Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov"

Transkript

1 Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed fremover skal forberede og afholde deres generalforsamlinger. For alle aktieselskaber, herunder de børsnoterede, gælder det fremover blandt andet, at en aktionær har krav på at få et forslag optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, hvis forslaget stilles mindst seks uger før generalforsamlingens afholdelse, at svensk, norsk og engelsk kan besluttes som generalforsamlingssprog ved simpelt flertal, mens andre sprog kan besluttes ved 9/10 flertal, og at en fuldmagt kan gives uden tidsbegrænsning, hvis den gives til andre end selskabets ledelse. Særligt for børsnoterede aktieselskaber gælder det fremover blandt andet, at alle generalforsamlinger skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingen, at der stilles særlige indholdsmæssige krav til indkaldelsen til ordinær generalforsamling, og at der indføres en såkaldt registreringsdato, der fastsætter, hvornår en aktionær har ret til at deltage i en generalforsamling og stemme på sine aktier. Af advokat Margit Rørdam, Gorrissen Federspiel Kierkegaard 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsatte i oktober 2006 "Udvalget til Modernisering af Selskabsretten", der fik til formål at udarbejde en betænkning om modernisering af den danske aktie- og anpartsselskabslovgivning. Resultatet af dette arbejde blev offentliggjort den 26. november 2008 i en 1270-sider lang betænkning om modernisering af selskabsretten(1). Efter en relativ kort høringsperiode og med enkelte ændringer og justeringer fremsatte økonomi- og erhvervsm inisteren den 25. marts 2009 med udgangspunkt i udvalgets udkast et forslag til en ny lov om aktie- og anpartsselskaber ("selskabsloven"), der samler aktie- og anpartsselskabsloven og indeholder liberaliseringer på flere områder. Formålet var samtidig at implementere det såkaldte aktionærrettighedsdirektiv(2), der stiller en lang række krav til udøvelse af aktionærrettigheder i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Selskabsloven med tilhørende ændringsforslag blev vedtaget af Folketinget den 29. maj 2009 (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Det er overladt til økonomi- og erhvervsministeren at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, og der er lagt op til, at der kan fastsættes særlige overgangsordninger. Visse dele af selskabsloven, herunder de ændringer, der gennemfører aktionærrettighedsdirektivet, forudsættes at træde i kraft senest den 3. august 2009, hvor direktivet skal være implementeret i dansk ret. Størstedelen af lovens bestemmelser forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2009/2010, mens andre ændringer forventes at træde i kraft, når den nødvendige udvikling af Erhvervsog Selskabsstyrelsens it-systemer er på plads. I denne artikel fokuseres på de væsentligste konsekvenser, som selskabsloven vil få for forberedelsen og afholdelsen af generalforsamlinger i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, det vil sige på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på Dansk AMP A/S. Bestemmelserne om generalforsamlinger er samlet i selskabslovens kapitel Generalforsamlingen som beslutningsorgan 2.1 Aktionærernes beslutningsret For aktieselskabers vedkommende er generalforsamlingen det sted, hvor aktionærerne udøver deres indflydelse. Her udpeger aktionærerne det øverste ledelsesorgan og stemmer om selskabets væsentlige anliggender. Enhver aktionær har ret til at give møde og tage ordet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afvikles som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, hvor aktionæren kan møde selv, eller ved en fuldmægtig, som kan være en fysisk eller juridisk person. Sker møde ved en fuldmægtig, skal denne fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets ledelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Den hidtidige regel om, at en fuldmagt maksimalt kan gives for en periode på 12 måneder, er nu lempet, idet det nu følger af selskabslovens 80, stk. 4, at en fuldmagt fremover kan gives uden tidsbegrænsning, hvis den gives til andre end selskabets ledelse. For børsnoterede selskaber følger det nu udtrykkeligt af selskabslovens 80, stk. 5, at udpegelsen af en fuldmægtig kun må være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionæren og fuldmægtigen samt sikre, at indholdet af stemmeinstrukserne verificeres, og kun i et omfang hvor de står i et rimeligt forhold til disse mål. Udøvelsen af aktionærens rettigheder gennem en fuldmægtig kan ikke begrænses på anden måde, end hvad der følger af selskabsloven. Eksempelvis kan vedtægterne ikke fastsætte stemmeretsbegrænsninger for en fuldmagtshaver, ligesom fuldmagtshaver ikke vil kunne gives en bedre position, end fuldmagtsgiver selv har. Allerede i dag kan en aktionær, der ikke mener sig i stand til selv at fremføre sine synspunkter på generalforsamlingen, møde sammen med en advokat eller en anden rådgiver, der for eksempel på grund af sagkundskab kan varetage aktionærens interesser bedre end aktionæren selv. Med selskabslovens 81 udvides denne ret, så det fremover både er aktionæren selv og dennes fuldmægtig, der har ret til at møde med en rådgiver. 2.2 Aktionærernes møde- og stemmeret I henhold til den hidtidige kupregel i aktieselskabsloven kunne vedtægterne for så vidt angår navneaktier bestemme, at en aktionær, som havde erhvervet aktier ved overdragelse, skulle være noteret i aktiebogen eller have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på det tidspunkt, hvor indkaldelse til generalforsamling fandt sted, for at være stemmeberettiget på den pågældende generalforsamling. Bestemmelsen har ofte givet anledning til problemer for udenlandske investorer i børsnoterede selskaber, der i flere tilfælde i praksis er blevet afvist på grund af for sen navnenotering. For børsnoterede selskaber indfører selskabsloven i 84 en såkaldt registreringsdato, der fastsætter, hvornår en aktionær har ret til at deltage i en generalforsamling og stemme på sine aktier. Registreringsdatoen er dermed - både for navneaktier og ihændehaveraktier - skæringsdag for, hvem der kan deltage og stemme på generalforsamlingen, og i hvilket omfang dette kan ske. Afståelser eller erhvervelser foretaget efter registreringsdatoen påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen. I praksis vil dette kunne påvirke efterspørgslen og/eller prisen på aktien, hvorfor handler med større aktieposter formentlig fremover ofte vil blive suppleret med en aftale om, at overdrageren møder op på generalforsamlingen og stemmer på en bestemt måde, alternativt at erhververen får en blankofuldmagt fra overdrageren. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 For børsnoterede selskaber fastsættes aktionærens ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til sine aktier i forhold til de aktier, den pågældende aktionær besidder en uge før generalforsamlingen, og vedtægterne kan ikke bestemme en anden dato. Kun aktionærer, der er registreret på denne dato, har ret til at møde frem og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er dermed det tidspunkt, hvor aktionærernes retsstilling låses fast, hvilket skaber klarhed både for aktionærerne og for selskabets ledelse, der skal tilrettelægge generalforsamlingen. 2.3 Dagsorden og forslagsret Enhver aktionær har ret til at få et emne optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling. De hidtidige regler i aktieselskabsloven har ikke indeholdt en frist for aktionærerne for indgivelse af forslag til generalforsamlingen, og aktionærerne har derfor ikke med sikkerhed kunne vide, inden for hvilken frist forslag skulle indleveres. For alle aktieselskaber gælder det fremover i medfør af selskabslovens 90, stk. 2, at en aktionær har krav på at få et emne optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, hvis forslaget stilles skriftligt over for det centrale ledelsesorgan mindst seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør det centrale ledelsesorgan, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Samtidig er der i selskabslovens 90, stk. 3, indført krav om, at børsnoterede selskaber mindst otte uger før den ordinære generalforsamling skal offentliggøre, hvornår generalforsamlingen påtænkes afholdt samt det seneste tidspunkt for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen, medmindre begge tidspunkter fremgår af vedtægterne. Formålet hermed er at sikre aktionærerne en rimelig periode til at forberede sig og indsende eventuelle emner til dagsordenen. En angivelse i vedtægterne om eksempelvis, at generalforsamlingen afholdes den første mandag i april, forbundet med en angivelse af seneste tidspunkt for fremsættelse af krav om optagelse af emner på dagsorden, er tilstrækkelig. Opstår der, efter at datoerne er offentliggjort, behov for at skubbe afholdelsen af generalforsamlingen for eksempel på grund af sygdom eller manglende lokaler, må aktionærernes mulighed for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen ikke forringes. Der stilles som udgangspunkt ikke krav om en fornyet offentliggørelse af datoerne. Et selskab, der har aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, skal allerede i dag(3) offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde de forventede datoer for offentliggørelse af selskabets regnskabsmeddelelser og for afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling. Finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Såfremt der efterfølgende opstår behov for at ændre på datoerne, herunder på generalforsamlingsdatoen, skal selskabet - gerne senest en uge før den oprindelige dato - offentliggøre en ny dato for offentliggørelse. Børsnoterede selskaber kan således fremover med fordel supplere oplysningerne i finanskalenderen med en angivelse af det seneste tidspunkt for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen. 2.4 Ekstraordinær generalforsamling Hidtil har et aktieselskab været forpligtet til at afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis selskabets bestyrelse, revisor eller repræsentantskab har fundet det hensigtsmæssigt. Endvidere har aktionærer, der ejede 10% af aktiekapitalen eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, skriftligt kunne forlange et bestemt emne behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Som følge af den ny terminologi i selskabsloven er det i medfør af selskabslovens 89 fremover for alle aktieselskabers vedkommende tillagt det centrale ledelsesorgan, tilsynsrådet eller den generalforsamlingsvalgte revisor at forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. For så vidt angår revisors mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er det præciseret, at det kun er den generalforsamlingsvalgte revisor, som er valgt til at revidere årsrapporten, der kan indkalde generalforsamlingen. Det nye tilsynsråd overtager repræsentantskabets rolle, og repræsentantskabet kan ikke længere indkalde generalforsamlingen. Et selskab, der ikke vælger et tostrenget ledelsessystem, men som desuagtet ønsker at have et repræsentantskab, skal i vedtægterne fastlægge repræsentantskabets eventuelle ret til at forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Selskabsloven har for alle aktieselskaber nedsat grænsen for en aktionærs ret til at forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Fremover kan aktionærer, der ejer 5% af selskabets kapital eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, eller som er tillagt ret hertil i vedtægterne, skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes som hidtil, senest to uger efter at det er forlangt. 3. Elektronisk generalforsamling Der er tale om en delvis elektronisk generalforsamling, hvis aktionærerne som supplement til den traditionelle generalforsamling, hvor der sker fysisk fremmøde, får mulighed for at deltage elektronisk, herunder at afgive stemmer, uden at være til stede fysisk. Kompetencen til at beslutte at afholde en delvis elektronisk generalforsamling er både før og efter selskabsloven tillagt selskabets bestyrelse. Der foreligger en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning om at indføre en fuldstændig elektronisk generalforsamling har hidtil krævet vedtægtsændringsflertal (det vil sige mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital), samt at aktionærer, der repræsenterer 25% af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen. Ud fra en betragtning om, at aktionærer bosiddende i andre landsdele eller i andre lande vil have fordel af, at en generalforsamling afholdes elektronisk, følger det nu af selskabslovens 77, at et blokerende mindretal ikke længere kan hindre indførelsen af en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Alle aktieselskaber kan således fremover med sædvanlig vedtægtsmajoritet beslutte at indføre fuldstændig elektronisk generalforsamling. 4. Indkaldelse til generalforsamling Kompetencen til at indkalde til generalforsamlinger ligger fremover hos det centrale ledelsesorgan, der også tilrettelægger generalforsamlingen, jf. selskabslovens 93, stk Indkaldelsesmåde Børsnoterede selskaber skal allerede i dag offentliggøre deres generalforsamlingsindkaldelse(4). Selskabsloven fastslår i 95, stk. 4, at uanset hvordan indkaldelsen i øvrigt foretages, skal indkaldelsen fremover offentliggøres via selskabets hjemmeside, uden at aktionærerne må opkræves betaling herfor. Selskabet skal sikre, at indkaldelsen gøres tilgængelig et sted på hjemmesiden, hvor aktionærerne kan forventes at lede efter den. 4.2 Indkaldelsesvarsel Efter de hidtidige regler skulle indkaldelse ske tidligst fire uger og senest otte dage før generalforsamlingen, dog således at vedtægterne kunne forlænge otte-dages-fristen. For børsnoterede selskaber gælder det fremover i medfør af selskabslovens 94, stk. 2, at indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal foretages tid- Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 ligst fem uger og, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest tre uger før generalforsamlingen. Udskydes en generalforsamling mere end fire uger, skal der som hidtil finde fornyet indkaldelse sted. Den hidtidige bestemmelse om, at en vedtægtsændring, der ifølge vedtægterne skal vedtages på to generalforsamlinger, ikke må indkaldes, før den første er afholdt, og at det i indkaldelsen skal angives, hvilken beslutning den første generalforsamling har truffet, findes ikke længere. De ændrede regler for indkaldelsesvarsel må forventes at føre til, at en lang række selskabsvedtægter skal ændres. 4.3 Indkaldelsens indhold En indkaldelse skal som hidtil indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Aktionærrettighedsdirektivet foreskriver herudover en række oplysninger, som børsnoterede selskabers indkaldelser som minimum skal indeholde, og implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet i selskabsloven indebærer således, at børsnoterede selskabers indkaldelse i medfør af selskabslovens 97 fremover som minimum skal indeholde følgende yderligere oplysninger: 1. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. 2. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, herunder aktionærernes ret til at stille spørgsmål og en eventuel frist herfor, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt og de formularer, der skal anvendes i den forbindelse, og en angivelse af, hvilke kommunikationsmidler selskabet accepterer i forbindelse med elektronisk meddelelse om udpegelse af fuldmægtige og procedurerne for stemmeafgivelse pr. brev eller ad elektronisk vej. 3. Registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. 4. Angivelse af den internetadresse, hvor oplysninger om indkaldelsen til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen, de fuldstændige beslutningsforslag og eventuelle formularer til brug for generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige. 5. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås. Alle aktieselskaber skal senest to uger før generalforsamlingen gøre dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport tilgængelig til eftersyn for aktionærerne. Der stilles med selskabsloven ikke længere krav om, at selskabet skal fremlægge dokumenterne for aktionærerne på selskabets kontor, og det enkelte selskab kan derfor fremover selv bestemme, hvordan dokumenterne gøres tilgængelige for aktionærerne. Selskabsloven gør endvidere op med det hidtidige krav om, at selskabet skal sende dokumenterne til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Som noget nyt skal børsnoterede selskaber i medfør af selskabslovens 99 i en sammenhængende periode begyndende senest tre uger forud for datoen for generalforsamlingen, inklusive dagen for dens afholdelse, på sin hjemmeside gøre en række oplysninger tilgængelige for sine aktionærer, herunder indkaldelsen til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen, de fuldstændige beslutningsforslag og eventuelle formularer til brug for generalforsamlingen. 5. Generalforsamlingens afholdelse 5.1 Sprog Det har hidtil været forudsat, at generalforsamlinger i danske aktieselskaber afholdes på dansk, og at selskabets dokumenter udfærdiges på dansk (eller norsk eller svensk), eventuelt i form af en autoriseret oversættelse. Ud fra en betragtning om at generalforsamlingen er begrundet i et hensyn til aktionærerne, og at det må stå disse frit for eksempelvis at afholde en engelsksproget generalforsamling, indeholder selskabsloven i 100 nye bestemmelser om aktionærernes ret til at beslutte, på hvilket sprog generalforsamlingen skal afholdes. For alle aktieselskaber kan svensk, norsk og engelsk - uden samtidig mulighed for simultantolkning til og fra dansk - således fremover besluttes som generalforsamlingssprog ved simpelt flertal. Andre sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk kan besluttes ved 9/10 flertal, idet aktionærer, der modsætter sig beslutningen, kan kræve sig indløst af selskabet. Afholdelse af generalforsamlinger på engelsk vil være særlig oplagt for børsnoterede selskaber med mange udenlandske aktionærer. Det følger af selskabslovens 29, at det skal fremgå af vedtægterne, hvis generalforsamlingen kan eller skal afholdes på et andet sprog end dansk. Afholdelse af generalforsamling på et andet sprog end dansk, men med simultantolkning til dansk, vil i overensstemmelse med hidtidig praksis blive anset som en generalforsamling afholdt på dansk. Er der truffet beslutning om, at generalforsamlingen afholdes på et andet sprog end dansk, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal beslutte, at generalforsamlingen fremover igen skal holdes på dansk. Selskabsdokumenter, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil fremover kunne indsendes på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Formålet med i øget omfang at tillade brug af engelsk er at gøre Danmark til et mere attraktivt valg, når udenlandske investorer og selskaber vurderer, hvor kapital og aktiviteter skal placeres. 5.2 Protokol Alle aktieselskaber skal allerede i dag føre en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Protokollen, eller en bekræftet udskrift heraf, skal senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres tilgængelig for aktionærerne. For at øge fleksibiliteten er det fremover op til selskabet selv at afgøre, hvordan udskriften gøres tilgængelig for aktionærerne, og der er således ikke krav om, at protokollen gøres tilgængelig på selskabets kontor. Som hidtil har aktionærerne ikke krav på at få protokollen eller en udskift heraf tilsendt, men har alene krav på at få dokumentet til gennemlæsning. Som noget nyt gælder det fremover i medfør af selskabslovens 101, stk. 5, at beslutninger truffet på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber for hver beslutning som minimum skal fastslå 1. hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, 2. den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, 3. det samlede antal gyldige stemmer, 4. antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag, og 5. når det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Ønsker ingen af aktionærerne i det børsnoterede selskab en fuldstændig redegørelse for afstemningen, følger det af selskabslovens 101, stk. 6, at det kun er nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet med henblik på at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal det børsnoterede selskab i medfør af selskabslovens 101, stk. 7, offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 5.3 Afstemninger Selskabsloven viderefører den gældende hovedregel om, at afgørelser på generalforsamlinger i alle aktieselskaber træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre loven eller vedtægterne bestemmer andet. Simpelt flertal for en beslutning er ved for/imod-afgørelser, at der afgives flere stemmer for end imod. Der kræves fortsat kvalificeret majoritet ved alle vedtægtsændringer, og vedtægterne kan i andre tilfælde stille vedtagelseskrav, der går ud over simpel majoritet. Det tydeliggøres i selskabslovens 105, at et forslag ikke er vedtaget, når stemmerne står lige. Derudover præciseres det, at personvalg afgøres ved relativ, simpelt stemmeflertal, hvilket betyder, at den person, der har fået de fleste stemmer i forhold til de stemmer, som de andre kandidater har fået, er valgt. Tilsvarende gør sig gældende ved eventuelle andre beslutninger, hvor aktionærerne på tilsvarende vis skal vælge mellem flere valgmuligheder ved én afstemning. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Det præciseres, at der er tale om en deklaratorisk bestemmelse, som kan fraviges i vedtægterne. Fravigelsen kan dog kun ske til en strengere majoritet. Ud fra et ønske om at øge fleksibiliteten for aktionærerne og dermed fremme aktivt ejerskab gives der med bestemmelsen i selskabslovens 104, stk. 2, mulighed for, at aktionærer i alle aktieselskaber kan vælge at stemme pr. brev, inden generalforsamlingen afholdes. Skriftlig stemmeafgivelse må kun underlægges de krav og begrænsninger, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionærerne, og kun for så vidt de står i rimeligt forhold til dette mål. Aktionæren anses for at have stemt om de pågældende forhold, når selskabet modtager brevstemmen, og stemmen kan således ikke tilbagekaldes efter dette tidspunkt. Herved adskiller en brevstemme sig fra en fuldmagt, der kan tilbagekaldes helt frem til det tidspunkt, hvor fuldmægtigen på generalforsamlingen gør brug af fuldmagten. Generelt indeholder selskabsloven en række nye begreber, som det enkelte selskab forudsættes at kende. For så vidt angår generalforsamlinger indføres der en række nye regler, herunder ændrede indkaldelsesvarsler og særlige krav til indkaldelsens indhold og offentliggørelse af oplysninger på selskabets hjemmeside. Der indføres tillige en række nye muligheder, herunder at fuldmagter til andre end selskabets ledelse kan gives uden tidsbegrænsning, og at svensk, norsk og engelsk kan besluttes som generalforsamlingssprog ved simpelt flertal, mens andre sprog kan besluttes ved 9/10 flertal. Det enkelte selskab bør hurtigst muligt danne sig et overblik over de nye regler med henblik på forberedelserne til det kommende års generalforsamling. Samtidig bør det enkelte selskab - eventuelt sammen med sine rådgivere - overveje, i hvilket omfang selskabsloven skaber behov for ændringer i selskabets vedtægter. 6. Indløsningsret Som nævnt ovenfor udvides den hidtidige adgang for en aktionær til at forlange sig indløst i selskabslovens 110, stk. 1, til fremover også at gælde i tilfælde, hvor det besluttes, at generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Adgangen til indløsning gælder fremover også den nye bestemmelse i selskabsloven om beslutninger om vedtægtsændring, hvorved der indføres et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk for dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, der er til selskabets interne brug (interne dokumenter). Det følger af selskabslovens 110, stk. 3, at selskabet ved indløsning køber de pågældendes aktier til en pris, der svarer til aktiernes værdi. Hersker der uenighed om prisen, fastsættes denne af skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted. Omkostningerne til skønsmændene bæres af den aktionær, som ønsker skønsmændenes vurdering foretaget, men kan pålægges selskabet, såfremt skønsmændenes vurdering afviger fra den af selskabet foreslåede pris og enten helt eller overvejende lægges til grund. Skønsmændenes afgørelse kan af begge parter indbringes for retten. Sag herom må være anlagt senest tre måneder efter modtagelsen af skønsmændenes erklæring. 7. Afrunding Selskabsloven åbner op for større frihed under ansvar for danske selskaber og deres ledelse og har bragt den danske selskabslovgivning på niveau med de fremmeste i EU. Centralt for den nye selskabslov står aktionærernes ret til at indrette selskabet efter behov, hvilket i kombination med adgang til it og en betydelig fleksibilitet giver en meget moderne lov. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 Noter (1) Betænkning nr fra november 2008 (2) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (3) Jf. punkt i børsens regler for udstedere af aktier af 1. juli 2009 (4) Jf. punkt i børsens regler for udstedere af aktier af 1. juli 2009 Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 5

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S V E D T Æ G T E R for GYLDENDAL A/S Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 18. april 2013 Første

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S Side 1 af 12 Head Office Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S 1 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er BRØDRENE HARTMANN A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Den nye lovgivnings betydning for afholdelse af generalforsamlinger. Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel

Den nye lovgivnings betydning for afholdelse af generalforsamlinger. Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel Den nye lovgivnings betydning for afholdelse af generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel 01. Disposition 01. Disposotion Disposition 1. Disposition 2. Selskabsloven nye emner, begreber og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton

Læs mere