OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGSVIESENETS FONDS"

Transkript

1 Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

2 Register. I. Kapitaifondet. General-Extrakt Indtægt : A. Den betalbare Del af Kjøbesummer for solgt Pag". beneficeret Gods..... B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjøbesurnrner. 1 C. Udbytte af- Hugst i beneficerede Skove.. 11 D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtnings afgifter, Erstatning for afstaaet Jord m. m.. 1, Udgift: A. I Anledning af Indkjølo af Præstegaarde. B. Andre Udgifter. IL Byggefondet. III. lift entefondet. General-Extrakt Indtægt.. Udgift: A. Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold C. Bidrag i Henhold til Skovlovens af Renterne af Udbyttet af Hugst i benefi cerede Skove D. Renter af ubetalte Dele af Kjøbesummer for. forskudte. Udskiftningsom.kost - ninger En Suledals Sogneprmstembede tilhørende Prfestegaarde Statsobligation E. Renter til Leilændinge af Erstatningssummer for afgivet Jord af deres Bygselbrug og FOderaadsgodtgjørelse F. Renter af Embedskapitaler G. for Aaret 187 af de ifølge Lov af te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistliges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overførte 100,000 Spd H Renter af Byggefordets Kapital..... I. Til Optagelse af Karter over Præstegaarde. K. Fogdernes Inkassationssalarier.. L. Forskjellige Udgifter IV. Universitetet.. Understöttelsesfondet. General-Extrakt. Udgift : A. Lønninger til. geistlige Embedsmænd med Flere..... B. Reviderede Pensioner.... C. Gratialer.... D. Bidrag til Almueskolevæsenet Til Skolekarerseminarierne høiere Almueskoler 10. lavere Amtsskolekasserne Beretning om Almueskolevæsenets Tilstand Anskaffelse og Udbredelse af Undervisningsmidler til Uddannelse af Lærerinder.. 8. Reisestipenclier til Almueskolelærere. 9. Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Kyndighed i det Pag norske Sprog Amtsskoler og private Folkehøiskoler Aftenskoler E. Almennyttige Foranstaltninger.. 11 F. Midlertidige og tilfældige Udgifter 1. Almindelig Konto for midlertidige Ud.- gifter Midlertidige Pensioner G. Sammendrag af Understøttelsesfondets Udgiftskontoer VI. litalance - Konto. General-Extrakt 1 Udgift : A. 1. Den mod Kornrente udestaaende Kapital: a) af Kjøbesummer b) - Laan Anhang. 2. Rest paa Kjobe- og Bygselsummer Laan, deri indbefattet Hypothekbankobligationer, lydende paa 7,000 Spd 129 en Os Do tilh en Throndhjems Domkirkes tilh. B. Forskud: 1. Fra Kapitalfondets almin.delige Forskudskonto forskudt stemplet Papirs Konto forskudte Auktionsomkostningers Konto 1. - Rentefondets almindelige Forskudskonto 18, - Rentefondets Forskudskonto for Lenninger til Forstmesterne m. M Understøttelsesfondets Forskudskonto 11 C. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber. 1. Af Kapital Renter D. Kontant Kassebeholdning d.. Dec. 187: 1. Ved Bankafdelingerne samt i. den. ved. Kontoret beroende Kasse Remisser efter. Dec. 187, afskrevne paa 187 og foregaae -nde Aars Indtægter 18 Fortegnelse over de Summer, som ere ucilaante af Oplysningsvæsenets Fond mod Pant i Jordegods i Aaret 187. Uddrag af Skolelærerseminariernes Regnskaber for Aaret

3

4 I. KAPITALFODET.

5

6 A. Nr.. Kapitalfondet. Gene ral-extrakt Indtægt Udgift. A. Den betalbare Del af Kjöbesummer for solgt beneficeret Gods Spd. 8, Spd. 1, A. I Anledning af Indkjöb af Prxstegaarde B. Den ved Salg af beneficeret B. Andre Udgifter 1,08. Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjöbesummerne.. 1,99. C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove 12,7. 7 D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatning for afstaaet Jord in. m.., Spd. 2,82. q- Beholdning, Spd. 9, Spd. 9,122. 1*

7 A. Nr.. Kapitalfondet. Indtægt. A. Den betalbare Del af Kjöbesummer for solgt beneficeret Gods.. 8,8 Spd. 88 Sk. Transport 8,8 Spd. 88 Sk. Belöbet bestaar af folgende specielle Summer: Resolutionens Datum Jan. 7 Den betalbare Gaardens Navn, Matr.-Nr. Hvor beliggende. Del af Overdragelsessummen. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Yikesdal 78 1 L.-Nr. 220 Fogderi. Præstegjeld.j Sogn Evindvig 18 Mk. Smör uden Landskyld.. Leilænding Peder Thorsen. Spd. Sk. 100 S. D. Hönvig 9 8 L.Nr. 189 Fosen Björnör. 1 Öre 12 Marklaug.. 2. Leilænding Peder Samuelsens Enke Guri Caspersdatters Sön Carl Pedersen. 0 S. D. Knapstad (Ostengen). 2 L.-Nr. 2 b Moss Haaböl 21 Lpd. Tunge. 17, Ingebret Johannesen 1,20 Knapstad. S. D. Den Sande Sognepræst beneficerede Del af Aaby söndre og Bonden nedre, med Undtagelse af Skoven, der ved h. Resol. af 2. Jan. 187 er tillagt Sande Prwstegaard. 2 L.-Nr. 2 b b Jarlsberg Sande 10 Lpd. Tunge Anders Hansen 00 S. D. Rove nordre 1 Laurvig Sandeher- 18 Mk. Smör. Leilænding Truls 1,00 red. 2. = 2. Christiansens Enke L.-Nr. 1 Anne Marie Andersdatter. S. D. Övre Flo 7 Sönd- og Stryn 1 Bpd. Mk. Smör Leilænding Rasmus 00 8 Nordfjord. og i Forening med Rasmussens Sön Ja- L.-Lr. 1 Mk. Eiendomsgods. cob Rasmussen Lateris,70

8 A. Nr.. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.- Nr. Hvor beliggende. Fogderi. Præstegjeld. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Spd. I Sk Jan. 7. Kirknws L.-Nr. 18 Inderöen Inderöen 1 Spand 1 Ore 12 Marklaug.. 1. Transp. Leilænding Jacob Pedersens Enke Sigrid Jörgensdatter.,70 1,200 Östre Hystad 8 tilligemed Part 1 L.-Nr. a af Hy L.-Nr. 1 b stadstranden. Laurvig Sandeherred. Ifölge Beneficiarii Leilmding Abraham Opgave 1 Bpd. 12 Mk. Christoffersens Enke Smör efter Bygselsbrevet 1 Bpd. 9 Mk. dersdatters Svigersön Anne Katrine An- Smör. Lars Gustav Magnussen S. D. Sandbakke 120 Salten L.-Nr. 8. Folden 1 Bpd. Fiskesleie. -;.. Leilænding Hans 0 Olsen, S. D. Fure L.-Nr. 10. Sönd- og Nordfjord. Stryn 1 Bpd. Smör uden Leilmding John- Landskyld, der i Forening med andre 18 rene Rasmusdatters Pedersens Enke Lau- Mk. Smör har Sön Rasmus Johnsen S. D.Nordre Haaland 1 L.-Nr. 79. Ryfylke. Vigedal Ifölge Bygselsbrevet Erik Sjursen Haa Bpd. 12 Mk. Smör land. og i Forening med privat Eiendomsgods har ny Skyld Skr. af. Febr. i Henhold til kgl. Resol. af 2. Octbr Et udseet, omtrent 2 Maal stort Jordstykke af Björnörs Præstegaard. Fosen Björnör Björnörs Kommune 0 Skr. af 17. Et udseet 11-- Maal Febr. i Hen- stort Jordstykke af hold til kgl. Sunds Præstegaard. Resol. af. Novbr Nordhord- Sund land. Sunds Sogns Kom- 0 mune. Kgl. Resol.. Febr Et Jordstykke under Aafjords Præstegaard Rovigen. Fosen Aafjord Ole Nicolai Mortensen. 2 S. D. Stavnæs 1Salten Folden 1 Bpd. 12 Mk. Fisk.. L.-Nr. Leilænding Rasmus Enoksen. 80 S. D. Bö 78 Orkedal Opdal 2 Ore ,. 2. L.rN. 100 a Leilændingens Sön Ingebret Sivertsen. 00 Lateris 7,12

9 A. Nr.. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Fogderi. Preestegjeld Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Spd. Sk Febr. Folden 1 L.-Nr. 1 Strinde og Selbo. Bynæsset 2 Ore Marklang, hvoraf Marklang uden Lundskyld Transp. Leilændingsenkens Sön Erik Eriksen. 7,12 0 S. D. Heiset ytre L.-Nr. 2 Hedemarken Stange Hud.... Leilvendingsenkens Svigersön Hans Eriksen, 2,000 Marts 2. Steine 120Valders 2 L.-Nr. 107 Vestre Slidre. 1 Bpd. 18 Mk. Smör Leilændingsenkens Svigersön ()stn. Torstensen. Desuden Kornrente kapital 0 Spd. 0 S. D. Hjælböen 8 L.-Nr. 122 Nordmöre (ixendal 1 Spand, hvoraf 1 Öre uden Landskyld. 2. Leilmnding Lars Johnsen. 0 S. D. Eltervaag 8 L.-Nr. 1 Söndhord- Sveen land. 1 Mk. Smör Leilændingsenken Ragna Gabrielsdatter. 80 S. D. Ytre Strömmen 7 L.-Nr. 2 Senjen og Tromsö. Lenvig 12 Mk. Fiskesleie (den hele Skyld). Leilændingsenkens Sön Mathis Bendix Olsen. 7 S. D. Brorud 9 9 L.-Nr. 102, Nedre Thelemarken. Sande 1 Tönde Sættinger Leilændingens Sön Ole Olsen. Desuden Kornrentekapital 2 Spd. 80 Rk. 0 Apr. 1. Et udseet Maal stort Jordstykke af Valle Præstegaard. Sætersdalen Valle Valle Sogns Kommune. 0 Apr. 7. En Parcel af Avaldswas Prwstegaard, det saakaldte Næsset, med samme tilliggende Öer, Fiskaaholmen, Trætholmen, Mælandsholmen og Haavö. Ryfylke Avaldsnæs Christian Salomonsen Udvig December 187. Et omtrent Maal stort Jordstykke af Störens Prwstegaard. Guldal Stören Störens Kommune 1 10 Lateris 2,171

10 A. Nr.. 7 Resolutionens Datum. Graardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Fogderi. Prwstegjeld Beneficeret Skyld Den betalbare Del af Overdra- Til hvem overdraget. gelsessummen. Spd. Sk Mai. Bleke 9 L.-Nr. 29 Guldal Melhus 1 Spand Marklaug... Transp. Leileendingsenkens Sön Ole Olsen. Desuden Kornrentekapital 00 Spd. 12,171 1,000 s. D. Vambesæter L.-Nr.227 Sönd- og Nordfjord. Gloppen Landskyld -21- Löb L eiloan dings enkens Smör, Skatteskyld Sönnesön Hans Larsen. 2 Bpd. Mk. Smör. 2. -; S. D. Blokhus L.-Nr, Stindhordland. Fjcelb erg 9 Mk. Smör.I Leiltendingsenkens 1_ Sön Mikal Olsen. 7 S. D. Reigstad 9 L.-Nr, Nordhordland. Manger Landskyld 12 Mk. Leilændingens Smör 8 Kander Malt, Sön Lars Pedersen. Skatteskyld 18 Mk. Desuden Kornrentekapital 1 Spd. Smör Sk S. D. Plads Legvold L.-Nr. 8 Ager og Follo. Asker 10 Lpd. Salt , Leilænding Andreas Ellingsen. Desuden Kornrentekapital 200 Spd. 00 S. D. Lofthus 87 L.-Nr. 177 Hardanger og Voss. Voss 1 Löb, 1 Bpd. Mk. Smör, hvoraf 2 Bpd. 1 Smör uden Landskyld Leilæn.dingens Sön Erik Olsen. 1,200 S, D. Solberg 7 L.-Nr. 188 Ryfylke Nerstrand 1 Löb Smör Ole Dagfinsen Sörhus. 9 S. D. Nordland 2 9 L.-Nr. 8 Strinde og Selbo. Börsen 1 Ore 12 Marklaug, hvoraf 12 Markhug uden Landskyld Leilændingens Sön Rasmus Loddensen. 700 S. D. Sjuvestokhagen 7 L.-Nr. 17 a, 17 b. og Jarlsberg Stokke Lpd. Tunge Niels Hansen Sjuvestok. 200 Mai 18. Et udseet,0 Kvadratalen stort Jordstykke af Rakkestads Proestsgaard. Rakkestad Rakkestad Rakkestads Kommune. Lateris,87 10

11 8 A. Nr.. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Fogderi. I PrEestegj eld. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Spd. Sk Mai 2. Pladsen Söndre Stokker under Hurums Præstegaard. Buskerud I Hurum Transport Endtlediget Sognepræst Neumann. 1, Juli 187. Det Borge Præstegaard underliggende L.-Nr. 118 ai Marker. 8Ide og Borge Jordstykke Borgeengen... Borge Kommune ) 1 Det Borge Prxstegaard underliggende L.-Nr.118aa 8 i Jordstykke Glosli. Thorms Kommune Juni iste. En Strækning af Thingvolds Prwstegaards Udmark. Nordmöre Thingvold Johannes Knudsen Almvig. 0 Marts 2. Den nordre Del af den Vigedals Prxstegaard tilliggende Plads, som senest har været brugt af Ommund Olsens Enke Magla Gundersdatter. Ryfylke Vegedal Johannes Larsen Kalhagen. 110 S. D. Den söndre Del af ovennævnte Plads. Ole Ommundsen Vigedalsosen. 1 Kgl. Resol. Den Valle Præste- 2 Marts. gaard tilliggende paa östre Side af Bykleveien beliggende Del af den saakaldte Haugebirketeig. Sætersdalen Valle Halvor Paulsen Sogneskar. 02 Höieste Resol. Klokkergaarden af. Juli. Aunet. Strinde og Selbo. Kleebo 1 Öre. Paul Olsen Guttesten. Desuden Kornrentekapital Spd. Juli 1. KoteböI L.-Nr. 180 Söndhordland. Fjelberg 2 Bpd. Mk. Smör Leilænding Helge Sjursen. 800 S. D. ISpakerud 2 L. -Nr. 81 Nordre Gudbrandsdalen. Vaage Skind eller Lpd. Tunge Leilændingssönnen 0,- Ivar Thorsen. Lateris i 21,0 10

12 A. Nr.. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Fogderi. Prtestegjeld. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Spd. Sk. 1 s 7. Juli 1. Grov 7 L.Nr.. 12 Valders Vang Transport 1 Bpd. Smör i Forening med Eiendoms- Sön Thorsten Nielsen Leilændigsenkens gods. Grov,. 21, S. D. Gustad 9 9 L.-Nr. 11 Inderöen Stod 1 Ore 12 Marklaug, Leilændingssönnen hvoraf 1 Marklaug Peter Andreas Olsen. uden Landskyld S. D. Finsvig östre 201 Stör- og 2 Værdal. L.-Nr, 29 Skogn 8 Marklaug. 2. Leilændingssönnen Jörgen Martinius Jacobsen. 0 S. D. Flak 1 L -Nr. Strinde og Selbo. Bynæsset 1 Spand 1 Öre 12 Marklaug Leilænding Johan Olsen. S. D. A% Vestre Klyve 1 Nedre The- 7 lemarken. L.-Nr. 12 d Solum Skind Leilændingssönnen M. Andreas Isaksen. Desuden Kornrentekapital 0 Spd. 0 S. D. Pnestöen 127 L.Nr. 1 a Söndre Helgeland. Alstadhoug 2 Bpd. Fisk Leiloending Lars Christian Hansen. 0 S. D. Den Iljertclals Præstegaard tilliggende Udslaatte Öistul. Ovre Thelemarken. Iljertdal Ole Olsen Oiane. 2 Juli lite. Pladsen Korset under Skedsmo Præstegaard. Nedre Romerige, Skedsmo Lars Midtskov, 00 1de. Asen Husdalen under Hegebostad Præstegaard. Lister illegebostad Sakarias O. Urestad. 0 August 8. Et Jordstykke af Voss Prxstegaard. Hardanger Voss og Voss. Landhandler Fleischer. 700 Kgl. Resol. 2de August. Den Grans Prxste gaard tilliggende Ödegaard Præstm arken med Undtagelse af de under samme liggende 2 Husmandspladse. Hadelan d og Gran Land. Lensmand Nielsen 1,100 2,

13 lo A. Nr.. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Fogderi. Prwstegjeld. Beneficeret Skyld. vorsimmarsimib. Den betalbare Del af Overdra- Til hvem overdraget. gelsessummen. Spd. Sk Septbr. 8. Tværhaugelv L..Nr. 7 Salten Stegen t Mk. Fisk (hele L.-Nr. 7 har 1 Bpd. Fisk. = 2. ) = 10) Transp. Thomas Olsen 2, S D. Tværhaugelv L.-Nr. 8 Ligesaa. Enken Karen Albertsdatter. S. D. Tveerhaugelv L:-Nr. 9 9:1, Mk. Fisk (hele L.-Nr. 9 har 2 Bpd. Fisk...) -= 20.) Hans Arnesen Tverhaug. S. D. Övre Varild 1 Laurvig 2 L.-Nr. 92 b Tjödling 1 Bpd. 12 Mk. Smör Leileendingssönnen Anders Pedersen. 700 S. D. Strömstad 8 27 L.-Nr. Inderöen Stod 1 Öre 12 Marklaug, hvoraf 18 Marklang uden Landskyld Leilændingssännen Isak Olsen. 80 Kongl. Resol. Et Stenbrud paa 21. Januar östre Agers Proeste lion- gaard. trakten approberet 12. August 187. Ager og Follo. Östre Ager Wennevold 0 Kong'. Resol. 7. August 187. Kontrakten approberet 2. Sept af 2,2 Novbr. 10. Den Löitens Prxstegaard tilhörende Ödegaard Störe med Undtagelse af den samme tilhörende Husmandsplads. Hedemarken. Löiten Johan Thoresen Jönsberg. 1, Pladsen Nordby un der Hurums Præstegaard. Buskerud Hurum Ole Haakensen Ek 1, Lateris,1 10

14 A. Nr.. 11 Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr. - Nr. Hvor beliggende. Fogderi. Prwstegjeld. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Spd. Sk Novbr. 21. Salbu 1 9 L.-Nr. 270 Nordhordland. Fane Gammel Skatteskyld 2 Bpd. 18 Mk. Smör, Landskyld Löb Smör Hud Transp. Leileending Tollef Gregoriussen., S. D. Stol 2 L.-Nr. Ryfylke Skudesnæs 1 Spand Korn Leileendingens Sön 21 Halvor Olsen. Desuden Kornrentekapital 10 Spd. 80 Sk. 0 S. D. Strand 9 Salten Ofoten 18 Mk. Fisk L.-Nr. 2 (den hele Skyld. Leilændingsenken 112 Andrea Marie Jakobsdatter. s. D. Sæbö 12 2 L.-Nr. 12 Ryfylke Finnö. af 1 Bpd. 21 Mk. Smör Den umyndiggjorte Leilænding Jacob Johnsens Kone Anna Olsdatter S. D. Rödaas 1 8 L.-Nr. 182 b Salten Skjerstad 12 Mk. Fisk.. 1. Leilæncling Isak Hagerup Hansen. Desuden Kornrentekapital 2 Spd. 0 Spd. 80 S. D. En Hustomt med Havestykke under Gaarden Nerstrand. L.-Nr. 1e Ryfylke Nerstrand. 12. Fæsteren Lars Svendsen, 0 S. D. Viken L.-Nr. 2 Inderöen Inderöen Ifölge den trykte Matrikul 1 Ore 18 Marklang Ældste Leileendingssön Törris Johannes-! sen Aalberg. 0 S. D. Kjær 1 1 L.-Nr. 0 Laurvig Sandeherred k Lpd. Tunge eller Leilændingsenken 12 Mk. Smør, hvoraf Ingeborg Marie Jens- Mk. uden Land- datter. skyld S. D. Teigland 20 L-Nr. 72 Söndhordland. Finnaas Gammel Landskyld Löb Smör Hud, Skatteskyld 1 Bpd. Mk. Smör. 1. -;. Leilænding Lars Johannesen. 0 Lateris 7,09 2*

15 2 A. Nr.. Resolutionens Datum Novbr. 21. Den betalbare Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Reneficeret Skyld. Del af Overdragelsessummen. Til hvem overdraget. Hol L.-Nr. 12b Fogderi. Præstegjeld. Spd. Sk. Nedre Romenge. Höland Lpd. Tunge Transp. Leilcendingens Sön Svend Bergersen. 7,09 0 Skrivelse af. Aug En til Höilands Kirkegaard exproprieret Grund af Hbilands Preestegaard, Jæderen og Dalerne. Höiland Höilands og Sandmes Kommuner Mai 187 Pladsen Holum under (cfr. Skrivelse Vikörs Præstegaard. af. Dec. 187.) Hardanger og Voss. Yikör Vikörs Kommune. 00 Summa 8,8 88

16 A. Nr.. 1 I. Kapitalfondet. Indtægt Transport 8,8 Spd. 88 Sk. B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjöbesummer... 1,99 Transport 0,79 Spd. 88 Sk. Kornrenten er paaheftet folgende solgte Ejendomme : Rosolutionens Datum. Gaardens Navn. Fogderi. lijoberens Navn. Den til Kornrente overgaaede 1/ af Kjobesummen. Kornrentens Belob i Korn de Marts Steine 82 1 S. D. Brorud Spd. Sk. Valders Osten Tosten- 0 sen. Nedre Thele- Ole Olsen 2 80 marken. Tdr. Skjpr. Fjdk. Skpd. Lpd Pd. 8 de Mai 8 S. D. Bleke Reigstad Guldal Ole Olsen 00 Nordhordland. Lars Pedersen , 8 S. D. Plads Legvold Aker og Follo. Andreas Elling sen. 8 de Juli Klokkergaar- Strinde og den Annet.Selbo. Paul Olsen I de Vestre Klyve Nedre Thele- AilSdreas Isak de Novb. Stool Ryfylke 89 S. D. Rödaas Salten sen. Halvor Olsen Isak Hansen Il marken ,99 i. 2I I 9 s

17 1 A. Nr.. I. Kapitalfondet Indtægt. Transport 0,79 Spd. 88 Sk. C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove. 12,7 7 - Transport, Spd. Sk. Anmwrkning. Indtægtsbelöbet fremkommer saaledes: I Regnskabsaaret er indbetalt. Herfra gaar: 1. Til Refusion for Kapitalfondets almindelige Forskudskonto: Omkostninger ved. Hugst i. Driftsaaret 187f.(1. Nr. 89 fra Spd ,, , ,000.., 77 9'2-0,., 0., , _ 00.,, ,., Spd. 0.., :.- 1, , 7, 01 -._.._ ,-,, 02 -.,_._..., 200., _ ; 7/ 1, , , / ,) ,.., _. I, ,. II , , _ : ,) ,0 Spd. Sk. 7, ,98 Spd. Sk. Lateris 10,800 Spd. 92 Sk. 29,98 Spd. Sk.

18 A. Nr.. Transport 10,800 Spd. 92 Sk. 29,98 Spd. Sk. Endvidere: Nr. 2,, og 8 fra 187 Bidrag til Bestridelse af Omkostninger ved Bygningsarbeider paa Modums residerende Kapellans Embedsgaard mod Refusion i Udbyttet af Hugst i Gaardens Skov.. 0 Nr. fra 187, Bidrag til Bestridelse af Omkostninger ved Bygningsarbeider paa Hölands Proastegaard mod Refusion i Udbyttet af Hugst i Gaardens Skov.. 17 Nr. 10 for 187, Refusion for af Statskassen forskudte Udgifter ved Bestyrelsen af endel af Oplysningsvæsenets Fonds Skove indtil te December Til Indtægt for Rentefondet: De af dette Fond i 187 udbetalte Lönninger med Skyds- og Diætgodtgjörelse til de i Departementets Tjeneste ansatte Forstmestre samt Lönunger til Skovvogtere Spd Efter Fradrag af de bemeldte Fond i Regnskabet for 187 godtgjorte. 2,9. 1 Igjen Spd. 2, Til Refusion for Rentefondets Forskudskonto b, det Halve af det i Aaret 187 i samme Oiemed forskudte Belöb, stort,2 Spd. 1 Sk.. 2,721. 2f 12,292 Spd. 1 Sk., , Igjen 12,7 Spd. 7 Sk

19 1 A. Nr.. I. Kapitalfondet. Indtægt. 187, Transport, Spd. Sk, D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatning for afstaaet Jord m. ni., Summa Indtægt9,122 Spd. -1 Sk. Anmærkning. Bolöbet bestaar af: A. Forpagtningsafgifter : af Gaarden Aarmes 20 Spd.,-- Sk.... Buerdal en Havnegang paa Fugleöen 1., - 2 Gaardparter Brække Gaarden Falms. - Korsbrække., - _ Kirkeby.. -., 2 - Kirkhenning Raaums Saugs Stok- og Bomfæste, Ranums Exereerplads. 1 - _ Tomter - - Evanger Væle.., -. Brovold 1 B. Erstatning for afstaaet Jord: af Askims Præstegaard. 10 Spd. :-- Sk. - Eidsvolds Aamots og Pladsen Lapstuen Gols Silgjords, Nordre Undas Præstegaard. 18 _ - Hetlands Præstegaard Jælse.., - - Skonevigs Spd. Sk. 1,10 Spd. 27 Sk. 189 Spd. Sk.

20 A. Nr.. 17 Transport 1,10 Spd. 27 Sk. 189 Spd, Sk. af Fane Præstegaard Hjörrendfjords Prwstegaard _ - Holtaalens Hoorö ille (Helgeland) Næsne Maalselvens.... 0, - - Stavanger Domkirkes Sogneproastembedes Avlsgaard k Kanniket kanni... 1,000 - Gaarden Reiestad Vingers Præstegaard Gaarden Haugland i Haa _.. Bö Preestegaard i Vesteraalen - 1,7 1 - C. Andre Indtægter: Den Ostre Totens Prastegaard og Sorenskriverembedsgaarden Store Enge vedkommende Andel af Udbyttet af Hugst i Almindings lod Nr. paa Ostre Toten Spd. Sk. Salgssummen for Husebygninger paa Pladsen Sundet under Norderhovs Kapellangaard for et Kværnbrug under Sigdals Prwstegaard for endel Materialier af en nedblæst Hölade paa Soggendals Prxstegaards Underbrug Skaraas.. for Sten af Avlsgaarden Kanniket Erstatning for et Grustag paa Gaarden Midttun 2 - Jorddrotlige Rettigheder af Gaarden Möklebust - Indlösningssummen for den Gaardparterne Rynin og Dokkerhus i Nærö Præstegjeld paahvilende Forpligtelse til at skydse Sognepræsten til og fra Vigtens Kirke Salgssummen for 2 Udhuse paa Gaarden Tandvig 2 - Erstatning for den ved Grubedrift forvoldte Skade paa Kapellangaarden i Hammers Preestegjeld Salgssummen for endel Birkeved fra Gaarden Veeles Skov i Evanger for et Nöst paa Selö Præstegaard Den Oplysningsvæsenets Fond tilkommende Andel af Udbyttet af Vangs Alminding paa Hedemarken ,9 Spd. 781 Sk. 9 -,87 Spd Sk.

21 18 A. Nr.. I. Kapitalfondet. Udgift A. I Anledning af Indkjöb af Prestegaarde.. 1,17 Spd. 11 Sk. Transport 1,17 Spd. 11 Sk. Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes: Kjöbesummen for den i Henhold til Kgl. Resol. af die Februar 1872 til Prwstegaard for Hatfjelddalens Sognekald indkjöbte Gaardpart Remmen eller Solberg... Spd. 0. Med Skjodningsomkostninger Rest paa Mellemlaget ved Mugeskiftet af Gaarden Söndre Nykreim med den til Prxstegaard for Sandö Sognekald erhvervede Gaard, Yttre Sövde, kfr. Kongelig Resolution af 7de Marts Spd. 9 Sk. 0 - Kjöbesummen t for de til Bygge- og Havetomt for Sognepræsten til Herlö indkjöbte 2 Jordstykker af Herlö Gaard, i Henhold til Kgl. Resol. af 7de Decbr ,17 Spd. 11 Sk.

22 A. Nr.. L Kapitalfondet. Udgift Transport 1,17 Spd. 11 Sk. B. Andre Udgifter. 1,08 - Summa Udgift 2,82 Spd. 91 Sk. Anmærkning. Udgiften fremkommer saaledes Et af det ved Hugst i Chefsgaarden Tandbergs Skov vundne Nettoudbytte bevilget Afdrag i det af Fondet til Chefsgaardes Bebyggelse til Opförelse af en ny Hovedbygning paa bemeldte Chefsgaard tilstaaede Belöb,,000 Spd..... Spd. 0. Sognepræsten til Hof i Solör, der af Nettoudbyttet af Hugsten i Prwstegaardens Skov er tilstaaet et aarligt Bidrag, stort 70 Spd., til Indkjöb af Brænde, dette Bidrag for Aaret Restbelöb et af Salgssummen med Aabodssum for Overhaldens forrige Klokkergaard Heglum, hvilket Belöb skal anvendes til at sætte den indkjöbte Klokkergaard Hildrum aabo dsfri Stand... 9 Bidrag af Nettoudbyttet af Hugst i Sorenskriverembedsgaarden Nysteds Skov til Indkjöb af Ved for Gaardens Bruger, Sorenskriver Norgreen, for Aaret, af i Aardals Præstegaards Skov til Indkjöb af Ved for Sognepræsten for Aaret fra 1 ste August 187 til s. D Et Sognepræsten til Söndre Land i Henhold til Skovlovens 7 af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov tilstaaet Bidrag til Anskaffelse af det manglende Trævirke for de sidstforlöbne 10 Aar Et Sognepræsten til Modum i Henhold til Skovloven af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaarden s Skov tilstaaet Bidrag til Indlösning af Husene paa Pladsen Diesenbraaten under Modums Prxstegaard Lateris Spd, 7. 8 "'

23 20 A. Nr.. Transport Spd Et So gnepræsten til Söndre Aurdal af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov tilstaaet Bidrag til Istandsættelse af Prwstegaardens Huse Et Landhandler Munthe tilstaaet Erstatningsbelöb Ved kongl. Resol. af 2 August 187 er bestemt, at et Belöb af 91 Spd Sk., der er indflydt i Oplysningsvæsenets Fond som Nettoindtægt for Aaret 189 af den i samme Aar til Prwstegaard for Hvideseids Sognekald indkjöbte Gaard. Moen, tillades udbetalt Landhandler I. C. Munthe i Anledning af hans havte Omkostninger ved Tilsaaning og Indhöstning af nævnte Gaard i 189. Halvdelen af Kjöbesummen, 80 Spd., for den ifölge höieste Resolution af 8de September 187 solgte Gaardpart Strömstad i Stods Preestegjeld, hvilken Halvpart ifölge Storthingets Beslutning af 9de Mai 187 og kongl. Resol. af te Juni s. A. tilfalder Kvams Kommune som Kirkeeier Omkostninger ved Auktion over Husebygningerne paa Sundet under Norderhovs nuværende Kapellangaard (afholdtes af den indkomne Salgssum) ,78, Endvidere Indlösningssumm en. for de entlediget Sognepræst Neumann tilhörende Huse paa Pladsen Nordby under Hurums Prestegaard, hvilken Indlösnindssum ifølge kongl. Resol. af iste April 187 skal afholdes af den i nærværende Regnskab indtagne Kjöbesum, 1, Spd., for bemeldte Plads. Spd. 1,08.

24 II. BYGGEFO DET.

25 22 A. Nr.. II. Byggefondet Ingen Indtægt. Aumærkning. I Henhold til Lov af die Marts 18 2 vil det i Geistliges Enkers Pensionsfonds Regnskab for Aaret 187 opförte ved Hugst i Aremarks Enkesædes Skov vundne Udbytte stort Sid. 10 Sk. blive taget til Indtægt for det geistlige Byggefond i Oplysningsvæsenets Fonds Regnskab for Aaret 1877.

26 III. RE TEFO -DET.

27

28 A. Nr.. Rerttefondet. General-Extrakt. 187.Indtægt. Spd. Sk. A. Renter af Kjöbesummer,0. B. Pengerenter af Laan og Udskiftningsomkostninger 10, C. Kornrenter af Kjöbesummer og Laan.,8. D. Renter af de paa Folio i Bankafd,elingerne indsatte Summer... 8 E. Andre Indtægter.., Udgift. A. Lönninger til Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet... B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold C. i Henhold til Skovlovens af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove D. Renter af ubetalte Dele af Kjöbesummer for Pmestegaarde. E. til Leilmndinger af Erstatningssummer for afgivet Jord af deres Bygselbrug og Föderaadsgodtgjörelser.. F. Renter af Embedskapitaler G. Renter for Aaret 187 af de ifölge Lov af te April 1872 fra Pensionsfondet for geistliges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overförte 100,000 Spd.. H. Renter af Byggefondets Kapital I. Til Optagelse af Karter over Præstegaarde. K. Fogdernes Indkassationssalarier L. Forskjellige Udgifter. Spd. Sk., , ,.,0.,9. 1, ,0. 1 1, , Beholdning, hvoraf til Universitetet 1/ Sp. 9, Understöttelsesfondet 2/. 98, , ,22. 1,22,

29 2 A. Nr.. III. Renteforidet. Indtægt Rentefondets Indtægt udgjorde for Aaret ,22 Spd. Sk. Anmærkning. Indtægtsbelöbet udkommer saaledes : Fogderi. Pengerenter af Kjobesummer. Pengerenter af Laan og Udskiftningsomkostninger. Kornrenter. Tilsammen. Spd. Sk Spd. Sk. Spd. Sk. Spd. Sk. Ide og Marker , , Moss Fogderi 9 2, ,0 Moss By..,.-..,2 20,,.,,2 20 Rakkestad.. 1 2, 11 2,7 22, Christiania By.,., 9,29 7 :.- 9,29 7 Aker og Follo. 7 9,92 2,12 1 1, Nedre Romerike 79,0 1 1,101 10,71 81 Övre 1,92 1, ,0 20 Solör , ,8 8 Vinger og Odalen 9 8 1,12 2 1,88 97 Hedemarken. 1,27 1 1,09 1 7,81 8 2, Söndre Österdalen Nordre Hadeland og Land , ,0 89 Toten 92 8,7 21 1, , Yalders Söndre Gudbrandsdalen , 0 7,017 Nordre ,7 Ringerige , Buskerud , 102 1,921 27,9.9 Drammens By -., :., 21,-.,, 21 Hallingdal Numedal og Sandsvær Jarlsberg , ,70 1 Laurvig 1,28 8,17 1,7., Bamble. 8 2, ,8 Nedre Thelemarken ,01 Övre Nedenws. 8 8, , 7 Sætersdalen.e Mandal , , 2 Lateris 10,1 100,0 2,1 I 1,279 I

30 A. Nr.. 27 Fogderi. Pengerenter af Kjobesummer. Pengerenter af Laan og Udskiftningsomkostninger. Kornrente. Tilsammen. Lister. Jwderen og Dalerne Ryfylke Sôndhordland.. Hardanger og Voss Bergens By Nordhordland Sogn.. Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal Nordmöre Orkedal. Guldal Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderöen Fosen Namdal Söndre Helgeland Nordre Salten. Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö. Alten.. Hammerfest. Tauen. Varanger Vardö Trans p. Spd. 10, , Sk Spd. 100,0 1,7,88 2,1 1, ,2 2,71 1,12 1,71 1, , , 1,2 1, 1,2 1, , ,09 1, , Sk Spd, 2, Sk Spd. 1,279 1,78,98 2,80 1,798 1,09 2,2, 1,8 2,0 1, 97 2, ,91 2,22 2,07 1,91 2, ,892 1,08 1, 1, , Sk ,0 10,22 8+,8 18,7 1 Foliorenter for 187: ved Christiania Bankafdeling Spd Christianssands Bergens _ Throndhjems Bank Tromsö Bankkontor Andre Indtægter: Renter af Hypothekbankobligationer, forfaldne lste Januar 187 Spd. 1,102. 1ste Juli s. A.. - 1,080. Spd. 2, '71

31 28 A. Nr.. Transp. Spd. 2,182. Spd Renter af 8,00 Spd. af Erstatningssummen for Grundafstaaelse af Avlsgaarden Kanniket for Tiden fra 20de Juni 187 til 2de Februar af Rest,0 Spd. paa bemeldte Erstatningssum for Tiden fra 20de Juni 187 til 18de November Et i Oplysningsvæsenets Fond feilagtigt indbetalt Thinglæsningsgebyhr, der vil blive tilbagebetalt i Aaret Refusion for Rentefondets Udgift i Anledning af Hugst i beneficerede Skove i Driftsaaret 18 7/7, afholdt af Udbyttet af Hugsten, see Kapitalfondets Indtægt 2,9. 11,11. Summa Spd. 1,22.

32 A. Nr.. 29 TIL Rentefondet. Udgift A. Lönninger til Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet ,0 Spd. Sk. Transport,0 Spd. Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Gage. Tilsammen. Til en Bureauchef i Expeditionskontoret for offentlige Fonds en Fuldmægtig sammesteds. en Bureauchef i Revisionskontoret for offentlige Fonds med Gage 0 Spd. for Aaret 187, Tillæg 100 Spd. aarlig for iste Halvaar og 0 Spd. aarlig for 2det Halvaar en Fuldmægtig sammesteds med Tillæg af Gage som Kasserer... en Fuldmægtig sammesteds.. en Kopist sammesteds.... en Kopist sammesteds med Gage 0 Spd. og Tillæg 2 Spd. aarlig for Tiden fra iste Janr. til te November 187 og Gage 0 Spd. og Tillæg 7 Spd. aarlig for December s. A.. en Kopist sammesteds en Kopist sammesteds 7, en Fuldmægtig i Bogholderkontoret for offentlige Fonds... en Kopist sammesteds en Kopist sammesteds hvortil kommer Kopist Zieglers Godtgjörelse for Eftermiddagsarbeide Spd. pr. Maaned Summa Spd. Skill. Spd. Skill. Spd ,0 0.-: 100..: f. 100, f. 7 -.: :: 2 : , 2 f ; 100 f : 7, : 2 : 2,120 1,07 10,228 72,0 Skill.

33 go A. Nr.. Rentefondet. Udgift Transport,0 Spd. Sk. B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold. 700 Transport 7,000 Spd. Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Ved Kgl. Resolution af 18de Mai 187 er bevilget: Til Christiania Stiftsdirektion... 0 Spd. Sk. 7) Bergens,. 0 - Hamar. 100,.. -,,. Christianssands " Throndhjems " Tromsö Summa 700 Spd. Sk.

34 A. Nr.. III Renterondet., Udgift Transport 7,000 Spd. Sk. C. Bidrag i Henhold til Skovlovens af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove 1,2 9 - Transport 8,2 Spd. 89 Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : I Til Sognepræsten til Tranö for Aaret 187. Spd. Sk. _ samt Godtgjörelse for s. A. for Afstaaelsen af den under Præstegaarden beliggende Plads Kampevold til Bopæl for Præstegaardens Skovvogter, - - Sognepræsten til östre Slidre for s. A, ) Fjære for Aarene 187 og nordre Undal for Aaret Slemdal for s. A , vestre Moland for s. A ,, Rollag for s. A ,,Nws i Hallingdal for Aarene ,) Jelse for Aaret , - - Sigdal for s. A ,-. - -,) Sandsvær for s. A., vedkommende Preestegaarden og Kapellangaarden Berg 27 _._. - - Haaböl for s. A.. 18, - - Modum for Aarene 187 og ,) Aasnws for Aaret , - - söndre Aurdal for s. A _ Eger for s. A _, - samt Bidrag til Bestridelse af Omkostninger paa et af Prwstegaardens Aabodshuse, hvilket Bidrag svarer til de medgaaede Skovmaterialiers Værdi paa Roden.,-. - Til Sognepræsten til Hurdalen for Aaret Höland i Aarene , - - Hedrum for Aaret 187., - - Laurdal i övre Themarken for s. A Mo i Christianssands Stift for Aarene , - - Grue for Aaret , - - Vinje - s A. 1, - - Nore - s. A östre Moland for s. A Tolgen, Bidrag for Aaret 187 til Indkjöb af Furumaterialier til Prmstegaardens Behov.-, - - Norderhov for Aaret Andebo for Aarene , Lille Elvedalen for Aaret Tönset for s. A... 12, - Lateris 8 Spd. 1 Sk.

35 A. Nr.. Transport 8 Spd. 1 Sk. Til Sognepræsten til Bamble for Aarene 187, 187 og : _. Rendalen for Aaret _._ Eidanger i _ :-. _ - den residerende Kapellan til Sigdal for Aaret _ Lier - s. A..... _ Modum- Aaret , - - Brugeren af Chefsgaarden Skafelden i Aaret _._... Smedsgaarden i A arene 187 og _... _ Tandberg i Aarene _. Midtsund i Aaret r _.. _. Haukeböl for s. A _ Guldhagen. for s A 18 _.,- _.. _. - den Vingers Sogneprwstembede tilliggende Gaard Boslungen for Aaret _ - Sorenskriverembedsgaarden Sætersdalen for Aarene _ Summa 1,2 Spd. 9 Sk.

36 A. Nr., Rentefondet. Udgift Transport 8,2 Spd. 89 Sk. D. Renten af ubetalte Dele af Kjöbesummer for Prestegaarde Transport 8,7 Spd. Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Renter for 1 Aar til 22de Oktober 187 af 00 Spd. af Kjöbesummen for den til Præstegaard for Fladangers Sognekald indkjöbte Gaard Vik... Sp d. Sk. for Tiden fra iste Septbr. 187 til de Februar 187 af Kjöbesummen, 0 Sp d. for den til Prwstegaard for Hatfjelddalens Sognekald indkjöbte Gaardpart Remmen for Aaret fra lte Januar 187 til s. D. 187 af 9 Spd. af Kjöbesummen for den til Embedsgaard for Skebergs residerende Kapellan indkjöbte Gaard Hornaas for Aaret fra die November 187 til s. D. 187 af 8 Spd. 0 Sk. af Kjöbesummen for den til Præstegaard for Rols Sognekald indkjöbte Gaard Neraalshougen for Tiden fra 1de April 189 til 20de September 187 af Rest 0 Spd. paa Mellemlaget ved Mageskiftet af Gaarden Nykreim, med den til Præstegaard for Sandö Sognekald erhvervede Gaard yttre Sövde for Tiden fra 2de Oktober 187 til te December 187 af Kjöbesummen 209 Spd 20 Sk. for 2 til Bygge- og Havetomt for Herlö Sognepræst indkjöbte Jordstykker af Gaard en Herlö Summa 0 Spd. 8 Sk.

37 A. Nr.. III. Rentefondet. Udgift Transport 8,7 Spd. Sk. E. Renter til Leilændinge af Erstatningssummer for afgivet Jord af deres Bygselbrug og Föderaadsgodtgjörelse Transport 8,72 Spd. 71 Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Renter for Aaret 187 af Erstatningssummen 1 Spd. Sk. for afstaaet Jord af Gaarden Ogrei Spd. 1 Sk. for s. A. af Erstatningssum 7 Spd. 101 Sk. for afstaaet Jord af Pladse under Egers Praestegaard for s. A. af Erstatningssum 2 Spd. Sk. for afstaaet Jord af Gaardparten Sömme for Aaret fra te August 187 til s. D. 187 af Erstatningssum Spd. ' Sk. for afstaaet Jord af Gaarden Houkeland for Aaret 187 af Erstatningssum 1 Spd. 2 Sk. for afstaaet Jord. af Gaarden Kirkebirkeland for Aaret fra 11te Februar 187 til s. r). 8 7 af Erstatningssum 0 Spd. for afstaaet Jord af Gaarden Eidum for Aaret 187 af Erstatningssum 1 Spd. 110 Sk. for afstaaet Jord af Gaarden Teigland 1 - Föderaagodtgjörelse af Gaarden Randlien for Aaret fra 1de April 187 til s. D = - af Gaarden Kirkeby for Aaret Summa 1 Spd. 71 Sk.

38 A. Nr F. Renter af Embedskapitaler. III, Rentefondet. Udgift. Transport 8,72 Spd. 71 Sk. 17, - Transport 2, Spd. 111 Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af Inkassationssalar. Sognepræsten til Ilöiland pet. for Aaret Stavanger Domkirke: pct. for pct. for 20de Juni 187 til 21te December pet, - s. D. - 18de November 187. Sogndal paa Jæderen pet. for Haaland, ligesaa Ytteröen, ligesaa 1 27,7 Modum ligesaa 7 2,, Voss pet. for 187 med Tillægsrente pct. fra 8de August til te December Rakkestad pet. fra 187 pet. fra 18de Mai til te December Christiania Biskop pet. for 1 Aar til lite December Sognepræsten til Rennesö pet. for Hof i Solör ligesaa Söndre Land ligesaa Höland ligesaa.. pct. fra llte December 187 til s. D. 187 med Tillægsrente - Bygland pct. for 187 med Tillægsrente Rollag pct. for Helleland ligesaa Vinje pet. for 187 med Tillægsrente... Haa pet. for Kinn pet. for 187 med Tillægsrente. pct. for 187 Solum pct. for 187. If Hole ligesaa.. Ytre Holmedal ligesaa Indre Holmedal ligesaa Spd. 2 8,00,0 1 1, , , ,0,0 Sk Spd. Sk bit Lateris 1, *

39 A. Nr I Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af Inkassationssalar. Transport Sognepræsten til Davigen pct. for 187 med Tillægsrente. Hjertdal pct. for pct. for 187 med Tillægsrente.. pct. for iste April til te December 187. Hiterdal pct. for 187 med Tillægsrente pet. for 187 Brugeren af Pladsen Bækhus under Hiterdals Prwstegaard : pct. for Den residerende Kapellan til St. Petri Menighed i Stavanger af Renterne med Tillægsrenter af Ej öbesummen for Hetlandsgrundene Kit. for Aaret 187 til Domkirken sammesteds ligesaa Sognepræsten til St. Petri Kirke sammesteds ligesaa Domkirken sammesteds ligesaa Hetland pct. for 187 med Tillægsrente " " -- Christiania Garnisonspræst pct. for 187 med Tillægsrente Sognepræsten til Hafslo pct. for Laurdal (Laurvig) pct. for 187 med Tillægsrente Asker pct. for 187. pet. for 187 med Tillægsrente, Rendalen pct. for 187 med Tillægsrente " Tönsberg ligesaa. Skonevig pct. for 187. Fosnxs pct. for 187 med Tillægsrente Klep ligesaa pct. for Omlid pct. for 187 Aasnæs pct. for 187 med Tillægsrente Brunlanæs ligesaa... pct. for 187 Brugeren af Pladsen Truhe under Brunlanæs Præstegaard : pct. for Aaret 187 Sognepræsten til Eger ligesaa... " Holden pct. for 187 med Tillægsrente Leganger pct. for S pd. Sk , , , ,200 1,1 2 1, , ,12 2, 2, 7, Sp d k Lateris,9 9

40 - A. Nr.. 7 Af Kapital Rentens Belo]) efter Fradrag af Inkassationssalar. Spd. Sk. Transport Sognepræsten til Ners trand pct. for 187 med Tillægsrente 200 pet. for s. A.. pet, for s. A. med Tillægsrente - Haaböl pet. for 187 pet. for s. A. med Tillægsrente pet. fra lite December 187 til s. D Evindvig pet. for 187 Baklandet ligesaa. - Eidsvold pct. for 187 med Tillægsrente ligesaa.. hgesaa.. pet. for Grue pct. for 187 med Tillægsrente. ligesaa.. pet. for s. A.. Saide pet. for 187 med Tillægsrente pet. for s. A.. - Nannestad pet. for 187 med Tillægsrente pct. for s. A. - Ullensager pct. for 187 med Tillægsrente - Söndre Odalen ligesaa. pct. for Söndre Undal pet. for s. A. med Tillægsrente pet. for s. A.. - Valle pet. fra lite Decbr. 187 til s. D. 187 med Tillægsrente.. pet.for 187. pet. fra die Januar til te Decbr. 187 pet. - iste April til lte Decbr. s. A. pct. - te Novbr. til te Decbr. s. A. - Mandal pet. for 187 med Tillægsrente - Ulfsten pet. for s. A... - Manger pet. for 187 med Tillægsrente pet for s. A. - Fane pet. for s A. - Öier pet. for 187 med Tillægsrente pet. s. A... - Levanger pct. for 187 med Tillægsrente Nissedal pet. for Holt pet. for 187 med Tillægsrente pet. for s. A.... 1,00 ;- 1, , ,2 20,7 2,100 2, ,8 0, , , ,, Spd., Sk Lateris,880

41 8 A. Nr.. Af Kapital Rentens Beløb efter Fradrag af Inkassations salar. Spd. Sk. Transport Sognepræ sten til Froland pet. for Kvinesdal pet. for 187 med Tillægsrente - Lier ligesaa. ligesaa pet. for Bakke pet. for 187 Stören pet. for 187 med Tillægsrente pet. for s. A. Den residerende Capellan til Stören pet. for 187 med Tillægsrente pct. for s. A Sognepræsten til Skedsmo pct. for 187 med Tillægsrente pet. - pet ,, , ,100 1, pet. for s. A. pet fra iste April til te December 187 Brugeren af Pladsen Sten under Skedsmo Preestegaard pet. for 187. Sognepræsten til Aurland pet. for 187 med Tillægsrente - Vanse pet. for Vardal pct. for 187 med Tillægsrente - Berg ligesaa.. - Hjelmeland ligesaa. pet. for 187 Aure pet. for. s. A. med Tillægsrente - Aas pct. fra lite Decbr. 187 til s. D. 187 med 2, , 80 9, Spydeberg pct. fra I lte Decbr. 187 til s. D. 187 m. pet. for Aadalen af Renterne af Odelslösningssummen for Gaarden Viger som Husleiegodtgjörelse for de Kvartal 187 samt iste, 2det og die Kvartal ,20 1,10 - Askim pet. for 187 med Tillægsrente È pet. s. A.. 17 i Oddernæs pet. for s. A. med Tillægsrenten. 8 1 pct. fra lite Decbr. 187 til s. D Den residerende Kapellan til Eger pet. for 187 med Tillægsrente pct. for s. A Sognepræsten til Os pet. s. A ( Renter af Statsobl. for 1 Aar til lite Decbr Spd., Sk Lateris 8,1 71

42 A. Nr Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af Inkassations salar. Transport Sognepræsten til Sogne pet for 187 med Tillægsrente ligesaa.. - Hvideseid pet. for s. Kirkesangeren i Lier ligesaa. Sognepræsten til Silgjord ligesaa.. - Nordre Aurdal, Hovedkirkesangeren sammesteds og Brugerne af Pladsene Storengen og Petersborg - Elverum pct. for pet. for 187 og Næs (Ovre Romerige) pct. for Nöterö pet. for 187 med Tillægsrente pet. for s. A. - Ringebo pet. for s. A. med Tilægsrente pet. for s. A. - Opdal pet. for s. A. med Tillægsrente pet. fra 1de Oktober 187 til te December 187 pet. - 2de _ - Vestre Slidre pct. fra lite December 187 til s. D 187 med Tillægsrente pct. for s. Tid.. - Lærdal pct. for 187 med Tillægsrente pet. for s. A. - Orskoug pet. for s. A. Kraakstad ligesaa - Jölster ligesaa.. pet. fra 18de September 187 til te December 187 Herred (Lister) pct. fra lite December 187 til s. D Ostre Toten pct. for Kirkesangeren i Ringebo pct. for 187 med Tillægsrente. Den residerende Kapellan til Nannestad pet. for 187 Kirkesangeren i Botne ligesaa Sognepræsten til Trysil ligesaa - Vaale i Jarlsberg pet. for 187 med Tillægsrente. Hiteren pct. for s. A... Den residerende Kapellan til Throndhjems Domkirke pet. for s. A. pct. fra 8de Oktober 187 til te Debember 187. pet. - 9de November - Sognepræsten til Tved pet. fra lite December 187 til s. D Gransherred pet. for 187 Spd , 2 1,, , , , ,10 19, Sk Spd. 8, Sk S Lateris 10,2 27

43 0 A. Nr., Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af I nkassation-ssalar. Trau sport Sognepræsten til Vang paa Hedemarken pet. for 187 Löiten ligesaa.. Stryn ligesaa Eidanger pet. for s. A. med Tillægrente pet. for s. A. Skeberg ligesaa.. pet. for 2den Novbr. 187 til te December 1 87 Norderhov pet. for Skibtvedt ligesaa. Neesne ligesaa If Skjold ligesaa Fet ligesaa.. Tromsösundet ligesaa Bergens Biskop ligesaa. Sognepræsten til Tromsö ligesaa. Eidsberg pet. fra 20de December 187 til s. D. 187 med Tillægsrente pet. for 187. Selö ligesaa pet. for 187 med Tillægsrente Hovedkirkesangeren i Davigen pet. for s. A. Throndhj ems Biskop ligesaa.. Sognepræsten til Öiestad ligesa a Rygge ligesaa.. Sandherred pct. for 187 med Tillægsrente Melhus pet. for s A Kirkesangeren i ligesaa i Selö ligesaa. Sognepræsten til Bind pet. for 187 med Tillægsrente pet. for s A... Christianssands Biskop ligesaa pet. for s. A. med Tillægsrente. Sognepræsten til Lödingen pct. for s A Kistrand ligesaa. Hegebostad ligesaa... pet. fra iste April til 1 te December 187. Christianssund pet. for 187. Romedal ligesaa... pct. for 187 med Tillægsrente. Eidsskog pet. for s. A.. Spd , 0 1,0 11,08 9, ,802 1, , , Sk. 9 8,- ç Spd. 10, Sk Lateris 11,918

44 A. Nr.. 1 Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af Inkassations salar. Transport Sognepræsten til Volden pct. for Balestranden ligesaa - Alstahaug ligesaa - Avaldsnæs ligesaa pct. fra iste April til te December 187 Strinden pct. for Gausdal ligesaa.. - Bö (Nedre Thelemarken) ligesaa - Fjære ligesaa - Nordre Land ligesaa - Brönö ligesaa. Ringsager ligesaa - Tjödling ligesaa - Ullensvang ligesaa - Kongsberg pct. for 187 med Tillægsrente Kornrente for s. A. - Aal pct. for s. A. Ladvig ligesaa - Lom ligesaa. Hovedkirkesangeren i Ulfsten ligesaa Sognepræsten til Tönseet ligesaa. Kirkesangeren i Haus ligesaa.. Sognepræsten til Flesberg ligesaa - Kolvereid ligesaa - Sandsvær ligesaa Kirkesangeren i Sogndal paa Jwderen ligesaa Sognepræsten til Orkedal. - Hvalöerne ligesaa. Mo paa Helgeland ligesaa - Vigedal ligesaa. pct. fra iste April til te December Thryggstad pct. for Faaberg ligesaa - Enebak ligesaa. Po. - Søndre Fron ligesaa.. - Vor Frelsers Kirke i Christiania pct. fra I I te December 187 til s. D Ulvig pct. for Thingvold ligesaa pct. fra 1 ste Juni til te December Gran pct. for 187. pct. fra iste April til te December 187 Spd. 2,7 81 2,299 1, ,70 8, , 1, ,72 1,21 1, , , ,121 0,8 1,100 Sk Spd. 11, Sk L at eris,897 2

45 2 A. Nr.. Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af Inkassationssalar. Spd. Transport Sognepræsten til Sörum pct. for ,0 - Onso ligesaa Sct. Petri Menighed i Stavanger pct. for 187 1,717 - Hjörendfjord ligesaa. 0 - Snaasen ligesaa Lesje ligesaa Kirkesangeren i Elverum ligesaa 9 Sognepræsten til Bö i Vesteraalen ligesaa Skien pct. fra lite December 187 til s. D Tranö pct. for Bod ligesaa 1 - Fjælberg ligesaa. 8 - Bjelland pct. fra lite December 187 til s. D Vestby pct. for Den residerende Kapellan til Stange ligesaa Sognepræsten til Vossestranden ligesaa Bodö pct. aarlig for Aarene pct pct. for Öxnws pct. for s, A. - Throndenws ligesaa 0 - Gryten ligesaa - Ostre Ager ligesaa 9 pct. fra 12te August 187 til te December pct. fra 2de September til te Decbr ,2 Den residerende Kapellan til Voss pct. for 187. Hovedkirkesangeren i Lyster ligesaa 2,12 Sognepræsten til Hadsel ligesaa. 0 Hovedkirkesangeren i Stod ligesaa Af Renterne af Salgssummen for Kapellangaarden Hönen paa Ringerige,000 er udbetalt den residerende Kapellan til Norderhov hans Tilkommende for Aaret 187 med Mere Sognepræsten til Sigdal pct. for pct. fra Ste Oktober til te December 187 Hovedkirkesangeren i Volden pct. for i Indvigen pct. for s. Aar 90 i Vig ligesaa 8 i Skonevig ligesaa 977 i Beitstaden ligesaa 70 Kirkesangeren i Overhalden pct. fra Iste Januar til 21de Februar 187 Sk Spd. 1, Sk Lateris,92 1

46 A. Nr.. Af Kapital Rentens Belob efter Fradrag af Inkassations salar. Transport Sognepræsten til Röken pct. for 187 Kværnæs ligesaa.. Hovedkirkesangeren i Askevold ligesaa Sognepræsten til Nedre Stördalen ligesaa. pct. fra iste April til te December 187. Lexvigen pct. for 17. Aamodt ligesaa.. pct. fra 2de April til te December 187 9de Aug de Kirkesangeren i Röken pct. for 187 Sognepræsten til Sunddal ligesaa Surendalen ligesaa pct. for 187 Grong pct. for s A Stange ligesaa Haus ligesaa Lierne ligesaa Den residerende Kapellan til Asker ligesaa.. Sognepræsten til Fredrikshald ligesaa. Holme ligesaa..,, Suledal Renter pct. af Statsobligation, stor 0 Spd., fra lite December 187 til s. D Skogn pct. for 187. Nordre Fron ligesaa.. Urskoug ligesaa. Bolsö ligesaa. Aardal ligesaa Strandebarm pct. fra lite December 187 til s. D Den residerende Kapellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem pct. for 187 Sognepræsten til Moland (Övre Thelemarken) ligesaa Andebo ligesaa.. Eid (Nordfjord) ligesaa. Den residerende Kapellan til Eidsberg ligesaa. Sognepræsten til Nmodden ligesaa Gol ligesaa Kirkesangeren i Leganger ligesaa Sognepræsten til Klæbo ligesaa pct. for 187 Övre Stördalen pct. fra lite December 187 til s. D. 187 Spd , , 10 1, , , Sk i Spd., Sk Lateris, 70

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 187. Register.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv THE FAMILY FROM VAALER by Robert A. Bjerke 18 January 01 Lodvik Våler fl 160 1650 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv HIS SON: Helge Lodviksen b c 1609 d 1689 bruker,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Peder Nielsen født 1809 på Lamdrup Mølle død 1882 på Stenbjerg Vejrmølle

Peder Nielsen født 1809 på Lamdrup Mølle død 1882 på Stenbjerg Vejrmølle Peder Nielsen født 1809 på Lamdrup Mølle død 1882 på Stenbjerg Vejrmølle Det har desværre vist sig at være umuligt at finde ret mange oplysninger om Stenbjerg Vejrmølle i Sandager ved Gislev. Der har været

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Side 220 B 2. I Anledning af en Klage fra endel Beboere i Lyngså angaaende mangelfuld Oprensning af et privat Vandløb, der gaar igjennem Solsbek m. fl. Eiendomme, vedtoges det at sammenkalde de paagjældende

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke 30 apr 2006 Side 1 PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun 1891 Egebjerg Kirke 16 maj 1898 Hønsinge Lyng, Vig sogn JENS Larsen (Se side 2) Født 18 aug 1819 #8 Frenderup, Grevinge

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874.

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. 2 D. No. I. Indlæg have i A aret 1870. i Aaret 1871. A. Efter Statsbudgettet:

Læs mere