uddannelsen baserer sig på materiel kulturformidling, inspireret af håndværkernes læringskultur og båret af værdier fra folkelig oplysning, hvor tid til samtale, fordybelse og plads til medansvar og medindflydelse vægtes højt. Herigennem får eleverne erfaring i og kendskab til demokratiets formelle og uformelle spilleregler, bliver i stand til at agere konstruktivt i konfliktløsninger og til at tænke i helheder. Fleksibilitet Forløbene planlægges ud fra et hensyn til den enkelte elevs situation og behov. Det er vigtigt, at eleven selv involveres i planlægning af forløbet og får ejerskab til sin egen forløbsplan. Fleksibilitet er desuden et afgørende princip i tilrettelæggelsen af de konkrete undervisningsforløb ud fra lokale hensyn og muligheder og den løbende kvalitetsudvikling i takt med at parterne får erfaringer med uddannelsen. Tilhørsforhold, identitet og ung til ungundervisning Elevernes tilhørsforhold til holdet spiller en stor rolle, da fællesskabet i høj grad kan fungere som bærer af faglig og social identitet, som er afgørende for motivation og dermed fastholdelse. En væsentlig andel af eleverne har på den ene side et stort behov for at 5

7 indgå i forpligtende fællesskaber og på den anden side svært ved det og skal trænes i dette. Der vil i uddannelsen være fokus på at opbygge dialog og dynamik eleverne imellem, også i forbindelse med læringen. Der vil blandt andet være klassisk sidemandsoplæring, men også videndeling og feedback-øvelser. Learning by doing og praktiske resultater Det er centralt for elevernes motivation, at de oplever konkrete succeser, håndgribelige resultater og arbejder med en praktisk dimension. Den bedste måde at lære på er at forsøge at gøre det, der skal læres. Teori er derfor linket til både praksis og erfaringer i en dynamisk proces: Handling-Refleksion-Handling. Praksisorientering og arbejdsrelevans vil være et gennemgående element, også i den almene, boglige del af uddannelsen. De almene fag tilrettelægges målrettet mod de specifikke brancher og kobles op på konkrete projekter. Synlig læring Der er klare mål, tydelig feedback og tydelig progression i alle dele af uddannelsen. Dette understøttes blandt andet ved at bruge forløbsplaner og arbejdsportfolier for den enkelte elev. Personlig og social udvikling Et bærende og tværgående element i forløbene er elevernes personlige og sociale udvikling. Uddannelsen skal styrke de kompetencer, der er nødvendige for at kunne indgå på en arbejdsplads og i et videre uddannelsesforløb. Der tages afsæt i institutionernes erfaring med løft af og trivsel for unge med personlige udfordringer. Faget samarbejdslære vil blive integreret i alle uddannelsesdele. 6

8 Arbejdsmarkedstilknytning Det er afgørende at involvere arbejdsgivere og aftagerinstitutioner i udviklingen af uddannelsen. Målet er, at disse parter får ejerskab til uddannelsen og bidrager til erhvervstræningen. Derfor etableres allerede i udviklingsforløbet et Advisory board, som skal sikre den løbende dialog med det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Det er samtidig et mål, at KUU-forløbene bidrager til at udvikle det lokale arbejdsmarked ved at byde ind med nye jobfunktioner fx aktivitetsassistenter i folkeskolen. Desuden kan KUU fungere som katalysator for mindre lokale iværksætterprojekter, fx udvikling af sociale virksomheder knyttet til KUU-sporene. Vi flytter undervisningen ud af klasselokalet, så ofte vi kan. De unge får mulighed for at afprøve deres færdigheder uden for skolen ved at indgå i arbejdsfællesskaber med andre mennesker og institutioner. 7

9 GENERELT OM UDDANNELSEN Kombineret Ungdomsuddannelse har til formål at bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for, at den unge kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller fortsætte i det kompetencegivende uddannelsessystem. Tillige skal uddannelsen bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktivt at medvirke i et demokratisk samfund. Således har KUU til hensigt at støtte op om unges personlige og sociale udvikling, med henblik på at give dem bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelsessystemet. Målet er at styrke den unges evne til at håndtere egne relationer og samfundet omkring sig. Arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære Indholdet i fagene arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære vil tage udgangspunkt i erfaringer fra produktionsskolernes værksteder, hvor netop disse fags indhold står centralt. Værtsskoleværkstedet fungerer som en model-arbejdsplads, hvor eleverne møder udfordringerne fra rigtige arbejdspladser, tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt og progression. Disse udfordringer og elevens håndtering af disse er til løbende refleksion i elev/lærer-relationen og i værkstedsfællesskabet som helhed. I arbejdets udførelse fokuseres på, at elevernes bidrag er legitime/uundværlige led i den samlede arbejdsproces, samt at eleverne gives ansvar for stadig mere omfattende processer, herunder også sidemandsoplæring og del-ledelse. Eleverne indføres i at anvende projektbeskrivelser og diverse evalueringsformer. Således styrkes elevernes evne til at tage ansvar for arbejdet, og de udvikler derigennem evnen til at vurdere kravene til/kvaliteten af egen deltagelse. Endvidere øves elevernes evner til refleksion, at tage andres perspektiv. 8

10 Det fagnære arbejde på værkstedet suppleres med salgssituationer, projekter, udvekslinger mm., hvor eleverne stilles over for at skulle arbejde nye steder, med nye mennesker, møde nye arbejdsopgaver mm. Elevens progression såvel fagligt som personligt/socialt evalueres løbende i samarbejde mellem kontaktlærer og elev. Undervisningen i arbejdsplads- og erhvervslære suppleres af tværgående forløb i samarbejdslære med fokus på personlig fremtræden og sociale kompetencer. Disse forløb introduceres af værtsskolerne, men varetages af alle involverede parter, og integreres i den almene undervisning. Lære- og udviklingsprocesserne tager udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning og i det arbejdsmæssige fællesskab sammen med andre. Læringen sker i sammenhænge, hvor eleverne får mulighed for at handle, gøre erfaringer, bygge videre på dem og gradvist udbygge deres aktionsradius både menneskeligt og fagligt (eksemplarisk princip). Forløbsplan og portfolio Ved uddannelsesstart laves en kompetenceprofil og en forløbsplan for den enkelte elev. Forløbsplanen udarbejdes i samarbejde mellem den unge, UU-vejleder og den unges kontaktperson i KUU. Forløbsplanen vil indeholde både faglige, personlige og sociale mål for eleven og bruges til at sikre progression i elevens forløb. Kontaktperson og elev drøfter løbende elevens progression og indsats. Forløbsplanen er et dynamisk dokument, som justeres løbende i takt med den unges faglige udvikling. Hver elev udarbejder desuden en arbejdsportfolio, hvor arbejdsdokumenter, billeder, opgaver, resultater, beviser osv. fra uddannelsesforløbet samles. Dermed bliver læringsprocessen dokumenteret og synlig for den enkelte i forhold til målene i forløbsplanen. Arbejdsportfolien vil danne grundlag for elevens afsluttende præsentationsportfolio. Se bilag 1: Progression i uddannelsen. 9

11 Personlige og sociale kompetencer Gennem uddannelsen opnår eleven et grundlæggende kendskab til forskellige arbejdspladser, arbejdsmetoder og arbejdskulturer. Eleven vil gennem de to år udvikle kompetencer inden for samarbejde, problemløsning og kommunikation. Formålet er at uddanne fleksible, imødekommende medarbejdere, med grundlæggende kompetencer inden for planlægning, drift, implementering og afvikling. Se bilag 2: Kompetencemål for de fire KUU-fag. Erhvervstemaer I det følgende kan du læse fagbeskrivelser med uddybende oplysninger om hvert af de fire erhvervstemaer, som KUU Hovedstaden- Bornholm udbyder. Fagbeskrivelserne ændres og udbygges løbende frem mod første studiestart i august 2015 og vil altid være at finde i opdateret form på 10

12 TEMA 1: BØRN, UNGE OG ÆLDRE Gennem forskellige pædagogiske metoder og redskaber lærer den unge at igangsætte, instruere, formidle og tilrettelægge aktiviteter (fx bevægelse, idræt og diverse kreative processer). De tilegnede pædagogiske redskaber udføres i relation med forskellige aldersgrupper og skal medvirke til dannelsen af fællesskaber mellem mennesker på arbejdspladser inden for omsorg, skoler, institutioner og foreninger. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for børn unge og ældre ( Aktivitetsassistent / Storby-guide ). Almene fag På uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer fra fx Psykologi, Samfundsfag og Naturvidenskab indgå. EUD-/AMU-kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår fx Førstehjælp, It, Kommunikation, Ernæring, Pædagogik. Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: Aktivitetsassistent på skoler, SFO er, klubber, legepladser, museer, medborgerhuse, kulturhuse, danseskoler, børne-, unge og ældreforeninger, væresteder Assistent for børn og unge med særlige behov Assistent i legestuer i fx IKEA, Storcentre, Bilka osv. 11

13 Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til pædagogisk assistent, SOSU-assistent, pædagog, fitnessinstruktør mv. Værtsskoler og faglige toninger Den Økologiske Produktionsskole: Idræt, dans, børne- og ungerettet undervisningslære Uddannelsen er for den, der kan lide at arbejde med musik, dans, bevægelse og idræt og at indgå i et fællesskab og som synes, det er sjovt at arbejde med børn og unge. Eleven vil arbejde med, hvordan dans, idræt og musik kan bruges til at skabe fællesskab mellem mennesker. På forløbet lærer eleven, hvordan man planlægger og afvikler aktiviteter for børn og unge i skoler og på institutioner samt lærer om forskellige pædagogiske metoder og redskaber, og om hvordan de bruges til forskellige målgrupper. Den unge får erfaring med at instruere, formidle og tilrettelægge aktiviteter og bliver øvet i at styre kreative processer. Københavns VUC (KVUC): Naturoplevelser i storbyen, børne- og ungeaktiviteter i byens oaser, Urban-green-guide Den unge får grundlæggende kompetencer inden for planlægning, implementering og afvikling af diverse naturprægede oplevelser i storbyens natur og naturfaglige tilbud. Eleven vil blive specialiseret i storbynatur og oaser, naturprægede museums- og skoletjenestetilbud samt til forskellige typer af aktiviteter, der kan engagere børn i ude-aktiviteter. Derudover lærer eleven grundlæggende teorier om børn og unges udvikling. Gennem hele uddannelsen gøres brug af digitale medier. 12

14 AFUK s produktionsskole: Nycirkus, historiefortælling, æstetik og sanselighed (OBS: Først optag i 2016) Den unge vil arbejde med kreativitet, pædagogik og nærvær og får værktøjer til at igangsætte aktiviteter og viden om forskellige målgrupper. Uddannelsen henvender sig til den, der kan lide at arbejde aktivt med mennesker. Som et led i uddannelsen kommer eleven til at arbejde med ideudvikling, og lærer at tage initiativ, planlægge og tage ansvar for en aktivitet. Endvidere har eleven mulighed for at specialisere sig og arbejde med cirkus, teater, design eller billedsprog. Se bilag 3: Overblik: Tema 1, Børn, unge og ældre. 13

15 TEMA 2: MAD OG SUNDHED Gennem forskellige metoder og redskaber lærer den unge at indgå i den daglige produktion i alle slags køkkener. Eleverne vil med uddannelsen, i samarbejde med faguddannet personale, være funktionsdygtige i køkkener. Eleverne vil tilmed lære at assistere med at igangsætte, formidle og tilrettelægge projektorienterede arrangementer så som folkekøkken, mad i børnehave eller på plejehjem, med henblik på at anvende mad som et fællesskabende samlingspunkt. Eleverne vil gennem fysisk aktivitet og træning lære om kroppens sundhed i relation til den mad, de tilbereder. Dette giver eleverne en holistisk forståelse af sundhed og næring. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for mad og sundhed. Almene fag På uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer fra fx Naturvidenskab og Idræt indgå. EUD-/AMU-kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår fx Førstehjælp, Hygiejne og egenkontrol, Gastronomi, Kommunikation. Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: 14

16 Assistent i kantiner, køkkener, caféer, restauranter, medborgerhuse, folkekøkkener Køkken-/måltidsmedarbejder ved festival- og kulturarrangementer, madmarkeder og madvogne Medarbejder på projekter om råvarespild. Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til kok, gastronom, bager, konditor eller slagterimedarbejder. Værtsskole Den Økologiske Produktionsskole: Arrangementer, folkekøkken, gastronomi og madlære Den unge kommer til at arbejde professionelt med madlære, køkkendrift og kundebetjening. Eleven lærer, hvordan mad kan bruges til at danne fællesskaber gennem madarrangementer som folkekøkkener, madboder og madfestivaler. Eleven får viden om fødevarer, ernæring og sundhed, hvordan man planlægger en menu, og hvordan man fremstiller den. Se bilag 4: Overblik: Tema 2, Mad og Sundhed. 15

17 TEMA 3: GENBRUG, BYG, BOLIG DE- SIGN OG INNOVATION Med denne uddannelsesretning tilegner den unge sig metoder til og stifter bekendtskab med design- og innovationsprocesser inden for diverse håndværk/kunsthåndværk med fokus på genbrug og bæredygtighed. Eleven lærer at håndtere forskellige typer af materialer og får kendskab til, hvordan man anvender og vedligeholder værktøjer og maskiner. Gennem tilegnelsen af håndværket får eleven mulighed for at eksperimentere med forskellige typer konstruktioner og afprøver produktion af diverse produkter. Eleven får dermed viden om fremstillings- og designmetoder og vil desuden blive specialiseret i genanvendelse, sortering, bæredygtighed og kreativt design af genbrugsmaterialer. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for Genbrug, byg, bolig design og innovation ( Hands-on-assistent / Værkstedsassistent med speciale i genbrug & bæredygtighed ). Almene fag På uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling eller Billedkunst på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer fra Naturvidenskab og Samfundsfag indgå. EUD-/AMU-kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår fx, Førstehjælp, Truckcertifikat, 26- kursus (værksted), Svejsning, Innovation, Reparationer inden for 16

18 ejendomsservice, Bæredygtighed og cykler, Sikkerhed, Regnskab og Budget. Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: Hus- og haveassistent ( handy-man ) Praktisk assistent på: Genbrugspladser, byggepladser, gartnervirksomheder, loppemarkeder, ejendomsservice mv. Service i genbrugshaller, ombygning af møbler i genbrugsbutikker Assistent i cykelforretninger/-værksteder Sorteringsarbejde hos fx Unicef, Røde Kors osv. Genbrugsbutiks-assistent, genanvendelses-assistent, bæredygtigheds-rådgivning, fx i kommunale institutioner og boligsociale projekter Genbrugsvejleder Assistent ved design- og innovationsvirksomheder. Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til tømrer, murer, snedker, maler, cykelmekaniker, lagermedarbejder, ejendomsservicetekniker eller søge ind på kreative/designorienterede uddannelser, tekstil og design mv. Værtsskoler og faglige toninger: Den Økologiske Produktionsskole: Re-design, grøn omstilling, kreativt projektarbejde, ungdom, politik og værkstedsarbejde Uddannelsen er for den, der kan lide at tænke kreativt og praktisk, og som vil bruge sin fantasi til at søsætte projekter uden for klasselokalet. På uddannelsen skal man have lyst til at være med til at skabe positive forandringer i samfundet. 17

19 Uddannelsen er værkstedsbaseret. Det betyder, at eleven kan vælge en bestemt faglig retning, som passer til eleven. Hvis eleven kan lide at bruge sine hænder og trives godt med kreativitet og fordybelse, kan eleven vælge mellem værkstederne: Træ, Beklædning eller Kunst & Projekt. Er eleven mere til at lave kampagner og projektarbejde, foto og grafik, kan eleven vælge mellem værkstederne Kampagne eller Foto. Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby: Genbrug og innovativ bæredygtighed Den unge vil arbejde med forskellige typer af håndværk og være med til at designe og udvikle nye ideer med vægt på bæredygtighed. Der arbejdes med kreativt design af gamle materialer. Eleven får kendskab til de mangeartede håndværksprocesser og kompetencer, som kendetegner håndteringen, bearbejdelsen og udvælgelsen af disse materialer. AFUK s produktionsskole: Indretning, re-design og innovation (OBS: Først optag i januar 2016) Den unge kommer til at beskæftige sig med indretning og design, event-scenografi og udsmykning til konferencer med fokus på bæredygtighed og æstetik. Der arbejdes med re-makes af gamle møbler og udvikling af brugbare design af genbrugsmaterialer. Eleven lærer at tage ansvar for design- og byggeopgaver. Derudover får eleven kendskab til diverse materialer og produktionsmetoder, styrkes i sin nysgerrighed og hitte-på-somhed og får mulighed for at indgå i et udfordrende og praktisk orienteret fællesskab. Se bilag 5: Overblik: Tema 3, Genbrug, byg, boligdesign og innovation. 18

20 TEMA 4: SERVICE, TURISME, KUL- TUR OG FRITID Denne uddannelsesretning henvender sig til unge, som ønsker et projektorienteret og fleksibelt arbejde og som kan lide at være en aktiv del af fælleskabet. Den unge skal kunne lide at få ting til at ske og derved være med til at præge fremtidens by. Gennem forskellige metoder og redskaber lærer den unge at producere, planlægge og udføre diverse arrangementer og events. Der opnås erfaring med ideudvikling, projektkoordinering og diverse kommunikationsværktøjer. Derudover får den unge kendskab til produktions-, planlægningsog evalueringsværktøjer og vil i løbet at uddannelsen lære om beregning, logistik, kundekontakt, kundeservice, praktisk arbejde, kommunikation og brug af sociale medier. Den unge lærer også at gå til hånde med diverse praktiske opgaver inden for service, rengøring, teknik, anskaffelse af materialer mm. Titel Uddannelsen giver titlen Erhvervsassistent inden for service, turisme, kultur og fritid ( Kulturmedarbejder / Eventassistent / Kundeserviceassistent ). Almene fag I uddannelsen indgår fagene Dansk og Formidling på D-niveau, evt. Matematik på G-niveau. Desuden kan fagelementer af følgende fag indgå: fx Engelsk, Historie, Samfundsfag. EUD-/AMU-Kurser Af EUD-/AMU-kurser indgår Hygiejne, Førstehjælp, It, Grafik, Appkursus, Kommunikation. 19

21 Jobfunktioner Med uddannelsen kan den unge fx komme til at arbejde som: Praktisk assistent ved diverse arrangementer og konferencer inden for: kultur, events, turisme, service, politik mv. Assistent i kulturhuse, medborgerhuse, foreninger, biblioteker, spillesteder, hostels, hoteller Piccoline/kontorassistent Turistguide. Videreuddannelse Den unge kan evt. læse videre til it-supporter, data-fagtekniker, merkantil, EUD Business, receptionist, serviceassistent, eventkoordinator, butiksassistent, handelsuddannelse, kontoruddannelse, HG salg og service. Værtsskoler og faglige toninger Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby: Events, iværksætteri, turisme og kulturmedarbejder Der arbejdes blandt andet med projekter, ideudvikling, planlægning, kommunikation, formidling, kreativitet, kunst og kultur og samfundsrelaterede fag. Eleven vil i løbet af uddannelsen få kendskab til at lede og gennemføre projekter/ processer, igangsætte og inspirere andre og lære forskellige dokumentations- og evalueringsteknikker. Københavns Kommunes Ungdomsskole: Kundeserviceassistent inden for turisme, kultur og fritid Den unge lærer at arbejde med kundebetjening og serviceopgaver i bred forstand i virksomheder, kulturelle institutioner, foreninger, butik, vandrehjem/sleep ins og ved kulturelle events. Eleven vil 20

22 medvirke til planlægning og gennemførelse af mødeaktiviteter og arrangementer. Endvidere lærer eleven om arbejdsfunktioner til kunde- og gæstebetjening: It- bookingværktøjer, betalingsmidler, turistlære med vejledning om overnatning, bespisning, transportforhold, oplevelsesmuligheder. Eleven får introduktion og afprøvning af forberedelse til møder, piccolinefunktioner og lærer at anvende it-programmer og sociale medier. AFUK s produktionsskole: Event, kultur og turisme (OBS: Først optag i 2016) Den unge kommer til at beskæftige sig med planlægning, produktion og afvikling af diverse kultur og fritids-arrangementer og events. Både indendørs og udendørs. Uddannelsen henvender sig til den, der kan lide at være en aktiv del af et fællesskab, som kan gå til hånde og få ting til at ske. Eleven får kendskab til og viden om produktions-, planlægnings- og evalueringsværktøjer. Eleven kommer til at arbejde med beregning, logistik, kundekontakt, diverse praktisk arbejde og kommunikation. Endvidere lærer eleven om koncept- og idéudvikling og udvikler kulturel forståelse. Uddannelsen bygger på hands-on, learning by doing. Den Økologiske Produktionsskole: Kulturelt iværksætteri, lokal igangsætter, projektarbejde, ungdom og politik (OBS: Først optag i 2016) Uddannelsesforløbet udmunder i jobfunktioner så som praktisk assistent ved diverse arrangementer og konferencer inden for kultur, events, turisme, service, politik mv. og mod diverse projektjobs. Det kunne være assistent i kulturhuse, medborgerhuse, foreninger, biblioteker, spillesteder, hostels, hoteller. Oplagte jobs kunne også være piccoline/kontorassistent, turistguide mm. Se bilag 6: Overblik: Tema 4, Genbrug, byg, boligdesign og innovation. 21

23 Bilag Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger

24 Progression i uddannelsen Modul 4 Vægt på udforming, praksis og arbejdspladslære. Fokus på at den enkelte elev selvstændigt kan udvikle og afvikle en projektopgave med knytning til arbejdsmarkedet. Eleven er bevidst om egne kompetencer. Kan indgå i kollegiale fællesskaber på en arbejdsplads. Lærerens rolle er nedtonet og coachende. Længevarende erhvervstræningsforløb med fokus på udslusning til arbejdsmarkedet. Modul 1 Vægt på holdfællesskabet og samarbejdslære. Individuelle planer. Fokus på mødedisciplin og at få eleverne til at fungere i en hold-sammenhæng. Lærerens rolle er meget central og der gives instrukser. Kortere praktik eller følforløb. Modul 2 Vægt på holdfællesskabet og samarbejdslære. Fokus på at holdet sammen kan løfte en større projektopgave. Lærerens rolle er central og der gives støtte til eleven. Individuelt praktikforløb. Modul 3 Vægt på metode og proces, arbejdspladslære og erhvervslære. Specialiering af elevens viden mod en konkret kompetence. Fokus på at den enkelte elev kan indgå i en faglig og kollegial arbejdssamenhæng. Lærerens rolle er mindre central og primært faciliterende. Holdbaserede opgaver udføres i samarbejde med virksomheder. KUU Hovedstaden Bornholm BILAG 1

25 Kompetencemål for de tre KUU-fag Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Fokus: Nærvær, samvær og empati samt interesse for og hensyntagen til andre. Samarbejde: Eleven forstår samarbejdets nødvendighed og præmisser. Har viden om sin egen rolle i fællesskabet, kan indgå i et forpligtigende fællesskab og har viden om demokratiske processer Personlig fremtræden: Eleven har forståelse for pli, ynde og indlevelse. Har viden om, hvordan man begår sig i forskellige miljøer, samt bevidsthed om kommunikation og sprogbrug. Kan formulere sig og gå i dialog med andre, møde til tiden og er bevidst om egen fremtræden. Arbejdsplads: Eleven har forståelse for arbejdspladskultur og har udviklet et fælles sprog, der både løfter faglighed og forståelighed på værkstedet. Fokus: Relationer, forbindelse til andre, samarbejde med underviser. At kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt og at handle hensigtsmæssigt. Samarbejde: Eleven kan tage ansvar for arbejdsfællesskabet og har viden om konflikthåndtering. Idéudvikling/nytænkning: Eleven har viden om idé- og konceptudvikling og forstår, hvordan man anvender kreative værktøjer og metoder til idé- og konceptudvikling Kommunikation: Eleven har viden om grundlæggende kommunikationsværktøjer, og hvordan man henvender sig til samarbejdspartnere. Har Indsigt i forskellige typer af brugergrupper. Arbejdsplads: Eleven har forståelse for problemløsning og evalueringsprocesser. Har viden om grundlæggende produktions- ogplanlægningsværktøjer samt grundlæggende forståelse af krav til sikkerhed på en given arbejdsplads. Har basale værktøjer til at kunne indhente viden, kan benytte internet, biblioteker mv. og tilrettelægge mindre forløb og opgaver. KUU Hovedstaden Bornholm Fokus: Demokratiske fællesskaber; deltagelse i diskussioner, accept af fælles beslutninger. At tage lederskab for en opgave og følge med når andre tager lederskabet. Samarbejde: Eleven kan løse problemer og håndtere mindre konflikter på en konstruktiv måde. Kan indgå i et kollegialt samarbejde. Idéudvikling/nytænkning: Eleven kan arbejde med idé og konceptudvikling, og har viden om hvilke processer det indebærer at omsætte en idé til et produkt. Kommunikation: Eleven kan stå for enkel kontakt og kommunikation med forskellige brugergrupper. Arbejdsplads/erhverv: Eleven har viden om opstilling af simple budgetter, kan indhente tilbud på og bestille materialer. Har basalt materialekendskab og viden om sin valgte specialisering. Kan gennemføre et holdbaseret projektarbejde. Fokus: Vurdering og revidering af egne kompetencer, evner og færdigheder med henblik på at styrke egen læring. Samarbejde: Eleven kan indgå konstruktivt, aktivt og opsøgende i et kollegialt samarbejde på en arbejdsplads. Forstår betydningen af personlig fremtræden og er bevidst om egne svagheder og styrker i et arbejdsfællesskab. Idéudvikling/nytænkning: Eleven kan arbejde med procestænkning, kan udarbejde prototyper og omsætte ideer til koncepter og produkter. Kommunikation: Eleven kan kommunikere med kunder/samarbejdspartnere. Arbejdsplads/erhverv: Eleven kan anvende viden fra forudgående moduler i et konkret projekt/produkt. Kan planlægge et projekt (fordele opgaver, lave tidsplaner, budget mv.). Kan arbejde mod en konkret deadline og derigennem træffe afgørende valg i forhold til produktet. Kan gennemføre et projektarbejde inden for den valgte specialisering. BILAG 2

26 Overblik: Tema 1, Børn, ung og ældre Tema 1 Fokus Fokusområder er Viden Eleven opnår viden om Færdigheder/værktøjer Eleven mestrer Kompetencer Eleven har kompetencer til at Modul 1 Det nære og individuelle Egen rolle i fællesskabet Arbejde med personlige kompetencer. Forskellige målgrupper Grundlæggende forståelse af hvad en pædagogisk opgave er. Værktøjer til research af hvor og hvordan pædagogiske aktiviteter finder sted Pædagogiske basisredskaber, herunder ide og konceptudvikling. Udvikle konkrete pædagogiske opgaver med opstillede mål for, hvordan de kan udføres. Modul 2 Arbejdspladslære Det nære og individuelle Opgaveløsning og samarbejde på holdet. Forskellige pædagogiske arbejdspladser Kultur, kulturel identitet og kulturmøder. Pædagogiske fagudtryk Værktøjer til at fostre engagement og livsglæde. I fællesskab planlægge og udføre pædagogiske forløb og udføre dem for og med sit hold. Modul 3: Arbejdsplads- og erhvervslære Specialisering inden for fagretning Opgaveløsning og samarbejde på en arbejdsplads. Pædagogiske processer i forhold til undervisning og i skabelsen af relationer til forskellige brugere. Værktøjer til kontaktskabelse til relevante brugere Værktøjer til formidling af budskab i forhold til aktivitets afholdelse. Indgå i et kollegialt samarbejde i tilrettelæggelsen og udførslen af pædagogiske aktiviteter. Modul 4: Arbejdsplads- og erhvervslære Udslusning. Selvstændig opgaveløsning. Arbejdsforhold på det pædagogiske arbejdsområde. Evne til at træffe egne valg ift. eget pædagogiske materiale Værktøjer til at udføre en pædagogisk arbejdsopgave. Selvstændigt udvikle og afvikle pædagogiske aktiviteter. KUU Hovedstaden Bornholm BILAG 3

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse

Kombineret Ungdoms Uddannelse Kombineret Ungdoms Uddannelse På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, Grevevej 20 2670 Greve, kan du tage kombineret ungdomsuddannelse inden for to faglige retninger. Handel, Iværksætteri og turisme

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune Kombineret Ungdomsuddannelse i Københavns Kommune: Status og udfordringer om visitation til uddannelsen. Om Kombineret Ungdomsuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Hvordan administrerer jeg KUU-elever pr. 1. august 2015? Konferencen Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, 2. marts 2015 Side 1 Agenda Lovmæssig baggrund, målgruppe

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Kan du lide at arbejde med træ og maling? Kan du lide at arbejde med praktiske løsninger? at bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget håndtering

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE I TREKANTEN Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner Indhold Om uddannelsen... 1 Uddannelsens opbygning.... 2 Uddannelsessteder og erhvervstemaer fordelt

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse. Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer.

Kombineret Ungdomsuddannelse. Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer. Kombineret Ungdomsuddannelse Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer. 1 Indledning Materialet tager udgangspunkt i BEK nr 793 af 23/06/2015 (Bekendtgørelse

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere