Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013."

Transkript

1 Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel og finansiel virksomhed samt tilhørende bekendtgørelser. Handel med danske værdipapirer er desuden underlagt de børsetiske regler fra OMX Den Nordiske Børs København (OMX København). Disse vilkår gælder, når der handles følgende værdipapirer: aktier obligationer certifikater strukturerede obligationer investeringsforeningsandele (danske) 1 udenlandske noterede fonde (ETF er) udenlandske unoterede fonde finansielle instrumenter herunder: - finansielle futures og tilsvarende instrumenter - fremtidige renteaftaler (FRA-kontrakter) - rente- og valutaswaps samt swaps på aktier og aktieindeks - råvareinstrumenter mv., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant - optioner på at erhverve eller afhænde et værdipapir og - optioner på aktie- og obligationsindeks, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant. Yderligere information om de forskellige typer værdipapirer findes på nordea.dk eller i bogen Om at investere, som kan fås i bankens filialer. Banken anbefaler denne bog, som bl.a. beskriver risici ved de enkelte værdipapirer. Øvrige vilkår og aftaler Foruden disse vilkår gælder: - Generelle vilkår for henholdsvis privatkunder og erhvervskunder - Depotbestemmelser i Nordea - Regler for Online Investering når der er indgået aftale herom - Private Banking-aftalen for kunder i Private Banking - Premium aftalen for Premium kunder. Ved handel med finansielle instrumenter: - Kundekontrakt for aftaler om finansielle instrumenter (med tilhørende bilag og bevillingsbrev) hvad enten aftalen er indgået med Nordea Bank Danmark A/S eller Nordea Bank Finland Plc som modpart eller - Valutaterminsaftale (med tilhørende bevillingsbrev) med Nordea Bank Finland Plc som modpart. Politikker Bankens Retningslinjer for udførelse af ordrer og Politik for interessekonflikter, findes på nordea.dk/mifid eller fås ved henvendelse til banken. Investorbeskyttelse Kundekategorisering Efter lovgivningen skal banken kategorisere sine kunder som detailkunder professionelle godkendte modparter. Disse vilkår gælder for privatkunder og erhvervsvirksomheder, der er kategoriseret som detailkunder. Detailkunder får den højeste grad af investorbeskyttelse i form af personlig investeringsrådgivning og information om de forskellige værdipapirer, om udførelse af ordrer og om de risici, der kan være forbundet med værdipapirhandel. Rådgivning 1 herunder specialforeninger og hedgeforeninger Der er tre muligheder for valg af rådgivning: 1. Værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning. 2. Værdipapirhandel uden personlig investeringsrådgivning. 3. Værdipapirhandel, som udelukkende er ordreudførelse (execution only). Derudover er der for Private Banking og Premium kunder mulighed for at overlade banken forvaltningen af din portefølje. Banken anbefaler værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning. Banken skal vurdere, om en investering er egnet og/eller hensigtsmæssig for kunden. Kunden skal derfor give banken de nødvendige oplysninger til brug for denne vurdering. Modtager banken ikke de nødvendige oplysninger, eller er oplysningerne mangelfulde eller ukorrekte, er banken ikke i stand til at afgøre, om den valgte investering er egnet og/eller hensigtsmæssig. 1. Værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning Ved personlig investeringsrådgivning skal banken vurdere, om investeringen er egnet for kunden. Det indebærer en vurdering af, om kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til de risici, der er forbundet med investeringen. Derudover skal banken vurdere, om investeringen opfylder det konkrete investeringsformål, og om kunden er i stand til at bære den økonomiske risiko. På denne baggrund kan banken give kunden personlig investeringsrådgivning og en anbefaling med hensyn til, om den konkrete investering er egnet for kunden. Hvis banken ikke kan anbefale investeringen, vil kunden blive informeret herom. 2. Værdipapirhandel uden personlig investeringsrådgivning Vælger kunden at investere uden at modtage personlig investeringsrådgivning, skal banken som udgangspunkt vurdere, om en investering er hensigtsmæssig for kunden. Det indebærer en vurdering af, om kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til de risici, der er forbundet med investeringen. Hvis banken vurderer, at investeringen ikke er hensigtsmæssig, vil kunden blive informeret herom. 3. Værdipapirhandel ved udelukkende ordreudførelse (execution only) Ikke komplekse værdipapirer Tager kunden selv initiativ til at investere i ikke-komplekse værdipapirer som fx aktier, obligationer, investeringsforeningsandele og udenlandske fonde (noterede og unoterede) uden personlig investeringsrådgivning og uden en vurdering af hensigtsmæssigheden, skal banken have instruktion om, at kunden selv vil gennemføre sin ordre. En sådan instruks anser banken altid for afgivet, når der handles ikke-komplekse værdipapirer via Online Investering. Komplekse værdipapirer Ønsker kunden at investere i komplekse eller mere risikofyldte værdipapirer som fx visse finansielle instrumenter, ikkebørsnoterede aktier, strukturerede obligationer og certifikater, kan det også ske, uden at kunden modtager personlig investeringsrådgivning. Banken har dog i sådanne tilfælde en lovbestemt pligt til at vurdere, om investeringen er hensigtsmæssig for kunden. Det gælder, uanset om handlen gennemføres via kundens rådgiver eller via Online Investering. 1

2 Risikomærkning I forbindelse med rådgivning om værdipapirer vil de anbefalede papirers risikomærkning blive gennemgået. I nogle tilfælde vil rådgivningen blive betragtet som led i en løbende rådgivning. I disse situationer vil der ikke blive foretaget en gennemgang af risikomærkningen forud for hver enkelt handel. Såfremt kunden handler via Online Investering, kan kunden læse mere om risikomærkning på nordea.dk/risikomærkning. Central investorinformation Central investorinformation for investeringsforeningsafdelinger indeholder oplysninger om den enkelte afdeling, såsom målsætning og investeringspolitik, risiko- og afkastprofil og omkostninger. Banken tilbyder dokumentet for afdelinger, som banken rådgiver om eller samarbejder med, før afgivelse af ordre om køb. Ordreudførelsespolitik Banken sikrer kunden det bedst mulige resultat i overensstemmelse med ordreudførelses-politikken. Som udgangspunkt vurderer banken prisen (kurs og omkostninger) som den vigtigste faktor for handlen. Ved udførelse af en individuel ordre er banken ikke forpligtet til at undersøge hvert enkelt handelssted for at finde det bedste resultat. I en aftale om investering eller en aftale om depotoprettelse, accepterer kunden bankens ordreudførelsespolitik, og at ordrer kan udføres uden om en børs eller en tilsvarende handelsplads for værdipapirer. Ordretyper For værdipapirhandel undtagen finansielle instrumenter gælder følgende: Banken handler alle former for noterede og unoterede aktier og obligationer både danske og udenlandske. Der kan handles for både små og store beløb. Der kan dog være beløbsgrænser på visse handler. De mest likvide aktier og obligationer handles som regel hver dag. Omsætningen i de øvrige værdipapirer er generelt lille, og for nogle værdipapirers vedkommende kan det ske, at de i lang tid overhovedet ikke handles. Banken oplyser gerne om de enkelte værdipapirers omsættelighed. Nordea Bank Danmark A/S er juridisk modpart, når der handles med danske værdipapirer, medmindre handlen sker over børsen eller over en anden handelsplads. Udenlandske værdipapirer handles via bankens handelsbeholdning, via en værdipapirhandler eller via de udenlandske børser eller over en anden handelsplads. Listen over de handelssteder, som banken anvender, findes på nordea.dk. Alle ordrestørrelser kan handles, men på nogle børser og handelspladser kan der for nogle typer værdipapirer være krav om brug af officielle handelsstørrelser, være mindste handelspoststørrelser eller være en såkaldt småordrebog, hvor ordrestørrelser som afviger fra den officielle handelspoststørrelse i værdipapiret, handles via denne småordrebog. Her kan handlens gennemførelse tage længere tid. Når banken har udført en ordre, modtager kunden en afregningsnota. En værdipapirhandel kan gennemføres som: - børshandel - strakshandel - gennemsnitshandel - kommissionshandel. Ordretypen afhænger af værdipapirtypen og markedspladsen. Børshandel Vælges børshandel, som altid skal limiteres, lægges ordren ud på børsen. Her bliver den afregnet, helt eller delvis, når der handles på limiteringskursen, og når eventuelt foranstående ordrer med samme limitering er afregnet. Når en ordre gennemføres som en børshandel, kan der forekomme såkaldt selvindtræde. Det betyder, at Nordea Bank Danmark A/S bliver kundens handelsmodpart. For danske værdipapirer fremgår det af afregningsnotaen. Både aktie- og obligationsordrer afregnes efter automatch princippet. De afregnes i den rækkefølge de er indgået, hvis kursen er den samme. Der kan forekomme handler, som matcher kundens ordre, uden at ordren bliver afregnet. Det skyldes, at ordren ikke er langt nok fremme i køen. En børshandel kan gennemføres på en dansk eller udenlandsk fondsbørs, en dansk autoriseret markedsplads (reguleret marked) eller på en anden handelsplads, hvor det er muligt (multilateral handelsfacilitet). Børshandel kan fx vælges, hvis - handlen ønskes limiteret - der er stor forskel mellem købs- og salgskursen på papiret - der ikke er registreret en købs- eller salgskurs på papiret. Ved børshandel skal handlen limiteres, dvs. at kunden skal angive en limiteringskurs og en periode, hvori limiteringskursen skal gælde. Når der handles, accepterer kunden samtidig, at en ordre kan delafregnes. Handlen afregnes til den kurs, kunden selv har fastsat, når en handelsmodpart accepterer kundens ordre. Omfatter kundens ordre et mindre likvidt værdipapir, kan det forekomme, at en ordre ikke bliver handlet. En række forhold kan medføre, at markedsprisen på et værdipapir pludselig ændres markant, herunder eksempelvis ved store udbyttebetalinger, udstedelse af tegningsretter mv. Banken er ikke forpligtet til at tage højde for sådanne ændringer, når banken behandler kundens ordre. Kunden er derfor forpligtet til løbende at følge sin ordre med henblik på eventuelt at søge den annulleret, hvis markedsforholdene ændrer sig således, at kunden ikke længere ønsker ordren udført til den angivne pris. Børshandel med skjult mængde På nogle børser og markedspladser kan handles med skjult mængde. Børshandel med skjult mængde benyttes, hvis kunden ønsker at skjule en del af sit totale bud eller udbud. Af den samlede ordre vises kun den valgte mængde ad gangen på børsen og det er kun den valgte mængde, der har prioritet i handelsrækkefølgen. Dog skal kunden være opmærksom på, at dette ikke gælder i forbindelse med auktioner. Børshandler med skjult mængde gennemføres i øvrigt på samme betingelser som børshandler. Strakshandel Vælges strakshandel, skal kunden give udtrykkeligt samtykke hertil, inden banken må udføre ordren. Det sker, når kunden underskriver en aftale om investering eller en aftale om depotoprettelse. Ved strakshandel handler kunden mod bankens handelsbeholdning til kurser, der afspejler gældende markedsvilkår. Strakshandel tilbydes på de værdipapirer, som banken vælger, typisk de mest likvide obligationer, aktier og investeringsforeningsandele noteret på OMX København. Det beløb, der kan handles for, afhænger af, hvor likvidt værdipapiret er. Nærmere oplysninger om, hvilke værdipapirer der kan handles som strakshandel og for hvilke beløb, kan fås i banken eller i Online Investering. Benyttes Online Investering, kan ordrer også ekspederes uden for markedspladsernes åbningstid. I disse tilfælde er kurserne alene stillet af banken og svarer til markedsforholdene. I bankens filialer, Private Banking og i Online Investering er der på anmodning direkte adgang til aktuelle købs- og salgskurser. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, kan ordren tages i kommission. Ordren ekspederes da efter bankens valg som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel. 2

3 Gennemsnitshandel Vælges gennemsnitshandel, handles der mod bankens handelsbeholdning. Afregning sker til den volumenvægtede gennemsnitspris på OMX København i tidsrummet fra de enkelte delmarkeders åbningstider og indtil kl med følgende kurstillæg/-fradrag: +0,20 kurspoint ved køb af obligationer 0,20 kurspoint ved salg af obligationer +0,25 procent ved køb af aktier og investeringsforeninger 0,25 procent ved salg af aktier og investeringsforeninger Gennemsnitskursen er alene beregnet ud fra transaktioner, som omfatter børshandler og indberetninger på standardvilkår til OMX København. Gennemsnitshandel tilbydes på de værdipapirer, som banken vælger, typisk de mest likvide. Den beløbsstørrelse, der kan handles for, afhænger af, hvor likvidt værdipapiret er. Nærmere oplysninger om, hvilke værdipapirer der kan handles som gennemsnitshandel og for hvilke beløb, kan fås i bankens filialer eller i Online Investering. Banken forbeholder sig ret til ikke at afregne en gennemsnitsordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på OMX København den pågældende dag. Kontaktes banken inden kl , bliver ordren handlet samme dag, hvis markedet giver mulighed for det. Senere indkomne ordrer bliver først handlet dagen efter. Hvis banken ikke kan tilbyde en gennemsnitshandel, kan ordren tages i kommission. Ordren ekspederes da efter bankens valg som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel. Kommissionshandel Har kunden ikke mulighed for at handle en obligation, aktie eller investeringsforeningsandel, der er noteret på OMX København, som strakshandel eller gennemsnitshandel, og ønsker kunden ikke at handle som børshandel, kan ordren handles som en kommissionshandel. En kommissionshandel er ikke en konkret ordretype, når der handles en obligation, aktie eller investeringsforeningsandel, der er noteret på OMX København. På en udenlandsk børs kan kommissionshandel være en konkret ordretype. Ordrer vedrørende unoterede værdipapirer og udenlandske obligationer handles altid som en kommisionshandel. Ordrer vedrørende udenlandske aktier, der ikke handles som en børshandel, handles altid i kommission med mulighed for limitering. Når en ordre tages i kommission, kan den handles som en børshandel, en strakshandel, en gennemsnitshandel eller en handel via en værdipapirhandler efter bankens bedste skøn. Hvis en ordre, som tages i kommission, handles via en udenlandsk værdipapirhandler, kan denne vælge at handle ordren på den aktuelle udenlandske børs. Når en ordre tages i kommission, og handlen gennemføres som en børshandel, kan der som nævnt under afsnittet om børshandel forekomme selvindtræde. En ordre, som tages i kommission, kan blive delafregnet. Delafregning forekommer, hvis markedet ikke giver mulighed for at afregne den fulde ordre på én gang. Når en ordre, der er taget i kommission, afregnes som en strakshandel, afspejler kursen gældende markedsvilkår. Kommissionshandel med udenlandske unoterede fonde Ordrer vedrørende udenlandske unoterede fonde handles altid som en kommissionshandel. En ordre, som tages i kommission, handles via en udenlandsk værdipapirhandler eller et handelssted, der forestår køb eller salg af andele. Udenlandske unoterede fonde handles ved at købe (tegne) eller sælge (indløse) andele i fonden. Køb og salg sker til en pris, som beregnes af fondens administrator på baggrund af fondens indre værdi eventuelt med visse tillæg eller fradrag som fastsat i fondens regelsæt. Denne pris beregnes med jævne mellemrum (typisk hver åbningsdag i fonden) og gælder for køb og salg af andele i fonden, der er afgivet til fonden i perioden (typisk dagen) op til beregningen. Prisen er således ikke kendt, når kunden indgiver ordren til Banken. Når prisen kendes kan kunden få oplyst prisen fra Banken. For at en ordre skal indgå ved førstkommende handelstidspunkt, skal ordren være modtaget inden cut off for den pågældende handelsdag. Cut off fremgår når kunden afgiver sin ordre. Desuden kan oplysningerne findes på nordea.dk/privatebanking. Proformahandel Proformahandel benyttes, hvis køber og sælger er samme fysiske eller juridiske person. Ønsker kunden fx at handle et værdipapir mellem sit åbne depot og sit pensionsdepot, kan det ske ved en proformahandel. Handler gennemføres således, at køb og salg sker til samme kurs. Den kurs, der handles til, fastsættes af banken/ markedet. Registrering i depot og betaling Danske værdipapirer registreres i kundens depot. Betalingen sker som hovedregel på den tredje bankdag efter handlen. Fx bliver obligationer, der er købt en fredag, registreret i kundens depot den følgende onsdag. Når der handles udenlandske værdipapirer, varierer perioden, før registrering og betaling finder sted, afhængigt af hvilket land der handles i og hvilket værdipapir, der handles. Når ordren er gennemført, sender banken en handelsbekræftelse med oplysning om tidspunkt for registrering i depot og betaling. Kunden skal straks gøre indsigelse, hvis bekræftelsen ikke svarer til den aftalte handel. Fordele og ulemper ved de forskellige ordretyper Det er ikke muligt at anbefale en bestemt ordretype. Valget afhænger af den aktuelle situation og præferencer. Fordele og ulemper fremgår af tabellen herunder. 3

4 Ordretype Fordele Ulemper Børshandel Ordren lægges i markedet på den ønskede kurs Limitering ud fra forventning til kursen Ingen kurstillæg/-fradrag Risiko for delafregning Kræver stor indsigt i værdipapirmarkedet Ingen sikkerhed for gennemførelse af handel Børshandel med skjult mængde Påvirker markedet i mindre grad Kun prioritet for den viste mængde Hele ordremængden vises ved auktioner Strakshandel Gennemsnitshandel Kommissionshandel Kommissionshandel med udenlandske unoterede fonde Handelskursen kendes straks, hvilket også kan være en fordel ved omlægning af værdipapirbeholdning Handel til gældende markedsvilkår Sikkerhed for, at handlen gennemføres Beløbsstørrelsen, som tilbydes, er ofte større end aktuel børsmængde Ingen kurstillæg/-fradrag Mindre sårbarhed over for kursudsving inden for dagen Ordren placeres på den handelsplads, hvor den bedste ordreudførelse ventes at kunne opnås Hvis ordren videregives til en værdipapirhandler, vil værdipapirhandleren være udvalgt ud fra sin evne til at opnå den bedst mulige ordreudførelse Kræver ikke den store indsigt i værdipapirmarkedet Ingen kurstillæg/-fradrag Kræver ikke den store indsigt i værdipapirmarkedet Ingen kurstillæg/-fradrag i forhold til prisen, der fastsættes af fondens administrator Man skal selv tage stilling til kursforskellen mellem bud- og udbudsprisen Beløbsstørrelsen, som tilbydes, kan være mindre end aktuel børsmængde Kursværdi ukendt Handlen gennemføres kun, hvis værdipapirer omsættes Kurstillæg/-fradrag Hvis der er meget små kursudsving inden for dagen, vil andre ordretyper i mange tilfælde bedre kunne betale sig Risiko for delafregning Handelskursen kendes ikke med det Samme Handelskursen kendes ikke med det samme Ingen mulighed for limitering Generelt Annullering Kundens annullering af ordrer Kunden kan som udgangspunkt ikke annullere en ordre med værdipapirer. I få tilfælde er dette dog muligt, forudsat at ordren ikke er gennemført. For så vidt angår udenlandske unoterede fonde, er der dog mulighed for annullering indtil cut-off tidspunktet. Herefter er handlen bindende. Af handelsmæssige årsager kan endnu ikke gennemførte ordrer afgivet som gennemsnitshandler kun annulleres før kl og efter kl på børsdage samt i weekenden. Mellem kl og kl kan annullering bestilles, men det kan ikke garanteres, at ordren annulleres. Af handelsmæssige årsager kan endnu ikke gennemførte udenlandske aktiehandler kun annulleres før kl og efter kl på børsdage samt i weekenden. Mellem kl og kl kan annullering bestilles, men det kan ikke garanteres, at ordren annulleres. Bankens annullering af handler I medfør af Norex-reglerne forbeholder Norex-børserne sig bl.a. ret til at annullere handler - hvis de er genereret ved en fejl eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på Norex-børsen, hos det enkelte medlem eller hos medlemmets kunde - hvis der er tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som medlemmet ikke er herre over - hvis der efter Norex-børsens opfattelse er tale om en uomtvistelig og væsentlig overtrædelse af lovgivning eller administrativt fastsatte bestemmelser. Banken forbeholder sig ret til at annullere handler efter samme kriterier som Norex-reglerne og er ansvarsfri for annullering foretaget af Norex-børsen. Banken forbeholder sig ret til at annullere handler, der er indgået via andre markedspladser, efter samme kriterier som sådanne andre markedspladsers regler giver mulighed for og banken er ansvarsfri for annullering foretaget af sådanne andre markedspladser. Bankens annullering af ordrer Banken er berettiget, men ikke forpligtet, til at annullere ordrer fra kunden, som Banken skønner ikke afspejler markedsforholdene. Banken er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontakte kunden telefonisk forud for sådan annullering. Annullerer banken en ordre vil banken meddele kunden dette. 4

5 Ansvar Efter dansk rets almindelige bestemmelser er banken erstatningsansvarlig for tab grundet forsæt eller grov uagtsomhed fra bankens side. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab som skyldes: - at en investering ikke har fået det forventede afkast - fejlvurdering af, om en handel er egnet eller hensigtsmæssig, hvis kunden har medvirket til, at vurderingen er blevet forkert - indirekte tab som fx følgeskader, driftstab eller tabt arbejdsfortjeneste - de skattemæssige konsekvenser af gennemførte handler - fejl og mangler i informationer, medmindre det godtgøres, at forholdet skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra bankens side - fejl i kurser fra OMX København, andre børser eller Reuters Limited - delafregning af en ordre - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag; det gælder også, når konflikten rammer dele af banken. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke - hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Provision og interessekonflikter Provision (præmiering) er tilladt i forbindelse med værdipapirhandel og investeringsservice, hvis den har til formål at øge kvaliteten af den rådgivning, kunden får, og ikke forhindrer rådgiveren i at opfylde sin pligt til at handle i overensstemmelse med kundens interesse. Bankens politik for interessekonflikter har til formål at sikre, at sådanne konflikter minimeres eller undgås. Oversigt over de provisioner, Nordea Bank Danmark A/S modtager fra samarbejdspartnere på investeringsområdet, kan findes på nordea.dk samt nordea.dk/mifid. Skattemæssige forhold Banken anbefaler, at kunden søger bistand hos en skatterådgiver om de skattemæssige konsekvenser af investering i værdipapirer. Behandling og videregivelse af person- og kundeoplysninger For at yde rådgivning kan banken indhente oplysninger om kunden. I Generelle vilkår for henholdsvis for privatkunder og erhvervskunder er omtalt, hvordan banken behandler og opbevarer sådanne oplysninger. Om Nordea Nordea Bank Danmark A/S er datterselskab af Nordea Bank AB (publ), Sverige. Banken kan kontaktes på adressen Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C, telefon , nordea.dk. Kommunikation sker på dansk, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Brancheorganisationer Nordea er medlem af Finansrådet, Børsmæglerforeningen og andre relevante brancheorganisationer. Tilsynsførende myndighed Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon Kursmanipulation og insider viden Det kan medføre straf at købe eller sælge et værdipapir, hvis kunden har viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der mærkbart kan have betydning for kursen (insider viden). Endvidere må kunden ikke udsprede urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller i det hele taget på nogen måde forsøge at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler. Det er ikke tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer. En sådan adfærd betragtes som kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. Klagemulighed Hvis en uoverensstemmelse ikke bliver løst til kundens tilfredshed, kan bankens kundeservicechef, som er klageansvarlig, kontaktes. Henvendelse sker til Nordea, Kundeservicechefen, Postboks 850, 0900 København C. Klager over banken kan af privatkunder indbringes for Pengeinstitutankenævnet. Klageskemaer kan rekvireres ved henvendelse til ankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, postboks 9290, 1022 København Ø, eller på Klager over bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Ændringer Banken kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer, der vedrører nye produkter eller som forbedrer kundens vilkår, kan ske med kortere varsel. Ændring oplyses enten ved brev, gennem nordea.dk og/eller ved annoncering i dagspressen. Dansk ret Retlige tvister afgøres efter dansk ret. Priser Dette afsnit gælder ikke for handel med finansielle instrumenter. For disse handler fastsættes priser ved indgåelsen af de individuelle kontrakter og oplyses i forbindelse med den forudgående rådgivning. 5

6 Kurtage Kurtagen beregnes af kursværdien og fremgår særskilt af handelsbekræftelsen. Når der købes, lægges kurtagen til afregningen, og når der sælges, trækkes kurtagen fra afregningen. Obligationer Handel via Online Investering* Danske obligationer 0,10 pct. af kursværdien, minimum DKK 29 * Denne kurtagesats gælder ikke for Private Banking-kunder med en aftale om investeringsrådgivning eller aftale om formueforvaltning. For Private Banking-kunder med disse aftaler gælder kurtagesatsen for handel via Private Banking nedenfor, dog betales minimumskurtagen jf. reglerne for Handel via Online Investering ovenfor. Danske, svenske, norske og finske obligationer 0,30 pct. af kursværdien under DKK , minimum DKK 175, maksimum DKK 300 0,15 pct. af kursværdien på DKK op til DKK 3 mio., maksimum DKK ,10 pct. af kursværdien på DKK 3 mio. og derover Svenske præmieobligationer 0,75 pct. af kursværdien, minimum DKK 175 Øvrige udenlandske obligationer 0,25 pct. af kursværdien under DKK , minimum DKK 300 0,25 pct. af kursværdien mellem DKK og DKK 3 mio. maksimum DKK ,125 pct. af kursværdien på DKK 3 mio. og derover Aktier Der opkræves ikke minimumskurtage, når der købes Nordea aktier. Ud over kurtagen betales eventuelle udenlandske børsafgifter, omsætningsafgift eller skat. Handel via Online Investering* Danske, svenske, norske og finske aktier og fonde samt danske investeringsforeninger 0,10 pct. af kursværdien, minimum DKK 29 Aktier og fonde noteret i USA og Canada 0,50 pct. af kursværdien, minimum DKK 100 Øvrige udenlandske aktier og fonde 0,60 pct. af kursværdien, minimum DKK 150 Danske aktie- og tegningsretter 0,10 pct. af kursværdien, minimum DKK 29 * Denne kurtagesats gælder ikke for Private Banking-kunder med en aftale om investeringsrådgivning eller aftale om formueforvaltning. For Private Banking-kunder med disse aftaler gælder kurtagesatsen for handel via Private Banking nedenfor, dog betales minimumskurtagen jf. reglerne for Handel via Online Investering ovenfor. Danske, svenske, norske og finske aktier og fonde, samt danske investeringsforeninger 0,75 pct. af kursværdien under DKK , minimum DKK 175, maksimum DKK 500 0,50 pct. af kursværdien på DKK og derover Aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC 1,5 pct. af kursværdien, minimum DKK 175 Unoterede danske, svenske, norske og finske aktier 1 pct. af kursværdien, minimum DKK 175 Aktie- og tegningsretter 1 pct. af kursværdien, minimum DKK 75 6

7 Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Holland, Schweiz, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Canada og U.S.A. aktier og udenlandske noterede fonde 1 pct. af kursværdien, minimum DKK 500 Øvrige udland aktier samt udenlandske unoterede fonde 1,50 pct. af kursværdien, minimum DKK 500 Certifikater Handel via Online Investering* Nordea s Certifikater 0,10 pct. af kursværdien, minimum DKK 29 * Denne kurtagesats gælder ikke for Private Banking-kunder med en aftale om investeringsrådgivning eller aftale om formueforvaltning. For Private Banking-kunder med disse aftaler gælder kurtagesatsen for handel via Private Banking nedenfor, dog betales minimumskurtagen jf. reglerne for Handel via Online Investering ovenfor. Nordea s Certifikater 0,75 pct. af kursværdien under DKK , minimum DKK 175, maksimum DKK 500 0,50 pct. af kursværdien på DKK og derover Øvrige certifikater Se afsnittet om aktier. Investeringsforeningsandele Værdien af en afdeling i en investeringsforening opgøres flere gange om dagen. Fordeles denne værdi ud på det samlede antal af andele, fås andelens indre værdi. Den indre værdi udtrykker den reelle værdi af en investeringsforeningsandel i en given afdeling. Den indre værdi af investeringsforeningsafdelinger offentliggøres bl.a. i kurslisten fra OMX København. Handelskurser på investeringsforeningsandele fastsættes løbende af det pengeinstitut, investeringsforeningen samarbejder med. Prisen sættes i forhold til den indre værdi. Hvordan priserne ligger i forhold til den indre værdi, afhænger af udbuddet og efterspørgslen efter andele i den pågældende afdeling. Den højeste købskurs/laveste salgskurs er de emissions-/indløsningskurser, investeringsforeningen har oplyst. Nordea Invest Der beregnes ikke minimumskurtage, når der købes andele i investeringsforeningen Nordea Invest. Handel via Online Investering* Nordea Invest Alle afdelinger 0,10 pct. af kursværdien, minimum DKK 29 * Denne kurtagesats gælder ikke for Private Banking-kunder med en aftale om investeringsrådgivning eller aftale om formueforvaltning. For Private Banking-kunder med disse aftaler gælder kurtagesatsen for handel via Private Banking nedenfor, dog betales minimumskurtagen jf. reglerne for Handel via Online Investering ovenfor. Nordea Invest Aktiebaserede afdelinger samt Basis 3 og Basis 4, 0,75 pct. af kursværdien under DKK , minimum DKK 175, maksimum DKK 500 0,50 pct. af kursværdien på DKK og derover Obligationsbaserede afdelinger samt Basis 1, Basis 2 og Stabil Balanceret. 0,30 pct. af kursværdien under DKK , minimum DKK 175, maksimum DKK 300 0,15 pct. af kursværdien på DKK og derover, maksimum DKK ,10 pct. af kursværdien på DKK 3 mio. og derover Øvrige investeringsforeninger Se afsnittet om aktier. Proformahandel 7

8 Danske og udenlandske værdipapirer Proformahandel DKK 175 pr. handel (2 handler) Valuta i forbindelse med værdipapirhandel Ved handel af værdipapirer i andre valutaer end DKK foretager banken den valutahandel, som er nødvendig for at gennemføre værdipapirhandlen. Værdipapirhandler afregnes i DKK, medmindre andet er aftalt. Handles der valuta i forbindelse med værdipapirer, gælder afregningsvilkårene for valutahandel i banken. For alle handler, der ikke afregnes til aktuel valutakurs, kan det endelige afregningsbeløb afvige fra det beløb, der kan beregnes på ordreafgivelsestidspunktet ud fra den senest kendte valutakurs. Handel via Online Investering Afregning sker til aktuel valutakurs med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og eventuelt valutaterminstillæg /-fradrag. Handles der obligationer for under modværdien af DKK 3 mio., afregnes der som hovedregel til noteringskursen med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og eventuelt valutaterminstillæg/- fradrag. Gennemføres handlen før kl dansk tid, benyttes dagens noteringskurs. Gennemføres handlen efter kl dansk tid, er det den følgende danske bankdags noteringskurs, der benyttes. Herudover er der nogle obligationer, hvor afregning altid sker til aktuel valutakurs med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og et eventuelt valutaterminstillæg/-fradrag. Handles der aktier for under modværdien af DKK 3 mio., afregnes der som hovedregel til aktuel valutakurs med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og eventuelt valutaterminstillæg/-fradrag. Undtagelser herfra er aktiehandler på markeder i Østasien, Sydøstasien og Oceanien og enkelte andre markeder, hvor der afregnes til noteringskursen med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og evt. valutaterminstillæg /-fradrag. Dette vil også kunne være tilfældet for handler gennemført i USA og Canada efter kl Gennemføres handlen før kl dansk tid, benyttes dagens noteringskurs. Gennemføres handlen efter kl dansk tid, er det den følgende danske bankdags noteringskurs, der benyttes. For både obligationer og aktier gælder, at hvis der handles for over modværdien af DKK 3 mio., sikres kursværdien til aktuel valutakurs med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og eventuelt valutahandelstillæg/-fradrag. Undtagelser herfra er handler på markeder i USA og Canada gennemført efter kl dansk tid. Disse vil også kunne blive afregnet til kursen ved anlæggelsen af handlen om formiddagen dansk tid på førstkommende danske bankdag efter handelsdagen med tillæg/fradrag af sædvanlig valutamarginal og et eventuelt valutaterminstillæg/-fradrag Yderligere information om valutahandel fås i bankens filialer. Betaling for depotydelser Betalingen for depotydelser opkræves halvårligt i juni og december for værdipapirer i åbent depot, sikkerhedsdepot, kapital- og ratepensionsdepot. Danske og udenlandske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen Obligationer Meddelelse om renter Meddelelse om udtrækning Pris for VP-konto Pr. stk. DKK 10 + moms (DKK 0 via Netbank) DKK 10 + moms (DKK 0 via Netbank) DKK 40 pr. år + moms Aktier og investeringsforeningsandele Udbyttebeviser, tildeling Pr. stk. DKK 40 pr. fondskode pr. tildeling (DKK 0 for Nordea Invest-afdelinger) Andre transaktioner Meddelelse om beholdningsændringer (ikke ved køb og salg) Pris for beholdningsændringer Øvrige udskrifter Flytning mellem egne depoter uden handel DKK 12,50 (DKK 0 via Netbank) DKK 12,00 pr. depot pr. dag DKK 10 + moms (DKK 0 via Netbank) DKK 200 pr. fondskode, maksimum DKK 675 pr. depot pr. dag 8

9 B1Værdi-DK Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Overførsel af VP-papirer til andet pengeinstitut Til-/fravalg af meddelelser fra Værdipapircentralen DKK 200 pr. fondskode, maksimum DKK 675 pr. depot pr. dag DKK 80 + moms pr. depot pr. dag Andre effekter pr. år Pantebreve og andre fysiske værdipapirer Pantebreve Pris for påkravsskrivelse Præmieobligationer Præmieobligationer, udbetaling af gevinst Bankbøger i banken Bankbøger fra andre pengeinstitutter Livspolicer, testamenter og skøder Ejerpantebreve o.l., hvortil der ikke skal modtages ydelser Pris for opbevaring pr. år 0,16 pct. af nominel værdi + moms (kan variere for visse fysiske danske værdipapirer) DKK 40 pr. terminsydelse + moms DKK 80 + moms DKK 4 pr. stk. (inkl. eftersyn), minimum DKK 130 pr. depot + moms DKK 40 pr. stk. + moms DKK 0 pr. stk. DKK 65 pr. stk. + moms DKK 65 pr. stk. DKK 65 pr. stk. For særlige ydelser som fx modtagelse af ejerskifteafdrag/ekstraordinært afdrag og ejerskifte beregnes en pris, som du kan få oplyst hos banken. Udenlandske værdipapirer, som ikke er registreret i Værdipapircentralen Pris for opbevaring Pr. år 0,16 pct. af gennemsnitlig kursværdi + moms Andre transaktioner Overførsel til andet pengeinstitut Pris for kuponindløsning (beregnes ved rente- og udbyttebetalinger) Hjemsøgning af udenlandsk skat i henhold til specialaftale DKK 400 pr. fondskode, maksimum DKK pr. depot pr. dag DKK 20 pr. gang + moms (DKK 0 når meddelelse via netbank) DKK moms pr. fondskode (modregnes i den hjemsøgte udbytteskat) Yderligere oplysning om priser mv. kan fås ved at kontakte en rådgiver i banken. 9

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere