RJK s markprøvereglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RJK s markprøvereglement"

Transkript

1 RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer og under afskydning af vildt. b. Vildt (dødt eller levende), der har været berørt af mennesker, må ej anvendes til afprøvning af hunde i forbindelse med en markprøve. c. RJK er eneansvarlig for afholdelse af tests og markprøver. d. Markprøver skal afvikles i overensstemmelse med dette reglement e. Markprøvesæsonen følger jagtåret. Jagtåret er den til enhver tid gældende jagttid omhandlende de vildtarter RJK benytter på sine markprøver. f. Hvis en hund, i henhold til kapitel 4, stk. 2 i dette reglement, kendes aggressiv, skal den udelukkes fra deltagelse på markprøver. På en markprøve afholdt i overensstemmelse med dette reglement, må der ikke indgå momenter, hvor aggressivitet i en hund tillades, opmuntring til samme forekomme eller udvikles. Kapitel 1 - Markprøvernes formål 1. Stk. 1: At fremme interessen for jagt med retrievere, der ved god dressur og føring dokumenterer værdien af en effektiv apportør. Stk. 2: At finde frem til de hunde, der har de nødvendige temperamentsmæssige og jagtlige egenskaber til vejledning for avlsarbejdet. Stk. 3: At medvirke til at styrke respekten for retrieveren som apporterende jagthund og samtidig bidrage til en højnelse af jagtkultur og god jagtetik i Danmark Stk. 4: At medvirke aktivt til opfyldelse af jagtlovens krav vedrørende brug af egnede apporterende hunde. Kapitel 2 - Prøveformer og klasseinddeling 2. Stk. 1: Retrievernes Jagthundeklub s (RJK s) markprøver er apporteringsprøver, der tilrettelægges og gennemføres således, at de ligner en almindelig jagtdag mest muligt. 3. Stk. 1: Markprøverne afholdes under følgende former: Kvalificerende Markprøver, Internationale Markprøver samt Ikke Kvalificerende Markprøver. Kvalificerende Markprøver og Internationale Markprøver er officielle prøver, mens Ikke Kvalificerende Markprøver er uofficielle prøver. Stk.2: Kvalificerende Markprøver opdeles i Åben Klasse og Vinder Klasse samt et årligt Markprøvemesterskab. Stk.3: En International Markprøve afholdes som Vinder Klasse og i overensstemmelse med internationale 1

2 regler. Stk. 4: En Ikke Kvalificerende Markprøve afholdes efter de samme retningslinier som for Kvalificerende Markprøver, hvis ikke andet er meddelt. 4. Stk. 1: Markprøverne bør i overensstemmelse med de enkelte klasser indeholder momenter der afprøver hundenes naturlige vildtfindende egenskaber, arbejde i vand, næse, markeringsevne, mod, vedholdenhed, stil, spontanitet ved apportering af vildt, evne og vilje til samarbejde med fører, vildtbehandling og aflevering samt stille føring. 5 Stk. 1: Præmieringer og placeringer opnået på Kvalificerende Markprøver stambogføres. Resultater opnået på Ikke Kvalificerende Markprøver kan ikke stambogføres eller på anden måde anvendes officielt. Stk.2: Præmieringer og placeringer på Internationale Markprøver stambogføres og er grundlag for tildeling af Internationalt Field Trial Championat. Stk. 3: Ansøgning om tildeling af Cacit (certifikat for opnåelse af internationalt Field Trial Championat) skal tilsendes udstedende organ inden for den fastsatte tidsfrist. Kapitel 3 - Administrative bestemmelser 6. Stk. 1: Antallet af kvalificerende markprøver fastsættes og administreres hvert år af RJK s markprøveudvalg (MU) efter forudgående godkendelse af RJK s bestyrelse. 7. Stk. 1: RJK s markprøveudvalg administrerer og fortolker det af RJK s bestyrelse godkendte markprøvereglement for retrievere. Stk. 2: Markprøvernes administration og økonomi varetages efter fælles procedure og regler, fastsat af RJK s bestyrelse. Kapitel 4 - Adgangsbetingelser 8. Stk. 1: Hundenes ejer og fører skal være medlem af RJK eller en udenlandsk klub, der er anerkendt af Dansk Jagthunde Registrering (DJR). Stk.2: Danskejede hunde skal være stambogført i DJR eller en af DJR anerkendt stambogførende organisation. Stk. 3: Udenlandske hunde skal være registreret/stambogført i hjemlandets klub/organisation anerkendt af DJR. 9. Stk. 1: For at deltage på en markprøve skal hunde være vaccineret. Hvalpe under 4 måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Stk. 2: Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal 1. vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og vaccinationen må højst være 2 år gammel. Dokumentation for vaccination skal medbringes 2

3 på dagen. Stk. 3: Udenlandske hunde skal være vaccineret i overensstemmelse med Veterinærdirektoratets forskrifter. Stk. 4: Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medbringes på prøveområdet. Stk. 5: Hunde der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt kan afvises. 10 Stk. 1: Prøveleder kan ikke være fører af hund på den prøve vedkommende fungerer. Dommer og andre officials kan ikke være fører af hund i den klasse vedkommende fungerer. Ligeledes kan en dommer ikke dømme egen hund eller hund ejet af en person fra dommerens husstand på markprøve eller officiel test med mindre der er flere dommere, således at den enkelte klasse / prøve også dømmes af en anden dommer end husstandens dommer. Stk. 2: En hund der af 2 forskellige panel-dommere ved 2 indberetninger, er anmeldt for bidskhed udelukkes fra deltagelse på klubbens arrangementer. Kapitel 5 - Tilmelding og gebyr 11. Stk. 1: Tilmeldingsfristen for Kvalificerende Markprøver fastsættes af MU, og skal være annonceret i god tid inden anmeldelsesfristens udløb. Stk. 2: Anmeldelse til Kvalificerende Markprøver foretages over klubbens hjemmeside, ligesom det til enhver gældende anmeldelsesgebyr også betales over klubbens hjemmeside. Stk. 3: Manuel tilmelding til klubbens markprøver kan foregå ved at udfylde RJK s anmeldelsesblanket, og sende den sammen med anmeldelsesgebyret. I så fald skal forsendelsen være poststemplet senest dagen før tilmeldingsfristens udløb. Stk. 4: En hund kan kun tilmeldes til 1 klasse på samme prøve. Hvis en hund er tilmeldt en klasse den ikke er kvalificeret til på anmeldelsesdagen, skal dette fremgå af tilmeldelsen. Såfremt den ikke kvalificerer sig inden prøvedagen, kan den evt. overføres til anden klasse, hvis dette er muligt. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke. Stk. 5: Antallet af deltagende hunde kan begrænses, hvis RJK s markprøveudvalg finder det nødvendigt af hensyn til en forsvarlig bedømmelse på prøven. Udvalget blandt de anmeldte hunde finde sted ved lodtrækning. Stk. 6: Hvis der er mindre en 3 hunde tilmeldt åben Klasse og mindre end 10 hunde tilmeldt vinder klasse, skal prøven annulleres, medmindre MU giver dispensation. Stk. 7: En hund, som har deltaget i vinder klasse kan ikke efterfølgende deltage i åben klasse. 12. Stk. 1: Anmeldelsesgebyr tilbagebetales, dersom markprøven / klassen aflyses eller ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Stk. 2: Ved løbskhed samt bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelsesgebyr tilbagebetales efter anmodning og indenfor, en af MU fastsat frist. 3

4 Stk. 3: For Kvalificerende Markprøver gælder, at anmeldelsesgebyret tilbagebetales, dersom de(n) tilmeldte ikke bliver tilsagt til prøven. Er en hund/fører anmeldt og tilsagt kan tilbagebetaling af gebyr kun finde sted i overensstemmelse med ovenstående stk. 1 og stk. 2. Kapitel 6 - Adgangskrav, bedømmelse og præmiering Generelt- 13. Stk. 1: For at være kvalificeret til at deltage på nationale danske markprøver, kræves som minimum bestået på RJK s apporteringsprøve for Retrievere eller en tilsvarende udenlandsk prøve. Udenlandske hunde, der har opnået markprøve præmiering i hjemlandet, er tilsvarende kvalificeret. Stk. 2: I Åben Klasse skal mundtlig kritik og præmiering gives til hundeføreren straks efter, at hunden er færdigbedømt. Stk. 3: Hundestandarden på dagen, i vinderklasse, er afgørende for tildeling af en 1. vinder placering. Bedst placerede hund på en markprøve, kan således godt være en 2. vinder, 3. vinder eller 4. Vinder eller eventuelt ingen placerede hunde. Stk. 4: På kvalificerende Markprøver kan anvendes Panel A og Panel B dommere i overensstemmelse med regler herfor fastsat i omtale af de enkelte klasser. Stk. 5: Ikke Kvalificerende Markprøver kan, foruden panel A og B dommere også dømmes af IP dommere. Det opnåede resultat er uofficielt og stambogføres ikke. Ikke Kvalificerende Markprøver kan afvige fra nærværende markprøvereglement m.h.t.: Klasseinddeling, alder, kvalifikationskrav, anmeldelsesfrist og dommere. Evt. afvigelser skal annonceres. Stk. 6: Inden udenlandske markprøvedommere inviteres til at dømme Kvalificerende Markprøve, skal RJK s markprøveudvalg s godkendelse indhentes. Kvalificerende Markprøver Stk. 1: Til Åben Klasse er adgangskravet, at hunden er fyldt 12 måneder, og har bestået RJK s Apporteringsprøve. I Åben klasse er bedømmelsen en kvalitetsbedømmelse af den enkelte hunds evner på jagt. Hvis det, i afviklingen af prøven, er muligt, skal hundene afprøves under alle dommere. Præmieringer er Udmærkelse eller ingen præmiering. Hvis forholdene på dagen gør det muligt kan hunde som udgår af prøven fortsætte på træningsmarkprøve sammen med den ene dommer. Stk. 2: Dommerne i Åben klasse udgøres af mindst 1 Panel A dommer og mindst 1 Panel B dommer. Stk. 3: Til Vinder klassen er adgangskravet mindst 1 x Udmærkelse i Åben klasse. Adgangskravet administreres af RJK s markprøveudvalg, og kan skærpes. I Vinder klasse sker bedømmelsen som en konkurrencebedømmelse. Placeringerne er 1.-, 2.-, 3.- og 4. vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinder må kun tildeles, hvis hundens præstation gør den værdig til Dansk Field Trial Championat. Derudover kan Udmærkelse tildeles hunde, der gennemfører prøven tilfredsstillende. Stk. 4: Dommerne i Vinder klasse udgøres af mindst 2 Panel A dommere. Mesterskab- 15. Stk. 1: RJK afholder årligt et Mesterskab, prøven bedømmes som en Vinder klasse. 4

5 Stk. 2: For at kunne deltage kræves, at den tilmeldte hund - siden sidste Mesterskab - har opnået: a. Vinder af Mesterskabet. b. Mindst en 1. vinder placering i Vinder klasse eller c. Opfylder RJK s krav til kvalifikation det pågældende år, som offentliggjort i medlemsbladet. Stk. 3: Til det årlige Mesterskab har følgende hunde fortrinsret: a. Den hund, der vandt sidste års Mesterskab samt b. De hunde, der siden sidst gennemførte Mesterskab - i Vinder klasse - har kvalificeret sig. c. Ved for stor tilmelding foretager MU lodtrækning blandt de der har kvalificeret sig jvf. ovennævnte stk. 2 c. Stk. 4: Placeringerne er 1.-, 2.-, 3.- og 4. vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinderen får titlen Markprøvemester det pågældende år samt opnår Dansk Field Trial Championat., dog under forudsætning af, at mesterskabet afvikles som en 2-dages prøve. Derudover kan Udmærkelse tildeles hunde, der gennemfører prøven tilfredsstillende. Stk. 5: Dommerne på Mesterskabet skal alle være Panel A dommere. Internationale Markprøve Stk. 1: Når en International Markprøve afholdes i Danmark finder tilmelding, af danskejede hunde, sted som til Kvalificerende Markprøve - Vinder klasse. Stk. 2: Udenlandske hunde tilmeldes i overensstemmelse med de internationale regler herfor. Kapitel 7 Prøveafvikling Stk. 1: Prøvelederen er MU s repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling og indhold samt for, at den er tilrettelagt i overensstemmelse med markprøvereglementet og supplerende vejledninger m.v. Stk. 2: Den enkelte klasses gennemførelse og hundenes præmiering sker på dommerens ansvar overfor RJK. Stk. 3: Dommeren/dommerne er øverste myndighed for prøvens afvikling i de enkelte klasser. En dommers afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. Stk. 4: Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetenceområde. Stk. 5: Hvis deltager(e) modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren, subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. I så fald skal dommeren henholdsvis prøvelederen altid indsende indberetning til MU, der underretter RJK s bestyrelse - som afgør sagens videre forløb. Stk. 6: Ved RJK s behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal den indberettede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes i sagen. 18. Stk. 1: Hundeføreren skal til brug på prøvedagen have udleveret et startnummer, som skal bæres synligt, så længe bedømmelsen foregår. Lodtrækning om startorden foretages på MU s foranstaltning. Startnummer og mødetid kan ses på klubbens hjemmeside få dage efter anmeldelsesfristens udløb. Stk. 2: Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds startnummer bliver kaldt 5

6 op. kan ikke forvente at komme til bedømmelse. Stk. 3: Under afprøvning må hunde ikke bære halsbånd. Stk. 4: Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven eller på prøveområdet. Stk. 5: Hunde, som ikke er fremme til bedømmelse, skal være koblet. 19. Stk. 1:For skader forvoldt af hunden, har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Stk. 2: For skader påført hunden, og/eller ejeren /føreren, har skadevolderen ansvar i henhold til almindelig lovgivning. Kapitel 8 - Regler for opnåelse af championat Stk. 1: Dansk Field Trial Championat (DK.F.T.Ch.) tildeles retrievere der har opnået to 1. vinderplaceringer på Kvalificerende Markprøve -Vinder klasse, og under mindst 4 forskellige dommere. Vinderen af Mesterskabet tildeles også titlen DK.F.T.Ch., dog under forudsætning af, at mesterskabet afvikles som en 2- dages prøve. Stk. 2: Internationalt Field Trial Championat INT FTCH, tildeles retrievere der: a. Har opnået Field Trial Championat i hjemlandet samt b. Har opnået to 1. vinder placeringer på Internationale Markprøver. Heraf mindst 1 i udlandet anerkendt af DJR. Working Tests regnes ikke med. Kapitel 9 - Klager og protester Stk. 1: Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser bør rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer, før prøven er afsluttet eller senest umiddelbart efter præmieuddelingen samme dag. Stk. 2: Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, kan klageren inden for den følgende uge indsende en skriftlig protest til RJK s bestyrelse. Stk. 3: Ved behandling af en klagesag, skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. Appendix A Dommere A. Bestemmelser. 1. Dommerne til en markprøve udpeges af MU. 2. Dommerne på en markprøve må ikke samtidig være skytter på markprøven. 3. Hunde ejet eller ført af en person fra en dommers husstand kan kun dømmes af denne, såfremt prøven dømmes af flere end husstandens dommer. 4. Dommeraftaler mellem dommere og MU bør indgås skriftligt (indbydelse og svar). B. Dommerpaneler. 1. RJK s bestyrelse skal udsende lister over Panel A og Panel B dommere for retrievere. 2. Indstilling af en dommer til Panel A eller Panel B. foretages af RJK s bestyrelse eller MU. RJK s bestyrelse godkender dommere til Panel A og Panel B efter indstilling fra MU. MU indkalder, gennem et evalueringsskema, vurderinger fra de Panel A dommere, som vedkommende har dømt sammen med på kvalificerende markprøver og officielle Working Tests. 6

7 3. Før en dommer kan blive Panel dommer skal han/hun have dømt: a. Panel B - mindst 4 Kvalificerende Markprøver. b. Panel A - som Panel B dommere mindst 4 Kvalificerende Markprøver, hvoraf mindst 2 skal være Vinderklasser. 4. De officielle Panel dommer lister for Kvalificerende Markprøver skal årligt opdateres af RJK s bestyrelse. C. Obligatorisk vedrørende dommere på Kvalificerende Markprøver. 1. Det nødvendige antal dommere i klasser og antal dommere som skal være paneldommere er som følger: Alle Kvalificerende Markprøver: 3 eller 4 dommere. Mesterskab: Alle Panel A dommere. Vinder Klasse: Mindst 2 Panel A dommere Åben Klasse: Mindst 1 Panel A dommer og mindst 1 Panel B dommer. Appendix B - Dommere- og prøvevejledning Regulativer 1. Generelt a. Under afprøvning må hunde ikke bære halsband eller føres i line. Undtaget er de hunde, hvor dommeren beder hundeføreren om at sætte linen på sin hund. b. Hvis en hund ikke opfylder de basale krav til brugsegenskaber for retrievere, kan hunden ikke præmieres. c. Hunde skal udelukkes for videre deltagelse på en prøve, hvis hunden begår en diskvalificerende fejl. Dommerne på en prøve kan også udelukke de hunde, der begår alvorlige fejl, fra videre deltagelse på prøven. Hvis en hund udelukkes fra videre deltagelse på en prøve p.g.a. hårdmundethed, skal hunde føreren gives lejlighed til at undersøge vildtet i dommernes nærvær, men dommerens afgørelse er endelig. 2. Retrievere. a. Basale krav. Under skydning skal hunden være rolig ved/hos føreren indtil kommando gives til at søge efter dødt eller anskudt vildt fra land eller vand - apportere vildt og aflevere villigt til hånd. b. Antal deltagere. Med undtagelse af Mesterskabet, er det maximale antal deltagere på Kvalificerende Markprøver som følger: 1. To dages Vinder klasse prøve: 24 hunde 2. En dages Vinder klasse prøve: 16 hunde 3. Andre klasser: 16 hunde pr. dag. c. Konkurrence Drevprøver: Hundene placeres hensigtsmæssigt i forhold til jagtens afvikling med laveste nr. til højre. Trampejagter: Til start placeres hunde med lavest nummer under hver dommer på dennes højre side.hvis 3 dommere, dømmer disse hver for sig, og hvis 4 dommere, da i par. Generelt: Alle hunde - medmindre de udelukkes af prøven - skal afprøves hos mere end 1 dommer. Afprøvningsrækkefølgen sker kategorisk i katalogrækkefølgen men denne kan fraviges, dersom dommerne ønsker det. d. Diskvalificerende fejl. Hårdmundethed, piben eller gøen, knaldapport, jagende levende vildt, ude af kontrol, nægter at gå i vand og bytning. e. Alvorlige fejl. Fejler på apportering af dødt eller anskudt vildt, eye-wipe, urolig ved fod, forstyrre terræn, langsomt /slapt arbejde, larmende føring og dårlig kontrol. 7

8 Vejledning til afvikling af Markprøver 1. lntroduktion. Disse noter er udformet som en vejledning til prøveledere og deltagere på markprøver og til vejledning for dommerne til at finde de bedste jagthunde. Ingen dommer bør acceptere en invitation til at dømme en markprøve, og ingen deltager bør tilmelde sig til en markprøve, uden grundigt at have sat sig ind i denne vejledning, og være fuldt bekendt med dette Markprøvereglement. 2. Generelt. a. En Markprøve bør tilrettelægges og gennemføres således, at den ligner en almindelig jagtdag mest muligt. b. Alle deltagere, dommere og officials skal være til stede på det angivne mødetidspunkt. c. Prøvelederen bør etablere et godt forhold til jagtlederen (som regel skytten på stedet), og sammen med ham, planlægge brug af terræn til prøven. Prøvelederen skal på vegne af RJK byde velkommen og præsenterer værten, jagtlederen, dommerne, skytter og andre officials. Han bør fortælle om dagens forløb, transport, frokost, toiletter og andet. Orientering om sikkerhedsforhold bør også indgå i parolen. Prøvelederen bør, når dagen er omme, sikre at værten, skytterne, dommerne og officials takkes behørigt. d. Dommerne er ansvarlige for at prøven forløber efter planen og opfylder Markprøvereglementet. e. Det er i markprøvesagens interesse, at alle dommere, prøveledere, officials og publikum er så høflige, venlige og samarbejdsvillige som muligt, overfor jagtværten og skytten, og retter sig efter disse. Dette er måden at få en prøve til at lykkes på, og opnå mulighed for at komme igen en anden gang. f. Når man mødes, skal dommerne præsenteres for hinanden. Dommerne bør give skytter og hundeførere en kort briefing, og hvis specielle omstændigheder medfører, at man afviger fra normal praksis, skal prøvelederen instrueres herom, så han kan underrette deltagere, skytter m.fl. g. Dommerne skal vide, hvis der på prøven er udsat evt. ærespræmier, pokaler m.v. h. Dommerne bør forhøre sig om vildtsituationen hos jagtlederen (skytten) og tilpasse hundenes arbejde eller antal apporteringer hertil. De skal også sikre sig, at der er sørget for efterapportering af dødt eller anskudt vildt, der ej apporteres af prøvehundene og, at dette aflives humant og sikkert. i. Dommerne skal sikre sig, at de har de rigtige hunde til bedømmelse. j. Det er en god ide såfremt prøvelederen, på dagen, sørger for at have hjælpeapportører til rådighed. Disse hjælpeapportører kan dommeren evt. sende på skudt/anskudt vildt, som dommeren anser for ikke at være anvendeligt i prøvebedømmelsen. 3. Bedømmelse. a. Det er dommernes opgave at finde frem til den/de hund/hunde, der på dagen efter deres mening, udviser størst kvalitet i sit/deres arbejde, set ud fra et jagtligt synspunkt. De skal tillægge naturlige vildtfindende egenskaber størst værdi. b. Standarden af hundearbejdet bør være højere på Mesterskabet end i andre klasser. 8

9 c. Det er dommernes pligt at give hundene de bedste betingelser at arbejde under. I alle klasser er hundenes arbejde påvirket af førernes opførsel. Støjende føring er en alvorlig fejl. En god fører synes at foretage sig meget lidt, men er blot vågen og opmærksom og har hele tiden sin hund under fuldstændig kontrol. d. Dommerne bør holde deres meninger for dem selv, og ikke lade tidligere præstationer have nogen indflydelse. Det er ligeledes vigtigt, at dommerne kun dømmer hvad de selv ser, og ikke lader sig påvirke af observationer fra tilskuere, prøveleder og/eller andre tilstedeværende. e. Dommerne tilrådes at klassificere hver apportering i kategorierne A og B (+ eller -) svarende til hundens arbejde. Når alle hunde har været bedømt af mere end en dommer eller et dommerpar, afgør dommerne, hvilke hunde der fortsætter i, henholdsvis udgår af prøven. Det tilrådes at tage korte notater om hver hunds arbejde, og ikke stole på hukommelsen. f. Dommerne skal tage hensyn til hundenes sikkerhed under afprøvningen, og ikke forlange forcering af farlige forhindringer, f.eks. pigtrådshegn, tilfrosset vand, veje og høje vægge. g. Panel A dommere bør huske på, at de senere evt. spørges om Panel B dommeres og Ikke Panel dommeres dommerpræstationer, med hvem de har dømt på Markprøver. h. En dommer bør have et stort praktisk kendskab til brugsegenskaberne hos retrievere, som vedkommende bedømmer på markprøver. Han skal have en oprigtig interesse for retrieverracernes fremtid da placeringer på markprøver påvirker avlen, og er bestemmende for den retning retrieverracerne vil udvikle sig i som jagthunde. 4. Apporteringsarbejde a. En hund skal være rolig under skydning, og nedlæggelse af vildt, og apportere på kommando. Føreren må ikke sende sin hund uden dommerens tilladelse. b. Dommerne anbefales, hvis det er muligt, at henstille til skytterne om ikke at skyde direkte over en arbejdende hund i Vinder klasse. I lavere klasser bør der ikke skydes, når en hund er i arbejde, med mindre det kan gøres uden at genere hunden i dens arbejde. c. Anskudt vildt skal apporteres og aflives så hurtigt som muligt og før dødskudt vildt. Hvis et stykke vildt ikke apporteres af prøvehundene, skal dommeren give besked til rette vedkommende (hjælpeapportøre.a.). d. I første runde bør hundene, så vidt det er muligt, prøves på vildt fældet af deres egne skytter. Hvis et stykke vildt fældes så tæt på en hund, at apporteringen ingen prøvemæssig værdi har, bør dommeren tilbyde vildtet til afprøvning af en hund, der er til bedømmelse hos en af meddommerne eller selv samle det op. e. Førerne bør instrueres om, hvorfra hunden skal sendes, og om hvor vildtet er faldet. Hvis de på et stykke vildt, afprøvede hunde har fejlet, bør dommerne undersøge nedfaldsområdet, og hvis de finder vildtet, udgår de hunde, der har fejlet. f. God markeringsevne er en meget vigtig egenskab hos retrievere, da de ikke unødigt bør forstyrre terræn. Dommerne bør belønne den hund, der når den sendes, går direkte til nedfaldsstedet og begynder sit arbejde derfra. g. Den perfekte apportering skal være hurtigt ud og hjem. Føreren bør ikke skulle gribe ud efter, eller hive/trække vildtet ud af hundens mund. Dommerne bør ikke straffe en hund for hårdt, hvis den laver grebsskifte på vej hjem med et stykke vildt. Dette må dog ikke forveksles med sjusket vildtbehandling. 9

10 En god vildtfinder bør ikke være afhængig af sin fører for at finde et stykke vildt. Hunden skal dog være lydig og reagere på sin førers fløjte og signaler, hvis nødvendigt. Hunde der viser vildtfindende egenskaber og initiativ, skal placeres højere end de hunde, der skal dirigeres til vildtet. Den bedste hund behøver som regel mindst støtte. Den synes at have en instinktiv fornemmelse af, hvor vildtet er, og får en svær apportering til at se let og enkel ud. h. Hvis en hund, på en anskydning, arbejder uden forståelse for opgaven, skal den straks kaldes hjem. Hvis flere hunde afprøves på en anskydning, bedømmes deres arbejde i forhold til rækkefølgen, de sendes i. På en anskydning kan føreren af hund nummer 2 eller senere nummer, tillades at nærme sig nedfaldsstedet. Dette gælder også for føreren af hund nummer 1, hvis den ikke har haft chancen for at markere. Et stykke vildt, der apporteres af anden afprøvede hund eller senere nummer, udgør en eyewipe. Alle eyewipes bør bedømmes efter omstændighederne, men hunde, der er blevet eye-wiped i de indledende runder af prøven bør udgå.. i. Alt vildt bør undersøges for tegn på hårdmundethed. En hårdmundet hund efterlader sjældent synlige tegn. Den knuser ribbenene i den ene eller begge sider. Skaden afsløres ikke ved at stryge fjerene til side. Læg fuglen i håndfladen med brystet opad, og hovedet fremad, og føl ribbenene med pege og tommelfingeren. De skal være runde og faste. Hvis de er bøjet indad eller flade, er det tydeligt tegn på hårdmundethed. Sørg for at meddommerne også kan undersøge dette stykke vildt. Der bør ikke udvises tøven omkring hårdmundethed - hunden udgår af prøven. Dommerne bør altid føle sig sikre på, at skaden er forvoldt af hunden, og ikke af skud eller fald. Evt. tvivl skal komme hunden til gode. Hundeføreren skal have mulighed for at undersøge vildtet i dommernes nærvær, men dommernes afgørelse er endelig. j. Ved et drev bør ingen prøvehunde placeres mere end 5 meter fra dommerne. 5. Retrievermarkprøver. a. 3-dommer systemet 1.Hvis der er en Panel A dommer, anbefales det, at han/hun får midterpladsen, da han/hun derved er til rådighed for de andre dommere om nødvendigt. 2. Hvis der er 2 Panel A dommere eller 2 erfarne dommere, anbefales det, at den mindre erfarne dommer får midterpladsen, så begge de erfarne dommere er i nærheden om nødvendigt. b. 4-dommer systemet Hvis der kun er 2 Panel A dommere, må de ikke danne par. 1. Det anbefales, at dommerne indbyrdes aftaler hvilke områder/skytter de dækker. Dette vil langt hen ad vejen hindre at der samtidig sendes 2 hunde på det samme stykke vildt. 2. Jagtlederen styrer kæden, drevet og farten. d. Konkurrencen. 1. Hundene skal gå roligt fri ved fod, og sidde stille under drev. 2. Hvis vildtsituationen tillader det, er den normale procedure på Trampejagt, at give 2 apporteringer til hver hund i første runde, og en apportering til hver hund i anden runde. På drevjagt apporteres i katalognummerrækkefølge. Dommerne kan så konfererer og udelukke de hunde, der ej fortsætter i prøven. Prøvelederen bør informeres om hvilke hunde, der er udgået, således at han kan have de rigtige hunde klar til videre afprøvning. 3. Prøvelederen bør instrueres til at sende anden-runde hunde i kæden, når der mangler hunde. 2. runde hunde bør afprøves mod 1. runde hunde, når lejligheden gives. 10

11 4. Dommerne bør være meget omhyggelige med at afprøve hundene i korrekt rækkefølge, startende med laveste nummer til højre. Hvis 1. runde hunden fejler på en apportering, der bringes af 2. runde hunden, skal 2. runde hunden have første chance på næste apportering.. Hvis begge hunde fejler på en apportring, bør en dommer ikke kalde nye hunde ind til afprøvning, før hunde, der allerede er i kæden, er afprøvet på dette stykke vildt. I den afsluttende fase på en prøve kan afprøvningen ske efter dommernes skøn, som situationen opstår. 5. Hvis den ene del af kæden p.g.a. vildtsituationen mangler vildt, og hundene her længe har ventet på apporteringschance, kan dommere, der får fældet rigeligt med vildt, tilbyde det vildt, der skydes af en eller begge hans skytter, til den dommer, der mangler vildt. Hundeførerne bør orienteres, hvis dette aftales. Det er meget unfair i de indledende runder på en prøve, at tilbyde dødskudt vildt og så afprøve egne hunde på anskudt vildt. 6. En first dog failure er, når den første hund, der afprøves på en løber, fejler. Hvis der imidlertid er nogen forsinkelse med at sende hunden, bør fejlen ikke bedømmes som en first dog failure e. Matchning. 1. Når dommerne ønsker at matche tophundene mod hinanden, for at bestemme sig for de endelige placeringer, vil de som regel placere sig sammen, hvor de kan bedømme hundenes arbejde i fællesskab. f. + points Naturlige vildtfindende egenskaber, god næse, markeringsevne, fart, stil, hurtige og spontane apporteringer, kontrol, gode apporteringer og afleveringer og stille føring. Appendix C - Karaktergivning på markprøver Dette notat skal ses som en støtte for dommerne på en Markprøve m.h.t. klassificering af de enkelte apporteringer jvf. Appendix B. - Dommer- og prøvevejledning, afsnittet: Vejledning til afvikling af markprøver, pkt. 3. Bedømmelse e. Karaktergivning for den enkelte apportering bør altid ledsages af en kort note om type af apportering, (f.eks. hare skudt bagud yderst til venstre o.l.) Karakteren, der gives for en apportering, har principielt intet at gøre med sværhedsgraden af apporteringen. I praksis anvendes: A+, A, A-, B og F. A+ - gives for meget overbevisende arbejde på apportering, hvor hunden får chance for at vise vildtfindende egenskaber samt virkelig gode eyewipes. Gives typisk for løbere, der har flyttet sig en væsentlig afstand fra nedfaldsstedet, og hvor hunden viser evne til at gå på fod, og finder vildtet, ikke blot fordi den dækker et stort areal. A - gives for den rene apportering - uden komplikationer - betyder ikke, at hunden ikke må handles, men snarere, at evt. for situationen nødvendig/relevant handling er effektiv og ikke ødelægger billedet af hundens arbejde pa apporteringen. A- - gives hvor apporteringen kunne have være udført bedre/mere rent - ofte, hvis der handles for meget på markerede fugle. Arbejdet skal være op til prøvens standard - ellers skal gives B. B - vildtet bringes, men ikke på en tilfredsstillende måde. Hundens arbejde på apporteringen skønnes at være under prøvens standard. Hvis en hund får et B i de indledende runder, vil den normalt ikke fortsætte i prøven. 11

12 F - fejl - hvor vildtet ej bringes - er det en løber, og er den pågældende hund ikke sendt straks, og findes fuglen ej, da betegnes det en second dog down failure (fejl på løber) og ledsages i dommerbogen af en note om hundens arbejde. Hunden vil normalt kunne fortsætte i prøven, dersom den har arbejdet fornuftigt. Noten F på døde fugle vil selvfølgelig ofte ende i eyewipes. Appendix D - Apporteringsprøve Almindelige regler 1. For at kunne deltage på RJK s Apporteringsprøver skal hunden være mindst 10 måneder gammel og stambogført i DJR eller anden klub/organisation, godkendt af DJR. Både ejer og fører skal være medlem af RJK eller anden af DJR anerkendt specialklub. En hund kan kun gå op til prøve en gang samme dag. Anmeldelse skal ske nøjagtigt som til markprøver og øvrige officielle tests, nemlig over klubbens hjemmeside. Anmeldelsesfristen er den til enhver tid gældende for øvrige klasser. Gebyret erlægges sammen med anmeldelsen over klubbens hjemmeside. De medlemmer, som ikke kan tilmelde over klubbens hjemmeside, kan manuelt indsende udfyldt anmeldelsesblanket og gebyr pr. post til klubbens sekretariat. I så fald skal brevet være poststemplet dagen før sidste tilmeldingsfrist for at være gældende 2. Hunde som har bestået RJK s apporteringsprøve, er kvalificeret til at deltage på RJK anerkendte Kvalificerende Markprøver og Officielle Tests. 3. Føreren må ikke være i besiddelse af stok, pisk eller lignende under prøven. Når line og halsbånd er aftaget ved prøvens start, må føreren ikke være i synlig besiddelse af disse under resten af prøven. Ved bedømmelsen tages der hensyn til hundens opførsel og temperament. En forkuet og/eller aggressiv hund kan ikke bedømmes. 4. Løbske tæver skal afvises. Prøvens form og indhold. 1. Apporteringsprøven bedømmes som en kvalitetsbedømmelse, hvor der lægges vægt på hundens naturlige evner og anlæg samt træningsmæssige standard, herunder vilje til samarbejde med fører. Der gives bestået eller ikke bestået 2.Hundene deltager og bedømmes enkeltvis. 3. Der anvendes kanin og enten fasaner, svømmeænder eller tamduer som apporteringsemner. 4. Hunden afprøves i følgende discipliner: a. Landmarkering: Enkeltmarkering på land. Fuglen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 meter. Der afgives skud med jagtgevær. b. Vandmarkering: Enkeltmarkering på svømmedybt vand. Fuglens nedfaldssted skal være synligt for hunden. Største afstand ca. 30 meter. Der afgives skud med jagtgevær. c. Søg: Søg i et overskueligt område på ca. 30 x 40 meter. Min. 5 stk. vildt (se punkt 3) udlægges med passende afstand. Det forventes, at hunden apporterer kaninen og mindst 1 stk. fuglevildt. Føreren må gerne gå med hunden ud i området, og lade hunden søge snævert. d. Dirigering: Dirigering på land. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar og, hvis nødvendigt i prøveafviklingen - stoplydig. Føreren skal vise at hunden er i hånd. Største afstand ca. 30 meter. 12

13 e. Grunddressur: Igennem hele prøveforløbet er hunden ukoblet og skal gå pænt fri ved fod, være rolig, være i hånd, kun apportere på førers kommando samt aflevere villigt til hånd. f. + points: Grunddressur i orden, spontanitet i apporteringsarbejde, energisk søg, vandpassion, fart og stil. 5. For at bestå skal hunden gennemføre alle punkter a. - e. tilfredsstillende. 6. Prøveoplægget skal godkendes af dommeren. 7. RJK s Apporteringsprøve kan bedømmes af Panel A og Panel B dommere. Appendix E - Working Test reglement 1. Introduktion. a. Working Tests er en apporteringsprøve, der har til formål at bedømme brugsegenskaberne hos jagthunde uden afskydning af vildt.på Working Tests er apporteringsemnerne dummies. b. RJK s markprøveudvalg (MU) fastsætter og administrerer antallet af Officielle Tests og Uofficielle Tests efter forudgående koordination med RJK s bestyrelse. 2. Prøveformer og klasseinddeling. a. Tests afholdes under følgende former: Officielle Working Tests og Uofficielle Working Tests b. Officielle test opdeles i Åben klasse og Vinder klasse, samt et årligt ungehundemesterskab. Ungehundemesterskabet afholdes som Working Test. c. En Uofficiel Tests afholdes efter de samme retningslinier som for Officielle Tests, hvis ikke andet er meddelt. 3. Officielle Tests. a. Til Åben Klasse er adgangskravet, at hunden er fyldt 12 måneder og har bestået RJK s Apporteringsprøve. Bedømmelsen er en kvalitetsbedømmelse af den enkelte hunds brugsegenskaber. Præmieringerne er Udmærkelse eller ingen præmiering. Dommer(ne) i Åben klasse udgøres af Panel A- eller Panel B dommer(e). b. Til Vinder Klasse er adgangskravet mindst 1 x Udmærkelse i Åben klasse Working Test eller mindst 1 x Udmærkelse i Åben Klasse på kvalificerende Markprøve. Adgangskravet administreres af RJK s markprøveudvalg og kan skærpes. I Vinder klasse sker bedømmelsen som en konkurrencebedømmelse. Placeringerne er 1., 2., 3., og 4. vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinder må kun tildeles, hvis hundens præstation berettiger til Testmester-titel (se også Kap. 6, 13, Stk. 3 i dette reglement) Derudover kan Udmærkelse tildeles hunde, der gennemfører testen tilfredsstillende. Dommer(ne) i Vinder klasse udgøres af mindst en Panel A-dommer. c. RJK afholder årligt en Officiel Working Test - Unghundemesterskab. Unghundemesterskabet bedømmes som en konkurrencebedømmelse, og tilrettelægges under hensyntagen til de deltagende hundes alder, som er mellem 12 og 24 måneder. Placeringerne er 1., 2., 3., og 4. Unghundemester, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinderen får tildelt titlen Ungehundemester det pågældende år. Derudover kan Udmærkelse tildeles hunde der gennemfører Testen tilfredsstillende. Dommerne på Unghundemesterskabet skal være mindst 2 Panel A-dommere. 13

14 4. Ledelse af Tests. a. Deltagere og officials på RJK s tests er underlagt RJK s markprøvereglement. Især kapitlerne 4 (adgangsbetingelser) og 5 (tilmelding og gebyr) og 7 (prøveafvikling) er gældende, når ordene Kvalificerende Markprøve(r) udskiftes med Officielle Test(s). b. Tilrettelæggelsen af de, på tests, afholdte apporteringsprøver, skal være direkte relateret til brugsegenskaberne hos retrievere. Efterfølgende vejledning kan være til hjælp ved tilrettelæggelsen. e. Dommerne på Tests bør have praktisk erfaring med jagthundearbejde, og normalt mindst en dommer pr. 20 deltagende hunde. d. Etiketten, som forventes, er som på Markprøver, og deltagere bør ikke åbenlyst bestride en dommerafgørelse eller kritisere værten eller terrænet. 5. Retningslinier for tilrettelæggelse af Tests. a. En kopi af disse Retningslinier bør være til rådighed for dommerne på alle Tests i RJK. b. Tests skal altid tilstræbe at simulere momenter, der indtræffer på jagt. c. Prøveledere skal sikre, at Tests udformes til fremme af sundt jagthundearbejde, og at de ikke forhindrer hundene i at vise deres naturlige brugsegenskaber. Den endelige afgørelse vedr. godkendelse af samtlige Tests/opgaver/poster hviler hos dommeren. d. Når der afgives skud, må skytten højst placeres 40 meter fra apporteringen. e. Alvorlige fejl diskvalificerer en hund fra at blive vinderplaceret, og kan føre til, at hunden udgår. f. Dommerne skal altid drage omsorg for hundenes sikkerhed. 6. Retningslinier for Retriever Tests. a. Når en Test starter skal dommerne sikre sig, at de har de rigtige hunde fremme til bedømmelse, og hvis flere ad gangen, da laveste katalognummer til højre. Så vidt muligt skal alle hunde testes på Klapjagtsåt (drev) - Trampejagt (Walking up) - og i vand. Hundene skal kunne gå fri ved fod. b. God markeringsevne er vigtig med spontan opsamling og hurtig kommen hjem. Føreren bør ikke skulle flå eller hive apporteringsemnet ud af hundens mund. Dommerne bør ikke straffe en hund for hårdt for at skifte greb, for at få et bedre greb, hvilket ikke bør forveksles med en sløset apportering. Hunde som viser vildtfindende egenskaber og initiativ, skal placeres over de hunde, som skal handles til apporteringsemnet. Det må ikke kræves, at en hund skal passerer for tæt på en andet apporteringsemne, for at udføre en specifik apportering. c. + Points: Naturlige brugsegenskaber, næse, markeringsevne, gå-på mod, stil, spontane apporteringer, kontrol, stille handling, apportering og aflevering. d. Diskvalificerende fejl: Piben eller gøen, knaldapportering, jagen rundt ude af hånd, refusering ved vandarbejde, bytteri, hårdmundethed. 14

15 RJK Prøvesystem Apporteringsprøve Bestået / ikke bestået Kvalificerende Markprøver Bestået Officiel Workingtests Åben klasse Udmærkelse / ingen præmiering Åben klasse Udmærkelse / ingen præmiering 1 x Udmærkelse 1 x Udmærkelse Vinderklasse 1., 2., 3., 4. vinder Udmærkelse 2 x 1. vinder Vinderklasse 1., 2., 3., 4. vinder Udmærkelse 1.vinder eller offentliggjort kvalifikationskrav Dansk Field Trial Champion (DK FTCH) 2 x 1. vinder Markprøvemesterskab 1 x 1. vinder kun ved 2 dages prøve Dansk Testmester (DK TM) Retriever med DJR stambog mellem mdr. Unghundemesterskab 1. vinder UHM år 15

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Kære regioner Det er med stor glæde, at Region Nordjylland kan invitere jer til Hold DM 2019. Hold DM afholdes i Tolne Skov, vest for Frederikshavn,

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

HarmoniFestival & DM

HarmoniFestival & DM Konkurrenceregler for Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) HarmoniFestival & DM Danmarksmesterskaberne for harmoniorkestre Gældende fra 1. august 2018 Formål Formålet med stævnet HarmoniFestival & DM er:

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere