Nyt dansk insiderregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt dansk insiderregister"

Transkript

1 Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat Dan Moalem, Lindh Stabell Horten/Syddansk Universitet. 1. Indledning Den 29/ vedtog folketinget lovforslag nr. 172 om ændring af lov om værdipapirhandel mv. og lov om erhvervsankenævnet.(1) Hermed indførtes der væsentlige materielle og formelle nyskabelser på værdipapirmarkedet. Ændringsloven indeholdte fem hovedpunkter; (i) insiderregister, (ii) skærpelse af insiderregler, (iii) pantsætning af værdipapirer, (iv) integrering af forbrugerhensyn og (v) kompetencefordelingen på værdipapirområdet. I det følgende behandles udelukkende de nye pligter, der pålægges udstederne og de hertil knyttede insidere som følge af indførelsen af insiderregistret i dansk ret. 2. Insiderregistret Indførelsen af insiderregistret får stor praktisk betydning for en bredere vifte af aktører på værdipapirmarkedet, herunder udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S (herefter benævnt Fondsbørsen), og udstedere af værdipapirer der er optaget til omsætning på Dansk AMP A/S (herefter benævnt AMP). Ligeledes får registret betydning for en bredere personkreds, såsom bestyrelses- og direktionsmedlemmer, centrale medarbejdere, værdipapirhandlere, revisorer og advokater. For såvel aktørerne som den omhandlede personkreds nødvendiggør de nye bestemmelser tiltag i form af ændringer af interne regelsæt, reviderede forretningsgange etc. I lyset heraf har lovgiver valgt, at rykke ikrafttrædelsestidspunktet for denne del af ændringsloven til den 1/ (hoveddelen af loven træder i kraft pr. 1/7 2002). De nye pligter tager sig i oversigtsform ud som angivet i figur 1. Udstederpligter Insiderregister Daglig nettoopgørelse Indberetning af nettoopgørelsen Kvartalsopgørelse Indberetning af kvartalsopgørelsen Insiderpligter Underretningspligt for egne aktiebesiddelser samt erhvervelser/afhændelser nærtståendes aktiebesiddelser samt erhvervelser/afhændelser Figur 1. Oversigt over de nye pligter som følge af lovændringen. I det følgende underkastes de enkelte pligter en nærmere behandling. Overordnet sondres der mellem udstederpligter og insiderpligter. 3. Udstederpligter 3.1 Førelsen af insiderregistret Det følger nu af Vphl 37, stk. l, 2. pkt., at udstederen skal føre en fortegnelse over de personer, der er omfattet af Vphl. 34, stk. 4 (insiderpersonkredsen). I Vphl. 34, stk. 4 opdeles insiderpersonkredsen i fire kategorier: I. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i et udstedende selskab eller dettes moderselskab. II. A. Andre direktører og ledende medarbejdere med direkte reference til bestyrelsen eller direktionen i et udstedende B. Interne revisions- og vicerevisionschefer i et udstedende C. Valgte revisorer og revisorsuppleanter i et udstedende III. Øvrige medarbejdere i et udstedende selskab eller dettes moderselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden. Personer som nævnt under I og II i et udstedende selskabs datterselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden vedrørende det udstedende selskab. Insiderpersonkredsen omfatter herved de personer, som i kraft af IV. deres stilling hos udstederen (herunder moder-/datterselskaber) eller deres virke i øvrigt for denne, har adgang til intern viden. Bestemmelsen opererer med en central sondring mellem permanente og potentielle insidere. Den permanente insiderpersonkreds er kategori I. Personer, der besidder disse stillinger, skal derfor altid registreres. De resterende personer er via formuleringen»såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden«derimod gjort til potentielle insidere. For disses vedkommende kræves det, at udstederen foretager en individuel vurdering af den pågældendes stillingsindhold og eventuelle adgang til intern viden. Ved begrebet»øvrige medarbejdere«i kategori III forstås bl.a. medarbejdere med et selvstændigt ledelsesansvar - eksempelvis i form af et funktionsbestemt ledelsesansvar for økonomifunktionen. Ligeledes vil medarbejdere, der overværer bestyrelseseller direktionsmøder i egenskab af referenter, være omfattet. Det afgørende er blot, om den pågældende i kraft af sin stilling har adgang til intern viden. Derved får kategori III karakter af insiderpersonkredsens residualbestemmelse fsva. ansatte hos udstederen eller dennes moderselskab. Afgrænsningen af personkredsen betyder de facto, at samtlige ansatte skal»screenes«kontinuerligt af selskabet og i koncernforhold tillige kategori I og II ansatte i moder- henholdsvis datterselskaber.(2) Indførelsen af en definition af insiderpersonkredsen i Vphl. 34, stk. 4 medfører som refleksvirkning, en synkronisering af Vphl. 37 om udstederens interne regelsæt. Det følger nu heraf, at udstederen og dennes moderselskab skal opstille interne regler for de primære insideres (som defineret i Vphl. 34, stk. 4) handel med selskabets aktier. Derved bliver det den samme personkreds, der er omfattet af henholdsvis insiderregistret og de interne regelsæt for handel med selskabets aktier. For udstederne (og disses juridiske rådgivere) betyder dette, at de respektive interne regelsæt skal revideres i overensstemmelse med den nye formulering. Det må forventes, at også Fondsbørsen tilpasser personkredsen i Noterings-forpligtelsernes Del II, afsnit 3, 9 til insiderpersonkredsen. Udstederen skal dagligt ajourføre registret således, at det til enhver tid fremviser et komplet billede af insiderpersonkredsen, jf. Vphl. 34, stk. l, 2. pkt. Selskabet pålægges samtidig en pligt til straks at un- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

2 derrette insiderne ved indførelsen i henholdsvis sletning af registret, jf. Vphl. 34, stk. l, 3. pkt. Det er udstederen som administrerer insiderregistret. Dette betyder på den ene side, at selskabet bærer ansvaret for at modtage tilstrækkelige oplysninger til sikring af, at registret til enhver tid er ajourført - herunder at modtage oplysninger fra moder- og/eller datterselskaber. På den anden side betyder det, at identiteten af de enkelte insidere ikke automatisk kommer til Fondsbørsens, AMP's eller Finanstilsynets kendskab. Disse kan dog på forlangende få registret udleveret efter Vphl. 37a, stk. 2, hvilket i øvrigt også gælder for de interne regelsæt efter Vphl. 36, stk. 2 og 37, stk. l.(3) Viser insiderregistret sig mangelfuldt, kan udstederen sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. 1, 1. pkt. 3.2 Daglig nettoopgørelse Udstederne skal for hver enkelt handelsdag foretage en nettoopgørelse over insiderpersonkredsens samt disses nærtståendes(1) erhvervelser og afhændelser af selskabets aktier, jf. Vphl. 37, stk. 5, 1. pkt. Hver erhvervelse henholdsvis afhændelse indgår med den kursværdi, handelen er foretaget til, jf. Vphl. 37, stk. 5, 2. pkt. Ved erhvervelse/afhændelse forstås ifølge lovens bemærkninger(5)»...køb og salg eller erhvervelse på anden måde, eksempelvis ved gave eller arv.«dette må forstås som en henvisning til begrebets almindelige formueretlige betydning, hvorved fire former for ejendomsretlig overgang, kan tænkes at udløse opgørelsespligten; (i) overdragelse (f.eks. køb, salg, gave, arveforskud), (ii) kreditorforfølgning, (iii) arv og (iv) subrogation. En udtrædelse af bestyrelsen eller direktionen vil herefter ikke udløse opgørelsespligt for selskabet, om end de pågældende personer naturligvis skal slettes fra registret, jf. Vphl. 34, stk. l, 2. pkt. og ovenfor i afsnit 3.1. Opgørelsespligten omfatter kun aktier, jf. henvisningen i Vphl. 37, stk. 5, 1. pkt. til Vphl. 37, stk. 2, hvor der tales om»besiddelse af aktier i selskabet«. Dette betyder, at eksempelvis finansielle kontrakter (herunder incitamentsprogrammer mv.) ikke er omfattet af opgørelsespligten. Opfylder udstederen ikke kravet om, at foretage den daglige ajourføring, kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 3.3 Indberetning af nettoopgørelsen Indberetningspligten vedrørende nettoopgørelsen rejser grundlæggende to spørgsmål; (i) hvad skal indberettes og (ii) hvornår skal indberetning ske Hvad skal indberettes? For så vidt angår det første spørgsmål, er hovedreglen, at det er den samlede erhvervelse eller afhændelse, jf. Vphl. 37, stk. 5, 3. pkt. Situationen er den, at udstederen modtager underretning fra insiderne om disses samt deres nærtståendes enkelte erhvervelser/afhændelser. Herefter foretages en opgørelse over erhvervelser henholdsvis afhændelser for samtlige insidere. Differencen opgøres, hvorefter der fremkommer et nettobeløb - en nettoændring i aktiebesiddelsen. Det er denne nettoændring, der sammen med den samlede besiddelse indberettes til Fondsbørsen/AMP. Indberetningen skal nærmere indeholde oplysning om fondskode, handelsdato, antallet af handlede aktier, kursværdien heraf, den samlede besiddelse samt kursværdien heraf, jf. Vphl. 37, stk. 7. Værdipapirhandelslovens 37, stk. 6 indeholder en undtagelse til indberetningspligten efter 37, stk. 5, nr. 3. Herefter kan udstederen undlade at indberette ændringen, såfremt nettoopgørelsen fremviser en ændring med en kursværdi på under kr. Vælger en udsteder ikke at indberette i disse tilfælde, vil de manglende oplysninger blive samlet op i kvartalsopgørelsen efter 37, stk. 8, jf. nedenfor i afsnit Hvornår skal indberetning ske? Svaret på dette spørgsmål findes i Vphl. 37, stk. 5, 3. pkt. Herefter skal indberetning til fondsbørsen/amp ske senest den efterfølgende handelsdag. Ved modtagelsen offentliggør Fondsbørsen/AMP straks oplysningerne, jf. 37, stk. 5, 3. pkt. Er indberetningen mangelfuld eller forsinket kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 3.4 Kvartalsopgørelsen I modsætning til den daglige nettoopgørelse opdeles kvartalsopgørelsen som hovedregel i tre kategorier; (i) bestyrelsen, (ii) direktionen og (iii) den samlede insiderpersonkreds og disses nærtstående, jf. Vphl. 37, stk. 8. For hver af de tre kategorier skal der dels foretages en opgørelse over aktiebesiddelsen (dvs. den nominelle værdi af aktierne) og dels kursværdien heraf. Opdelingen i de tre kategorier er ifølge bemærkningerne til loven(6):»...begrundet i et ønske om at få et»rent«overblik over den øverste ledelses aktiebesiddelse i selskabet«. Hovedreglen om tredelingen af kvartalsopgørelsen kan fraviges såfremt direktionen alene består af ét medlem. I så fald kan det vælges, at foretage en samlet opgørelse over bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser samt kursværdien heraf, jf. Vphl. 37, stk. 8, 2. pkt. Pligten til kvartalsmæssig ajourføring er sanktioneret med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 3.5 Indberetning af kvartalsopgørelsen Det ligger i sagens natur, at kvartalsopgørelsen indberettes kvartalsvis. Som gennemgået ovenfor er hovedreglen, at udstederen skal opdele indberetningen i de tre kategorier, men at der kan ske undtagelse herfra, såfremt udstederen kun har én direktør. Finanstilsynet er ved Vphl. 37, stk. 8, 3. pkt. blevet tillagt kompetence til at udstede nærmere regler om indberetningen af kvartalsopgørelsen. Dette forudsættes ifølge bemærkningerne til loven,(7) at ske efter drøftelse med udstederne og under hensyntagen til disses eventuelle regler for ledelsens adgang til at handle med selskabets aktier. Københavns Fondsbørs A/S foreslår i sit høringssvar, at den kvartalsvise indberetning bør ske efter udløbet af det såkaldte»åbne handelsvindue«for ledelsens handel med selskabets aktier, jf. Noteringsforpligtelsernes Del II, afsnit 3, 9. Sædvanligvis fastsættes fristen inden for hvilken der må handles (det»åbne«vindue«) til seks uger fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen/årsrapporten, halvårsrapporten og eventuelle kvartalsrapport.(1) Fondsbørsens anbefaling er en hensigtsmæssig løsning, eftersom man derved vil få en kvartalsopgørelse med handelsinformationer, der tidsmæssigt ligger umiddelbart forinden opgørelsen. Lægges indberetningspligten derimod forinden de åbne handelsvinduer, vil informationerne heri være»gamle«, og normalt ændre sig markant umiddelbart efter offentliggørelsen af kvartalsopgørelsen. Dette vil minimere værdien af opgørelsen. Det må derfor forventes, at Finanstilsynet, ved udnyttelsen af sin kompetence, konstruerer reglerne under hensyntagen hertil. Overskrides indberetningsfristen eller indberetter udstederen slet ikke, er sanktionen bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. 1,1. pkt. Udstederne skal indberette den første kvartalsopgørelse, senest den 1. januar 2003, jf. ændringslovens Insidernes underretningspligt Insiderpersonkredsen gennemgås ovenfor i afsnit 3.1. For disse personer indføres med lovændringen, en underretningspligt som falder i to led; (i) underretning om egne besiddelser samt erhvervelser/afhændelser og (ii) underretning om nærtståendes besiddelser samt erhvervelser/af- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

3 hændelser. Det nærmere indhold og omfang af de to pligter behandles i det følgende. 4.1 Underretning om egen besiddelse samt ændringer heri Underretningspligten omfatter de insidere, der defineres i personkredsen efter Vphl. 34, stk. 4. Disse skal underrette udstederen om deres»besiddelse af aktier... og ændringerne heri«, jf. Vphl. 37, stk. 2. Formuleringen må skulle forstås således, at underretningspligten (om besiddelse og ændringer) kun aktiveres ved ændringer i aktiebesiddelsen. Insideren skal altså ikke dagligt indberette sin aktiebesiddelse, medmindre der er sket ændringer heri i form af erhvervelser/afhændelser.(9) Underretningen skal nærmere indeholde oplysning om fondskode, handelsdato, antallet af handlede aktier, kursværdien heraf, den samlede besiddelse samt kursværdien heraf, jf. Vphl. 37, stk. 7. Pligten omfatter aktiebesiddelser i såvel danske som udenlandske udstedere. Det centrale er blot, om udsteder har noteret eller optaget aktier til omsætning på Fondsbørsen henholdsvis AMP. Fristen for underretningen til udstederen defineres i Vphl. 37, stk. 2, som»hurtigst muligt«. Dette vil som absolut hovedregel sige på selve handelsdagen eller i andre tilfælde end køb/salg på dispositionsdagen. Der kan dog ifølge bemærkningerne(10) undtages herfra såfremt:»...dette ikke er praktisk muligt, f.eks. fordi handelen er foretaget efter normal arbejdstids ophør.«efter formuleringen er der tale om en meget snæver undtagelsesbestemmelse. Det følger af ændringslovens 4, at insiderne skal indberette deres samlede aktiebesiddelse til udstederen, senest den 1/ Disse oplysninger skal bruges til udstedernes første kvartalsopgørelse. Overholder insideren ikke sin underretningspligt - eksempelvis ved mangelfuld underretning, forsinket underretning eller manglende underretning - kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 4.2 Underretning om nærtståendes besiddelser samt ændringer heri Ud over at underrette om egne besiddelser samt ændringer heri skal insideren underrette om det samme for sine nærtstående. Nedenfor tvedeles behandlingen heraf i personkredsen og underretningspligtens opståen og indhold Personkredsen -»nærtstående«værdipapirhandelslovens 37, stk. 3 opsplitter nærtstående i tre kategorier, hvorefter disse kan være: I. Ægtefælle eller samlever II. Mindreårige børn, hvor insideren er i besiddelse af forældremyndigheden III. Selskaber i hvilke: Insideren selv, eller en (a) ægtefælle, (b) samlever eller (c) et mindreårigt barn, hvor insideren er i besiddelse af forældremyndigheden alene eller tilsammen udøver en kontrollerende indflydelse som nævnt i Vphl. 31, stk. 1. Særligt selskabskategorien (III) er interessant, idet der heri henvises til tilbudspligtsbestemmelsen i Vphl. 31, stk. 1. Derved bliver der i realiteten tale om en kompleks retlig vurdering af, hvornår et selskab er nærtstående. For det første må insideren vurdere, om han/hun selv er omfattet af Vphl. 31, stk. l, ved at kunne udøve en kontrollerende indflydelse på selskabet.(11) En sådan indflydelse foreligger, hvis insideren: (i) Besidder flertallet af stemmerettighederne i selskabet, (ii) (iii) Har ret til at udnævne/afsætte et flertal i selskabets bestyrelse. Har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet ifølge vedtægterne eller anden aftale. Som følge af aktionæroverenskomster råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet. Kan udøve en bestemmende indflydelse over selskabet og besidder mere end en 1/3 af stemmerettighederne. Bliver resultatet, at insideren besidder en kontrollerende indflydelse (iv) (v) over selskabet, er dette nærtstående og dermed underlagt underretningspligten. Bliver resultatet det modsatte må insideren gå et skridt videre ved at foretage den samme vurdering for sin ægtefælle/samlever og/eller eventuelle mindreårige børn, som denne har forældremyndigheden over. Er konklusionen, at disse besidder en kontrollerende indflydelse over selskabet, er dette nærtstående og omfattet af underretningspligten. Er konklusionen den modsatte, skal insideren foretage en sidste vurdering, førend han når i»sikker havn«. Vurderingen må afklare, om insideren sammen med ægtefællen/samleveren/eventuelle mindreårige børn kan udøve en kontrollerende indflydelse. I bekræftende fald er selskabet nærtstående og omfattet af underretningspligten. Som det kan ses, bliver der de facto tale om ret omstændelige og komplekse juridiske vurderinger. Det må derfor formodes, at en stor del af insiderpersonkredsen ikke besidder den nødvendige juridiske kompetence. Dette skisma kan løses på forskellig vis. En mulighed er, at udstederne udarbejder en vejledning herfor. En anden kunne være, at insiderne tilbydes juridisk rådgivning. Optimalt kunne man tænke sig en kombination af de to Underretningspligtens opståen og indhold Når insideren har fastlagt personkredsen (fysiske som juridiske), opstår spørgsmålene om underretningspligtens opståen og indhold. Pligten til at videregive oplysningerne om aktiebesiddelserne og ændringerne heri, påhviler de nærtstående, jf. Vphl. 37, stk. 4. Det betyder ifølge bemærkningerne,(12) at insiders underretningspligt kun opstår,»såfremt [han] faktisk har modtaget oplysninger [fra den nærtstående]«. Konsekvensen heraf er, at burde viden ikke er nok til at udløse underretningspligten. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at en insider eksempelvis burde vide, at hans ægtefælle har købt aktier i udstederen. Betydningen heraf viser sig særligt i relation til sanktioneringen - hvornår kan en insider idømmes bødestraf for tilsidesættelse af underretningspligten? Lovforarbejderne er tavse om den nærmere afgrænsning af pligtens opståen. På trods af hovedreglen om faktisk besiddelse af oplysninger fra nærtstående, kan der efter vores mening opstå situationer, hvor hovedreglen bør fraviges. Dette kan tænkes, hvis direktøren ad omveje hører begrundede rygter om eksempelvis sin ægtefælles aktiekøb. Eller hvis han har givet instruktioner om, at han generelt ikke ønsker at høre om de nærtståendes erhvervelser. I det første eksempel, bør der efter omstændighederne kunne opstå en handlepligt til at få be- eller afkræftet rygterne. I det andet tilfælde er der reelt tale om, at direktøren forsøger at holde sig i forsætlig god tro. Det er en almindelig retsgrundsætning i dansk ret, at en sådan adfærd ikke nyder retsordenens beskyttelse. Således bør heller ikke insidere kunne frigøre sig fra underretningspligten ved bevidst at»lukke ørerne«. Det nærmere indhold af underretningspligten vedrørende nærtstående er identisk med pligten vedrørende insiderens egne besiddelser, jf. ovenfor i afsnit 4.1. Det vil sige, at insideren skal underrette selskabet om de nærtståendes besiddelser af aktier samt ændringerne heri, jf. Vphl. 37, stk. 2. Det er derfor altid insideren som har kontakten med udstederen, og ikke eksempelvis samleveren eller det mindreårige barn. Overholder insideren ikke sin underretningspligt vedrørende de nærtståendes aktiebesiddelser - eksempelvis ved mangelfuld underret- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

4 ning, forsinket underretning eller manglende underretning - kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt.(13) 5. Opsummering Som fremgået ovenfor medfører indførelsen af insiderregistret i dansk ret et omfattende katalog af pligter for såvel udstederne som insiderne. Dette nødvendiggør en ikke ubetydelig indsats for at tilpasse sig hertil. Nye forretningsgange, kontinuerlig»screening«af ansatte, ændrede interne regler, indførelse af redskaber/systemer til håndtering af informationsflowet er blot nogle af de nødvendiggjorte tiltag. Det bør ligeledes ikke overses, at også insiderne pålægges nye byrder. Disse bør derfor informeres og rådgives om indholdet og omfanget heraf. Samlet set er der tale om et lovindgreb med stor praktisk betydning - dels i form af selve omstillingsprocessen og dels i form af den løbende administration af pligterne fremover. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

5 Noter (1) Den officielle nummerering og dato er lov nr. 427 af 6. juni Se Lovtidende A (2. samling). Loven blev vedtaget som en del af en lovpakke der yderligere indeholdt lov nr. 428 af 6. juni 2002 om finansiel virksomhed, lov om banker og sparekasser mv., lov om fondsmæglerselskaber, lov om forsikringsvirksomhed, lov om realkredit, lov om forsikringsformidling med flere finansielle love, lov om et skibsfinansieringsinstitut samt lov om markedsføring. (Bidragsstruktur, præcisering af kompetenceforholdet ved udstedelse af regler om god skik, nyt kapitalinstrument, fortrinsstilling i konkurs til obligationsejere og swapmodparter). (2) Definitionen af moder- henholdsvis datterselskaber følger af aktieselskabslovens 2. (3) I rådgiverregi bør det særligt bemærkes, at der med lovændringen (Vphl. 37a, stk. 2) nu er skabt hjemmel for såvel Finanstilsynet som Fondsbørsen og AMP til at kræve de interne regelsæt for advokaters og revisorers handel udleveret. (4) Se om begrebet»nærtstående«nedenfor i afsnit (5) Se Folketingstidende A (2. samling), s. 16. (6) Se Folketingstidende A (2. samling), s. 17. (7) Se Folketingstidende A (2. samling), s. 17. (8) Jf. Fondsbørsens kommentarer til 9. Også en tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter kan åbne handelsvinduet. Se nærmere herom Moalem, Dan og Moalem, David; NTS 2002:2, s (9) Herved forstås de almindelige former for ejendomsretsovergang, jf. ovenfor i afsnit 3.2. (10) Se Folketingstidende A (2. samling) s. 16. (11) Om tilbudspligten se bl.a. Krüger Andersen, Paul og Clausen, Nis Jul; Børsretten, 2000, DJØF, s , Werlauff, Erik; Børs- og Kapitalmarkedsret, 2000, Greens Jura, s og samme i U2000B601. (12) Se Folketingstidende A (2. samling) s. 16. (13) I modsætning hertil er de nærtståendes underretningspligt til insideren efter Vphl. 37, stk. 4 ikke sanktioneret. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 5

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er s BØRSRETTEN II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej?

De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej? Praktisk Børsret Den 5. december 2012 De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej? v/ partner David Moalem, ph.d. Den 21. september 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Programmet de næste

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 Nye danske takeover-regler v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Banen blev kridtet op på ny den 1. juli 2014 3 Takeover-reglerne har

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere