Den 22. januar 2009 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø"

Transkript

1 Den 22. januar 2009 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svarende til kr Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10%. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor og suppleant. 7. Forslag fra aktionær Én aktionær, Ulf Gregers Andersen, har fremsat forslag om selskabets sammenmenlægning med et andet selskab, om navneændring af selskabet, om ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier samt om udkøb af de små aktionærer eller om popularisering af selskabet ved omtale af rabatfordele for aktionærer. Bestyrelsen støtter ikke de fremsatte forslag. 8. Eventuelt. Generalforsamlingen afholdtes i Brink Offices mødelokaler og startede kl ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Troels Troelsen meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens 11 havde udpeget advokat Skjalm von Bülow til dirigent. Dirigenten takkede for valget, og indledte med at konstatere, at ifølge vedtægtens 6 skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabets udløb. Der er indkaldt den 6. januar 2009 ved bekendtgørelse i Statstidende, Jyllands Posten og Berlingske Tidende. Indkaldelsen indeholdt dagsorden i henhold til vedtægten. Der er indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel og inden for den i vedtægten nævnte frist. Regnskab, forslag m.v. har været fremlagt forskriftsmæssigt på selskabets kontor, nemlig senest 8 dage før. Dirigenten konstaterede endvidere, at årsrapporten med forslag tillige var fremsendt til alle aktionærer, som skriftligt havde anmodet herom. Dirigenten konstaterede herefter, at alle formalia var overholdt, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og tilkendegav, at punkterne 1 og 2 vil blive behandlet samlet. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen Troels Troelsen, som i hovedtræk aflagde følgende beretning: Land & Leisure arbejder med 3 hovedområder: Side 1 af 7

2 DanCenter Hovedområdet er formidling af og udlejning af sommerhuse i Skandinavien, hvoraf huse i Danmark udgør langt den største del med 70 %. DanCenter er meget afhængig af det tyske marked, som udgør 53 % af kunderne. Der tilbydes markedets største katalog med danske ferieboliger. Danland Aktiviteten er her drift og udlejning af ferieboliger i feriehoteller og centre. Danland tilbyder markedets største katalog med danske feriecentre (24 Feriecentre med ca ferielejligheder). Land & Leisure Aktiviteten her udgør den lille rest i koncernen med drift og udlejning af lejligheder i Sydeuropa, og området er fortsat under afvikling. Resume. Selskabet har været i et meget konkurrencepræget og vigende marked, og har lige som de andre aktører på markedet haft overskudskapacitet. Koncernens resultat er noget dårlige end 06/07. Der var oprindeligt et forventet resultat for året på til t.kr., som senere blev korrigeret til t.kr. Denne ændring skyldes hovedsageligt en svagere udlejning af ferieboliger i regnskabsårets sidste 3 måneder. Resultatet et ikke tilfredsstillende, og der er iværksat tiltag til forbedring af resultatet for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen har gennemført de nødvendige tiltag for at fastholde en fornuftig forretning, og der arbejdes hele tiden hårdt på at have en veltrimmet virksomhed. Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår et resultat af primær drift på kr. Aktiekurs. Aktien har fulgt det øvrige aktiemarked. A og B aktierne følges pænt ad. Vi har fortsat ønske om at lægge de to aktiegrupper sammen, men det er stadig ikke muligt. Land & Leisure strategi. Der er ikke noget nyt i strategien. Vi vil ekspansion på leisuredelen. Vi er en branche med stordriftsfordele. At have flere huse til udlejning vil ikke koste ret meget mere. Omkostninger til medarbejdere, kontorer, markedsføring mv. vil ikke stige proportionalt med en vækst i antallet af huse og udlejning. Vi er derfor stadig opmærksomme på evt. opkøb, fusioner mv. Vi arbejder fortsat på afvikling af leisure aktiviteten i Sydeuropa, og vi nærmer os langsomt målet. Aktionærforhold. Aktionærer, der har over 5 % af aktierne udgør 3, nemlig Dansk Centralkontor for Sommerhus- Udlejning ApS, Hotel Invest A/S og Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien. Der er ikke andre aktionærer, der er i nærheden af 5 %. Børsmeddelelser. De børsmeddelelser, der er kommet siden sidste generalforsamling, er helt sædvanlige meddelelser bortset fra 30. september meddelelsen med ændring af resultatforventningen. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. Herefter gennemgik administrerende direktør Jørgen Bertelsen den fremlagte årsrapport for perioden til Jørgen Bertelsen indledte med at sige, at årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen den 11. december Samme dato blev der afgivet årsregnskabsmeddelelse, som er en pligtig børsmeddelelse, når regnskabet er godkendt. Side 2 af 7

3 Regnskabet er aflagt efter IFRS systemet. Forsamlingens opmærksomhed blev henledt på årsrapportens side 6, hvoraf det fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Koncernoversigt (side 8). Antallet af selskaber er slanket. Det, der har indtægtsmæssig interesse, er DanCenter og dettes datterselskaber. Det, der ligger under Ferieudlejningsejendomme, er rester fra den gamle ABI-tid. Indmaden i disse selskaber er slanket i forhold til antallet af lejligheder og aktieandele. Chatham Nice har været igennem en renovering og er i dag sat til salg. Der er pæn interesse i køb af stedet, og vi håber, at ejendommen er afhændet inden sommer. Anbefalinger for god selskabsledelse (side 14). Sidste år var det første gang, der var krav om offentliggørelse af ledelsens holdninger til god selskabsledelse. Indholdet er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af side 15, pkt. 3.4, hvorefter Selskabet vil udsende periodemeddelelser efter 1. og 3. kvartal. Der vil blive udsendt periodemeddelelser med redegørelse for, hvordan det er gået i det forgangne kvartal. Herudover er der tilføjet pkt. 8.7 Revisionsudvalg; Bestyrelsen vurderer, at selskabets forhold ikke tilsiger etablering af et særskilt revisionsudvalg. Funktionen varetages af den samlede bestyrelse. Ledelsen arbejder med en række nye anbefalinger for god selskabsledelse, og ledelsens holdninger til disse forventes offentliggjort i årsrapporten for 2008/09. Resultatopgørelse (side 20). Nettoomsætningen udgør 99,6 % af sidste års nettoomsætning. Der har altså kun været et lille fald. Personaleomkostningerne er steget med ca t.kr. Dette har baggrund i udviklingen af to indsatsområder, nemlig IT udvikling og ændring af DanCenter s tilstedeværelse rundt om i Danmark. Der er organisatorisk sket en del omlægninger fra franchisekontorer til egne lokalkontorer. Resultat af primær drift er på t.kr. mod t.kr. sidste år. Resultatet før skat er på t.kr. mod t.kr. sidste år. Vedrørende resultatdisponering foreslår bestyrelsen resultatet overført til næste år. Balancen, aktiver (side 21). Der skal foretages en goodwill-test hvert år for at sikre, at den opgjorte goodwill fortsat er til stede. Testen har ikke givet anledning til at ændre i den aktiverede goodwill. Vedrørende ferieudlejningsejendomme blev henvist til side 44, hvor koncernens ejendomme/ ferielejligheder pr er oplistet i henholdsvis ferieudlejningsejendomme og brugsejendomme. Sidstnævnte er alle ejendomme, der anvendes i den operationelle drift af DanCenter og Danland. Posten Tilgodehavender fra udlejning m.v. er udtryk for tilgodehavender på modtagne bookinger. Når der bookes betales en første rate, og 2. raten forfalder så forud for indflytningstidspunktet. De samlede aktiver udgør t.kr., hvilket er lidt mere end året før. Balancen, passiver (side 22). Aktiekapitalen er uændret t.kr. og posten Egenkapital tilhørende aktionærer i moderselskaber er tilsvarende stort set uændret. Indre værdi pr. aktie udgør kr. 3,10 og adskiller sig således en del fra kurserne på fondsbørsen. Side 3 af 7

4 Posten Anden gæld er udtryk for husejernes tilgodehavender i forbindelse med bookede - ikke afholdte ferieophold samt almindelige kreditorer. De samlede passiver udgør t.kr o Dirigenten efterspurgte spørgsmål eller kommentarer til beretningen og årsrapporten. Ulf Gregers Andersen mente ikke, at de 35 sider i regnskabshæftet henvender sig til de små aktionærer. Der er efter hans opfattelse ingen ledelsesberetning, som normalt er en gennemgang af årets forløb. Troels Troelsen tilkendegav, at det, der står i ledelsesberetningen, er det, der er krav om, at der skal oplyses. Bernard Ellefsen: På side 7 er angivet det gennemsnitlige antal ansatte. Der har været den samme omsætning som sidste år men med 25 % flere ansatte. Hvorfor er der flere ansatte, når omsætningen ikke er øget? Jørgen Bertelsen: Det er korrekt, at der er en stigning i antal ansatte. Som det blev oplyst i forbindelse med årsrapportens gennemgang, er en række af DanCenter s lokalkontorer ændret fra franchise kontorer til egne kontorer. Dette betyder, at DanCenter s medarbejderstab vokser - væksten rummer eksempelvis også rengøringspersonale. Hans Richter: Når man kigger på udviklingen på aktiekursen er A-aktierne faldet med 80 %. Den indre værdi er godt kurs 3. Jørgen Bertelsen nævnte, at hvis regnskabsresultatet for det kommende år bliver det samme som for 07, så er vi nået et pænt stykke. Er det ambitionsniveauet for bestyrelsen? Troels Troelsen: Hvis man vurderer over 10 år, er det ikke tilfredsstillende. Vi synes stadig, vi har gjort det godt markedsmæssigt. Der er andre aktivitetsområder, det har været langt bedre at være i. Vi arbejder altid for at gøre det bedre. Flemming Petersen: Hvis man nu ikke når budgetterne for næste år, er man så nødt til at nedskrive goodwillen? Har man overvejet prisen for at være børsnoteret. Er det pengene værd, og hvem er det en fordel for? På side 45 står der 43,6 mio. kr. i afgang i forbindelse med likvidation, hvad dækker denne post over? I forhold til EDB og software er det noget, man selv skal tage sig af eller købe i byen til en anden pris? Jeg kan ikke se, at det figurerer på ejerandelene, at der er sket insider handler. Jørgen Bertelsen: Vedrørende ændring i ejerandele vil jeg henvise til se side 3 under bestyrelsesinformation. I sidste sætning vedrørende Kurt Holmsted Kurt Holmsted ejer pr via selskaber stk. aktier i Land & Leisure A/S, hvilket er uændret i forhold til På næste side vedrørende Jørgen Bertelsen står der Jørgen Bertelsen ejer pr direkte og via selskaber stk. aktier i Land & Leisure A/S, hvilket er uændret i forhold til Insiderhandler skal oplyses via en fondsbørsmeddelelse. Vedr. softwareudvikling drejer det sig om de systemer, DanCenter kører på. Det har altid været et af de vigtigste indsatsområder for at sikre de mest effektive forretningsgange og laveste transaktionsomkostninger. På de områder, hvor det er muligt at købe standardprodukter, der kan fungere sammen med vore egne systemer, gør vi det. Det har i år særligt været udvikling af et online kassesystem mellem lokalkontorerne og Lyngbyvej. Fremover vil området formodentlig også rumme en blanding af at købe standardprodukter og udvikle selv. Vedrørende likvidationsprovenuet stammer dette fra 5 likviderede selskaber. Det væsentligste er First Land, som tidligere ejede en del ejendomme i København. Vedr. goodwill vil man være nødt til at nedskrive, hvis goodwill testen kræver dette i forhold til indtjeningsforventningerne. Hans Richter: Udtrykte, at bestyrelsen har ydet en stor indsats. Vi er i et aktivitetsområde der er vanskeligt, og som har en langsom udvikling. Har man overvejet om grundlaget skal justeres? Troels Troelsen: Vi vil meget gerne se en konsolidering. Der er ingen tvivl om, at hele markedet Side 4 af 7

5 sidder og venter på dette. Vi har en god ejerkreds. Vi har valgt at være fornuftigt ekspansive. Vi er underlagt en række holdningsændringer hos vore kunder. Hvem kunne have forudsagt at tyskerne svigtede, og at Kroatien var et sted man tog til. Undervejs har vi været nødt til at tage nogle stød, men vi kan ikke outsource sommerhuse. Når konsolideringen kommer, bliver det nemmere at tjene penge. Flere konkurrenter har haft røde tal. Det har vi aldrig haft. Ulrik Ankerstjerne: Vil gerne tilslutte mig, at ledelsesberetningen i årsrapporten er lidt tynd. Der mangler noget om visioner for fremtiden. Den er udtryk for budgettal og færdigt arbejde. Det ville være rart, at der var nogle kommentarer med til budgetmålene. Vedrørende tilgodehavender undrer det mig, at denne post kan være på 10,5 mio. kr., når man skal betale inden man får nøglerne. Har man lavet afdragsordninger med disse debitorer? Jørgen Bertelsen: I forhold til spørgsmålet om tilgodehavender betaler næsten alle, inden de får en nøgle. Det er klart vores forretningsgang. Vi har dog også samarbejde med store rederier, hvor forretningsgangen er anderledes, idet rederierne ikke betaler før ankomst, men først efter afrejse o Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen og formandens beretning blev taget til efterretning. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at overføre årets resultat til egenkapitalen. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svarende til kr Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10%. Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til aktieselskabsloven 48 er mulighed for at give bestyrelsen en sådan bemyndigelse. Bestyrelsen har i en længere årrække ligget inde med den ønskede bemyndigelse, og der er således udelukkende tale om en forlængelse heraf. Bemyndigelsen blev enstemmigt tildelt bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten informerede om, at bestyrelsen i henhold til 14 i selskabets vedtægter skal bestå af 3 til 9 medlemmer. Hele bestyrelsen var på valg, og alle er villige til at modtage genvalg. Der var ikke forslag til andre emner. Den siddende bestyrelse består af: Troels Troelsen, Hans Christoffersen, Kurt Holmsted og Christian Søgaard. Side 5 af 7

6 Ulf Gregers Gregersen ønskede at anfægte, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer har aktier i selskabet. Troels Troelsen tilkendegav, at bestyrelsen rummer såvel medlemmer, der er aktionærer som medlemmer, der ikke ejer aktier i selskabet - en kombination han fandt god. Den siddende bestyrelse blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til selskabets revisor. Som revisorsuppleant blev foreslået Ernest & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Den foreslåede suppleant blev enstemmigt valgt. 7. Forslag fra aktionærer. Én aktionær, Ulf Gregers Andersen, har ved to fremsendelser fremsat forslag om selskabets sammenlægning med et andet selskab, om navneændring af selskabet, om ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier samt om udkøb af de små aktionærer eller om popularisering af selskaber ved omtale af rabatfordele for aktionærer. Forslag modtaget : Sammenslutning med A/S Sol & Strand. Forslag modtaget : 1. Navn ændres til DanCenter/Danland Land & Leisure er ukendt i befolkningen. 2. Stykstørrelse ændres for ikke at blive udsat igen for handel, hvor kurtage langt overstiger prisen. 3. Den uhyre ringe handel i aktierne a og b indicerer, at selskaber næppe hører hjemme på Københavns Fondsbørs, hvorfor der tages skridt til enten af udkøbe de små aktionærer eller ved omtale af rabatfordele for aktionærer at popularisere selskabet. Ulf Gregers Andersen havde kun kommentarer til sammenslutning med A/S Sol & Strand. Han havde talt med Sol & Strands direktør, som mente det ville være en god ide. Herudover anførte Ulf Gregers Andersen, at der aldrig står noget i markedsføringen om, at der er rabatfordele for aktionærer. Troels Troelsen udtrykte, at Ulf Gregers Andersen havde tænkt mange gode tanker, men at det nok ikke var sikkert, at A/S Sol & Strands direktør havde fortalt, hvad A/S Sol & Strand kostede. Vedrørende navnet Land & Leisure er det bestyrelsens opfattelse, at dette bør bevares. Aktiernes størrelse (3 kr. pr. aktie) har bestyrelsen ikke planer om at ændre. Vedrørende afnotering vil dette kræve, at minimum 90% af alle aktionærerne stemmer for et sådant forslag, hvilket Troels Troelsen ikke fandt realistisk. Angående rabatfordele er det kun ganske få, der har benyttet de tidligere rabatfordele. Disse har imidlertid betydet, at der er banker, der ikke vil godtage, at heller ikke A-aktierne kan placeres i skattebegunstigede depoter. B-aktien kan - grundet de gamle brugsretsaktionæraftaler - heller ikke Side 6 af 7

7 placeres i sådanne depoter. Rabatordningen er derfor bragt til ophør, således at A-aktien kan placeres i pensionsdepoter. Verner Jensen: Jeg synes det er godt, at Ulf Gregers Andersen har fremsat forslagene. Troels Troelsen tilkendegav, at bestyrelsen ikke støtter de fremsatte forslag. Forslag 1. Sammenslutning med A/S Sol og Strand: Der var en, der stemte for, medens alle øvrige deltagere stemte imod. Forslaget blev således ikke vedtaget. Forslag 2. Ændre navn: Der var en, der stemte for, medens alle øvrige deltagere stemte imod. Forslaget blev således ikke vedtaget. Forslag 3. Stykstørrelse. Der var en, der stemte for, medens alle øvrige deltagere stemte imod. Forslaget blev således ikke vedtaget: Forslag 4. Den ringe handel af aktier. Der var tre, der stemte for, medens alle øvrige deltagere stemte imod. Forslaget blev således ikke vedtaget. 8. Eventuelt Under eventuelt indledte dirigenten med at konstatere, at generalforsamlingen nu var kommet til det punkt, hvor alt kan diskuteres, men intet kan vedtages. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer under eventuelt o Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og takkede de tilstedeværende for god ro og orden. Han gav derpå ordet tilbage til Troels Troelsen. Troels Troelsen takkede dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen, takkede forsamlingen for fremmødet og takkede ligeledes for de indlæg, der var kommet. Selskabet bød på en sandwich og en øl eller vand og håbede at se de tilstedeværende aktionærer til næste generalforsamling. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent: Dato: Sign. Skjalm von Bülow Side 7 af 7

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere