AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER"

Transkript

1 SIDE 2: HOLDER TIL EN SAMMENLIGNING SIDE 3: EFFEKTIV SELV B ETJENING I DEN D IGITALE BANK SIDE 3: SIDE 4 DEN DIGITALE HØJT AFKAST MED INDBYGGET SIKKERHED PENSIONSKASSE Lægernes Pensionskasse fik i 2013 et af branchens højeste afkast. Over 20 år er afkastet blandt de absolut bedste, uden at gå på kompromis SIDE 7: med sikkerheden. SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER 0 mia.kr. SIDE 8: DET GYLDNE OVERBLIK SIDE 13: GRIB BOLIGJAGTEN RIGTIGT AN SIDE 10 SIDE 6 GENERALFORSAMLING 2014: FOKUS PÅ UDVIKLING AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER Den digitale verden, pensionskassens Pension er blevet populært stof i medierne. størrelse og udvikling af nyt pensions- Hvem gør det bedst på afkast og på om- produkt var nogle af emnerne på gene- kostninger? SIDE 14: ORIENTERING OM ÅRSRAPPORT SIDE 16: PÅ PENSION - MEN HVORNÅR ralforsamlingen i april.

2 HOLDER TIL EN SAMMENLIGNING EFFEKTIV SELV B ETJENING I DEN D IGITALE BANK Lægernes Pensionskasse er med helt fremme i feltet i en ny undersøgelse, der sammenligner pensionskasser på en række udvalgte områder. Engang stod danskerne i kø med regnin- ves i netbanken med NemID. Det sker genfremsendt koden eller genbestille et ger i banken. Så kom netbankerne og lu- blandt andet, når du opretter nye konti, kort, hvis det gamle ikke virker. gede ud i køerne, men vi slap ikke for den etablerer lån, pensionsordninger og inve- besværlige postgang, når noget skulle steringsaftaler. Tidligere kunne det tage Mere på vej underskrives. Nu er den tid er også snart mere end en uge med langsom postgang Den stigende selvbetjening vil også forbi. De fleste bankdokumenter kan i nu kan det hele klares på få minutter. omfatte bankforretningerne på farten. Er 10 en god karakter? Det vil de fleste nok mene. Men hvis nu de andre får 12, Nu kan du selv oprette konti og underskrive dokumenter i netbanken. Tillid til pensionskassens forvaltning og pensionsordningens rimelighed falmer 10-tallet en del. Karakteren fortæl- dag underskrives, uden at man behøver ler ikke hele historien, med mindre den en tur til postkassen. De nye selvbetjeningsmuligheder findes Digital selvbetjening i dag i netbanken, og i den kommende I Lægernes Pensionsbank har man siden tid vil en stor del også kunne ske på Pensionskasse har igennem flere år målt Digital underskrift december selv kunnet oprette konti og smartphones og tablets. medlemmernes tilfredshed med pensions- En lang række af de papirer, som tidli- bestille Visa/Dankort og Visa Debit kort gere blev sendt frem og tilbage pr. post direkte i netbanken, hvis man ønsker det. mellem kunde og bank, kan nu underskri- Glemmes pinkoden, kan du med få klik få om lægerne er mere tilfredse med deres pensionskasse, end medlemmerne i andre pensionskasser er tilfredse med deres. Det er baggrund for, at vi i 2013 indledte samarbejde med Aalund Research, der hvert år udspørger et repræsentativt Gennemsnit til sidste måling, men gav intet svar på, højeste score om tilfredsheden steg eller faldt i forhold laveste score kassen på en række parametre. Det viste, Lægernes Pensionskasse sammenlignes med andre. Lægernes Foretrækker pensionskasse for medlemmer inden for samme faggruppe udsnit af kunderne i otte store arbejdsmarkedspensionskasser om pensionskas- Lægernes besvarelser er indhentet i løbet af 2013, og det er opmuntrende læsning. Resultatet viser, at Lægernes Pensionskasse er med helt fremme i feltet, på flere Gennemsnit hvem der gør det bedst. højeste score det såkaldte AMP Barometer, som viser, laveste score og meget mere. Resultaterne udtrykkes i Lægernes Pensionskasse sernes produkter, information, rådgivning områder endda forrest. Det gælder blandt andet i kategorierne Tillid til pensionskassens forvaltning, "Foretrækker pensions- Vil anbefale pensionskassen til andre DEN DIGITALE PENSIONSK ASSE andre virksomheder og det offentlige. faggruppe" og Vil anbefale pensionskas- er afløst af medlemsportalen Min pen- Inden længe vil du også modtage breve Har du ikke internetadgang, kan du sen til andre. Det gør os stolte, men også sion på nettet, hvor du til enhver tid kan fra pensionskassen digitalt. Du kan så fortsat få breve og pensionsoversigt på bevidste om, at topplaceringen ikke må hente et aktuelt overblik over pensionen læse posten i Min Pension. Oplyser du papir, hvis du giver os besked. i Lægernes Pensionskasse, se afkast, din i Min pension, får du besked, omkostninger og meget mere. Udover at når der er ny post til dig. deltager, må vi vente et år mere på at finde ud af, om vi er gået frem eller tilbage. Du kan se til højre, hvordan Lægernes Pensionskasse placerer sig (værdien 5 er bedst og 1 er dårligst). SIDE 2 være arkiv for dine pensionsoplysninger, Gennemsnit blive en sovepude. Da det er første år vi højeste score Ikke flere papirbreve Pensionskasse m. laveste score Den årlige pensionsoversigt på papir Lægernes Pensionskasse kasse for medlemmer inden for samme kan Min pension også regne på pensio- Er du tilmeldt e-boks, kan du vælge at få nen, hvis du ændrer dine indbetalinger posten vist der sammen med den digi- eller din forventede pensionsalder. tale post, som du i forvejen modtager fra i Min din lerede nu der er år n Indtast al, ed sk på : å får du be S. on si pe n in nsion pe u finder M D g. di l ti ny post k w w w.lpk.d SIDE 3

3 FORTÆL OS, HVIS DU B LIVER A LVORLIGT SYG Din pensionsordning har typisk 20 ÅR tilknyttet en forsikring, som bliver udbetalt, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som forsikrin- ( ) gen dækker. Det kaldes dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. LÆGERNES PENSIONSKASSE AKADEMIKERPENSIONSKASSER (GNS.) ARBEJDSMARKEDSPENSIONSKASSER (GNS.) SEKTOREN (GNS.) KOMMERCIELLE SELSKABER (GNS.) 7,6% 7,0% 6,7% 6,7% 6,6% Hvis du får konstateret en kritisk sygdom, som forsikringen muligvis dækker, får du automatisk en besked fra Sundhedsstyrelsen, der minder dig om, at du har forsikringen. Men du skal selv sørge for at anmelde det til pensionskassen, som vurderer om betingelserne for at få udbetalt beløbet er opfyldt. Kilde: Kirstein A/S Du er dækket af forsikringen, indtil du fylder 65 år eller pensioneres inden, og hvis din pension beregnes HØJT AFKAST MED INDBYGGET SIKKERHED ud fra mindst det almindelige med2013 blev et godt år for medlemmerne risikerer man. Hvis man rent hypotetisk i Lægernes Pensionskasse. Afkastet på forstillede sig, at pensionskassen kun indbyggede betingede garanti sikrer 6,6 pct. endte højere end de fleste andre ejede danske børsnoterede aktier, ville dig, at din livsvarige pension som pensionskasser, og fremtidsudsigterne 2013 have givet et afkast på cirka 30 minimum holder niveau, hvis bunden er gunstige: Omtegningen af pensio- pct., mens aktienedturen i finanskriseåret går ud af aktiemarkederne. nerne har løsnet tidligere tiders snævre 2008 ville have halveret medlemmernes investeringsrammer og skabt optimale opsparing! Sådanne udsving er ikke øn- Mens den indbyggede garanti minimerer forudsætninger for høje afkast og der- skelige. Man skal vide, hvad man har som pensionsudsving, er det valget af værdi- med høje pensioner i årene, der kommer. pensionist. papirer, der skal sikre høje afkast. Høje 2) Høj sikkerhed. Din pensionsordnings afkast kræver en høj aktieandel aktier Lægernes Pensionskasse fik i 2013 et af branchens Set over de seneste 20 år ligger pen- I Lægernes Pensionskasse søger vi en forventes over tid at give højere afkast højeste afkast. Over 20 år er afkastet blandt de absolut sionskassens afkast blandt de absolut optimal balance mellem høje afkast og end fx obligationer og her tillader pensi- bedste. Med omtegning af pensionerne ser fremtiden højeste i branchen. Forspringet svarer sikkerhed for, at pensionen ikke bliver re- onskassens store økonomiske reserver, også gunstig ud. til, at 1 mio. kroner investeret for 20 år duceret, hvis bunden går ud af aktiemar- at der kan investeres helt op til 50 pct. siden er blevet til 5 mio. i Lægernes Pen- kederne. Strategien forfølger to mål: i aktier. Det er en stor fordel, også for sionskasse, men kun 4,2 mio. kroner for 1) Et konkurrencedygtigt afkast. Læger- ældre medlemmer, der på den måde kan branchen som helhed. Det er nes Pensionskasse vil være bedst på fastholde en relativt høj aktieandel uden kroner i ekstra afkast. afkast, især på lang sigt. Det kan lade at frygte pludselige fald i pensionen. sig gøre ved at have en høj aktieandel, SIDE 4 Den bedste balance som kun er muligt, hvis man samtidig Jo højere investeringsrisiko man løber, har store økonomiske buffere til at jo større afkast får man og jo større tab opfange udsving i afkastet. lemsbidrag. Se i Min pension, om du er omfattet af ordningen. SKATTEFRIT ENGANGS BELØB VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME (2014) UNDER 60 ÅR: KR. 60 ÅR TIL OG MED 64 ÅR: KR. Læs mere om forsikringen på SIDE 5

4 AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER Pension er blevet populært stof i medierne. Hvem gør det bedst på afkast og på omkostninger? De jævnlige sammenligninger nogle kalder det skønhedskonkurrencer gør det muligt for kunderne at se, hvem der klarer sig bedst. Med høje afkast og lave omkostninger Betaling til ejerne Stødpuden giver os luft til at investere et klarer Lægernes Pensionskasse sig godt i ÅOP indeholder også den såkaldte ri- ekstra stort beløb i aktier, som på læn- sammenligninger, bortset fra et punkt: sikoforrentning, der kan oversættes til: gere sigt giver det højeste afkast. Når det gælder Årlige Omkostninger i Pro- Betaling til ejerne af pensionskassen. cent, ÅOP, som er et hyppigt brugt nøgle- Risikoforrentningen er med andre ord en Det er forklaringen på, at vi ikke har som tal til sammenligning af pensionssektoren, reel omkostning, hvis man ikke ejer sin mål at opnå branchens laveste ÅOP. Vi har vi intet ønske om at være de bedste. pensionskasse fx fordi man er kunde i har ikke noget ønske om at fremstå som Her er forklaringen: et kommercielt pensionsselskab. de billigste, hvis det sker på bekostning af et højt afkast. Vi koncentrerer os om Når omkostninger bliver til indtægt Men hvis man ejer sin pensionskasse, det afkast, der er tilbage, når omkostnin- ÅOP omfatter omkostninger til blandt er det en anden sag. Du er som bekendt ger er betalt. Det er det vigtigste. andet administration og investering. Pen- medejer af Lægernes Pensionskasse, sionskassens administration er år efter år og derfor sender vi risikoforrentningen blandt de billigste i sektoren. Det skyldes tilbage til dig igen i form af et pensionist- DET BETALER DU REELT ikke mindst, at vi har samdriftsfordele ved tillæg. Eks: En 50-årig med 1 mio. kroner i opsparing og kroner i årlig indbetaling har en ÅOP på 1,4 pct., når risikoforrentning regnes med. Når risikoforrentningen ikke regnes med, falder ÅOP til 0,8 pct. I Min pension på kan du se din ÅOP med og uden risikoforrentning, hvor sidstnævnte er det, du reelt betaler. at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Men hvorfor opkræve penge, for blot at sende dem tilbage igen? Svaret er, at vi Vi vedgår os et samfundsmæssigt ansvar, som reguleres af pensionskassens politik for socialt ansvarlige investeringer, SRIpolitikken. SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lægernes Pensionskasse skal sikre lægerne maksimalt afkast af deres pensionsopsparing, men vi har også et samfundsmæssigt ansvar. Senest har vi indført en politik for investering i statsobligationer. Ser vi på omkostningerne til investering, er har valgt at opkræve risikoforrentningen, de ikke blandt de laveste. Og det er heller fordi det forbedrer vores muligheder for Enhver investering, der kan give et Mere præcist ønsker vi kun at investere i der for at fremme de FN-støttede Prin- ikke meningen. Vi har nemlig valgt en inve- at opnå høje afkast. Pengene bruges tilfredsstillende afkast, er som udgangs- statsobligationer hvis, cipper for Ansvarlige Investeringer. Det steringsstrategi med vægt på aktiv forvalt- til at opbygge en stødpude af kapital, punkt interessant for pensionskassen. 1. Danmark ikke har tiltrådt finansielle skyldes, at PRI ændrede sin ledelses- og ning og høj aktieandel. Det koster mere, der er med til at opfange de udsving på Vi vedgår os dog samtidig et samfunds- men giver også typisk et højere afkast. finansmarkederne, som hele tiden sker. mæssigt ansvar, som reguleres af pensionskassens politik for socialt ansvarlige sanktioner mod landet eller ledende styringsform, så medlemmerne ikke personer i landet. længere har indflydelse på organisatio- 2. Landet opfylder eller arbejder for at nens beslutninger. investeringer, SRI-politikken. SRI-politik- opfylde internationale anerkendte ken omhandler forbud mod investering principper for god regeringsførelse, Lægernes Pensionskasse vil fortsat i virksomheder, der fremstiller klynge- demokrati, menneskerettigheder følge FN-principperne uden for PRI-orga- bomber, antipersonelminer, kemiske og politiske og civile rettigheder, sociale nisationen. biologiske våben og tobak. forhold, korruption og miljø. Diktaturlande på negativlisten De lande, som vi ikke ønsker at investere På det seneste er statsobligationer fra fx i, er opført på en negativliste. Det gælder diktaturlande sat på listen over investe- fx Nordkorea, Syrien og Irak. Læs mere om SRI-politikken på ringer, som Lægernes Pensionskasse SIDE 6 afholder sig fra. SRI-politikken for stats- Farvel til PRI obligationer har nemlig fokus på, at de Utilfredshed med organisationen har generelle menneske- og arbejdstagerret- betydet, at næsten alle danske pensions- tigheder skal overholdes. kasser har meldt sig ud af PRI, der arbej- SIDE 7

5 DET GYLDNE OVERBLIK TO FAMILIER Hvert år holder pensionskassens medlemskonsulenter flere hundrede møder med medlemmerne. Lægernes Pensionsnyt dykkede ned i to konkrete sager (anonymiserede). Det er vigtigere end nogensinde at planlægge sin pensionsøkonomi i god tid. Med 400 årlige rådgivningsmøder, kender Thomas Krogh lægernes behov bedre end de fleste andre. Niels har solgt sin praksis for 1 mio. ratepension og har en fri opsparing på kroner. De skylder 1 mio. kroner i huset kroner. i Kolding, som er belånt via et 4 pct. fastrentelån. Friværdien er på 2 mio. Niels og Gitte vil gerne rejse mere og kroner. Niels får årligt kroner have mulighed for at hjælpe børnene i livsvarig pension fra Lægernes Pen- økonomisk. Og så skal der være luft til sionskasse oveni folkepensionen. Han det uforudsete. har sparet kroner op på en Lægen Niels på 68 år, er gift med juristen Gitte, og har to voksne børn. LØSNINGEN BLEV: Niels indfriede realkreditlånet ved at optage en realboligkredit på 1 mio. kroner og brugte herefter pengene fra praksissalget til at nulstille realboligkreditten. Han kan nu når som helst trække på kreditten. Ratepensionen venter han med at få udbetalt, til han har brugt den fri opsparing. For nogle er overgangen til pensionist- adgang til øjeblikkelig likviditet som pen- for mange kan være det tidspunkt, hvor livet starten på en rolig tilværelse med sionist." børnene flytter hjemmefra. hjemmeliv og tid til børnebørn. For andre Mulighederne er mange. Udover almin- "Det er en opbrudstid. Mange får flere er det starten på 52 ugers årlig, aktiv fe- delige formueopsparing eller praksissalg, penge til rådighed, når børnene flytter, Peter og Bente vil på pension om 10 Fra 67-års alderen vil de inklusive fol- rie med lejlighedsvis visit i Danmark. består løsningen ofte af forskellige typer men samtidig venter en anden type øko- år, som hhv. 65 og 63-årig. Til den tid kepension nå op på en årlig livsvarig pensionsopsparinger evt. kombineret nomiske overvejelser rundt om hjørnet, vil deres livsvarige pension fra pensi- udbetaling på hhv kroner og Ikke to rådgivningssituationer er ens, og med gældsomlægning. Og så er der skat- måske i form af forældrekøb af lejlighed onskassen være hhv kroner kroner. Da topskattegrænsen som pensionsrådgiver i Lægernes Pen- ten, som typisk fylder en stor del af et eller flytning til mindre bolig. Det er et og kroner (Bentes pension er er kroner har Peter stort set sionskasse kender Thomas Krogh bedre rådgivningsmøde. Det er nemlig vigtigt at godt tidspunkt at foretage nogle langsig- lavere blandt andet pga. perioder med skatteoptimeret sin udbetaling, idet han end de fleste lægers krav til pensionstil- optimere sin pension i forhold til skat. tede økonomiske dispositioner: Man har orlov, da børnene var små). Begge betaler holder sig lige under topskattegrænsen. værelsen. Hans opgave er at få ønskerne "Ratepensioner og det nye produkt al- på den ene side stadig år tilbage kroner om året til en ratepen- Bente mangler ca kroner. til at flugte med de økonomiske realiteter. dersopsparing (hvor man ikke får fradrag på arbejdsmarkedet, på den anden side for indbetalinger, men til gengæld får er man i stand til at gøre sig konkrete Udgangspunktet er godt: Læger sparer pengene skattefrit udbetalt) er glimrende forestillinger om livet som pensionist." tidligt op, og det sikrer dem en livsvarig følgesvende til din pension fra pensions- pension, der langt hen ad vejen dækker kassen og det offentlige." udgifter til boligen, bilen og de små rejser. Peter på 55 og Bente på 53 er begge sygehuslæger, sion, og pengene investeres via bankens Porteføljepleje-ordning. og har ikke længere hjemmeboende børn. FÅ DET BEDSTE UD AF SKATTEN LØSNINGEN BLEV: Hæv indbetaling til løbende pensioner op til grænsen for topskat ved udbetaling. Få udbetalt midlerne i denne rækkefølge, når du går på pension: Peter stopper sin ratepensionsindbetaling. Han vil alligevel komme til at udbetaling, der sammen med hendes ratepensionsopsparing vil ligge lige Mange opretter en realboligkredit i LæDet akutte pengebehov gernes Pensionsbank. Det er en god Men den livsvarige pension betaler ikke løsning for dem, der ønsker at have de ekstraordinære udgifter i forbindelse mulighed for hurtigt at afdrage på deres med børnenes bryllup, familieturen til boliggæld, men samtidig ønsker at have USA, ny bil eller ombygninger, påpeger adgang til pengene. Thomas Krogh. "Du kan ikke fremskynde udbetalingen Det rigtige tidspunkt af en livsvarig pension. Derfor er du nødt Det hele forudsætter, at man kommer i til at planlægge, hvordan du sikrer dig gang med planlægningen i rette tid, som SIDE 8 Frie midler Kapitalpension/ aldersopsparing Friværdi i ejendom Ratepension. betale topskat, når han skal hæve ratepensionen. De sparede kroner bruges i stedet på at indbetale ekstra på Bentes livsvarige pension i pensionskassen. På den måde vil også Bente nå op på en årlig pensionsunder topskattegrænsen. Parret får altså samme udgift til pensioner, men vil få udbetalt mere pga. en væsentlig lavere samlet beskatning. SIDE 9

6 Pensionskassen har stadig en mindre Pensionsbank, der ikke blot giver pen- Nyt i pensionskassen del af formuen investeret i afdæknings- sionskassen et tilfredsstillende afkast, En række tiltag skal sikre medlemmerne aktiver, der skal sikre, at garantierne i men også bidrager med omkostnings- fleksible ordninger og en effektiv admi- den gamle ordning kan opfyldes, selv mæssige fordele for både kasse og nistration. Generalforsamlingen vedtog når renterne falder. Andelen af afdæk- bank. Medlemmerne har på den måde i den forbindelse at indføre en pensions- ningsaktiver er dog kraftigt reduceret og dobbelt gavn af banken. ordning med en 10-årig pension til ægtefælle eller samlever som supplement til udgør i dag blot 15 pct. af formuen, efter at mange medlemmer har skiftet fra den Over halvdelen af medlemmerne er de to nuværende ordninger, der er enten gamle ordning med garanti til den nye kunder i banken, og de bruger den sta- med eller uden livsvarige ægtefællepen- ordning med betinget garanti. digt hyppigere i takt med, at banken nu sion. Aldersgrænsen for at skifte mellem kan tilbyde alle bankprodukter. Banken ordningerne bliver samtidig hævet fra Mens afkastet voksede i 2013, faldt forvalter også investeringsporteføljer 54 år til 65 år. Ændringerne træder i omkostninger. Nøgletallene for omkost- for store eksterne kunder blandt an- kraft næste år. ninger udgør nu 523 kroner pr. medlem dre Lægeforeningen og Sygeforsikrin- eller 0,04 pct. af formuen, hvilket er gen danmark. Bestyrelsen fik også generalforsamlingens bemyndigelse til at løse problemet blandt de absolut laveste i branchen. GENERALFORSAMLING 2014: FOKUS PÅ UDVIKLING Det er vores mål at være konkurrence- Når vi lægger pensionskassens for medlemmer, der har eller har haft dygtige, og den målsætning er til fulde balance på 70 mia. kroner oveni pen- den gamle pensionsordning, og som har opfyldt i 2013, sagde formanden. gene fra formueforvaltning for private fravalgt ægtefællepension for indbeta- kunder i banken og store eksterne ling efter 1993 og derfor alene har æg- Stor nok kunder samt indskud i vores egne tefællepension for indbetaling før Tallene giver udtryk for, at pensionskas- investeringsforeninger fra andre pen- Denne gruppe af medlemmer har ikke sen er stor nok til at kunne drives ef- sionskasser og lignende, så forvalter kunnet omtegne pensionsordning uden fektivt. I gennemgangen af regnskabet vi en samlet formue på knap 100 mia. at miste den gamle ægtefællepension. redegjorde adm. direktør Niels Lihn kroner. Det bidrager til, at vi høster Både de, der valgte at omtegne, og de, Jørgensen for, at det i høj grad skyldes stordriftsfordel, forklarede Niels Lihn der ikke gjorde det, vil få tilbudt en om- effekten af samdriften med Lægernes Jørgensen. tegning til en særlig pensionsordning, Den digitale verden, pensionskassens størrelse og udvikling af nyt pensionsprodukt var nogle af emnerne på generalforsamlingen i april, der også bød på formandsskifte. Der blev gjort status for 2013, som var Større investeringsfrihed gav højt sionsudbydere, der har flest garantier, og præget af fine afkast og faldende om- afkast hvor investeringsmulighederne er meget kostninger, da godt 100 delegerede og Med et afkast på 8,3 pct. placerer Læ- begrænsede. medlemmer deltog i pensionskassens gernes Pensionskasse sig blandt de generalforsamling. Bestyrelsen havde pensionsudbydere, der fik det højeste Om pensionskassens afkast forklarede stillet en række forslag, som alle blev investeringsafkast i De tre pensi- Mikael Rosenmejer, at der ikke er behov enstemmigt vedtaget. Forsamlingen tog onsudbydere, der ligger højere, har alle for afdækningsaktiver i den nye ordning. samtidig afsked med Mikael Rosenmejer, ordninger, hvor der ikke er behov for af- Her er formuen udelukkende investeret der satte punktum for 11 år som formand dækning af garantier. Det giver en større i investeringsaktiver, hvor vi stiler efter for bestyrelsen. investeringsfrihed. I bunden ligger de pen- at opnå det størst mulige afkast med respekt for pensionskassens risikoappetit. SIDE 10 SIDE 11

7 hvor de kan opretholde den gamle æg- De kommercielle livsforsikringsselska- De er nemlig langt fra i hus med om- Nielsen blev valgt som nyt eksternt tefællepension. ber, der i dagspressen viser interesse tegning og fremtidssikring af gamle medlem og erstatter Mikael Rosenmejer på formandsposten. for at overtage blandt andre Lægernes pensionsordninger, mens vi er meget I tråd med tidligere opfordringer fra dele- Pensionskasse, fik disse ord med på ve- langt. Lægerne har store fordele ved at gerede på generalforsamlingen, informe- jen fra formanden: have deres egen pensionskasse, der kun Ifølge vedtægterne skal formanden rede formanden om, at pensionskassen Vel er det smigrende at blive bejlet til, tjener lægers interesse og tilmed få have en forsikringsmæssig/juridisk overgår til digital kommunikation med men drop alle tanker om umage æg- landets mest fordelagtige pengeinstitut, baggrund. Linda Nielsen fik en juri- medlemmerne i løbet af Løsnin- teskaber. Det vil være en utrolig dårlig Lægernes Pensionsbank, med i købet. disk doktorgrad i 1993 og blev pro- gen, som er ved at blive indført, ligger forretning for lægerne. Et regulært øko- Det er kun muligt gennem en gunstig fessor ved Københavns Universitet i meget tæt op af den, som anvendes af nomisk selvmål. kombination af en økonomisk meget at Hun var medstifter af Center de netbanker, der er længst fremme med digitale løsninger. traktiv medlemsgruppe jer læger og for Pensionsret ved Københavns Realiteten er, at på de afgørende para- en veldrevet administration. Det indgår Universitet og underviser bl.a. i bank- metre: Afkast, omkostninger og med- derfor på ingen måde i bestyrelsens og finansieringsret samt ledelses- I lægernes interesse lemstilfredshed klarer pensionskassen overvejelser at overlade Lægernes Pen- og bestyrelsesansvar. Hun er præ- Jeg synes, at det kører rigtig godt. Og sig nemlig bedre end de kommercielle sionskasse til andre eller at fusionere sident for Kræftens Bekæmpelse hvad der er vigtigere: Det synes vores livsforsikringsselskaber. Det kommer- med andre vi synes, at resultaterne ta- og Vice President i EU's Etikkomité. medlemmer tilsyneladende også, sagde cielle pensionsmarked er udfordret ler for sig selv. Med disse ord overdrog Linda Nielsen var fra Mikael Rosenmejer og henviste til den på væksten i disse år, og den eneste Mikael Rosenmejer stafetten til den nye den første kvindelige rektor for Kø- tilfredshedsundersøgelse, der blev fore- vækstmulighed er derfor at overtage bestyrelsesformand. benhavns Universitet. taget blandt pensionskassens og en andre. GRIB BOLIGJAGTEN RIGTIGT AN Planlægning letter arbejdet, hvis du skal på jagt efter bolig eller sommerhus. Markedet for helårsboliger og sommer- 5) Har du mod på de udgifter, til- Ny formand huse har været på rutsjetur i de senere standsrapporten kan kræve? mer. Undersøgelsen placerede Læger- Og markedsudviklingen er ikke den ene- Efter 11 år stoppede Mikael Rosenmejer år. Priserne er nu igen på vej op mest i Lad banken kigge på det. nes Pensionskasse i top. ste udfordring, de helt store selskaber som formand og udtrådte af pensions- byerne, mindre på landet. Nogle steder har, mente formanden: kassens bestyrelse. Professor Linda sælges der sommerhuse, andre steder række andre pensionskassers medlem- er markedet dødt. 6) Skriv under med advokatforbehold og pengeinstitutforbehold. 7) Købsaftalen er først bindende, når køber og sælger har skrevet under Vel er det smigrende at blive bejlet til, men drop alle tanker om umage ægteskaber. Det vil være en utrolig dårlig forretning for lægerne. Et regulært økonomisk selvmål. Så der er rigeligt at overveje for den og ingen har forbehold. boligsøgende, der kan slippe for en del 8) Tegn en ejerskifteforsikring. af grublerierne ved at gribe boligjagten 9) Lad banken hjælpe med et kom- systematisk an, trin for trin: plet økonomisk overblik over pris, forbedringer, salærer og alle andre 1) Bestem dig for beliggenhed, hustype og størrelse. udgifter i forbindelse med handelen. 10) Finansiering med realkreditlån, 2) Har du råd? Få banken til at lave en boligkøbsberegning til dig. banklån eller en kombination? Få hjælp i banken med at finde det, 3) Find boligen. Boligsiden.dk og boliga.dk er gode steder at starte. 4) Tag ud og se på hus. Bed om salgs- der passer dig bedst. 11) Din advokat berigtiger handlen. Du er nu officielt boligejer tillykke! opstilling, tilstandsrapport, el-tjek Bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse. Fra venstre: Jesper Rangvid, Peter Lindholm, Peter Melchior, Linda Nielsen (formand), Klaus Friis Andersen, Marianne Ingerslev Holt (næstformand) og Philip Bennett. SIDE 12 og energimærkning. Tjek nabolaget, F å mere at vide på også på nettet. FÅ RÅD OM PENSION Har du brug for rådgivning om dit pensionsbehov eller råd om optimal opsparing, så book en personlig rådgivning på Her han du også tilmelde dig de kurser, vi holder for forskellige lægegrupper. Vi bidrager også gerne til kurser om et bestemt emne, som du og dine kolleger tager initiativ til. SIDE 13

8 ORIENTERING OM ÅRSRAPPORT Lægernes Pensionskasse havde ved udgangen af 2013 en formue på 70 mia. kr. mod 67 mia. kr. i Tabel 1. Formueafkast før pensionsafkastskat, pct ,5 9,7 Investeringsaktiver Samtlige aktiver (inkl. aktie- og renteafdækningsaktiver) ,4 11, ,6 11,6 Gennemsnit pr. år ,3 10,2 6,6 9, ,5 8,4 Tabel 2. Sammensætning af børsnoterede investeringsaktiver og afkast før skat i forhold til benchmark i 2013, pct. Pensionskassen havde ved udgangen af at vurdere, hvordan resultatet er i forhold til Egenkapital og kapitalberedskab 2013 i alt medlemmer og pensio- udviklingen på de finansielle markeder. Resul- Egenkapital målt som procentandel af de nister fordelt på ikke-pensione- tatet skyldes overvægt af aktier, overvægt af pensionsmæssige hensættelser er uændret Nominelle obligationer rede og pensionister. amerikanske og europæiske aktier i aktiepor- 13,3 pct. fra 2012 til De samlede pensionsindbetalinger ud- i obligationsporteføljen. Omvendt bidrog den Egenkapitalen er den del af pensionskassens gjorde knap 2 mia. kr., hvilket er godt 3 aktive forvaltning blandt pensionskassens formue, som ikke er henført til medlemmerne pct. mere end året før. aktieforvaltere negativt. i form af pensionsmæssige hensættelser. Egenkapitalen skal være tilstrækkelig til at Pensionskassen opnåede igennem 2013 Pensionskassen har gennem mere end et årti dække pensionskassens individuelle solvens- et afkast (tidsvægtet, før skat) af de børs- haft et årligt merafkast på knap 1,7 pct.point behov. noterede investeringsaktiver på 6,8 pct. i forhold til strategisk benchmark for de børsnoterede investeringsaktiver på grund af en Finanstilsynet har pr. 1. januar 2014 ændret aktiv investeringsstrategi. reglerne for opgørelse af det individuelle sol- blev på 8,3 pct., og afkastet af samtlige vensbehov, dvs. kravet til pensionskassens aktiver, inklusive aktie- og renteafdæk- De børsnoterede obligationer gav et afkast kapitalstyrke. Det nye regelsæt stiller et ning, blev på 6,6 pct. før skat (N1). på -0,7 pct., hvilket er 1 pct.point højere end ensartet og risikobaseret kapitalkrav for alle benchmarkafkastet. Det skyldes primært en danske forsikringsselskaber og pensionskas- overvægt af high yield obligationer på bekost- ser. Regelsættet bygger på samme principper Omkostninger til administration var 523 kr. pr. medlem i 2013 mod 598 kr. i ,7 Indeksobligationer Investment grade-obligationer 16,4 Andel, pct. Afkast, pct. p.a. Benchmark Benchmark Faktisk 25,21) Referenceportefølje 3,0 High yield- og emerging markets-obligationer teføljen og overvægt af high yield obligationer Afkastet af samtlige investeringsaktiver Andel, pct. Primo Ultimo Benchmark 2,2 Barcap World Inflation Linked 14,52) Referenceportefølje 6,9 8,0 Barclays Global aggregate credit 20,0-0,1 0,7 5,0-5,8-5,2 15,0-3,2-2,4 10,0-0,6 0,7 Børsnoterede obligationer i alt 44,0 49,9 50,0-1,7-0,7 Globale aktier 16,5 16,6 MSCI World 40,0 17,5 19,1 Europæiske aktier 8,2 Amerikanske aktier 14,1 Asiatiske aktier 2,2 Emerging market-aktier 10,4 6,1 MSCI Europa 12,9 MSCI USA 3,2 MSCI Pacific 0,0 19,8 20,0 0,0 26,1 25,6 0,0 13,1 13,3 7,7 MSCI Emerging Markets 7,5-6,8-12,1 Small cap 1,6 1,6 MSCI World Small Cap 2,5 26,6 29,3 Øvrige aktier 2,9 2,0 MSCI World 0,0 17,5-1,7 Børsnoterede aktier i alt 56,0 50,1 50,0 14,0 13,9 Børsnoterede investeringsaktiver i alt ,9 6,8 Tabel 3. Egenkapital. Pct. af pensionsmæssige hensættelser ,4 4,2 4,2 3,9 3,9 ning af indeksobligationer og emerging mar- og metoder, som forventes indført i hele EU i Kapitalkrav kets obligationer (Solvens II). Reservefond mv. 11,3 9,6 8,5 9,3 9,4 Egenkapital 15,7 13,8 12,7 13,3 13, ,3 1,3 1,2 1,2 1,1 Pensionskassens samlede afkast af den investerede kapital i Lægernes Pensions- De børsnoterede aktier gav et afkast på Administrationsomkostninger bank udgjorde 10,8 pct. 13,9 pct., hvilket er omtrent på niveau med Omkostningerne i forbindelse med pensions- benchmarkafkastet på 14,0 pct. De aktivt for- virksomhed belyses gennem en række forskel- 55 pct. af medlemmerne i Lægernes Pen- valtede aktieporteføljer har leveret et afkast lige nøgletal. Pensionskassen har fortsat lave sionskasse er kunder i Lægernes Pensi- under benchmark, mens overvægt af ameri- administrationsomkostninger svarende til 1,1 Pct. af pensionshensættelser 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 onsbank. kanske og europæiske aktier på bekostning pct. af medlemsbidragene, 0,04 pct. af pensi- Pr. medlem, kr af emerging markets aktier i forhold til bench- onshensættelserne eller 523 kr. pr. medlem. Formueafkast Pct. af medlemsbidrag mark har bidraget positivt. Samfundsansvar Pensionskassens afkast af investeringsaktiverne blev i 2013 på 8,3 pct. før skat. Tabel 4. Administrationsomkostninger De illikvide investeringsaktiver omfatter ejen- Pensionskassen har i 2013 været i dialog porteføljer, hvor det er muligt. Som led i forsat ninger end budgetteret. Forsikringspræmie samt var på mio. kr., og de samlede indlån domme, private equity og investeringer i kre- med flere virksomheder, som er eller formo- at udvikle SRI-politikken har pensionskassen ekstraindbetalinger til Garantifonden for Indsky- udgjorde mio. kr. Det samlede afkast (N1) af investeringsakti- ditfonde. Det samlede afkast var 4,6 pct. og des at være i konflikt med pensionskassens i starten af 2014 ændret praksis for investe- dere og Investorer som følge af andre bankers ver og afdækningsaktiver blev i 2013 på 6,6 lå dermed under afkastet for de børsnoterede SRI-politik, herunder politik for menneskeret- ringer i statsobligationer således, at de følger konkurser udgjorde i ,8 mio. kr. pct. før skat. investeringsaktiver. Det skyldes lave afkast tigheder. Pensionskassen har således været vejledningen fra Rådet for Samfundsansvar, på ejendomme, som udgør størstedelen af medvirkende til at påvirke virksomhederne til der er nedsat af regeringen. porteføljen. at ændre adfærd. Afkast af investeringsaktiverne Pensionskassen har igennem 2013 opnået I bankens porteføljeplejekoncept, Porteføljepleje, var formuen under forvaltning Pensionskassens afkast af årets vægtede inve- mio. kr. sterede kapital i banken udgjorde 10,8 pct. Hertil Lægernes Pensionsbank kommer positive synergieffekter i størrelses- Banken formidler realkreditlån via Totalkredit, et afkast af de børsnoterede investeringsakti- Da den danske krone blev styrket i løbet af Derudover benytter pensionskassen sig af Banken fik i 2013 et overskud på knap 12 ordenen 16 mio. kr. af samdriften af pensions- og de samlede realkreditlån, hvor banken har ver på 6,8 pct. Afkastet, som er et tidsvægtet 2013 over for dollar, pund og yen, gav valuta- stemmerettighederne tilknyttet aktieinveste- mio. kr. Det er større end det ved halvåret kasse og bank. påtaget sig rådgivningen, udgjorde afkast, der kan vurderes i forhold til et bench- afdækningen et betydeligt positivt bidrag. Ud ringerne til at fremme langsigtet økonomisk forventede resultat på mellem 5 og 10 mio. mark, ligger i ,9 pct.point højere end af det samlede afkast på 8,3 pct. for investe- vækst og ordentlige ledelsesforhold i selska- kr. Afvigelsen skyldes en større indtjening på Ved udgangen af 2013 udgjorde udlån afkastet på det strategiske benchmark, som ringsaktiverne stammer knap 2 pct.point fra berne. Langt hovedparten af de potentielle nettorenter og gebyrer, mindre udgifter til per- mio. kr., beholdningen af værdipapirer var på i alt Årsrapport 2013 kan læses i sin fulde pensionskassen sammenligner sig med for valutaafdækningen. stemmerettigheder er anvendt i 2013 på de sonale og administration og større nedskriv mio. kr., aktiver tilknyttet puljeordninger ordlyd på SIDE 14 mio. kr. SIDE 15

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus.

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus. LD STATUS 2012 medlemsblad for ld PÅ PENSION UDEN EFTERLØN TRIMMET TIL FREMTIDEN EFTERLYST AF LD FINANS- MARKEDERNE 2011 RESULTATERNE I PULJER LD VÆLGER > Når jeg tænker på HVOR vild og uforudsigelig verdensøkonomien

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere