Indhold. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Årsrapport 2013"

Transkript

1 2013 Årsrapport

2

3 Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening 11 Øvrige forhold 12 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 13 Forventninger til fremtiden 13 Kapitalstyring 14 Likviditetsstyring 18 Bankaktiviteter 20 Handel og Investering 21 Jyske Bank-aktien 22 Organisation og ledelse 23 God selskabsledelse 25 Ligestillings- og mangfoldighedspolitik 25 Samfundsansvar 25 Interne kontrol- og risikostyringssystemer 26 PÅTEGNINGER 27 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 31 Balance pr. 31. december 32 Egenkapitalopgørelse 33 Solvensopgørelse og kapitalkrav 35 Pengestrømsopgørelse 36 Noter 37 Koncernoversigt 93 Jyske Bank A/S i hovedtal 94 Ledelseshverv 95 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon CVR nr Tryk: Jyske Bank

4 Jyske Bank-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Mio. kr Indeks 13/ Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE ULTIMO Mio. kr. Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Resultat før skat pr. aktie (kr.) 32,30 12,17-9,77 15,65 10,92 Årets resultat pr. aktie (kr.) 25,38 8,48-7,95 11,82 8,49 Årets resultat (udvandet) pr. aktie (kr.) 25,38 8,48-7,95 11,82 8,49 Basisindtjening pr. aktie (kr.) 27,45 4,96-7,07 16,58 13,04 Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Børskurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 1,19 0,71-0,66 1,26 1,05 Børskurs/resultat 11,5 18,5-17,7 21,9 23,9 Solvensprocent 16,0 17,3-14,7 15,8 15,3 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 15,9 15,3-13,3 14,1 13,5 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 15,3 14,2-12,1 12,5 11,9 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 13,9 5,8-4,6 7,8 5,1 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 10,9 4,0-3,8 5,9 4,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,4 1,1-1,1 1,2 1,1 Renterisiko (%) 1,9 1,1-1,0 1,5 2,0 Valutaposition (%) 6,3 6,4-6,5 7,3 10,5 Valutarisiko (%) 0,1 0,0-0,2 0,2 0,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 151,1 127,1-98,3 179,8 172,3 Summen af store engagementer (%) 10,1 0,0-0,0 32,5 26,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,1 3,4-2,8 3,3 2,7 Årets nedskrivningsprocent 0,8 1,4-1,1 1,4 2,1 Årets udlånsvækst eksklusiv repoudlån (%) 4,9-2,4-2,7 1,4-12,4 Udlån i forhold til indlån 1,0 1,0-1,0 1,0 1,0 Udlån i forhold til egenkapital 7,5 7,6-9,0 8,5 8,8 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning, jf. note 60. Sammenligningstal for er tilpasset ny regnskabspraksis jf. omtale i note Jyske Bank Årsrapport 2013

5 Ledelsesberetning Sammendrag Resultat før skat mio. kr. (2012: 849 mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening mio. kr. (2012: mio. kr.) Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv mio. kr. (2012: mio. kr.) Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,7% (2012: 6,1%) Solvens 16,0%, heraf kernekapital 15,9% (2012: 17,3% og 15,3%) Individuelt solvensbehov 9,8% (2012: 10,2%) Samlet bidrag til Garantifonden mv mio. kr. siden 4. kvt. 2008, heraf 149 mio. kr. i 2013 (2012: 109 mio. kr.) Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening mio. kr. (2012: mio. kr.) Basisindtjening mio. kr. (2012: 346 mio. kr.) Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 495 mio. kr. (2012: 612 mio. kr.) Dagsværdien af hold-til-udløb porteføljen er 302 mio. kr. over den bogførte værdi (2012: dagsværdi 345 mio. kr. over den bogførte værdi) Likviditetsberedskab 50 mia. kr. (2012: 43 mia. kr.) Jyske Bank-koncernens finansielle stilling er ved udgangen af 2013 tilfredsstillende. Jyske Bank-koncernens kapitalforhold er robuste, og grundlaget er på plads til, at koncernen kan opfylde de nye kapitalkrav, som implementeres over de kommende år. Jyske Bank-koncernen har i 2013 med baggrund i sin stærke finansielle position og placering på det danske bankmarked videreført strategien baseret på organisk vækst suppleret med vækst via tilkøb. Samtidig har Jyske Bank foretaget en række strategiske frasalg således, at Jyske Bank igennem 2013 har optimeret sit forretningsgrundlag og aktuelt står godt rustet til de kommende års muligheder og udfordringer. Jyske Bank Årsrapport

6 Ledelsesberetning Året 2013 Samfundsøkonomisk udvikling Dansk økonomi har gennem flere år været præget af stilstand, og den samfundsøkonomiske vækst har været lav ser på nuværende tidspunkt ud til at blive året, hvor den danske økonomi trådte ud af dødvandet om end i beskedent omfang. Det er Jyske Banks forventning, at 2014 vil vise en relativt afdæmpet vækst, men dog en situation, hvor stigende priser på boligmarkedet i de større byområder, en stabilisering af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessituationen samt fortsat vækst i offentlige investeringer kan skabe en optimisme, som kan føre til et højere privatforbrug og begyndende vækst i investeringer frem for kraftig konsolidering og opsparing. Den danske banksektor Følgende overordnede tendenser karakteriserer den danske banksektor: - Udlån viste for 5. år i træk tilbagegang. I 2013 udgjorde faldet 5% - Indlån viste i 2013 en lille fremgang på 1% - Der er derfor sket en betydelig forbedring i balancen mellem indlån og udlån - Konkurrencen og ønsket om at tiltrække og fastholde kunder og forretningsomfang presser prissætningen - Nye kapitalregler, afløb af ansvarlig kapital og mere stringent vurdering af solvenskrav lægger pres på kapitalreserver i nogle pengeinstitutter - Der er fortsat pengeinstitutter under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet, og en række pengeinstitutter arbejder med kapitalberedskabsplaner. Jyske Bank Jyske Bank blev grundlagt i 1967 og har hjemsted i Silkeborg. Jyske Banks primære formål er at levere finansielle løsninger til private og små og mellemstore virksomheder. Aktiviteterne i Danmark sker ud fra 104 privatkundeafdelinger, 34 erhvervskundeafdelinger og 9 private banking-centre. Leasingaktiviteter omkring objektfinansiering er samlet i datterselskabet Jyske Finans. Jyske Bank har udenlandske aktiviteter i form af en afdeling i Hamburg og investeringsrådgivning til internationale privatkunder i Zürich, Gibraltar, Cannes, København og Weert (Holland). Jyske Bank er det tredjestørste pengeinstitut på det danske marked, og det næststørste danskejede pengeinstitut. Ved udgangen af 2013 er der ca kunder i Jyske Bank-koncernen, ca heltidsmedarbejdere, ca aktionærer, og Jyske Bank-koncernen har en egenkapital på 17,5 mia. kr. Strategi Grundlæggende er Jyske Bank drevet af en differentieringsstrategi, der understøtter såvel organisk vækst som vækst via tilkøb. Gennem de seneste år har den begrænsede samfundsøkonomiske vækst, Jyske Banks finansielle position og banksektorens udfordringer været medvirkende til, at vækst via tilkøb har været fremtrædende. Jyske Banks strategi omfatter strategiske partnerskaber på centrale områder, herunder livsforsikringer via PFA Pension, realkreditprodukter via Nykredit/Totalkredit, BRFkredit og DLR kredit samt betalingskort via SEB. Tilsvarende indgår Jyske Bank i Foreningen Bankdata, hvor væsentlige dele af it-udviklingen og it-løsningerne leveres fra, og Jyske Banks it-drift leveres fra det 50% ejede selskab JN Data. Strategiske tilkøb Jyske Bank følger planen i forhold til de tilkøbte aktiviteter. I 2013 er integrationen af overtagne aktiviteter fra købet af Fjordbank Mors i 2011 afsluttet. På overtagelsestidspunktet blev dagsværdien af de overtagne udlån opgjort til 2,2 mia. kr. og indlån til 3,5 mia. kr. I henhold til den oprindelige plan er der gennemført to succesfulde it-konverteringer i 2. og 4. kvartal 2013, og de tilkøbte aktiviteter er herefter en integreret del af Jyske Bank. Itkonverteringerne er en vigtig milepæl i forhold til at kunne realisere de sidste synergier, der vil få gennemslag i 1. halvår I januar 2013 overtog Jyske Bank Spar Lolland. Jyske Bank overtog alle aktiver og forpligtelser, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital. På overtagelsestidspunktet blev dagsværdien af de overtagne udlån opgjort til 6,3 mia. kr. og indlån til 9,5 mia. kr. Integrationen forløber planmæssigt, og afsluttes med itkonverteringen, som er planlagt til foråret 2014, og de sidste synergier slår derfor fuldt igennem i Overtagelsen af Spar Lolland har netto øget Jyske Banks kundeportefølje med ca nye kunder. 4 Jyske Bank Årsrapport 2013

7 Ledelsesberetning Jyske Banks datterselskab Jyske Finans A/S indgik i september 2011 aftale med Spar Nord koncernen om overtagelse af det fremtidige nysalg af leasing fra Finans Nord A/S samt administrationen af den eksisterende leasingportefølje i Finans Nord A/S. Samtidig købte Jyske Finans billeasingselskabet Finans Nord Easyfleet A/S. Der er i 2013 gennemført to succesfulde itkonverteringer af disse aktiviteter, der således nu er en integreret del af Jyske Finans A/S. Disse tilkøb har bidraget positivt til Jyske Banks resultat i 2013, og har leveret et forventeligt og tilfredsstillende resultat, hvilket primært kan henføres til, at kundeudviklingen og nedskrivninger på udlån mv. er realiseret som antaget i forbindelse med overtagelsen. Strategiske frasalg I 2013 er der foretaget tre strategiske frasalg. Jyske Banks datterselskab Jyske Global Asset Management A/S indgik en aftale med det canadiske selskab ENR Asset Management Inc. om henvisning af kundeporteføljen mod betaling. Aftalen blev indgået med virkning fra 4. kvartal ENR Asset Management Inc. overtager rådgivningen af kunderne, men aftalen indebærer, at Jyske Bank fortsat vil føre konti og depoter for kunderne. Med virkning fra 1. juli 2013 solgte Jyske Bank ejerandelene i Krone Kapital-koncernen. Aftalen blev indgået med Sparekassen Kronjylland om salg af Jyske Banks ejerandele i Krone Kapital-koncernen, som driver udlåns- og leasingvirksomhed. Jyske Bank erhvervede ejerandelene i Krone Kapitalkoncernen i forbindelse med overtagelsen af aktiviteterne i Spar Lolland. Salget omfattede 50% af aktiekapitalen i Krone Kapital A/S og 100% af aktiekapitalen i Krone Kapital III A/S. Den 10. december 2013 blev det annonceret, at Jyske Bank solgte samtlige aktier i datterselskabet Silkeborg Data A/S til den danske kapitalfond Axcel. Silkeborg Data er en førende leverandør af løn- og personalesystemer til den offentlige sektor og har gennem de senere år præsteret en betydelig vækst og en meget tilfredsstillende resultatudvikling. Det er vurderingen, at en ny ejer kan styrke selskabets muligheder for at realisere planerne om yderligere vækst på nye markeder og kundesegmenter. Der har gennem årene været betydelige synergier på itområdet mellem Silkeborg Data og Jyske Bank, men de findes ikke længere i samme omfang efter Jyske Banks overgang til Bankdata i Salget af Silkeborg Data ventes at indebære en positiv resultateffekt for Jyske Bank på godt 300 mio. kr. efter skat i 1. kvartal Produktudvikling Ved udgangen af 2013 lancerede Jyske Bank 5 nye prioritetslån, som alle har en konkurrencedygtig rente, lave omkostninger og er nemme at opsige eller lægge om. Produkterne er udviklet for at sikre, at Jyske Banks produktudbud er konkurrencedygtigt, og det er bankens stærke likviditetssituation og fundingmuligheder, der har gjort det muligt at tilbyde prioritetsfinansiering. De første kundereaktioner er meget tilfredsstillende, og det er forventningen, at produkterne bliver det væsentligste bidrag til den organiske vækst i Jyske Bank i Strategisk samarbejde med BRFkredit Jyske Bank og BRFkredit indgik i 2012 en aftale, der giver Jyske Bank adgang til finansiering af boliglånsprodukter gennem udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) via BRFkredit. Samarbejdet fungerer fortsat på tilfredsstillende vis i 2013 og har givet Jyske Bank en forretningsmæssig attraktiv og smidig adgang til funding af bankens boligudlån. Der er ved udgangen af 2013 finansieret for 4,7 mia. kr. via BRFkredit med en løbetid på 5-30 år. Ændret organisering af det indenlandske afdelingsnet Med ambitionen om at øge fokus på at afdække og imødekomme kundernes behov i et marked præget af hård konkurrence er det besluttet at ændre organiseringen af det indenlandske afdelingsnet. Hvor udgangspunktet hidtil har været geografisk, vil organiseringen fremover være baseret på tre overordnede kundesegmenter, der danner basis for hver sit forretningsområde: Privat, Erhverv og Private Banking. Privatkunder vil opleve, at Jyske Bank fortsat er lokalt repræsenteret samtidig med, at den individuelle kunderådgivning styrkes. Herudover arbejder banken på nye og forbedrede online-løsninger, og der er fortsat fokus på ambitionen om at have Danmarks bredeste og mest konkurrencedygtige boligprodukter. Jyske Bank Årsrapport

8 Ledelsesberetning På Erhverv koncentreres kompetencerne i færre, men stærke erhvervsafdelinger, hvor rådgiveren kun skal have fokus på erhvervsvirksomheder og samtidig være en del af et kompetencestærkt team med adgang til specialister. Som Private Banking kunde har man fortsat hjemme i den lokale afdeling. Samtidig er kunden tilknyttet en eller flere specialister i et af bankens 9 Private Bankingcentre. De bidrager med skræddersyet formue- og investeringsrådgivning for at optimere potentialet i kundens økonomi. Fundamentet for de fremtidige indsatser i den nye struktur er godt. Således har erhvervsområdet i de seneste 5 år præsteret en 43% s vækst i markedsandelen fra 8,1% til 11,6% målt på antal kunder, ligesom kundetilfredsheden er øget gennem perioden. Også på Privatsiden har markedet kvitteret gennem en fortsat vækst i markedsandelen, og i den seneste måling af kundetilfredshed (analyseinstituttet Aalund) er Jyske Bank blandt de højest placerede pengeinstitutter i Danmark. Private Banking oplever også tilgang af nye kunder, som forventes yderligere øget gennem nye tiltag overfor kunderne. Årets resultat Jyske Bank-koncernen opnåede et resultat på mio. kr. før skat. Beregnet skat udgjorde 493 mio. kr., og resultat efter skat udgjorde herefter mio. kr. Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,7% mod 6,1% i Resultatet er det bedste siden 2006 og er tilfredsstillende. Basisindtjening, som repræsenterer koncernens indtjening på kunderelaterede forretninger, udgjorde mio. kr. mod 346 mio. kr. i Basisindtjeningen er opgjort ekskl. bidrag til Garantifonden mv., som i året udgjorde 149 mio. kr. mod 109 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen, som repræsenterer koncernens afkast af egenbeholdningen efter finansieringsomkostninger, udgjorde 495 mio. kr. mod 612 mio. kr. i Årets resultat Mio. kr Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele 6 12 Basisindtjening før nedskrivninger mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før Garantifonden mv Garantifonden mv Resultat før skat Skat Årets resultat Forretningsomfang og finansiel stilling Jyske Bank har realiseret en tilfredsstillende organisk vækst i form af en nettokundetilgang på godt Fremgangen er drevet af både erhvervs- og privatkunder. Herudover har tilkøbene af aktiviteter medført, at koncernen nu samlet har ca kunder. Den svage samfundsøkonomiske udvikling har i 2013 medført, at sektoren som helhed har oplevet et fald i udlån på 5% og indlån har vist en stigning på 1%. Det er 5. år i træk, at sektoren viser faldende udlån. 6 Jyske Bank Årsrapport 2013

9 Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen har i 2013 vist en stigning i bankudlån og indlån på 5 mia. kr. og 18 mia. kr., svarende til 5% og 19%. Ekskl. de tilkøbte aktiviteter fra Spar Lolland viser bankudlån et uændret niveau, og bankindlån viser en stigning på 9%. Uddrag fra balancen Mio. kr Udlån Heraf bankudlån Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktiver i alt Indlån Heraf bankindlån Heraf indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Egenkapital Forretningsomfanget inden for formueforvaltning, som omfatter koncernens private banking-aktiviteter, puljeordninger og formueplejeaftaler, viser en fremgang til 84 mia. kr. ultimo 2013 mod 82 mia. kr. ved udgangen af Formue under forvaltning Mia. kr Private banking-aktiviteter Aktiver i puljeordninger 5 6 Formueplejeaftaler I alt Efter årets konsolidering udgjorde Jyske Bankkoncernens egenkapital 17,5 mia. kr. ved udgangen af året, og basiskapitalen udgjorde 17,8 mia. kr. Kapitalforholdene er robuste med en solvens på 16,0% og en kernekapital ekskl. hybrid kernekapital på 15,3%. Jyske Bank-koncernen beregnede ved udgangen af året et individuelt solvensbehov på 9,8% mod 10,2% ultimo Samlet set er Jyske Bank-koncernens finansielle stilling tilfredsstillende. Jyske Bank-koncernens datterselskaber Jyske Finans og Silkeborg Data, som er de to største indenlandske datterselskaber, har i 2013 fastholdt og udbygget en stærk markedsposition på henholdsvis leasingmarkedet og salg af løsninger til lønadministration i den offentlige sektor var et positivt år for de to selskaber. Jyske Finans leverede i 2013 et resultat før skat på 266 mio. kr. mod 188 mio. kr. i 2012, og Silkeborg Data leverede i 2013 et resultat før skat på 30 mio. kr. mod 48 mio. kr. i Jyske Bank-koncernens udenlandske datterselskaber; Jyske Bank (Gibraltar), Jyske Bank (Schweiz) og Berben s Effectenkantoor (Holland), har i 2013 fortsat været resultatmæssigt præget af den generelle internationale afmatning i private banking-aktiviteter og det fortsat lave renteniveau. Selskaberne leverede i 2013 samlet et nulresultat før skat mod 184 mio. kr. i I 2013 har der i lighed med 2012 været en positiv udvikling i fuldmagtsprodukter under formueplejeaftaler. Tilgang af nye midler og en gunstig udvikling på de finansielle markeder har påvirket positivt. Derimod har generel afmatning i internationale private bankingaktiviteter ført til fald i formueværdierne. Jyske Bank formidler salg af investeringsbeviser til en række investeringsforeninger. Jyske Bank kunders samlede beholdning af investeringsbeviser udgør 70 mia. kr. ultimo 2013 mod 67 mia. kr. ved udgangen af Formueværdierne i Jyske Invest, som Jyske Bank er depotbank for, udgør 60 mia. kr. ultimo 2013, et stort set uændret niveau i forhold til udgangen af Markedsmæssige værdistigninger er blevet opvejet af udbetalt udbytte til medlemmerne og nettoafgang af investerede midler. Jyske Bank Årsrapport

10 Ledelsesberetning Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Basisindtjeningen opgøres ekskl. bidrag til Garantifonden mv. Basisindtjening Mio. kr Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele 6 12 Basisindtjening før nedskrivninger mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Netto renteindtægter under basisindtjening udgjorde mio. kr., en vækst på 4%. Indtægtsførsel af underkurs vedrørende overtagne udlån i forbindelse med tilkøbte aktiviteter påvirkede i 2013 netto renteindtægter positivt med 217 mio. kr. mod 58 mio. kr. i Herudover var det lave renteniveau, den konjunkturelt betingede svage udvikling i udlån, et generelt pres på rentemarginalerne og lavere genplaceringsrenter i likviditetsporteføljen en begrænsende faktor for udviklingen i netto renteindtægter. Netto gebyrindtægter og andre driftsindtægter viste en stigning på 11% til mio. kr. mod mio. kr. i Gebyrindtægterne har udover effekten fra tilkøbte aktiviteter været positivt påvirket af øget aktivitet på investeringsområdet og stigning i afkastafhængige provisioner i forlængelse af den gunstige udvikling på de finansielle markeder. Gebyr- og provisionsindtægter Mio. kr Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovisioner Øvrige gebyrer og provisioner I alt Under andre driftsindtægter indgår indtægtsførsel af badwill fra tilkøbte aktiviteter med 97 mio. kr. Herudover indgår en indtægt på 20 mio. kr. vedrørende frasolgte aktiviteter (Jyske Global Asset Management og Krone Kapital-koncernen) og en tilbageførsel af hensatte forpligtelser på 40 mio. kr. vedrørende overtagelsen af Spar Lolland. Kursreguleringer under basisindtjening udgjorde 410 mio. kr. mod 66 mio. kr. i Kursreguleringer blev i 2012 begunstiget af et betydeligt rentefald, som i 2013 er erstattet af en mindre rentestigning. Kursreguleringer er herudover negativt påvirket af beholdning af højkuponobligationer i likviditetsporteføljen. De stigende lange markedsrenter har endvidere haft en positiv påvirkning på forretninger vedrørende kunders rentesikring, hvor de urealiserede tab på disse kundeforretninger påvirker Jyske Banks kreditrisiko. Jyske Bank indregner mulige kredittab i forretningernes dagsværdi, og som følge af de stigende renteniveauer er der en positiv kursregulering herpå i 2013 på 249 mio. kr. Driftsudgifter og afskrivninger, opgjort eksklusiv omkostninger til operationel leasing, udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Ekskl. omkostninger i forbindelse med overtagelse og integration af aktiviteter fra Spar Lolland udgør omkostningerne 4,0 mia. kr. i overensstemmelse med de offentliggjorte forventninger om et niveau på 4,0-4,1 mia. kr. ved aflæggelsen af årsregnskabet for Som følge af flytningen af Jyske Banks IT-udvikling til Bankdata i 2012 viser IT-udgifter en stigning på 22%. Dette modvirkes af et fald i personaleudgifter som følge af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Jyske Bank til Bankdata. Driftsudgifter og afskrivninger Mio. kr Personaleudgifter IT-udgifter Husleje mv Af- og nedskrivninger Nedskrivning af goodwill Øvrige driftsudgifter I alt Medarbejderantallet er i 2013 øget med 200, hvilket skal ses i lyset af, at Jyske Bank overtog 230 medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland. I 2013 udgjorde udgifter til lønsumsafgift 191 mio. kr. mod 188 mio. kr. i Jyske Bank Årsrapport 2013

11 Ledelsesberetning Nedskrivninger på udlån mv. Under basisindtjening udgiftsførte Jyske Bank netto mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod mio. kr. i Årets nedskrivninger på udlån mv. skal ses i sammenhæng med indtægtsførsel af underkurs vedrørende overtagne udlån med 217 mio. kr. under netto renteindtægter. Nedskrivninger på udlån mv. var således lavere end i 2012, hvilket også skal ses i forhold til den ekstraordinære implementering af Finanstilsynets skærpede retningslinjer for nedskrivning på udlån mv. i Konstaterede tab udviklede sig som forventet, og der blev tabsafskrevet mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgjorde 3,1% af udlån og garantier ultimo året mod 3,4% ultimo Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. Mio. kr Udlån og garantier Rentenulstillede udlån og udlån med 90- dages overtræk Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger Værdiforringede udlån før nedskrivninger Nedskrivninger Værdiforringede udlån efter nedskrivninger Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i alt Saldo for individuelle nedskrivninger mv Saldo for gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter 15 0 Tab Stigende BNP vækst og den øgede eksport betyder fremgang for erhvervsporteføljen. Husholdningernes lave forbrug ventes dog fortsat at udfordre de danske virksomheder. På den baggrund forventes det, at kreditkvaliteten på erhvervsporteføljen bliver svagt forbedret i Landbruget har stadig udfordringer, men der er nedskrevet mindre i 2013 end året før. Private har generelt klaret sig godt igennem krisen. Det lave privatforbrug og de lave renter har betydet, at husholdningernes økonomi overordnet set er god. Den øgede opsparing forbedrer kundernes kreditkvalitet og har medført lavere nedskrivninger på private i Eftersom der er udsigt til, at ledighed og renter forbliver på samme niveau som i 2013, og huspriserne i de større byområder forventes fortsat at stige, så ventes kreditkvaliteten for privatporteføljen fortsat god i Finanstilsynet har i december 2013 sendt en ny vejledning til Regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 om individuelle nedskrivninger og hensættelser i høring. Den nye vejledning vurderes ikke at få økonomiske konsekvenser for Jyske Bank, da koncernen i al væsentlighed allerede efterlever de væsentligste punkter i den nye vejledning. Jyske Bank-koncernen havde ultimo året registreret sikkerheder for i alt 75,8 mia. kr. mod 68,9 mia. kr. ultimo 2012, og målt i forhold til udlån og garantier er den sikkerhedsmæssige afdækning på niveau med ultimo De underlæggende ændringer kan henføres til overtagelsen af Spar Lolland, svagt stigende boligpriser og Jyske Banks introduktion af prioritetsfinansiering. Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) omfatter udlån, hvor der er indtruffet og konstateret økonomiske udfordringer, som kan medføre usikkerhed om de fremtidige betalinger. Udlån med OIV steg med 14% i forhold til Stigningen kan som forventet primært henføres til overtagelsen af Spar Lolland. Den samlede nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgør 4,7 mia. kr. ultimo 2013, uændret i forhold til ultimo Koncernens individuelle nedskrivnings- og hensættelsessaldo steg 4% i 2013 mod en stigning på 13% i Koncernens gruppevise nedskrivnings- og hensættelsessaldo viste et fald på 10% efter en stigning i 2012 på 59%. Sidstnævnte skyldtes primært implementeringen af Finanstilsynet skærpede retningslinjer for nedskrivninger. Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. fordelte sig som vist i nedenstående tabel. Samlet set var fordelingen af porteføljen på et acceptabelt niveau. Fordeling Nedskrivnings- og Udlån og garantier hensættelsessaldo Mio. kr STY STY STY Default Øvrige I alt STY: Styrkeprofil hvor 1 udtrykker den stærkeste rating. Jyske Bank Årsrapport

12 Ledelsesberetning Øvrige omfatter kunder, hvorpå der ikke var beregnet en styrkeprofilkarakter. Ultimo 2013 har koncernen ét engagement, som udgør mere end 10% af basiskapitalen. Engagementet er med en stor dansk finanskoncern og udgør 10,1%. Fire engagementer er mellem 5% og 7,5% og ét engagement er mellem 7,5% og 10% af basiskapitalen. 10 Jyske Bank Årsrapport 2013

13 Ledelsesberetning Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen, som udgjorde 495 mio. kr. mod 612 mio. kr. i 2012, var påvirket af det generelt lave renteniveau. Vurderet ud fra den valgte risikoprofil var beholdningsindtjeningen tilfredsstillende. Beholdningsindtjening Mio. kr Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) -2-2 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 0 0 Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger 8 9 Resultat af kapitalandele 0 0 Beholdningsindtjening før nedskrivninger mv Nedskrivninger på udlån mv. 0-2 Beholdningsindtjening Investeringspolitikken for Jyske Bank-koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. er fastlagt ud fra en langsigtet afkast-risiko betragtning og ud fra en vurdering af de samlede risikopositioner med speciel fokus på at stabilisere den samlede indtjening. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgjorde 21 mio. kr. ultimo 2013 (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 14 mio. kr. ultimo Positionsniveauerne har været moderate henset til den valgte risikoprofil på markedsrisici, herunder afkast-risiko forholdet. Volatilitetsniveauerne har generelt været lave gennem Renterisikoen har historisk været den væsentligste markedsrisiko. Renterisikoen har fortsat i 2013 været domineret af eksponeringer i danske realkreditobligationer med kort og mellemlang løbetid. Efter markante rentestigninger i løbet af 2013 øgedes renterisikoen til omkring 2% af egenkapitalen ultimo året. Koncernens renterisiko er tilrettelagt under den centrale præmis, at det meget høje gældsniveau i den vestlige verden vil være væksthæmmende, hvilket sammen med et fortsat meget lavt inflationsniveau sandsynliggør et lavt renteniveau i de kommende år. Der opretholdes derfor en vis renterisiko på trods af de aktuelt historisk lave niveauer. bestående af såvel danske som globale aktier. Størstedelen af aktiebesiddelserne har løbende været afdækket med likvide futuresinstrumenter. Valutapositionerne er fortsat kendetegnet ved at være veldiversificerede og den samlede valutarisiko er fortsat på moderat niveau. Ultimo året er valutarisikoen præget af lange positioner i USD og emerging markets valutaer. Disse er modgået af korte positioner i EUR og CHF. I forhold til sidste år er den korte position i JPY nedbragt betragteligt. Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital % 0,3 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Værdipapirrelateret kreditrisiko Markant indsnævring af kreditspænd kendetegnede 2. halvår 2013 ovenpå et 1. halvår med meget stor nervøsitet affødt af den sydeuropæiske gældskrise. Katalysatoren var primært ECB s løfte om at købe sydeuropæiske statsobligationer. Koncernens positioner i værdipapirer med lav til moderat kreditrisiko er nogenlunde fastholdt året igennem. Positionerne er således fortsat domineret af især danske men også europæiske realkreditobligationer og bankers seniorudstedelser med kortere løbetid. Den samlede kreditportefølje har udviklet sig positivt i 2013 og har derfor givet et tilfredsstillende afkast. Koncernens portefølje af obligationer under Hold-tiludløb udgør 14,8 mia. kr. mod 18,7 mia. kr. i Den er fortsat domineret af højtratede og højlikvide værdipapirer. Ved udgangen af 2013 er markedsværdien 302 mio. kr. højere end den bogførte regnskabsmæssige værdi mod 345 mio. kr. ultimo Jyske Banks aktierisiko har igennem 2013 ligget på et lavt niveau. Eksponeringen har været veldiversificeret Jyske Bank Årsrapport

14 Ledelsesberetning Øvrige forhold Finanstilsynets redegørelser Finanstilsynet har været på inspektion i Jyske Bank, og Jyske Bank modtog i 2013 følgende redegørelser: - Finanstilsynet foretog i 2013 en funktionsundersøgelse omfattende alle relevante dele af hvidvaskområdet. Finanstilsynet vurderede, at Jyske Bank generelt opfylder de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet. - Finanstilsynet foretog i september 2013 en funktionsundersøgelse af kreditområdet. Inspektionen omfattede bankens store erhvervskunder, engagementer med bankens ledelse og dele af bankens anvendelse af interne ratingbaserede modeller til solvensformål. Finanstilsynet konkluderede, at bankens nedskrivninger var tilstrækkelige, at bankens kreditstyring generelt var god og at bankens interne ratingbaserede modeller generelt fungerede tilfredsstillende. Finanstilsynet vurderede dog, at der i opgørelse af bankens individuelle solvensbehov skal tages højde for usikkerhed omkring den reelle løbetid på kreditter til svage erhvervskunder. - Finanstilsynet foretog i september 2012 en funktionsundersøgelse af bankens ledelse og styring på kreditområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede bankens overholdelse af krav på kreditområdet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen), herunder krav til bankens risikoansvarlige. Finanstilsynet vurderede, at bestyrelsens drøftelser og vurderinger af bankens risici på baggrund af redegørelsen ikke fremgår i tilstrækkeligt omfang af bestyrelsesprotokollen. Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for Jyske Bank A/S præsenteres nedenfor. Tilsynsdiamanten Summen af store engagementer < 125% af basiskapitalen 0% 0% Udlånsvækst < 20% om året 5% 9% Ejendomseksponering < 25% af de samlede udlån 8% 8% Stabil funding < 1 0,73 0,79 Likviditetsoverdækning > 50% 150% 122% Pr. 31. december 2013 opfylder Jyske Bank A/S alle tilsynsdiamantens pejlemærker. Herudover gav undersøgelsen ikke anledning til bemærkninger. Jyske Bank har i 2014 modtaget følgende redegørelser: - Finanstilsynet foretog i november 2013 en funktionsundersøgelse af fælles funding området. Inspektionen omfattede en gennemgang af Jyske Banks fælles funding med et realkreditinstitut. Undersøgelsen gav ikke anledning til bemærkninger. 12 Jyske Bank Årsrapport 2013

15 Ledelsesberetning Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Salget af Silkeborg Data Salget af Silkeborg Data er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Den forventes at foreligge i løbet af 1. kvartal 2014, hvorefter der kan foretages endelig closing af salget. Salget af Silkeborg Data ventes at indebære en positiv resultateffekt for Jyske Bank på godt 300 mio. kr. efter skat i 1. kvartal Ændringer i ledelsen Efter godt 28 års ansættelse i Jyske Bank heraf de sidste 9 år i koncerndirektionen har Jørgen Christensen besluttet at gå på pension ved udgangen af august Jørgen Christensen fylder til december 64 år. Bankdirektør Per Skovhus, som 1. september 2013 indtrådte i koncerndirektionen og der overtog direktionsansvaret for Jyske Bank, Indland, overtager med Jørgen Christensens afgang tillige direktionsansvaret for Kredit. Forventninger til fremtiden Jyske Bank forventer, at et økonomisk opsving bliver meget moderat. Forbrug og investeringer vil kun vise beskeden vækst, ligesom eksporten fortsat vil være påvirket af afmatningen i euroområdet. Samlet set forventes lavvækstperioden at fortsætte, og væksten i BNP i 2014 forventes at blive ca. 1,5%. Jyske Bank har en strategisk målsætning om at vokse via organisk vækst og opkøb. I den aktuelle samfundsøkonomiske situation er det mest sandsynligt, at opkøb og bankens nye boligprodukter vil blive den drivende faktor i relation til at indfri målsætningen om vækst. Jyske Bank Årsrapport

16 Ledelsesberetning Kapitalstyring Kapitalstyring har til formål at optimere koncernens kapitalstruktur i forhold til den fastlagte risikoprofil. Kapitalmålsætning- og planlægning Jyske Banks kapitalmålsætning og risikoappetit tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til, at koncernen kan fortsætte sin udlånsvirksomhed i en periode med svære forretningsbetingelser. Således skal kapitalen både sikre, at lovmæssige og interne kapitalkrav kan opfyldes i en sådan situation samt modstå store uventede tab. Koncernens kapitalplanlægning tilrettelægges ud fra en langsigtet målsætning om at opnå en rating på AAniveau. Koncernen anser et ratingniveau på mindst A- niveau for vigtig og har derfor fokus på understøttende tiltag. Kapitalplanlægningen er kendetegnet ved to overordnede hensyn: optimere koncernens risiko og maksimere indtjeningen udnytte markedet til opkøb af porteføljer med en acceptabel risiko Jyske Bank forventes i 2014 at blive udpeget som systemisk risikobank (SIFI). Det medfører bl.a. et krav om ekstra kapitalbuffer, som fuldt indfaset i 2019 er på 1,5 procentpoint. Ligesom SIFI-kravene indfases løbende frem mod 2019, indføres en række af de nye kapitalbuffere i forbindelse med den nye kapitalkravsforordning (CRR) gradvist frem til Jyske Bank fastholder ultimo 2013 en kapitalmålsætning om en kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital på mindst 12%. Kapitalforhold Udviklingen i koncernens solvens- og kernekapitalprocent fremgår af nedenstående tabel. Solvens- og kernekapitalprocenterne er ved udgangen af 2013 på et solidt grundlag i forhold til Jyske Banks målsætning. Den samlede solvensprocent er faldet som følge af førtidsindfrielse af et ansvarligt lån på 1,1 mia. kr. samt fradrag af finansielle aktier med ejerandele over 10% (DLR). Hertil kommer årets positive konsolidering, som også er årsagen til stigningen i kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital. Solvens- og kernekapitalprocent Solvensprocent 16,0 17,3 Kernekapital inkl. hybrid kapital 15,9 15,3 Kernekapital ekskl. hybrid kapital 15,3 14,2 Basiskapital Ultimo 2013 udgør den egentlige kernekapital 96% af basiskapitalen mod 82% ultimo Den høje andel af egentlig kernekapital i basiskapitalen er i overensstemmelse med Jyske Banks ønske om at have den højst mulige kvalitet i basiskapitalen. Basiskapital og risikovægtede poster Mio. kr Aktiekapital Overført overskud Minoritetsinteresser Immaterielle aktiver Kernekapital ekskl. hybrid kapital Hybrid kernekapital Forskel ml. forventede tab og nedskrivninger Fradrag for kapitalandele over 10% Øvrige fradrag Kernekapital Efterstillede kapitalindskud (ekskl. hybrid kernekapital) Opskrivningshenlæggelser Forskel ml. forventede tab og nedskrivninger Fradrag for kapitalandele over 10% Øvrige fradrag Basiskapital Risikovægtede poster Minimumskapital Minimumskapitalopgørelsen udtrykker de regulatoriske kapitalkrav og bygger på risikotyperne kredit-, markedsog operationel risiko. Til opgørelsen af kreditrisiko har Jyske Bank godkendelse til at anvende den interne ratingbaserede metode (AIRB). Godkendelsen omfatter anvendelse af avancerede metoder til beregning af minimumskapitalen på hovedparten af koncernens kreditportefølje. Minimumskapitalen for markedsrisiko opgøres efter standardmetoden og operationel risiko efter standardindikatormetoden. 14 Jyske Bank Årsrapport 2013

17 Ledelsesberetning Minimumskapital fordelt på risikotyper Mio. kr Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Minimumskapital, søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler 79 0 Minimumskapitalkrav i alt De videreførte overgangsregler relateret til de tidligere kapitaldækningsregler øger for 2013 minimumskapitalkravet beskedent med 79 mio. kr., men gav for 2012 ikke anledning til tillæg. ICAAP og individuelt solvensbehov Jyske Banks ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) danner grundlag for at vurdere Jyske Banks kapitalforhold og dermed fastlæggelsen af koncernens tilstrækkelige kapitalgrundlag samt individuelle solvensbehov. Vurderingen bygger på en opgørelse af det aktuelle forhold mellem koncernens risikoprofil og kapitalforhold samt på fremadrettede betragtninger, der kan påvirke dette. Stresstest anvendes til at modellere de mikro- og makroøkonomiske faktorer, som Jyske Bank er eksponeret imod. Tilstrækkelig basiskapital efter intern metode Den tilstrækkelige basiskapital er Jyske Banks egen vurdering af kapitalbehovet som følge af de risici, som koncernen påtager sig. Opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital tager udgangspunkt i Jyske Banks interne økonomisk kapitalmodeller, som omfatter de risikotyper, som koncernen ønsker at afdække med kapital: kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og forretningsrisiko. Dermed afspejles koncernens egne data, erfaringer og styring. I ICAAP foretages analyser for hver risikotype, som dækker både kvalitative og kvantitative elementer i relation til både overvågning og løbende kvalitetssikring, herunder grundige vurderinger af modelforudsætninger. Analyserne dækker relevante risikofaktorer inden for hver risikotype i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsen. Med udgangspunkt i opgørelsen af økonomisk kapital vurderes, om der er væsentlige forhold, der ikke er dækket af beregningsmetoden, eller som der af forsigtighedshensyn ønskes kapitaldækning for. I så fald foretages tillæg til kapitalen. Tillæggene adresserer både usikkerheden forbundet med specifikke forhold og med modelsetuppet. For kreditrisiko foretages et forsigtighedstillæg til svage engagementer. Dette tillæg er udarbejdet på baggrund af en meget forsigtig vurdering af forhold, der indgår i beregningerne af disse engagementer. Finanstilsynets gennemgang af AIRB-området i efteråret 2013 førte til et tillæg primært for usikkerhed i fastsættelsen af løbetider på erhvervskunder med dårlig bonitet, som indgik i koncernens solvensbehov fra 3. kvartal Kapitaltillæggene vedrørende markedsrisiko er relateret til forhold, som ikke er indeholdt i den gældende model. Kapitaltillæg vedrørende øvrige forhold dækker over emner, som både er specifikke for Jyske Bank, og emner, som er generelle for banksektoren, herunder bl.a. et konjunkturtillæg. Konjunkturtillægget fungerer som en buffer, der opbygges i gode tider og tæres på i dårlige tider. Endeligt indgår Jyske Banks evne til at opnå overskud i vurderingen af den tilstrækkelige basiskapital. Samlet set betyder det, at den tilstrækkelige basiskapital er et udtryk for den negative konsolidering i en yderst ekstrem situation. Tilstrækkelig basiskapital efter 8+ tilgang Finanstilsynet vurderer et instituts tilstrækkelige basiskapital med den såkaldte 8+tilgang. Tilgangen tager udgangspunkt i, at minimumskravet på 8 procent af de risikovægtede poster dækker instituttets almindelige risici. På en række områder opstilles benchmarks til vurdering af, om kapitaltillæg til de 8% er nødvendige, ligesom der på enkelte områder indgår metoder til beregning af tillæggenes størrelse. Til perspektivering af Jyske Banks tilstrækkelige basiskapital opgjort med udgangspunkt i egne modeller, beregner Jyske Bank den tilstrækkelige basiskapital efter 8+tilgangen. Ultimo 2013 giver tilgangen anledning til tillæg i forhold til kreditrisikoen for store kunder med finansielle problemer samt mindre tillæg vedrørende kreditkoncentration på individuelle engagementer, markedsrisiko samt likviditetsrisiko. Jyske Bank Årsrapport

18 Ledelsesberetning Individuelt solvensbehov og kapitalbuffer Det individuelle solvensbehov for Jyske Bank fastlægges som det højeste af henholdsvis Jyske Banks interne metode, Finanstilsynets 8+tilgang samt lovfastsatte grænser. Udover minimumskapitalen er det individuelle solvensbehov underlagt overgangsreglerne for AIRBinstitutter. Koncernen har ultimo 2013 fastlagt et individuelt solvensbehov på 9,8%. I nedenstående tabel er de enkelte risikotypers bidrag til den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov opgjort. Individuelt solvensbehov Mio. kr % af RVA 2012 % af RVA Kreditrisiko , ,8 Markedsrisiko 770 0, ,7 Operationel risiko 506 0, ,5 Øvrige 783 0, ,2 I alt , ,2 Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. Jyske Banks store andel af kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) underbygger kvaliteten af den samlede kapital. Kapitalbuffer Mio. kr % af RVA 2012 % af RVA Basiskapital , ,3 a) Kernekapital , ,3 heraf hybrid kapital efter fradrag 695 0, ,1 b) Supplerende kapital efter fradrag 89 0, ,0 Individuelt solvensbehov , ,2 Kapitalbuffer , ,1 Stresstest Stresstest er en væsentlig del af Jyske Banks tilgang til fremskrivning af den tilstrækkelige basiskapital og tilhørende individuelle solvensbehov. Desuden er stresstest velegnet til at vurdere koncernens kapitalmålsætning i et fremadskuende perspektiv. Stresstest anvendes i en række forskellige sammenhænge. Der udføres både stresstest, som kan karakteriseres som følsomhedsanalyser af enkelte parametres betydning for risikoberegningen, samt omfattende scenariebaserede stresstest af betydningen af ændrede konjunkturforhold. Desuden gennemføres omvendte stresstest med henblik på at teste koncernens tabskapacitet. Et formål med stresstestanalyserne er at belyse, om det fremtidige risikoniveau i et bestemt scenarie kan kapitaldækkes givet koncernens indtjening, kapitalpolitik og -målsætning samt risikomål. Resultaterne af stresstestanalyserne anvendes f.eks. også i vurderingen af, om kapitalniveauet og kvaliteten heraf er tilstrækkelig, og følgelig om det er nødvendigt med iværksættelse af koncernens kapitalberedskabsplan. Et centralt emne er derfor at fastlægge de omstændigheder, som koncernen ønsker at kunne holde kapital til. Et andet formål er vurderingen af det individuelle solvensbehov. Denne vurdering skal jf. lovkrav hertil som minimum tage udgangspunkt i stresstest, der svarer til et mildt recessionsscenarie. Stresstest af banker anvendes i stigende omfang både nationalt og internationalt. Udover de internt anvendte stresstest, deltager Jyske Bank i stresstestøvelser faciliteret af henholdsvis Finanstilsynet, den europæiske bankmyndighed (EBA) samt Den Internationale Valutafond. Den seneste europæiske øvelse var en opfølgning på 2011-kapitaltesten, som fandt sted i juni Denne bekræftede endnu engang Jyske Banks position som værende blandt de bedst kapitaliserede banker i øvelsen. EBA forventer at foretage den næste stresstest i efteråret Herudover deltager Jyske Bank løbende i en række yderligere undersøgelser foretaget af EBA: rapporter omkring konsistens af risikovægte, offentliggørelse af kapital- og risikoforhold for at fremme markedstransparens (EBA Transparency Exercise) samt kapitalbevaringsøvelser, som adresserer solvensforholdene under de nye CRD IV regler. Jyske Banks resultater for markedstransparensøvelsen er offentliggjort på EBA s og Finanstilsynets hjemmesider d. 16. december Ændringer i finansiel regulering De nye CRR regler trådte i kraft den 1. januar 2014, og CRD IV direktivet er i øjeblikket ved at blive implementeret i dansk lovgivning, så det skulle være fuldt gældende fra den 31. marts Desuden er den såkaldte SIFI (systemisk institut) lovgivning også ved at blive implementeret i Danmark. CRD IV og i særdeleshed CRR lovgivningen medfører en lang række ændringer for bankerne i Europa og således også for Jyske Bank. Fælles for alle reglerne er, at de skal mindske risikoen for en ny finansiel krise. Kravene til kernekapital ekskl. hybrid kernekapital hæves fra 2% til 4,5%. Hertil kommer en række forskellige bufferkrav (kapitalbevaringsbuffer, konjunkturbuffer og kapitalbuffer for SIFI-institutter), således at det samle- 16 Jyske Bank Årsrapport 2013

19 Ledelsesberetning de kapitalkrav bliver 14,5%, såfremt konjunkturbufferen fastsættes til 2,5%. Hertil kommer eventuelle individuelle tillæg under søjle II. Jyske Banks kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital udgør i dag 15,3% og den samlede solvens 16,0%. I forbindelse med indførelsen af de nye regler er der en lang række overgangsordninger, der betyder, at den fulde indfasning af CRD IV og CRR først er gennemført i Jyske Bank opfylder allerede nu alle kendte fremtidige kapitalkrav, givet at den konjunkturbestemte buffer ikke er indført. Mere specifikt betyder de nye regler, at der ved kapitalopgørelsen indføres et forsigtighedsfradrag for aktiver, der optages til dagsværdi. Herudover sker der en række ændringer i de solvensmæssige konsekvenser af Jyske Banks investeringer i andre finansielle virksomheder. For Jyske Bank resulterer disse ændringer i en stigning i koncernens basiskapital og en mindre stigning i de risikovægtede poster. På aktivsiden indføres et tillæg til de risikovægtede poster for såkaldt CVA-risiko, der hidrører fra Jyske Banks derivatportefølje med finansielle modparter. Desuden sker der en stramning af reglerne for eksponeringer mod andre pengeinstitutter, så det enkelte pengeinstituts bonitet kommer til at spille en afgørende rolle i forbindelse med opgørelsen af de risikovægtede poster. Dette medfører en stigning i koncernens risikovægtede poster. Endeligt er der i CRD IV og CRR indført en kapitallempelse for udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Samlet forventer Jyske Bank, at CRD IV og CRR resulterer i stort set uændrede risikovægtede poster samt en mindre stigning i basiskapitalen. Den samlede solvenseffekt er således umiddelbart positiv i intervallet 0-0,5 procentpoint. Udløbet af ansvarlig lånekapital de kommende år reducerer solvenspåvirkningen, så den langsigtede effekt forventes at være uvæsentlig. Risiko- og kapitalstyring 2013 Yderligere information om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold fremgår af risikorapporten Risiko- og kapitalstyring 2013, som findes på Jyske Bank Årsrapport

20 Ledelsesberetning Likviditetsstyring Likviditetsberedskab Overdækning i de stressbaserede interne beføjelser og retningslinjer er i løbet af 2013 øget og befinder sig på en solidt og meget betryggende niveau. Udover en generel stigning i indlånsbasen er en af faktorerne bag øgningen af overdækningen overtagelsen af Spar Lolland i januar 2013, der næsten medførte en eliminering af indlånsunderskuddet har været præget af signifikante indsnævringer i kreditspænd på markederne for usikret seniorgæld. Udover påvirkningen fra ECB s likviditetsindsprøjtninger ultimo 2012 og primo 2013, har reduktionen i kreditspænd primært været understøttet af et begrænset udbud af ny seniorgæld Ultimo 2013 udgjorde Jyske Banks likviditetsberedskab 50 mia. kr. mod 43 mia. kr. ultimo mia. kr. af beredskabet kan enten belånes i Nationalbanken eller ECB. Ultimo 2013 har Jyske Bank en klar overvægt af ultralikvide aktiver (gruppe 1), som illustreret i nedenstående figur. Værdipapirbeholdning opdelt i likviditetsgrader Likviditetsberedskab og afløb Mia. kr Udgangspunkt 31. december 49,9 43,0 3 mdr. 30,1 24,6 6 mdr. 29,5 18,3 9 mdr. 28,2 16,9 12 mdr. 26,9 12,2 Likviditetsreserve målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ultimo 2013 lå likviditetsbrøken på 25,1%, hvilket er en overdækning på 151% mod 127% ultimo Finansiering Jyske Banks primære finansieringskilde er indskud fra kunder. Ultimo 2013 finansierede bankindlån 104% af bankudlån, mod 92% med ultimo Jyske Banks øvrige finansieringskilder er interbank markedet samt udstedelse af CP og EMTN. Volumen på CP programmet har i 2013 ligget mellem 10 og 15 mia. kr. og har således stabiliseret sig ovenpå den negative påvirkning fra nedgradering af Jyske Banks kreditvurderinger i Gruppe 3; Gruppe 2; 8% 7% Gruppe 1; 85% Jyske Bank anvender løbende private placements markedet og udsteder efter behov benchmark-obligationer. Igennem 2013 er en årrække med indlånsunderskud vendt til indlånsoverskud. Derfor har Jyske Bank ikke udstedt benchmark obligationer i Den positive udvikling på kapitalmarkederne og de væsentlige reduktioner i kreditspænd blev dog udnyttet til at foretaget attraktive private placements under EMTN programmet for i alt EUR 440 mio. med en gennemsnitlig vægtet løbetid på godt 4 år. Ultimo 2013 opgjordes Jyske Banks likviditetsberedskab, målt i et stress scenarie, hvor det forudsættes, at Jyske Bank afskæres fra refinansiering på de internationale finansielle lånemarkeder, til 27 mia. kr. efter 12 måneder mod 12 mia. kr. ultimo Efter 24 måneder opgøres beredskabet i dette stress scenarie til 21 mia. kr. mod 7 mia. kr. ultimo Nedenstående tabel viser udviklingen i Jyske Banks likviditetsberedskab over en 12 måneders periode. I 2012 indgik Jyske Bank en aftale med BRFkredit om fælles funding af såvel nye prioritetsudlån som den del af Jyske Banks eksisterende prioritetsudlån, der opfylder kravene til finansiering ved særligt dækkede obligationer. Finansieringen foretages via udstedelser af særligt dækkede obligationer fra BRFkredits kapitalcenter. Der er i løbet af 2013 under denne rammeaftale med BRFkredit finansieret yderligere 1,7 mia. kr. fordelt på løbetiderne 5 år og 30 år. Der er således ultimo 2013 finansieret i alt 4,7 mia. kr. via BRFkredit. 18 Jyske Bank Årsrapport 2013

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2012

Indhold. Årsrapport 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2012 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2014

Indhold. Årsrapport 2014 2014 Årsrapport Årsrapport 2014 Indhold LEDELSESBERETNING i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2014 4 Årets resultat 7 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 11 Beholdningsresultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 15/ af 24. oktober Side 1 af 29 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

SAMMENDRAG 3 LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER 37 ÅRSREGNSKAB 39 RESULTATOPGØRELSE 47 BALANCE 48 EGENKAPITALOPGØRELSE 49

SAMMENDRAG 3 LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER 37 ÅRSREGNSKAB 39 RESULTATOPGØRELSE 47 BALANCE 48 EGENKAPITALOPGØRELSE 49 Årsrapport 2007 INDHOLD LEDELSESBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 5 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKO- OG KAPITALSTYRING 16 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER

Læs mere

Omkostninger udgør kr. 2.387 mio. I 1.-3. kvartal reducerer poster af engangskarakter omkostningerne med ca. kr. 150 mio.

Omkostninger udgør kr. 2.387 mio. I 1.-3. kvartal reducerer poster af engangskarakter omkostningerne med ca. kr. 150 mio. OMX Den Nordiske Børs København BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 CVR nr 17 61 66 17 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 18.10.2007 Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere