AR140 - AR200 MK-III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AR140 - AR200 MK-III"

Transkript

1 BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BETJENING - INSTALLATION - VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE AR140 - AR200 MK-III ISSUE - AUSGABE - UDGAVE 4 A/S WODSCHOW & CO. Denmark ORDRE NR.: DK

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generelt, Overbelastning, Speciel startprocedure skal benyttes efter:... 2 Anbefalede maximale hastigheder, Hastighedssystemet, Rengøring, Installation, "JOG" funktion:... 3 Betjeningspanel:... 4 Betjening af mixeren:... 5 General beskrivelse af Tilstande :... 7 Sådan køres mixeren manuelt:... 8 Sådan indtastes et program, Sådan programmeres en opskrift:... 9 Sådan køres en programmret opskrift, Låst tilstand: Sådan får man adgang til låst tilstand, Sådan køres et program i låst tilstand : Sådan forlades låst tilstand : Kontrol data for program 26: Instruktion for indkøring af MK-III panel (Program 30): Fejlkoder: Sikringer og komponenter Smøring og vedligeholdelse, Fedttyper: Justering af kedelhøjde: Justering af kedelfastspænding og centrering: Justering af hastighed (Kamskiver for lav og høj hastighed): Manuel regulering af hastighed: Eldiagram: GENERELT: Mixeren er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Det vedvarende lydniveau ved mixeren er for operatøren maksimalt 70 db (A) Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen, mens mixeren kører. OVERBELASTNING: Seje og tunge deje nedsætter kedlens kapacitet. Kapaciteten nedsættes yderligere, hvis røreværktøjets hastighed sættes op over det anbefalede, eller der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal findeles, før de lægges i kedlen. HASTIGHEDSSYSTEMET INDEHOLDER ET AUTOMATISK BESKYTTELSESSYSTEM MOD OVERBE- LASTNING AF MIXEREN. Computeren i betjeningspanelet vil altid søge at holde rørehastigheden på samme niveau som den indtastede hastighed. Kan mixeren ikke køre i den ønskede hastighed på grund af overbelastning, vil computeren selv nedsætte rørehastigheden til en værdi der svarer til mixerens belastningsevne. I TILFÆLDE AF OVERBELASTNING VIL FØLGENDE SKE: Den hastighed, operatøren har indtastet på betjeningspanelet, vil, afhængig af belastningsgraden, blive reduceret med op til 20%. Denne hastighedsreduktion kan forekomme flere gange efter hinanden, indtil hastigheden svarer til mixerens belastningsevne. Hvis dette sker, skal operatøren nedsætte hastigheden på betjeningspanelet, eller reducere dejmængden. Længere tids overbelastning vil få mixerens motorværn til at afbryde mixeren. Lad mixeren hvile i ca. 3 minutter, hvorefter mixeren kan startes igen. SPECIEL STARTPROCEDURE SKAL BENYTTES EFTER: 1. STOP VED BRUG AF NØDSTOPKNAPPEN. 2. STOP PÅ GRUND AF OVERBELASTNING. 3. STOP PÅ GRUND AF ÅBNING AF SIKKERHEDSSKÆRM UNDER KØRSLEN. 4. STOP PÅ GRUND AF ÅBNING AF MIXERENS LÅG UNDER KØRSLEN. Kedlen skal fjernes fra mixeren, før mixeren må startes igen. Rørehastigheden skal nedsættes til lav hastighed, før kedlen må sættes i mixeren. Startes mixeren uden at kedlen fjernes, skal mixeren kunne opnå ca. 75% af minimumshastigheden. Kan den det, vil mixeren automatisk returnere til laveste hastighed og stoppe. Ved tryk på "START" kan der nu fortsættes som normalt. Kan mixeren ikke opnå ca. 75% af minimumshastigheden på grund af stadig overbelastning, vil fejlkode E501 fremkomme. Kedlen skal nu fjernes fra mixeren. Efter en pause på 2 minutter, kan der igen trykkes på "START", og der kan fortsættes som normalt.

3 3 ANBEFALEDE MAXIMALE HASTIGHEDER: HASTIGHEDSSYSTEMET: HASTIGHEDSREGULERINGEN I BETJENINGSPANELET ER ET TILBAGEMELDINGS-SERVO-SYSTEM. Dette betyder, at en pick-up (magnetisk føler), konstant overvåger hovedakslens hastighed, og tilbagemelder til betjeningspanelet. Den aktuelle hastighed af røreværktøjet bliver konstant sammenlignet med den ønskede hastighed, og computeren i betjeningspanelet vil sende et signal til servomotoren for at justere hastigheden, hvis sammenligningen viser en større difference end +/- 10 omdrejninger pr. minut. RENGØRING: Mixeren bør rengøres dagligt eller efter brug. nødstopknappen ind før rengøring. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger mixerens smøremidler. Spuling med slange kan ikke anbefales. Kedler og røreværktøjer skal afvaskes i sæber, der ikke angriber aluminium. Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe. INSTALLATION: Mixeren kan placeres direkte på gulvet. Fundamentsbolte i gulvet er kun nødvendige under særlige forhold, f.eks. på skibe. Der kan indsættes mellemstykker under mixerens fødder, hvis gulvet ikke er helt plant. Kontroller at den spænding og frekvens, der er påtrykt mixerens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på mixerens højre side. Er mixeren forsynet med et 5-leder kabel, skal mixeren også tilsluttes til 0 (N). Pilen på forsiden af rørehovedet (se fig.1 side 17), angiver rørehovedets omdrejningsretning. På 3- fasede motorer ændres omdrejningsretningen ved at ombytte 2 faser på tilslutningskablet eller på motoren. Ønskes mixeren afbrudt efter brug, må dette foretages på en eventuel vægkontakt ved tilslutningsstedet. Levetiden på mixerens elektronik er uafhængig af dette. "JOG" FUNKTION: Mixeren er forsynet med en speciel "JOG" funktion, der kan benyttes, hvis kedlen er blevet fyldt med en meget sej eller hård blanding, som værktøjet har vanskeligt ved at trænge igennem, når kedlen løftes. Når kedlen er lidt mere end halvt oppe, lyser den grønne "JOG" knap, og funktionen er klar til brug. Ved at trykke let på indstillingsfeltet pil op ved "BOWL LIFT", samtidig med at der trykkes på "JOG" knappen, vil mixerens motor starte og kedlen køre op. PGM # STEP SPEED TIME Programmable Control System MK III kes der på indstillingsfeltet pil ned ved "BOWL LIFT" samtidig med at "JOG" knappen trykkes ind, starter mixerens motor, men af sikkerhedshensyn kører kedlen ikke ned. BOWLLIFT START STOP Når kedlen er helt oppe, afbrydes denne funktion automatisk. "JOG" funktionen kan ikke benyttes, hvis en eventuel nødstopknap er aktiveret.

4 4 BETJENINGSPANEL: Betjeningspanelet bruges til indtastning af data i systemet samt almen betjening af mixeren NR. FUNKTION FORKLARING 1. Program nr. Viser nummeret på det program, som udføres. 2. Step Viser nummeret på det step, som udføres. 3. Speed Viser indtastet hastighed. 4. Time Viser tiden, der er gået siden start eller tiden, der resterer til slut. 5. Tekst område OVERLOAD: Mixeren kan ikke opnå den ønskede hastighed. Hastigheden reduceres i step af 20%. MIN SPEED: Mixeren kører i absolut laveste hastighed. MAX SPEED: Mixeren kører i absolut højeste hastighed. READY: Mixeren er klar til start. 6. Enter Bruges til at steppe gennem et program. 7. CLR Nulstiller et blinkende display. 8. Hastighed op/ned pile Tilpasning af hastighed mens mixeren kører. 9. Tid op/ned pile Tilpasning at tid. 10. Program Bruges til at komme ind i og ud af programmeringstilstand. 11. Pause Mixeren stoppes midlertidigt, uden at den programmerede opskrift mistes. 12. Numeriske taster Bruges til indtastning af tid og hastighed. 13. Nødstop Stopper straks mixeren. 14. Start Starter mixeren. 15. Stop Stop og reset tast - reducerer hastigheden til minimum, hvorefter mixeren stopper. 16. Bowl lift Bruges til at løfte og sænke kedlen. 17. Grøn L.E.D. Lyser når mixeren er stoppet midlertidigt efter tryk på PAUSE

5 5 BETJENING AF MIXEREN: Kedlen placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen sidder korrekt, og er skubbet helt tilbage i kedelarmene. (Kedelvognen er ekstraudstyr). Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på røreværktøjet skal drejes ind i bajonethullet. Kontroller at nødstopknappen ikke er trykket ind, da ingen af mixerens funktioner kan benyttes, hvis nødstopknappen er aktiveret. Udløs nødstoppet ved at dreje knappen lidt mod højre. Kedlen løftes og sænkes ved at trykke let på indstillingsfelterne "BOWL LIFT" henholdsvis op- eller ned. Indstillingsfeltet skal holdes indtrykket, indtil kedlen er enten helt oppe eller helt nede, hvor mixeren afgiver et lyd-signal. Kontroller at kedlen sidder korrekt, når kedlen løftes. Røretiden indstilles i min. og sek. ved at trykke let på indstillingsfelterne, henholdsvis op eller ned. Tiden kan ændres, efter at mixeren er startet. Benyttes timeren ikke, vil røretiden blive vist. Timeren nulstilles ved tryk på "STOP".

6 6 Rørehastigheden SPEED indstilles ved at trykke let på indstillingsfelterne, henholdsvis op eller ned. Hastigheden kan ændres, efter at mixeren er startet. Efter tryk på "STOP" skal rørehastigheden indstilles igen. Når kedlen er løftet helt op til arbejdsposition, kan mixeren startes ved at trykke let på det grønne startfelt "START". Hvis der umiddelbart før der trykkes START", har været trykket på STOP, går der 1-2 sek., før mixeren kan startes. Mixeren kan kun startes, når kedlen befinder sig i arbejdspositionen, og sikkerhedsskærmen er lukket. Mixeren kan standses midlertidigt ved at trykke let på pausefeltet "PAUSE". Timeren vil stoppe nedtællingen. Ved tryk på "START" fortsætter timeren igen, og rørehastigheden returnerer til den forindstillede hastighed. Stop mixeren ved at trykke let på det røde stopfelt "STOP". Mixeren returnerer automatisk til lav hastighed og standser. Stoppes mixeren belastet i høj hastighed, f.eks. ved at trykke på nødstopknappen eller ved at åbne sikkerhedsskærmen, skal kedlen fjernes fra mixeren og hastigheden nedsættes til lav hastighed, før mixeren må startes igen. Undlades dette, kan mixeren ødelægges. Nødstop må kun benyttes i en nødsituation.

7 7 GENERAL BESKRIVELSE AF TILSTANDE : Systemet indeholder seks forskellige tilstande : 1. MANUEL TILSTAND: I denne tilstand betjenes mixeren som en manuelt betjent mixer. I stedet for at køre en programmeret opskrift startes mixeren og betjenes, indtil den stoppes manuelt. Timerfunktionen er automatisk aktiveret og registrerer tidsforbruget ved blandingsarbejdet. 2. PROGRAMMINGSTILSTAND: I denne tilstand foretages al programmering og tilretning af programmer. 3. PROGRAM TILSTAND: I denne tilstand køres programmerede opskrifter. 4. LÅST TILSTAND: I denne tilstand kan kun afvikles programmerede opskrifter. Hverken hastighed eller tid kan rettes eller overskrives. Manuel tilstand er ikke tilgængelig. 5. RPM TILSTAND: Computeren viser hastigheden i R.P.M. 6. SPEED TILSTAND: Computeren viser hastighedsvalget (Hastighed 1,2,3 og 4).

8 8 SÅDAN KØRES MIXEREN MANUELT: R.P.M. Tilstand Indtast den ønskede hastighed Indtast den ønskede tid START SPEED Tilstand ndtast den ønskede hastighed Indtast den ønskede tid START

9 9 SÅDAN INDTASTES ET PROGRAM: Et blinkende display indikerer, at operatøren skal foretage en indtastning. Et step er altid en kombination af hastighed og tid. Et eksempel er 100 R.P.M i 5:00 minutter eller 0 R.P.M i 15 sekunder (hvilket er en 15 sekunders pause!). Bemærk at mixeren ikke starter automatisk efter en pause, der skal trykkes på START for at komme videre til næste step. Op til 25 programmer, hvert bestående af op til 9 step, kan gemmes i hukommelsen. Et eksempel på et program: Program nummer Step SPEED TIME : : : : : :00 0 i SPEED og 0:00 i TIME i det sidste step er obligatorisk. Kontrolsystemet vil læse det som en end of program markering. SÅDAN PROGRAMMERES EN OPSKRIFT: PROG HOLD I 3 SEKUNDER Indtast den ønskede hastighed Indtast den ønskede tid Gentag denne fremgangsmåde for op til 9 step pr. program. Efter det 9. step vil det næste programnummer vises i displayet, og der kan indtastes en ny opskrift. Dette fortsætter i op til 25 programmer. Eksempel: For at ændre eller rette i en opskrift, holdes PROG inde i 3 sekunder, og derefter trykkes der gentagne gange, indtil den ønskede opskrift og step er nået. For at slette en opskrift, holdes PROG inde i 3 sekunder, og derefter trykkes der gentagne gange, indtil den opskrift, der skal slettes, er nået. 0 i SPEED og 0 i TIME i alle step.

10 10 SÅDAN KØRES EN PROGRAMMRET OPSKRIFT: PROG Indtast program nummer START Efter at der er trykket på, vises data i step 1 sammen med programnummeret. Efter det sidste step i et program er kørt, vil mixeren køre ned i laveste hastighed for derefter at stoppe. Når som helst under kørsel af en opskrift, kan mixeren stoppes ved at trykke PAUSE. Mixeren kører herved ned i laveste hastighed for derefter at stoppe; opskriften mistes ikke. For at fortsætte med opskriften trykkes på START. LÅST TILSTAND: Låst tilstand er mest beregnet til brugere, som kører den samme opskrift igen og igen, og som sjældent retter i opskriften. Når mixeren kører i låst tilstand, reduceres antallet af tilgængelige programmer fra 25 til 10. I låst tilstand er det kun muligt at afvikle programmerede opskrifter. Det er ikke muligt at ændre på hastighed eller tid i denne tilstand. Fordelen ved denne tilstand er, at det ikke er muligt at snyde i en programmeret opskrift. De eneste anvendelige taster er START, STOP, PAUSE, BOWL LIFT, nødstop og de numeriske taster.

11 11 SÅDAN FÅR MAN ADGANG TIL LÅST TILSTAND : PROG HOLD I 3 SEKUNDER SÅDAN KØRES ET PROGRAM I LÅST TILSTAND : Indtast programnummeret START SÅDAN FORLADES LÅST TILSTAND : PROG HOLD I 3 SEKUNDER

12 12 KONTROL DATA FOR PROGRAM 26: PROG HOLD I 3 SEKUNDER Indtil step 7 er nået I nedenstående skema findes den værdi, der matcher mixermodellen, og tallet indtastes i step 7. Dette gentages for step 8 og 9 Step 7 Step 8 Step 9 Mixer model Værdi Mode Værdi Mixer model Værdi 50 Hz Værdi 60 Hz AR30 30 RPM Tilstand :00 AR AR40 40 (Hastighed RPM) AR AR60 60 eller AR AR80 80 SPEED Tilstand :02 AR AR (Hastighed 1-4) AR AR AR AR AR PROG Herefter køres program 30, se side 13 OVERLOAD lys: Når OVERLOAD lyser, vil mixeren sænke hastigheden med 20%, indtil det er muligt at opnå en konstant hastighed. 1. Der er for meget dej i kedlen, eller hastigheden er sat for højt. Mængden af dej eller hastigheden sættes ned. 2. Bredremmen glider, stram remmen. Bredremmen udskiftes, hvis nødvendigt. 3. Stifterne i remskiverne er ikke intakte. 4. Pick-uppen centrerer ikke over magneterne, eller magnetskiven er løs. (Se E:301).

13 13 INSTRUKTION FOR INDKØRING AF MK-III PANEL (PROGRAM 30): Start med at køre program 26, se side 12 PROG HOLD I 3 SEKUNDER START Mixerens faktiske RPM vises i SPEED displayet. Mixerens anbefalede minimum RPM vises i TIME displayet. eller under SPEED displayet, indtil RPM i SPEED displayet er magen til RPM i TIME displayet. Drej kamskiven (se side 20 og 21) for at aktivere mikroswitchen for minimum hastighed (tættest på bredremmen), således at MIN displayet kun lige lyser op. Kamskiven er nu blevet justeret til minimum hastighed CLR. Mixerens anbefalede maximum RPM vises i TIME displayet. eller under SPEED displayet, indtil RPM i SPEED displayet er magen til RPM i TIME displayet. Drej kamskiven (se side 20 og 21) for at aktivere mikroswitchen for maximum hastighed (fjernest fra bredremmen) således at Max displayet kun lige lyser op. Kamskiven er nu blevet justeret til maximum hastighed. STOP Mixeren er klar til brug.

14 14 FEJLKODER: En fejl i mixeren eller forkert betjening udløser en fejlkode. Fejlkoderne vil blive vist i TIME displayet. Her følger en forklaring på de enkelte fejlkoder, følg proceduren for at rette dem. E:201 Servomotoren for hastighed (B) har ikke aktiveret mikroswitchen for lav hastighed (A), efter at der er trykket STOP eller den programmerede opskrift er kørt færdig. Computeren er programmeret til at sænke mixerens hastighed til minimum, inden den stopper. Dette vil ikke ske, med mindre mikroswitchen rammes af kamskiven monteret på akslen for hastighedsjustering. For at rette denne fejl: 1) Påvirk manuelt mikroswitch (A) for at se om den fungerer. Ved påvirkning skal MIN lyse på betjeningspanelet. Hvis ikke dette sker, er mikroswitchen defekt. 2) Kamskiven (B) rammer ikke mikroswitchen, juster kamskiven (B). 3) Servomotoren bevæger sig ikke. Kontroller sikringerne på bagsiden af betjeningspanelet, hvis sikringerne er defekte, udskiftes de; hvis ikke, kontrolleres spændingen (31 VDC) på servomotoren, mens hastigheden forsøges justeret. Hvis der måles en spænding, er motoren defekt.

15 15 E:301 Der er ikke noget signal fra hastighedspick-uppen (magnetisk føler). For at rette denne fejl: 1) Kontroller at sensoren (D) er centreret direkte over sporet med de 3 magneter (F) på remskiven, og at afstanden mellem sensoren og magneterne er 1,5 mm. Hvis ikke, bøjes og / eller flyttes konsollen (I), der holder sensoren. 2) Kontroller de tre ledninger mellem sensoren og stikket. Udskift sensoren, hvis ledningerne er defekte. 3) Kontroller at aluminiumskiven (E) sidder stramt på remskiven. D E I F D E HOT: Termorelæet F2 har afbrudt spændingen til mixeren på grund af for højt amperforbrug eller varmeudvikling. Relæet vil automatisk blive resat, efter det er kølet ned. For at rette denne fejl: 1) Få en tekniker til at inspicere mixerens kabling og strømforsyning. 2) Hold øje med amperforbruget mens mixeren kører. hvis forbruget er for højt kan hovedmotoren måske være defekt. K1... Locking contact K2... Relæ - star K3... Relæ - delta K4... Relæ - star-delta (timer) F2... Termoudløser RU... Relæ for kedelløft, op RD... Relæ for kedelløft, ned R1... Relæ, start T1... Trafo T2... Step down trafo E:401 Værdierne i program 26 steps 7,8 og 9 mangler eller er forkerte. For at rette denne fejl, køres program 26, se side 12

16 16 SIKRINGER OG KOMPON: Betjeningspanel 2 stk. sikringer Magnetisk føler Servomotor, hastighed Motor Mikroswitch, sikkerhedsskærm Motor for kedelløft Strømforsyning Termosikring for kedelløft, 4 sikringer: 1 stk. 1,5 amp. træg. 1 stk. 2,5 amp. træg. 2 stk. 5,0 amp. træg. Dæmper Mikroswitch for kedelløft, top CE Mikro JOG Mikro Mikroswitch for kedelløft, bund

17 17 SMØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: Ved normalt brug af mixeren skal det trinløse gear smøres ca. én gang pr. måned. Ved intensiv udnyttelse af mixeren, og ved megen kørsel uden hastighedsskift, må smøreintervallerne afkortes. Fig. 1 Fig. 1.Start mixeren og sæt hastigheden op til ca. 50%. Stop mixeren, og aftag låget i toppen af mixeren ved at fjerne de 4 stk. skruer (A). Øverst på remskivesættenes aksler findes en smørenippel, én på hver remskivesæt. Pres fedt gennem smøreniplerne, indtil fedtsprøjten føles hård at trykke på, eller til der presses fedt ud mellem akslen og remskiverne. Sæt låget på plads, og husk at isætte de 4 stk. skruer (A), der fastholder låget. Mixeren må ikke startes, før skruerne, der fastholder låget, er isat. Start mixeren, og sæt hastigheden tilbage til langsom fart. Stop mixeren, og fyld fedtsprøjten op med ny fedt, så den er klar til brug til næste smøring. Fig. 2.Ca. én gang pr. år, skal kedelarmenes bevægelige dele samt akslen smøres med olie, f.eks. STATOIL GREASEWAY ALX82. Udtag skruerne (B) fra mixerens bagplade og fjern bagpladen. Kom lidt olie på de bevægelige dele, specielt de 2 lejer for kedelarmenes aksel, og kør et par gange op og ned med kedelarmene, så olien kan fordele sig. Fig. 2 Efterse jævnligt om rullerne (C), på forsiden af kedelarmene (D), kan løbe rundt. De kan renses ved at udtage skruen (E), hvorefter rullen kan trækkes op. Skyl aksel og rulle under lunkent vand. FEDTTYPER: Fedt til remskivesættenes aksler: CASTROL LMX Ved reparation af rørehovedet, skal tandhjul og tandkrans smøres med fedttypen:castrol GRIPPA 335 eller CASTROL MOLUB ALLOY 936SF HEAVY. Kun disse fedttype kan anvendes, og de må ikke blandes med andre fedttyper.

18 18 JUSTERING AF KEDELHØJDE: 1. Udtag skruerne (A) fra mixerens bagplade, og fjern bagpladen. 2. Kedlens topposition kan justeres med microswitch (B) og stopskrue (C). 2.1 Justeringen skal foretages således, at microswitchen aktiveres, før stopskruen rammer stoppet (D). Foretag justeringen med tom kedel. 3. Kedlens bundstilling bestemmes af microswitch (E). 4. Har løftemotoren (F) været udskiftet, skal det kontrolleres, at løftemotoren ikke når sine yderstillinger ved henholdsvis løftet og sænket kedel. 5. Microswitch (G) aktiverer mixerens specielle "JOG" funktion, når kedlen er ca. halvt oppe. Se side Microswitch (H) sidder i et specielt sikkerhedskredsløb, der afbryder mixerens startfunktion, når kedlen sænkes. (X) = 303,25 mm Afstanden (X) måles fra undersiden af bajonethullet til den flade på kedelarmene, hvor kedlen hviler på. Kedelarmene skal være hævet til normal arbejdsposition. Brug eventuelt en stållineal til at lægge oven på kedel-armene. Bemærk at der skal måles fra undersiden af bajonethullet, ikke fra undersiden af bajonetakslen.

19 19 JUSTERING AF KEDELFASTSPÆNDING OG CENTRERING: I den bageste del af kedelarmene (J) er der monteret en aksel med en ekscentrisk tap (K), hvorpå kuglelejet er monteret. Ved at dreje den ekscentriske tap kan kedelarmene åbnes og lukkes, således at kedelfastspænding og centrering af kedel kan justeres. Man skal være opmærksom på, at akslen er monteret i kedelarmen med gevind, så når den ekscentriske tap drejes, drejes hele akslen ud og ind i kedelarmene. Ved udskiftning af hele akslen skal man først finde det rigtige udgangspunkt for justeringen. Kuglelejet (L) skal være midt i styrepladen (M), således at hele kuglelejets bredde ligger an mod styrepladen, og samtidig skal man være opmærksom på, at den ekscentriske tap ikke kan ramme imod bagpladen, når justeringen er færdig. For at modvirke at den ekscentriske aksel selv kan dreje sig løs når mixeren arbejder, skal den ekscentriske aksel være selvspændende. For at opnå denne effekt skal nedenstående tegninger følges, hvor justeringsområdet for henholdsvis venstre og højre kedelarm er vist. Start med at finde kedelcentreringen, f.eks. ved at montere kedel og spartel i mixeren, og dreje spartlen rundt med hånden, og måle afstanden fra spartlen til kedelkanten. 1. Ved justering af kedelfastspænding og centrering, skal kedelarmene være løftet til arbejdsposition. Ved udskiftning af aksel med ekscentrisk tap (K) skal kedelarmene være sænket. 2. Start med at åbne låseblikket (N). 3. Akselkontramøtrikken (P) løsnes. Brug nøglevidde Skru en M8 bolt med kontramøtrik (R) ind i begge de ekscentriske tappe (K), og stram kontramøtrikkerne. Har akslen med den ekscentriske tap sat sig fast i kedelarmen, kan den løsnes med en nøgle med nøglevidden Ved at dreje de ekscentriske tappe kan kedelfastspænding og centrering justeres. Husk at benytte det rigtige justeringsområde for højre og venstre kedelarm. Tegningerne viser justeringsområdet for begge kedelarme. 6. Når justeringen er korrekt, spændes akselkontramøtrikkerne (P). Hold igen på bolten (R), mens akselkontramøtrikken spændes. 7. Låseblikket (N) bankes på plads. 8. Bolt og kontramøtrik (R) fjernes. Kedelarmens bevægelse Justeringsområde for højre kedelarm, set bagfra. Løs kedelfastspænding Kedelarmens bevægelse Stram kedelfastspænding Stram kedelfastspænding Løs kedelfastspænding Justeringsdiameter (Y) = 607 mm Justeringsområde for venstre kedelarm, set bagfra.

20 20 JUSTERING AF HASTIGHED (KAMSKIVER FOR LAV OG HØJ HASTIGHED): 1. Inden der foretages nogen justeringer sikres det, at mixeren er sat til laveste hastighed, at kedlen er i UP position, og at sikkerhedsskærmen er lukket. 2. på nødstop. 3. Kablet til servomotoren afmonteres på bagsiden af betjeningspanelet. Stikket er mærket med SPEED REG. 4. Skydekontakten på bagsiden af betjeningspanelet skal stå i MAN position. 5. Armen (U) løsnes fra servomotoren ved at fjerne splitten (E) og stiften (T). Armen (U) må ikke løsnes fra akslen (V). 6. Fjern dækslet på højre side af mixeren og placer håndtaget for manuel hastighedsregulering (R) på akslen (A), således at det peger opad og fremad. 7. Frigør nødstoppet og start mixeren, øg hastigheden via hastighedsreguleringshåndtaget, indtil afstanden (H) på den bagerste remskive er 0-3 mm: HIGH SPEED. 8. Stop mixeren ved at trykke på nødstop. 9. Juster kamskiven for høj hastighed (V2), således at den aktiverer mikroswitchen. MAX skal lyse op. 10. Frigør nødstoppet og genstart mixeren, sænk hastigheden via hastighedsreguleringshåndtaget, indtil afstanden (H) på den forreste remskive er 0-3 mm: LOW SPEED. 11. Stop mixeren ved at trykke på nødstop. 12. Juster kamskiven for lav hastighed (V1), således at den aktiverer mikroswitchen. MIN skal lyse op. 13. Monter atter servomotorens kabel på betjeningspanelet. Stikket er mærket med SPEED REG. 14. Flyt skydekontakten på bagsiden af betjeningspanelet til position AUTO. 15. Fjern hastighedsreguleringshåndtaget (R) og sæt dækslet på plads på siden af mixeren. 16. Monter stiften (T) og splitten (E) som forbinder armen (U) til servomotorens skaft. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT SERVOMOTORENS AKSEL IKKE KOMMER I BERØRING MED AKSEL (A) I MAXIMUM HASTIGHED. 17. Frigør nødstoppet. 18. Sæt atter låget på mixeren og spænd skruerne, der fastholder det. MANUEL REGULERING AF HASTIGHED: HVIS ELEKTRONIKKEN I BETJENINGSPANELET FEJLER, KAN HASTIGHEDEN REGULERES MANUELT. 1. Sluk for strømmen på afbryderen på vægkontakten. 2. Åben mixerens låg og stil skydekontakten på bagsiden af betjeningspanelet i MAN position. 3. Løsn servomotoren fra armen (U) ved at fjerne splitten (E) og stiften (T). Bind servomotorens skaft fast således, at det ikke kan komme i berøring med V-remmmen, når mixeren startes. 4. Fjern dækslet på siden af mixeren og placer håndtaget for manuel hastighedsregulering (R) på akslen (A). 5. Luk mixerens låg og tænd for strømmen på afbryderen på vægkontakten 6. Start mixeren ved at trykke START 7. Hastigheden kan nu reguleres via hastighedsreguleringshåndtaget. 8. Stop mixeren ved at trykke på NØDSTOP i stedet for at bruge den almindelige stopknap. ADVARSEL: Når mixeren køres i denne tilstand, er mixerens sikkerhedssystem sat ud af funktion. Dette bevirker, at mixeren kan køre med kedlen sænket og sikkerhedsskærmen og låget åbent.

21 21

22 22 ELDIAGRAM: OBS: Mixeren skal forbindes elektrisk via en stikprop. Stikproppen skal være dimensioneret til min. 16A, 230/400V~, IP44. Ved tilslutning: 1 fase med 0 + jord anvendes 3 polet stik 2 faser + jord anvendes 3 polet stik 3 faser + jord anvendes 4 polet stik 3 faser med 0 + jord anvendes 5 polet stik

23 ELDIAGRAM: 23

24 24

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric MTB /downtube batteri Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere