Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne."

Transkript

1 Uddannelsesudvalget L Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag) 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved brev af 20. november 2008 hørt en række myndigheder og organisationer over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. De hørte myndigheder og organisationer fremgår af bilag 1. Lovforslaget er desuden offentliggjort på Høringsportalen. Undervisningsministeriet har ved høringsfristens udløb modtaget 26 høringssvar fra høringsparterne. Det fremgår af bilag 1, hvem der har afgivet svar. Der er uden for høringslisten derudover indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis Dansk Psykolog Forening, Foreningen af AKT-konsulenter, Landssamråd for PPR-chefer og Læsekonsulenternes Landsforening. I de følgende afsnit opsummeres hovedindholdet af de modtagne høringssvar og Undervisningsministeriets bemærkninger hertil. Bemærkninger af generel politisk karakter og bemærkninger, der ikke vedrører forslagene i lovforslaget, er således ikke medtaget. Undervisningsministeriet kan for en fuldstændig gennemgang af samtlige indsendte synspunkter henvise til høringssvarene, som samtidig med dette notat er sendt til Folketingets Uddannelsesudvalg. 2. Bemærkninger til lovforslaget 2.1. Generelt Høringssvarene afspejler generel enighed i intentionerne om at afbureaukratisere og forenkle regler på folkeskoleområdet. Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Danmarks Lærerforening (DLF), Danmarks Vejlederforening, DA, DI, Dansk Psykologforening, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af AKT-konsulenter, LO, Landssamråd for PPR-chefer, Læsekonsulenternes Landsforening, Skole og Samfund samt Skolelederne har bemærkninger til forslagets nærmere indhold, jf. nedenfor under pkt Den foreslåede procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag Danmarks Lærerforening kan ikke støtte forslaget om ændring af proceduren for henvisning til specialundervisning i enkelte fag. Lærerforeningen henviser til, at et tæt samarbejde mellem pædagogiskpsykologisk rådgivning, den enkelte skoles specialundervisningslærere og andre lærere samt skolens 1

2 leder er nødvendig for at sikre, at alle elever får det rette undervisningstilbud. Forslaget vil ikke understøtte dette samarbejde. Lærerforeningen peger desuden på, at en undersøgelse har vist, at der er en ventetid på mere end to måneder ved over 45 % af landets pædagogisk-psykologiske rådgivninger. Ventetiden skyldes ikke bureaukrati, men manglende økonomi. Lærerforeningen peger desuden på, at forslaget flytter en del af den faglige udredning til specialundervisningslærerne. Sikkerheden for, at der bliver foretaget en tilstrækkelig og relevant udredning for den enkelte elev, vil derved uundgåeligt blive svækket. For at sikre en hurtig iværksættelse af specialundervisning bør kravet være, at der hurtigst muligt efter iværksættelsen indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering. Danmarks Vejlederforening har sin tvivl om, hvorvidt forslaget er en ideel løsning. Det bør i stedet overvejes at tilføre pædagogisk-psykologisk rådgivning de nødvendige ressourcer til at løse opgaverne. Dansk Arbejdsgiverforening finder det afgørende, at skolelederen bygger sin beslutning på en grundig udredning af eleven og om nødvendigt søger råd hos pædagogisk-psykologisk rådgivning. Dansk Psykologforening kan ikke støtte forslaget om ændring af proceduren for henvisning til specialundervisning i enkelte fag. Foreningen peger på, at i de tilfælde, hvor individuel specialundervisning er nødvendig, er det afgørende for kvaliteten af tilbuddet, at såvel psykologen som andre relevante fagpersoner deltager i vurderingen af elevens vanskeligheder og behov. Foreningen finder det betænkeligt, at der med forslaget ikke skelnes personmæssigt mellem den instans, der skal vurdere behovet, og den instans, der skal prioritere tildelingen af midler. Efter foreningens opfattelse er der heller ingen tidsmæssig besparelse ved forslaget. Danske Handicaporganisationer anfører, at skolens leder eller elevens forældre kun sjældent er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer til at vurdere elevens behov. Det gør sig især gældende i forbindelse med elever med dyslektiske vanskeligheder. Efter organisationens opfattelse er der med forslaget mere tale om forringelse end afbureaukratisering. Organisationen gør opmærksom på, at der i mange kommuner er ventetid til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det er nødvendigt at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede. Danske Handicaporganisationer finder i øvrigt, at der er behov for en debat om, hvad specialundervisning er, og hvilke børn der skal modtage specialundervisningen. Det Centrale Handicapråd tvivler på, om lærere og forældre har den rette faglige viden til at kunne iværksætte specialundervisning uden en pædagogisk-psykologisk vurdering. Rådet finder, at de lange ventetider til en pædagogisk-psykologisk vurdering må nedsættes. Indtil dette problem er løst, kan der være behov for at iværksætte specialundervisning straks. Der bør dog efterfølgende indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering. Hvis forslaget gennemføres, må det sikres, at forældrene og eleven grundigt informeres om specialundervisningstilbuddet samt om, at der er mulighed for at forlange en pædagogisk-psykologisk vurdering. Foreningen af AKT-konsulenter (skolekonsulenter for børn med adfærdsproblemer) kan ikke støtte forslaget om ændring af proceduren for henvisning til specialundervisning i enkelte fag. Det fremgår ikke af forslaget, om det også omfatter elever med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder. 2

3 Landsorganisationen i Danmark støtter det synspunkt, at der efterfølgende bør indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering. Landssamråd for PPR-chefer peger på, at mange kommuner og skoler samarbejder om at indrette hensigtsmæssige procedurer, der i praksis sikrer, at børn med lettere vanskeligheder får løst problemerne som en del af det generelle arbejde med at kvalificere den almindelige undervisning i klassen. Denne proces har som konsekvens, at der vil blive færre børn, der omfattes af forslaget. Forslagets værste effekt er, at det fortsætter med at betragte de lettere vanskeligheder i skolen som elevproblemer, der skal løses gennem en individuel udredning og henvisning til specialundervisning. Det fremgår ikke af forslaget, om det også omfatter elever med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder. Landssamrådet er ikke enigt i, at forslaget indebærer, at specialundervisning kan iværksættes uden unødig forsinkelse. Grunden hertil er, at skolerne planlægger deres specialundervisningstimer i et antal perioder hen over året typisk tre eller fire perioder. Derfor vil det sjældent være muligt at iværksætte specialundervisning uden for disse terminer. Landssamrådet peger på, at medarbejdere i pædagogisk-psykologisk rådgivning repræsenterer en langt bredere faglighed end speciallærere, der efter forslaget skal foretage den faglige udredning. Landssamrådet foreslår, at lovforslaget trækkes tilbage. Læsekonsulenternes Landsforening kan ikke støtte forslaget om ændring af proceduren for henvisning til specialundervisning i enkelte fag. Landsforeningen peger på, at forslaget ikke vil minimere henvisningen til specialundervisning, når specialundervisning kan tilbydes fra dag til dag. Skole og Samfund peger på, at ventetiden til en pædagogisk-psykologisk vurdering kan være urimelig lang. Ventetiden er imidlertid først og fremmest udtryk for, at kommunerne ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til den pædagogisk-psykologiske rådgivning. En afskaffelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering er derfor en serviceforringelse. Skole og Samfund frygter, at elever med f.eks. ordblindhed kan bliver fejldiagnosticeret. Skole og Samfund foreslår, at kommunerne skal forpligtes til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til pædagogisk-psykologisk rådgivning. Kravet om, at der skal gennemføres en pædagogisk-psykologisk vurdering forud for iværksættelse af specialundervisning kunne erstattes af et krav om, at den pædagogisk-psykologiske vurdering skal foreligge inden en bestemt frist efter iværksættelsen, f.eks. tre måneder. Skolelederne anfører, at det i mange tilfælde vil være nødvendigt, at der efterfølgende indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering. Undervisningsministeriet skal hertil samlet bemærke, at det efter den gældende ordning er skolelederen, der træffer beslutning om at iværksætte specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Beslutningen træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med forældrene og eleven. Efter forslaget kan den pædagogisk-psykologiske vurdering undlades ved specialundervisning i enkelte fag, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og eleven og forældrene er enige heri. Skolelederen skal derfor træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger om observationer m.v. i forbindelse med den daglige undervisning, som modtages fra elevens lærere og speciallærere m.v. ved henvis- 3

4 ning af elever til pædagogisk-psykologisk rådgivning. Forslaget indebærer således ikke, at den pædagogisk-psykologiske vurdering i stedet skal foretages af speciallærere eller andre lærere. Hvis skolelederen er i tvivl om, hvorvidt der er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering, skal der efter forslaget foretages en sådan vurdering. Forslaget sigter således alene på tilfælde, hvor det ud fra en konkret vurdering ikke er nødvendigt at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering, før specialundervisning i enkelte fag kan iværksættes. Der er dermed efter Undervisningsministeriets opfattelse heller ikke behov for efterfølgende at indhente en sådan vurdering, ligesom spørgsmålet om ressourcer til pædagogisk-psykologisk rådgivning ikke har betydning for vurderingen. Forslaget vedrører alene henvisning til specialundervisning i enkelte fag. Hvis en elev har omfattende adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder vil eleven ikke kun have behov for specialundervisning i enkelte fag, men have behov for henvisning til mere omfattende støtte, eventuelt i en specialklasse eller en specialskole, hvor der i alle tilfælde skal indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det Centrale Handicapråd har peget på, at en gennemførelse af forslaget forudsætter, at forældrene og eleven grundigt informeres om specialundervisningstilbuddet samt om, at der er mulighed for at forlange en pædagogisk-psykologisk vurdering. Undervisningsministeriet skal hertil bemærkes, at bestemmelser om informationen af forældre og eleven vil blive fastsat i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det vil desuden komme til at fremgå af vejledningen til bekendtgørelsen. Danske Handicaporganisationer har anført, at der er behov for en debat om, hvad specialundervisning er, og hvilke børn der skal modtage specialundervisningen. Undervisningsministeriet skal hertil bemærkes, at det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2009, at der skal iværksættes en analyse af den samlede specialundervisning i folkeskolen. Som led i analysen skal det blandt andet kortlægges og analyseres, hvilke målgrupper der modtager specialundervisning, samt hvordan og hvorfor elever henvises hertil. Endvidere skal der foretages en analyse af de med specialundervisningen forbundne omkostninger og ressourcetildelingsmodeller. Der skal desuden foretages en vurdering af specialundervisningens effekt, herunder effekten af forskellige former for samspil mellem normalundervisning og specialundervisning. Denne analyse vil give et bedre grundlag for at drøfte, om der er behov for ændringer på specialundervisningsområdet. 3. Andet Det fremgår af udkastet til lovforslaget, at Ved henvisning til specialundervisning i enkelte fag kan inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og eleven og forældrene er enige heri. Som det fremgår af udkastet, skal både eleven og forældrene være enige i, at den pædagogiskpsykologiske vurdering kan undlades. At eleven ifølge forslaget er tillagt en medbestemmelsesret skyl- 4

5 des, at det fremgår af specialundervisningsbekendtgørelsen, at både eleven og forældrene kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Undervisningsministeriet har overvejet, om det er hensigtsmæssigt at give eleven afgørende beslutningskompetence med hensyn til spørgsmålet om at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering. Dette spørgsmål bør efter ministeriets opfattelse endeligt afgøres af skolelederen og forældrene, der i andre sammenhænge kan træffe beslutninger på barnets vegne. Lovforslagets 1, nr. 1, vil derfor blive ændret på følgende måde: Ved henvisning til specialundervisning i enkelte fag kan inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Formuleringen er i overensstemmelse med artikel 13 i FN-konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder, jf. bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar Det skal dog bemærke, at Børnerådet i deres høringssvar har støttet forslaget, hvor eleven tillægges afgørende indflydelse i spørgsmålet om indhentelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering. 5

6 Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag) Høringsparter Amnesty International Børne- og Kulturchefforeningen Børnerådet Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Lærerforening Danmarks Vejlederforening Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Friskoleforening Dansk Industri Dansk Landbrug Dansk Teknisk Lærerforbund Dansk Ungdoms Fællesråd Danske Erhvervsskoler Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer Danske Regioner Danske Skoleelever Danske Studerendes Fællesråd Danske Underviserorganisationers Samråd Det Centrale Handicapråd Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination Efterskoleforeningen Elevorganisationen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Erhvervsskolernes Elevorganisation Forbundet for Pædagoger og Klubfolk (BUPL) Foreningen af private, selvejende gymnasier, studenter- og hf- Høringssvar med bemærkninger Høringssvar uden bemærkninger Ikke afgivet svar 6

7 kurser Foreningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledere ved Tekniske Skoler Foreningen Danske Landbrugsskoler Frie Grundskolers Fællesråd Frie Skolers Lærerforening FTF Fællesrådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Gymnasieskolernes Lærerforening Gymnasieskolernes Rektorforening Handelsskolernes Lærerforening Husholdnings- og håndarbejdsskolerne Håndværksrådet Institut for Menneskerettigheder KL Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Landsorganisationen i Danmark Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Lederforsamlingen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) Rådet for Etniske Minoriteter Sammenslutningen af ledere ved skolerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Skole og Samfund 7

8 Skolelederne Studievejlederforeningen for gymnasiet og hf Ungdomsringen Ungdomsskolernes Udviklingscenter 8

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018 Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 099.75E.251 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina

Læs mere

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 2014 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Udskydelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget 2017-1 L 202 Bilag 2, L 201 Bilag 4, L 200 Bilag 4, L 199 Bilag 4 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsliste

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 12.10.2018 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) 1 Advokatsamfundet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

modtaget ved fristen udløb 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

modtaget ved fristen udløb 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen 2007/2 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 051.343.021 Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Undervisningsministeriet September 2018 Sagsnr.: 18/11665

Undervisningsministeriet September 2018 Sagsnr.: 18/11665 Høringsliste for udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandørvalg på tegnsprogs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter. udløb

Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter. udløb Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter Høringssvar modtaget ved fristens udløb BEMÆRKNINGER JA NEJ 1 Advokatsamfundet 2 Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

BEMÆRKNINGER JA NEJ 1. Advokatsamfundet 2. Akademikerne 3. AK-Samvirke 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

BEMÆRKNINGER JA NEJ 1. Advokatsamfundet 2. Akademikerne 3. AK-Samvirke 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandørvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Forslag. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. maj 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 26.04.2017 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 28.03.2018 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 87 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 87 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 L 87 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 16/10618 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling November 2016 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

1. Indledning. 2. Høringsparterne. Socialudvalget L 141 Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Børn J.nr dho 24.

1. Indledning. 2. Høringsparterne. Socialudvalget L 141 Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Børn J.nr dho 24. Socialudvalget 2011-12 L 141 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2011-7514 dho 24. januar 2012 1. Indledning Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen

Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen Undervisningsministeriet Juni 2017 Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen 1. Indledning Den 11. januar 2017 blev udkast til bekendtgørelse om obligatoriske nationale test sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om frikommer m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg)

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om frikommer m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg) Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 88 Offentligt Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 161090 Dato 29-09-2014 Kommenteret

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget) Enhed ADMPOL Sagsbehandler HVJ Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 140340 Dato 23-06-2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Høringsliste. Akademikernes Centralorganisation

Høringsliste. Akademikernes Centralorganisation Høringsliste Akademikernes Centralorganisation Advokatrådet Aerådet Ankestyrelsen ATP Beskæftigelsesministeriet Business Danmark Ministeriet for Børn og Undervisning Centralorganisationen Søfart CEPOS

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter

Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter 1. Indledning Et udkast til forslag til lov om et nationalt naturfagscenter har i perioden fra den 22. juni 2018 til den 27. august 2018

Læs mere

Undervisningsudvalget L 85 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 85 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 85 Bilag 1 Offentligt Sagsnr. 17/12586 Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat Til Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt

Læs mere

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 L 59 Bilag 1 Offentligt OTAT Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) Forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) 1 I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2016, som ændret ved 17 i lov nr. 311 af 25. april

Læs mere

Høringsnotat. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Høringsnotat. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 L 185 Bilag 1 Offentligt MINISTEREN Dato Høringsnotat 7. februar 2019 J. nr. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat om de indkomne høringssvar vedrørende

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: 004.872.351 Høringsnotat til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt ændring

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2015 Høringsnotat om Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler (KIG) I. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2017-18 Fremsat den 9. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Frederiksholms Kanal 26

Læs mere

November Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

November Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet November 2018 Høringsnotat vedrørende Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 L 195 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Marts 2010 Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

Høringsnotat til Udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

Høringsnotat til Udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende Høringsnotat til Udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende 1. Indledning Den 20. december 2017 blev udkast til bekendtgørelse om behandling

Læs mere

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat.

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Sagsnr. 2011-5951 Høringsnotat om Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 1. Indledning Beslutningsforslaget

Læs mere

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) 2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 128.92K.271

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BO0103-00038 07-03-2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1.

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1. Uddannelsesudvalget L 94 - Bilag 3 Offentligt Undervisningsministeriet Notat om høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership.

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership. Undervisningsministeriet Att. Kontorfuldmægtig Jesper Simonsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Boulevard du Roi Albert II, 5, 9ème étage B-1210 Bruxelles 21. december 2006

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar.

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar. Undervisningsministeriet Den 17. september 2008 Notat om høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner m.v. 2014/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15730 Fremsat den 8. oktober 2014 af økonomi-

Læs mere

Certificering af Skolen ved Slotsvænget som en fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil

Certificering af Skolen ved Slotsvænget som en fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Certificering af Skolen ved Slotsvænget som

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere