Manual om tilsyn med specialundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual om tilsyn med specialundervisning"

Transkript

1 Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Sorømødet

2 3 Sorømødet 2007

3 Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Undervisningsministeriet 2010

4 Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Publikationen indgår i Undervisningsministeriets håndbogsserie som nr Forfatter: Svend Erik Gertz, Undervisningsministeriet, Kontor for specialundervisning og ungdomsskole Redaktion og produktion: Karen Ormstrup Søndergaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Korrektur: Tine Munch Schumann, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Phoenix Design Aid A/S Fotos: Forsidefoto: Scanpix Torben Klint/Scanpix 1. udgave, 1. oplag, februar 2010: stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Undervisningsministeriet Bestilles (ISBN ) hos: NBC Ekspedition Telefon , fax eller Telefontid: Mandag-torsdag , fredag Der faktureres for porto og ekspedition. Tryk: Scanprint A/S Trykt med vegetabilske trykfarver på miljøcertificeret papir Printed in Denmark 2010 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon eller

5 Indhold Forord 5 Baggrund 6 Opbygning af tilsynsmanualen 12 I. Målsætningen for tilsynet 12 II. Principper for tilsynet med specialundervisningen 15 III. Tilsynets opgaver 17 IV. Tilsynets virkemidler 21 V. Tilsynets organisering 22 Forslag til skemamateriale til brug i forbindelse med tilsyn med specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 24 I. Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 24 II. Undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 25 III. Undervisningsbeskrivelser for elever, der undervises i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder 26 3

6 4

7 Forord I november 2008 offentliggjorde SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd rapporten Anbragte Børns Undervisning Sammenfatning af tre delrapporter. Det blev i rapporten vurderet, at en større tilknytning til det kommunale skolevæsen ville kunne styrke den interne undervisning på anbringelsessteder. Desuden viste en undersøgelse af fire anbringelsessteder, at kommunernes tilsyn med den interne undervisning blev udført meget forskelligt. Tilsynet spændte fra et overvejende administrativt tilsyn med hovedvægt på administrativ kontrol til et meget udbygget samarbejde med vægt på pædagogisk sparring mellem den tilsynsførende og den pågældende institution. På den baggrund har Undervisningsministeriet besluttet at ajourføre manualen fra 2003 for tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner. Svend Erik Gertz Specialkonsulent Undervisningsministeriet Januar

8 Baggrund I 1998 blev der vedtaget en ændring af folkeskoleloven 1 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Med lovændringen blev der etableret hjemmel til, at børn, der af de kommunale sociale myndigheder bliver henvist til et dagbehandlingstilbud, eller som anbringes uden for hjemmet i et anbringelsessted, kan henvises til specialundervisning på disse institutioner. Det blev desuden fastsat, at henvisningen forudsætter, at der på forhånd er indgået en overenskomst mellem kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen og det pågældende dagbehandlingstilbud/ anbringelsessted om institutionens generelle egnethed til at varetage specialundervisning af børn. Formålet med lovændringen var blandt andet at sikre, at børn, der modtager specialundervisning på disse institutioner, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I forbindelse med lovændringen blev der lagt vægt på, at det kun er børn med så store vanskeligheder, at det i kortere eller længere tid vil være mest hensigtsmæssigt at undervise dem i deres anbringelsessted, der kan henvises til specialundervisning i anbringelsesstedet. Det samme gælder børn, som er henvist til et dagbehandlingstilbud. Det faste holdepunkt For børn med svag social baggrund udgør skolen ofte det faste holdepunkt i hverdagen. Det er derfor af stor betydning, at der eksisterer et konstruktivt og åbent samarbejde om barnet mellem de kommunale sociale myndigheder og skolen, inden en eventuel anbringelse sættes i værk. I det samarbejde er det væsentligt at tage stilling til betydningen af skoleskift og eventuel ny skolegang, ligesom der er behov for en omhyggelig planlægning i kommunerne og et tæt samarbejde mellem de kommunale sociale myndigheder og kommunens skolevæsen. 1 Lov nr. 412 af 26. juni

9 Anbringelsesreformen Fra den 1. januar 2006 blev der gennemført en reform af den del af serviceloven, som omhandler anbringelse af børn uden for hjemmet. Ændringen skulle blandt andet sikre mere fokus på anbragte børns skolegang. Det fremgår af 69, stk. 1, i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal vælge det konkrete anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. 140 i lov om social service. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets bopælskommune, har bopælskommunen pligt til at underrette beliggenhedskommunen forud for anbringelsen. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen har ansvar for barnets skolegang Det er altid kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om barnets skolegang. Det er også kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der har ansvaret for, at barnet får et skoletilbud, umiddelbart efter at barnet af de sociale myndigheder er blevet henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted. Der kan eventuelt iværksættes enkeltmandsundervisning som en midlertidig løsning, mens kommunalbestyrelsen tager stilling til skoletilbuddet. I de tilfælde, hvor barnet er anbragt i en anden kommune end den anbringende, forudsættes det, at der etableres et samarbejde mellem de sociale myndigheder og skolemyndighederne i den anbringende kommune og skolemyndighederne i beliggenhedskommunen. 7

10 Der er god mening i at rette fokus mod undervisningen af anbragte børn. Denne gruppe børn er som udgangspunkt ikke indlæringsmæssigt handicappede, men de har ofte sociale, følelsesmæssige og personlige belastninger, der betyder, at de har svært ved at følge den almindelige undervisning i folkeskolen. Mønsterbrydning Der er god mening i at rette fokus mod undervisningen af anbragte børn. Denne gruppe børn er som udgangspunkt ikke indlæringsmæssigt handicappede, men de har ofte sociale, følelsesmæssige og personlige belastninger, der betyder, at de har svært ved at følge den almindelige undervisning i folkeskolen. De har desuden ofte haft et betydeligt fravær fra skolen. Det er derfor ofte børn, der i høj grad har behov for mønsterbrydning, fordi de er kommet ind i et ulykkeligt udviklingsmønster, hvor svær social belastning forhindrer en udnyttelse af det indlæringsmæssige og uddannelsesmæssige potentiale, som de besidder. Resultatet er ofte en situation, hvor barnet er præget af uro, manglende koncentration og lav selvtillid, og hvor de voksne omkring barnet i høj grad er præget af negative forventninger til barnet. Barnet bliver derfor fastholdt i en rolle, hvor der ikke skabes rum for udvikling. De børn, der er så heldige at bryde det negative udviklingsmønster, har næsten altid mødt en voksen person udefra. Den voksne har set deres potentiale og insisteret på et positivt perspektiv, som har givet barnet grundlag for en tro herpå. De betydningsfulde voksne Meget ofte er mønsterbruddet opstået i forbindelse med undervisningen hos en lærer, der har en fordomsfri holdning til barnets udviklingsmuligheder. Det indebærer, at barnet ikke skal flyttes væk fra en undervisningssituation, hvor det befinder sig godt, og hvor det har en udviklingsmæssig base. 8

11 Det er afgørende, at børn har en stabil social situation som basis for udvikling og undervisning. Det er også vigtigt, at barnet bliver udfordret på linje med andre børn i folkeskolen. Ressourcebevidsthed og kompetenceopbygning Ud over undervisningens betydning for barnets udvikling er det vigtigt, at der sker en så god ressourceudnyttelse som muligt. I den interne undervisning i dagbehandlingstilbud og i anbringelsessteder opbygges der en erfaring og viden i at undervise børn med svære sociale belastninger, men erfaringsopsamlingen kommer ikke altid skolesystemet til gavn. Det vil derfor oftest være hensigtsmæssigt at organisere undervisningen i tæt relation til en folkeskole i beliggenhedskommunen. De ressourcer, skolevæsenet anvender på intern undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, vil med tiden kunne danne udgangspunkt for at opbygge en væsentlig kompetence i kommunens skolevæsen. Via erfaring og uddannelse af lærere kan der opbygges en viden om, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre undervisning af elever med tilsvarende vanskeligheder. På den måde vil det måske endda være muligt fremover i videre udstrækning, end det er tilfældet i dag, at forebygge placeringer uden for hjemmet. Selv for mindre kommuner vil en sådan opgaveomlægning være mulig og kunne medvirke til at bryde en udvikling, hvor flere og flere børn henvises til specialundervisning uden for distriktsskolen. 9

12 Man må altid stille følgende spørgsmål: Hvad taler imod, at eleven får sin undervisning i den lokale folkeskole? Hvilke perspektiver er der for elevens skolegang, hvis det ikke er muligt at indgå i de nødvendige kollektive sammenhænge? Krav til undervisningsformer og -metoder Undervisning i folkeskolen er andet og mere end undervisning i nogle basale fagområder. Målene for fagene i folkeskolen stiller store krav til kvaliteten af den undervisning, der gives i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Derudover kommer en række undervisningsmæssige færdigheder og teknikker, som det forventes, at folkeskolens elever behersker. Det drejer sig om at kunne samarbejde om projekter og opgaver Forpligtende samarbejde med andre grupper Barnets sociale udvikling kan ikke foregå i individuelle undervisningsforløb, men forudsætter tilhørsmuligheder og opgaver, der udføres i større gruppesammenhænge. Også her er det problematisk, hvis børn i længere perioder ikke får mulighed for at indgå i forpligtende opgaveforløb sammen med andre grupper af børn om fælles undervisnings- og aktivitetsforløb. Socialt dårligt stillede børn har kun gode muligheder for at udvikle sig, hvis de får adgang til hele folkeskolens undervisningstilbud. indhente viden via informationsteknologi anvende it i undervisningen samt deltage i test og prøver. Den undervisningsmæssige udfordring forudsætter i dag en skole, der personalemæssigt, metodisk og materialemæssigt er bred. 10

13 11

14 Opbygning af tilsynsmanualen Manualen er opdelt i fem afsnit. Afsnittene gør rede for de overvejelser og hensyn, der skal tages, når man tilrettelægger og gennemfører tilsynet med specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, som kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen er forpligtet til at udføre. Manualen er opdelt i følgende afsnit: I. Målsætningen for tilsynet II. Principper for tilsynet III. Tilsynets opgaver IV. Tilsynets virkemidler V. Tilsynets organisering I tilknytning til selve manualen er der foreslået et skemamateriale, hvor tilsynsfunktionerne kan registreres og dokumenteres. I. Målsætningen for tilsynet Formål mv. Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, som skal sikre, at børn, der af kommunalbestyrelsen er henvist til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Derudover er det tilsynets opgave at sikre, at specialundervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet har adgang til de serviceforanstaltninger, ressourcer og hjælpemidler, som ligestiller undervisningen med kommunens folkeskoleundervisning. Det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, som har ansvaret for, at specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1, og 18, stk. 2, i specialundervisningsbekendtgørelsen. 12

15 Lovgivning De gældende regler om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder fremgår af folkeskolelovens 20, stk. 5, og 22, stk. 5-6, samt bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Bekendtgørelsen er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 588 af 24. juni Det fremgår af 18, stk. 1, nr. 3, i specialundervisningsbekendtgørelsen, at overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet skal indeholde bestemmelser om tilsynsfunktionen og dens indhold. Det skal derfor fremgå af overenskomsten, hvordan beliggenhedskommunen udøver sin tilsynsforpligtelse, herunder hvilke personer der varetager tilsynsopgaven for kommunalbestyrelsen. I den forbindelse skal det blandt andet sikres, at de tilsynsførende har adgang til at overvære undervisningen. Der henvises desuden til vejledning nr af 26. juni 2009 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. I vejledningen er der blandt andet redegjort for de gældende regler for specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, herunder kommunalbestyrelsens tilsyn med undervisningen, minimumstimetal, fagrækken, folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse-prøver, lærerpersonalets kvalifikationer samt registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever. Hvis specialundervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan undervisningen i det pågældende dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted ikke fortsætte. Kommunalbestyrelsen må derfor sørge for, at de henviste børn enten undervises i folkeskolen, eller at undervisningspligten opfyldes på anden måde. 13

16 Selv om undervisningen foregår i tæt samspil med den daglige tilværelse på den sociale institution, er undervisningen underlagt en selvstændig målsætning og eksterne rammer, der skal tilgodeses, så undervisningen står mål med folkeskolens undervisning. Ikke dispensation for undervisningspligten Selv om undervisningen foregår i tæt samspil med den daglige tilværelse på den sociale institution, er undervisningen underlagt en selvstændig målsætning og eksterne rammer, der skal tilgodeses, så undervisningen står mål med folkeskolens undervisning. Kommunalbestyrelsens henvisning af børn til specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder indebærer altså ikke, at der er dispenseret for undervisningspligten. Bryd den negative sociale arv Ud over en vanskelig social baggrund er alt for mange børn belastet af følgerne af en utilstrækkelig undervisning. Megen viden og erfaring tyder på, at undervisningsmæssige kompetencer er en væsentlig faktor i arbejdet med at bryde sociale barrierer og for at skabe et rimeligt, selvstændigt livsgrundlag, selv om barnets sociale bagage er tung. Selvstændige handlekompetencer Et af undervisningens formål er at give barnet selvstændige handlekompetencer. Det mål skal forfølges, selv om der er behov for specialundervisning, der i omfang og indhold er vidtgående. 14

17 II. Principper for tilsynet med specialundervisningen Tilsynet skal sikre, at undervisningen af barnet sker på et kvalificeret grundlag. Det betyder, at tilsynet skal sikre sig, at der forud for undervisningen, som typisk vil have karakter af specialundervisning af længere varighed, foreligger en fyldestgørende udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning. Lige så vigtigt er det, at der foreligger en aktuel beskrivelse af barnets hidtidige undervisningstilbud og støttebehov. Hvis der ved undervisningens etablering ikke foreligger en udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, der er baseret på et direkte kendskab til barnet og dets undervisningssituation, skal en sådan udarbejdes af beliggenhedskommunens pædagogiskpsykologiske rådgivning. Nødvendige informationer Hvis der er tale om anbringelser, hvor der ikke foreligger fyldestgørende beskrivelser af barnets undervisningsmæssige forudsætninger, bør sagen behandles i overensstemmelse med folkeskolens regler om tilflytning af børn med behov for specialundervisning, så den tidligere skoles erfaringer med barnets undervisning bliver inddraget i videst muligt omfang. Der henvises til 15 i specialundervisningsbekendtgørelsen. Barnets logbog For hvert barn bør der føres en særlig logbog med tilhørende dokumentation, hvor undervisningens grundlag og forudsætninger beskrives. Tilsynet skal sikre, at skolemyndighederne mindst én gang om året tager stilling til, om specialundervisningen skal fortsætte på institutionen, eller om barnet skal henvises til undervisning i folkeskolen. Beslutningen skal træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering. 15

18 Lærerpersonalets kvalifikationer Tilsynet skal sikre, at undervisningen udføres af lærerpersonale med de nødvendige kvalifikationer til at varetage undervisningen i folkeskolens fag. Dette kan gøres, ved at den tilsynsførende kan anmode om at få forelagt dokumentation for lærernes uddannelser og øvrige undervisningsmæssige kvalifikationer. Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg Tilsynsbesøg bør foretages efter behov og mindst hvert halve år. I forbindelse med tilsynsbesøgene kan den tilsynsførende forlange alle relevante oplysninger om undervisningen, inklusive dokumentation. Ud over de anmeldte tilsyn må der også i fornødent omfang foretages uanmeldte tilsyn. I øvrigt skal kravene til personalets kvalifikationer fremgå af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet, jf. 18, stk. 1, nr. 2, i specialundervisningsbekendtgørelsen. Hvis lærerpersonalet ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage undervisningen i alle folkeskolens fag, må der inddrages lærere med særlig baggrund fra skolevæsenet i beliggenhedskommunen. Der er også mulighed for at forlægge undervisningen til andre rammer, for eksempel til den lokale folkeskole. 16

19 Det er tilsynets ansvar at sikre, at der foreligger en uge- og årsplan for specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, hvor omfanget af undervisningstimerne mindst svarer til det fastsatte minimumstimetal for folkeskolens undervisning. III. Tilsynets opgaver Undervisningens omfang Det er fastsat i folkeskolelovens 16, stk. 1, at undervisningsministeren fastsætter et årligt minimumstimetal for undervisning af eleverne, som er opgjort samlet for flere klassetrin og inden for fagblokke. Reglerne der finder tilsvarende anvendelse for specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er fastsat i bekendtgørelse nr af 15. november 2006 om undervisningstimetal i folkeskolen for skoleårene 2006/ /11 samt efterfølgende skoleår. Det mindste antal undervisningstimer udgør 600 undervisningstimer for børnehaveklassen og 840 undervisningstimer for helårsforløb i 10. klasse. Ved fastlæggelse af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning for én undervisningstime. Det er tilsynets ansvar at sikre, at der foreligger en uge- og årsplan for specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, hvor omfanget af undervisningstimerne mindst svarer til det fastsatte minimumstimetal for folkeskolens undervisning. For skoleåret 2009/2010 er det samlede mindste antal undervisningstimer følgende: klassetrin: undervisningstimer klassetrin: undervisningstimer klassetrin: undervisningstimer 17

20 Fagene For specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder kan der fastsættes særlige timeplaner. Endvidere kan der udarbejdes særlige læseplaner. Planerne skal omfatte de fag, der er nævnt i folkeskolelovens 5, stk. 1-4, 19 c, stk. 2, og 19 d, stk. 2 og 4. Undervisningen kan dog gives eleverne på andre klassetrin end nævnt i de anførte bestemmelser. Der henvises til 11, stk. 1 og 2, i specialundervisningsbekendtgørelsen. Det betyder, at børnene skal have alle de fag, som fremgår af de nævnte bestemmelser i folkeskoleloven. Hvis et barn har så store vanskeligheder i et fag, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give barnet specialundervisning i faget, kan barnet med forældrenes samtykke fritages for undervisning i dette fag, dog ikke i dansk og matematik. Denne afgørelse træffes af institutionens leder på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det er en betingelse, at eleven får anden undervisning i timerne for det pågældende fag, jf. 13 i specialundervisningsbekendtgørelsen. I overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet bør det fremgå, hvordan kommunalbestyrelsen skal inddrages ved børns fritagelse for specialundervisning i enkelte fag. Det er tilsynets opgave at sikre, at specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er tilrettelagt i overensstemmelse med de foranstående bestemmelser. It-færdigheder Der lægges vægt på at inddrage it i folkeskolens undervisning. Og de mange muligheder, der er for at styrke elevernes faglige færdigheder og viden ved anvendelse af it-baserede hjælpemidler, skal derfor afspejles i den undervisning, der tilrettelægges i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er en forudsætning for elevernes senere undervisning og uddannelse, at de kan anvende it og kender de muligheder, som netadgang giver i undervisningsmæssige sammenhænge. Magtanvendelse Det fremgår af de gældende regler, at legemlig straf ikke må anvendes. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. I overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet skal der tages stilling til, hvordan registrering og indberetning af magtanvendelse over for elever skal finde sted, jf. 18, stk. 1, nr. 6, i specialundervisningsbekendtgørelsen. Det er tilsynets opgave at sikre, at reglerne overholdes, blandt andet ved at gennemgå institutionens registreringer af magtanvendelse over for elever. Det er også tilsynets opgave at drøfte mulighederne for at begrænse magtanvendelse over for elever mest muligt. 18

21 Det fremgår af de gældende regler, at legemlig straf ikke må anvendes. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. Folkeskolens prøver Ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse aflægger elever, der er henvist til specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, folkeskolens afgangsprøver. Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasseprøver eller indstille sig til en eller flere af folkeskolens afgangsprøver. De gældende regler, herunder regler om særlige prøvevilkår mv., fremgår af bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (prøvebekendtgørelsen). Det er tilsynets opgave at sikre, at elevernes undervisning står mål med folkeskolens undervisning, hvad angår metoder, materialer og opgaver, så de har mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver. hvor skolens leder har prøveret. Det er den prøveafholdende skoles leder, der tager stilling til, om det pågældende barn skal tilbydes særlige prøvevilkår ved folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse-prøver. Det er også den prøveafholdende skoles leder, der tager stilling til, om et barn kan fritages helt eller delvist for at aflægge folkeskolens afgangsprøver. Det er tilsynets opgave at sikre, at der i forbindelse med at afholde prøver etableres et tæt samarbejde mellem den prøveafholdende skoles leder og dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet. Det gælder især, hvis et barn skal tilbydes særlige prøvevilkår eller helt eller delvist fritages for at aflægge folkeskolens afgangsprøver. Det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der skal sørge for, at børn, som er henvist til specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder, kan aflægge folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse-prøver på en folkeskole, 19

22 20 Kollektiv undervisning Folkeskolens formål indeholder ud over de fælles mål også bestemmelser om udvikling af den enkelte elev som et aktivt og medbestemmende medlem af en social gruppe og et forpligtende fællesskab. Det forudsætter undervisningsformer, der næppe altid kan realiseres med det meget lille elevtal, som dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder normalt underviser. Derfor bør individuelle undervisningsplaner altid være suppleret med en beskrivelse af, hvilke kollektive undervisningssituationer der er tilrettelagt i forbindelse med barnets undervisning. Især i specialundervisningen, hvor hovedvægten lægges på individuelt tilrettelagte undervisningsforløb eller undervisning i meget små grupper, er det vigtigt at fastholde et krav om undervisningssituationer, hvor eleven indgår i en kollektiv undervisning, så der bliver mulighed for at udvikle gode samarbejdsformer og fælles ansvar. Undervisningsressourcer En af de vigtigste opgaver for tilsynet er at sikre rammerne for elevens undervisning, herunder lærernes kvalificering samt variation i valg af metoder og tilgængelighed i materialer. Ofte er der i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder tale om meget begrænsede undervisningsmiljøer, som kun giver lærere og elever få valgog udfoldelsesmuligheder. Tilsynet bør sikre, at der for lærerne er en tilstrækkelig faglig og kollegial sparring og støtte, eventuelt i samarbejde med det lokale skolevæsen. Ledelse af undervisningen Ledelsen af undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er ofte varetaget af én af lærerne. Denne leder vil ofte være isoleret i forhold til andre skoleledere med hensyn til den faglige debat og information i folkeskoleregi. Det er tilsynets opgave at sikre, at lederne er tilknyttet andre undervisningsmæssige miljøer, så de kan følge den løbende udvikling i folkeskolen. Det forhold bør fremgå af overenskomsten med dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet.

23 Ofte er der i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder tale om meget begrænsede undervisningsmiljøer, som kun giver lærere og elever få valg- og udfoldelsesmuligheder. IV. Tilsynets virkemidler Det undervisningsmæssige tilsyn har brug for en række virkemidler til at udøve en aktiv påvirkning af de organisatorisk selvstændige dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Her er det vigtigt, at den dialog, der primært kendetegner tilsynet, resulterer i skriftlige rapporter. Rapporterne bør indeholde tilsynets anbefalinger af ændringer, så både institution og tilsynsmyndighed kan forholde sig konkret til dem, sætte de nødvendige initiativer i gang og senere følge op. Skriftlighed vedrørende undervisningen må være så omfangsrig og præcis, at det er muligt for ledelse, forældre, skolemyndigheder og andre at forholde sig til undervisningens forudsætninger, indhold, tilrettelæggelse og rammer. I særlige tilfælde kan tilsynet også inddrage eleven, elevens forældre eller elevens værge. Tilsynet med den enkelte elevs undervisningstilbud Ud over det generelle tilsyn, der omfatter den samlede undervisning i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, skal tilsynet være rettet mod den enkelte elevs undervisningstilbud og undervisningssituation. Det er tilsynets hovedopgave at sikre det enkelte barn et undervisningstilbud, som kan stå mål med folkeskolens undervisning. Ophør af undervisningen Normalt vil en tilsynsrapport være rettet mod selve institutionen. Rapporten kan i tilfælde af alvorlige svigt også rettes til de parter, der har indgået overenskomst om undervisningen, eventuelt for at bringe overenskomsten til ophør, hvis det ikke er muligt at etablere et bæredygtigt samarbejde om undervisningen. 21

24 Normalt vil en tilsynsrapport være rettet mod selve institutionen. Rapporten kan i tilfælde af alvorlige svigt også rettes til de parter, der har indgået overenskomst om undervisningen, eventuelt for at bringe overenskomsten til ophør, hvis det ikke er muligt at etablere et bæredygtigt samarbejde om undervisningen. Sker det, er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen forpligtet til at tilbyde de henviste børn undervisning, så de enten undervises i folkeskolen, eller at undervisningspligten opfyldes på anden måde. Tilsynet kan i særlige tilfælde inddrage barnet, barnets forældre eller barnets værge. Det gælder især, hvis undervisningstilbuddet ikke er fyldestgørende, eller hvis der er grundlag for at klage over undervisningen. Tilsynets virkemidler afhænger af et tæt samspil med de lokale skolemyndigheder og pædagogisk-psykologisk rådgivning. Tilsynets virksomhed vil som udgangspunkt være dialogstyret, hvor råd, vejledning og henstillinger til undervisningen er de væsentligste elementer. Herudover har tilsynet ansvaret for at orientere skolemyndighederne og i givet fald indstille, at der tages beslutning om ændringer af overenskomsten med dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, så børnenes undervisning tilgodeses i tilstrækkelig grad. Ændringerne kan omfatte pålæg om lærere, ledelse, undervisningens organisering, omfang og indhold samt forhold vedrørende den enkelte elev. V. Tilsynets organisering Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen bestemmer, hvordan tilsynet skal udmøntes. Det kan anbefales, at tilsyn med undervisningen varetages af en skoleleder eller en anden person, der er fortrolig med folkeskolens regelsæt og undervisningens målsætning, organisationsformer, metoder og materialer. 22

25 Det skal fremgå af overenskomsten mellem skolemyndigheden og dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet, hvem der løser tilsynsopgaven. Det bør desuden oplyses til den anbringende kommune samt forældrene. Pædagogisk-psykologisk rådgivning Den lokale pædagogisk-psykologiske rådgivning bør knyttes til undervisningen i dagbehandlingstilbuddet og anbringelsesstedet. Pædagogiskpsykologisk rådgivning bør desuden sikre, at der i passende omfang inddrages andre eksterne undervisningsmæssige serviceforanstaltninger, som institutionen kan gøre brug af i forbindelse med undervisningen. Der kan for eksempel være tale om adgang til undervisningsfaciliteter i kommunen, til særlig rådgivning, materialeudlån mv. Hvis elevernes undervisningssituation bliver ændret, er det den pædagogiskpsykologiske rådgivning i beliggenhedskommunen, som har ansvaret for at udfærdige forslag hertil for at sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Hvis der til undervisningen på anbringelsesstedet er knyttet en særskilt pædagogisk-psykologisk rådgivning, skal dennes vurderinger inddrages i vurderingsgrundlaget. Pædagogisk-psykologisk rådgivning bør ikke have generelle tilsynsopgaver, da dens rolle er at rådgive institutionen, lærerne og forældrene om børnenes undervisning og skolemyndighederne om organisering af specialundervisningen. Både for de enkelte børns undervisning og for organiseringen heraf er pædagogiskpsykologisk rådgivnings iagttagelser og rådgivning væsentlige elementer i beslutningsgrundlaget for den skolemyndighed, der har ansvaret for tilsynet og den tilsynsførende. Det skal fremgå af overenskomsten, hvordan tilsynet med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal organiseres, så det for alle involverede fremgår klart, hvem der har tilsynsopgaven, og hvordan det enkelte barn følges af pædagogiskpsykologisk rådgivning. Endvidere skal det fremgå, hvilke øvrige undervisningsmæssige serviceforanstaltninger der er stillet til rådighed for undervisningen. 23

26 Forslag til skemamateriale til brug i forbindelse med tilsyn med specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Skemamaterialet er tænkt som en hjælp til både den tilsynsførende og institutionen. Det er et værktøj til registrering af rammerne for undervisningen og for selve undervisningsaktiviteterne. For eleverne er det vigtigt, at der føres en logbog, som kun handler om undervisningen. Det er den tilsynsførende, der vurderer udtalelser fra pædagogiskpsykologisk rådgivning og andre forhold vedrørende undervisningen. På den baggrund kan der tages stilling til elevens undervisningssituation. Skemamaterialet er endvidere tænkt som en hjælp til at sikre kvalitet i undervisningen og som et informationsmateriale i forbindelse med eventuel flytning af eleven. I. Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Beskrivelse af rammebetingelser for undervisningen: Navn på institution og overenskomstpart (kommune) Tilsynsførende (navn og adresse) Pædagogisk-psykologisk rådgivning Undervisningsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder) Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler mv.) 24

27 Skemamaterialet er tænkt som en hjælp til både den tilsynsførende og institutionen. Særlig undervisningsmæssig service (efteruddannelsesmuligheder, deltagelse i skoleledermøder mv.) Overenskomsten vedrørende undervisningen Lærertimer Budget. II. Undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Beskrivelse af undervisningens ordning: A. Beskrivelse af lærere og ledelse Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af deres eventuelle særlige kursusvirksomhed eller relevante erfaringer Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer. B. Beskrivelse af undervisning Individuelle undervisningsplaner, indeholdende undervisningstid og -forløb Beskrivelse af fagenes gennemførelse Dispensationer eller afvigelser, kollektive undervisningssituationer, undervisning gennemført på lokalskolen. C. Tilsynsbesøg Dato, bemærkninger, rådgivning og vejledning, henstillinger samt eventuel indberetning eller aftaler om opfølgning Beskrivelse af undervisningsmidler, herunder it-udstyr. 25

28 III. Undervisningsbeskrivelser for elever, der undervises i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder A. Logbog Udtalelser om den enkelte elev fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, herunder stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning og muligheder for at blive undervist i en folkeskole. B. Undervisningsstedets notater om den enkelte elevs undervisning Særlige bemærkninger om den enkelte elevs undervisningsbehov Undervisningens forløb og fremgang, herunder evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer Dokumentation for undervisningen Særlige hjælpemidler eller metoder. C. Handleplan for undervisningen Det bør blandt andet fremgå af handleplanen, hvorfor undervisningen ikke kan foregå på den lokale folkeskole. 26

29 27

30 Undervisningsministeriets håndbogsserie I denne serie udgiver Undervisningsministeriet publikationer med baggrundsorientering om lovgivningen, uddannelser og enkelte fag samt vejledninger om god praksis mv. Håndbøgerne er rettet mod uddannelsernes drift. 2010: Nr : Nr : Fælles Mål i skolens hverdag hvordan? 2. udgave (internetpublikation) (Grundskolen) Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ( ) (Grundskolen) 2009: Nr : Nr : Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar ( ) (Videregående uddannelser) Erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser) Nr : Fælles Mål 2009-faghæfter (internetpublikationer) (Grundskolen) Nr : Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008 ( ) (Erhvervsfaglige uddannelser) Nr : Sikkerhed og kriseberedskab råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner (internetpublikation) (Skoler og uddannelsesinstitutioner) 2008: Nr : Nr : Nr : Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU vurdering og anerkendelse af realkompetencer inden for arbejdsmarkedsuddannelserne ( ) (Arbejdsmarkedsuddannelser) Erhvervsøkonomi i erhvervsuddannelserne råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser) Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse en håndbog ( ) (Voksen- og efteruddannelser) Nr : Tvistighedsnævnets årsberetning 2007 ( ) (Erhvervsfaglige uddannelser) Nr : Censor ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser) Nr : Realkompetence parat til GVU-start på SOSU ( ) (Erhvervsfaglige uddannelser) Visse trykte publikationer som i oversigten er forsynet med et ISBN-nummer kan mod betaling af et ekspeditionsgebyr rekvireres hos Nordisk Bog Center eller hos boghandlere. Andre trykte publikationer kan købes samme sted. Se priser på Internetpublikationer kan til eget brug frit downloades fra

31 3 Sorømødet 2007

32 Manual om tilsyn med specialundervisning Publikationen Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal støtte kommunerne i deres tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder især tilsynet med, at undervisningen står mål med folkeskolens undervisning. Manualen er opdelt i fem afsnit. Afsnittene gør rede for de overvejelser og hensyn, der skal tages, når man tilrettelægger og gennemfører tilsynet med specialundervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, som kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen er forpligtet til at udføre. Manualen er opdelt i følgende afsnit: I. Målsætningen for tilsynet II. Principper for tilsynet III. Tilsynets opgaver IV. Tilsynets virkemidler V. Tilsynets organisering 1 Sorømødet 2007 Manualen er ikke et bindende dokument, men alene et materiale til inspiration og støtte for tilsynsarbejdet.

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune 1. Tilsyn med interne skoler Skoleafdelingen fører tilsyn med undervisningen og økonomien på de interne skoler i Holstebro Kommune.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Tilsyn med Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og vejledning: Folkeskoleloven Bekendtgørelser om specialundervisning Overenskomsten med Odsherred Kommune Tilsynet med specialundervisning

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Jeg boede på et specialpædagogisk opholdssted med intern skole. Det var ikke muligt at blive

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Den interne skole på Tagkærgaard

Den interne skole på Tagkærgaard Den interne skole på Tagkærgaard Jeg vender nu tilbage til sagen om undervisningen i Tagkærgaards interne skole. Den 23. juni 2015 afgav jeg en foreløbig redegørelse i sagen, og den 3. juli 2015 modtog

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11 Tilsynserklæring Den sikrede institution Koglen 27. maj 2014 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning. Vejledning

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning. Vejledning Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Den interne skole på Bjerget

Den interne skole på Bjerget Den interne skole på Bjerget Jeg vender nu tilbage til sagen om undervisningen i Bjergets interne skole. Den 23. juni 2015 afgav jeg en foreløbig redegørelse i sagen, og den 28. august 2015 modtog jeg

Læs mere

Tilsynsrapport. Marjatta

Tilsynsrapport. Marjatta Tilsynsrapport Marjatta 2014/2015 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune) Marjatta Skole- og behandlingshjem Skolen har overenskomst med Region

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Skema til brug for tilsyn med undervisning Kernen 2014-15

Skema til brug for tilsyn med undervisning Kernen 2014-15 Børn og Unge 2009 Skema til brug for tilsyn med undervisning Kernen 2014-15 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen Efterår 2014 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 6/10 2014 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skolen i Tveje-Merløse Dato: 14. september 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Foreløbig rapport Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 11. september

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn

Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn 1. Anbringelsesstedet: A Navn, adr., tlf., fax, Mail adresse. B Leder C Ejerforhold D Bestyrelsesformand E Generel godkendelse vedr. socialdelen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26.

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 Sammenskrivningen indeholder både de ændringer i lov nr. 1640, som

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Skivevej 39, 7451 Sunds. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Skivevej 39, 7451 Sunds. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Skivevej 39, 7451 Sunds 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

SOCIALUDVALGET DAGSORDEN. for mødet den , kl. 15:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse Behandlingsskolerne - FÆLLESMØDE SUD, BUU 1

SOCIALUDVALGET DAGSORDEN. for mødet den , kl. 15:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse Behandlingsskolerne - FÆLLESMØDE SUD, BUU 1 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 12.03.2014, kl. 15:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 103 8. Behandlingsskolerne - FÆLLESMØDE SUD, BUU 1 SOCIALUDVALGET 8. Behandlingsskolerne - FÆLLESMØDE SUD, BUU Besvarelse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tilsynet med elever, der hjemmeundervises, skal udføres af den skole, som er distriktsskole for den pågældende elev.

Tilsynet med elever, der hjemmeundervises, skal udføres af den skole, som er distriktsskole for den pågældende elev. Til skolelederne og Fagsekretariatets medarbejdere Ang. Anmeldelse af hjemmeundervisning. Fagsekretariat for Undervisning har udarbejdet vedlagte blanket, som skolen bedes udlevere til forældre, der ønsker

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

! "#$%&'()!*+,(-+.(,+-! !! Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

! #$%&'()!*+,(-+.(,+-! !! Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler "#$%&'()*+,(-+.(,+- Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Jeg boede på et specialpædagogisk opholdssted med intern skole. Det var

Læs mere

Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Afsnit 1: Anmeldt tilsyn den 13. juni 2014 og opfølgende møde den 17. juni 2014 Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Specialskolen Institutionen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11 Tilsynserklæring Der udarbejdes erklæringen i forhold til den samlede undervisningsindsats. Nørregade, Haderup Sebbesandevej, Tjørring Genvejen, Sunds 2013 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014

Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014 Skolen på Specialinstitution Tølløse Dato: 10.1.2014 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014

Læs mere

Undløse Skole- og Behandlingshjem (USB) fredag den 31. januar 2013

Undløse Skole- og Behandlingshjem (USB) fredag den 31. januar 2013 Undløse skole- og behandlingshjem Dato: 31.1.2014 Sagsb.: Marianne Jeppesen Dir.tlf.: 7236 6392 Mail: mar@holb.dk Undløse Skole- og Behandlingshjem (USB) fredag den 31. januar 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet 11-11-2014 Sagsnr. 2013-0170379 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Den Gule Flyver d.5.11.2014 Dokumentnr. 2013-0170379-2

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven.

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven. Ny vejledning Med fokus på: Skolelederens ansvar Regelgrundlag Definition af funktionsnedsættelse Afgørelse Undervisning frem mod prøven Fritagelse Regelgrundlag Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7

Læs mere

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning 1. Baggrund På baggrund af udmeldinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling vedrørende rammerne for enkeltmandsundervisning

Læs mere

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner. Center for Skole

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner. Center for Skole Skema 1: Beskrivelse af rammebetingelserne for undervisningen A. Navn på opholdssted/institution: B. Navn på overenskomstpart: Den Interne Skole for opholdsstederne Golfstrømmen og Søholt Søhusevej 79

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere