esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007"

Transkript

1 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

2

3 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgivers rolle på First North. Godkendt rådgiver har rådgivet selskabet i forbindelse med selskabets aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har selskabets ledelse udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse, som selskabet er ansvarlig for. Den Godkendte Rådgiver har gennemgået virksomhedsbeskrivelsen-prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af selskabet. Den Godkendte Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af denne virksomhedsbeskrivelse. Den Godkendte Rådgiver hjælper selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at selskabets aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med selskabets bestyrelse og direktion herunder eventuelt delta-gelse på bestyrelsesmøder i det omfang det skønnes relevant. At gennemgå meddelelser fra selska-bet inden offentliggørelse uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North samt opdatering af selskabet om dets forpligtelser på First North. Den Godkendte rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som Den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at Den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efter-prøve informationer om esoft systems. Vigtig information før investering på First North. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North, være mere begrænset end ved investeringer i børsnoterede aktier. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 4 1. INTRODUKTION 10 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Ledelsens erklæring Juridisk rådgivers erklæring Vurdering af forhold omkring immaterielle rettigheder - IPR Revisors erklæring Årsrapporterne Prospektet Det udførte arbejde Konklusion Erklæring afgivet af esoft systems revisor på fremskrivning af finansielle oplysninger De udførte undersøgelser Konklusion Supplerende oplysninger Dahl-Sørensen & Partner, Virksomhedsmæglere A/S erklæring RESUMÉ (EXECUTIVE SUMMARY) Selskabet Risikofaktorer Finanskalender Udbuddet RISIKOFAKTORER Selskabsspecifikke risici Aftaler og samarbejder Personale Kundeafhængighed Konkurrence Prissætning Teknologisk udvikling Internationalisering Erstatninger og forsikringsforhold Optagelse af Selskabets aktier til handel på First North Mulig fremtidig kapitaludvidelse Valutarisiko SELSKABSOPLYSNINGER Historik og udvikling om esoft systems Entrepreneur of The Year Internationaliseringen Kritiske perioder Stamdata og øvrige selskabsoplysninger Esoft systems Ejerforhold Koncernstruktur ved aktieemissionen og optagelse på First North Esoft systems a/s Esoft a/s Dplan ApS Esoft Frankrig 34

5 4.4.5 Esoft Sverige Esoft Vietnam Andre esoft selskaber Bestyrelse, direktion, og ledergruppe Organisationen Bestyrelsesmedlemmer Direktion Ledergruppe Erklæring om interessekonflikter Resumé af vedtægternes bestemmelser vedrørende bestyrelse og direktion Vederlag til Bestyrelse, Direktion og ledende medarbejdere Erklæring om tidligere levned God selskabsledelse Kommunikation med aktionærerne Medarbejdere Medarbejderstaben generelt Aflønningsformer Warrantprogram Markedsværdi Warrantprogram Ledelsens gennemgang af finansielle forhold Finanlsiel præsentation Indtægtskriterium Driftsresultater Driftskapital Kapitalisering og gældssituation Pengestrømme Anlægsaktiver Inflation Valutaudsving Andet Regnskabets nøgletal Regnskabsoplysninger FORRETNINGSOVERSIGT Mission, Vision og Værdier Mission Vision Forretningsstrategi Kerneværdier Danida og Vietnam Selskabets målsætning og strategi Overordnet målsætning Budget forløb frem til 2010/ Budget 2006/ Budget 2007/ Prognoser 2008/ / Markedsdefinition Produktbeskrivelse Fotoydelser 67 5

6 Online-ydelser Kreative Ydelser Markedsføringssystem Innovation i esoft systems Produktion og Produktudvikling Projektafdelingen Internationalisering af produktionen Varemærker MARKEDSBESKRIVELSE Kundeforhold Internationalisering Frankrig Sverige Internationale resultater Samarbejdspartnere og leverandører Konkurrenter Markedet for ejendomshandel i Danmark Generel forventning til effekten af udviklingen i det danske ejendomsmarked Markedsføringsstrategi ØVRIGE OPLYSNINGER OM SELSKABET Esoft systems formål Selskabsdokumenter Væsentlige aftaler og samarbejder Transaktioner med nærtstående parter Forsikringsforhold Grunde og ejendomme Tvister Kapitalbesiddelser Revisor UDBUD Tegningskurs Bindende forhåndstegninger og tegningsgaranti Tegningsperiode Afgivelse af tegningsordre Tegning via Internettet Tegning via tegningsblanket Meddelelse om Udbuddets forløb Endelig tildeling Betalingsformidler Levering og betaling ISIN fondskode og symbol Tilbagekaldelse af udbuddet Handel med og afregning af aktier Tegningsprovision Market maker ordning mellem esoft systems og Fionia Bank A/S Provenu 90

7 9. ØVRIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED UDBUD Omkostninger i forbindelse med udbud Udvanding Formålet med udbuddet og anvendelse af provenu AKTIEKAPITAL OG AKTIONÆRFORHOLD Udvikling i aktiekapitalen Kapitalisering og gældssituation Aktionærstruktur Lock-up Udbytte Regelsæt mod insiderhandel Egne aktier Bemyndigelse Generalforsamling Oplysningspligt AKTIERNES RETTIGHEDER Aktiekapitalens størrelse Udbytte Stemmeret Omsættelighed Notering på navn Indløsning Ombytning Rettigheder Generalforsamlingsbeslutninger Finanskalender BESKATNING Skatteregler for privatpersoners investering Skatteregler for privatpersoners investering af pensionsmidler i aktier optaget til handel på First North Skatteregler for selskabers investeringer Investorer der ikke er hjemmehørende og ikke er fuldt skattepligtige i Danmark Beskatning af udbytte Afhændelse af aktier Aktieafgift/stempelafgift RÅDGIVERE 97 TEGNINGSORDRE bilag 7

8 8 esoft systems a s Vi gør det nemmere for ejendomsmæglere at få boliger i kommision og at sælge boliger

9 9

10 1. INTRODUKTION 10 Nærværende prospekt (herefter kaldet Prospekt eller Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et offentligt udbud (herefter kaldet Udbuddet )af stk. nye aktier i esoft systems a/s (herefter kaldet esoft systems eller Selskabet ), én aktie har en pålydende værdi af 1,00 DKK. Esoft systems aktier, såvel eksisterende som nye søges optaget til handel på OMX Københavns Fondsbørs alternative markedsplads First North (herefter kaldet First North ). Minimumstegningen udgør stk. aktier, svarende til tegningsgaranti udstedt af Fionia Bank A/S, se beskrivelse nedenfor. Før Udbuddet består esoft systems aktiekapital af stk. aktier a nominelt 1,00 DKK. Efter Udbuddet består esoft systems aktiekapital maksimalt af stk. aktier á nominelt 1,00 DKK. Der er truffet beslutning om at tilbyde Selskabets medar-bejdere et warrantprogram på i alt stk. aktier jf. afsnit Aktierne udbydes til en fast kurs på 20,00 DKK. pr. aktie, i perioden 12.marts 2007 kl. 09:00 til 23. marts 2007 kl. 16:00 begge dage inklusive eller indtil alle aktier er solgt, hvis dette skulle ske før udløbet af tegningsperioden. Tegningen afvikles i Værdipapircentralen den 30. marts 2007, der samtidig forventes at blive første handelsdag. Ved lukning før tegningsperiodens udløb, forventes både afviklingsdagen og første handelsdag fremrykket. Tegning kan ske via Internettet på esoft systems hjemmeside og der skal foretages en kontant indbetaling med Dankort i forbindelse med tegning af aktier. Selskabets hjemmeside indeholder vejledning i køb af aktier via Internettet. I forbindelse med tegning af aktier via Internettet vil køberne kunne udskrive en elektronisk bekræftelse på købet i form af et interimsbevis, der dokumenterer den indbetalte forudbetaling for de ønskede aktier, og køber vil så efterfølgende blive noteret i Selskabets aktiebog. Der vil ikke ske reduktion i disse tegninger selv ved overtegning af hele emissionen. Når målet for det maksimale tegningsbeløb, der kan tegnes via Internettet, er nået lukker Internethandelssystemet automatisk. Herefter vil det kun være muligt at gennemføre tegningen ved tegningsblanket, se nedenfor. Tegning kan ske ved at indlevere tegningsblanket til investors (aktiekøbers) kontoførende pengeinstitut, der noterer modtagelsestidspunktet på tegningsblanketten og videregiver denne til Fionia Bank A/S. Ordrer over DKK i kursværdi og ordrer til pensionsordninger skal ske på tegningsblanket, direkte til Fionia Bank A/S på fax Den samlede tegning via Internettet og via tegningsblanket opgøres hver dag kl. 16,00. Overstiger den samlede tegning det udbudte antal aktier, lukkes tegningen. Lukning af Udbuddet vil blive meddelt via First North og Selskabets hjemmeside. Tegning via Internettet kan dog lukke på et hvilket som helst tidspunkt på dagen, såfremt den reserverede pulje er solgt. Det tilstræbes, at investor vil modtage det i ordreafgivelsen nævnte antal aktier. Reduktion sker efter bestyrelsens frie skøn, idet ordrer under stk. aktier får 100 % af det tegnede beløb, mens tegninger over stk. aktier ved overtegning foretages reduktion. I forbindelse med Udbuddet har Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, afgivet en tegningsgaranti på i alt 10 MDKK, svarende til stk. aktier. Tegningsgarantien fra Fionia Bank A/S udgør samtidig minimumstegningen, hvilket medfører, at ansøgning om optagelse af esoft systems til handel på First North fastholdes uanset antal solgte aktier. Udbuddet gennemføres efter dansk lovgivning, og Prospektet er udarbejdet efter standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og efter bekendtgørelse nr. 306 af 28.april 2005 Bekendtgørelse om Prospekter for værdipapirer over samt, regelsæt for First North og Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29. april Potentielle investorer anmodes om at undersøge og vurdere risici, juridiske og skattemæssige forhold, inden beslutning om tegning af aktier foretages. Læs mere om esoft systems på Selskabets hjemmeside

11 ANSVAR OG ERKLÆRINGER 1.1 LEDELSENS ERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets forhold. Vi erklærer ligeledes, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. Budgettet og fremskrivningerne for esoft systems a/s for perioden 2006/ /11 er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger for Selskabet, der skønnes rimelige og realistiske. De indregnede forventninger til fremskrivningsperioden er efter ledelsens opfattelse realistiske, og fremskrivningerne giver således grundlag for en selvstændig bedømmelse af Selskabets mulige resultat og økonomiske stilling ved budgetperiodens udløb. Fremskrivningerne bygger i al væsentlighed på antagelser, der ligger uden for ledelsens kontrol, herunder en forsat betydelig efterspørgsel af produkter inden for Selskabets aktivitetsområde i såvel Danmark, som de udenlandske markeder, hvor Selskabet har til hensigt at etablere sig. Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de forventede og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige. Odense C, 23. februar 2007 Direktion: René Dines Hermand Adm.direktør esoft systems a/s Bestyrelsesformand: Poul Dines Direktør Dines Advisers Bestyrelsesmedlem: Henrik Lund-Nielsen Adm.direktør & bestyrelsesmedlem Gypsum Recycling International A/S 1.2 JURIDISK RÅDGIVERS ERKLÆRING Advokaterklæring Accura Advokataktieselskab ( Accura ) har ikke deltaget i udarbejdelse af Prospektet, men har gennemgået de i Prospektet indeholdte oplysninger omkring esoft systems selskabsretslige registreringsforhold, Selskabets aktiekapital og vedtægter og kan erklære, at disse oplysninger er i overensstemmelse med de foreliggende registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere har Accura assisteret esoft systems i forbindelse med optagelse af selskabets aktier til notering på First North, og således rådgivet omkring samt bistået ved udarbejdelse af obligatoriske regelsæt, regelsæt for selskabets handel med egne aktier, regelsæt for behandling af intern viden og regelsæt for handel med selskabets aktier. Hellerup, den 23. februar 2007 Accura Advokataktieselskab, CVR-nr Tuborg Boulevard 1, DK-2900 Hellerup Advokat Advokat Michael Vinther Karsten Pedersen 11

12 VURDERING AF FORHOLD OMKRING IMMATERIELLE RETTIGHEDER - IPR Indledning I forbindelse med den forestående ansøgning om optagelse af esoft systems a/s (i det følgende omtalt som Selskabet) aktier til handel på First North og Selskabets ansøgning vedrørende varemærkeregistrering af esoft systems logo i EU, er Zacco af esoft systems blevet anmodet om at foretage en vurdering af Selskabets situation i forhold til immaterielle rettigheder (IPR). Vurderingen af Selskabets situation etableres sædvanligvis ved at undersøge forholdene omkring: - Selskabets egne IPR til sikring af en vis eksklusivitet, og - andre parters IPR med henblik på at afdække risikoforhold i forbindelse med Selskabets frihed til at udføre produktion, salg og markedsføring. IPR omfatter myndighedsregulerede rettigheder, som for eksempel patenter og ansøgning om patent, varemærkeregistreringer og rettigheder etableret ved brug, såsom varemærker og ophavsret. Endvidere omfatter IPR aftaleforhold, der regulerer ejerforhold og licens til udnyttelse af IPR. Situationen Zacco er blevet orienteret om, at Selskabets forretningsgrundlag er baseret på at levere helt eller delvist automatiserede serviceydelser til elektronisk formidling af information, primært til ejendomsmæglerfirmaer og ejendomsmæglerkæder. Ved udførelse af serviceydelserne anvendes der software, som Selskabet har udviklet til formålet. Softwaren er udviklet af ansatte i Selskabet herunder ved anvendelse af software, der af Selskabet betragtes som open source software. Selskabet har oplyst, at det i Selskabets udvikling frem til i dag har været prioriteret at bruge ressourcer på udviklings- og driftsmæssige forhold ved at udvikle og levere helt eller delvist automatiserede serviceydelser til elektronisk formidling af information frem for at bruge ressourcer på at sikre Selskabets egne IPR og at afdække risikoforhold i forbindelse med virksomhedens frihed til at udføre produktion, salg og markedsføring. Selskabet har givet udtryk for, at den i sin videre udvikling vil tilstræbe en større grad af professionalisering ved løbende at overveje tiltag, der kan sikre Selskabets egne IPR og løbende at afdække risikoforhold i forbindelse med Selskabets frihed til at udføre produktion, salg og markedsføring. Vurdering Der er to forhold, der styrker Selskabets prioriteringer i forhold til IPR frem til nu. Det ene er, at Selskabet ifølge dens egne oplysninger primært leverer serviceydelser til det danske marked. På det danske marked er Selskabet i konkurrence med et antal identificerede konkurrenter, som ifølge ovennævnte undersøgelse ikke har etableret konfliktrelaterede registrerede rettigheder. Ud fra en strategi om at prioritere udviklings- og driftmæssige forhold virker Selskabets disposition fornuftig. Det andet er, at Selskabet har opnået sin position i kraft af sit automatiserede servicekoncept. Automatiseringen er etableret ved hjælp af software, som implementerer specifikke tekniske løsninger. Ifølge Selskabet selv vil Selskabet kunne erstatte disse specifikke tekniske løsninger med andre løsninger og stadigvæk kunne levere servicefunktioner. Da levering af serviceydelser som sådan ikke nyder en egentlig beskyttelse under dansk lovgivning, vurderes det at Selskabet med stor sandsynligvis ikke af konkurrenter vil kunne afskæres fra at realisere sin videre positive fremdrift. Det kan dog ikke udelukkes, at andre parter IPR vil kunne forhindre udnyttelse af specifik software, varemærker og/eller kommunikationsmateriale.

13 Konklusion I forhold til patenter og varemærker vurderer Zacco at Selskabet i forhold til sine identificerede konkurrenter har en position, som ikke er til hinder i at Selskabet kan opretholde en fortrinsstilling. Zacco vil anbefale, at virksomheden forholder sig til: - rettighedsforhold omkring dens brug af software og kommunikationsmateriale, - identifikation af konkurrenter og deres IPR med henblik på at afdække risikoforhold i forbindelse med Selskabets frihed til at udføre produktion, salg og markedsføring, - tiltag, der kan sikre Selskabets IPR med henblik på at opnå en vis eksklusivitet - ovenstående punkter i relation til internationaliseringsstrategi for Selskabet Zacco Zacco er Danmarks førende IPR konsulentvirksomhed. Zacco rådgiver danske og udenlandske kunder om patenter, varemærker, design og andre immaterielle rettigheder. Zacco har ca. 300 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 400 mio. kr. og er dermed en af Europas største IPR konsulentvirksomheder. Christian Levin Nielsen (advokat, H) har mangeårig erfaring med rådgivning af immaterielle rettigheder, nationalt og internationalt og har varetaget talrige retssager herom han er tillige certificeret voldgiftsdommer. Bent Lundsager (Ingeniør, E) er patentkonsulent med mere end 10 års erfaring og siden 2000 afdelingsleder i Zacco. Bent Lundsager rådgiver danske og internationale kunder om IPR særligt patentering og herunder om strategiske forhold fx i forbindelse med virksomhedstransaktioner. Selskabet har oplyst, at der er iværksat aktiviteter til implementering af ovenstående. Der har været afholdt et møde med Zacco den 8. december, hvor ovennævnte blev drøftet. Bent Lundsager Christian Levin Nielsen d. 8. januar 2007 d. 8. januar 2007 Zacco har ingen væsentlige interesser i esoft systems. 13

14 1.4 REVISORS ERKLÆRING Til ledelsen i esoft systems Årsrapporterne Den af ledelsen aflagte årsrapport for esoft systems for 2003/04 og 2004/05 er revideret af UNIK- REVISION ApS, Registreret revisor FRR, Ørkebyvej 1 C, 5450 Otterup. Den af Ledelsen aflagte årsrapport for esoft systems for 2005/06 er revideret af UNIK-REVISION ApS, Registreret revisor FRR, Ørkebyvej 1 C, 5450 Otterup, og Mazars, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Øster Allé 48-50, 2100 København Ø. Årsrapporterne for 2004/05 og 2005/06 er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Årsrapporten for 2003/04 er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold men med supplerende oplysning om ulovligt anpartshaverlån på kr. på grund af en regnskabsmæssig udligningsfejl. Det af ledelsen aflagte halvårsregnskab for perioden 1. juli 31. december 2006, er gennemgået af Mazars, Statsautoriseret revisoraktieselskab, Øster Allé 48-50, 2100 København Ø. Halvårsregnskabet er forsynet med en erklæring om gennemgang (review) uden forbehold eller supplerende oplysninger. Gennemgangen har ikke omfattet sammenligningstallene for perioden 1,juli 31.december Redegørelsen for den foretagne gennemgangog vor konklusion dækker derfor ikke sammenligningstallene Prospektet Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt for esoft systems. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder regler for First North. Ledelsen i esoft systems har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. 14 Vort ansvar er, på baggrund af vor gennemgang, at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter.

15 1.4.3 Det udførte arbejde Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historisk finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har således alene gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, balance samt pengestrømsopgørelse, og har påset, at disse er korrekt uddraget og gengivet fra det gennemgåede halvårsregnskab og de reviderede årsrapporter for esoft systems. Særskilt revisorerklæring om Selskabets fremadrettede finansielle oplysninger (fremskrivninger) findes i afsnit 1.5 Erklæring afgivet af esoft systems revisor på fremskrivning af finansielle oplysninger Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporterne er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at disse oplysninger er korrekt gengivet i dette prospekt. København, den 23. februar 2007 MAZARS Satsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Otto Bech statsautoriseret revisor Kurt Christensen statsautoriseret revisor MAZARS er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Reviosrer (FSR) 15

16 1.5 ERKLÆRING AFGIVET AF ESOFT SYSTEMS REVISOR PÅ FREMSKRIVNING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER Til ledelsen i esoft systems. Ledelsens forventninger er baseret på internt udarbejdet budget. I dette Prospekt er alene angivet oplysninger om ledelsens forventninger til omsætning og resultat. Vi har efter aftale undersøgt fremskrivningen af de økonomiske oplysninger i afsnit 5.3 Budgetforløb frem til 2010/11 med udgangspunkt i Selskabets basisforventninger, og den udarbejdede budgetmodel med tilhørende budgetforudsætninger. Selskabets ledelse har ansvaret for fremskrivningen og de forudsætninger, der ligger til grund for afsnittet 5.3 Budgetforløb frem til 2010/11, og som fremskrivningen er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om fremskrivningen og dermed de anførte økonomiske oplysninger. Fremskrivningen er udarbejdet med det formål at præsentere ledelsens forventninger i forbindelse med kapitalfremskaffelsen på First North. Fremskrivningen udarbejdes ved anvendelse af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (RS3400). Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af fremskrivningen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de er urealistiske. Vi har endvidere efterprøvet, om fremskrivningen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i fremskrivningen. Vi har herefter påset, at de økonomiske oplysninger er medtaget i overensstemmelse med de fremskrevne beløb i budgetmodellen. 16 Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

17 1.5.2 Konklusion På grundlag af vore undersøgelser af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen. Det er endvidere vor konklusion, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapporten for 2005/06. Selv om de begivenheder, som er anført under de hypotetiske forudsætninger, finder sted, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de budgetterede og fremskrevne, idet andre begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige Supplerende oplysninger Vi skal henvise til afsnit 3 Risikofaktorer, idet vi særligt skal pege på ledelsens forventninger til udvikling i såvel det danske som det internationale marked, der er af afgørende og af væsentlig betydning for budgettets gennemførelse. København, den 23. februar 2007 MAZARS Satsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Otto Bech statsautoriseret revisor Kurt Christensen statsautoriseret revisor MAZARS er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Reviosrer (FSR) 17

18 1.6 DAHL-SØRENSEN & PARTNER, VIRKSOMHEDSMÆGLERE A/S ERKLÆRING Den Godkendte Rådgiver har rådgivet esoft systems i forbindelse med esoft systems aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har esoft systems ledelse udarbejdet nærværende Prospekt, som esoft systems er ansvarlig for. Den Godkendte Rådgiver har gennemgået Prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra esoft systems, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af esoft systems. Den Godkendte Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af dette Prospekt. Den Godkendte Rådgiver hjælper esoft systems med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at esoft systems aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med esoft systems bestyrelse og direktion herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang det skønnes relevant. At gennemgå meddelelser fra esoft systems inden offentliggørelse uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North samt opdatering af esoft systems om dets forpligtelser på First North. Den Godkendte Rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som Den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efterprøve informationer om esoft systems. København, den 23. februar 2007 Dahl-Sørensen & Partners, Virksomhedsmæglere A/S Amagertorv 9, 1160 København K Niels Dahl-Sørensen Direktør, Partner Thomas Bjerregaard Partner 18

19 19

20 2. RESUMÉ (EXECUTIVE SUMMARY) Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Selskabets aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtiget til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretsligt erstatningskrav, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller i uoverensstemmelse, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. 20 Der henvises til afsnittet risikofaktorer for en gennemgang af visse forhold, som investor bør overveje i forbindelse med investering i de udbudte aktier.

21 2.1 selskabet Esoft systems blev etableret af René Dines Hermand 1.juli Den grundlæggende forretningsidé var at give ejendomsmæglerne dels et redskab til at forbedre præsentationen af ejendomsmæglernes boliger til salg dels et instrument til at differentiere sig på markedet og dermed styrke deres konkurrencekraft. Visionen om at optimere processen omkring ejendomshandel og give kommende huskøbere en bedre og mere varieret præsentation af deres kommende bolig førte til en kombination af softwareudvikling og fototeknik. Panoramafoto eller foto blev skabt som det første produkt og dermed grundstenen i esoft systems portefølje af fotoydelser. Et tæt samarbejde med udvalgte ejendomsmæglere omkring behov og idéer bevirkede, at udviklingen af nye produkter og ydelser tog fart, hvorved produktkonceptet blev etableret. Nye moduler kan supplere ejendomsmægleren med yderligere faciliteter til opstilling og præsentation af annoncer til aviser og andre blade, produktion af posters, til salg skilte, m.m., backoffice systemer til booking af fotograf, skitsetegninger af bolig, m.m. Hele systemkonceptet er bundet sammen med et administrativt interface, der sikrer at ejendomsmægleren konstant har en ajourført status på den enkelte sag. Grundtanken om, at det er processen, der er interessant og ikke det reelle produkt, er i dag også udgangspunktet for alle nye tiltag i virksomheden Esoft systems kraftige ekspansion kræver en dynamisk organisation, der gennem esoft systems seks års levetid med passende mellemrum er tilpasset for at imødekomme de fremtidige mål. Esoft systems har valgt en professionel bestyrelse, der skal bistå med den fremtidige udvikling af Selskabet. Inden for det seneste år er to afdelingsledere blevet ansat, den ene med fokus på projekter, udvikling og leverance og den anden med fokus på salg, kundeservice, markedsføring samt leverancer. Organisationen be-står ultimo 2006 af i alt 75 medarbejdere. Esoft systems succes har resulteret i flere hædersbevisninger. I 2006 blev René Dines Hermand kåret til Young Entrepreneur of The Year af Ernst & Young, der for 10. år i træk har afholdt konkurrencen, der foregår i 40 lande. I 2006 blev esoft systems af Dagbladet Børsen udnævnt til Gazelle Det er en hædersbevisning, der kun tildeles toppen af danske vækstvirksomheder, som gennem en årrække har levet op til Dagbladet Børsens fastsatte vækstmål. Tildelingen er på grund af forskudt regnskabsår sket på basis af resultater fra regnskabsåret Esoft systems produktkoncept omfatter i dag foruden fotoydelser også præsentationsprodukter herunder også plantegning, annoncesystemer, kreative ydelser og diverse onlineydelser. Produktkonceptet, der fortsat udbygges, er modulopbygget, og kunden kan tilkøbe de ønskede moduler, der netop dækker behovet. Kunden kan når som helst tilkøbe yderligere moduler. I produktkonceptet er modulerne forbundet med interfaces og interaktionsfaciliteter, der giver kunden øgede anvendelsesmuligheder, jo flere moduler der tilkøbes. Salgsafdelingen er etableret omkring årsskiftet 2005/06 og består ultimo 2006 af én salgschef og fire sælgere. Ved at øge salgs- og markedsføringsaktiviteterne vil afdelingen skabe en større synlighed af esoft systems på markedet og i større grad end tidligere været opsøgende over for potentielle kunder. Produktkonceptets nye moduler, ydelser og funktionaliteter vil systematisk blive formidlet til såvel eksisterende som nye kunder. Der er i dag en udnyttelsesprocent hos eksisterende kunder på ca. 45 % - hvilket giver store muligheder alene hos eksisterende kunder. Konkurrencen på markedet begrænser sig til selvstændige fotografer og ejendomsmæglere, som selv fotograferer. På nuværende tidspunkt findes der ingen aktører med et tilsvarende professionelt tilsnit som esoft systems og med et sammenligneligt produktkoncept. Esoft systems har et overordnet mål om at nå en omsætning på 100 MDKK i regnskabsåret 2010/11. Forventningerne kan indfries ved at fastholde vækstraten på 35 % p.a., som har været tilfældet de foregående 4 år. Målet kan forekomme ambitiøst, men er baseret på en vækst på både eksisterende og ikke mindst nye markeder. En strategi om internationalisering åbner muligheden for at sprede omsætningen på nye og store markeder med en ekspansiv vækst i omsætningen som mål. Internationaliseringen blev påbegyndt i 2006, hvor esoft systems etablerede sig i Frankrig. Sverige er næste internationale marked og underskrevne aftaler med nogle af de største aktører på det svenske marked for boligsalgssystemer har skabt gode kundekontakter og omsætningskanaler til det meste af markedet i Sverige. 21

esoft systems a/s på FIRST NORTH

esoft systems a/s på FIRST NORTH esoft systems a/s på FIRST NORTH International lønsom vækst! 2 esoft systems vil inden for de næste 3 5 år løbende skabe ekstraordinære og markante visuelle oplevelser for kunder på ejendomsmarkedet Denne

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Risikofaktorer. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer. Side 2

Risikofaktorer. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer. Side 2 Risikofaktorer Investorer der investerer i Travelmarket, påtager sig en betydelig risiko. Potentielle investorer bør vurdere alle oplysninger i prospektet, som kan hentes på www.travelmarket.dk Der henvises

Læs mere