årsrapport Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982"

Transkript

1 årsrapport Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.:

2 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal 12 indhold Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 19 Balance pr. 30. juni 20 Pengestrømsopgørelse 22 Noter 24 Kort om Elbek & Vejrup 34 2 årsrapport

3 forord Stor fremgang efter skarpt fokus på kerneaktiviteter Efter gennemgribende forandringer og omstilling af forretningsgrundlaget året forinden fokuserede Elbek & Vejrup i regnskabsåret 2011/2012 igen indsatsen på sine kerneaktiviteter. Resultatet blev en fremgang på 9 mio.kr. i forhold til sidste år til 9,7 mio. kr. De finansielle resultater for året er tilfredsstillende og viser med stor tydelighed, at vores strategiske dispositioner har været rigtige. Det gælder ikke mindst fusionen med Navi Partner Randers i juli 2010, som blev endeligt gennemført i regnskabsåret 2011/2012 og også her begyndte at vise sin sande værdi.vores komplette portefølje af moderne og effektive it-løsninger til offentlige og private kunder inden for en lang række brancher, som fusionen skabte, har vist sig fantastisk værdifuld i konkurrencen om opgaverne. Således ser vi flere og flere eksempler på, at kunderne vælger os, fordi vi som vores kerneydelse kan levere præcis den skræddersyede og gennemprøvede løsning, som deres branche har brug for. Denne forbedring af vores konkurrenceevne forventer vi at nyde godt af også i årene fremover. Vores fokus på netop kerneaktiviteterne blev yderligere skærpet med frasalget af datterselskabet Datatech, der forhandler hardware, i løbet af regnskabsåret. Med salget frigjorde vi ressourcer og kapital til yderligere udvikling af vores kerneforretning, som er rådgivning om forretningsoptimering baseret på specialiserede software-løsninger til en række forskellige brancher. Bestyrelsen fra venstre: Lene Strangholt, Lars Vejrup, Kurt Vilstrup, Niels Elbek, John Frederiksen og Morten Bræmer Jensen Vi ser således optimistisk på fremtiden og mulighederne for yderligere at udvikle virksomheden fremadrettet. Niels Elbek Administrerende direktør Med den veludførte integration af Navi Partner Randers, frasalget af Datatech og det skærpede fokus på kerneaktiviteterne er Elbek & Vejrup i rigtig god gænge, hvilket regnskabet for året også viser. At andre deler den opfattelse, fik vi bevis for, da Elbek & Vejrup i løbet af regnskabsåret blev kåret til den bedste ejerledede virksomhed i Østjylland, hvilket naturligvis er en cadeau og styrker tilliden til, at vi gør tingene rigtigt. årsrapport

4 ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2012 for Elbek & Vejrup A/S. af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 21. september 2012 Elbek & Vejrup A/S Direktion Niels Elbek Lars Christian Vejrup Bestyrelse John Frederiksen Formand Niels Elbek Lars Christian Vejrup Lene Krabbe Strangholt Morten Bræmer Jensen Kurt Vilstrup Dirigent John Frederiksen 4 årsrapport

5 den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Elbek & Vejrup A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Elbek & Vejrup A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2012 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for henholdsvis koncernen og selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 21. september 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Michael Bach Steen Andersen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor årsrapport

6 selskabsoplysninger SELSKABET Elbek & Vejrup A/S Tangen Aarhus N ADVOKAT Deichmann Advokatfirma Rosensgade Aarhus C Hjemstedskommune: Aarhus CVR-nr.: Regnskabsår: 1. juli juni 2012 BESTYRELSE John Frederiksen, formand Niels Elbek Lars Christian Vejrup Kurt Vilstrup Lene Krabbe Strangholt Morten Bræmer Jensen REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Åboulevarden Aarhus C BANK Nykredit Domkirkepladsen Aarhus C DIREKTION Niels Elbek Lars Christian Vejrup 6 årsrapport

7 koncernoversigt Navn og hjemstedskommune Aktiekapital i tkr. Selskabskapital i tkr. til ultimo kurs Ejerandel Datterselskaber (er medtaget i konsolideringen) Associerede selskaber (indgår ikke i konsolideringen) C5 Partnergruppen Aps, Aarhus Navi Partner A/S, Randers % % årsrapport

8 8 årsrapport

9 ledelsesberetning Koncernens aktiviteter Elbek & Vejrups hovedaktivitet er rådgivning om forretningsoptimering baseret på specialiserede software-løsninger, som vi udvikler og implementerer til en række forskellige brancher. I den offentlige sektor har vi særlige kompetencer og løsninger til kommunerne serviceselskaber, herunder teknisk forvaltning, forsyningsvirksomhederne og den statslige sektor. I den private sektor er vores indsats primært rettet mod transport-, entreprenør- og anlægsvirksomheder. Aktiviteterne omfatter også brancheløsninger til ejendomsadministration, forenings- og medlemsstyring, miljø- og affaldshåndtering, revision samt privat forsyning og forbrugsafregning foruden generelle løsninger til handel og industri. Vores løsninger baserer sig på Microsofts forretningssystemer, Dynamics NAV, Dynamics C5, SharePoint, CRM/xRM, SQL og.net. Desuden tilbyder vi i stigende omfang udvikling og implementering af mobile løsninger til blandt andet iphone, ipad og Android-enheder. Usikkerhed ved indregning og måling Grundet lavere forventet indtjening har vi valgt at nedskrive værdien af goodwill opstået i forbindelse med køb af Navi Partner med t.kr i regnskabsåret. Værdien af goodwill udgør herefter t.kr. Der beror en vis usikkerhed, da de erhvervede aktiviteter udgør en fuldstændig integreret del af selskabet og ikke kan måles særskilt. Værdien vurderes fortsat at være til stede. Udviklingen i aktiviteter Virksomheden har i regnskabsåret afsluttet flere strategiske tiltag og genoprettet et skarpt fokus på kerneaktiviteterne. De omstillinger, der blev gennemført og igangsat i året forinden, har givet gevinst, hvilket også tydeligt afspejles i den store fremgang i årets resultat. Således er fusionen med Navi Partner nu fuldt gennemført, og datterselskabet Datatech er solgt fra, således at virksomheden fremstår trimmet og velsmurt, hvilket en markant forbedret drift også vidner om. Driftsforbedringen er blandt andet baseret på, at vi i året har solgt mere rådgivning end i det foregående år. Netop rådgivningen er en central del af vores forretning, fordi det er et område, hvor vi kan skille os ud fra konkurrenterne. Samtidig er dækningsbidraget på rådgivningen højt. Som en direkte gevinst af fusionen med Navi Partner lykkedes det at få en stigende tilgang af nye kunder. F. eks. indenfor ejendomsadministration, miljø-sektoren, revision og servicemanagement. På samme måde har det strategiske samarbejde, vi i årets løb indgik med KMD, vist sig meget værdifuldt. Det er tydeligt, at forventningen bag samarbejdet at kommunale kunder ville foretrække en samlet leverandør med det bedste fra begge virksomheders sortiment - holder stik, og det har givet os en række nye kunder. Virksomheden har i regnskabsåret fortsat sin udbygning af sortimentet af mobile løsninger til blandt andet iphone, ipad og Android-enheder. Markedet for mobile løsninger er voksende med markant efterspørgsel fra både offentlige og private kunder. Synergi Vi konsta terede i regnskabsåret, at de tidligere synergier ved ejerskabet af hardwareleverandøren Datatech ikke længere eksisterede i nødvendigt omfang. Det hænger blandt andet sammen med den generelle udvikling i markedet, hvor mulighederne for at drive it-løsninger fra eksterne datacentre, de såkaldte cloud-løsninger, udbygges hastigt. Det medfører en øget efterspørgsel efter sådanne løsninger, hvor kunderne kan få drevet deres løsninger hos netop de leverandører, som er specialiserede i deres branche. Derfor frasolgte vi i løbet af regnskabsåret Datatech og frigjorde dermed ressourcer og kapital til yderligere udvikling af vores kerneforretning. Kundetilgang Regnskabsåret har budt på tilgang af nye kunder fra både de private og offentlige sektorer. Vi har således budt velkommen til en del nye kunder inden for vores forbrugsafregningssystem til private/offentlige forsyningsvirksomheder, ejendomsselskaber og entreprenørvirksomheder. Elbek & Vejrup har ni bran- årsrapport

10 ledelsesberetning cher, hvor der har været kundetilvækst inden for alle områder. Eksisterende kunder Elbek & Vejrup har i mange år baseret sin forretning på en stor loyal kundebase, og også i året har ordrer fra eksisterende kunder udgjort en betydelig del af vores forretning. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Udfordringer Det er som i tidligere år en stor udfordring for os at tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i det omfang, som vi har behov for den. Som specialiseret leverandør af rådgivning og moderne it-løsninger i høj kvalitet har vi behov for medarbejdere med stærke kompetencer, som der ikke findes mange af, og som derfor er udfordrende at finde og fastholde. Vi har i regnskabsåret ansat en ny HR-chef og siden lagt en ny HR-strategi med et endnu større fokus på udvikling af medarbejdere og samarbejdskompetencer for at kunne imødegå den udfordring, som knapheden på kvalificeret arbejdskraft bliver ved at udgøre. Potentiale Elbek & Vejrup er i rigtig god gænge, hvilket regnskabet for året er et klart udtryk for. Vi ser således optimistisk på fremtiden og mulighederne for yderligere at udvikle virksomheden fremadrettet. Virksomhedens påvirkning på det eksterne miljø Selskabet er sit ansvar bevidst omkring påvirkninger af det omgivende miljø. Særlige risici Det er ledelsens opfattelse, at koncernen ikke har påtaget sig særlige risici, og at der heller ikke inden for koncernens forretningsområder er særlige risici. Kundegruppen er fordelt på det offentlige marked og erhvervsvirksomheder. Ydelserne omfatter både nysalg, vedligeholdelse og kontraktarbejde. På denne baggrund er det vores opfattelse, at koncernen vil kunne modstå forandringer i konjunkturer. 10 årsrapport

11 ledelsesberetning årsrapport

12 hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal i t. kr.: Koncern: Moderselskab: 2011/ / / / / / / / / /2008 Hovedtal Resultat Årets nettoomsætning Resultat af primær drift , Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Nøgletal Overskudsgrad (%) 1,1 1,9 11,1 13,0 7,7 2,8 1,1 16,0 21,1 13,9 Afkastningsgrad (%) 2,4 4,1 26,7 25,9 15,8 4,0 1,6 28,5 31,3 20,0 Soliditetsgrad (%) 28,0 11,8 21,4 21,2 14,7 28,9 14,7 28,2 28,9 21,9 Egenkapital -forrentning (%) 57,6 7,3 70,8 79,7 47,7 29,8 0,7 80,2 105,8 86,5 Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker Overskudsgrad (%) = Resultat før finansielle poster x 100 Omsætning Virksomhedens overskudsgrad er et udtryk for, hvorledes omkostninger og indtægter tilpasses hinanden. Afkastningsgrad (%) = Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Soliditetsgrad (%) = Egenkapitalen ultimo x 100 Virksomhedens forrentning af den samlede kapital, der er investeret i virksomheden. Virksomhedens egenkapital udgør af de samlede passiver. Samlede aktiver ultimo Egenkapitalens forrentning (%) = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. 12 årsrapport

13 årsrapport

14 anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem) og reglerne om koncernregnskab Årsregnskabet er ud over ovennævnte aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncern- og årsregnskabet aflægges i hele tusinde kroner. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Elbek & Vejrup A/S (modervirksomheden) og datterselskaberne, Datatech A/S, Dansk Software Center A/S og C5 Partnergruppen Aps, som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dets dattervirksomhed. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne 14 årsrapport

15 anvendt regnskabspraksis aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen over 5-15 år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Udførte arbejder for fremmed regning indregnes, i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger og færdiggørelsesgraden på balancedagen på det enkelte projekt kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Vareforbrug Vareforbrug omfatter det forbrug af varer og tjenesteydelser, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.v. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner til selskabets personale samt øvrige personaleomkostninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedr. værdipapirer samt gebyrer m.v. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med koncernforbudne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles med de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill måles til anskaffelsesomkostninger med fradrag af afskrivninger, der beregnes lineært over 5-15 år. Der anvendes kun en afskrivningsperiode på mere end 5 år, såfremt der er tale om en strategisk erhvervelse, hvor der forventes et langsigtet afkast. Øvrige immaterielle anlægsaktiver består af tilkøbte varemærker og licenser, der afskrives over 3-5 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid og akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivning af selskabets materielle anlægsaktiver er baseret på et skøn over de enkelte aktivgruppers brugstid og beregnes lineært: Indretning af lejede lokaler: 6 år Befordringsmateriel: 4-8 år Andre anlæg og driftsmateriel: 2-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. årsrapport

16 anvendt regnskabspraksis Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til anskaffelses- eller kostpris, opgjort efter FIFO-princippet eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Kostpris for handelsvarer og fremstillede varer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Andre finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris. Andre finaniselle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede obligationer. Disse aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele måles med udgangspunkt i virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Resterende goodwill-beløb indgår i værdien. Hvor ejerandelen er mindre end 100%, indregnes en forholdsmæssig andel af kapitalandelene. I resultatopgørelsen indregnes resultatet fra tilknyttede virksomheder. Hvor ejerandelen er mindre end 100%, indregnes en forholdsmæssig resultatandel. Årets afskrivning på goodwill er fratrukket i de indregnede resultatandele. Et beløb svarende til årets nettoopskrivning af kapitalandelenes værdi indregnes under egenkapitalposten nettoopskrivning efter indre værdis metode. Når salgsværdien på et projekt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 16 årsrapport

17 anvendt regnskabspraksis Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til den laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afog nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet, finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. årsrapport

18 18 årsrapport

19 resultatopgørelse 1. juli juni 2012 Koncern: Moderselskab: Note 2011/ / / /2011 Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Driftsresultat Generel indtægt af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Generel omkostning af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af værdipapirer, der er anlægsaktiver Udgifter af værdipapirer, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteressers andel af resultat i tilknyttede virsomheder Moderselskabets andel af koncernresultatet Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapitalen Nettoopskrivning af kapitalandele 14 0 Foreslået udbytte for regnskabsåret Disponeret i alt årsrapport

20 balance pr. 30. juni Aktiver Koncern: Moderselskab: Note Goodwill Øvrige immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Andre værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt årsrapport

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere