Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival."

Transkript

1 RAMMEAFTALE Rammeaftale for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen Jazz Festival er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Det statslige tilskud gives alene med henblik på at støtte de to musikfestivaler "Copenhagen Jazz Festival", der finder sted om sommeren, og "Vinterjazz", der finder sted om vinteren, samt dermed beslægtet virksomhed. Den støttede virksomhed er beskrevet nærmere i denne rammeaftale, idet institutionens øvrige virksomhed ikke er specificeret. Der kan findes yderligere oplysninger om Copenhagen Jazz Festival på Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Copenhagen Jazz Festivals strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Copenhagen Jazz Festivals virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Copenhagen Jazz Festival som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd

2 Side 2 Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse Økonomisk grundlag Copenhagen Jazz Festivals virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011 samt de forventede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau Oversigten specificerer den del af institutionens virksomhed, som er omfattet af denne aftale. Indtægter fra øvrige virksomhedsområder er summeret under posten "Øvrige virksomhedsområder". Mio. kr niveau 2013-niveau Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten * Tilskud fra kommuner og regioner * Fonde Sponsorer Egenindtægter Finansiering i alt Øvrige virksomhedsområder Institutionens indtægter, total Egenkapital, ultimo * Kulturministeriets tilskud på kr. indgår fra 2012 i den fireårige regionale kulturaftale mellem ministeriet og Kultur- MetropolØresund, hvorfor beløbet i denne periode indgår i "Tilskud fra kommuner og regioner". Tilskuddet pris- og lønfremskrives efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. 2. Formål m.v. for Copenhagen Jazz Festival 2.1 Statens Kunstråds Musikudvalgs formål og vision Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet følgende formål og vision for Copenhagen Jazz Festival i aftaleperioden: Formål: Copenhagen Jazz Festival skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker gennem den årlige internationale Copenhagen Jazz Festival samt en årlig, landsdækkende jazz-festival i vinterhalvåret.

3 Side 3 Vision: Copenhagen Jazz Festival fremstår og virker som et dynamiske og kompetent kraftcenter, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler jazz og beslægtede stilarter af høj kunstnerisk kvalitet Copenhagen Jazz Festivals vision Copenhagen Jazz Festival har formuleret følgende mission og vision: Mission: Copenhagen Jazz Festival har som mission at afholde en årlig international jazzfestival i København for derigennem at styrke jazzmiljøet i Danmark og fremme interessen for jazz. Desuden skal Copenhagen Jazz Festival stimulere det danske jazzmiljø året rundt gennem afholdelse af den landsdækkende festival Vinterjazz samt andre relevante jazz-aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet. Vision: Copenhagen Jazz Festival vil være den vigtigste internationale musik-/kulturbegivenhed i København. Copenhagen Jazz Festival vil være den væsentligste jazzfestival i Nordeuropa, målt både på kunstnerisk kvalitet og publikumsspredning. Copenhagen Jazz Festival vil gå forrest og udfordre grænserne for jazzen som udtryksform uden at miste forbindelsen til musikkens rødder eller det musikalske fundament (improvisation), der udgør jazzens væsen. Copenhagen Jazz Festival har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på 3. Opgaver og resultatmål for Copenhagen Jazz Festival Copenhagen Jazz Festival har tre opgaver: (1) afholdelse af egne koncerter, (2) rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter og (3) publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation. Med udgangspunkt i forannævnte formål og vision og på grundlag af Copenhagen Jazz Festivals strategi er der aftalt følgende resultatmål inden for de tre opgaver: Opgave Afholdelse af egne koncerter Rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter Resultatmål Mål 1.1. Copenhagen Jazz Festival afholder minimum 120 koncerter årligt, som præsenterer det ypperste af det aktuelle på den internationale jazzscene, det mest vitale fra den danske scene og opfanger og gøder nye initiativer af høj kunstnerisk kvalitet. Mål 1.2. Koncertvirksomheden udvider grænserne for, hvad publikum opfatter som jazzmusik. Mål 2.1. Copenhagen Jazz Festival rådgiver, udvikler og koordinerer de to årlige festivaler i dialog med etablerede og nye kreative kræfter blandt musikere, spillesteder og koncertarrangører. Mål 2.2. Copenhagen Jazz Festival driver et velfungerende spillesteds- og koncertarrangørnetværk med det

4 Side 4 Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation formål at styrke koordination, samarbejde og fælles udvikling af festivalerne. Mål 3.1. Copenhagen Jazz Festival udvikler jazzen som kunstart og øger publikumsunderlaget ved at udvikle nye og bedre rammer for koncertvirksomheden og ved at arbejde med involvering, undervisning og inddragelse af publikum for at. Mål 3.2. Copenhagen Jazz Festival markedsfører og kommunikerer tydeligt og effektivt således at publikum og samarbejdspartnere i Danmark og udlandet oplever, at Copenhagen Jazz Festival og koncertvirksomheden er kendetegnet ved - professionalisme og kvalitet - mangfoldighed - udsyn og fornyelse - samarbejde Mål 3.3. Gennem målrettede koncertaktiviteter opdyrkes yngre målgrupper inden for jazz og beslægtede genrer. Mål 3.4. Vinterjazz skal i løbet af aftaleperioden styrke mulighederne for at præsentere jazz af høj kvalitet uden for København hele året. I tilknytning til strategi og mål har Copenhagen Jazz Festival opstillet nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal og indikatorer har ikke karakter af resultatkrav, men anvendes i den årlige resultatopfølgning. 4. Rapportering og tilsyn Copenhagen Jazz Festival er omfattet af Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med Copenhagen Jazz Festival en evaluering i Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Til brug for mødet indsender Copenhagen Jazz Festival en midtvejsstatus, som gør rede for institutionens virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af Copenhagen Jazz Festivals resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra 2017.

5 Side Åbenhed og gennemsigtighed Copenhagen Jazz Festival kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandt andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter 4.3. Løbende dialog Copenhagen Jazz Festival har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at festivalen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale Tilsyn Københavns Kommune er offentlig tilsynsmyndighed. Tilsynet udøves i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. På baggrund af festivalens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater. 5. Underskrifter Den 23. april 2013 For Statens Kunstråds Musikudvalg: Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For Copenhagen Jazz Festival: Anders Laursen, bestyrelsesformand Carsten Lassen, festivalleder Bilag: 1. Copenhagen Jazz Festivals strategi for , inkl. nøgletal og indikatorer. 2. Budget 2013 for Copenhagen Jazz Festival.

6 Strategi for Copenhagen Jazz Festival Fonden, Indhold 1. Formål Aktuelle udfordringer og muligheder Mission, vision og målsætninger Mission Vision Målsætninger Opgaver og resultatmål i aftaleperioden Værdigrundlag Indikatorer og nøgletal Formål Copenhagen Jazz Festival Fonden har til formål: At producere og gennemføre en international jazzfestival i København hver sommer, med fokus på at præsentere det bedste fra både den danske og den internationale jazzscene. At producere og markedsføre den landsdækkende jazzfestival Vinterjazz At udvikle og fremme jazzmiljøet i Danmark hele året rundt. At skabe grundlaget for at jazz og improvisationsbåret musik udbredes og modtages som en vigtig kunstnerisk udtryksform At skabe og videreudvikle en tilbagevendende musikfestival i København af høj international kunstnerisk kvalitet, og dermed gørebyen endnu mere attraktiv for både danskere og tilrejsende kulturturister. At løbende nå nye og også yngre målgrupper gennem målrettede aktiviteter både i det offentlige og i det digitale rum At skabe synergi og sammenhæng gennem samarbejde med spillesteder, kulturinstitutioner, kommune, andre festivaler og kulturproducenter samt øvrige myndigheder 2. Aktuelle muligheder og udfordringer Festivalen har oplevet en konstant publikumsvækst gennem sin 34-årige levetid. I takt med at festivalens kunstneriske profil er blevet bredere og skarpere år for år, er bevidstheden om festivalens eksistens og kvalitet blevet større og større - både i Danmark og internationalt. Samtidig er deret stadigt voksende antal såkaldt eksterne arrangører som ønsker at deltage i festivalen - og en lang række organisationer ønsker at trække på festivalsekretariatets ekspertise indenfor booking, produktion, markedsføring og kommunikation. Copenhagen Jazz Festival fungerer ligeledes som en slags turbomotor for dansk jazz. Timingen af nye kunstneriske tiltag, nye bandkonstellationer og projekter sker med udgangspunkt i de 10 dage i juli, hvor en stor del af jazzverdenen kigger på København. Festivalen er sin position meget bevidst og vi bakker op om nye projekter med alle de midler vi kan finde til det. Vi er i den forbindelse helt afhængig af at Kunststyrelsen bakker markant økonomisk op om CJF som ramme og organisation. CJF støtter og markedsfører jazzen hele året. Vi laver koncerter og andre aktiviteter på museer (bl.a. Statens Museum for Kunst), spillesteder, i byens store koncertrum (Operaen, Gamle Scene, Koncerthuset)når muligheden byder sig. Vi faciliterer et helårssamarbejde omkring præsentation af jazzen i København på APP og hjemmeside. Vi har lavet en dedikeret indsats for at markedsføre festivalen og dansk jazz i udlandet. Vi samarbejder med en række festivaler i Norden, Europa og USA - og udveksler løbende artister og markedsføringsredskaber.

7 Festivalen har kørt med nogenlunde uændret offentlig finansiering de sidste mange år, men det står slet ikke mål med det øgede aktivitetsniveau og stigende efterspørgsel fra eksterne arrangører efter rådgivning og serviceydelser fra festivalens sekretariat. Der er således et stadig større pres på den faste stab, hvilket stiller større krav til sekretariatets kapacitet til at vidensdele effektivt og få opstillet virksomme administrative rutiner omkring festivalens kerneopgaver; booking, afvikling, markedsføring, rådgivning og udvikling. Festivalen oplever fra dele af miljøet et stigende pres på festivalens markedsføringsressourcer. Flere aktører ønsker at være en del af markedsføringsparaplyen, og sekretariatets udfordring er derfor at gøre markedsføringen så effektiv og målrettet som muligt bl.a. gennem en stringent og diversificeret kommunikationsplatformsstrategi, der både omfatter de trykte, de digitale og æterbårne medier uden at øge netto-udgiften til markedsføring på bekostning af det kunstneriske indhold. Festivalen har få - men yderst vigtige sponsorater, der skal fornyes i aftaleperioden. Det bliver en dedikeret opgave at cementere og udbygge forholdet både til eksisterende fonde/sponsorer og samtidig lave en strategisk indsats for at få aktiveret festivalens økonomiske potentiale overfor nye sponsoremner. 3. Mission, vision og målsætninger 3.1. Mission Copenhagen Jazz Festival Fonden arbejder ud fra følgende mission: Copenhagen Jazz Festivals har som mission at afholde en årlig international jazzfestival i København for derigennem at styrke jazzmiljøet i Danmark og fremme interessen for jazz. Desuden skal Copenhagen Jazz Festival stimulere det danske jazzmiljø året rundt gennem afholdelse af den landsdækkende festival Vinterjazz samt andre relevante jazz-aktiviteter af høj, kunstnerisk kvalitet Vision Som pejlemærke i dagligdagen og fokuspunkt for det langsigtede arbejde har vi formuleret følgende vision for Copenhagen Jazz Festival: Copenhagen Jazz Festival vi være den vigtigste, internationale musik-/kulturbegivenhed i København. Copenhagen Jazz Festival vil være den væsentligste jazzfestival i Nordeuropa, målt både på kunstnerisk kvalitet og publikumsspredning. Copenhagen Jazz Festival vil gå forrest og udfordre grænserne for jazzen somudtryksform uden at miste forbindelsen til musikkens rødder eller det musikalske fundament (improvisation), der udgør jazzens væsen Målsætninger Copenhagen Jazz Festival skal i aftaleperioden være den festival, der afspejler og stimulerer kreativiteten i det danske samfund via jazzen som udtryksform og kreativ motor. Festivalen skal cementere København som Europas jazzhovedstad, og stimulere efterspørgslen efter store jazzoplevelser hele året rundt. Vi vil også være den festival, der udfordrer grænserne for, hvad jazz er. Vi vil arbejde med involvering, undervisning, inddragelse af publikum og således udvikle nye og bedre rammer/formater for koncertvirksomhed med det formål at udvikle jazzen som kunstart og samtidig øge publikumsunderlaget. Copenhagen Jazz Festival har påtaget sig opgaven at forestå den samlede markedsføring af festivalen. Det giver os den dobbeltsidede opgave både at kunne rumme alle de initiativer, der knopskyder fra den danske underskov af musikere, spillesteder og entusiastiske arrangører - og samtidig sikre en kunstnerisk linje, en konsistens og en tydelighed i kommunikationen og markedsføringen af de værdier festivalen bygger på.

8 4. Opgaver og resultatmål i aftaleperioden Copenhagens Jazz Festivals opgaver falder indenfor 4 hovedområder: 1) afholdelse af egne koncerter, 2) rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter og 3) publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation og 4) indtægtsdækket virksomhed. I det følgende opstilles væsentlige resultatmål indenfor hvert af områderne. Opgave Afholdelse af egne koncerter Rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Indtægtsdækket virksomhed Resultatmål 1. Copenhagen Jazz Festival fondenskal producere minimum 120 koncerter årligt under Copenhagen Jazz Festival 2. Sekretariatet skal hvert år præsentere det ypperste af det aktuelle på den internationale jazzhimmel 3. Festivalen skal præsentere det mest vitale fra den hjemlige scene og således både opfange og gøde nye initiativer af høj kunstnerisk kvalitet 4. Sekretariatet vil årligt bestille 2 nyskrevne værker fra danske komponister, under forudsætning af at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes 5. Sekretariatet vil udvide grænserne for, hvad publikum opfatter som jazzmusik 6. Sekretariatet har et mål om hvert år at forbedre rentabiliteten af koncertafviklingen 1. Sekretariatet skal etablere og drive et velfungerende spillesteds- og arrangørnetværk med det formål at skabe grobund for en gunstig udvikling af festivalen og opretholde dialog og relation 2. Sekretariatet skal have løbende fokus på forbedring af administrative rutiner til rådgivning og servicering af spillesteder og lejlighedsarrangører 3. Sekretariatet går aktivt ind i udvikling af nye projekter/fremtrædeformer i dialog med samarbejdspartnere 1. Sekretariatet vil øge festivalens kendskabsgrad i den danske befolkning via en målrettet og platformsdiversificeret markedsføringsindsats. 2. Sekretariatet vil arbejde på en udbygning af Vinterjazz, med særskilt fokus på at styrke aktiviteterne udenfor København 3. Der skal ske en nettotilgang af downloads af festivalens mobil-app på om året i aftaleperioden 4. Sekretariatet vil gennem målrettede koncertaktiviteter opdyrke en yngre målgruppe indenfor jazz og beslægtede genrer 5. Sekretariatet vil i dialog med samarbejdspartnere og publikum udvikle nye fremtrædeformer for at stimulere efterspørgslen og tiltrække alternative målgrupper 6. Sekretariatet vil løbende justere markedsføringsformaterne for at gøre dem så virksomme og omkostningseffektive som muligt 7. Sekretariatet vil afsøge mulighederne for nye og bedre mediepartnerskaber, herunder med Politiken, DR og Metroselskabet 1. Sekretariatet skal tiltrække ekstraopgaver til sekretariatet for at minimere den samlede lønudgift til det faste personale 2. CJF skal betragtes som den foretrukne samarbejdspartner omkring afvikling af arrangementer i det offentlige rum i København

9 5. Værdigrundlag Den måde, vi arbejder på i Copenhagen Jazz Festival bygger på vores kerneværdier, som er beskrevet i det følgende afsnit. Professionalisme og kvalitet Copenhagen Jazz Festival er ansvarsbevidst og sikrer kontinuitet og god økonomi via kvalitet i planlægning, afvikling, kuratering og formidling. Mangfoldighed Der er farverigt og højt til loftet hos Copenhagen Jazz Festival. Der er variation, bredde og dybde i musikudbud, locations, aktiviteter og samarbejdspartnere. Her bliver favnet bredt, men med fokus på jazzen. Udsyn og fornyelse Copenhagen Jazz Festival kender og værdsætter sine rødder, samtidig med at nysgerrighed og mod betyder, at der kontinuerligt afsøges nye muligheder. Festivalen udfordrer det traditionelle og skaber fornyelse. Samarbejde Copenhagen Jazz Festival har en indgående forståelse og respekt for samarbejdspartnere samt publikum - og skaber samspil i alle relationer. Festivalen er åben og fordomsfri, og samler trådene mellem forskellige aktiviteter og samarbejdspartnere. Festivalen samler publikum til nærvær og intense møder med kunsten i musikken. 6. Indikatorer og nøgletal Aktivitet Nøgletal/indikator Antal producerede koncerter 120 om året Antal solgte billetter til koncerter på koncertsalsniveau (tidl. Giant Jazz) Antal solgte billetter øvrige Download af APP (pt 15,000) nye downloads årligt Nettotilvækst nyhedsbrevsmodtagere (pt ) nye årligt Followers på Facebook (pt ) 20 % vækst om året Koncertliste Et diversificeret internationalt program Presseklip Illustration af mængde og type af omtale Publikumsanalyse Tilvækst i nye publikumsgrupper

10 Budgetindledning Copenhagen Jazz Festival 2013 Generelt Nærværende budget afspejler aktivitetsniveauet i Copenhagen Jazz Festival Kendetegnende for den foregående periode har været, at CJF har afviklet en række store sideprojekter parallelt med hovedfestivalen. Således har CJF afviklet WOMEX festivalen samt Experience:CPH ligeledes fra Det har givet sig udslag i en væsentlig forhøjet balance, og altså både flere indtægter og større udgifter. Det foreliggende budget tager udgangspunkt i, at CJF leverer en sommerfestival og en vinterfestival samt laver udvalgte aktiviteter uden for sæsonen. Der er ikke større samarbejder i støbeskeen i indeværende regnskabsår (2013). Indtægter Nedgangen i fondsindtægter skyldes afslutningen af Experience:CPH. Til gengæld arbejdes der målrettet på at udvide kredsen af sponsorer, der bakker op om CJF. Indtægter, som vedrører andre virksomhedsområder dækker primært over ledelsesmæssig, samt markedsføringsmæssig og regnskabsassistance til JazzHouse. Derudover afvikler CJF en række koncerter og festivaler i eksternt regi. Udgifter Vi har foretaget en generel slankning af organisationen for at tilpasse os det nuværende bevillings- og aktivitetsniveau. Derfor er lønudgifterne lavere fra 2013 og frem. Huslejeudgiften falder fordi vi efter afslutningen på Womex har opsagt en del af lejemålet. Vi har generelt fokus på at trimme vores produktionsomkostninger gennem strammere planlægning samt genforhandling af vores leverandøraftaler. Derfor vurderer, vi at kunne producere festivalen lidt billigere fra 2013 og frem

11 Copenhagen Jazz Festival - BUDGET 2013 R2011 R2012 B2013 Indtægter Tilskud fra staten Tilskud via kulturaftalen ) Tilskud fra kommuner og regioner ) Fonde ) Sponsorer ) Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter 5) Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration ) Produktion Lokaleudgifter Øvrige udgifter (andre projekter) Udgifter i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT Nøgletal for personale R2011 R2012 B2013 Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt Side 1 af 2

12 Noter 1) Tilskud fra kommuner og regioner Københavns Kommune Region Hovedstaden Frederiksberg Kommune ) Fonde Nordeafonden til sommerfestival Nordeafonden til Vinterjazz Nordeafonden Exp.Kids:Jazz Hempelfonden Frederiksberg fonden Augustinusfonden Koda Andre Fonde ) Sponsorer Carlsberg Irma ETP Andre sponsorer ) Egenindtægter Billetindtægter Deltagerbetaling, primært Vinterjazz Salg af varer Salg af tjenesteydelser, mm ) Løn fast ansatte Lederløn Bestyrelseshonorar Øvrige fastansatte ) Produktion Musikerhonorarer Leje af musikudstyr Leje af scener og lokaler Transport og ophold Markedsføring Andre produktionsomkostninger Side 2 af 2

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen Jazz Festivals virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen Jazz Festivals virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen Jazz Festivals virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN for perioden xx.xx.20xx xx.xx.20xx (institutionens logo) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne.

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1. Teater Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Rytmisk Roskilde (erhvervsdrivende fond) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere