adserving PROSPEKT adserving International A/S international

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "adserving PROSPEKT adserving International A/S international"

Transkript

1 adserving international PROSPEKT adserving International A/S

2 Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet er ansvarlig for. Godkendt Rådgiver har gennemgået virksomhedsbeskrivelsen og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Godkendt Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn, ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af denne virksomhedsbeskrivelse. Godkendt Rådgiver hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at Selskabets aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med Selskabets bestyrelse og direktion herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes relevant. At gennemgå meddelelser fra Selskabet inden offentliggørelse, uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North samt opdatering af Selskabet om dets forpligtelser på First North. Godkendt Rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. Vigtig information før investering på First North Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North, være mere begrænset end ved investeringer i børsnoterede aktier. Side 1 af 88 sider

3 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Forbehold Forventet tidsplan for udbuddet Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Revisorenes erklæring Advokaterklæring Resumé Virksomhedsoversigt Oversigt over udbuddet Risikofaktorer adserving International A/S Virksomhedsdata og finansielle oplysninger Historie og udvikling Forretningsgrundlag Forretningssystem Økonomiske og finansielle forhold Gennemgang af drift og regnskaber for 2004 til Driftsresultater, balancer og pengestrømme Forventninger Aktiekapital, aktionærforhold og aktierettigheder Udvikling i Selskabets aktiekapital indtil prospektdatoen Øvrige oplysninger om Selskabet Oplysninger om Selskabets udbud og aktie Årsag til udbuddet Anvendelsen af provenuet Den udbudte aktie Udbudsbetingelser Side 2 af 88 sider

4 10.1 Udbuddet Tegningsperiode Afgivelse af tegningsordrer Kursfastsættelse Placering og garanti Fordelingsplan og eventuel reduktion Levering og betaling Meddelelse om Udbuddets forløb ISIN/fondskode og symbol Tilbagekaldelse af Udbuddet Handel med og afregning af Aktier Øvrige oplysninger i forbindelse med Udbuddet Definitioner Tegningsformular Bilag Bilag 1: Systembeskrivelse Bilag 2: Skatteforhold Bilag 3: Vedtægter Bilag 4: Reviderede regnskabsrapporter...88 Side 3 af 88 sider

5 1 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af adserving International A/S ( adserving eller Selskabet ) i forbindelse med et offentligt udbud ( Udbud ) udelukkende i Danmark af minimum stk. (nom. DKK ) og maksimum stk. (nom. DKK ) nye aktier ( Nye Aktier ) á nominelt DKK 0,14 i adserving. Selskabets eksisterende aktier ( Eksisterende Aktier ) og de Nye Aktier, tilsammen ( Aktierne ), er unoterede aktier. Aktierne er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX - Københavns Fondsbørs. Før Udbuddet består adservings aktiekapital af stk. eksisterende aktier (svarende til en nominel aktiekapital på DKK ). Efter Udbuddet består adservings aktiekapital af stk. Aktier (nom. aktiekapital DKK ) ved minimumstegning og af stk. Aktier (nom. aktiekapital DKK ) ved fuldtegning. For definitioner henvises til afsnit 12 Definitioner. Selskabet har, jf. afsnittet Udbudsbetingelser, modtaget bindende forhåndstegninger på i alt ca. 0,7 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier og tegningsgaranti for ca. 10,7 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier. I alt har Selskabet modtaget bindende forhåndstegninger og tegningsgarantier for 11,4 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier eller til 50 % af maksimumudbuddet og lig med det samlede minimumsudbud. Af de bindende forhåndstegninger udgør investorer med relationer til Selskabet i form af medarbejdere i Selskabet 1,8 % ud af det samlede maksimale udbud. Aktierne udbydes i perioden fra den 18. juni kl. 9:00 til den 29. juni 2007 kl ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 18. juni 2007, kl Tegning via Internettet kan dog lukke når som helst efter åbning ved fuldtegning af de via Internettet udbudte aktier. Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 19,00 pr. aktie á nominelt DKK 0,14 ( Tegningskursen ) og afregnes franko. De udbudte Aktier vil for maksimalt stk. aktier blive udbudt via Internettet på Selskabets hjemmeside og de resterende minimum stk. vil blive udbudt tegnet via indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut. Se beskrivelser om tegningsprocesser nedenfor. Såfremt udbuddet af aktier via Selskabets hjemmeside ikke tegnes fult ud, forbeholder Selskabet sig ret til at overføre de resterende aktier til puljen af udbudte aktier til tegning via tegningsblanket, såfremt der her måtte være overtegning. Ligesådan forbeholder Selskabet sig ret til, såfremt udbuddet af aktier til tegning via tegningsblanket ikke tegnes fuldt ud, at overføre de resterende aktier til puljen af udbudte aktier via hjemmesiden. Første dag for handel med aktierne forventes at være den 6. juli 2007, med mindre tegningsperioden slutter før den 29. juni Registrering af Aktierne på investors konto i Værdipapircentralen forventes at ske mod betaling senest 3 bankdage efter at fuldtegning er offentliggjort eller efter Tegningsperiodens udløb. Udbuddet gennemføres, da der er afgivet forhåndstegninger og tegningsgarantier for minimumsudbuddet på stk. Nye Aktier, svarende til at kapitalforhøjelsen på nominelt DKK tegnes. Se afsnit 10. Udbudsbetingelser. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lov. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lov, herunder de regler, der er gældende for markedspladsen First North, EU Kommissionens Forordninger nr. 809/2004 af 29. april 2004 og nr. 211/2007 af 27. februar 2007 og Værdipapirhandelsloven. 1.1 Forbehold Der henvises til afsnit 4 Risikofaktorer for en gennemgang af risici forbundet med investering i Selskabets aktier. Prospektet indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt om den fremtidige udvikling i Selskabet. Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde, eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske frem- Side 4 af 88 sider

6 tidige omsætninger og resultater mv. kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater mv., som er indeholdt i Prospektet. Prospektet er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra adserving eller Schrøder Lucas & Partnere ApS ( Godkendt Rådgiver ) til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Potentielle købere af aktier i Selskabet må selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og et eventuelt køb skal baseres på de undersøgelser, som vedkommende køber selv finder nødvendige. Udlevering af Prospektet og Udbuddet af aktierne kan være begrænset ved lov i visse lande. Personer, der kommer i besiddelse af dette Prospekt, opfordres af adserving og Schrøder Lucas & Partnere til selv at indhente oplysninger om og iagttage sådanne eventuelle begrænsninger. Investorer bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant forud for en eventuel erhvervelse af Aktier. Der er ikke givet nogen personer bemyndigelse til at afgive oplysninger vedrørende Selskabet bortset fra, hvad der er indeholdt i Prospektet. Afgivelse af sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som autoriserede af Selskabet eller Schrøder Lucas & Partnere. Udlevering af dette Prospekt kan ikke betragtes som en tilkendegivelse af, at der ikke er sket nogen forandring af Selskabets forhold efter Prospektdatoen eller for, at de i Prospektet anførte oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen. Såfremt Selskabet bliver bekendt med forhold, der nødvendiggør ændringer til Prospektet, vil disse blive offentliggjort via First North i henhold til gældende regler om tillæg til prospekter. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme overfor ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North være mere begrænset, end ved investeringer i børsnoterede aktier. De Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA eller for regning eller i favør af US persons som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act undtagen i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges Aktierne kun i henhold til udbud og salg, som finder sted uden for USA til personer, som ikke er US Persons, og Prospektet må ikke udleveres i USA eller til US Persons. Prospektet udleveres kun til a) personer uden for Storbritannien og Nordirland og b) 1) personer omfattet af paragraf 19(1) i The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 ( Bekendtgørelsen )(personer, der har professionelle erfaringer med investeringer); eller 2) personer omfattet af paragraf 49(2) (a) til (d) i Bekendtgørelsen ( high net worth entities ); eller 3) personer til hvem det ellers retmæssigt er blevet formidlet i Storbritannien og Nordirland. 1.2 Forventet tidsplan for udbuddet Tegningsperiode Aktierne udbydes fra den 18. juni 2007 kl. 9:00 til den 29. juni 2007 kl. 16:00, begge dage inklusive, medmindre Udbuddet lukkes tidligere Meddelelse om Udbuddets forløb Forventes offentliggjort umiddelbart efter lukning af tegningen via First North s offentliggørelsessystem Company News Service, og Selskabets hjemmeside, dog senest den 4. juli Side 5 af 88 sider

7 1.2.3 Første handelsdag Forventes at være den 6. juli Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 29. juni 2007, vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem Betaling for og registrering af Aktierne Ved tegning af aktier på Selskabets hjemmeside foretages der kontant indbetaling med dankort i forbindelse med tegning af aktierne. Ved indlevering af vedlagte Tegningsblanket forventes Betaling for Aktierne at ske den 4. juli 2007 mod registrering af Aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Hvis Udbuddet lukker før den 29. juni 2007, vil betaling og registrering blive rykket tilsvarende frem Øvrige udbudsbetingelser Der henvises til afsnit 10 Udbudsbetingelser for en mere detaljeret beskrivelse af tegnings- og betalingsproceduren Tilbagekaldelse af Udbuddet Såfremt Udbuddet tilbagekaldes vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North Investorrelationer og God Virksomhedsledelse Forventet offentliggørelse af finansiel og anden information for det næste år: Helårsmeddelelse 2006/2007: 28. september 2007 Offentliggørelse af årsrapport 2006/2007: 28. september 2007 Ordinær generalforsamling: 25. oktober 2007 Halvårsmeddelelse, første halvår 2007/2008: 21. februar 2008 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Selv om opfyldelse af reglerne for God Virksomhedsledelse ikke er et krav for selskaber optaget på First North, vil Selskabet løbende iagttage de gældende regler, herunder at have en åben og kontinuerlig dialog med sine aktionærer, potentielle investorer og offentligheden. Selskabet vil, jf. First Norths regler herom, kvartalsvis offentliggøre status for Selskabets udvikling, herunder relevante regnskabsoplysninger, ligesom Selskabet, jf. ligeledes First Norths regler herom, løbende vil offentliggøre information om Selskabet, der antages at have betydning for investorernes vurdering af Selskabet. Selskabet har oprettet et Investor Relations afsnit på sit website (www.adservinginternational.com). Selskabets investor relations afdeling kan træffes på eller på telefon Side 6 af 88 sider

8 2 Ansvar og erklæringer 2.1 Ledelsens erklæring Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets forhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. København, den 1. juni 2007 Direktion: Jesper Møller; administrerende direktør Bestyrelse: Jacob Monberg, advokat Steen Tophøj, Kundechef Jonny Jonasson, Direktør Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Langkilde; Branchedirektør, mag. art. Bestyrelsesmedlem 2.2 Revisorenes erklæring Prospektet Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder regler for First North. Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt for adserving International A/S. Ledelsen i adserving International A/S har ansvaret for Prospektet og for indholdet, samt præsentationen af informationerne heri. Vort ansvar er, på grundlag af vor gennemgang, at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Side 7 af 88 sider

9 2.2.2 Det udførte arbejde Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal for koncernen, og har påset, at disse er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for adserving International A/S pr. 30. juni 2006, pr. 31. december 2005, pr. 31. december 2004 og 30. juni Ved opstilling af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i årsrapporten for I afsnit 6.3 Forventninger er medtaget særskilt revisorerklæring herom Forbehold Vi har ikke foretaget revision eller review af perioderegnskaberne for perioderne 1. juli marts 2007 og 1. juli marts 2006 og vi udtrykker derfor ingen konklusion vedrørende disse regnskabsoplysninger Konklusion I henhold til regler for First North skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende adserving International A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabets aktiver, passiver og økonomiske stilling samt resultatet, som angivet i årsrapporten for 2006, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, er indeholdt i dette Prospekt, dog jævnfør ovennævnte forbehold vedrørende perioderegnskaberne. København, den 1. juni 2007 AP Statsautoriserede Revisorer Henrik Ulvsgaard statsautoriseret revisor Medlem af Foreningen For Statsautoriserede Revisorer, Adresse: Nørre Farimagsgade København K Side 8 af 88 sider

10 2.3 Advokaterklæring Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg har gennemgået de i prospektet indeholdte oplysninger vedrørende selskabet ad- Serving International A/S selskabsretlige registreringsforhold, selskabets vedtægter samt selskabets aktiekapital. Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg erklærer, at ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med de foreliggende registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. København, den 1. juni 2007 Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg Advokat Dines Benned Jensen Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg Dr. Tværgade København K CVR-nr Side 9 af 88 sider

11 3 Resumé Nedenstående er et sammendrag af visse oplysninger indeholdt i Prospektet. Opmærksomheden henledes på følgende: Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet, og enhver beslutning om investering i Aktierne af investoren bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Der er risici forbundet med investering i de Nye Aktier, som bør tages i betragtning inden der investeres i de Nye Aktier. Investorer bør overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i prospektet. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en mere omfattende beskrivelse af disse risici, som bør overvejes ved en eventuel investering i de Udbudte Aktier. Der er bl.a. risici i forbindelse med: gennemførelse af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi ved udvikling af ny teknologi skærpet konkurrencesituation afhængighed af leverandører kundeforhold 3.1 Virksomhedsoversigt Markedet for elektronisk annoncehåndtering er drevet af brugen af Digital Annoncering. Digital annoncering i Europa er stort og i kraftig vækst. adserving arbejder i markedet for elektronisk annoncehåndtering, der drevet af øget Interrnetbrug og online annoncering vækster kraftigt. adserving forventer at udnytte dette potentiale og er fokuseret på at blive den dygtigste udbyder af en integreret løsning til online medie ejere bestående af elektronisk annoncesystem og følgeydelser hertil i Europa. adservings integrerede løsning til online medie ejere omfatter: Udlejning af eget udviklet avanceret og konkurrencedygtigt annoncesystem til elektronisk annoncehåndtering Outsourced kampagnehåndtering/traffic management Annoncesalg Grafisk service Kunderne kan vælge en eller flere af virksomhedens ydelser. Kunderne, online medieejerne, kan leje annoncesystemet og selv forestå effektiv annoncestyring af kampagner, eller kan leje annoncesystemet og outsource annoncestyringen til adserving. Virksomheden servicerer i dag mere end 100 online medier i 9 lande. Blandt kunderne finder man bl.a. 2 af Skandinaviens største medie aktører. Selskabet sælger sine ydelser til online medieejere i Skandinavien igennem Selskabets 2 datterselskaber, adserving Danmark A/S og adserving Sverige AB. I det øvrige Europa er det planen at ydelserne skal afsættes via agenter, lokale annoncesalgsvirksomheder, der kan videreudleje og videresælge adserving annoncesystemet og følgeydelserne. Side 10 af 88 sider

12 adserving s mål på kort sigt er at blive en veletableret forretning i Skandinavien og derigennem generere knowhow og grundlag for en organisations- og kompetenceudvikling, der senere skal fungere som rygraden i og backupfunktion for netværket af europæiske agenter, der søges etableret indenfor en femårig periode. De to datterselskaber, adserving Danmark A/S og adserving Sverige AB, drives i dag som agenter. Selskaberne er henholdsvis 85 % og 100 % ejede selskaber. Selskaberne drives med egen ledelse og direktion. Det danske selskab servicerer danske kunder og enkelte i Norge. Det svenske selskab servicerer kunder i Sverige og Finland med drift i Sverige, Finland, Rusland, Ungarn og de tre baltiske lande. Det er målet at stille adserving s integrerede løsningskoncept til rådighed i en række europæiske lande frem til 2009 ved at finde lokale agenter i hvert land, som dels erhverver retten til at forestå drift, men ligeledes erhverver retten til at udbyde agenturer i mindre geografiske områder i et land. Igennem Udbuddet og det dermed følgende øgede kapitalgrundlag og -beredskab opnår Selskabet således mulighed for at igangsætte den vedtagne vækst og internationaliseringsstrategi. Det øgede kapitalberedskab vil give Selskabet mulighed for at udvikle eksisterende og nye markedsområder i form af organisk udvikling eller opkøb af virksomheder, der positivt vil kunne bidrage til realiseringen af Selskabets vækststrategi og målsætninger. Selskabets ledelse ønsker således igennem udbud af aktier og optagelse på First North at styrke Selskabets kapitalgrundlag og at opnå en yderligere eksponering og styrkelse af Selskabets image, hvilket efter Ledelsens opfattelse vil styrke Selskabets position overfor især underleverandører og andre samhandelspartnere. 3.2 Oversigt over udbuddet Udbuddet Selskabet udbyder mellem og stk. Nye Aktier svarende til mellem nom. DKK og nom. DKK Selskabet har, jf. afsnittet Udbudsbetingelser, modtaget bindende forhåndstegninger på i alt ca. 0,7 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier og tegningsgaranti for ca. 10,7 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier. I alt har Selskabet modtaget bindende forhåndstegninger og tegningsgarantier for 11,4 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier eller til 50 % af maksimumudbuddet og lig med det samlede minimumsudbud. Af de bindende forhåndstegninger udgør investorer med relationer til Selskabet i form af medarbejdere i Selskabet 1,8 % ud af det samlede maksimale udbud. Udbuddet gennemføres, da der er afgivet forhåndstegninger og tegningsgarantier for minimumsudbuddet på stk. Nye Aktier, svarende til at kapitalforhøjelsen på nominelt DKK tegnes. Se afsnit 10 Udbudsbetingelser Tegningskurs Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 19,00 pr. aktie á nominelt DKK 0,14 og afregnes franko. Tegningskursen er fastsat på basis af Ledelsens forventninger til Selskabets fremtidige vækst og indtjening, de risici som Selskabet opererer under, samt forventningen om at Selskabets aktier optages til handel på First North, jf. nærmere i afsnit 10 Kursfastsættelse Tegningsperiode Aktierne udbydes i perioden fra den 18. juni kl. 9:00 til den 29. juni 2007 kl ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 18. juni 2007, kl Tegning via Internettet kan dog lukke når som helst efter åbning ved fuldtegning af de via Internettet udbudte aktier. Lukning af tegningen tidligere end den 29. juni vil blive meddelt via First North samt på Selskabets hjemmeside. Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort via First North umiddelbart efter lukning af tegningen, dog senest den 4. juli Side 11 af 88 sider

13 3.2.4 Afgivelse af tegningsordrer Tegning af de Udbudte Aktier kan ske på følgende to måder: 1) Tegning af aktier via Selskabets hjemmeside og 2) Ved indlevering af vedlagte tegningsblanket. 1) Tegning af Aktier via Internettet sker på Selskabets hjemmeside: hvor der skal foretages en kontant betaling med Dankort i forbindelse med tegning af aktierne. I umiddelbar forlængelse af betalingen modtages en elektronisk bekræftelse på tegningen via . Betalingen for aktierne indsættes (elektronisk) på en klientkonto hos Selskabets advokat. Provenuet frigives ved afslutning af Udbuddet og efter registrering af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Grundet sikkerhedsforanstaltninger i betalingsmodulet må Investor maksimalt tegne for DKK eller stk. Aktier i alt pr. Dankort via Selskabets hjemmeside gældende for hele udbudsperioden. Ved tegning af mere end stk. Aktier anvendes vedlagte tegningsblanket, jf. nedenfor. Investor kan vælge både at afgive tegningsordrer via Selskabets hjemmeside og via indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut. Ønsker Investor at anvende pensionsmidler, skal Investor tegne aktier via indlevering af tegningsblanket. I forbindelse med betaling via Selskabets hjemmeside vil Investor modtage en elektronisk bekræftelse på tegningen. Umiddelbart efter afslutning af Udbuddet foretages en registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og aktierne vil hurtigst praktisk muligt blive overført til et depot i Værdipapircentralen, som angives af Investor i forbindelse med tegning af aktierne på Selskabets hjemmeside, se afsnittet Udbudsbetingelser for en nærmere beskrivelse af vilkår for køb og betaling via hjemmesiden. Købet er ikke omfattet af fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler (lov nr. 451 af 9/6 2004), da værdipapirer er undtaget for fortrydelsesret, jf. lovens 17, stk. 2, nr. 3. 2) Tegning af Aktier for op til DKK ved anvendelse af tegningsblanket sker ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, der videregiver denne til Eik Bank Danmark A/S, Nørre Farimagsgade 15, DK-1364 København K., Telefax Endelig betaling vil finde sted samtidig med at levering af Aktierne finder sted via Værdipapircentralen, dog senest den 4. juli Tegningsordrer på DKK , svarende til stk. aktier, eller derover skal indleveres til Eik Bank Danmark A/S, Nørre Farimagsgade 15, DK-1364 København K., Telefax Generelt: Der skal minimum tegnes 300 stk. aktier, svarende til DKK Ved gennemførelse af Udbuddet er alle tegningsordrer bindende Tildeling, eventuel reduktion, betaling og levering af de Nye Aktier Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier vil der blive foretaget reduktion som følger: Forhåndstegnede Aktier tildeles 100 %. Ved kontant betaling på Selskabets hjemmeside sker tildeling af aktier i den tidsmæssige rækkefølge, som interesserede investorer tegner aktier ved kontant betaling på Selskabets hjemmeside. Der foretages således ikke reduktion ved tegning af Selskabets aktier via Selskabets hjemmeside. Øvrige tegningsordrer vil blive reduceret efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet. Selskabet og Eik Bank Danmark A/S vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvorved blandt andet følgende kriterier vil blive anvendt; investortype, spredning af aktiekapital m.v. Side 12 af 88 sider

14 Endelig betaling vil finde sted samtidig med at levering af Aktierne finder sted via Værdipapircentralen, dog senest den 4. juli Optagelse til handel på First North De Eksisterende og de Nye Aktier i Selskabet er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX Københavns Fondsbørs A/S. Første handelsdag på First North forventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den 6. juli 2007 medmindre Tegningsperioden lukker tidligere end den 29. juni Hvis Udbuddet lukkes før den 29. juni 2007 vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem. Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North Risikofaktorer Der henvises til afsnit 4 Risikofaktorer for en nærmere beskrivelse af visse risici, som investor bør overveje ved en eventuel investering i Aktierne ISIN/fondskode og symbol Eksisterende aktier DK Nye aktier (midlertidig fondskode) DK Den midlertidige fondskode vil alene blive anvendt til tegning af de Nye aktier, og vil derfor ikke blive optaget til handel. Den midlertidige fondskode forventes sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier, så snart kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket vil ske så hurtigt som muligt efter afslutning af Udbuddet. Aktierne vil blive handlet under symbolet ADSERV Antal aktier efter gennemførelse af Udbuddet Efter gennemførelse af Udbuddet vil det samlede antal aktier i Selskabet ved minimumsudbuddet udgøre stk. Aktier og ved maksimumudbuddet stk. Aktier Udbytte De Nye Aktier bærer fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet efter at de Nye Aktier er udstedt og registreret i Værdipapircentralen, dvs. fra og med regnskabsåret 2006/2007. Eventuelt udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens til enhver tid gældende regler. Udbytte udbetales til aktionærens konto i det kontoførende pengeinstitut. Efter gældende regler tilbageholder danske selskaber normalt 28 % udbytteskat. Der henvises i øvrigt til bilaget Skatteforhold for et resumé af visse danske skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udbytte eller udlodninger til ejerne af udbudte aktier Stemmeret Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,14 giver én stemme Lock-up-aftaler Der er mellem alle aktionærerne i Selskabet på Prospektdatoen indgået lock-up-aftaler om aktionærernes aktiebesiddelser i Selskabet. Der henvises til afsnit Lock-up aftaler Anvendelse af provenu Det af Selskabet forventede nettoprovenu på DKK 9,3 mio. ved min. tegningen og DKK 20 mio. fra den maks. tegning af Nye Aktier tillige med Selskabets forventede indtjeninger i de første år forventes anvendt til gennemførelse af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi. Der henvises til afsnit 9.2 Anvendelsen af provenuet Side 13 af 88 sider

15 4 Risikofaktorer Selskabets Ledelse har efterfølgende beskrevet en række risikofaktorer, som Ledelsen anser som de væsentligste for Selskabet. Selskabet råder læseren til at inddrage følgende risici i sin vurdering og samtidig være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende og ikke opstillet i en prioriteret rækkefølge. Ved vurdering af risiciene for Selskabets forretning, er det nødvendigt først at forholde sig til hvilke risici, der gør sig gældende, og dernæst, hvordan Direktionen og Bestyrelsen ved passiv observation eller aktiv indgriben forholder sig til eksponeringen overfor disse. Nedenstående risikofaktorer er ikke udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer eller efter omfanget af konsekvenserne for adserving eller dets aktionærer, men er af Selskabets Ledelse anset for at være de væsentligste. Øvrige risici og usikkerhedsfaktorer, som Selskabet på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, kan senere vise sig at blive væsentlige faktorer, der kan få negativ indflydelse på Selskabet Vækst- og internationaliseringsstrategi Selskabet er stadig i en udviklings- og vækstfase, hvilket ofte indebærer risici og usikkerheder. Selskabet er stadig i sin opbygningsperiode og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre ude fra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling, ligesom den planlagte ekspansion på nye markeder og opkøb af virksomheder ligeledes indebærer nye risici Udvikling af teknologi Selskabets forretningsområder kan formindskes ved udvikling af ny softwareteknologi, der overflødiggør eller erstatter Selskabets produkter og ydelser og samtidig fjerner behovet for kvalificeret personale til anvendelse af systemet. Såfremt konkurrenter markedsfører nye produkter, som er mere konkurrencedygtige end Selskabets produkter hvad angår ydelse eller pris, vil det kunne medføre faldende efterspørgsel på Selskabets ydelser og produkter. Hvis Selskabet endvidere ikke er i stand til at implementere forbedringer af systemet, dets produkter og ydelser som planlagt, eller hvis Selskabets system-, produkt- og ydelsesforbedringer ikke slår igennem på markedet, vil Selskabet kunne blive udsat for en lavere omsætning end forventet og ikke opnå den forventede indtjening Konkurrence Selskabet opererer i meget konkurrenceprægede markeder med få indgangsbarrierer, og er i konkurrence med både mindre og større konkurrenter. Dette kan skabe usikkerhed om Selskabets indtjeningsevne. Konkurrencen og skiftende markedsbetingelser anses for en væsentlig risiko for Selskabet, og en svækkelse af Selskabets konkurrenceevne kan få negativ indvirkning på Selskabets markedsposition og dermed muligheder for at indfri Selskabets målsætninger og resultatforventninger Underleverandører Selskabet er afhængig af leverancer fra eksterne lokale leverandører, herunder især drift af Selskabets system. Ændringer i aftalerne med disse eller manglende leveranceopfyldelse fra disses side udgør derfor en risiko for Selskabets evne til at udføre deres ydelser Kundeforhold Selskabets fremtidige driftsresultater vil afhænge af kunders efterspørgsel på Selskabets system og ydelser, samt forbedret system, og nye og forbedrede ydelser, som lanceres efterfølgende. Såfremt konkurrenter markedsfører nye eller forbedrede systemer og ydelser, som er mere konkurrencedygtige end Selskabets hvad angår funktionalitet eller pris, vil det kunne medføre faldende efterspørgsel. Selskabet er desuden generelt underlagt den risiko, at etablerede kundesamarbejder ophæves af årsager, som er Selskabet uvedkommende. Side 14 af 88 sider

16 4.1.6 IT-relaterede risici Selskabet er afhængigt af it-baserede administrationssystemer, hvis fejlbehæftelse og evt. nedbrud kan hæmme organisering og afvikling af annoncekampagner. For at forhindre dette, har Selskabet indført en række manuelle foranstaltninger, der tilsikrer at der selv ved fuldkommen sammenbrud ikke sker fortabelse af data, og endvidere at det normale planlægningsarbejde kan fortsættes uden hindringer Omdømme Omdømmesvigt kan ramme Selskabet i tilfælde af kvalitetsbrist eller fejl i forbindelse med leverancen af Selskabets ydelser og driften af Selskabets system, men også af andre omdømmesvækkende forhold Valutarisiko Selskabet har opereret ud fra egne selskaber på det danske og svenske marked, og her udført opgaver for danske og svenske kunder også i et mindre antal af andre lande. I takt med Selskabets etablering af aktiviteter på andre udenlandske markeder vil der opstå en øget risiko for tab i tilfælde af valutakursændringer. Selskabet har dog til hensigt at afdække denne valutakursrisiko i gennem anvendelse af gængse kurssikringsaftaler Medarbejdere Selskabet er afhængig af tilgang af kompetente medarbejdere indenfor udførelse af Selskabets administrative og tekniske ydelser. Fremtidige vanskeligheder med at fastholde og tilvejebringe de rette medarbejdere kan hæmme Selskabets udvikling Lovgivning Selskabet kan være afhængig af eventuelle ændringer i den gældende markedsføringslovgivning. Således kan ændringer, der medfører restriktioner for Selskabets udførelse af dets ydelser, hæmme Selskabet og dets virke, og dermed hæmme Selskabets udvikling Optagelse af Selskabets aktier på First North De udbudte aktiers prisfastsættelse afhænger af Selskabets fremtidige drift, udviklingen i Selskabets forretningsområder og en lang række andre forhold, herunder især ovennævnte risici. Endvidere er likviditeten i et selskabs aktie, herunder adserving' aktier, af væsentlig betydning for prissætningen af denne samt for aktionærernes mulighed for at købe og sælge aktier til den pris, der findes på First North, som er den markedsplads, hvor Selskabets aktier forventes optaget til handel. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en aktionær til enhver tid kan købe eller sælge Aktier i Selskabet til den pris, der fremgår på First North, eller at en aktionær kan købe eller sælge Aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på Aktien. Side 15 af 88 sider

17 5 adserving International A/S 5.1 Virksomhedsdata og finansielle oplysninger Virksomhedsdata Selskabets navn: Binavne: adserving International A/S Banneradministration A/S CVR nr.: DK Virksomhedsform: Indregistrering og lovgrundlag: Aktionær(er): Hovedkontor: Hjemsted: Hjemmeside(r): Regnskabsår: Revisor: Juridisk rådgiver: Bank: Aktieselskab ; Underlagt dansk lovgivning adserving International Holding ApS (85,7 %) Investeringsselskabet af 2. juli 2005 A/S (7,1 %) AdInvest ApS (4,8 %) Ad One ApS (2,4 %) Købmagergade 26A, 4-5, 1150 København K. Tlf.nr.: Københavns Kommune Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30. juni. For 2006 var regnskabsperioden til AP Statsautoriserede Revisorer, Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K. Advokataktieselskabet Lowzow og Monberg; Dr. Tværgade 8, 1022 København K. Danske Bank, Holmens Kanal, København K. Aktiekapital: DKK ,00 Nettoomsætning Resultat før skat: DKK 7,0 millioner i 2006 (6 måneder) DKK 3,5 millioner i 2006 (6 måneder) Antallet af ansatte: Gns. 16 for regnskabsåret 2006 Administrerende Direktør: Bestyrelse: Jesper Møller Jørgensen Jacob Monberg, Advokat (bestyrelsesformand) Steen Tophøj, Kundechef Niels Jørgen Langkilde, Branchedirektør Jonny Jonasson, Direktør Side 16 af 88 sider

18 5.1.2 Finansielle oplysninger De finansielle oplysninger i Oversigt 1: Resultatopgørelse & Nøgletal, Oversigt 2: Balance: Aktiver og Passiver og Oversigt 3: Pengestrømsopgørelse er udarbejdet med udgangspunkt i de foreliggende reviderede årsrapporter for Selskabet. Ud over de i nærværende afsnit nævnte oplysninger henvises til afsnit 6.1: Gennemgang af drift og regnskaber for 2004 til 2006, samt Bilag 4: Reviderede Regnskabsrapporter. AP Statsautoriserede Revisorer er generalforsamlingsvalgt revisor for Selskabet. Oversigt 1: Resultatopgørelse & Nøgletal 1/1-06 1/ / /7-03 (DKK) 30/ / /12-04 *) 30/6-04 Driftsperiode 6 måneder 12 måneder 6 måneder 12 måneder Omsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Aktiverede udviklingsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- /nedskrivninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Nøgletal: Overskudsgrad 54% -98% 13% -19% Bruttomargin 103% -8% 72% 38% Afkastningsgrad 58% -188% 14% -83% Soliditetsgrad 26% -39% 68% -65% Egenkapitalforrentning 704% -1049% 25% -124% Aktivernes omsætningshastighed 0,7 1,5 0,5 4,1 *) Driftsperioden 1. juli 2004 til 1. september 2004 for selskabet Bureauet Medie ApS er sammenlagt med driftsperioden 1. september 2004 til 31. december 2004 for Banneradministration ApS for at vise indtjeningen i en 6 måneders periode. Side 17 af 88 sider

19 Oversigt 2: Balance: Aktiver & Passiver (DKK) 1/ /6-06 1/ / / /12-04 *) 1/ /6-04 Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og Inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associeret virksomhed Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende selskabsskat Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende hos tilknyttet Virksomhed Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 18 af 88 sider

20 (DKK) 1/ /6-06 1/ / / /12-04 *) 1/ /6-04 Anpartskapital Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Side 19 af 88 sider

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere