Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen."

Transkript

1 En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål Indledning Problemdefinition Metodevalg Udførelse Klargørelse af standen Forsyningen Opbygning af standen Gruppetavlen Placeringen Opbygningen af gruppetavlen HPFI-relæ (fejlstrømsafbryderen) De tre lysgrupper De to kraftgrupper Installationens grupper Lysgruppe 1 (LYS 1) Lysgruppe 2 (LYS 2) Lysgruppe 3 (LYS 3) Kraftgruppe 1 (MOTORSTYRING) Kraftgruppe 2 (KRAFTSTIK) Enstregsdiagram Materialeoversigt Varmetabsberegning Slutkontrol Konklusion Afslutning Litteraturliste Bilagsliste...28 Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 2

3 1.0 Formål Rapporten og arbejdet i standen skal bidrage til at få et indgående kendskab til området, som beskrevet i bekendtgørelsen, og ruste den enkelte elev til at kunne indgå i en virksomhed som elektriker-lærling. 2.0 Indledning På URO-delen, her på grundforløbet til uddannelsen som elektriker, arbejder vi mere udannelsesrelateret, hvilket der betyder at vi beskæftiger os med gængse hus installationer samt teorien og reglerne (loven) på området. Generelt er en dag opbygget med teoristof fra morgenstunden af, for senere på dagen at blive afløst af praktisk arbejde i vores stand. Det er på forhånd besluttet hvilket installationer vi grundlæggende skal beskæftige os med i standen. For at få et indtryk af hvilke installationer der er tale om kan man på vedlagte bilag 1 se en oversigt over de installationer jeg har opsat i min stand. Jeg vil i denne rapport forsøge at afdække de områder vi har beskæftiget os med i løbet af URO-forløbet. 3.0 Problemdefinition På sin vis kunne en problem definition undlades i dette tilfælde, men jeg vælger alligevel at nedskrive en form for problemformulering. Hvordan kan den teori vi arbejder med omsættes til praktisk arbejde og hvilken indflydelse får det? Hvad betyder denne indlæringsmåde for den færdige stand og for mig selv som elev? 4.0 Metodevalg Standen er opbygget løbende under indlæringsforløbet. Så snart vi har erhvervet os viden omkring de enkelte områder, er installationerne udført i standen. Dette betyder at standen stille og roligt bliver bygget op omkring vores tillærte viden på området. Vi veksler mellem teori og praksis, hvilket der skal være med til at skabe et bedre indlæringsgrundlag. I denne rapport vil jeg forsøge at beskrive mit arbejde i standen og koble relevant teori og lovstof på de enkelte områder. Jeg vil ikke opbygge rapporten 1 så den hovedsageligt følger standes kronologiske opbygning, men derimod primært forsøge at tage udgangspunkt i grupperne i gruppetavlen og gennemgå de enkelte installationer i hver enkelt gruppe. 1 Primært det efterfølgende kapitel (5.0 Udførelse), omhandlende udførelsen af arbejdet i standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 3

4 5.0 Udførelse Dette afsnit vil jeg forsøge at dele op i mange mindre afsnit, for at skabe et bedre overblik over de enkelte installationer i standen samt relevant teori og baggrundsviden. 5.1 Klargørelse af standen vi startede arbejdet i standen med at fjerne den tidligere installation (opsat af en tidligere elev). Dette gav os et indblik i hvad det var vi kom til at arbejde med de kommende uger. For mig virkede det ved første øjekast lidt uoverskueligt at skulle kunne blive i stand til selv at udføre alle disse installationer. Det eneste vi ikke fjernede eller ændrede på var kabelskabet, målerskabet, stikledningen og beslaget til placeringen af gruppetavlen. 5.2 Forsyningen Vores stand får en forsyning fra det det i standen opsatte kabelskab. Herfra går der en stikledning til målerskabet. Stikledningen fortsætter herfra til gruppetavlen. Regler for fremføring af stikledningen fastsættes af el-værkerne (el-forsyningen) og kan læses i Fællesregulativet (FR). Her står der at en stikledning altid skal omfatte 3 faser og en nul (F1, F2, F3 og N). Disse skal som minimum være enten 4 x 10 mm 2 PVIK (kobber) eller 4 x 16 mm 2 PVIK (aluminium). Stikledningen er normalt beskyttet med en sikring i kabelskabet på minimum 50 Ampere 2. Når stikledningen føres fra kabelskabet og til målerskabet skal den graves ned i en dybde af 70 cm og markeres med et dækbånd et par cm over det strømførende kabel. 5.3 Opbygning af standen I de efterfølgende afsnit vil jeg beskrive arbejdet i standen, fra opsætningen af gruppetavlen til de enkelte installationer. Generelt for afbrydere og stikkontakter i standen er at de er opsat efter forskrifterne og højden over gulv er 1,2 m til overkant af afbrydere og stikkontakter. Dog er stikkontakten til el-radiatoren er opsat 0,5 m over gulv til overkant af stikkontakt. Kraftstikket til motoren er opsat i umiddelbar nærhed af motoren. Der er også opsat et telefonstik i standen. Det er ikke opsat efter en bestemt højde og vil normalt blive placeret så man tager hensyn til det æstetiske eller hvor det vil være mest praktisk. Telefonstikket er ikke tilsluttet. Motorstyrekassen med motorstyringen er i standen opsat så underkanten flugter med underkanten af den udendørs stikkontakt med afbryder, som er placeret i umiddelbar nærhed af denne. Men i realiteten vil placeringen af denne kasse tilpasses kundens og brugernes ønsker og krav. Kabelføringen i de enkelte installationer er udført i synlige kabler, synlige rør og skjulte rør. Det er forskelligt i de enkelte installationer hvilken løsning der er valgt Gruppetavlen Det første vi begyndte at arbejde med var opbygningen af gruppetavlen. For mit vedkommende noget jeg har set før uddannelsen, men ikke stiftet nærmere bekendtskab med end at skifte sikringer og afprøve HPFI relæet. 2 Normalt vælges en sikring på 35 Ampere. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 4

5 5.3.1 Placeringen Jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen 3 skal gruppetavlen anbringes højst 2,2 meter over gulv og mindst 1 meter over gulv eller i et aflåst skab 4. Gruppetavlen skal placeres centralt i boligen. Dette gøres for at tage hensyn til det spændingsfald der forekommer i kablerne fra gruppetavlen og til de enkelte lampesteder og stikkontakter. Ligeledes kan det være en fordel at placere gruppetavlen så tæt på elinstallationens belastningsmæssige tyngdepunkt. Det kunne fx være i nærheden af køkken og bryggers, hvis det er her de store strømslugere er placeret. Samtidigt skal gruppetavlen være let tilgængelig. Jeg ikke har ændret på den allerede opsatte gruppetavles placering, men blot konstateret at den opfylder de givne regler Opbygningen af gruppetavlen Gruppetavlen jeg har valgt i min stand er en udvendig gruppetavle af typen UG Denne gruppetavle har plads til 18 enheder af M36 moduls størrelsen, hvilken der er den mest dominerende. Denne standard betyder at mange forskellige komponenter (fx HPFIrelæ, gruppeafbrydere, kiprelæer o. lign) kan opsættes ved siden af hinanden på DINskinnen i gruppetavlen. Gruppetavlen er opbygget med tre rækker DIN-skinner, hvorpå de enkelte komponenter kan installeres. I første omgang valgte jeg at opbygge gruppetavlen af følgende komponenter: 1 stk. udvendig gruppetavle (UG150-18) 1 stk. 4-pol 40 A HPFI fejlstrømsafbryder (2 M36 enheder) 3 stk. 1-pol + N gruppeafbrydere type GA-1 (3 x 1 M36 enheder) 2 stk. 3-pol + N gruppeafbrydere type GA-1 (2 x 2 M36 enheder) 6 stk. 13 A sikringsskuffe sort type GA-1 3 stk. 16 A sikringsskuffe grå type GA-1 6 stk. 13 A sikring 3 stk. 16 A sikring Kabler af typen 1 x 6 mm 2 90 grader CU Senere i forløbet bliver der yderligere installeret følgende komponenter i gruppetavlen: 1 stk. transformer (P: ~230V / S: ~12V) (1 M36 enhed) 1 stk. kiprelæ (12V) (½ M36 enhed) 1 stk. trappeautomat (½ M36 enhed) Sammenlagt er der som nævnt tidligere plads til 18 M36 enheder i gruppetavlen. Da jeg kun benytter 11 M36 enheder i gruppetavlen er det nødvendigt at isætte blændedæksler for at afdække de resterende 7 tomme enheder : 2 stk. dæksel til afblænding for 6 M36 enheder De interne kabler i min gruppetavle fra HPFI-relæet og til de tre lysgrupper og de to kraftgrupper er af typen 6 mm 2 90 grader. En anden mulighed er at anvende et kabel af typen 6 mm 2 dobbeltisoleret 5. 3 Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6 Elektriske installationer, 1. udgave, 2. oplag. 4 Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel Se billeder af gruppetavlen på bilag 2. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 5

6 Fra gruppetavlen er der skabt en forbindelse til jord ved at føre et kabel fra klemrækken i gruppetavlen og til et jordspyd. Kablet der er benyttet er et 1 x 2,5 mm 2 PVIK. I efterfølgende kapitel vil jeg komme nærmere ind på hvad overgangsmodstanden i dette jordspyd skal være. Der er opsat mærkning på gruppetavlen der fortæller om de enkelte komponenter og grupper. De enkelte grupper er blevet mærket med betegnelse og max sikringsstørrelsen 6. Der er opstillet en varmetabsberegning for gruppetavlen, hvor alle komponenterne og kablerne indgår. Se mere herom i kapitel 5.6 Varmetabsberegning HPFI-relæ (fejlstrømsafbryderen) Stikledningen er ført ind i gruppetavlen nederst til venstre og er tilsluttet i bunden af fejlstrømsafbryderen i klemmerne 2, 4, 6 & N og overholder farvefølgen: Brun Sort/hvid (grå) Sort Blå På nederste DIN-skinne og længst til venstre i gruppetavlen i min stand finder vi HPFIrelæet. Formålet med fejlstrømsafbryderen er at beskytte mod de forskellige former for fejlstrømme der måtte opstå den efterfølgende installation. Disse fejlstrømme kan fx forsage brand eller personskade. Kort fortalt måler HPFI-relæet strømmen ind i installationen på de tre faser og returstrømmen gennem nul. Er summen af strømmen ind ikke lig med strømmen ud, afbryder fejlstrømsafbryderen for strømforsyningen til installationen. Udløserstrømmen på HPFI-relæet er på max 30 ma, men er i praksis lidt mindre. Figur 1: Figuren herover viser opbygningen af HPFI relæet. 6 Se hvad de enkelte mærkninger på gruppeafbryderne i gruppetavlen dækker over på bilag 1. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 6

7 Sumstrømstransformeren måler strømmen ind i installationen gennem de tre faser (L1, L2 og L3) og sammenligner strømmen tilbage fra installationen gennem nul (N). Opstår der en fejlstrøm i installationen (overgang til jord), betyder det at summen af de tre faser ikke lig nul. Der opstår derved magnetisme i jernkernen og der indukseres en spænding i sekundærviklingen omkring jernkernen. Er forskellen på strømmen ind og strømmen ud 30 ma eller større, brydes kontaktsættene og de tre faser og nul afbrydes til installationen. En fejlstrøm kan fx være en overgang til jord fra en brusgenstand. Er der fx en spænding på 50 V 7 eller derover mellem brugsgenstandens stel og jord og der skabes forbindelse mellem disse, vil der opstå en fejlstrøm i installationen. HPFI relæet vil i denne situation slå fra. På HPFI relæet er der også en prøvekreds, der består af en forbindelse mellem en af faserne og nul. Herimellem er der indsat en modstand og en prøveknap (afbryder). Sluttes afbryderen vil der trækkes en strøm gennem prøvekredsen der overstiger de tillade 30 ma og HPFI relæet skal i denne situation slå fra. Prøvekredsens overgangsmodstand kan findes ved følgende formel: R = U/I, hvor U = 50 V & I = 30 ma Overgangsmodstanden er 1666 Ω. Hvilket der også betyder at jordspydet i installationen ligeledes skal have en overgangsmodstand på minimum 1666 Ω De tre lysgrupper Der er valgt at opsætte tre lysgrupper i standen. Hvilke installationer vi tilknytter de enkelte lysgrupper er op til den enkelte, hvilket jeg også vil komme ind på senere i rapporten. I en bolig er der visse krav til hvor mange lysgrupper der skal være. I Stærkstrømsbekendtgørelsen 8 står der beskrevet at der i boliger mindst skal være to lysgrupper og at der skal være én lysgruppe pr. påbegyndt 50 m 2. Disse lysgrupper skal forsyne boligens enfasede 230 V installation. De enkelte lysgrupper forsynes i gruppetavlen med sikringer der skal beskytte den efterfølgende installation. Som sikringer kan man benytte smeltesikringer eller man kan benytte automatsikringer. Fra gruppesikringen og ud i installationen benyttes kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK. Disse kabler er forsikret med 13 A jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen 9. Dvs. at der fra hver lysgruppe max kan forbruges 2990 W ude i installationen. Dette regnes ud på følgende måde: P = U ٠ I, hvor U = 230 V & I = 13 A I min stand benyttes kabeltypen 3 x 1,5 mm 2 PVIK til at forsyne de forskellige installationer i lysgruppernes PL dåser, disser kabler er forsikret efter forskrifterne. 7 Højst tilladte berøringsspænding på en brugsgenstand er 50 V. På landbrugsejendomme med husdyr er den højst tilladte berøringsspænding på 25 V. 8 Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel A (tabel 801 A). Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 7

8 5.3.5 De to kraftgrupper I min stand er der to kraftgrupper; motorstyring (kraft 1) og kraftstik (kraft 2). I en bolig er der ikke krav til hvor mange kraftgrupper der skal installeres, blot der er installeret kraft, så brugsgenstande som komfur, vaskemaskine o. lign får den fornødne forsyning. Generelt vil man i nye boliger benytte en kraftgruppe til hver enkelt brugsgenstand hvor det er nødvendigt at fremføre kraft. I hver kraftgruppe vil der normalt benyttes kabler af typen 5 x 2,5 mm 2 PVIK, hvilke der så kan være forsikret med op til 20 ampere 10, men normal benyttes 16 ampere. Der kan regnes lidt på hvor stor en effekt der kan trækkes ud af en kraftinstallation der er benytter 5 x 2,5 mm 2 PVIK og er forsikret med 16 A: P = U ٠ I ٠, hvor U = 230 V & I = 16 A & = antallet af faser. Ved udregning af det maksimale effektforbrug i denne installation får jeg resultatet ca. 11 kw. I standen er der i kraftgruppe 1 benyttet kabler af typen 5 x 1,5 mm 2 PVIK, hvilke der er forsikret med 13 ampere. Strømforbruget i denne del af installationen er ikke så stort at det er nødvendigt at benytte større kabeldimensionering. I kraftgruppe 2 er der benyttet kabler af typen 5 x 2,5 mm 2 PVIK, hvilke der derfor er forsikret med 16 ampere Installationens grupper I de efterfølgende afsnit vil jeg komme nærmere ind på hvilke installationer der er tilknyttet de enkelte grupper 11. Hvilke komponenter der indgår i de enkelte løsninger vil jeg liste op til hver enkelt installation, dog vil jeg ikke komme nærmere ind på hvilken rørtype der benyttes. Til lysinstallationer i almindelige boliger stilles visse krav, deriblandt til antallet af lysgrupper som skal opfylde Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel Der er også krav til antallet af stikkontakter i boligen, som skal opfylde Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel Ligeledes skal installationen overholde gældende regler mht. beskyttelse mod indirekte berøring (BIB) 12, retningslinierne for dette forefindes i Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel Der skal også ydes beskyttelse mod direkte berøring (BDB) af strømførende dele. Der beskyttes ved isolering, barrierer eller kapsling. I det sidstnævnte, kapsling, er der også krav til hvilken kapslingsklasse (IPkode) materialet skal overholde på de enkelte placeringer i og udenfor boligen. Definitionen på de enkelte IP-koder findes i Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 803 omhandlende kapslingsklasser. Yderligere regler der skal overholdes kan findes i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Mht. IP koder (kapslingsklasser) i min stand, er de fleste af installationerne benyttet indendørs, hvilket der betyder at de enkelte komponenter generelt har en kapslingsklasse der er IP20. Der benyttes lidt andre kapslingsklasser til installationerne der symboliserer de udendørs installationer. Her er kapslingsklassen som minimum IP Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel A (tabel 801 A). 11 Se oversigten over installationer i de enkelte grupper på bilag Ved beskyttelse mod indirekte berøring skal beskyttelsen sørge for at berøringsspændingen på 50V AC eller derover afbrydes, inden der er gået så lang tid, at fejlstrømmen kan medføre risiko for en person. For husdyrhold er den højst tilladte varige berøringsspænding 25V AC Citat fra: Installationsteknik generelt Grundforløb, side Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 8

9 5.3.7 Lysgruppe 1 (LYS 1) Fra gruppetavlen har jeg ført et forsyningskabel op til et lampested (PL dåse), kablet er et 3 x 1,5 mm 2 PVIK. I lysgruppe 1 har jeg valgt at installere en B korrespondance. Diagram 1: Diagrammet viser opbygningen af en B korrespondance. Fordelen ved at vælge en B korrespondance, frem for en A korrespondance, er at der er fast fase i begge afbrydere, hvilket der betyder at der ikke skal trækkes yderligere kabler hvis man fx vil udvide installationen. Jeg har valgt at opsætte en stikkontakt med tilhørende afbryder i forbindelse med den ene korrespondanceafbryder. Herfra føres en forsyning videre til en stikkontakt uden afbryder, hvilken der benyttes til en el-radiator (varmeovn). Hertil benyttes følgende komponenter: 1 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1 modul) 1 stk. Fuga Baseline 63 mm ramme (1 modul) 1 stk. Fuga udvendigt underlag (2½ modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (2½ modul) 1 stk. Fuga udvendigt underlag (1½ modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1½ modul) 2 stk. Fuga korrespondanceafbrydere (1 modul) 1 stk. Fuga stikkontakt 2-pol med 1-pol afbryder (1½ modul) 1 stk. Fuga stikkontakt 2-pol med jord (1½ modul) 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag med afdækning 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. stikprop 2-pol med jord 1 stk. Siemens el-radiator (~220V/400W) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 9

10 Opsætningen af denne løsning er udført efter nedenstående arbejdstegning, der viser ledningsføringen 13. Figur 1: Figuren viser ledningsføringen til installationen der indeholder følgende: B korrespondance, stikkontakt med afbryder, stikkontakt uden afbryder for tilslutning af varmeovn. I lysgruppe 1 er der også opsat en 1-pol afbryder med ledelys. Diagram 2: Diagrammet viser opbygningen af en 1-pol afbryder med ledelys. Glimlampen (ledelyset) er koblet parallelt over afbryderen og lyser når afbryderen er brudt. Dette kan lade sig gøre da denne lampe trækker en så lille strøm at hovedlampen ikke lyser. Hovedlampen leder nul op til glimlampen i installationen. Når afbryderen sluttes afbrydes glimlampen og hovedlampen tændes. 13 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 10

11 Denne installation fungerer sådan, at når lyset er slukket vil ledelyset i forbindelse med afbryderen være tændt. Formålet med at benytte ledelys i forbindelse med en afbryder er at gøre det lettere at lokalisere afbryderen i mørke omgivelser. Ledelys er ofte benyttet i trappeopgange. Til denne løsning er der benyttet følgende komponenter: 1 stk. Fuga udvendigt underlag (1 modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1 modul) 1 stk. Fuga 1-pol afbryder med lampe 230 V (1 modul) 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag med afdækning 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Forsyningen til denne installation er trukket fra PL dåsen der tilhører B korrespondancen, hvilken der ligeledes tilhører lysgruppe 1. Opsætningen er udført efter den udarbejdede arbejdstegning, som ses herunder 14. Figur 2: Figuren viser ledningsføringen til installationen der indeholder følgende: 1-pol afbryder med ledelys. 14 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 11

12 Jeg har også valgt at installere en 1-pol afbryder med kontrollys i denne lysgruppe. Diagram 3: Diagrammet viser opbygningen af 1-pol afbryder med kontrollys. Glimlampen (kontrollyset) er indsat efter afbryderen og tænder samtidigt med hovedlampen, når kontakten sluttes. Kontrollyset vil være tændt når afbryderen er sluttet, mens det modsatte er tilfældet når afbryderen er brudt. Formålet med denne løsning kan fx være at informere om at lyset er tændt i et tilstødende lokale. Der kunne eventuelt være tale om at informere andre om at lyset på et badeværelse er tændt og det derfor er optaget. Til denne løsning har jeg benyttet følgende komponenter: 1 stk. Fuga udvendigt underlag (1 modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1 modul) 1 stk. Fuga 1-pol afbryder med lampe 230 V (1 modul) 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag med afdækning 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 12

13 Denne installation får sin forsyning fra ovenstående installations PL dåse. Opsætningen er udført efter den udarbejdede arbejdstegning der herunder viser ledningsføringen 15. Figur 3: Figuren viser ledningsføringen til installationen der indeholder følgende: 1-pol afbryder med kontrollys Lysgruppe 2 (LYS 2) Denne lysgruppes installationer forsynes fra gruppetavlen med et kabel af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK. Denne føres op til en PL dåse. Denne ovenstående PL dåse er udgangspunktet for forsyningen til de enkelte installationer i denne lysgruppe. Den første installation jeg vil komme nærmere ind på i lysgruppe 2 er min 12 Volts kiprelæ installation. PL dåsen der tilhører den installation får sin forsyning fra ovenstående PL dåse 16. Fra denne installations PL dåse er der yderligere trukket tre 1 x 1,5 mm 2 CU kabler gennem et flexrør ned til gruppetavlen. Disse benyttes til kiprelæ installationen og den efterfølgende trappeautomat installation. Diagram 4: Diagrammet viser hvordan kiprelæ installationen er opbygget og fungerer. Transformatoren og kiprelæet er placeret i gruppetavlen, mens afbryderen (minitrykket) er placeret det sted i installationen man ønsker en afbryder. Den tilhørende lampe er placeret i det rum man ønsker 15 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. 16 Se evt. ledningsføringen på enstregsdiagrammet, som er vedlagt på bilag 3. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 13

14 lys (typisk i nærheden af afbryderen). Ønsker man flere afbrydere, kobles de parallelt over den eksisterende afbryder. Denne type installation kaldes et centralt styret anlæg, hvilket der betyder at en eventuelt transformer og kiprelæet typisk er placeret i gruppetavlen. En kiprelæ installation kan baseres på 230 V eller på lavvolt, typisk 12 V eller 8 V. I min stand har jeg valgt at benytte en transformer og basere installationen på 12 V. Transformeren og kiprelæet er placeret på DIN-skinnen i gruppetavlen og fylder hhv. 1 og ½ enhed i M36 moduls standarden. Fordelen ved denne løsning er at materialeudgifterne er væsentligt mindre, da der er tale om lavvoltsspænding. Dette betyder at der er lempede regler mht. kabelføring, og valg af materialer. Til denne installation er der benyttet følgende komponenter: 1 stk. transformer (P: ~230V / S: ~12V) (størrelse: 1 M36 modul) 1 stk. kiprelæ (12V) (størrelse: ½ M36 modul) 1 stk. minimodul tryk (25 x 25 mm) 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 0,5 mm 2 (telefonkabel) Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Opsætningen af denne installation er udført efter udarbejdede arbejdstegning, som ses herunder. Transformeren og kiprelæet i gruppetavlen forsynes direkte fra gruppesikringen i lysgruppe Figur 4: Figuren viser ledningsføringen til kiprelæ installationen. Der er kun vist ledningsføringen til lampeudtaget i PL dåsen. Den røde tændledning (1) er ført videre til gruppetavlen, hvor den er tilsluttet kiprelæet i klemme Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 14

15 Den anden installation i lysgruppe 2 er trappeautomaten. Diagram 5: Diagrammet viser opbygningen af trappeautomaten. Trappeautomaten er placeret i gruppetavlen, mens afbryderen og lampen er placeret ude i installationen (i mit tilfælde i standen, men i praksis vil denne installation være at finde fx i en trappeopgang). Ønsker man flere afbrydere i installationen kobles de parallelt over den eksisterende afbryder. Er der tale om en trappeopgang vil installationen typisk også blive udvidet med flere lamper. Disse kobles også parallelt over den eksisterende lampe. Trappeautomaten er ligesom kiprelæ installationen et centralt styret anlæg. Trappeautomaten er i min stand et elektronisk relæ med forsinket udkobling, timeren i denne løsning består at et RC-led. Trappeautomaten benyttes primært til belysning i trappeopgange og i forbindelse med fællesarealer. Trappeautomaten sidder på DINskinnen i gruppetavlen og har ½ enheds størrelse i M36 moduls standarden. Trappeautomaten får både forsyningen direkte fra 2. lysgruppes gruppesikringen i gruppetavlen og installationens PL dåse, som så igen får sin forsyning fra kiprelæ installationens PL dåse. Til installationen er der benyttet følgende komponenter: 1 stk. trappeautomat (størrelse: ½ M36 modul) 1 stk. Fuga udvendigt underlag (1 modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1 modul) 1 stk. Fuga 1-pol afbryder (1 modul) 1 stk. fjeder for trykkontakt 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 15

16 Installationen er udført efter nedenstående arbejdstegning 18. Figur 5: Figuren viser ledningsføringen til trappeautomat installationen. Der er vist installationens PL dåse og afbryderen. Afbryderen får sin forsyning fra PL dåsen. Afbryderen er også via den grå ledning tilsluttet klemme 3 på trappeautomaten i gruppetavlen. Fra trappeautomatens klemme 4 føres den sorte tændledning til PL dåsen, hvor den tilsluttes klemme M (M1) på lampeudtaget. I lysgruppe to har jeg også valgt at opsætte en kombineret udendørs- og indendørsinstallation. Diagram 6: Diagrammet viser opbygningen af min kombinerede udendørsog indendørsinstallation. Bevægelsessensoren tænder den udendørs og indendørs lampe, mens den indendørs afbryder kan overrule bevægelsessensoren og tænde for begge lamper. Dette vil i praksis kunne benyttes, hvis man fx ønsker at lampen uden for hoveddøren tændes samtidigt med kampen inde i entreen. Denne installation består af en udendørs lampe (IP44) med en tilhørende bevægelsessensor (IP55). I forbindelse med den udendørs lampe opsættes ligeledes en udendørs stikkontakt med tilhørende afbryder (IP55). For at udvide installationen lidt, har jeg valgt at tilføje en indendørs afbryder der kan overrule bevægelsessensoren og tænde både udendørs og indendørs lampe. Den indendørs afbryder har tillige en stikkontakt med tilhørende afbryder. Forsyningen til denne løsning hentes i PL dåsen der blev omtalt i starten af dette kapitel. Herfra føres forsyningen videre til den udendørs universaldåse og til den indendørs afbryder og stikkontakt. Fra den udendørs universaldåse føres forsyningen desuden videre til den udendørs stikkontakt. Til installationen er der benyttet følgende komponenter: 18 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 16

17 1 stk. universaldåse (bund) 1 stk. dækselpakning til universaldåse 3 stk. membrannipler PG16 for kabeldiameter 8-15 mm 1 stk. polyester A75 fatning (E27) 1 stk. kuppel til A75 1 stk. JO-EL bevægelsessensor 2 stk. Opus 74 udvendigt underlag (1 modul) 1 stk. Opus 74 pakning for sammenbygning af underlag 1 stk. Opus 74 stikkontakt 2-pol med jord (1 modul) 1 stk. Opus 74 2-pol afbryder 440 V (1 modul) 1 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1 modul) 1 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1½ modul) 1 stk. Fuga Baseline 63 mm ramme (2½ modul) 1 stk. Fuga 1-pol afbryder (1 modul) 1 stk. Fuga stikkontakt 2-pol med 1-pol afbryder (1½ modul) 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag 1 stk. Lampefatning (E27) 2 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Kabler af typen 4 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Opsætningen af denne installation er udført efter den udarbejdede arbejdstegning der ses herunder 19. Figur 6: Figuren viser ledningsføringen til den kombinerede udendørs- og indendørsinstallationen. 19 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 17

18 5.3.9 Lysgruppe 3 (LYS 3) Installationerne i lysgruppe 3 forsynes fra den tilhørende gruppesikring i gruppetavlen. Herfra føres forsyningen til den ene af installationens PL dåser. Kablet der benyttes til dette formål er af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK. Den første installation jeg vil komme nærmere ind på i lysgruppe 3 er den 1-pol afbryder med stikkontakt. Denne installations PL dåse får forsyningen direkte fra gruppetavlen. Diagram 7: Diagrammet viser opbygningen af en 1-pol afbryder. Denne afbryder er den mest enkle afbryder i min stand, men der er så også tilknyttet en stikkontakt med tilhørende afbryder. Til denne installation er der benyttet følgende komponenter: 1 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1 modul) 1 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1½ modul) 1 stk. Fuga Baseline 63 mm ramme (2½ modul) 1 stk. 1-pol afbryder (1 modul) 1 stk. Fuga stikkontakt 2-pol med 1-pol afbryder (1½ modul) 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 18

19 Installationen er udført efter nedenstående arbejdstegning 20. Figur 7: Figuren viser ledningsføringen til installationen der indeholder følgende: 1-pol afbryder med stikkontakt. Den sidste installation i lysgruppe 3 er min A korrespondance med kryds. Forsyningen til denne installations PL dåse kommer fra forrige installations PL dåse. Diagram 8: Diagrammet viser opbygningen af en A korrespondance med krydsningsafbryder. Denne korrespondancetype er den mest almindelige i boliger, men i modsætning til B korrespondancen har A korrespondancen ikke fast fase i begge afbrydere. Til denne installation er der benyttet følgende komponenter 2 stk. Fuga udvendigt underlag (1 modul) 2 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1 modul) 1 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1 modul) 1 stk. Fuga Baseline 63 mm ramme (1 modul) 2 stk. Fuga korrespondanceafbrydere (1 modul) 1 stk. krydsningsafbryder (1 modul) 20 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 19

20 1 stk. PL dåse 1 stk. 80 mm lampeudtag 1 stk. Lampefatning (E27) 1 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære Blød tilledning af typen 3 x 0,75 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Den udarbejdede arbejdstegning herunder viser ledningsføringen i denne installation 21. Figur 8: Figuren viser ledningsføringen til A korrespondancen med krydskorrespondance Kraftgruppe 1 (MOTORSTYRING) I denne kraftgruppe opsættes der en elektromotor. Motorens strømforbrug er ikke så stort 22, hvilket der betyder at kraftgruppen dimensioneres således at der benyttes et forsyningskabel af typen 5 x 1,5 mm 2 PVIK. Dette betyder at installationen i gruppetavlen forsikres med 13 A. Motoren skal kunne styres af en motorstyrekasse så den kan køre både frem og tilbage. Dog skal installationen beskyttes ved at styringen kombineres med gensidig spærring. Samtidigt skal motoren beskyttes med et motorværn. Jeg har valgt at udvide installationen, så der yderligere opsættes en fjernbetjent frem/bak styring af motoren. Det første jeg gjorde var at trække et forsyningskabel til motorstyrekassen fra gruppesikringen i gruppetavlen. Kablet var af typen 5 x 1,5 mm 2 PVIK. De 3 faser, jord og nul blev hver koblet i en klemrække placeret nederst i motorstyrekassen. Fra Motorstyrekassen trak jeg et nyt 5 x 1,5 mm 2 PVIK kabel til et kraftstik i umiddelbar nærhed af motoren. Dette kabel blev tilsluttet en anden klemrække i motorstyrekassen. Kablet der føres ud til min fjernbetjente frem/bak styring af motoren er et 7 x 1,5 mm 2 PVIK. Dette kabel er ligeledes tilsluttet en klemrække i motorstyrekassen. Efterfølgende trak jeg ledninger til hovedstrøm i motorstyrekassen. Disse ledninger vil typisk dimensioneres efter hvor stor strøm motoren kræver, og da motoren i min stand har en fuldlaststrøm på 0,68 A har jeg valgt at benytte bløde ledninger af typen 1 x 0,75 mm 2 CU. I min installation er der benyttet sorte ledninger til hovedstrømmen. Ledningerne blev ført efter nedenstående diagram: 21 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. 22 Dette kan aflæses på motorens mærkeplade. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 20

21 Diagram 9: Diagrammet viser ledningsføringen for hovedstrømmen i motorstyrekassen og til motoren. På ovenstående diagram kan det ses at der er to kontaktorer (K1 & K2). Disse har til formål at starte motoren, så den kører hhv. frem (K1) og tilbage/bakker (K2). Dette gøres ved at bytte to faser. For at beskytte motoren indsættes et magnetbetjent motorværn (Termorelæ). Det magnetbetjente motorværn er opbygget på følgende måde: Figur 9: Figuren viser opbygningen af et magnetbetjent motorværn. Det magnetbetjente motorværn (termorelæ) består af nogle bimetaller der er sat sammen. Bimetallet består af to forskellige slags metal der udvider sig forskelligt ved varmepåvirkning. På figuren herover ses opbygningen af termorelæet med de tre bimetaller. Omkring bimetallerne er der viklet en konstantan-tråd der er med til at opvarme bimetallerne. Når bimetallerne bliver tilstrækkeligt varme bøjer de til højre og Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 21

22 afbryder NC-kontaktsættet (klemmerne 95 og 96). Årsagen til opvarmningen af bimetallet er, i dette tilfælde, at motorens strømforbrug bliver for stort. Termorelæets tolerance indstilles efter motorens fuldlaststrøm 23. I dette eksempel er der benyttet et magnetbetjent motorværn. Dette afbryder styrestrømmen i motorstyringskredsløbet. Et alternativ er at benytte et håndbetjent motorværn, hvilket der afbryder hovedstrømmen til motoren. Det håndbetjente motorværn er mere simpelt at benyttet, da der ikke skal tages hensyn til en eventuel styrestrøm i et motorstyringskredsløb. Efter jeg fik styr på hovedstrømmen i installationen, gik jeg forsigtigt videre med at trække ledninger til styrestrømmen. Til dette formål benyttede jeg også bløde ledninger af typen 1 x 0,75 mm 2 CU. Der er benyttet røde og blå ledninger til styrestrømmen. Det er normalt ikke at dimensionere ledningerne til styrestrømmen større, da strømmen i disse typisk ikke bliver stor. Der benyttes normal open (NO) kontaktsæt i forbindelse med begge kontaktorer som holdekontakter for at motoren fortsætter med at køre efter start-knappen er sluppet. Der benyttes ligeledes normal closed (NC) kontaktsæt i forbindelse med de to kontaktorer, som gensidig spærring for at undgå at begge kontaktorer sluttes og der opstår en kortslutning. Til sidst er der benyttet NC kontaktsæt som stop kontakter i systemet. Ledningerne, kontaktsættene og andre komponenter er installeret efter følgende diagram 24 : Diagram 10: Diagrammet viser styrestrømmens ledninger i motorstyrekassen og fjernbetjeningen. F1 er det magnetbetjente motorværn. S1 og S2 er de to stopkontakter som er placeret i hhv. motorstyrekassens låge og i fjernbetjeningen. S3 og S4 er kontakterne til at få motoren til at køre frem. Her de kontakterne også placeret i låget til motorstyrekassen og i fjernbetjeningen. S5 og S6 får motoren til at bakke. K1 er den ene kontaktoren med de to NC og NO kontakter. K2 er den anden kontaktor også med to kontakter (NC og NO). P1, P2 og P3 er de tre lamper til indikation af hhv. motor frem, motor bak og termofejl. Som nævnt tidligere i dette afsnit føres et 5 x 1,5 mm 2 PVIK kabel til et kraftstik. Her tilsluttes en motor med en blød tilledning på 4 x 1 mm 2 CU. Motoren der tilsluttes er en 23 Motorens fuldlaststrøm kan aflæses på motorens mærkeplade. 24 Se billeder af denne installation på bilag 3 Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 22

23 tre faset elektromotor. Denne type motor kan kobles på to forskellige måder. Enten kobles den i stjerne Y eller trekant. Figur 10: Figuren viser koblingerne af spolerne i motoren i hhv. trekant og stjerne. Forskellen på de to koblingsmåder er kort fortalt at der mellem to faser enten er sat en (trekant) eller to (stjerne) spoler. Hvordan motoren skal kobles afhænger af hvor stor en netspænding den enkelte spole kan tåle. Kobler man fx en motor i trekant, skal den enkelte spole kunne klare dobbelt så stor spænding, end den enkelte spole i en stjernekobling. Kan den enkelte spole fx klare 230 V (220 V), skal motoren kobles i stjerne, da netspændingen i Danmark er på 380 V (400 V). Kan den enkelte spole tåle en netspænding på 380 V, vælger man at koble motoren i trekant. Motoren i min stand er koblet i stjerne, da jeg på motorens mærkeplade kan aflæse at den enkelte spole kun kan tåle 220 V. På motorens klembræt kan man vha. nogle lasker (typisk af kobber) vælge hvordan motoren skal kobles. Normalt leveres en motor med tre lasker. Man benytter to lasker, hvis motoren skal kobles i stjerne, mens man benytter tre lasker, hvis man kobler motoren i trekant. Herunder er der vist et eksempel på hvordan man kobler motoren i stjerne: Figur 11: Figuren herover viser motorens klembræt med de to påsatte lasker, der gør at motoren nu er boblet i stjerne. De tre spoler har ét fælles punkt. Der er tilkoblet tre faser (L1, L2 og L3). Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 23

24 Den motor jeg har benyttet i min stand er koblet i stjerne, men uden brug af lasker. De tre klemmer (w2, u2 og v2) er forbundet ved hjælp af ledninger 25. Til denne installation er der benyttet nedenstående komponenter: 1 stk. motorstyrekasse (indeholdende DIN-skinner og kabelbakker) 1 stk. fjernbetjeningskasse med start/stop 4 stk. fjederpåvirkede startknapper (telemekanik) 2 stk. fjederpåvirket stopknap (telemekanik) 2 stk. grønne lamper (telemekanik) 1 stk. rød lampe (telemekanik) 2 stk. kontaktorer Danfoss Type CI 9 1 stk. magnetbetjent motorværn Danfoss Type TI 16 2 stk. NC kontaktsæt 2 stk. NO kontaktsæt 1 stk. AEG elektromotor, type AM 63 NY stk. PG16 forskruninger 1 stk. CEE ABL17 kraftstik (3P + N + J) 1 stk. CEE stikprop til kraft type 207 (3P + N + J) Blød tilledning af typen 4 x 1 mm 2 CU Kabler af typen 1 x 0,75 mm 2 CU (blød) Kabler af typen 5 x 1,5 mm 2 PVIK Kabler af typen 7 x 1,5 mm 2 PVIK Diverse rør, fæstningsmateriale og løsdele Kraftgruppe 2 (KRAFTSTIK) Kablet i denne kraftgruppe er af typen 5 x 2,5 mm 2 PVIK, derfor er installationen forsikret med 16 A i gruppetavlen. Installationen består af et kraftstik og der er benyttet følgende komponenter: 1 stk. CEE ABL17 kraftstik (3P + N + J) Kabel af typen 5 x 2,5 mm 2 PVIK Diverse fæstningsmaterialer og løsdele Jeg har valgt ikke at udarbejde en arbejdstegning af denne installation, da ledningsføringen er forholdsvis simpel. Fra gruppesikringen i gruppetavlen er der ført et kabel til kraftstikket. Kablet der er benyttet er et 5 x 2,5 mm 2 PVIK Enstregsdiagram Der er lavet et enstregsdiagram over standen, som er vedlagt på bilag 3. På diagrammet er der påtrykt en række numre ved de enkelte komponenter. Forklaringen på disse kan ses herunder: 1. 1-pol afbryder til trappeautomaten 2. 1-pol afbryder med kontrollys 3. Korrespondance afbryder til A korrespondancen med kryds 4. 1-pol afbryder med ledelys 25 Se evt. flere billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. 26 AEG elektromotor, type AM 63 NY4. Informationer på mærkeplade ved 50 Hz: : 220 V / Y: 380 V 1,17 A / 0,68 A 0,18 kw 1300 o/min. 27 Se evt. billeder af denne installation på Gå ind under menupunktet opgaver og vælg Standen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 24

25 5. Korrespondanceafbryder til B korrespondancen, stikkontakt med afbryder & stikkontakt uden afbryder for tilslutning af el-radiator 6. Bevægelsessensor 7. Fjernbetjeningskasse til motorstyringen 8. Universaldåse med udendørs lampe & udendørs stikkontakt med afbryder 9. Kraftstik for tilslutning af motor 10. Motorstyrekasse 11. Gruppetavlen 12. Minimodultryk til kiprelæ 13. Kraftstik 14. Krydsningsafbryder til A korrespondancen med kryds 15. El-måler 16. Kabelskab 17. Telefonstik 18. Korrespondanceafbryder til A korrespondancen med kryds pol afbryder & stikkontakt med afbryder 20. Korrespondanceafbryder til B korrespondancen pol afbryder (til den udendørs installationen) & stikkontakt med afbryder 22. Jordspyd 23. PL dåse for B korrespondancen 24. PL dåse for 1-pol afbryder 25. PL dåse for ledelys 26. PL dåse for 1-pol afbryder (til den kombinerede udendørs/indendørs installation) 27. PL dåse for A korrespondancen med kryds 28. PL dåse for kontrollys 29. PL dåse for kiprelæ 30. PL dåse for trappeautomaten 5.5 Materialeoversigt Herunder er der lavet en liste over alle de materialer der er benyttet i min stand. Antal Komponent 1 stk. Udvendig gruppetavle (UG150-18) 1 stk. 4-pol 40 A HPFI fejlstrømsafbryder 3 stk. 1-pol + N gruppeafbryder (GA-1) 2 stk. 3-pol + N gruppeafbryder (GA-1) 6 stk. 13 A sikringsskuffe sort (GA-1) 3 stk. 16 A sikringsskuffe grå (GA-1) 6 stk. 13 A sikringer 3 stk. 16 A sikringer 2 stk. Dæksel til afblænding for 6 M36 enheder 4 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1 modul) 2 stk. Fuga Baseline 63 mm ramme (1 modul) 2 stk. Fuga dåse til isætning forfra (1½ modul) 2 stk. Fuga Baseline 63 mm ramme (2½ modul) 1 stk. Fuga udvendigt underlag (2½ modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (2½ modul) 1 stk. Fuga udvendigt underlag (1½ modul) 1 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1½ modul) 5 stk. Fuga udvendigt underlag (1 modul) 5 stk. Fuga Baseline 50 mm ramme (1 modul) 2 stk. Opus 74 udvendigt underlag 1 stk. Opus 74 pakning for sammenbygning af underlag 1 stk. Universaldåse (bund) 1 stk. Dækselpakning til universaldåse Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 25

26 3 stk. Membrannipler PG16 for kabeldiameter 8-15 mm 1 stk. Opus 74 stikkontakt 2-pol med jord 1 stk. Opus 74 2-pol afbryder 440V 3 stk. Fuga 1-pol afbryder (1 modul) 4 stk. Fuga korrespondanceafbrydere (1 modul) 1 stk. Fuga krydsningsafbryder (1 modul) 3 stk. Fuga stikkontakt 2-pol med 1-pol afbryder (1½ modul) 1 stk. Fuga stikkontakt 2-pol med JORD (1½ modul) 2 stk. Fuga 1-pol afbryder med lampe 230 V (1 modul) 1 stk. Minimodul tryk (25 x 25 mm) 1 stk. Transformer (P: ~230V / S: ~12V) 1 stk. Kiprelæ (12V) 1 stk. Trappeautomat 8 stk. PL dåse 8 stk. 80 mm lampeudtag med afdækning 8 stk. Lampefatning (E27) 9 stk. Philips 60 W soft white 230 V pære 1 stk. Polyester A75 fatning (E27) 1 stk. Kuppel til A75 1 stk. JO-EL bevægelsessensor 1 stk. Motorstyrekasse 1 stk. Fjernbetjeningskasse med start/stop 4 stk. Fjederpåvirkede startknapper (telemekanik) 2 stk. Fjederpåvirkede stopknapper (telemekanik) 2 stk. Grønne lamper (telemekanik) 1 stk. Rød lampe (telemekanik) 2 stk. Kontaktorer (Danfoss type CI 9) 1 stk. Magnetbetjent motorværn (Danfoss type TI 16) 2 stk. NC kontaktsæt 2 stk. NO kontaktsæt 1 stk. AEG elektromotor (type AM 63 NY4) 3 stk. PG16 forskruninger 2 stk. CEE ABL17 kraftstik (3P + N + J) 1 stk. CEE stikprop til kraft type 207 (3P + N + J) 1 stk. Stikprop 2-pol med jord 1 stk. Siemens el-radiator (~220V/400W) 1 stk. Fjeder for trykkontakt 1 stk. Jordspyd 3 m Blød tilledning (3 x 0,75 mm 2 ) 0,5 m Blød tilledning (4 x 1 mm 2 ) 4,5 m Kabler af typen 3 x 0,5 mm 2 (telefonkabel) 8 m Kabler af typen 1 x 0,75 mm 2 CU (blød) 110 m Kabler af typen 1 x 1,5 mm 2 CU 11 m Kabler af typen 3 x 1,5 mm 2 PVIK 2,5 m Kabler af typen 4 x 1,5 mm 2 PVIK 4 m Kabler af typen 5 x 1,5 mm 2 PVIK 3,5 m Kabler af typen 7 x 1,5 mm 2 PVIK 6 m Kabler af typen 1 x 2,5 mm 2 PVIK 2,5 m Kabler af typen 5 x 2,5 mm 2 PVIK 3 m Kabler af typen 1 x 6 mm 2 90 grader CU 15 m Plast rør med diameter på 16 mm 17 m Slangerør (Flexrør) med diameter på 16 mm Diverse fæstningsmaterialer og løsdele Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 26

27 5.6 Varmetabsberegning Den gruppetavle jeg har valgt at benytte i min stand er af typen UG Denne må belastes med en maksimal samtidig effekt på 35 W. Herunder vil jeg opstille et regnestykke der viser de enkelte komponenters effektforbrug i gruppetavlen. 1 stk. HPFI (40 A) (4-pol) 12,80 W 3 stk. 1-pol + N (13 A) (GA1) (3 x 2,7 W) 8,10 W 1 stk. 3-pol + N (13 A) (GA1) 7,80 W 1 stk. 3-pol + N (16 A) (GA1) 7,60 W 1 stk. Kiprelæ 1,20 W 1 stk. Transformator 6,70 W 1 stk. Trappeautomat 1,00 W I alt (komponenter) 45,20 W Hertil adderes interne ledningers effektforbrug, som regnes som 15 % af komponenternes samlede effektforbrug. Komponenter Interne ledninger (15 %) I alt (komponenter & interne ledninger) 45,20 W 6,78 W 51,98 W Den aktuelle samtidige installerede effekt findes ved at multiplicere de samlede komponenter & interne ledningers effekt med samtidighedsfaktoren. Den findes ved at se på hvor mange afgående strømkredse der max er fra de enkelte faser. L1 3 afgående strømkredse Lysgruppe 1, kraftgruppe 1 og kraftgruppe 2. L2 3 afgående strømkredse Lysgruppe 2, kraftgruppe 1 og kraftgruppe 2. L3 3 afgående strømkredse Lysgruppe 3, kraftgruppe 1 og kraftgruppe 2. Vi har altså max 3 afgående strømkredse fra gruppetavlen. Derfor har vi en samtidighedsfaktor på 0,8. Det endelige regnestykke kommer derfor til at se ud som følgende: 51,98 W x 0,8 2 = 33,3 W Gruppetavlen i min stand overholder derved reglerne mht. en maksimal samtidig effekt på 35 W for den type gruppetavle der er opsat i min stand (UG150-18). 5.7 Slutkontrol Inden installationen afsluttes helt og afleveres til kunden, udføres en slutkontrol af installationen. Denne kontrol tager udgangspunkt i et afkrydsningsskema, som udfyldes af installatøren, som derved står inde for at installationerne er kontrolleret og opfylder gældende regler. Jeg har foretaget en slutkontrol af min Stand og udfyldt er afkrydsningsskema 28. Heri indgår blandt andet en isolationsprøve af standen, kontrol af spændingen, en funktionsprøve, test af fejlstrømsafbryderen (HPFI-relæet) samt en række andre test og informationer omhandlende installationen. 28 Afkrydsningsskemaet der indgår i slutkontrollen er vedlagt på bilag 4. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 27

28 6.0 Konklusion Efter at have gennemgået URO-forløbet på elektrikeruddannelsens grundforløb, føler jeg at undervisningsforløbet har været tilrettelagt så der gennem det meste af forløbet har været en god balance mellem teori og praksis. Opbygningen med at lade os elever suge den fornødne viden til os i de tidlige morgentimer, for derpå at udføre det teori-relevante praktiske arbejde i standen har været rigtig godt. Ideen med denne undervisningsform er helt sikkert at få den tilegnede viden banket ordentligt på plads hos den enkelte elev. Til tider har det været svært at sætte billeder på teorien, men det efterfølgende arbejde i standen er meget konstruktivt for teori-forståelsen. Arbejdsmåden har ligeledes været motiverende, hvilket har udmøntet sig i at det, for mit vedkommende, har været utroligt dejligt at komme i standen og udføre et forhåbentligt godt stykke arbejde og se hvordan den tillærte teori kan omsættes i praksis. 7.0 Afslutning Jeg indledte denne opgave med at fastslå at jeg ville forsøge at afdække de områder vi har beskæftiget os med i løbet af URO-forløbet. Dette har jeg gjort ved at opbygge rapporten således at jeg indleder med at beskrive arbejdsforløbet i kronologisk rækkefølge med forarbejdet og opbygningen af gruppetavlen. Derpå går jeg væk fra kronologien og tager fat i den enkelte installation i hver af grupperne for på den måde at skabe et bedre overblik og en rød tråd gennem rapporten. Dette er omtalt i det indledende kapitel 4.0 Metodevalg. Jeg føler at denne rapport er et godt billede af mit arbejde i standen. Det arbejde jeg har lagt i rapporten er, for mit eget vedkommende, med til at repetere de enkelte emner fra teorien gennem URO-forløbet. Efter URO-forløbet føler jeg mig godt rustet til en kommende læreplads som elektriker. Mit ønske er at arbejde med området styring og reguleringsteknik, hvis muligheden byder sig. Denne rapport og vedlagte bilag kan ses/hentes på hjemmesiden under menupunktet opgaver. Der er ligeledes mulighed for at se et større udvalg af billeder af den færdige stand og de enkelte installationer. 8.0 Litteraturliste Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6 Elektriske installationer, 1. udgave, 2. oplag. Kompendier i forbindelse med undervisningen LK kataloget Bilagsliste Der er vedlagt følgende bilag til denne rapport. 1. Installationer i de enkelte grupper (mærkning på gruppetavlen) 2. Billeder af udvalgte installationer 3. Enstregsdiagram over Standen 4. Slutkontrol (afkrydsningsskema) Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 28

29 Bilag 1 Installationer i de enkelte grupper (mærkning på gruppetavlen) LYS 1 (max 13 A) o B korrespondance o Stikkontakt (med afbryder) o Stikkontakt (uden afbryder) til varmeovn (radiator) o 1 pol med ledelys o 1 pol med kontrollys LYS 2 (max 13 A) o Kiprelæ (12 V) o Trappeautomat o Udendørs bevægelsessensor til udendørs og indendørs lampe o Indendørs afbryder til udendørs lampe og indendørs lampe samt stikkontakt (med afbryder) o 230 V udendørs stikkontakt (med afbryder) LYS 3 (max 13 A) o 1 pol med stikkontakt (med afbryder) o A korrespondance med kryds MOTORSTYRING (max 13 A) o Motorværn med lokal og fjernbetjent frem/bak styring med gensidig spærring KRAFTSTIK (max 16 A) o Kraftstik Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 29

30 Bilag 2 - Billeder af udvalgte installationer Billede 1: Udsnit af gruppetavlen (de tre lysgrupper, transformatoren, kiprelæet og trappeautomaten). Billede 2: Motorstyrekassen. Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 30

31 Bilag 3 Enstregsdiagram over Standen Rune Zaar Østergaard runeonline.dk 31

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Grundlæggende principper Anlægstyper Der skelnes mellem to typer anlæg: - Traditionel installation - Intelligent installation IBI, Intelligente Bygningsinstallationer Et traditionelt styret anlæg er et

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber Adresse Hyrupvej 18 Postnr. og by 6541 Bevtoft Dato 08.04.2014 Udløbsdato 08.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger kob Møller Buchwald Adresse Engvej 5 Postnr. og by 6640 Lunderskov Dato 18.11.2014 Udløbsdato 18.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Kent Lyager Laursen Adresse Anemonevej 22 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf. for ejendommen Sælger Tomas Jensen & Kira Svensson Adresse Risbystræde 20 Postnr. og by 2620 Albertslund Dato 15.04.2014 Udløbsdato 15.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000 for ejendommen Sælger Tobias Petersen Adresse Græsvængevej 10 Postnr. og by 5960 Marstal Dato 18.09.2014 Udløbsdato 18.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Tommi Svend Højbjerg Adresse Langstedgyden 5 Postnr. og by 5610 Assens Dato 09.03.2014 Udløbsdato 09.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Produktkatalog. www.ledhuset.dk

Produktkatalog. www.ledhuset.dk Produktkatalog LEDHuset Føvling kirkevej 1 6683 Føvling kontakt@ledhuset.dk +45 3014 3616 1 Katalogets indholdsfortegnelse 1: Forside 2: Indholdsfortegnelse 3: XT8 LED Rør 140/165 LM/W 4: FT8 LED Rør 100124

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Niels & nne Refsgaard Adresse Liljehaven 35 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 07.05.2014 Udløbsdato 07.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Adresse Rosenvej 41 Postnr. og by 6400 Sønderborg Dato 12.03.2015 Udløbsdato 12.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Afsnit 13 TAVLER 776

Afsnit 13 TAVLER 776 776 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide Oversigt over de mest almindelige produkter hos Vanpée Download Kvik-Guide kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Boligtavler Legrand tavler 1R hvid 1 stk. Gruppeafdækning 1x13 modul kl. II 131111

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til Gamle kontakter Hvad kan man skifte til Når du vil skifte fra gammelt til nyt Der er flere fordele ved at udskifte gamle afbrydere og stikkontakter. Du opnår en mere sikker og tidssvarende installation,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere