Nyt dansk insiderregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt dansk insiderregister"

Transkript

1 Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat Dan Moalem, Lindh Stabell Horten/Syddansk Universitet. 1. Indledning Den 29/ vedtog folketinget lovforslag nr. 172 om ændring af lov om værdipapirhandel mv. og lov om erhvervsankenævnet.(1) Hermed indførtes der væsentlige materielle og formelle nyskabelser på værdipapirmarkedet. Ændringsloven indeholdte fem hovedpunkter; (i) insiderregister, (ii) skærpelse af insiderregler, (iii) pantsætning af værdipapirer, (iv) integrering af forbrugerhensyn og (v) kompetencefordelingen på værdipapirområdet. I det følgende behandles udelukkende de nye pligter, der pålægges udstederne og de hertil knyttede insidere som følge af indførelsen af insiderregistret i dansk ret. 2. Insiderregistret Indførelsen af insiderregistret får stor praktisk betydning for en bredere vifte af aktører på værdipapirmarkedet, herunder udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S (herefter benævnt Fondsbørsen), og udstedere af værdipapirer der er optaget til omsætning på Dansk AMP A/S (herefter benævnt AMP). Ligeledes får registret betydning for en bredere personkreds, såsom bestyrelses- og direktionsmedlemmer, centrale medarbejdere, værdipapirhandlere, revisorer og advokater. For såvel aktørerne som den omhandlede personkreds nødvendiggør de nye bestemmelser tiltag i form af ændringer af interne regelsæt, reviderede forretningsgange etc. I lyset heraf har lovgiver valgt, at rykke ikrafttrædelsestidspunktet for denne del af ændringsloven til den 1/ (hoveddelen af loven træder i kraft pr. 1/7 2002). De nye pligter tager sig i oversigtsform ud som angivet i figur 1. Udstederpligter Insiderregister Daglig nettoopgørelse Indberetning af nettoopgørelsen Kvartalsopgørelse Indberetning af kvartalsopgørelsen Insiderpligter Underretningspligt for egne aktiebesiddelser samt erhvervelser/afhændelser nærtståendes aktiebesiddelser samt erhvervelser/afhændelser Figur 1. Oversigt over de nye pligter som følge af lovændringen. I det følgende underkastes de enkelte pligter en nærmere behandling. Overordnet sondres der mellem udstederpligter og insiderpligter. 3. Udstederpligter 3.1 Førelsen af insiderregistret Det følger nu af Vphl 37, stk. l, 2. pkt., at udstederen skal føre en fortegnelse over de personer, der er omfattet af Vphl. 34, stk. 4 (insiderpersonkredsen). I Vphl. 34, stk. 4 opdeles insiderpersonkredsen i fire kategorier: I. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i et udstedende selskab eller dettes moderselskab. II. A. Andre direktører og ledende medarbejdere med direkte reference til bestyrelsen eller direktionen i et udstedende B. Interne revisions- og vicerevisionschefer i et udstedende C. Valgte revisorer og revisorsuppleanter i et udstedende III. Øvrige medarbejdere i et udstedende selskab eller dettes moderselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden. Personer som nævnt under I og II i et udstedende selskabs datterselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden vedrørende det udstedende selskab. Insiderpersonkredsen omfatter herved de personer, som i kraft af IV. deres stilling hos udstederen (herunder moder-/datterselskaber) eller deres virke i øvrigt for denne, har adgang til intern viden. Bestemmelsen opererer med en central sondring mellem permanente og potentielle insidere. Den permanente insiderpersonkreds er kategori I. Personer, der besidder disse stillinger, skal derfor altid registreres. De resterende personer er via formuleringen»såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden«derimod gjort til potentielle insidere. For disses vedkommende kræves det, at udstederen foretager en individuel vurdering af den pågældendes stillingsindhold og eventuelle adgang til intern viden. Ved begrebet»øvrige medarbejdere«i kategori III forstås bl.a. medarbejdere med et selvstændigt ledelsesansvar - eksempelvis i form af et funktionsbestemt ledelsesansvar for økonomifunktionen. Ligeledes vil medarbejdere, der overværer bestyrelseseller direktionsmøder i egenskab af referenter, være omfattet. Det afgørende er blot, om den pågældende i kraft af sin stilling har adgang til intern viden. Derved får kategori III karakter af insiderpersonkredsens residualbestemmelse fsva. ansatte hos udstederen eller dennes moderselskab. Afgrænsningen af personkredsen betyder de facto, at samtlige ansatte skal»screenes«kontinuerligt af selskabet og i koncernforhold tillige kategori I og II ansatte i moder- henholdsvis datterselskaber.(2) Indførelsen af en definition af insiderpersonkredsen i Vphl. 34, stk. 4 medfører som refleksvirkning, en synkronisering af Vphl. 37 om udstederens interne regelsæt. Det følger nu heraf, at udstederen og dennes moderselskab skal opstille interne regler for de primære insideres (som defineret i Vphl. 34, stk. 4) handel med selskabets aktier. Derved bliver det den samme personkreds, der er omfattet af henholdsvis insiderregistret og de interne regelsæt for handel med selskabets aktier. For udstederne (og disses juridiske rådgivere) betyder dette, at de respektive interne regelsæt skal revideres i overensstemmelse med den nye formulering. Det må forventes, at også Fondsbørsen tilpasser personkredsen i Noterings-forpligtelsernes Del II, afsnit 3, 9 til insiderpersonkredsen. Udstederen skal dagligt ajourføre registret således, at det til enhver tid fremviser et komplet billede af insiderpersonkredsen, jf. Vphl. 34, stk. l, 2. pkt. Selskabet pålægges samtidig en pligt til straks at un- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

2 derrette insiderne ved indførelsen i henholdsvis sletning af registret, jf. Vphl. 34, stk. l, 3. pkt. Det er udstederen som administrerer insiderregistret. Dette betyder på den ene side, at selskabet bærer ansvaret for at modtage tilstrækkelige oplysninger til sikring af, at registret til enhver tid er ajourført - herunder at modtage oplysninger fra moder- og/eller datterselskaber. På den anden side betyder det, at identiteten af de enkelte insidere ikke automatisk kommer til Fondsbørsens, AMP's eller Finanstilsynets kendskab. Disse kan dog på forlangende få registret udleveret efter Vphl. 37a, stk. 2, hvilket i øvrigt også gælder for de interne regelsæt efter Vphl. 36, stk. 2 og 37, stk. l.(3) Viser insiderregistret sig mangelfuldt, kan udstederen sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. 1, 1. pkt. 3.2 Daglig nettoopgørelse Udstederne skal for hver enkelt handelsdag foretage en nettoopgørelse over insiderpersonkredsens samt disses nærtståendes(1) erhvervelser og afhændelser af selskabets aktier, jf. Vphl. 37, stk. 5, 1. pkt. Hver erhvervelse henholdsvis afhændelse indgår med den kursværdi, handelen er foretaget til, jf. Vphl. 37, stk. 5, 2. pkt. Ved erhvervelse/afhændelse forstås ifølge lovens bemærkninger(5)»...køb og salg eller erhvervelse på anden måde, eksempelvis ved gave eller arv.«dette må forstås som en henvisning til begrebets almindelige formueretlige betydning, hvorved fire former for ejendomsretlig overgang, kan tænkes at udløse opgørelsespligten; (i) overdragelse (f.eks. køb, salg, gave, arveforskud), (ii) kreditorforfølgning, (iii) arv og (iv) subrogation. En udtrædelse af bestyrelsen eller direktionen vil herefter ikke udløse opgørelsespligt for selskabet, om end de pågældende personer naturligvis skal slettes fra registret, jf. Vphl. 34, stk. l, 2. pkt. og ovenfor i afsnit 3.1. Opgørelsespligten omfatter kun aktier, jf. henvisningen i Vphl. 37, stk. 5, 1. pkt. til Vphl. 37, stk. 2, hvor der tales om»besiddelse af aktier i selskabet«. Dette betyder, at eksempelvis finansielle kontrakter (herunder incitamentsprogrammer mv.) ikke er omfattet af opgørelsespligten. Opfylder udstederen ikke kravet om, at foretage den daglige ajourføring, kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 3.3 Indberetning af nettoopgørelsen Indberetningspligten vedrørende nettoopgørelsen rejser grundlæggende to spørgsmål; (i) hvad skal indberettes og (ii) hvornår skal indberetning ske Hvad skal indberettes? For så vidt angår det første spørgsmål, er hovedreglen, at det er den samlede erhvervelse eller afhændelse, jf. Vphl. 37, stk. 5, 3. pkt. Situationen er den, at udstederen modtager underretning fra insiderne om disses samt deres nærtståendes enkelte erhvervelser/afhændelser. Herefter foretages en opgørelse over erhvervelser henholdsvis afhændelser for samtlige insidere. Differencen opgøres, hvorefter der fremkommer et nettobeløb - en nettoændring i aktiebesiddelsen. Det er denne nettoændring, der sammen med den samlede besiddelse indberettes til Fondsbørsen/AMP. Indberetningen skal nærmere indeholde oplysning om fondskode, handelsdato, antallet af handlede aktier, kursværdien heraf, den samlede besiddelse samt kursværdien heraf, jf. Vphl. 37, stk. 7. Værdipapirhandelslovens 37, stk. 6 indeholder en undtagelse til indberetningspligten efter 37, stk. 5, nr. 3. Herefter kan udstederen undlade at indberette ændringen, såfremt nettoopgørelsen fremviser en ændring med en kursværdi på under kr. Vælger en udsteder ikke at indberette i disse tilfælde, vil de manglende oplysninger blive samlet op i kvartalsopgørelsen efter 37, stk. 8, jf. nedenfor i afsnit Hvornår skal indberetning ske? Svaret på dette spørgsmål findes i Vphl. 37, stk. 5, 3. pkt. Herefter skal indberetning til fondsbørsen/amp ske senest den efterfølgende handelsdag. Ved modtagelsen offentliggør Fondsbørsen/AMP straks oplysningerne, jf. 37, stk. 5, 3. pkt. Er indberetningen mangelfuld eller forsinket kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 3.4 Kvartalsopgørelsen I modsætning til den daglige nettoopgørelse opdeles kvartalsopgørelsen som hovedregel i tre kategorier; (i) bestyrelsen, (ii) direktionen og (iii) den samlede insiderpersonkreds og disses nærtstående, jf. Vphl. 37, stk. 8. For hver af de tre kategorier skal der dels foretages en opgørelse over aktiebesiddelsen (dvs. den nominelle værdi af aktierne) og dels kursværdien heraf. Opdelingen i de tre kategorier er ifølge bemærkningerne til loven(6):»...begrundet i et ønske om at få et»rent«overblik over den øverste ledelses aktiebesiddelse i selskabet«. Hovedreglen om tredelingen af kvartalsopgørelsen kan fraviges såfremt direktionen alene består af ét medlem. I så fald kan det vælges, at foretage en samlet opgørelse over bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser samt kursværdien heraf, jf. Vphl. 37, stk. 8, 2. pkt. Pligten til kvartalsmæssig ajourføring er sanktioneret med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 3.5 Indberetning af kvartalsopgørelsen Det ligger i sagens natur, at kvartalsopgørelsen indberettes kvartalsvis. Som gennemgået ovenfor er hovedreglen, at udstederen skal opdele indberetningen i de tre kategorier, men at der kan ske undtagelse herfra, såfremt udstederen kun har én direktør. Finanstilsynet er ved Vphl. 37, stk. 8, 3. pkt. blevet tillagt kompetence til at udstede nærmere regler om indberetningen af kvartalsopgørelsen. Dette forudsættes ifølge bemærkningerne til loven,(7) at ske efter drøftelse med udstederne og under hensyntagen til disses eventuelle regler for ledelsens adgang til at handle med selskabets aktier. Københavns Fondsbørs A/S foreslår i sit høringssvar, at den kvartalsvise indberetning bør ske efter udløbet af det såkaldte»åbne handelsvindue«for ledelsens handel med selskabets aktier, jf. Noteringsforpligtelsernes Del II, afsnit 3, 9. Sædvanligvis fastsættes fristen inden for hvilken der må handles (det»åbne«vindue«) til seks uger fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen/årsrapporten, halvårsrapporten og eventuelle kvartalsrapport.(1) Fondsbørsens anbefaling er en hensigtsmæssig løsning, eftersom man derved vil få en kvartalsopgørelse med handelsinformationer, der tidsmæssigt ligger umiddelbart forinden opgørelsen. Lægges indberetningspligten derimod forinden de åbne handelsvinduer, vil informationerne heri være»gamle«, og normalt ændre sig markant umiddelbart efter offentliggørelsen af kvartalsopgørelsen. Dette vil minimere værdien af opgørelsen. Det må derfor forventes, at Finanstilsynet, ved udnyttelsen af sin kompetence, konstruerer reglerne under hensyntagen hertil. Overskrides indberetningsfristen eller indberetter udstederen slet ikke, er sanktionen bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. 1,1. pkt. Udstederne skal indberette den første kvartalsopgørelse, senest den 1. januar 2003, jf. ændringslovens Insidernes underretningspligt Insiderpersonkredsen gennemgås ovenfor i afsnit 3.1. For disse personer indføres med lovændringen, en underretningspligt som falder i to led; (i) underretning om egne besiddelser samt erhvervelser/afhændelser og (ii) underretning om nærtståendes besiddelser samt erhvervelser/af- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

3 hændelser. Det nærmere indhold og omfang af de to pligter behandles i det følgende. 4.1 Underretning om egen besiddelse samt ændringer heri Underretningspligten omfatter de insidere, der defineres i personkredsen efter Vphl. 34, stk. 4. Disse skal underrette udstederen om deres»besiddelse af aktier... og ændringerne heri«, jf. Vphl. 37, stk. 2. Formuleringen må skulle forstås således, at underretningspligten (om besiddelse og ændringer) kun aktiveres ved ændringer i aktiebesiddelsen. Insideren skal altså ikke dagligt indberette sin aktiebesiddelse, medmindre der er sket ændringer heri i form af erhvervelser/afhændelser.(9) Underretningen skal nærmere indeholde oplysning om fondskode, handelsdato, antallet af handlede aktier, kursværdien heraf, den samlede besiddelse samt kursværdien heraf, jf. Vphl. 37, stk. 7. Pligten omfatter aktiebesiddelser i såvel danske som udenlandske udstedere. Det centrale er blot, om udsteder har noteret eller optaget aktier til omsætning på Fondsbørsen henholdsvis AMP. Fristen for underretningen til udstederen defineres i Vphl. 37, stk. 2, som»hurtigst muligt«. Dette vil som absolut hovedregel sige på selve handelsdagen eller i andre tilfælde end køb/salg på dispositionsdagen. Der kan dog ifølge bemærkningerne(10) undtages herfra såfremt:»...dette ikke er praktisk muligt, f.eks. fordi handelen er foretaget efter normal arbejdstids ophør.«efter formuleringen er der tale om en meget snæver undtagelsesbestemmelse. Det følger af ændringslovens 4, at insiderne skal indberette deres samlede aktiebesiddelse til udstederen, senest den 1/ Disse oplysninger skal bruges til udstedernes første kvartalsopgørelse. Overholder insideren ikke sin underretningspligt - eksempelvis ved mangelfuld underretning, forsinket underretning eller manglende underretning - kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt. 4.2 Underretning om nærtståendes besiddelser samt ændringer heri Ud over at underrette om egne besiddelser samt ændringer heri skal insideren underrette om det samme for sine nærtstående. Nedenfor tvedeles behandlingen heraf i personkredsen og underretningspligtens opståen og indhold Personkredsen -»nærtstående«værdipapirhandelslovens 37, stk. 3 opsplitter nærtstående i tre kategorier, hvorefter disse kan være: I. Ægtefælle eller samlever II. Mindreårige børn, hvor insideren er i besiddelse af forældremyndigheden III. Selskaber i hvilke: Insideren selv, eller en (a) ægtefælle, (b) samlever eller (c) et mindreårigt barn, hvor insideren er i besiddelse af forældremyndigheden alene eller tilsammen udøver en kontrollerende indflydelse som nævnt i Vphl. 31, stk. 1. Særligt selskabskategorien (III) er interessant, idet der heri henvises til tilbudspligtsbestemmelsen i Vphl. 31, stk. 1. Derved bliver der i realiteten tale om en kompleks retlig vurdering af, hvornår et selskab er nærtstående. For det første må insideren vurdere, om han/hun selv er omfattet af Vphl. 31, stk. l, ved at kunne udøve en kontrollerende indflydelse på selskabet.(11) En sådan indflydelse foreligger, hvis insideren: (i) Besidder flertallet af stemmerettighederne i selskabet, (ii) (iii) Har ret til at udnævne/afsætte et flertal i selskabets bestyrelse. Har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet ifølge vedtægterne eller anden aftale. Som følge af aktionæroverenskomster råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet. Kan udøve en bestemmende indflydelse over selskabet og besidder mere end en 1/3 af stemmerettighederne. Bliver resultatet, at insideren besidder en kontrollerende indflydelse (iv) (v) over selskabet, er dette nærtstående og dermed underlagt underretningspligten. Bliver resultatet det modsatte må insideren gå et skridt videre ved at foretage den samme vurdering for sin ægtefælle/samlever og/eller eventuelle mindreårige børn, som denne har forældremyndigheden over. Er konklusionen, at disse besidder en kontrollerende indflydelse over selskabet, er dette nærtstående og omfattet af underretningspligten. Er konklusionen den modsatte, skal insideren foretage en sidste vurdering, førend han når i»sikker havn«. Vurderingen må afklare, om insideren sammen med ægtefællen/samleveren/eventuelle mindreårige børn kan udøve en kontrollerende indflydelse. I bekræftende fald er selskabet nærtstående og omfattet af underretningspligten. Som det kan ses, bliver der de facto tale om ret omstændelige og komplekse juridiske vurderinger. Det må derfor formodes, at en stor del af insiderpersonkredsen ikke besidder den nødvendige juridiske kompetence. Dette skisma kan løses på forskellig vis. En mulighed er, at udstederne udarbejder en vejledning herfor. En anden kunne være, at insiderne tilbydes juridisk rådgivning. Optimalt kunne man tænke sig en kombination af de to Underretningspligtens opståen og indhold Når insideren har fastlagt personkredsen (fysiske som juridiske), opstår spørgsmålene om underretningspligtens opståen og indhold. Pligten til at videregive oplysningerne om aktiebesiddelserne og ændringerne heri, påhviler de nærtstående, jf. Vphl. 37, stk. 4. Det betyder ifølge bemærkningerne,(12) at insiders underretningspligt kun opstår,»såfremt [han] faktisk har modtaget oplysninger [fra den nærtstående]«. Konsekvensen heraf er, at burde viden ikke er nok til at udløse underretningspligten. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at en insider eksempelvis burde vide, at hans ægtefælle har købt aktier i udstederen. Betydningen heraf viser sig særligt i relation til sanktioneringen - hvornår kan en insider idømmes bødestraf for tilsidesættelse af underretningspligten? Lovforarbejderne er tavse om den nærmere afgrænsning af pligtens opståen. På trods af hovedreglen om faktisk besiddelse af oplysninger fra nærtstående, kan der efter vores mening opstå situationer, hvor hovedreglen bør fraviges. Dette kan tænkes, hvis direktøren ad omveje hører begrundede rygter om eksempelvis sin ægtefælles aktiekøb. Eller hvis han har givet instruktioner om, at han generelt ikke ønsker at høre om de nærtståendes erhvervelser. I det første eksempel, bør der efter omstændighederne kunne opstå en handlepligt til at få be- eller afkræftet rygterne. I det andet tilfælde er der reelt tale om, at direktøren forsøger at holde sig i forsætlig god tro. Det er en almindelig retsgrundsætning i dansk ret, at en sådan adfærd ikke nyder retsordenens beskyttelse. Således bør heller ikke insidere kunne frigøre sig fra underretningspligten ved bevidst at»lukke ørerne«. Det nærmere indhold af underretningspligten vedrørende nærtstående er identisk med pligten vedrørende insiderens egne besiddelser, jf. ovenfor i afsnit 4.1. Det vil sige, at insideren skal underrette selskabet om de nærtståendes besiddelser af aktier samt ændringerne heri, jf. Vphl. 37, stk. 2. Det er derfor altid insideren som har kontakten med udstederen, og ikke eksempelvis samleveren eller det mindreårige barn. Overholder insideren ikke sin underretningspligt vedrørende de nærtståendes aktiebesiddelser - eksempelvis ved mangelfuld underret- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

4 ning, forsinket underretning eller manglende underretning - kan dette sanktioneres med bødestraf, jf. Vphl. 93, stk. l, 1. pkt.(13) 5. Opsummering Som fremgået ovenfor medfører indførelsen af insiderregistret i dansk ret et omfattende katalog af pligter for såvel udstederne som insiderne. Dette nødvendiggør en ikke ubetydelig indsats for at tilpasse sig hertil. Nye forretningsgange, kontinuerlig»screening«af ansatte, ændrede interne regler, indførelse af redskaber/systemer til håndtering af informationsflowet er blot nogle af de nødvendiggjorte tiltag. Det bør ligeledes ikke overses, at også insiderne pålægges nye byrder. Disse bør derfor informeres og rådgives om indholdet og omfanget heraf. Samlet set er der tale om et lovindgreb med stor praktisk betydning - dels i form af selve omstillingsprocessen og dels i form af den løbende administration af pligterne fremover. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

5 Noter (1) Den officielle nummerering og dato er lov nr. 427 af 6. juni Se Lovtidende A (2. samling). Loven blev vedtaget som en del af en lovpakke der yderligere indeholdt lov nr. 428 af 6. juni 2002 om finansiel virksomhed, lov om banker og sparekasser mv., lov om fondsmæglerselskaber, lov om forsikringsvirksomhed, lov om realkredit, lov om forsikringsformidling med flere finansielle love, lov om et skibsfinansieringsinstitut samt lov om markedsføring. (Bidragsstruktur, præcisering af kompetenceforholdet ved udstedelse af regler om god skik, nyt kapitalinstrument, fortrinsstilling i konkurs til obligationsejere og swapmodparter). (2) Definitionen af moder- henholdsvis datterselskaber følger af aktieselskabslovens 2. (3) I rådgiverregi bør det særligt bemærkes, at der med lovændringen (Vphl. 37a, stk. 2) nu er skabt hjemmel for såvel Finanstilsynet som Fondsbørsen og AMP til at kræve de interne regelsæt for advokaters og revisorers handel udleveret. (4) Se om begrebet»nærtstående«nedenfor i afsnit (5) Se Folketingstidende A (2. samling), s. 16. (6) Se Folketingstidende A (2. samling), s. 17. (7) Se Folketingstidende A (2. samling), s. 17. (8) Jf. Fondsbørsens kommentarer til 9. Også en tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter kan åbne handelsvinduet. Se nærmere herom Moalem, Dan og Moalem, David; NTS 2002:2, s (9) Herved forstås de almindelige former for ejendomsretsovergang, jf. ovenfor i afsnit 3.2. (10) Se Folketingstidende A (2. samling) s. 16. (11) Om tilbudspligten se bl.a. Krüger Andersen, Paul og Clausen, Nis Jul; Børsretten, 2000, DJØF, s , Werlauff, Erik; Børs- og Kapitalmarkedsret, 2000, Greens Jura, s og samme i U2000B601. (12) Se Folketingstidende A (2. samling) s. 16. (13) I modsætning hertil er de nærtståendes underretningspligt til insideren efter Vphl. 37, stk. 4 ikke sanktioneret. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 5

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *<

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< Bankers ané Seeuriti'es Omtefs' A ím ríatim o f k c lm é Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< 20. febrúar 2003 Alþingi, efnahags- og viðskiptanefnd, Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Efni: Upplvsingar

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Indhold Nærtstående til ledende medarbejder og storaktionærindberetninger... 1 Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner...

Læs mere

INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF GLUNZ & JENSEN A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Baggrund 1.1.1 Lov om værdipapirhandel m.v. ( VPHL ), Selskabsloven og "Regler

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for indberetning af ledende medarbejderes handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens ("VPHL")

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S J.nr. 6458-7 EN/ml Dok 000089 INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S 1. Formål, værdipapirer. 1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i Enalyzer

Læs mere

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Finanstilsynet 19. september 2011 J.nr. 6376-0297 ROE/JCS Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Nærværende notat tager sigte på at klarlægge det materielle indhold

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Notat. Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. 1. Finanstilsynet BØRS

Notat. Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. 1. Finanstilsynet BØRS Finanstilsynet BØRS 13. februar 2002 Notat Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. 1 (Insiderregister, integrering af forbrugerhensyn, kompetencefordelingen på børsområdet og skærpelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan suspendere stemmerettigheder ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne.

Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan suspendere stemmerettigheder ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne. 21. maj 2015 N Y E F L A G N I N G S R E G L E R F O R S T O R A K T I O N Æ R E R Indledning Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget en ændringslov til værdipapirhandelsloven, der blandt andet medfører

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på Version 21112016 STANDARDFORMULAR til indberetning af storaktionærmeddelelser Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på http://oasm.finanstilsynet.dk) 1. Identiteten på udsteder eller

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden - 1 Bestyrelsens forretningsorden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For bestyrelsen i aktie- eller anpartsselskaber er det et lovkrav, at bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om Erhvervsankenævnet 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om Erhvervsankenævnet 1) L 172 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om Erhvervsankenævnet. (Insiderregister, integrering af forbrugerhensyn, kompetencefordelingen på værdipapirområdet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber"

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om fondsmæglerselskaber Page 1 of 6 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 6 (Lóg nr. 475 frá 10. juni 1997 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere