Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2"

Transkript

1 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Afstandskriterier og fanebredder Miljøprojekt nr. 1565, 2014

2 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Redaktion: Tage V. Bote Stefan Outzen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

3 Indhold Forord Baggrund og formål Formål Delprojektets indhold Afstandskriterier Princip for fastlæggelse af afstandskriterier Dataindsamling Litteraturstudie Spørgeskemaundersøgelse Databehandling Fastlæggelse af fanelængden Metodik for fastlæggelse af afstandskriterier Stofspecifikke afstandskriterier Fanebredder Metode Størrelsen af hotspot/kildeareal Fane bredde Datagrundlaget Forureningsårsag Koderne Forurening og brancher Resultater Referencer Bilag 1: Litteraturkilder Bilag 2: Skabelon for spørgeskema Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse Bilag 4: Resulterende kodeliste til screeningsværktøj Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 3

4 Forord Som en del af arbejdet med at tilrettelægge indsatsen over for punktkilder, der truer vandområder og internationale naturområder har Miljøstyrelsen iværksat syv delprojekter, som samlet har til formål at foretage en overordnet landsdækkende risikoscreening af, hvilke ejendomme der kan udgøre en potentiel risiko. Delprojekt 2 udgør sammen med delprojekt 1 og 3 et grundlag for kildeopsporing og udvælgelse af kritiske lokaliteter (punktkilder), og for risikoscreeningen som gennemføres i delprojekt 4, 5 og 6. 4 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

5 1. Baggrund og formål Som led i tilrettelæggelsen indsatsen over for de forurenede arealer, der truer vandområder og internationale naturområder, gennemføres en overordnet landsdækkende risikoscreening af, hvilke ejendomme der kan udgøre en potentiel risiko (Miljøstyrelsen 2012a). Risikoscreeningens genstand er at identificere de potentielt truende kortlagte arealer, der ligger i nærheden af vandområderne. Konkret sker det ved at sammenholde afstanden mellem lokaliteten og vandområdet. Der tages udgangspunkt i 16 stofspecifikke afstandskriterier. De 16 stoffer er udpeget i delprojekt 1 Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter / Miljøstyrelsen, 2013a/. Resultatet er en frasortering af de forurenede arealer, der ligger længere væk fra vandområdet end de relevante stofspecifikke afstandskriterier. I den videre risikoscreening foretages en teoretisk stofspecifik beregning af påvirkningen af vandområderne. Beregningen foretages for hver af de kortlagte lokaliteter, der ligger inden for de stofafhængige afstandskriterier. Beregningerne tager udgangspunkt i en "worst case" forureningskoncentration og flux jf. delprojekt 3 Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe / Miljøstyrelsen, 2013b/, der i beregningen fortyndes inden for et vandområdes blandingszone, jf. delprojekt 4 og 5 om fortyndinger i vandløb, søer og fjorde /Miljøstyrelsen 2013c og 2013d/. 1.1 Formål Formålet med delprojekt 2 er: At fastlægge afstandskriterier for 16 modelstoffer At foreslå typiske bredder for jordforureningsfaner At fastlægge typiske arealstørrelser for forureningskilder, herunder allokere disse til brancher og aktiviteter, der er udpeget i delprojekt Delprojektets indhold Delprojekt 2 er opdelt i tre dele: 1) Fastlæggelse af afstandskriterier ud fra en forureningsfanes længde, 2) fastlæggelse af typiske arealstørrelser for forureningskilder og på grundlag heraf 3) fastlæggelse af fanebredder og kildestørrelser for typiske forureninger. Arbejdet inden for hver af de tre dele omfatter dataindsamling, databehandling og dataoutput. Dataindsamlingen har været koordineret med delprojekt 1 og 3 og har bestået af et litteraturstudie, og en spørgeskemaundersøgelse. Dataoutput består dels af datatabeller til delprojekt 6 og nærværende afrapportering. Generering af datatabeller er koordineret med delprojekt 6, og med delprojekterne 1 og 3, for at sikre sammenhæng og ensartethed i projekterne og for at sikre dataenes anvendelighed. Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 5

6 2. Afstandskriterier Dataindsamling og databehandling er afgrænset til de 16 modelstoffer, som er udpeget i delprojekt Princip for fastlæggelse af afstandskriterier Afstandskriteriet for et stof fastsættes ud fra en vurdering af den afstand, hvor koncentrationen af stoffet i forureningsfanen er så lavt, at hovedparten af alle kendte jordforureninger i Danmark med det pågældende stof ikke vil give anledning til uacceptabel påvirkning af vandområdet. Der er derfor truffet et bevist valg om, at afstandskriterierne ikke skal dække alle situationer, da enkelte meget lange faner vil gøre, at screeningsværktøjet bliver uegnet til formålet. De meget lange faner, der kan opstå særlig i forbindelse med meget store forureninger, er ikke tænkt at skulle kunne håndteres af et screeningssystem, men vil kræve specifikke vurderinger. Afstandskriteriene afhænger af dynamikken i forureningsfanerne. Stoffer med lange forureningsfaner vil have længere afstandskriterier end stoffer med korte forureningsfaner. Længden af forureningsfanen defineres her som den afstand fra forureningskilden, hvor stoffet ikke længere kan påvises i grundvandet. Udover fanens længde, vil et afstandskriterium også være afhængigt af forholdet mellem acceptkriteriet for det pågældende stof og stoffets påvisningsgrænse. For stoffer hvor stoffets påvisningsgrænse og kvalitetskriterium ligger tæt, vil afstandskriteriet være tættere på længden af forureningsfanen, end for stoffer hvor kvalitetskriteriet er mange gange højere end påvisningsgrænsen. FANELÆNGDE AFSTANDSKRITERIUM FIGUR 1 ILLUSTRATION AF FANELÆNGDE OG AFSTANDSKRITERIUM 6 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

7 I nærværende notat anses længden af forureningsfanen udelukkende at være afhængig af de enkelte stoffers fysiske, kemiske og bionedbrydelige egenskaber. Forureningskildens størrelse, beliggenhed og eventuelt sammenspil med andre stoffer indgår ikke som parametre ved fastlæggelsen af forureningsfanens længde. For hvert af de 16 modelstoffer er der opstillet 3 forslag til et afstandskriterium. 2.2 Dataindsamling Litteraturstudie Litteratur studiet er foretaget med udgangspunkt i at kunne finde eller skabe statistisk grundlag for at vurdere længden af forureningsfaner, primært fra danske men også internationale kilder. Det var tilstræbt også at inddrage oplysninger om forureningsfanernes bredde, men disse oplysninger har kun i begrænset omfang kunnet findes i litteraturen. Grundlaget for indsamling af relevante litteraturkilder har været: Erfaringsmæssigt relevante kilder, indsamlet af Orbicon, COWI og DTU. Søgning på relevante artikler via Web of Science og Google. Søgekriterierne har været stofnavnene og evt. grundvand, forurening, og "fanelængde". Der er søgt på de forskellige alternative stavemåder på dansk og engelsk/amerikansk og forkortelser af stofferne. VJ s branchebeskrivelser ( Den samlede liste over gennemgåede litteraturkilder er givet i bilag 1, hvor det også er angivet, hvilke stoffer, de enkelte kilder har bidraget med oplysninger om. Meget af den litteratur der er relevant for nærværende delprojekt er også relevante i delprojekt 3, som omhandler relationen mellem stoffer og forureningsflux, og de to delprojekter har således haft en fælles litteraturdatabase Spørgeskemaundersøgelse Litteraturstudiet er suppleret med en erfaringsopsamling fra den danske jordforureningsbranche, hvor det med en spørgeskemaundersøgelse er undersøgt, hvor store og hvor brede forureningsfaner der er konstateret i forbindelse med forureningssager i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen er udført i tæt koordination med delprojekt 3, der parallelt har udført en tilsvarende undersøgelse. Spørgeskemaerne var udformet som en række præcise spørgsmål som multiple choice, med mulighed for tilføjelse af supplerende oplysninger. Spørgeskemaets indledning samt spørgeskema for ét af modelstofferne er vedlagt i bilag 2. For at kunne identificere respondenternes kendskab til stofferne, er de indledningsvist spurgt om, hvor godt kendskab de har til forureninger indenfor de 16 modelstoffer. Formålet var at kunne vægte de respondenters svar. I praksis har det ikke vist sig nødvendigt, at foretage denne differentiering. For vurdering af henholdsvis længde og bredde af forureningsfanen, er der for alle 16 modelstoffer opstillet ens længde- og breddeintervaller. Længdeintervallerne blev opdelt i følgende fire kategorier: 1. Ikke uden for lokaliteten, 2. < 100 m, eller max svarende til 1 år transport nedstrøms lokaliteten, m eller 4. >300 m. Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 7

8 Opdelingen er foretaget ud fra en forventning om, at hovedparten af de fanelængder der vil forekomme vil være mellem 0 og 500 m lange og ud fra et operationelt synspunkt, hvor stofferne kan opdeles i fire grupper. For de meget lavmobile stoffer er der en forventning om, at de ikke transporteres uden for ejendommen, og hvor vandområdet skal gå gennem eller være beliggende lige opad forureningskilden for at der kan ske en påvirkning af vandområdet. For lavmobile forureninger vil den forurenede lokalitet skulle være nabo til vandområdet for at der kan ske en påvirkning. For de mobile forureninger vil påvirkningen kunne ske inden for en noget større afstand mellem forurening og vandområde og for de meget mobile stoffer vil påvirkning af vandområdet kunne forekomme med en stor afstand til vandområdet. I modsætning til længden af forureningsfanen er bredden, som beskrevet i kapitel 3, afhængig af forureningskildes størrelse, målt vinkelret på grundvandets strømningsretning. I kapitel 3 har vi valgt at opdele forureningerne i fire størrelser; små (<1o m), mellem store (10-30 m ), store (30-100m) og meget store (>100 m). I spørgeskemaet er det af operationelle hensyn valgt at opdele i samme fire intervaller: 1. <10 m, m, m eller 4. >100 m. I spørgeskemaet stilles der spørgsmål om forureningsfanernes længde og bredde indenfor tre kategorier: Kategori 1, "konstateret middel", gælder for den gennemsnitlige forurening, der svarer til at en forureningsfane er påvist, kategori 2, "konstateret worst case", gælder for den meget kraftige forurening, hvor forureningsfaner er påvist, mens kategori 3, "beregnet worst case", gælder for den meget kraftige forurening, hvor forureningsfaner er teoretisk beregnet i forbindelse med risikovurderingen. Spørgeskemaet er sendt til 11 erfarne personer i branchen, og de og deres bagland repræsenterer bredt de danske erfaringer fra både forsknings-, myndigheds- og rådgiverside. Ud af 11 spørgeskemaer er der modtaget besvarelser fra følgende 8: Mette Broholm (DTU Miljø) Mette Christoffersen (Rambøll A/S) Hanne Møller Jensen (Region Sjælland) Henriette Kerrn-Jespersen (Region Hovedstaden) Trine Korsgaard (Region Syddanmark) Thomas H. Larsen (Orbicon A/S) Per Loll (DMR A/S) Per Møldrup (AAU) 2.3 Databehandling Den samlede liste over gennemgåede litteraturkilder er givet i bilag 1, hvor det også er angivet, hvilke stoffer, de enkelte kilder har bidraget med oplysninger om. I det omfang litteraturen har givet dækkende oplysninger, er der sket en opdeling i følgende fraktiler; minimum (10% fraktilen) som der sjældent er oplysninger om, gennemsnit (50% fraktilen), og worst case (90 % fraktilen), samt højest målte afstand (100 % fraktilen),. De indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen er organiseret i en liste vedlagt i bilag 3. Alle svarene på spørgeskemaerne er samlet og der er udregnet en gennemsnits fanelængde for hver af de 3 kategorier ("konstateret middel", "konstateret worst case" og "beregnet worst case") ud fra følgende: 8 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

9 Ved en besvarelse, der ligger i ligger inden for lokaliteten er fanelængden sat til 10 m. Ved en besvarelse, der ligger i < 100 m, eller svarende til 1 år nedstrøms lokaliteten er fanelængden sat til 50 m. Ved en besvarelse, der ligger i m er fanelængden sat til 200 m. Ved en besvarelse, der ligger i >300 m er fanelængden sat til 500 m. Resultaterne af udregningerne fremgår af bilag 3. Det skal bemærkes, at der alene har været data (interviewbesvarelser) inden for kategorierne konstateret middel og konstateret worst case. Resultaterne af fraktilerne og gennemsnits fanelængderne fremgår af tabel 1. For tre stoffer 4-nonylphenol, chlorbenzen og atrazin er der i spørgeskemaundersøgelsen ingen som har villet give bud på fanelængder. Samtidigt har det ikke været muligt at finde oplysninger om fanelængder i litteraturen for disse tre stoffer. For de stoffer hvor der både foreligger litteraturoplysninger og svar fra spørgeskemaerne er vurderingen af fanelængden foretaget med hovedvægt på litteraturoplysningerne. For disse stoffer er svarene fra spørgeskemaerne primært anvendt til check af størrelsesordner på fanelængden. TABEL 1 FRAKTILER AF FANELÆNGDERNE FOR DE 16 MODELSTOFFER JF. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN OG LITTERATURUNDERSØGELSEN. ALLE LÆNGDER ER I METER. SPØRGESKEMAUNDERSØGEL LITTERATURUNDERSØGELSEN SEN Stofgruppe Modelstof 10% fraktil 50% fraktil 90% fraktil Konstateret middel #1 BTX'er Olie Benzen #2 41 (8-65) 85 (20-120) Konstateret worst case #1 Klorerede 1,1,1-TCA Chloroform TCE Polære MTBE nonylphenol Phenoler Phenol 50 > Chlorphenoler 2,6- dichlorphenol Andre aromatiske Chlorbenzen PAH'er Flouranthen Pesticider Mechlorprop-p Atrazin Uorganiske/losse plads Arsen Cyanid COD #1 Værdierne fra spørgeskemaundersøgelserne er beregnet som gennemsnit af de indkomne besvarelser. Detaljer i besvarelserne kan se af bilag 3. #2 For benzen er der i litteraturen fundet oplysninger om fanelængder i flere publikationer. Detaljer i data fremgår af bilag Fastlæggelse af fanelængden Generelt om litteraturundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen Som det fremgår af tabel 1 er der en tendens til, at de fanelængder, der er fremkommet ved både litteraturstudiet og ved spørgeskemaundersøgelsen, er længere end forventet. For 1,1,1-TCA og TCE ses f.eks. middelfanelængder på mere end 300 m, og de største fanelængder er på over m (90 % fraktil). Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 9

10 En forklaring på de lange fanelængder kan hænge sammen med, at jordforureningsloven er lavet ud fra den erkendelse af, at regionerne skal fokusere på de værste forureninger først. Man må derfor forvente, at prioriterede forureningssager til afværge eller oprensning hovedsageligt udgøres af de store forureninger med lange fanelængder, hvor risikoen overfor grundvandet er betydende, og hvor indgreb er nødvendigt. Hertil komme, at de store forureningssager sandsynligvis i langt højere grad end de mellem-store og mindre sager er blevet eksponeret og dermed kendte inden for branchen. Et eksempel kunne være forureninger med stoffet arsen, hvor mange straks vil tænke på Collstropgrunden ved Esrum Sø, mens andre mindre sager med arsenforurening, som måske udgør et arealanvendelses problem, ikke er en del af den fælles bevidsthed. Litteraturstudiet kan opdeles i to typer; artikler der sammenfatter oplysninger over et stort antal forureninger i forhold til en bestemt forureningstype, eller fra en bestemt branche f.eks. erfaringsopsamling på villaolietanksager, og artikler som beskriver konkrete forureninger. Sidstnævnte type af artikler beskriver stort set altid forureninger, hvor der ses en påvirkning f.eks. artikler om Grindsted. Dette skyldes i sagens natur, at man i forbindelse med valg af lokalitet til undersøgelser udvælger de forureningslokaliteter, hvor man er sikre på, at de effekter. der skal undersøges for, er til stede. Det antyder, at de lokaliteter, som beskrives i artiklerne, ofte vil være af en karakter med signifikante forureningsfaner. Vi antager derfor, at såvel litteraturstudiet som spørgeskemaundersøgelsen har givet svar i forhold til de store forureninger med lange fanelængder. Erfaringer fra villaolietanksager I det følgende tages der afsæt i Miljøprojekt nr Erfaringer på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager /Miljøstyrelsen, 2009/ velvidende at forureninger herfra repræsenterer de mellemstore og mindre forureningssager. Erfaringsgrundlaget er derimod rigtig godt dokumenteret modsat andre forureningstyper. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, FIGUR 2 NORMALISERET FORDELINGSKURVE OVER HYPPIGHEDEN FOR AT EN FORURENING HAR EN FANELÆNGDE DER ER KORTERE END EN GIVEN AFSTAND. Y-AKSEN ANGIVER HYPPIGHEDEN, MENS X- AKSEN ANGIVER AFSTANDEN NORMALISERET I FORHOLD TIL EN MAKSIMAL FANELÆNGDE PÅ 100 M. I erfaringsopsamling på villaolietanksager er der optegnet sumkurver over et stort antal forureninger, som har en fanelængde mindre end en vis afstand. I figur 1 er disse kurver normaliseret (x-aksen) i forhold til en maksimal fanelængde på 100 meter. Y-aksen angiver det 10 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

11 procentvise antal af forureninger med en bestemt normaliseret fanelængde. For eksempel fremgår det af figuren, at 0,6 (60%) af alle villaolietanksager har en fanelængde som er mindre end ca. 25% af den fanelængde som er længst, og at 0,9 (90%) af alle sagerne har en fanelængde som er mindre end 50% af den fanelængde som er længst. Vurderingen af den "maksimale fanelængde" har taget afsæt i forholdet mellem 90% fraktilen og 100% fraktilen i figur 2. Dette forhold vil som udgangspunkt blive anvendt til beregning af den "maksimale fanelængde" for de 16 modelstoffer. Litteraturstudiernes 90% fraktil er derfor ganget med 2, (dog afrundet til et "pænt helt tal") jf. tabel 2. Der foreligger oplysninger om fanelængden fra litteratur for syv af de seksten modelstoffer. Ved fastlæggelsen af den maksimale fanelængde er det tjekket, at den foreslåede maksimale fanelængde stemmer overens med besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen jf. tabel 1. TABEL 2 90% FRAKTILEN FRA LITTERATURSTUDIET OG DEN FASTSATTE "MAKSIMALE FANELÆNGDE". ALLE LÆNGDER ER I METER. Stofgruppe Modelstof 90% fraktil Maksimal fanelængde Bemærkning BTX'er Olie gange 90% fraktil Benzen #2 85 (20-120) gange 90% fraktil Klorerede 1,1,1-TCA Fastsat ud fra af skøn TCE Fastsat ud fra af skøn Polære MTBE gange 90% fraktil Phenoler Phenol > gange 90% fraktil COD Fastsat ud fra af skøn For de chlorerede kulbrinter (1,1,1 TCA og TCE), hvor der, som beskrevet ovenfor, ses meget lange faner for enkelte lokaliteter, er den maksimale fanelængde ikke fastsat som 2 gange 90% fraktilen. I stedet er det valgt at sætte den "maksimale fanelængde" til 500 m ud fra et skøn over, hvad der ses ved almindelige forureninger fra. f.eks. renserier og for virksomheder, hvor stofferne har været anvendt som affedtningsmidler. For seks af stofferne foreligger der besvarelse fra spørgeskemaundersøgelsen men der foreligger ingen data fra litteraturen. For disse seks stoffer er den maksimale fanelængde fastsat som en værdi mellem "konstateret middel" og "konstateret worstcase", idet antallet af besvarelser indgår i vurderingen. TABEL 3. RESULTATERNE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN OG DEN FASTSATTE "MAKSIMALE FANELÆNGDE". ALLE LÆNGDER ER I METER. Stofgruppe Modelstof Konstateret middel Konstateret worst case Klorerede kulbrinter Chloroform Chlorphenoler 2,6-dichlorphenol Maksimal fanelængde Bemærkning Kun besvarelse fra 1 person. Derfor også vurderet ud fra stofegenskaber Besvarelse fra 2 personer. Derfor også vurderet ud fra stofegenskaber PAH'er Flouranthen Kun besvarelse fra 1 person. Pesticider Mechlorprop-p Besvarelse fra 3 personer. Uorganiske forbindelser Arsen Cyanid Besvarelse fra 2 personer. Vurderet ud fra spørgeskema Besvarelse fra 4 personer. Vurderet ud fra spørgeskema Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 11

12 Ved spørgeskemaundersøgelsen er der for chloroform kun modtaget besvarelse fra en person. Data for dette stof er derfor behæftet med stor usikkerhed. I vurderingen af fanelængden er der derfor indlagt en buffer, så fanelængden i højere grad ligner de øvrige chlorerede kulbrinters. Ved spørgeskemaundersøgelsen er der for 2,6-dichlorphenol modtaget besvarelse fra to personer. Data for dette stof er derfor behæftet med usikkerhed. I vurderingen af fanelængden er stoffets kemiske egenskaber også inddraget, og det er valgt at fastlægge samme fanelængde som for chloroform. Ved spørgeskemaundersøgelsen er der for flouranthen kun modtaget besvarelse fra en person. Data for dette stof er derfor behæftet med stor usikkerhed. Da besvarelsen i spørgeskemaet hedder "ligger inden for lokaliteten" er den maksimale fanelængde er øget fra 10 m til 30 m. Ved spørgeskemaundersøgelsen er der for MCCP (merchlorprop-p) modtaget besvarelse fra tre personer. I vurderingen af fanelængden er der indlagt en mindre buffer ud fra, at stoffet er forholdsvist mobilt og har en lille nedbrydelighed. For de tre stoffer hvor der hverken i litteraturen eller fra spørgeskemaundersøgelsen er fundet oplysninger om fanelængder, er afstandskriteriet fastsat ved at sammenligne stoffets fysisk-kemiske egenskaber og nedbrydelighed med andre af de stoffer hvor der foreligger afstandskriterier. Et eksempel kunne være Atrazin som på mange fysiskkemiske parametre meget ligner 1,1,1 TCA og TCE, dog er opløseligheden væsentlig mindre, og den aerobe nedbrydelighed en smule højere. TABEL 4 FYSISK KEMISKE EGENSKABER FOR ATRAZIN, 1,1,1-TCA OG TCE Stof Atrazin 1,1,1 TCA TCE Log Kow 2,5 2,49 2,42 Koc 57,5 47,5 56,2 Opløselighed (mg/l) Nedbrydelighed aerob Ja Nej Nej Nedbrydelighed anaerob Nej Nej Nej Metodik for fastlæggelse af afstandskriterier I de fleste artikler er fanelængdens afgrænsning (nedstrøms) defineret som det punkt, hvor grundvandskoncentrationen når en vis koncentration - typisk svarende til påvisningsgrænsen (eller til detektionsniveauet). For at forureningen kan udgøre en risiko for et vandområde skal koncentrationen i fanen dog være så høj, at forureningen som minimum vil overskride kvalitetskriteriet i vandområdet. For chlorbenzen er påvisningsgrænsen i grundvand en faktor 10 højere end kvalitetskriteriet i ferske vande. men for langt de fleste af de 16 modelstoffer, er påvisningsgrænsen mellem en faktor 10 og en faktor 200 lavere end kvalitetskriterierne for det pågældende stof, jf. tabel 5. Afstanden ud til det punkt i fanen, hvor koncentrationen overskrider kvalitetskriteriet vil derfor for de fleste stoffer være kortere end den fanelængde, som er angivet. Chlorbenzen er et af de stoffer, hvor der ikke er fundet oplysninger om fanelængder hverken i litteraturen eller i spørgeskemaundersøgelsen. Fanelængden for chlorbenzen er derfor fastsat ud fra stoffets fysiske, kemiske og biologiske egenskaber. Det at stoffet har en høj påvisningsgrænse har derfor ikke influeret på fastlæggelsen af stoffets fanelængde, og har dermed heller ikke betydning for fastlæggelsen af stoffets afstandskriterium. 12 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

13 TABEL 5. TYPISKE PÅVISNINGSGRÆNSE FOR DE 16 MODELSTOFFER I GRUNDVANDSANALYSER OG GRÆNSEVÆRDIER JF. BEKENDTGØRRELSE 1022 OM VANDKVALITETSKRITERIER. ALLE VÆRDIER ER ANGIVET I MIKROGRAM PR. LITER. Stofgruppe Modelstof Påvisningsgr. #1 Grænseværdi jf. BEK 1022 #2 Kulbrinter Olie 10 - Benzen 0, Klorerede kulbrinter 1,1,1-TCA 0,05 2,1-54 Chloroform 0,05 2,5 TCE 0,05 10 Polære stoffer MTBE nonylphenol 0,05 0,3-2,0 Phenoler Phenol 0,05 0, Chlorphenoler 2,6-dichlorphenol 0,01 0,34-34 Andre aromatiske forbindelser Chlorbenzen 10 1 PAH'er Flouranthen 0,05 0,1-1 Pesticider Mechlorprop-p 0,01 1,8-187 Atrazin 0,01 0,6-2,0 Uorganiske forbindelser Arsen 0,02 0,11-43 Cyanid 1,5 - COD - #1 Påvisningsgrænse i henhold til bek. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger #2 I delprojekt 1 er der givet en mere detaljeret gennemgang af grænseværdierne i henhold til bek For nogle stoffer er angivet et interval som skyldes et spænd over fersk til marint overfladevand Ud fra et forsigtighedsprincip vil 90% fraktilen ofte blive lagt til grund for udarbejdelsen af generelle risikovurderingsværktøjer og kriterier. Som beskrevet i kapitel om fanelængder, og i afsnittet om påvisningsgrænsen, så vil en fastlæggelse af afstandskriterium ud fra 90% fraktilen af fanelængden sandsynligvis bevirke, at der i screeningen medtages for mange forureninger, som ikke vil udgøre en potentiel trussel i forhold til vandområdet. I samråd med Miljøstyrelsen og efter følgegruppens anbefalinger er det valgt, at gennemføre en følsomhedsanalyse med afstandskriterier fastsat ud fra henholdsvis 90% fraktilen, 75% fraktilen og 60% fraktilen. Følsomhedsanalysen foretages i delprojekt 6. For phenol vil beregningen af 60% og 75% fraktilerne give en afstande på henholdsvis ca. 25 m og ca. 35 m, hvilket er væsentligt lavere end de 41 m som i tabel 1 er angivet som 50% fraktilen. For phenol er derfor valgt at anvende 50 m som værdi for 60% og 75% fraktilerne. Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 13

14 2.3.3 Stofspecifikke afstandskriterier TABEL 6. FORSLAG TIL AFSTANDSKRITERIER Stofgruppe Modelstof 60% fraktil m 75% fraktil m 90% fraktil m Maksimal fanelængde (m) Bemærkning Kulbrinter Olie Baseret på litteratur se tabel 2 Benzen Baseret på litteratur se tabel 2 Klorerede kulbrinter 1,1,1-TCA Baseret på litteratur se tabel 2 TCE Baseret på litteratur se tabel 2 Chloroform Vurderet ud fra spørgeskema og stofegenskaber se tabel 3 Polære stoffer MTBE Baseret på litteratur se tabel 2 4-nonylphenol Baseret på litteratur se tabel 2 Phenoler Phenol Baseret på litteratur se tabel 2 Chlorphenoler 2,6-dichlorphenol Vurderet ud fra spørgeskema og stofegenskaber se tabel 3 Andre aromatiske forbindelser Chlorbenzen Vurderet ud fra stofegenskaber PAH'er Flouranthen Vurderet ud fra spørgeskema og stofegenskaber se tabel 3 Pesticider Mechlorprop-p Vurderet ud fra spørgeskema og stofegenskaber se tabel 3 Atrazin Vurderet ud fra stofegenskaber Uorganiske forbindelser Arsen Vurderet ud fra spørgeskema se tabel 3 Cyanid Vurderet ud fra spørgeskema se tabel 3 COD Baseret på litteratur se tabel 2 14 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

15 3. Fanebredder 3.1 Metode I modsætning til længden af forureningsfanen fastsættes kildens arealmæssige udbredelse og bredden af fanen ud fra en, der relaterer sig til den forurenende aktivitet eller branche og ikke ud fra stoffernes fysiske, kemiske og bionedbrydelige egenskaber Størrelsen af hotspot/kildeareal Størrelsen af et hotspot vil i vid udstrækning hænge sammen med den/de aktiviteter der har forårsaget forureningen. F.eks. vil et hotspot for en utæt villaolietank sandsynligvis være mindre end et hotspot fra en servicestation, som så igen vil være mindre end et hotspot fra et gasværk eller en losseplads. For at gøre fastlæggelsen af størrelse af hotspottet operationel, er det valgt at knytte størrelse af hotspot sammen med, hvilken branche der har været årsag til forureningen. Tildelingen af størrelsen af hotspot/kildeareal og fanebredde til en lokalitet sker på grundlag af "en" som beskrevet i DK-jord ved branche eller aktivitet. Tildelingen foretages således analogt til tildelingen af stoffer ud fra "" i delprojekt 1. For hver anvendt branche og aktivitet er der tildelt en størrelse af hotspot på grundlag af en tolkning af hhv. branche og aktivitet. Tolkningen er i hvert enkelt tilfælde beskrevet med henblik på en så vidt mulig entydig definition og eventuelt senere justering af metoden. Tolkningen er foretaget i dialog med delprojekt 1, således at der er sammenhæng mellem vurderingen af forureningens størrelse og forureningskomponenterne. Det er forventningen, at der vil være en sammenhæng mellem antal registrerede arealer med en given branchekode og erkendelsen af forurening. Det antages således, at brancher med mange registreringer således også rummer aktiviteter, der med en vis hyppighed har medført jordforurening. Det må dog forventes, at der er fejl i data for så vidt angår branchekoden, og branchekoden kan derfor ikke antages at være entydig for en række brancher. Det antages som udgangspunkt, at eksempelvis brancherne Autolakererier og Renserier er entydige, mens Drift af affaldsbehandlingsanlæg kan dække over flere forskellige aktiviteter. Her er denne gruppe forstået som losse- og fyldpladser, der ikke findes som branche. I bilag 4 er anført kommentarer til er der beskriver med hvilket udgangspunkt tolkningen er foretaget. For nogle "er" er der foretaget en generel tolkning, f.eks. ved Drift af affaldsbehandlingsanlæg hvor bemærkningen er " Fyld- og lossepladser". For andre "forureningstyper" gives en mere uddybende bemærkning der er tiltænkt den senere brug af modellen. Et andet eksempel er Maskinindustri, der kan rumme stort og småt, kan det være vanskeligt at uddrage en entydig tolkning. Til denne branche er tilknyttet kommentarer "Køres gennem screeningen i gruppe 3, med kommentar om at en stor andel formentlig kun er gruppe 2. Gruppe 3 omfatter virksomheder, hvor der f.eks. har været affedtning i større stil". Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 15

16 3.1.2 Fane bredde For hver af de 527 branchekoder og de 97 aktivitetskoder er der tilknyttet en kildebredde (diameter) som et tilnærmet udtryk for forureningsudbredelse for en typisk forurening for den givne branchekode. Bredden af fanen fastsættes ud fra en vurdering af størrelsen af hotspottet målt vinkelret på grundvandets strømningsretning. For at hotspottets orientering skal være uden betydning i forhold til strømningsretningen, antages hotspottet at være cirkulært. Det er antaget, at bredden af forureningsfanen udelukkende er afhængig af kildebredden. For små forureninger vil fanens bredde blive bredere end kilden f.eks. på grund af dispersivitet og variation i grundvandets strømningsmønster. Som vist i figur 3 vil fanen ideelt set have en form som en fjer (heraf navnet "plume" på engelsk). For større forureningskilder vil variationen i grundvandsspejlet og dispersivitet have relativt mindre betydning for forureningsfanens bredde. For meget store forureninger vil forureningsfanen ofte være smallere end selve hotspottet. Dette skyldes typisk geologisk inhomogenitet, hvor forekomsten af høj og lavpermeable lag betyder at forureningsfanen løber i et begrænset område (som ud af en tud fra en kande). Store forureningskilder som f.eks. lossepladser kan derfor godt have flere af hinanden uafhængige forureningsfaner. FIGUR 3 STILLISERET EKSEMPEL PÅ BREDDEN AF FORURENINGSFANEN FRA EN LILLE FORURENINGSKILDE OG FRA EN MEGET STOR FORURENINGSKILDE. Modelmæssigt betragtes forureningskilden som en fuldstændig afgrænset kilde i umættet zone med en homogen forureningskoncentration i hele kildens udstrækning. Forureningsfanen opstår som følge af netto nedbørens udvaskning af forureningen. Forureningsfanen betragtes ligeledes som en velafgrænset fane med et homogent koncentrationsprofil i hele fanens bredde. I en given afstand til kilden vil forureningskoncentration være den samme i hele fanens bredde. 16 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

17 Af operationelle hensyn er kilde- og fanebredderne opdelt i 5 standardstørrelser: Ingen forurening, gruppe 0: For forureningskilder der ikke forventes at give anledning til grundvandsforureninger er såvel kildebredden som bredden af fanen sat til 0 m, Lille forurening, gruppe 1: For den lille kilde (3 m) forventes fanebredden at være større pga. variationer i strømningsretninger. Fanebredden er her sat til en faktor 3 større end kilden, dvs. 9 m. Mellem forurening, gruppe 2: For mellemstore forureninger med en kildebredde på 10 m forventes fanebredden tilsvarende at være større pga. variationer i strømningsretninger, men jo større kilde, jo mindre relativ betydning har de lokale strømningsforhold for fanebredde. Fanebredden er her sat til en faktor 1,5 større end kilden, dvs. 15 m. Stor forurening, gruppe 3: Ved store forureninger, dvs. med en defineret kildebredde på 30 m, forventes ingen variationer pga. lokale strømningsforhold. Fanebredden er her sat til en faktor 1 større end kilden, dvs. 30 m. Meget stor forurening, gruppe 4: Ved meget store forureninger med en antaget kildebredde på 100 m, er det antagelsen, at fanebredden vil være mindre, idet udsivningen vil ske fra et mindre område. Fanebredden er her sat til en faktor 0,75 større end kilden, dvs. 75 m. Størrelserne er angivet i tabel 7. TABEL 7 FORURENINGS KILDE STØRRELSE OG FORURENINGENS BREDDE Gruppe nr. Beskrivelse Kildesbredde (m) (diameter) Fanebredde (m) 0 Ingen forureningsfane Lille forurening Mellem forurening Stor forurening Meget stor forurening I forbindelse med spørgeskema undersøgelsen er der både stillet spørgsmål til forureningsfanernes længde og bredde. Spørgsmålene er stillet enkeltvis for hvert af de 16 modelstoffer, hvorfor de svar der gives er i forhold til de enkelte stoffer (stofafhængige). Det, at der arbejdes med fanebredder, der er stofuafhængige, samtidigt med at der i spørgeskemaet er spurgt til fanebredder, der er stofafhængige, bevirker, at svarene fra spørgeskemaerne ikke kan anvendes til verificering af de fanebredder, der er foreslået i tabel Datagrundlaget Fundamentet for fastlæggelsen af de aktiviteter, som har givet anledning til forureningen udgøres af bruttobranchelisten og bruttoaktivitetslisten fra delprojekt 1. Bruttobranchelisten stammer fra et udtræk fra DKJord og er således i overensstemmelse med, hvad regionerne har indberettet til DKjord. Udtrækket omfatter kortlagte V1- og V2-arealer, hvor der er anført i form af en branchekode (PollutionCauseCodeValue). Udtrækket omfatter i alt registreringer fordelt på 527 branchekoder, der spænder lige fra f.eks. " Autoreparationsværksteder", der er en af de hyppigst forekommende, til " Engroshandel med tekstiler", der er en af de mere sjældent anvendte. I bilag 4 er listen over er angivet. Der foreligger ikke tal for det samlede antal af lokaliteter, men skønsmæssigt vurderes antallet at være ca , jf. Delprojekt 1, p. 6. Bruttoaktivitetslisten stammer ligelesdes fra DKjord. Listen omfatter de aktivitetskoder der er anvendt på kortlagte V1- og V2-arealer. Listen omfatter i alt 97 aktivitetskoder. Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 17

18 3.2.1 Forureningsårsag Forureningsårsagen, tildeles i regionernes databasesystemer fra en valgliste. Om anvendelsen hedder det vedr. (V1 og V2): Hvis der har været flere forskellige virksomhedstyper, som kan have været årsag til forureningen, anføres alle de pågældende virksomhedstyper med mindre det er sandsynligt, at kun en eller flere af virksomhedstyperne har været årsag til forureningen. Brancher indberettes efter kodeliste 5 om brancher (er). / Miljøstyrelsen 2011/ Der foreligger ikke yderligere regler for tildeling af koder vedr., og det må således forventes, at de enkelte brancher kan indeholde forskellige tolkninger af begreberne branche og. Således optræder f.eks. børneinstitution 20 gange som, hvilket snarere leder tanken hen på en branche end egentlig. Omvendt kan man se registreringer af Drift af affaldsbehandlingsanlæg, hvilket omvendt snarere synes at henvise til end branche, idet den tilsvarende kode i CVR indeholder 9 registreringer. Der findes således ingen faste forskrifter for, hvordan tildeles Koderne Kodelisten for er udviklet på grundlag af DB03, der er udarbejdet af Danmarks Statistik med udgangspunkt i økonomiske aktiviteter og er baseret på EU nomenklaturet NACE. Koderne revideres ca. hvert femte år. I 1993 gik man fra et kodesystem baseret på FN s ISIC-koder over til det meget anderledes NACE, som er EU s fælles system. Data om forurenede arealer er siden kortlægningens systematiske gennemførelse fra 1988 tilknyttet en branchekode. Dette skete oprindelig for at kunne generere erfaringstal for hyppighed af forurening inden for givne brancher. Der har imidlertid ikke været formuleret en fast regel for tildeling af branchekoder, og desuden er branchekoderne revideret flere gange, siden de første kortlægninger blev gennemført. Der er tilsyneladende endvidere oprettet hjemmelavede koder, f.eks Oplagsplads. Med tiden er denne klassifikation med anvendelse af branchekoder blevet et instrument for indberetninger af, og siden 2003 er indberetningerne systematisk tildelt koder fra denne liste. Tildelingen af en kode for beror således på individuelle skøn, der igen i nogen grad må forventes at bygge på historisk praksis i den enkelte region (og tidligere amterne), hvor tildelingen kan forstås som et kompromis mellem Miljøstyrelsens behov for viden om er og regionernes behov for at generere erfaring om forureningshyppighed Forurening og brancher Der findes ikke en systematisk opsamling af forureningshyppighed fordelt på brancher eller andre udtryk for forurenende aktiviteter. I 1990 erne blev der gennemført flere projekter med det formål at udlede erfaringstal for udvalgte brancher, og senere er der lavet flere udredninger af enkelte brancher. Se bl.a.: / Miljøstyrelsen 1995 / og /AVJ 1997/. Det foreliggende materiale er konsulteret, men findes ikke anvendeligt for en generel forståelse af forureningsforhold i givne brancher ( er ), idet der ikke skelnes mellem partikelbunden overfladeforurening og udsivning/udvaskning. Desuden tæller undersøgelserne blot 15 brancher af dengang 77 valgmuligheder, og disse er ikke defineret i overensstemmelse med nuværende liste. 18 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

19 Visse brancher er både veldokumenterede og almindelig kendte. Det gælder f. eks. renserier, servicestationer og autoværksteder. Men for rigtig mange andre kategorier er variationerne i størrelse og art ganske store. Der er derfor altovervejende fastsat forureningsudbredelser ud fra et overordnet kendskab til hyppighed og normale forureninger, og disse er holdt op i mod sammenfatninger fra de tidligere publikationer. 3.3 Resultater Af de i alt 527 registrerede branchekoder er der tildelt fanebredder for de 194, mens de resterende ikke generelt anses at medføre forurening, der kan beskrives ved udbredelse og/eller fanebredder. Fordelingen i forhold til de fastsatte fanebredder er vist i tabel 8. TABEL 8 ANTAL FORURENINGSKILDER I FORHOLD TIL FORURENINGENS VURDEREDE STØRRELSE Gruppe nr. Beskrivelse Kildestørrelse (m) (diameter) Fanebredde (m) Antal branchekoder (er) 0 Ingen forureningsfane Lille forurening Mellem forurening Stor forurening Meget stor forurening Der er 333 branchekoder ( er ), hvor forureningsudbredelsen angivet til 0. Det gælder for brancher, hvor der ikke knytter sig egentlige erfaringer, og hvor og stoffer ikke kan udledes, f.eks. biografer og forlystelsesparker. Endvidere er sådanne erfaringstomme brancher helt generelt udeladt, hvis der er under 10 registreringer med pågældende kode. Endelig er udtaget enkelte brancher, hvis det er almindelig anerkendt, at disse ikke medfører forurening, der kan antages mobiliseret. Det gælder f. eks. trykkerier, vulkaniseringsanstalter og autolakererier. Af de i alt 97 registrerede aktivitetskoder er der tildelt fanebredder for de 77, mens de resterende ikke generelt anses at medføre forurening, der kan beskrives ved udbredelse og/eller fanebredder. Fordelingen i forhold til de fastsatte fanebredder er vist i tabel 9. TABEL 9 ANTAL FORURENINGSKILDER (UDFRA AKTIVITETSKODER ) I FORHOLD TIL FORURENINGENS VURDEREDE STØRRELSE Gruppe nr. Beskrivelse Kildestørrelse (m) (diameter) Fanebredde (m) Antal branchekoder (er) 0 Ingen forureningsfane Lille forurening Mellem forurening Stor forurening Meget stor forurening Der er 20 aktivitetskoder ( er ), hvor forureningsudbredelsen angivet til 0. Det gælder for aktiviteter, hvor der ikke knytter sig egentlige erfaringer, og hvor og stoffer ikke kan udledes, f.eks. Uheld og Andre restprodukter, tilført/udlagt. Desuden er aktiviteter der tolkes som områdeklassificering (diffus forurening) angivet til "0". Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 19

20 Referencer AVJ Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Amternes Videncenter for Jordforurening, Teknik & Administration Nr Happel A.M., Beckenback E., Savalin L., Temko H., Rempel R., Dooher B. and Rice D Analysis of Dissolved Benzene Plumes and Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) Plumes in Ground Water at Leaking Underground Fuel Tank (LUFT) Sites. This paper was prepared for submittal to the American Chemical Society Meeting San Francisco, CA April 13-17, 1997 Jørgensen, I.V., Broholm, M.M., Bjerg, P.L., DNAPL i kildeområder - konceptuelle modeller, karakterisering og estimering af forureningsmasse. Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet & Region Hovedstaden, Kgs. Lyngby. Kiilerich, Ole og Erik Arvin, Ground Water Contamination from Creosote Sites. Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 16, No. 1, 1996, p Kofoed, Julie L.L., Sandra Roost og Nina Tuxen Skelnen mellem pesticidkilder; M4 Kendte forureninger med pesticidforurening I Danmark. Mace, R. E., Fisher, R. S., Welch, D. M., and Parra, S. P Extent, Mass, and Duration of Hydrocarbon Petroleum Storage Tank Sites in Texas. University of Texas at Austin, Bureau of Economic Geology. Robert E. Mace & Wan-Joo Choi The Size and Behavoir of MTBE Plumes in Texas McNab, Walt W., David W. Rice, Jacob Bear, Richard Ragaini, Cary Tuckfield & Curt Oldenburg 1999: Historical Case Analysis of Chlorinated Volatile Organic Compound Plumes, Bioremediation ERD Environmental Restoration Division. Lawrence Livermore National Laboratory. McNab, Walt W., David W. Rice & Cary Tuckfield 2000: Evaluating Chlorinated Hydrocarbon Plume Behavior Using Historical Case Population Analyses, Bioremediation Journal, 4:4, Micic, K. Straub, P. Blum and A. Kappler Natural attenuation of naphthalene and benzene at a former gasworks site. Water Science & Technology: Water Supply Vol 7 No 3 pp Q IWA Publishing Miljøstyrelsen 1995: Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen nr Miljøstyrelsen, Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, nr. 20, Miljøstyrelsen Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala. Miljøprojekt nr. 1152, Udarbejdet af NIRAS og Danmarks Jordbrugsforskning 20 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6 Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Miljøprojekt nr. 1573, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1 Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter Miljøprojekt nr. 1564, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand,

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

Jordforureningers påvirkning af overfladevand Jordforureningers påvirkning af overfladevand Analyse og vurdering af screeningsværktøjets parameterværdier til optimering af regionernes indsats Miljøprojekt nr. 1789, 2015 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Lossepladser og overfladevand

Lossepladser og overfladevand Lossepladser og overfladevand Nina Tuxen, Sanne Skov Nielsen, Sandra Roost, John Pedersen, Orbicon Trine Korsgaard, Jørn K. Pedersen, Helle Broch, Alice Ulstrup, Region Syddanmark Poul L. Bjerg, Anne T.

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand

Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand Indhold INDLEDNING... 4 Hvad er screening?... 5 Generelt om hvordan en jordforurening kan skade et vandområde... 6 Modelopfattelsen, der

Læs mere

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Teknologiudviklingsprojekt for Region Syddanmark og

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon Screening af forureningsrisiko Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september John Pedersen / Orbicon Eksempler på geografisk placering 2 Ønsker til i forhold

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord.

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord. www.regionmidtjylland.dk Punktkilder, grundvand og klimaforandringer Erfaringer fra risikovurderinger i Region Midtjylland. Rolf Johnsen Disposition Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen Klimaforandringer

Læs mere

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation Session C2 - Nyt weborienteret risikovurderingsværktøj og moderne metagenomanalyser. Den 8. juni 2016 Natur & Miljø 2016 DTU Miljø: Poul L. Bjerg,

Læs mere

Punktkilder i relation til overfladevande og beskyttede naturområder

Punktkilder i relation til overfladevande og beskyttede naturområder Punktkilder i relation til overfladevande og beskyttede naturområder Hans Chr. Loer Linderoth & Ole Frimodt Orbicon A/S Miljøprojekt Nr. 1263 2009 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Gør tanke til handling VIA University College Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Af Theis R. Andersen*og Søren Erbs Poulsen* * VIA University College konceptuelle modeller til 3D

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 3. Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe. Miljøprojekt nr.

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 3. Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe. Miljøprojekt nr. Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 3 Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe Miljøprojekt nr. 1574, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Tre spørgsm rgsmål Påvirker forureningen fra punktkilder overfladevand? Har vi styr på processerne og metoderne? Er det et problem? Punktkilder

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Jordforurening og overfladevand. 27. november 2013

Jordforurening og overfladevand. 27. november 2013 Jordforurening og overfladevand 27. november 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Ændringen til jordforureningslov set med kommunale øjne 1 Biolog Anja Aalling Hansen, Lyngby Tårbæk Kommune Hvordan tænker

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Tilsætningsstoffer i chlorerede opløsningsmidler En overset forureningsrisiko?

Tilsætningsstoffer i chlorerede opløsningsmidler En overset forureningsrisiko? Tilsætningsstoffer i chlorerede opløsningsmidler En overset forureningsrisiko? Katerina Tsitonaki, Signe Nielsen, Claus Westergaard, Nina Tuxen Orbicon Jan Petersen, Ida H. Olesen, Jørn K. Pedersen Region

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. Thomsen Maria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. Binning

Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. Thomsen Maria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. Binning Evaluering af økologisk og kemisk påvirkning fra forskellige stressfaktorer på oplandsskala Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. Thomsen Maria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. Binning DTU Miljø,

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region Syddanmark

Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region Syddanmark Grindstedværkets påvirkning af Grindsted Å via grundvandet Variationer i poreluftens Indledning forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Hvorfor er nedbrydning så vigtig

Hvorfor er nedbrydning så vigtig Hvorfor er nedbrydning så vigtig Lidt indledende underholdning med Thomas Hauerberg Larsen Foto: Martin Oeggerli Hvorfor er nedbrydning så vigtig Den hurtige Det er det bare, specielt når vi taler om mineralisering.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr 948 af 22/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Lossepladser og vandressourcer

Lossepladser og vandressourcer BETYDNINGEN AF GRUNDVANDSOVERFLADEVANDS- INTERAKTION FOR VANDKVALITETEN I ET VANDLØB BELIGGENDE NEDSTRØMS FOR RISBY LOSSEPLADS PhD studerende Nanna Isbak Thomsen1 PhD studerende Nemanja Milosevic1 Civilingeniør

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening:

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Brugervejledning 1. Indledning Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Afværgekatalog - Teknik og Administration,

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver Region Midtjylland Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver ATV Vintermøde - temadag d. 4. marts 2013 Tom Birch Hansen Disposition EU direktiver Klimaforandringer og grundvandet

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Guldborgsund

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

VMR. Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser 10 OKTOBER 2017

VMR. Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser 10 OKTOBER 2017 VMR Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser 10 OKTOBER 2017 VMR-Håndbog om undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser Hvorfor en håndbog? VMR støtter

Læs mere

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Motivation Indhold Fund i 50 % af alle GRUMO boringer Typisk af gamle pesticider Pesticider

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere