Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov"

Transkript

1 Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed fremover skal forberede og afholde deres generalforsamlinger. For alle aktieselskaber, herunder de børsnoterede, gælder det fremover blandt andet, at en aktionær har krav på at få et forslag optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, hvis forslaget stilles mindst seks uger før generalforsamlingens afholdelse, at svensk, norsk og engelsk kan besluttes som generalforsamlingssprog ved simpelt flertal, mens andre sprog kan besluttes ved 9/10 flertal, og at en fuldmagt kan gives uden tidsbegrænsning, hvis den gives til andre end selskabets ledelse. Særligt for børsnoterede aktieselskaber gælder det fremover blandt andet, at alle generalforsamlinger skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingen, at der stilles særlige indholdsmæssige krav til indkaldelsen til ordinær generalforsamling, og at der indføres en såkaldt registreringsdato, der fastsætter, hvornår en aktionær har ret til at deltage i en generalforsamling og stemme på sine aktier. Af advokat Margit Rørdam, Gorrissen Federspiel Kierkegaard 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsatte i oktober 2006 "Udvalget til Modernisering af Selskabsretten", der fik til formål at udarbejde en betænkning om modernisering af den danske aktie- og anpartsselskabslovgivning. Resultatet af dette arbejde blev offentliggjort den 26. november 2008 i en 1270-sider lang betænkning om modernisering af selskabsretten(1). Efter en relativ kort høringsperiode og med enkelte ændringer og justeringer fremsatte økonomi- og erhvervsm inisteren den 25. marts 2009 med udgangspunkt i udvalgets udkast et forslag til en ny lov om aktie- og anpartsselskaber ("selskabsloven"), der samler aktie- og anpartsselskabsloven og indeholder liberaliseringer på flere områder. Formålet var samtidig at implementere det såkaldte aktionærrettighedsdirektiv(2), der stiller en lang række krav til udøvelse af aktionærrettigheder i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Selskabsloven med tilhørende ændringsforslag blev vedtaget af Folketinget den 29. maj 2009 (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Det er overladt til økonomi- og erhvervsministeren at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, og der er lagt op til, at der kan fastsættes særlige overgangsordninger. Visse dele af selskabsloven, herunder de ændringer, der gennemfører aktionærrettighedsdirektivet, forudsættes at træde i kraft senest den 3. august 2009, hvor direktivet skal være implementeret i dansk ret. Størstedelen af lovens bestemmelser forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2009/2010, mens andre ændringer forventes at træde i kraft, når den nødvendige udvikling af Erhvervsog Selskabsstyrelsens it-systemer er på plads. I denne artikel fokuseres på de væsentligste konsekvenser, som selskabsloven vil få for forberedelsen og afholdelsen af generalforsamlinger i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, det vil sige på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på Dansk AMP A/S. Bestemmelserne om generalforsamlinger er samlet i selskabslovens kapitel Generalforsamlingen som beslutningsorgan 2.1 Aktionærernes beslutningsret For aktieselskabers vedkommende er generalforsamlingen det sted, hvor aktionærerne udøver deres indflydelse. Her udpeger aktionærerne det øverste ledelsesorgan og stemmer om selskabets væsentlige anliggender. Enhver aktionær har ret til at give møde og tage ordet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afvikles som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, hvor aktionæren kan møde selv, eller ved en fuldmægtig, som kan være en fysisk eller juridisk person. Sker møde ved en fuldmægtig, skal denne fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets ledelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Den hidtidige regel om, at en fuldmagt maksimalt kan gives for en periode på 12 måneder, er nu lempet, idet det nu følger af selskabslovens 80, stk. 4, at en fuldmagt fremover kan gives uden tidsbegrænsning, hvis den gives til andre end selskabets ledelse. For børsnoterede selskaber følger det nu udtrykkeligt af selskabslovens 80, stk. 5, at udpegelsen af en fuldmægtig kun må være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionæren og fuldmægtigen samt sikre, at indholdet af stemmeinstrukserne verificeres, og kun i et omfang hvor de står i et rimeligt forhold til disse mål. Udøvelsen af aktionærens rettigheder gennem en fuldmægtig kan ikke begrænses på anden måde, end hvad der følger af selskabsloven. Eksempelvis kan vedtægterne ikke fastsætte stemmeretsbegrænsninger for en fuldmagtshaver, ligesom fuldmagtshaver ikke vil kunne gives en bedre position, end fuldmagtsgiver selv har. Allerede i dag kan en aktionær, der ikke mener sig i stand til selv at fremføre sine synspunkter på generalforsamlingen, møde sammen med en advokat eller en anden rådgiver, der for eksempel på grund af sagkundskab kan varetage aktionærens interesser bedre end aktionæren selv. Med selskabslovens 81 udvides denne ret, så det fremover både er aktionæren selv og dennes fuldmægtig, der har ret til at møde med en rådgiver. 2.2 Aktionærernes møde- og stemmeret I henhold til den hidtidige kupregel i aktieselskabsloven kunne vedtægterne for så vidt angår navneaktier bestemme, at en aktionær, som havde erhvervet aktier ved overdragelse, skulle være noteret i aktiebogen eller have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på det tidspunkt, hvor indkaldelse til generalforsamling fandt sted, for at være stemmeberettiget på den pågældende generalforsamling. Bestemmelsen har ofte givet anledning til problemer for udenlandske investorer i børsnoterede selskaber, der i flere tilfælde i praksis er blevet afvist på grund af for sen navnenotering. For børsnoterede selskaber indfører selskabsloven i 84 en såkaldt registreringsdato, der fastsætter, hvornår en aktionær har ret til at deltage i en generalforsamling og stemme på sine aktier. Registreringsdatoen er dermed - både for navneaktier og ihændehaveraktier - skæringsdag for, hvem der kan deltage og stemme på generalforsamlingen, og i hvilket omfang dette kan ske. Afståelser eller erhvervelser foretaget efter registreringsdatoen påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen. I praksis vil dette kunne påvirke efterspørgslen og/eller prisen på aktien, hvorfor handler med større aktieposter formentlig fremover ofte vil blive suppleret med en aftale om, at overdrageren møder op på generalforsamlingen og stemmer på en bestemt måde, alternativt at erhververen får en blankofuldmagt fra overdrageren. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 For børsnoterede selskaber fastsættes aktionærens ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til sine aktier i forhold til de aktier, den pågældende aktionær besidder en uge før generalforsamlingen, og vedtægterne kan ikke bestemme en anden dato. Kun aktionærer, der er registreret på denne dato, har ret til at møde frem og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er dermed det tidspunkt, hvor aktionærernes retsstilling låses fast, hvilket skaber klarhed både for aktionærerne og for selskabets ledelse, der skal tilrettelægge generalforsamlingen. 2.3 Dagsorden og forslagsret Enhver aktionær har ret til at få et emne optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling. De hidtidige regler i aktieselskabsloven har ikke indeholdt en frist for aktionærerne for indgivelse af forslag til generalforsamlingen, og aktionærerne har derfor ikke med sikkerhed kunne vide, inden for hvilken frist forslag skulle indleveres. For alle aktieselskaber gælder det fremover i medfør af selskabslovens 90, stk. 2, at en aktionær har krav på at få et emne optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, hvis forslaget stilles skriftligt over for det centrale ledelsesorgan mindst seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør det centrale ledelsesorgan, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Samtidig er der i selskabslovens 90, stk. 3, indført krav om, at børsnoterede selskaber mindst otte uger før den ordinære generalforsamling skal offentliggøre, hvornår generalforsamlingen påtænkes afholdt samt det seneste tidspunkt for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen, medmindre begge tidspunkter fremgår af vedtægterne. Formålet hermed er at sikre aktionærerne en rimelig periode til at forberede sig og indsende eventuelle emner til dagsordenen. En angivelse i vedtægterne om eksempelvis, at generalforsamlingen afholdes den første mandag i april, forbundet med en angivelse af seneste tidspunkt for fremsættelse af krav om optagelse af emner på dagsorden, er tilstrækkelig. Opstår der, efter at datoerne er offentliggjort, behov for at skubbe afholdelsen af generalforsamlingen for eksempel på grund af sygdom eller manglende lokaler, må aktionærernes mulighed for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen ikke forringes. Der stilles som udgangspunkt ikke krav om en fornyet offentliggørelse af datoerne. Et selskab, der har aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, skal allerede i dag(3) offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde de forventede datoer for offentliggørelse af selskabets regnskabsmeddelelser og for afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling. Finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Såfremt der efterfølgende opstår behov for at ændre på datoerne, herunder på generalforsamlingsdatoen, skal selskabet - gerne senest en uge før den oprindelige dato - offentliggøre en ny dato for offentliggørelse. Børsnoterede selskaber kan således fremover med fordel supplere oplysningerne i finanskalenderen med en angivelse af det seneste tidspunkt for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen. 2.4 Ekstraordinær generalforsamling Hidtil har et aktieselskab været forpligtet til at afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis selskabets bestyrelse, revisor eller repræsentantskab har fundet det hensigtsmæssigt. Endvidere har aktionærer, der ejede 10% af aktiekapitalen eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, skriftligt kunne forlange et bestemt emne behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Som følge af den ny terminologi i selskabsloven er det i medfør af selskabslovens 89 fremover for alle aktieselskabers vedkommende tillagt det centrale ledelsesorgan, tilsynsrådet eller den generalforsamlingsvalgte revisor at forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. For så vidt angår revisors mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er det præciseret, at det kun er den generalforsamlingsvalgte revisor, som er valgt til at revidere årsrapporten, der kan indkalde generalforsamlingen. Det nye tilsynsråd overtager repræsentantskabets rolle, og repræsentantskabet kan ikke længere indkalde generalforsamlingen. Et selskab, der ikke vælger et tostrenget ledelsessystem, men som desuagtet ønsker at have et repræsentantskab, skal i vedtægterne fastlægge repræsentantskabets eventuelle ret til at forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Selskabsloven har for alle aktieselskaber nedsat grænsen for en aktionærs ret til at forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Fremover kan aktionærer, der ejer 5% af selskabets kapital eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, eller som er tillagt ret hertil i vedtægterne, skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes som hidtil, senest to uger efter at det er forlangt. 3. Elektronisk generalforsamling Der er tale om en delvis elektronisk generalforsamling, hvis aktionærerne som supplement til den traditionelle generalforsamling, hvor der sker fysisk fremmøde, får mulighed for at deltage elektronisk, herunder at afgive stemmer, uden at være til stede fysisk. Kompetencen til at beslutte at afholde en delvis elektronisk generalforsamling er både før og efter selskabsloven tillagt selskabets bestyrelse. Der foreligger en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning om at indføre en fuldstændig elektronisk generalforsamling har hidtil krævet vedtægtsændringsflertal (det vil sige mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital), samt at aktionærer, der repræsenterer 25% af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen. Ud fra en betragtning om, at aktionærer bosiddende i andre landsdele eller i andre lande vil have fordel af, at en generalforsamling afholdes elektronisk, følger det nu af selskabslovens 77, at et blokerende mindretal ikke længere kan hindre indførelsen af en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Alle aktieselskaber kan således fremover med sædvanlig vedtægtsmajoritet beslutte at indføre fuldstændig elektronisk generalforsamling. 4. Indkaldelse til generalforsamling Kompetencen til at indkalde til generalforsamlinger ligger fremover hos det centrale ledelsesorgan, der også tilrettelægger generalforsamlingen, jf. selskabslovens 93, stk Indkaldelsesmåde Børsnoterede selskaber skal allerede i dag offentliggøre deres generalforsamlingsindkaldelse(4). Selskabsloven fastslår i 95, stk. 4, at uanset hvordan indkaldelsen i øvrigt foretages, skal indkaldelsen fremover offentliggøres via selskabets hjemmeside, uden at aktionærerne må opkræves betaling herfor. Selskabet skal sikre, at indkaldelsen gøres tilgængelig et sted på hjemmesiden, hvor aktionærerne kan forventes at lede efter den. 4.2 Indkaldelsesvarsel Efter de hidtidige regler skulle indkaldelse ske tidligst fire uger og senest otte dage før generalforsamlingen, dog således at vedtægterne kunne forlænge otte-dages-fristen. For børsnoterede selskaber gælder det fremover i medfør af selskabslovens 94, stk. 2, at indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal foretages tid- Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 ligst fem uger og, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest tre uger før generalforsamlingen. Udskydes en generalforsamling mere end fire uger, skal der som hidtil finde fornyet indkaldelse sted. Den hidtidige bestemmelse om, at en vedtægtsændring, der ifølge vedtægterne skal vedtages på to generalforsamlinger, ikke må indkaldes, før den første er afholdt, og at det i indkaldelsen skal angives, hvilken beslutning den første generalforsamling har truffet, findes ikke længere. De ændrede regler for indkaldelsesvarsel må forventes at føre til, at en lang række selskabsvedtægter skal ændres. 4.3 Indkaldelsens indhold En indkaldelse skal som hidtil indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Aktionærrettighedsdirektivet foreskriver herudover en række oplysninger, som børsnoterede selskabers indkaldelser som minimum skal indeholde, og implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet i selskabsloven indebærer således, at børsnoterede selskabers indkaldelse i medfør af selskabslovens 97 fremover som minimum skal indeholde følgende yderligere oplysninger: 1. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. 2. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, herunder aktionærernes ret til at stille spørgsmål og en eventuel frist herfor, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt og de formularer, der skal anvendes i den forbindelse, og en angivelse af, hvilke kommunikationsmidler selskabet accepterer i forbindelse med elektronisk meddelelse om udpegelse af fuldmægtige og procedurerne for stemmeafgivelse pr. brev eller ad elektronisk vej. 3. Registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. 4. Angivelse af den internetadresse, hvor oplysninger om indkaldelsen til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen, de fuldstændige beslutningsforslag og eventuelle formularer til brug for generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige. 5. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås. Alle aktieselskaber skal senest to uger før generalforsamlingen gøre dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport tilgængelig til eftersyn for aktionærerne. Der stilles med selskabsloven ikke længere krav om, at selskabet skal fremlægge dokumenterne for aktionærerne på selskabets kontor, og det enkelte selskab kan derfor fremover selv bestemme, hvordan dokumenterne gøres tilgængelige for aktionærerne. Selskabsloven gør endvidere op med det hidtidige krav om, at selskabet skal sende dokumenterne til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Som noget nyt skal børsnoterede selskaber i medfør af selskabslovens 99 i en sammenhængende periode begyndende senest tre uger forud for datoen for generalforsamlingen, inklusive dagen for dens afholdelse, på sin hjemmeside gøre en række oplysninger tilgængelige for sine aktionærer, herunder indkaldelsen til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen, de fuldstændige beslutningsforslag og eventuelle formularer til brug for generalforsamlingen. 5. Generalforsamlingens afholdelse 5.1 Sprog Det har hidtil været forudsat, at generalforsamlinger i danske aktieselskaber afholdes på dansk, og at selskabets dokumenter udfærdiges på dansk (eller norsk eller svensk), eventuelt i form af en autoriseret oversættelse. Ud fra en betragtning om at generalforsamlingen er begrundet i et hensyn til aktionærerne, og at det må stå disse frit for eksempelvis at afholde en engelsksproget generalforsamling, indeholder selskabsloven i 100 nye bestemmelser om aktionærernes ret til at beslutte, på hvilket sprog generalforsamlingen skal afholdes. For alle aktieselskaber kan svensk, norsk og engelsk - uden samtidig mulighed for simultantolkning til og fra dansk - således fremover besluttes som generalforsamlingssprog ved simpelt flertal. Andre sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk kan besluttes ved 9/10 flertal, idet aktionærer, der modsætter sig beslutningen, kan kræve sig indløst af selskabet. Afholdelse af generalforsamlinger på engelsk vil være særlig oplagt for børsnoterede selskaber med mange udenlandske aktionærer. Det følger af selskabslovens 29, at det skal fremgå af vedtægterne, hvis generalforsamlingen kan eller skal afholdes på et andet sprog end dansk. Afholdelse af generalforsamling på et andet sprog end dansk, men med simultantolkning til dansk, vil i overensstemmelse med hidtidig praksis blive anset som en generalforsamling afholdt på dansk. Er der truffet beslutning om, at generalforsamlingen afholdes på et andet sprog end dansk, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal beslutte, at generalforsamlingen fremover igen skal holdes på dansk. Selskabsdokumenter, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil fremover kunne indsendes på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Formålet med i øget omfang at tillade brug af engelsk er at gøre Danmark til et mere attraktivt valg, når udenlandske investorer og selskaber vurderer, hvor kapital og aktiviteter skal placeres. 5.2 Protokol Alle aktieselskaber skal allerede i dag føre en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Protokollen, eller en bekræftet udskrift heraf, skal senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres tilgængelig for aktionærerne. For at øge fleksibiliteten er det fremover op til selskabet selv at afgøre, hvordan udskriften gøres tilgængelig for aktionærerne, og der er således ikke krav om, at protokollen gøres tilgængelig på selskabets kontor. Som hidtil har aktionærerne ikke krav på at få protokollen eller en udskift heraf tilsendt, men har alene krav på at få dokumentet til gennemlæsning. Som noget nyt gælder det fremover i medfør af selskabslovens 101, stk. 5, at beslutninger truffet på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber for hver beslutning som minimum skal fastslå 1. hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, 2. den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, 3. det samlede antal gyldige stemmer, 4. antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag, og 5. når det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Ønsker ingen af aktionærerne i det børsnoterede selskab en fuldstændig redegørelse for afstemningen, følger det af selskabslovens 101, stk. 6, at det kun er nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet med henblik på at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal det børsnoterede selskab i medfør af selskabslovens 101, stk. 7, offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 5.3 Afstemninger Selskabsloven viderefører den gældende hovedregel om, at afgørelser på generalforsamlinger i alle aktieselskaber træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre loven eller vedtægterne bestemmer andet. Simpelt flertal for en beslutning er ved for/imod-afgørelser, at der afgives flere stemmer for end imod. Der kræves fortsat kvalificeret majoritet ved alle vedtægtsændringer, og vedtægterne kan i andre tilfælde stille vedtagelseskrav, der går ud over simpel majoritet. Det tydeliggøres i selskabslovens 105, at et forslag ikke er vedtaget, når stemmerne står lige. Derudover præciseres det, at personvalg afgøres ved relativ, simpelt stemmeflertal, hvilket betyder, at den person, der har fået de fleste stemmer i forhold til de stemmer, som de andre kandidater har fået, er valgt. Tilsvarende gør sig gældende ved eventuelle andre beslutninger, hvor aktionærerne på tilsvarende vis skal vælge mellem flere valgmuligheder ved én afstemning. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Det præciseres, at der er tale om en deklaratorisk bestemmelse, som kan fraviges i vedtægterne. Fravigelsen kan dog kun ske til en strengere majoritet. Ud fra et ønske om at øge fleksibiliteten for aktionærerne og dermed fremme aktivt ejerskab gives der med bestemmelsen i selskabslovens 104, stk. 2, mulighed for, at aktionærer i alle aktieselskaber kan vælge at stemme pr. brev, inden generalforsamlingen afholdes. Skriftlig stemmeafgivelse må kun underlægges de krav og begrænsninger, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionærerne, og kun for så vidt de står i rimeligt forhold til dette mål. Aktionæren anses for at have stemt om de pågældende forhold, når selskabet modtager brevstemmen, og stemmen kan således ikke tilbagekaldes efter dette tidspunkt. Herved adskiller en brevstemme sig fra en fuldmagt, der kan tilbagekaldes helt frem til det tidspunkt, hvor fuldmægtigen på generalforsamlingen gør brug af fuldmagten. Generelt indeholder selskabsloven en række nye begreber, som det enkelte selskab forudsættes at kende. For så vidt angår generalforsamlinger indføres der en række nye regler, herunder ændrede indkaldelsesvarsler og særlige krav til indkaldelsens indhold og offentliggørelse af oplysninger på selskabets hjemmeside. Der indføres tillige en række nye muligheder, herunder at fuldmagter til andre end selskabets ledelse kan gives uden tidsbegrænsning, og at svensk, norsk og engelsk kan besluttes som generalforsamlingssprog ved simpelt flertal, mens andre sprog kan besluttes ved 9/10 flertal. Det enkelte selskab bør hurtigst muligt danne sig et overblik over de nye regler med henblik på forberedelserne til det kommende års generalforsamling. Samtidig bør det enkelte selskab - eventuelt sammen med sine rådgivere - overveje, i hvilket omfang selskabsloven skaber behov for ændringer i selskabets vedtægter. 6. Indløsningsret Som nævnt ovenfor udvides den hidtidige adgang for en aktionær til at forlange sig indløst i selskabslovens 110, stk. 1, til fremover også at gælde i tilfælde, hvor det besluttes, at generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Adgangen til indløsning gælder fremover også den nye bestemmelse i selskabsloven om beslutninger om vedtægtsændring, hvorved der indføres et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk for dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, der er til selskabets interne brug (interne dokumenter). Det følger af selskabslovens 110, stk. 3, at selskabet ved indløsning køber de pågældendes aktier til en pris, der svarer til aktiernes værdi. Hersker der uenighed om prisen, fastsættes denne af skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted. Omkostningerne til skønsmændene bæres af den aktionær, som ønsker skønsmændenes vurdering foretaget, men kan pålægges selskabet, såfremt skønsmændenes vurdering afviger fra den af selskabet foreslåede pris og enten helt eller overvejende lægges til grund. Skønsmændenes afgørelse kan af begge parter indbringes for retten. Sag herom må være anlagt senest tre måneder efter modtagelsen af skønsmændenes erklæring. 7. Afrunding Selskabsloven åbner op for større frihed under ansvar for danske selskaber og deres ledelse og har bragt den danske selskabslovgivning på niveau med de fremmeste i EU. Centralt for den nye selskabslov står aktionærernes ret til at indrette selskabet efter behov, hvilket i kombination med adgang til it og en betydelig fleksibilitet giver en meget moderne lov. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 Noter (1) Betænkning nr fra november 2008 (2) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (3) Jf. punkt i børsens regler for udstedere af aktier af 1. juli 2009 (4) Jf. punkt i børsens regler for udstedere af aktier af 1. juli 2009 Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 5

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere