Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse"

Transkript

1 Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

2 Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav til din rådgiver...12 Gode råd om investering

3 Kend din risiko Som mennesker er vi forskellige, og derfor har vi naturligvis også et forskelligt syn på risiko. Det, der vil føles risikabelt for dig, er det måske ikke for din nabo. Nogle ønsker at investere med størst mulig sikkerhed, mens andre er parate til at løbe en høj risiko. Forudsætningen for, at du kan vælge den investering, der er den rigtige for dig, er dog, at du er bevidst om risikoen ved din investering. Som noget nyt vil alle værdipapirer fra 1. juli 2011 være klassificeret med en risikomærkning. Risikomærkningen, som myndigheder og branche er fælles om, skal hjælpe dig til at kende din risiko, når du investerer. Mærkningen tager udgangspunkt i et trafiklys og skal afspejle risikoen for tab, og hvor let eller svært det er at gennemskue det pågældende investeringsprodukt og de mulige konsekvenser af investeringen. Hensigten med risikomærkningen er bl.a. at bidrage til, at du som investor kan danne dig et overblik over, hvorvidt du kan risikere at tabe dele af investeringen, hele investeringen eller mere end din investering. På de næste sider kan du læse mere om ordningen, og bagest i folderen forklarer vi, hvorfor risikomærkning ikke kan stå alene. 3

4 Fra EU kommer der desuden krav om ensartet information om de investeringsbeviser, der kan handles frit på tværs af landegrænserne. I Central investorinformation, som er affødt af et fælles EU-direktiv, kan du finde information om historiske afkast og den pågældende afdelings risikoprofil. Dokumentet sikrer, at alle investorer har adgang til den samme information, når de handler investeringsbeviser registreret i EU. Endelig skærpes kravene også til den enkelte rådgivers kompetencer. Fremover skal rådgivere, som rådgiver om særligt komplicerede eller risikable investeringer, bestå en prøve, som er fælles for sektoren. Ny risikomærkning af værdipapirer, ensartet dokumentation for investeringsbeviser og skærpede krav til rådgivernes kompetencer alt sammen tiltag, der gerne skulle gøre det nemmere for dig at investere. Vi håber, at denne folder kan hjælpe dig til at forstå de nye regler. 4

5 Risikomærkning af værdipapirer Fra 1. juli 2011 vil alle værdipapirer være risikomærket grøn, gul eller rød. Ordningen er blevet til i et samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet (Finanstilsynet), Forbrugerstyrelsen og Finansrådet, og hensigten er at gøre det nemmere for investorer at vurdere risikoen og kompleksiteten i de enkelte typer værdipapirer. Værdipapirer mærket med: grønt indikerer et let gennemskuelig produkt med en meget lille risiko for at tabe det fulde investerede beløb, hvis investeringen beholdes indtil udløb gult svarer til en mellemting af grønt og rødt; der er risiko for at tabe dele af eller hele investeringen, men det er forholdsvis let at gennemskue både risiko og produkt rødt er enten lig med forhøjet risiko eller signalerer, at det kan være svært at gennemskue produktet, og/eller at der er risiko for at tabe hele eller mere end det investerede beløb. Investeringsprodukters farvemarkering er fastlagt direkte i lovreglerne. Eksempelvis er statsobligationer udstedt af eurolande mærket grøn. Investeringsforeninger og aktier, der kan handles på en reguleret børs er gule, mens strukturerede obligationer, optioner, futures og terminsforretninger er mærket røde. 5

6 Bemærk, at mærkningsreglerne er udtryk for overordnede risici og produktbetragtninger og dermed ikke nødvendigvis afspejler den reelle risiko ved et konkret investeringsprodukt. Risikomærkning: Udvalgte produkttyper Danske statsobligationer udstedt i DKK / EUR Statsobligationer udstedt af euro-lande i DKK / EUR Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, fx SDRO & SDO Obligationer udstedt af Skibskredit og Kommune Kredit Investeringsforeninger (UCITS), fx Nordea Invest Aktier II Struktureret indlån Aktier optaget til handel på et reguleret marked, fx OMX Erhvervsobligationer optaget til handel på reguleret marked Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK / EUR Udenlandske realkreditobligationer Strukturerede obligationer og syntetiske obligationer Investeringsforeninger som ikke er UCITS godkendte Aktier, der ikke er optaget til handel på reguleret marked (fx First North) Hedgefonde Kilder: Nordea og Finanstilsynet 6

7 Visse produkter, hvor banken står for den løbende pleje af din investering, er fritaget fra kravet om risikomærkning. I Nordea omfatter det bl.a. puljer til pension og børneopsparing og Premium Portefølje. Inden du investerer i denne type produkter, skal vi dog altid kende din risikoprofil og horisonten for din investering. Det gør vi for at sikre, at det er den rette investering for dig. Grøn Det gennemskueligt produkt med en meget lille risiko for at tabe det fulde investerede beløb, hvis investeringen beholdes indtil udløb, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue Gul Der er risiko for at tabe dele af eller hele investeringen, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Rød Enten et produkt som er vanskeligt at gennemskue, eller forhøjet risiko, hvor der kan tabes hele eller mere end det investerede beløb. 7

8 Ens information på tværs af landegrænser Når du handler investeringsbeviser, fx i Nordea Invest, kan du fra 1. juli finde en række oplysninger om din investering i dokumentet Central investorinformation. Central investorinformation er en udløber af et EU-direktiv, der skal skabe gennemsigtighed på markedet for investeringsforeninger. Det gør, at alle investeringsforeninger i EU, der er UCITS-godkendte (dvs. kan handles på tværs af landegrænser i EU), skal have de samme informationer tilgængelige. Det engelske navn for dokumentet er Key Investor Information Document (KIID). Der skal udarbejdes et individuelt dokument for alle investeringsforeningsafdelinger, og dokumentet erstatter det forenklede prospekt. Dokumentet er standardiseret i hele EU og må ikke indeholde andre risikomærkninger. Du kan derfor ikke finde den danske risikomærkning eller oplysninger om årlige omkostninger i procent (ÅOP), som de hidtil er beregnet. Disse oplysninger kan du finde på foreningernes hjemmesider. 8

9 Dokumentet skal tilbydes alle investorer, før et køb: Fysisk kundemøde: Din rådgiver tilbyder dig dokumentet i forbindelse med en anbefaling af køb af investeringsbeviser. Telefonrådgivning: Din rådgiver tilbyder dig dokumentet i forbindelse med en anbefaling af køb af investeringsbeviser. Onlinehandel: Når du selv handler, er dokumentet tilgængeligt i Online Investering. Bemærk, at du ikke bliver tilbudt central investorinformation fra Nordea, hvis du på eget initiativ handler investeringsbeviser, som Nordea ikke rådgiver om, eller hvor Nordea i øvrigt ikke samarbejder med investeringsforeningen. Oplysninger, som fremgår af dokumentet Central investorinformation (illustration af dokument). 9

10 Målsætning og investeringspolitik Beskrivelse af afdelingens investeringspolitik, fx danske og internationale aktier, dens referenceindeks og målsætning i forhold til afkast, fx et positivt merafkast i forhold til referenceindekset over en løbende 12-måneders periode. Risko- og afkastprofil Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine muligheder for afkast af forskellige investeringer. Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Omkostninger Oversigt over investors omkostninger, herunder indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger og de gebyrer, der afholdes af afdelingen i løbet af et år. 10

11 Central investor information Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering Afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest. ISIN: DK SE-nr.: Afdelingen administreres af Nordea Invest Fund Management A/S, som er et datterselskab af Nordea Bank AB (Publ). Målsætning og investeringspolitik Afdelingen har som målsætning at give et positivt merafkast i forhold til benchmark over en løbende 12 måneders periode. Du kan bedømme afkastet ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens benchmark der er sammensat af 25 pct. OMX Copenhagen med nettoudbytte reinvesteret, 65 pct. MSCI World med nettoudbytte reinvesteret og 10 pct. Emerging Markets med nettoudbytte reinvesteret. Som investor i afdelingen får du en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingens midler investeres i danske og udenlandske.afdelingen vil altid investere mindst 90 % af formuen i børsnoterede aktier og kan placere op til 10 % af formuen i unoterede aktier. På afdelingens udenlandske investeringer er der en valutakursrisiko. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter for at reducere denne risiko. Afdelingen investerer aktivt. Vi prøver at finde de bedste investeringer for at give dig det bedst mulige afkast. Det betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra benchmark. Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser. Risko- og afkastprofil Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Det betyder, at køb af andele i investeringsforeningen er forbundet med en lav/_/høj risiko for sådanne udsving. Bemærk, at kategori 1 ikke betyder, at investeringen er risikofri. Historiske data som dem, der er lagt til grund ved beregningen af den syntetiske indikator, giver ikke nødvendigvis et pålideligt udtryk for den fremtidige risikoprofil for investeringsforeningen, og kategorien kan blive ændret senere. 5. Afdelingens placering på indikatoren er ikke fast. Kategoriseringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Risikoindikatoren tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Illustrationen viser et eksempel på Central investorinformation, her for afdeling Aktier i Nordea Invest. Dokumentet indeholder en række detaljerede oplysninger om afdelingens målsætning og investeringspolitik, risiko- og afkastprofil, omkostninger samt historiske afkast. 1 (2) 11

12 Skærpede kompetencekrav til din rådgiver I Nordea modtager alle bankrådgivere, specialister og investeringsrådgivere løbende uddannelse i de finansielle markeder og de investeringsprodukter, vi tilbyder. Det gør vi for at sikre, at du altid får kvalificeret rådgivning. Fra 1. august skærper Finanstilsynet kravet til de rådgivere, der rådgiver om værdipapirer. Fremover skal alle rådgivere gennemgå et uddannelsesforløb, der sikrer, at de har tilstrækkelige kompetencer inden for de typer af værdipapirer, som de rådgiver om (grøn, gul og/eller rød). Rådgivere, som rådgiver om røde produkter, skal desuden bestå en test, der skal fornys med tre års mellemrum. Langt hovedparten af vores bankrådgivere kan rådgive dig om investeringer i værdipapirer med risikomærkningen grøn og gul. De omfatter bl.a. investeringsbeviser, børsnoterede aktier og de fleste obligationer. Rådgivning om de mest komplekse produkter med rød risikomærkning fx strukturerede obligationer og certifikater vil være forbeholdt vores investeringsrådgivere og specialister med særlige kompetencer inden for opsparing, investering og pension. 12

13 Gode råd om investering I denne folder har du kunnet læse om en række nye tiltag, der skal sikre, at du har så meget viden som mulig, inden du beslutter dig for en given investering. Ordninger som risikomærkning af værdipapirer og central investorinformation er en varedeklaration, som nemt giver et overblik, men de erstatter ikke egentlig rådgivning eller din egen sunde fornuft. At du ikke kan stole blindt på risikomærkningen, illustreres af følgende eksempel: Statsobligationer udstedt af lande inden for EU er alle risikomærket grøn. Selvom de færreste for tiden vil sidestille risikoen på en græsk med en dansk statsobligation, er de begge risikomærket grøn. Vi anbefaler, at du betragter risikomærkningen som en overordnet klassificering af værdipapirer og ikke en facitliste for risikoen ved den enkelte investering. Som investor bør du altid forholde dig til den samlede risiko ved din investering og ikke kun til de enkelte værdipapirer, der indgår i din portefølje. Du skal desuden tage hensyn til investeringens formål og horisont og dit eventuelle ønske om løbende udbetalinger fra investeringerne. 13

14 Investering i værdipapirer er altid forbundet med en vis risiko. I Nordea mener vi, at du bør have mest mulig viden, inden du beslutter dig. Derfor sætter vi tal på vores risikoprofiler, så du på forhånd ved, hvad du kan forvente dig af din investering. Når du sammen med din rådgiver lægger en plan for din investering, oplyser vi, hvor meget du kan forvente i afkast og hvor stort et tab du maksimalt kan risikere inden for tidshorisonten af din investering*. Det mener vi, giver dig det bedst mulige grundlag for at træffe dine investeringsbeslutninger. Har du spørgsmål til indholdet i denne folder eller til investeringsrådgivning i Nordea, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Du kan også læse mere på nordea.dk/risikomærkning. * Maksimalt forventet tab definerer vi som, at du med en sandsynlighed på 95 pct. ikke oplever et tab, som overstiger det angivne maksimalt forventede tab på investeringshorisonten. Vores beregninger er estimeret på baggrund af Nordeas langsigtede forventninger til tab, afkast og risiko på de enkelte typer af værdipapirer. 14

15

16 CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere