Procedure ved elevklager over undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure ved elevklager over undervisningen"

Transkript

1 Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version Rektors tilsyn og ansvar Når elever/forældre klager Skriftlig eller mundtlig klage Afgørelser Forvaltningslovens procedurer Vejledning af klageren og lærerens stilling Partshøring Det længst mulige forløb Videre klagemulighed over afgørelser Afslutning 6 1 Indledning Dette papir beskriver den praksis som følges, og som er baseret på Forvaltningsloven og ministeriets vejledning om emnet. 1 Siden ministeriets vejledning blev skrevet, har man udlagt al klagebehandling til rektor, så ministeriet inddrages kun efter rektors ønske. Det betyder at rektor kan vælge at tilkalde ministeriets fagkonsulenter, men de er ikke længere del af sagsbehandlingen, som de var tidligere. Temaet for de este elevklager er lærerens relationskompetence, nogle gange er temaet manglende ledelseskompetence i undervisning, og meget sjældent er det en opfattelse af utilstrækkelig faglig kompetence der har givet anledning til en klage. Det er denne fordeling der ligger bag en erfaring mange rektorer deler: Man bliver ansat på sine kompetencer; man bliver afskediget på sin adfærd. 1 Denne fremstilling bygger på en lignende redegørelse som rektor Elsebeth Austin i Hjørring har skrevet. 1

2 Men heldigvis er det jo meget sjældent det går så galt. Det er min erfaring at det kræver overvindelse for elever og forældre at starte en klage, og at klager normalt er ganske belastende for den påklagede. Derfor er det vigtigt at den påklagede hurtigt skaer sig rådgivning fra sin TR, GL i København eller andre, f.eks. kolleger, man har særlig tillid til. Specielt skal man rådføre sig om hvordan det er klogt at reagere, og hvor få eller hvor mange man skal inddrage. Det er et svært valg. Lige i situationen kan det være en hjælp at mærke de manges støtte, men på den anden side kan det være nemmere at komme videre hvis sagen er behandlet og afsluttet i en snæver kreds. Man kan naturligvis altid i et klageforløb henvende sig til rektor, som i disse sager er underlagt en ret omfattende tavshedspligt, med spørgsmål og for at få råd. 2 Den korte version En eller ere elever henvender sig til rektor. Rektor spørger om de har talt med læreren om problemet. Hvis de ikke har gjort det, bliver de bedt om at gøre det medmindre specielle grunde taler imod det (f.eks. at de har prøvet ere gange, at de er bange for læreren, eller at de frygter at karaktergivningen vil blive brugt som repressalie). Rektors konkrete forslag er som regel at holdet tager udgangspunkt i den halvårlige evaluering og taler med læreren. Her stopper de este sager. Men nogle fortsætter fordi det ikke har noget perspektiv at eleverne taler med læreren, eller fordi eleverne kommer tilbage og siger at samtalen med læreren ikke nyttede. Så taler rektor med læreren om elevernes henvendelse, og de aftaler evt. et møde om at nde en løsning. Til dette møde kan læreren vælge at tage en bisidder med. Man vælger selv frit sin bisidder, men normalt vil ens TR være det mest oplagte valg. Enten er der ikke noget at udsætte på lærerens undervisning, og så stopper sagen her, eller læreren får nogle råd om hvordan han/hun skal ændre sin undervisning. Hvis en klage skønnes at være mere alvorlig og bedre begrundet, vil den blive behandlet som det er beskrevet i sidste del af den lang version, se nedenfor. 3 Den lange version Indimellem bliver sager mere langvarige og komplicerede. Det kan der være mange grunde til, og især vil klager fra forældre normalt kræve mere deltagelse fra rektors side da jeg modsat traditionen i folkeskolen ikke lader en påklaget lærer møde forældre for at de sammen og uden rektors deltagelse skal løse problemet. 2

3 3.1 Rektors tilsyn og ansvar Rektor har det pædagogiske tilsyn og ansvar for skolens undervisning og eksaminer og skal sikre, at love og bekendtgørelser overholdes. Rektor er her ansvarlig over for Undervisningsministeriet, der er den øverste myndighed på undervisningsområdet. Elevklager over undervisningen drejer sig normalt om hvorvidt en lærers undervisning og pædagogiske virksomhed lever op til mindstekravene i regelsættet for gymnasiet/hf for at undervisningen kan opfylde kravene. Det kan ske for selv den bedste og mest samvittighedsfulde lærer at noget går skævt i forholdet til en klasse eller en gruppe/enkelte elever. I langt de este tilfælde kommer problemet op i undervisningen på en måde så læreren selv får løst op for det der kan være gået i hårdknude. Det sker typisk ved de løbende og halvårlige evalueringer, som har en eektiv klageforebyggende virkning. Men indimellem er der elever der af forskellige årsager ikke føler sig i stand til at tale med deres lærer om et for dem stort problem. De føler sig tryggere ved at henvende sig til en studievejleder, til en anden lærer eller til rektor. Det er vigtigt med det samme at slå fast at man som lærer eller studievejleder for en klasse skal afvise at diskutere en kollegas undervisning. Man skal henvise eleverne først til den pågældende lærer, dernæst til rektor hvis eleverne ikke mener en samtale med læreren nytter. Man skal altså ikke lytte til elevers kritik af en kollega og aldrig gå ind i en diskussion med dem. 3.2 Når elever/forældre klager Når en eller ere elever beslutter at klage, kan de gøre det skriftligt eller mundtligt til rektor. Rektor spørger altid først om eleven/eleverne har henvendt sig til den pågældende faglærer for at få problemet løst. Der er typisk ét af nedenstående svar: Nej, vi tør ikke. Ja, men det hjælper ikke. Eleven/eleverne har ikke forsøgt denne måde at løse problemet på. Rektor spørger altid ind til baggrunden for disse svar, og i langt de este tilfælde henvises eleverne til at gå til læreren, og hvis dette ikke hjælper, så må de komme tilbage til rektor med deres problem. Hvis rektor ikke hører mere, anses problemet for løst. Her slutter langt de este af klagerne. I nogle tilfælde spørger rektor lidt senere læreren eller eleverne hvad der kom ud af samtalen Skriftlig eller mundtlig klage Forvaltningsloven kræver ikke at en klage skal være skriftlig. En elev/forældre kan på basis af en mundtlig klage derfor godt have status som part i sagen. Af bevismæssige grunde skal rektor dog opfordre både forældre og elever til at indgive en klage skriftligt, men afvises dette, har rektor pligt til at notere elevens/forældrenes faktiske oplysninger ned og bruge dette notat som grundlag for partshøringen. 3

4 Ønsker en klagende elev/forældre at være anonym(e), kan de så ikke optræde som part, og rektor må vurdere om der er grundlag for at sætte en undersøgelse i gang. En klage kan komme til rektor fra elever eller deres forældre. Indtil en elev er myndig, er forældre og elev i juridisk forstand at betragte som én og samme person: Dvs. forældre har ret til at vide og handle og bestemme alt på deres barns vegne. 4 Afgørelser Rektor kan på ethvert tidspunkt beslutte, at der skal foretages en afgørelse i sagen, også selv om hverken elever eller forældre forlanger det. I så fald er der kun én person med partsstatus i sagen, nemlig den pågældende lærer. Rektor vil som pædagogisk ansvarlig have en central rolle i alle sager der vedrører en lærers undervisning. 4.1 Forvaltningslovens procedurer Forvaltningsloven ndes på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=105127#kap5 Sagens fakta skal foreligge oplyst så godt som muligt Vejledning af klageren og lærerens stilling Rektor er forpligtet til at yde klagevejledning og bistand til de elever/forældre, der henvender sig med henblik på at fremsætte en klage over en lærers undervisning. Det er en del af enhver borgers rettigheder over for den oentlige sektor i Danmark. Hvis en klage ikke afvises, får læreren altid klagen til kommentering. Rektor er ikke enten elevens eller lærerens advokat, men skal ud fra sagens oplysninger vurdere sagen nøgternt fra begge sider. Rektor handler jo på vegne af en oentlig myndighed Partshøring Forvaltningslovens Ÿ 19: Ÿ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 4.2 Det længst mulige forløb Dette betyder at enhver af sagens parter i en sag om forsvarligheden af en lærers undervisning har krav på at blive hørt. I praksis: 4

5 1. Rektor modtager en klage (skriftligt eller mundtligt) 2. Rektor gør elever/forældre opmærksomme på proceduren og på konsekvenserne af, at der indledes en klagesag mod en lærer 3. Læreren får kopi af klagen med en uges frist til at kommentere klagens punkter 4. Rektor modtager lærerens kommentarer og indkalder læreren til møde, hvor læreren har ret til at have en bisidder med efter eget valg det er ofte TR 5. Rektor foreslår herefter en handleplan, der alt efter klagens indhold kan være, at læreren selv tager en samtale med klassen om klagepunkterne (efter lærerens eller elevernes ønske kan rektor deltage i denne samtale) rektor overværer en eller ere timers undervisning med efterfølgende møde med hhv. elever og lærer der aftales et møde med rektor, lærer og elever/forældre for at få løst problemet rektor skaber mulighed for supervision/faglig rådgivning ved evt. anden faglærer fagets fagkonsulent indkaldes for at yde faglig vejledning 6. Der aftales opfølgende møde/evaluering for at vurdere, om den aftalte handleplan har haft en eekt Herefter kan en afgørelse være, at der ikke er grundlag for at kritisere lærerens undervisning. Sagen betragtes som afsluttet og får ikke yderligere konsekvenser. lærerens undervisning har været mangelfuld, men er nu forbedret efter rådgivning. Der ydes fortsat rådgivning i en vis periode, hvorefter undervisningen forventes at være rettet op. lærerens undervisning ikke lever op til kravene, og det vurderes, at situationen er af en sådan karakter, at det ikke er forsvarligt at lade læreren undervise i faget. Der indledes en sag om uansøgt afsked. (Normalt skal der gives en skr. advarsel før der kan skrides til afsked, men hvis forholdene er tilstrækkelig alvorlige, så kan der afskediges uden forudgående advarsel.) 4.3 Videre klagemulighed over afgørelser Leders afgørelse i pædagogiske anliggender kan påklages til UVM, jf. stx-lovens Ÿ 39, Stk. 1. Undtaget fra klageadgangen til UVM er leders afgørelser vedr. lærere, herunder af personaleretlig art, som f.eks. afgørelser om tildeling af advarsler, suspension, afsked mv. 5

6 Læreren som der klages over, kan føre sag gennem det fagretlige system kan derfor ikke klage til UVM. Læreren er part i elevernes klagesag men ikke klageberettiget. 5 Afslutning Det skal afslutningsvis bemærkes, at det kun er ganske få sager, der går videre end trin 4 (evt. 5 første punkt) i ovenstående afsnit om praksis. Langt de este elev/forældrehenvendelser med klager løses af rektor ved, at der henvises til faglæreren eller ved, at sagen kan afvises. Skolen fører ikke nogen statistik over antallet af henvendelser om undervisning og egentlige klager. Men det er mit klare indtryk at antallet i forhold til skolens elevtal, der er vokset de senere år, forholdsvis har været faldende, især efter at holdevalueringer hvert semester er blevet en indarbejdet praksis. For tiden får jeg 57 henvendelser om året, og ca. hvert andet år har en lærer fået råd om hvordan problemer kan løses. Der kan ikke lægges papirer i en medarbejders p-mappe uden at medarbejderen kender det pågældende papir. Dvs. et for medarbejderen ukendt notat kan ikke pludselig dukke op i en sag. Men de papirer der udveksles med medarbejderen efter en henvendelse fra elever eller forældre, vil typisk blive lagt på p-sagen. 402_elevklageprocedure_2014.tex 6

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere