FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI NR. 6 I S S N FA Strukturstatistik Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring"

Transkript

1 FOKUS JUNI NR. 6 I S S N FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1

2 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Mette Lange Udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Udgivelsesdato: 6. udgave, juni

3 INDHOLD Om Strukturstatistik Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion....8 Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for Ledere...10 Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion

4 OM STRUKTURSTATISTIK 2014 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne strukturstatistik omfatter som udgangspunkt samtlige forsikringsmedarbejdere i FA s medlemsvirksomheder, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret STRUKTURSTATISTIKKENS RESULTATER Strukturstatistikken for forsikringssektoren viser, at der er en klar sammenhæng mellem løn- og ansvarsniveau, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. Månedsfortjenesten er inkl. pension. En stor del af medarbejdernes fortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en forsikringsansat udgør pensionsindbetalinger ca. 15,21 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 13,61 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 11,78 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt de nye fritvalgsbetalinger udgør 13,19 pct. af fortjenesten ex genetillæg pr.. Den største medarbejdergruppe er forsikringsteknisk arbejde i forbindelse med oprettelse af policer eller sagsbehandling. Den gennemsnitlige for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. Der er en forskel på lønniveauet blandt forsikringsansatte. Lønmodtagere uden ledelsesansvar, som arbejder med matematiske, aktuariske og statistiske metoder har den højeste gennemsnitlige på kr. Medarbejdere med forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje har ligeledes en høj fortjeneste på kr. Arbejder man derimod med rengøring eller salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds, så er den gennemsnitlige lavere på hhv kr. og kr. Blandt lederne er der ligeledes en forskel på lønniveauet. Er man leder inden for arbejde med standardprodukter til både erhvervs- og privatkunder eller forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje, så er den gennemsnitlige på hhv kr. og kr. Ledere, som arbejder med ledelse inden for økonomifunktioner eller inden for generel rådgivning 4

5 af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring har en højere gennemsnitlig fortjeneste på hhv kr. og kr. LØNBEGREBER Antal ansatte er antallet af medarbejdere, som har været ansat i løbet af året inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger, indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder og værdi af bruttolønsordninger. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket. beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Lønbegrebet er uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder over, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet, hvor den opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbe- 5

6 greber så der er sammenlignelighed med strukturstatistikkerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s strukturstatistik er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,16 pct. på forsikringsområdet. ÆNDRINGER I STRUKTURSTATISTIKKEN I 2014 udgaven udgår tabel 3 midlertidigt. Tabel 3 har tidligere vist fortjenestens sammensætning, men pga. at der har været nogle problemer med at dele 2014 lønnen op på dens delelementer, så udgår tabellen midlertidigt. I 2011 udgaven introduceres nye lønbegreber. Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres lønstrukturstatistik I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. præsteret time bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. I 2010 udgaven benyttes ny inddeling på jobfunktioner. Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde strukturstatistikken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. STATISTISKE MÅL I strukturstatistikken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. 6

7 Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. STATISTIKKENS INDHOLD Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. 7

8 TABEL 1: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR FORDELT EFTER HOVEDARBEJDSFUNKTION Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 488,59 398,52 397, Nedre kvartil 394,76 320,89 320, Median 469,23 383,38 383, Øvre kvartil 553,15 445,57 444, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 445,67 364,78 364, Nedre kvartil 324,89 258,69 258, Median 409,33 328,07 327, Øvre kvartil 501,97 406,50 405, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 342,59 277,42 275, Nedre kvartil 275,06 223,21 221, Median 326,22 261,94 258, Øvre kvartil 385,10 307,02 302, Service- og salgsarbejde Antal 178 Gennemsnit 276,26 229,94 229, Nedre kvartil 151,65 130,73 130, Median 189,98 161,49 161, Øvre kvartil 275,99 219,09 219, Håndværkspræget arbejde Antal 25 Gennemsnit 381,35 304,70 295, Nedre kvartil 352,46 264,25 264, Median 387,04 317,45 297, Øvre kvartil 417,58 338,31 322,

9 Andet manuelt arbejde Antal 116 Gennemsnit 255,39 208,29 206, Nedre kvartil 226,32 186,55 184, Median 238,10 197,28 193, Øvre kvartil 272,75 215,04 211,

10 FIGUR 1: LØNFORDELING FOR MEDARBEJDERE UDEN LEDELSESANSVAR ANTAL Median: kr. Gennemsnit: kr >200 MÅNEDSFORTJENESTE I TUSINDE KR. FIGUR 2: LØNFORDELING FOR LEDERE Median: kr. Gennemsnit: kr. 120 ANTAL >200 MÅNEDSFORTJENESTE I TUSINDE KR. 10

11 TABEL 2: LEDERE FORDELT EFTER HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde Antal 576 Gennemsnit 733,30 611,19 610, Nedre kvartil 543,60 452,20 452, Median 657,37 538,87 537, Øvre kvartil 830,90 689,02 689, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal 411 Gennemsnit 661,34 547,91 547, Nedre kvartil 507,31 423,47 423, Median 614,59 505,39 505, Øvre kvartil 766,86 639,13 639, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal 345 Gennemsnit 567,43 472,69 472, Nedre kvartil 453,85 369,94 369, Median 534,57 445,68 445, Øvre kvartil 641,98 533,87 533, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 147 Gennemsnit 535,61 442,61 442, Nedre kvartil 450,25 374,82 374, Median 511,39 421,05 421, Øvre kvartil 581,03 480,05 480,

12 TABEL 4: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR FORDELT EFTER ARBEJDSFUNKTION Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 193 Gennemsnit 584,07 475,36 475, Nedre kvartil 471,39 373,53 373, Median 547,41 452,32 452, Øvre kvartil 639,70 514,94 514, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 145 Gennemsnit 505,22 417,78 417, Nedre kvartil 401,69 329,01 329, Median 466,84 382,72 382, Øvre kvartil 565,60 459,28 459, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 49 Gennemsnit 481,42 392,48 392, Nedre kvartil 337,69 270,58 270, Median 398,09 316,95 316, Øvre kvartil 598,80 478,60 478, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 147 Gennemsnit 487,07 401,91 401, Nedre kvartil 332,66 269,69 269, Median 450,64 374,39 374, Øvre kvartil 585,09 481,00 481, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 338 Gennemsnit 438,35 349,72 349, Nedre kvartil 336,27 272,72 272, Median 409,17 319,11 319, Øvre kvartil 512,43 414,14 414,

13 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 233 Gennemsnit 513,86 426,13 426, Nedre kvartil 404,62 337,24 337, Median 481,68 397,11 397, Øvre kvartil 577,99 475,94 475, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 151 Gennemsnit 444,76 362,34 362, Nedre kvartil 342,24 285,40 285, Median 417,95 341,74 341, Øvre kvartil 509,58 399,89 399, Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 54 Gennemsnit 503,96 428,42 428, Nedre kvartil 421,03 352,64 352, Median 466,11 392,99 392, Øvre kvartil 568,76 488,89 488, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 50 Gennemsnit 493,09 402,34 402, Nedre kvartil 410,57 335,75 335, Median 487,43 405,56 405, Øvre kvartil 588,18 477,15 477, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 66 Gennemsnit 479,48 395,22 395, Nedre kvartil 395,64 333,65 333, Median 444,87 362,95 362, Øvre kvartil 533,65 434,23 434, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 33 Gennemsnit 508,24 398,94 398, Nedre kvartil 418,62 343,77 343, Median 487,16 379,91 379, Øvre kvartil 550,02 443,91 443,

14 Arbejde inden for reklame og marketing Antal 127 Gennemsnit 444,59 366,36 366, Nedre kvartil 361,16 303,40 303, Median 419,68 345,87 345, Øvre kvartil 502,86 403,22 403, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 58 Gennemsnit 542,39 444,16 443, Nedre kvartil 481,94 387,21 387, Median 518,45 421,74 421, Øvre kvartil 586,85 484,88 484, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 180 Gennemsnit 487,52 394,35 393, Nedre kvartil 412,64 333,72 332, Median 470,50 382,09 381, Øvre kvartil 557,87 433,75 433, IT-projektstyring Antal 173 Gennemsnit 499,30 412,10 410, Nedre kvartil 425,90 352,70 352, Median 474,88 398,59 396, Øvre kvartil 549,11 453,02 453, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal 480 Gennemsnit 493,27 405,73 404, Nedre kvartil 423,25 353,38 351, Median 481,23 401,21 401, Øvre kvartil 544,39 444,12 443, Web- og multimedieudvikling Antal 40 Gennemsnit 420,53 340,53 340, Nedre kvartil 358,88 300,94 300, Median 405,81 337,77 337, Øvre kvartil 469,14 385,25 381,

15 Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 177 Gennemsnit 502,35 390,36 390, Nedre kvartil 442,25 344,42 344, Median 490,98 386,33 386, Øvre kvartil 556,71 430,45 430, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 169 Gennemsnit 451,79 363,86 363, Nedre kvartil 374,87 303,22 303, Median 437,43 351,31 351, Øvre kvartil 508,54 399,53 399, Design og administration af databaser Antal 35 Gennemsnit 559,01 467,82 460, Nedre kvartil 468,76 388,74 387, Median 557,46 459,54 459, Øvre kvartil 612,31 507,23 506, Systemadministration Antal 86 Gennemsnit 467,83 383,58 379, Nedre kvartil 405,26 334,97 334, Median 460,29 389,02 388, Øvre kvartil 535,30 431,84 423, Advokatarbejde Antal 35 Gennemsnit 542,60 443,87 443, Nedre kvartil 474,63 385,07 385, Median 509,65 415,09 415, Øvre kvartil 558,27 451,28 451, Andet juridisk arbejde Antal 88 Gennemsnit 511,98 419,22 419, Nedre kvartil 425,83 346,82 346, Median 493,71 399,11 399, Øvre kvartil 578,79 467,89 467,

16 Arbejde inden for samfundsøkonomi Antal 31 Gennemsnit 486,45 387,01 387, Nedre kvartil 415,66 330,27 330, Median 483,64 386,24 386, Øvre kvartil 544,50 422,08 422, Journalistisk arbejde Antal 46 Gennemsnit 411,73 325,46 325, Nedre kvartil 348,18 287,27 287, Median 383,05 309,06 309, Øvre kvartil 465,02 379,09 379, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 138 Gennemsnit 390,77 315,91 315, Nedre kvartil 307,74 244,27 244, Median 343,51 273,15 273, Øvre kvartil 428,61 334,43 334, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal 829 Gennemsnit 327,87 254,94 253, Nedre kvartil 290,11 230,60 229, Median 320,67 251,32 250, Øvre kvartil 359,03 271,66 270, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 49 Gennemsnit 409,50 337,69 337, Nedre kvartil 313,85 260,88 260, Median 374,00 309,21 309, Øvre kvartil 477,51 390,01 390, Regnskabsarbejde Antal 185 Gennemsnit 416,42 342,77 342, Nedre kvartil 324,74 265,79 265, Median 393,45 321,86 320, Øvre kvartil 473,70 391,36 391,

17 Arbejde med statistik og matematik Antal 46 Gennemsnit 434,01 343,04 343, Nedre kvartil 373,39 287,18 287, Median 414,71 318,21 318, Øvre kvartil 479,66 376,22 376, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 725 Gennemsnit 469,96 391,67 390, Nedre kvartil 432,91 364,06 363, Median 460,10 381,58 380, Øvre kvartil 499,71 407,20 405, Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal Gennemsnit 541,35 451,38 451, Nedre kvartil 374,91 312,42 312, Median 485,82 402,64 402, Øvre kvartil 631,37 522,76 522, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 532 Gennemsnit 371,07 301,30 300, Nedre kvartil 290,53 229,22 228, Median 331,05 264,86 264, Øvre kvartil 419,69 328,55 328, Forsikringsteknisk vurdering Antal 722 Gennemsnit 389,88 309,05 308, Nedre kvartil 313,21 239,71 239, Median 374,30 284,72 284, Øvre kvartil 436,51 339,57 338, Salgsarbejde (agenter) Antal 73 Gennemsnit 504,38 413,32 413, Nedre kvartil 380,25 314,68 314, Median 480,41 397,17 397, Øvre kvartil 575,91 478,50 478,

18 Indkøbsarbejde (agenter) Antal 40 Gennemsnit 433,68 362,67 362, Nedre kvartil 348,30 290,77 290, Median 414,55 340,20 340, Øvre kvartil 519,90 397,70 397, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 60 Gennemsnit 400,25 324,67 324, Nedre kvartil 353,67 284,51 284, Median 398,64 320,25 320, Øvre kvartil 430,65 357,87 357, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 99 Gennemsnit 449,60 367,27 367, Nedre kvartil 367,20 296,89 296, Median 424,64 348,53 348, Øvre kvartil 500,74 390,20 390, Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 85 Gennemsnit 459,57 371,71 360, Nedre kvartil 394,72 306,83 306, Median 455,23 372,85 365, Øvre kvartil 523,76 413,65 402, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 87 Gennemsnit 386,85 317,59 317, Nedre kvartil 335,93 276,70 276, Median 391,38 319,86 317, Øvre kvartil 471,12 378,79 378, Almindeligt kontorarbejde Antal 725 Gennemsnit 300,20 243,97 242, Nedre kvartil 175,35 149,43 149, Median 253,59 204,80 204, Øvre kvartil 334,51 271,15 270,

19 Almindeligt sekretærarbejde Antal 72 Gennemsnit 354,53 289,72 289, Nedre kvartil 294,37 241,09 232, Median 334,31 271,90 271, Øvre kvartil 387,49 308,73 308, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 36 Gennemsnit 359,79 283,75 283, Nedre kvartil 308,54 243,64 243, Median 344,80 272,91 272, Øvre kvartil 385,04 288,67 288, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 356 Gennemsnit 348,20 281,27 253, Nedre kvartil 253,43 214,24 209, Median 318,65 263,95 243, Øvre kvartil 403,50 317,09 276, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 25 Gennemsnit 286,93 233,31 233, Nedre kvartil 248,48 204,91 204, Median 278,54 224,87 224, Øvre kvartil 297,96 244,56 244, Andet kundeinformationsarbejde Antal 45 Gennemsnit 205,70 200,48 200, Nedre kvartil 177,26 187,30 187, Median 198,08 198,05 198, Øvre kvartil 245,20 212,59 212, Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 103 Gennemsnit 341,40 274,83 274, Nedre kvartil 288,33 237,77 237, Median 329,37 266,50 266, Øvre kvartil 377,31 290,89 290,

20 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal 155 Gennemsnit 354,24 295,35 295, Nedre kvartil 246,39 207,79 207, Median 314,02 256,79 256, Øvre kvartil 388,75 324,46 324, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal Gennemsnit 350,82 280,99 280, Nedre kvartil 293,36 237,73 237, Median 337,25 268,04 267, Øvre kvartil 395,89 311,49 311, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal Gennemsnit 354,56 288,36 288, Nedre kvartil 296,24 240,21 240, Median 339,95 275,87 275, Øvre kvartil 394,85 318,89 318, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 59 Gennemsnit 307,87 253,70 253, Nedre kvartil 262,16 216,62 216, Median 290,35 237,91 237, Øvre kvartil 324,34 262,98 262, Arbejde med arkivering og kopiering Antal 30 Gennemsnit 301,07 242,59 242, Nedre kvartil 262,48 219,66 219, Median 299,26 243,38 243, Øvre kvartil 347,65 260,45 260, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 41 Gennemsnit 358,17 290,89 290, Nedre kvartil 320,41 251,12 251, Median 347,99 284,54 284, Øvre kvartil 378,76 311,29 311,

21 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 31 Gennemsnit 288,58 239,42 239, Nedre kvartil 191,88 159,67 159, Median 269,86 232,30 232, Øvre kvartil 321,71 255,09 255, Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 35 Gennemsnit 295,15 246,09 245, Nedre kvartil 249,30 204,55 201, Median 279,27 231,01 231, Øvre kvartil 337,92 264,60 264, Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 114 Gennemsnit 211,83 178,98 178, Nedre kvartil 149,48 128,86 128, Median 159,85 137,51 137, Øvre kvartil 191,06 161,60 161, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 46 Gennemsnit 234,24 194,39 189, Nedre kvartil 224,41 183,37 182, Median 229,98 191,70 186, Øvre kvartil 237,51 197,98 191, Medhjælp i køkken Antal 56 Gennemsnit 260,50 208,78 208, Nedre kvartil 234,59 192,05 190, Median 245,89 203,30 203, Øvre kvartil 279,31 220,55 220,

22 TABEL 5: LEDERE FORDELT EFTER ARBEJDSFUNKTION Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 49 Gennemsnit 893,34 750,38 747, Nedre kvartil 696,70 576,99 565, Median 761,28 654,98 654, Øvre kvartil 1.018,94 842,94 842, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 27 Gennemsnit 722,48 603,73 603, Nedre kvartil 566,25 471,94 471, Median 703,75 587,40 587, Øvre kvartil 844,90 729,74 729, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 93 Gennemsnit 606,09 498,64 498, Nedre kvartil 404,32 341,86 341, Median 536,38 429,62 429, Øvre kvartil 703,13 543,35 543, Ledelse af salg og marketing Antal 67 Gennemsnit 737,92 617,37 617, Nedre kvartil 611,29 516,87 516, Median 722,14 582,96 582, Øvre kvartil 847,62 697,05 697, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 28 Gennemsnit 672,35 567,22 567, Nedre kvartil 564,95 480,53 480, Median 594,42 503,53 503, Øvre kvartil 679,16 581,55 581, Ledelse af intern IT Antal 80 Gennemsnit 666,39 547,85 547, Nedre kvartil 547,49 442,40 442, Median 614,40 497,55 497, Øvre kvartil 747,11 591,05 591,

23 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet Antal 163 Gennemsnit 774,16 649,53 648, Nedre kvartil 570,11 475,68 475, Median 664,05 548,41 548, Øvre kvartil 844,51 689,97 689, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 26 Gennemsnit 844,63 707,26 707, Nedre kvartil 638,98 560,31 560, Median 873,83 730,66 730, Øvre kvartil 996,88 830,55 830, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 31 Gennemsnit 591,47 470,96 470, Nedre kvartil 434,48 357,80 357, Median 551,19 458,74 458, Øvre kvartil 692,23 544,72 544, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 27 Gennemsnit 865,96 713,41 713, Nedre kvartil 746,86 623,52 623, Median 880,47 731,26 731, Øvre kvartil 1.094,35 915,10 915, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 47 Gennemsnit 523,68 437,84 437, Nedre kvartil 417,14 341,85 341, Median 521,28 423,34 423, Øvre kvartil 597,89 510,73 510, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 32 Gennemsnit 609,68 503,11 503, Nedre kvartil 422,29 363,42 363, Median 530,11 434,77 434, Øvre kvartil 704,42 540,15 540,

24 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 25 Gennemsnit 688,38 577,97 577, Nedre kvartil 495,90 408,50 408, Median 646,80 548,72 548, Øvre kvartil 751,22 634,38 634, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 25 Gennemsnit 553,62 453,44 453, Nedre kvartil 487,45 395,27 395, Median 570,58 459,08 459, Øvre kvartil 605,20 501,49 501, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 50 Gennemsnit 473,90 384,78 384, Nedre kvartil 412,91 328,07 328, Median 438,81 353,83 353, Øvre kvartil 507,33 422,66 422, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 35 Gennemsnit 583,07 494,34 494, Nedre kvartil 525,09 454,70 454, Median 571,35 478,29 478, Øvre kvartil 642,80 545,28 545, Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal 48 Gennemsnit 691,75 582,73 582, Nedre kvartil 620,32 525,85 525, Median 700,37 581,23 581, Øvre kvartil 771,66 652,73 652, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 43 Gennemsnit 519,49 436,64 435, Nedre kvartil 426,96 366,91 365, Median 505,59 416,45 416, Øvre kvartil 565,60 469,88 469,

25 Forsikringsteknisk vurdering Antal 67 Gennemsnit 551,81 463,37 463, Nedre kvartil 451,45 375,64 373, Median 502,61 418,80 418, Øvre kvartil 618,02 524,42 524, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal 59 Gennemsnit 564,74 468,12 468, Nedre kvartil 469,44 389,29 389, Median 537,20 439,39 439, Øvre kvartil 613,44 497,50 497, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal 56 Gennemsnit 530,94 441,25 440, Nedre kvartil 445,16 374,22 374, Median 512,71 421,23 421, Øvre kvartil 559,72 474,72 474,

26 26 FA FOKUS Juni 2015

27 27 FA FOKUS Juni 2015

28 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved at afgive jeres

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger til

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst.

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk DISCO-08 i lønstatistikken DISCO-08 i lønstatistikken 1. Udgave DISCO-08 i lønstatistikken

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau LØNSTATISTIK MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende

Læs mere

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder 1 HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder Ledere og mellemledere (jobstatus 3) 45-49 år 1 60+ år 1 I alt 3 60+ år 1 I alt 1 25-29 år 1 40-44 år 1 I alt 2 Medarbejdere

Læs mere

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK Lønstatistik 2013 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2014 Lønstatistik 2013 Med udgivelsen af dette års lønstatistik kan HK it, medie & industri Hovedstaden igen fremvise

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009 Bilag 3 Sammenfatning af Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber 1. Indledning... 1 2. Danmarks Statistiks lønstatistik... 2 2.1 Lønelementer... 2 2.2 Timeelementer... 5 2.3 Lønbegreber...

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Nedre kvartil. I alt

Nedre kvartil. I alt HK Lønstatistik 04 4. kvartal 04 Kriterier: Klub : 000000 SAM-DATA Arbejdsfunktion (Diskokode) : 400 Arbejde inden for PR, 50 Arbejde med overordnet IT-arkitektur, 50 Design af IT-systemer og analyse af,

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger

Læs mere

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Grafisk Teknikernetværk LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Lønstatistik for funktionærer 2016 Branchesektion It, Medie & Kommunikation HK/Privat Indholdsfortegnelse Lønstatistik 2016... 4 Hovedresultater... 5 Jobstatus...

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405 Kriterier: Klub : 00000017 LAK-ERHV.SPROG & KOM Afdeling : HK/Hovedstaden Arbejdsfunktion (Diskokode) :, 334320 Oversættelse af korrespondance, 411000 Almindeligt kontorarbejde Grupperet på: Jobstatus,

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved at indberette

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik.

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Danmarks Statistik, Velfærd 15.november 2016 Privatøkonomi og velfærd PLT/- Akt.nr. 3532000 Til SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Lønmodtagere opdeles i SOCIO efter hvilken hovedkategori de har i DISCO

Læs mere

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel. 26.763 medlemmer har svaret hvilket betyder at 33

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: KLC@FANET.DK

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere