Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger."

Transkript

1 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus Syd Menighed. Her havde jeg lært sandhe den at kende ved stu die m e d Bernt og Lis Frandsen. Jeg havde fået job hos Brødrene Gra m i Vojens. Jeg fik en 1½ værelses k ælderlejlighed på Kløvervej i Vojens. Inden det ko m så langt havde jeg været lidt run d t for en slags introduktion og snakket me d forskellige brødre, mine daværen de svigerforældre havde haft en fortid i Haderslev Menighed, så vi besøgte først den salvede bro der Hans Hansen i Starup og fik at vide at der lå en menighed i Over Jerstal. Hold da fast ha n havde m a nge oplevelser at berette o m, blandt andet en gang ha n blev sat i kachotten i Haderslev for at forkynde, og at ha n straks dagen efter ha n ko m u d, fortsatte hvor ha n slap. (For resten så er det ha ns tidligere h us Viggo Andersen bor i). Efter rundturen i Haderslev tog vi til Over Jerstal for at besøge Anton Træsko man d Hansen. Her fortsatte hyggen me d m a nge af de oplevelser ha n havde oplevet, sa mt lidt o m stævnerne på Har monien i Haderslev hvor mine svigerforældre også havde været me d. Men vi fik opklaret hvornår der var m ø detider, sa m t at der var en gru p pe på Syrenvej (parallelgade til Kløvervej) hos Harry og Ingelise Hansen (senere Kamp man). Her ko m mer en af mine store oplevelser: Jeg var en d n u ikke døbt (blev jeg 20.septe mber 1969) og var m u tters alene, ken dte ikke en sjæl, nyt arbejde og ny bop æl. Men førstko m ne tirs dag skulle jeg jo til bogstudie o m me hos fam. Kamp man (Hansen). Med nerverne u den på tøjet fandt jeg det rækkeh us, hvor stu diet blev afholdt, m e d tilbageholdt ån de dr æ t fik jeg ringet på døren, og u d ko m en da me (Ingelise). Jeg fik fre msta m met mit navn, og fortalte at jeg havde fået adressen af Anton, og at jeg gerne ville være me d til deres bogstudie. Straks blev døren åbnet helt, jeg blev inviteret me d ind, Ingelise var meget åben og imødeko m me n de, vi havde et hyggeligt bogstudie, og det blev end da til kaffe og oste ma d der bagefter. Jeg var ekstre m benovet over at ko m me so m en frem me d fra Århus til Vojens, banke på en dør og blive m o dtaget me d

2 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 2 af 13 åbne ar me, jo vi tjener i en fantastisk organisation. Det blev siden til m a nge kop per kaffe og oste madder, ja m a n følte sig so m en del af fa milien også me d deres to børn Lene og Lars. Vi var sa m men til rigtig m a nge ting, tjenesten selvfølgelig, u dflugter m m. ja vi byggede end da to h use ved siden af hinan den i Over Jerstal. Men nu lidt tilbage til menigheden igen: Det med opsplitningen til Arnum (Gram) Menighed, kan jeg ku n bekræfte, da jeg ko m herne d, var det lige sket, og jeg har en d da været m e d bro der Harry Kamp man u de at holde foredrag i Den gamle skole i Arnu m. Grundstammen i Nustrup me nighed (fra 1938) var bl.a. Tø m mer / s nedker mester Sofus og Marie Møller der havde bo p æl /v ærksted og sa mlingssted på Blomtoften i Nustrup. Senere byggede søn nen Hans og Agnes Møller et to - etages h us på Dæ m ningen i Nustru p, og her blev overetagen anvendt til Rigssal. Hans og Agnes flyttede efter forældrenes dø d til Blomtoften. Men når vi taler o m Nustrup /Vojens Menighed, så er jeg ikke så sikker på at det årstal 1969 so m er oplyst (af Willy Perschke) ste m mer, jeg m e ner at have været i me nigheden 1 til 2 år inden vi igen donerede brødre til det der nu ko m til at he d de Vojens Menighed (det vil sige at vi s narere er i 1971). Menigheden i Nustrup var blevet for stor efter forholdene, det sa m me var h æ n d t for Over Jerstal, så det var ganske naturligt at lave en Vojens Menighed da en stor del af de brødre der ko m til at høre til her, også boede her eller nor d for byen, det betød en op deling af distriktet me d en vandret linie lige syd for Vojens. Nu var det jo så, u n der de givne forhold (myndighederne i Vojens kunne ikke lide os) u m uligt at få lov til at bygge en Rigssal i Vojens, så m a n tog til takke me d lidt min dre. Det viste sig m uligt at få et fast lånearrange ment o m en såkaldt Gildesal i bunden af et boligko m pleks. I praksis lidt bøvlet, der skulle stilles stole fre m inden m ø de, og væk igen efter m ø de, det lugtede tit af røg eller det der var værre. Menigheden i Gram voksede og der blev h urtigt brug for en ny Rigssal, so m vi fra Over Jerstal også var m e d til at opføre (et gæt m å blive ca. 1972). En af de h æ n delser m a n h usker herfra var; at det var meningen at den skulle opføre i gasbetonsten, og at den skulle stå me d disse sten rå og ubehan dlet. Men en af de brø dre der skulle stryge tr æbeskyttelse på i gavlene tabte en s pa n d træbeskyttelse m e d det resultat at et stort areal af en devægen blev n æ s ten sort. Det forklarer hvorfor den herefter optrå dte so m hvid malede gasbetonsten. Men selv den Rigssal er m a n så vokset u d af og der er bygget en ny via Rigssalsforeningen, so m h urtigbyg her i ca

3 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 3 af 13 Den første Rigssal i Over Jerstal blev erhvervet i Det var so m broder Anton Hansen siger en solid lagerbygning, det skal dog retfærdigvis siges at den ind i mellem havde været anven dt til hø nsestald, og siden stået to m et stykke tid. Men bygningen blev restaureret, der blev lavet toiletter og sågar en lille 1 værelses lejlighed. Denne bygning tjente sit for mål so m Rigssal i 20 år, selvfølgelig m e d et par restaureringer u n dervejs, sidst var i ca. 1971, efter at vores sidste s pecialpioner Finn Mikkelsen blev flyttet til en an den m e nighed, der blev frisket noget op og lejligheden blev inddraget til blad / bog u dlevering. Før Finn havde vi et an det s pecialpionerpar boen de Erik Jørgensen og h ustru. I starten var denne første Rigssal u dstyret m e d hårde træbænke, og hen af vejen blev de u d skiftet m e d tilsvaren de hårde træ klapstole, i øvrigt noget vakkelvor ne. Efter sidste restaurering var væggene mint - grønne, u n dtagen bagvægen på po diet so m var sort m e d et tr ægitter i lyst tr æ. På gulvet var der et såkaldt kokus - t æ p pe, so m havde den egenskab at det voksede og voksede. I starten var der ikke noget der he d forst ærker og mikrofoner, ikke før vi først p røvede me d ga mle båndo ptagere m m. For til sidst at en de me d en forst ærker so m u n dertegnede byggede u d fra bygges æt. Men de fattige fysiske rammer til trods, var det en meget varm m enighed. Vi havde jo sta digt de fleste af de ga mle kæ m per (første generation) iblandt os. Først om nogle af dem der har forladt os, det var brødre so m Peter Bertelsen, Gustav Svendsen (Æ post), Hans Jensen (Astrid Jensens m a n d). Hans Jensen er også o mtalt i beretningen o m Broder Anton Hansens (af Felix). Jeg fik den forret at stu derer me d Æ post s datter (Katrine Frier) i starten sa m men m e d Willy Perschke og siden me d min h ustru. Vi fik m a nge s p æ n de n de beretninger fra den tidlige start, en af de m er blevet fortalt i Rigssalen so m o m den var o m Anton, men det var faktisk Gustav (Æ post) der var en tur i tjenesten so m så ofte før, men n u h æ n dte det at det var høsttid, og et af de besøg ha n ko m ind på, var en hektisk land ma n d m e d sveden drivende ned af ansigtet: Hvad vil d u? lød det lidt bøst, Gustav gjorde ha m beken dt me d sit æ rinde, hvortil land ma n den svarede: I stedet for det der pjat, så kunne d u jo give en hån d m e d her!. Som sagt så gjort, Gustav s møgede æ r merne op og gav de n en skalle, faktisk i flere timer. Jeg behøver vel ikke føje til, at de fik sig et hold galt gue s nak (en god sa m tale), og at det blev et genbesøg. Peter Bertelsen s og Hans Jensen s meritter ken der jeg ikke så meget til, m e n Hans es h ustru Astrid var en stabil og trofast tjener for Jehova i m a nge år, selv de sidste 5-10 år hvor h u n var lænket til hje m met, benyttede h u n hver en lejlighed til at forkynde. Her er også en lille lun episode, en dag da den p urunge Mikael Ras m ussen havde været i tjenesten, fik han den idé (som så

4 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 4 af 13 ofte før) at besøge Astrid, me n denne gang havde han en stor isvaffel m e d til begge, jeg behøver vel ikke føje til, at den gjorde lykke, og so m altid blev der slu dret o m stort og s måt. Astrid var altid m eget gavmild, m a n kunne ikke besøge hende u den at den stod på kaffe eller i det min dste bu m (slik). Selv i de m a nge år der var bogstudiegru p pe hos he n de slutte m ø det altid me d at bu m - skålen blev budt rundt (og ofte var der kaffe også). Så lidt om nogle af dem jeg fik lov til at opleve (Generation 1): Anton og Katrine Hansen Ja Anton var jo tr æsko ma n d, og det var han på flere m å der, dels af p rofession og dels ved det, at ha n ku n ne vade lige ind i folk me d tr æ sko på. Uanset hvorda n de besøgende var i hu m øret, så en dte det altid me d, at de var i godt h u mør og de havde haft en fin sa m tale. Der har jeg så en personlig oplevelse m e d ha m: Det var en lørdag for middag i Øster Løgu m, og det var nok mit første år hernede, jeg skulle starte i den ene ende af gaden, og Anton i de n an den. Jeg ko m mer så ind på et besøg hvor m a n skal krydse en meter lang gårds plads inden m a n ko m mer op til hovedindgangen, jeg banker på og u d ko m mer en olm m a n d (han havde sikkert længe luret hvad jeg ko m for), alt var på tværs, og jeg fik mit livs største sk ældud. Jeg ved ikke helt hvorfor, m e n jeg har jo nok set lidt slukøret u d, da jeg ko m u d på gaden igen. I hvert fald ko m Anton, ha n kikkede på mig og s p urte hvad der var sket, jeg forklarede at jeg havde fået et m øjfald inde på dette besøg. Så var det et eller an det der satte skub i Anton, idet ha n sagde sådan er der ingen der behøver at behandle dig, pløjede han i fuld galop tværs over gårds pladsen, og forsvandt ind af hoved døren. Jeg ventede, og ventede, jeg t æ nkte tak s pids hvad sker der her, m e n en god halv time senere d ukkede Anton op i døren me d en s milende m a n d, ha n klap pede mig på skulderen: Skal vi så tage det n æ s te besøg. Det var en forun derlig gave han havde, selv o m de n jo nok bunde de i ha ns store k ærlighed til Jehova. Kærligheden ko m også til u d tryk når ha n havde opgaver på den teokratiske skole, ha n ku n ne aldrig blive færdig, ha ns ivrighed stak altid af m e d ha m, han havde så m eget ha n ville dele m e d os, typisk kunne et 15 min p u nkt tage 25 min. Han var også meget yd myg f.eks. sagde han altid tak når han var fær dig me d et p u nkt og forlod talerstolen. Han var meget afholdt i byen også, et ekse m pel: Et af de sidste år ha n levede, ko m han over til slagteren (ja der var en i Over Jerstal de ngang) en juleaftens dag, slagteren s p urgte hvad han skulle have juleaften, Anton svarede at han gerne ville have noget oksehak til en god dansk bøf. Det syntes slagteren var syn d så ha n fik sit oksekød og en lille flæskesteg til juleaften.

5 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 5 af 13 Willy (Wilhelm Carl Cristoffer Perschke) og Anna Perschke Både Willy og Anna var ekstre m kærlige, gavmilde og gæstfrie, vi var i m a nge år i grup pe hos de m i Skovby (og senere igen i Arnitlun d), den sto d ofte på kaffe, hje m melavet kakao og o m so m meren på jordb ær (fra egen have) me d fløde. Ofte fik m a n noget af årstidens frugt og grønt me d hje m fra deres have, so m i øvrigt var velplejet (alderen til trods) meget frugtbar og m e d rekordstore frugter /grønt. Willy har selv fortalt følgende h æ n delse: I starten (da de boede i Ham melev) kort efter at de havde besluttet sig for at det var sandheden de ville (nok o mkring 1946), ku n ne han ikke forstå hver aften hvor de havde sat sig for at ville til m ø de, så var cyklen p u nkteret, det gentog sig gang efter gang over en længere periode. Så en dag ko m mer Anton forbi og s pørger til de m, fordi de savner de m til m ø derne, Willy forklarer sit problem, hvortil Anton siger: Undskyld, m e n havde d u forventet dig an det, h usk hve m vor store m o d stander er. Du bliver nø dt til at gøre op me d dig selv, at der ikke er nogen u n dskyldning for ikke at ko m me afsted. Og ganske rigtig, de n æ s te to gange beslutter Willy sig for at gå til m ø de da cyklen er flad. Tro det eller lad være, cyklen var aldrig mere flad når de skulle til m ø de. Og det me d at overholde m ø derne, det blev siddende i Willy lige til ha ns død, Willy var der altid selv da ha n ko m op i årene. Fra h us til h us var Willy m eget direkte, hvis folk ikke ville lytte, så ku n ne ha n finde på at sige at de ville gå fortabt i Har magedon. Han var også ukuelig optimist, Har magedon ko m mer i m orgen, Har magedon ko m mer her til efteråret. Han havde virkelig en stor tjeneste, på trods af at ha n ikke selv havde bil, de fleste af ha ns naboer var også hans genbesøg, og de elskede ha m og ha ns ligefre m me væsen. Og sto d m a n og m a nglede en aftale (måske fordi m a n var hjælpepioner), ringede d u til Willy, så s me d han hvad han havde i h æ n derne, og s p urgte: Hvornår kan d u være her søster / b ro der? Som tidligere n ævnt var jeg ofte m e d Willy på adskillige studier, på trods af at ha n ikke var lærd, men jord - og betonarbejder var ha n fre mragende til at u n dervise. Til ældste mø derne havde ha n sin egen mening, ikke at ha n skiltede me d den, m e n når alle havde fået sagt det de mente og var blevet mere eller min dre enige o m dét, og m a n så s p urgte Willy: Hvad m e ner d u?. Så var ha n ofte af en lidt an den m e ning og havde fine argu menter so m ofte gav u d slag på de n fælles m e ning. Jeg kunne blive ved, idet jeg ko m te m melig t æt på Willy og Anna, vi kørte ofte for de m, privat også, bl.a. når de skulle til Viborg, op og besøge Knud

6 og Anita sa mt Ingeborg og Herluf. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 6 af 13 Torvald og Line Hansen Torvald var egentlig mejerist og arbejdede derfor ofte med da m pkedler og den slags, derfor var ha n selvskrevet til ved vore min dre stævner at være kedelpasser så vi havde da m p til kogning af m a de n og varmt vand til bl.a. de interimistiske toiletterne. Line var i m a nge år inden h u n ko m på plejehjem og døde, meget svagelig og skrøbelig. Så m e dens h u n passede hje m met var Torvald altid på farten i tjenesten. I m a nge år var Torvald og Astrid Jensen makkerpar i tjenesten, de var altid lette at få øje på, for de kørte rund i en bil af typen Lloyd Alexander (dem gik der jo ikke så m a nge af, og det var to - taktere så de efterlod altid et tydeligt s por (røg) hvor de havde været), den første jeg h usker var sedan - versionen, og den sidste var så en ko mbi - version, i folkemunde kaldet Pygm æa m b ulance. Frans og Marie Herbst Iflg. Willy s beretning var Frans jo allerede me d fra den tidlige begyndelse (1936), og ha n blev gift me d Marie i 1948, så de deltog i denne tidlige tjeneste, so m ofte foregik på cykel, og de klagede sig ikke selv o m turen gik til Padborg og Tinglev. Man var jo i det hele taget god til at forene det behagelige m e d pligterne, altså gøre en tur u d af det. Desværre blev Frans psykisk syg og alle opgaverne bl.a. m e d børnene lå jo tungt på Maries skuldre. De sidste ca. 10 år af Maries liv (døde ved min dehøjtiden 2004) erken dte h u n at h u n tilhørte den lille skare. Helt i overensste m melse me d vor forståelse, at m a nge af de m Gud kalder i n u tiden er nogen der har været trofaste genne m svære prøvelser. Ved den sidste min de højtid var Marie meget syg, så syg så h u n lå og hyperventilerede, alligevel kontaktede h u n mig via Sara (hendes datter), jeg var ovre at trøste hen de me d, at vi IKKE havde glemt hende, vi skulle nok ko m me forbi me d symbolerne efter m ø det. Så da min dehøjtiden var forbi, kørte broder Harry Kam p man og jeg over til Marie, vi fortalte lidt

7 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 7 af 13 højdepunkter fra foredraget, læste skriftederne fra korinterbrevet, ba d bønnerne gav hen de symbolerne so m hun kun lige kunne nippe til. Da det var forbi, gav Marie et s uk og slap pede tydeligt af, allerede n æ s te m orgen var h u n dø d. (Ja, så tager m a n jo sit kald alvorligt). Christian Højland Æ ga m mel s me d fra Hovslun d var efter hvad jeg har hørt en slagfærdig m a n d me d kraftige me ninger. Jeg har selv kun truffet ha m nogle få gange, me n u d over at jeg ved, de ofte holdt foredrag og Vagttårnsstu die u de i deres have, så ved jeg at ha ns datter Kathrine blev gift me d Peter Ferslev, hvor de så igen på deres side fik børnene Dora, Flem ming, Margit og Jan. Grun den til at jeg n ævner de m er at jeg fik den forret at stu derer m e d bå de Peter og Kathrine, sa mt børnene Flem ming og Jan. Smedjen er således gået i arv til tredje led = Flem ming via Peter. Peter har ligget lidt stille i en periode, selv o m ha n har været offentlig foredragsholder m. m., ha n ko m mer n u i de n u dstr æk ning helbredet kan klare det. Emanuel og Pauline Poulsen Var et par k ærlige mennesker af den gamle skole, når m a n ko m på besøg dernede ved Hellevad så ku n ne m a n bå de risikerer at blive sat i arbejde, m e n beste mt også at blive begavet m e d f.eks. en helt s pan d b ær. Emanuel s helbred blev dog meget dårligt på ha ns ældre dage, han følte sig så elendig at han sa m menlignede sig me d Job. Så det blev Pauline der var den stærke part, selv da h u n til sidst m å tte på plejehjem, og en d da efter at h u n mistede benene var h u n i godt h u mør når vi besøgte hende. Hun ku n ne dog sta dig godt herse lidt m e d os, o m vi kunne gøre dit eller dat, og det gjorde vi selvfølgelig. I tjenesten var h u n m eget ihær dig, m åske også nok lidt for ihærdig, h u n var en at de m der ku n ne finde på at sk ælde de besøgte u d, og h u n brugte tricket m e d at s ætte foden i døren, hvad nok ku n ne give os an dre røde ører, me n h u n havde m a nge fine resultater. En sidste stor velgerning gjorde h u n ved sin dø d, idet h u n havde testa menteret et større

8 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 8 af 13 beløb til bygning af en ny Rigssal (i 1976). Vi havde længe haft planer, me n ingen penge (det var jo før vi fik Rigssalsforningen til at forestå disse p rojekter) før altså denne donation. Villy og Ruth Dvinge Villy kørte gu m miged i en grusgrav og Ruth var hje m megåen de h us mor, indtil en dag hvor Villy havde et u held me d geden og blev pensionist. De har aldrig haft de store midler at gøre godt m e d, til gengæld var deres hjerteru m så meget desto større. De startede m e d et lille h us (måske 50 m2), først løftede Villy loftet så der blev nor mal højde i h uset, så lavede han beboelse på loftet, så der blev to etager m m., men selv op i 1970 erne m å tte Ruth u d til hån d p u n pen i haven og p u m pe sit vand op til køkkenet. Der ko m dog elektrisk p u m pe på til sidst, ligeso m der også ko m rigtigt WC m e d rinden de vand. Sidste skud på sta m men var tilbygning af en k æ m pegarage og et par ekstra ru m. Deres bilpark startede me d et par Lloyd Alexan der, siden blev det Morris Marinaer og sidst Skoda er. De var meget afholdte, og Villy kunne på en meget beskeden m å de fyre vittigheder af, nogle gange ku n ne ha n ikke fort ælle de m færdige på grun d af bare s måfnisen. Selv da Villy var m eget syg af kr æft ko m de m eget trofast til alle m ø der. Efter Villys dø d gik der ikke lang tid før Ruth fik et par blod pro p per i hjernen og m åtte på plejehje m, h u n ko m mer dog sta dig i skrivende stund til de fleste m ø der idet h u n kører m e d Manfred og Susanne Kellmann. Felix og Johanne Jacobsen Jeg vil godt lige fort ælle et par s måting o m Felix (som betyder glæ de og det levede han op til), selv o m ha n ikke hører til Over Jerstal Menighed (var i Haderslev). Et par utroligt k ærlige me n nesker, so m boede i deres eget lille paradis ved Hoptrup, på vejen fra Hoptrup m o d Årø, gik der en lille s noet vej (kunne godt min de o m en bjergvej) ne d til højre so m en dte i en frodig dal. Felix var altid god for m a nge glade beretninger o m det indholdsrige liv so m de havde haft. Man var aldrig i tvivl hvornår Felix ko m til sta den (Haderslev), på trods af alderen ko m kørende i sin Opel Rekord, so m den på billedet (dog lyseblå), me d m o toren s u m mende i et alt for lavt gear, op ad nørregade over torvet ved biografen, på vej ne d til sin sta m plads på en b æ nk ved torvet på Gravene. Følgende beretning har jeg fået fortalt på an den hån d: Det er tilbage fra før hele torvet blev bed ækket me d m ar mor, da det m å tte holde biler der, og der holdt en del mere eller min dre suspekte personer til her. Alle havde vænnet sig til at Felix var en del

9 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 9 af 13 af bybilledet, på gadearbejde, her på en b æ nk ved torvet, der var også nogle lidt hår dkogte u nge typer. Så en dag ko m mer der nogle u nge m e n nesker forbi Felix, de er ikke s æ rligt rare over for ha m, ja virker end da truen de, straks ko m mer nogle af de her hår dkogte typer Felix til u n ds æ tning, og me d et min dre p æ n t s prog får de at vide, at de godt kan holde fingrene væk fra dere s Felix. Så nåede vi til lidt om næ ste generation (2): Poul og Hanne Juul Poul var en u ng land mandssøn so m Willy Perschke traf på, og so m tog godt imod sandhe den. Han blev faktisk vores første Menighedstjener (Præsideren de) efter at vores sidste s pecialpioner Finn Mikkelsen forlod os. Poul og Hanne var altid meget gæstfri og o msorgsfulde. Et eks. efter at vi miste de et af vore børn var vi jo i sagens natur noget ne de i kulkælderen, selv o m Karin havde givet u dtryk for at h u n ikke ønskede besøg, så ko m Hanne (og nogle gange Poul) trofast m a nge gange og op m u ntrede os. Poul og Hanne har dog også haft deres egne problemer, m e d forbud m o d at se Pouls børn af første ægteskab. Men Poul forstod at u d nytte de m uligheder der viste sig, og i dag er de me d i san d he den, datteren har været u de so m mission ær i den Dominikanske Republik (bor n u i Århus), og sønnen tjener hvor der er større behov i Norge. Efter at Poul var tvunget til at s ælge gården pga. allergi, flyttede Poul og Hanne til vores nabo menighed i Vojens (sa m me Rigssal) for at give de m en hjælpen de hån d. De er n u flyttet op i landet for at være lidt tættere på en an den datter de har. Jens og Elga Jensen Efter at Poul flyttede til Vojens Menighed blev Jens vores Præsiderende, og er det en d n u i skrivende st u n d. Jens og Elga er også fisket i vores distrikt, en af de m so m gjorde en forskel for de m, var vores s pecialpioner Finn Mikkelsen. De var også heldige at de i m a nge år tilhørte grup pen me d Willy Perschke, ha n har nok sat sit p r æg på alle os i gru p pen, idet ha n jo var meget tjenesteorienteret. Deres datter Hanne er gift m e d Lars Kamp man, og de er begge i rejsetjenesten.

10 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 10 af 13 Harry og Gunvor Kampman Ja Harry Kam p man (tidligere Hansen) har vi jo stiftet beken dtskab me d i indledningen. Desværre fik Ingelise en af vor tids forbandelser, ne mlig brystkr æft, og i løbet af 1-1½ år mistede h u n livet. Harry var så alene i en del år, so m han u d nyttede på m a nge m å der, bl.a. ved at tage til Togo i Afrika, for at hjælpe datteren (Lene) og svigersønnen (Knud - Peter). I en del af perioden boede hans ældre (men knivskarpe) m or hos ha m, indtil det fik en (i denne verden) nat urlig ende. Harry blev senere gift me d en u ngdo m sven, Gunvor. Sønnen Lars er i heltidstjenesten, i øjeblikket so m kredstilsyns ma n d i Århuso m rådet. Harry har haft m a nge forskellige opgaver i me nigheden, lige fra skoletjener til so m i dag sekret ær. Harry har altid været ekstre m stabil, og har altid løst sine opgaver, herun der stået so m p rimus m o tor u n der Rigssalsbyggeriet i Harry har altid været en flittig foredragsholder, hvilket jeg jo nø d gavn af i de u nge år, idet jeg så fik set det m este af Sønderjylland. Claus og Dagmar Højland Stiftede jeg første gang beken dtskab me d ved mit i starten o mtalte første grup pestudie hos Harry, så de har m a nge år på bagen inden for sandheden. De er meget kærlige mennesker, m eget vidtfavnen de, og så har Claus en fantastisk h u mor og godt hu m ør i det hele taget. De er et rigtigt godt ekse m pel på den symbiose der kan opstå blandt ægtefæller der har boet sa m me n i rigtig m a nge år (f.eks. det at den ene starter en sætning, og den anden fuldføre). De er nogle rigtige ørne i tjenesten og har m a nge genbesøg. Deres datter i Norge er gift me d en broder der dels er Præsideren de i m e nigheden, og dels er afløser for kredstjeneren. De levede i m a nge år et lidt anony mt liv i Vojens Menighed idet de begge er meget yd myge, indtil han på et tids p u nkt blev m e nighedstjener og kort efter ældste. I dag (efter sa m menlægningen af Vojens og Over Jerstal menigheder) er ha n en af de stabile støtter i Over Jerstal me nighed. Man skal heller ikke foragte at Claus er tidligere bager, så når han bager kringle eller lægger lagkager sa m me n så er det noget s æ rligt, hvad enten det er til grup pekaffe, kredstjenerbesøg el.

11 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 11 af 13 Marga Ebbesen En rigtig gæv søster me d m a sser af ben i n æ se n. Hun kørte bil helt op i 80års alderen, h u n var altid flittig til at tage m a nge af de an dre, der ikke havde køre m ulighed, me d til m ø derne. Hvad m ere er h u n lavede selv s måreparationer og plet malede sin bil. Selv i de n ne høje alder gik h u n til svø m ning og ridning, so m h u n sagde: Man kan hvad m a n vil. Nu hvor h u n er ko m met i 90erne kører h u n ikke bil mere, h u n går ikke godt men har sta dig en god ra p port m e d genbesøg. Hun læser ikke så godt m ere, så h u n har arrangeret sig m e d sin nabo (som ellers er skrevet op til ikke at m o dtage besøg) så h u n hver dag læser dagsteksten sa m men m e d hen de, billedet viser at h u n sta dig kan være m e d ved menighedens arrange menter. Anker og Elna Skov Er dybest set tilflyttere til Vojens m e nighed fra Haderslev m e nighed, de gjorde begge et godt stykke arbejde i me nigheden. I de senere år dø de Elna af kr æft i leveren, det var et hårdt slag for Anker og so m han egentlig ikke rigtigt er ko m met over. Som en lille trøst er datteren Jette flyttet hje m for at få dagligdagen til at glide. Anker er vores Vagttårnsst u dieleder, hvilket han gør me d en god h u m or, han er fin til ikke at overse nogen. Den yngste datter Mette har valgt at bruge sine kræfter på Fæørerne, og er faldet godt til i den lidt s pecielle m e ntalitet der hersker der. Anker har et stort hjerte og der er altid plads i hans bil, til m a nge af de lidt ældre so m ikke selv har bil. Anker er også en af de m m e d m a nge genbesøg. Gerhard og Silja Petersen Har genne m tiden tilhørt flere forskellige menigheder, sidst inden de ko m til Over Jerstal var Skærb æk Menighed. Men før den tid var Gerhard bl.a. bager i Bevtoft. Da de bor i Bovlund kan vi takke de m for at vi fik et lille hjørne af Skærb æk s distrikt ne de o mkring Løgu mkloster, da Bovlund ligger i dette o mråde. De er begge ken dte for deres gæstfrihed og det at de er ne m me at o mgås, de er også begge fantastiske i tjenesten m e d m a nge genbesøg, de går end da meget i det medbragte distrikt. Silja er ken dt for sit flittige væsen, og hendes k æ m pekalkuner, m a n skal være heldig for at få plads til en ½ i ovnen. Gerhard er på tro ds af hans lidt tilbageholdne væsen me d i front m e d de sidste tekniske vidun dere com p uter p rojektor o.s.v. Men en rigtig ån deligsindet bro der.

12 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 12 af 13 Manfred og Susanne (Sus) Kellmann Ja fa milien Kellmann har altid fyldt meget i Over Jerstal menighed. Ikke kun på grun d af at de har 6 børn me d dertil høren de børnebørn, m e n også for deres kærlige væsen. De har altid haft øje for de svageste i m e nigheden også selv o m de hører til de bedre be midlede, f.eks. har de altid Ruth m e d til m ø derne (se Villy og Ruth Dvinge længere oppe). Sus og Dora gør et k æ m pearbejde me d de syge og de m der er på plejehje m, de besøger de m, op m u n tre de m og st u derer også me d de m. Ove og Dora Jensen Dem m å vi nok betegne so m de stille slidere, de gør ikke meget væsen u d af sig, m e n løser alle deres opgaver stille, m e n trofast. Som n ævnt ovenfor er Dora og Sus et godt m akkerpar. Ove har sin egen s n usfornuftige logik et ekse m pel på dette kunne være: hvis dine børn ikke m å hjælpe til når de vil, så vil de m å ske ikke senere når de skal. Ove stiller også altid op når der er p raktisk arbejde i Rigssalen, haven o.s.v. Frederik og Anna Andersen Er et par elskelige ældre m e n nesker der er tilflyttet fra Tønder Menighed, de har ikke det st ærkeste helbred, og især har Anna store proble mer m e d en tu mor på hørenerven. Men de er altid glade og i godt h u mør, og bøvler på det bedste de har lært, især Frederik løfter de opgaver ha n n u engang m agter. De virker lidt so m et s æ t reserve bedsteforældre for m a nge i menigheden. Mig s elv (Lars og Karin Krüger) Du kan læse lidt o m mig i indledningen, og ellers slog jeg mine første folder i forkyndelsen i Århus, me d m a sser af trap peo pgange. De har jo flere dile m maer indbygget, starter m a n for oven, så står m a nge på de ne dre etager og følger m e d, og vise versa, et andet proble m er jo når der f.eks. er 3 døre på en afsats, og m a n ringer på på den ene, så ko m mer m å ske alle tre u d og lukker op. Selv o m det m å ske ikke virker så da n i dag, så har jeg egentlig altid været en meget frygtso m person, i den forbindelse glem mer jeg aldrig mit første kredtjenerbesøg vi havde her i Over Jerstal. Vi var to der skulle gå me d Jørgen Henri Larsen, jeg var spritny og vi skulle gå i Uldal, da vi

13 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 13 af 13 ko m mer til distriktet, siger Jørgen; mig og den an den m akker vi tager denne gade, så kan d u bare tage den anden gade, og jeg havde faktisk ikke gået alene før, så der skulle synkes en m eget stor klu m p i halsen da jeg ringede på den første dør. Så jeg m å jo have u dviklet mig noget siden da, idet jeg i skrivende stund tjener so m TT - m a n d. Min h ustru har jeg importeret fra Odense, h u n er en trofast støtte; so m m a n siger der står en kvinde bag enhver m a n d. Men nok o m mig, en evt. bedø m melse m å jeg overlade til an dre. Og de efterfølgende generationer m å så selv doku me nterer deres videre hå n dtering af vort fælles arvegods Over Jerstal Menighed. Med k ærlig hilsen Lars Krüger en bro der i Sandheden.

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere