AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER"

Transkript

1 SIDE 2: HOLDER TIL EN SAMMENLIGNING SIDE 3: EFFEKTIV SELV B ETJENING I DEN D IGITALE BANK SIDE 3: SIDE 4 DEN DIGITALE HØJT AFKAST MED INDBYGGET SIKKERHED PENSIONSKASSE Lægernes Pensionskasse fik i 2013 et af branchens højeste afkast. Over 20 år er afkastet blandt de absolut bedste, uden at gå på kompromis SIDE 7: med sikkerheden. SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER 0 mia.kr. SIDE 8: DET GYLDNE OVERBLIK SIDE 13: GRIB BOLIGJAGTEN RIGTIGT AN SIDE 10 SIDE 6 GENERALFORSAMLING 2014: FOKUS PÅ UDVIKLING AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER Den digitale verden, pensionskassens Pension er blevet populært stof i medierne. størrelse og udvikling af nyt pensions- Hvem gør det bedst på afkast og på om- produkt var nogle af emnerne på gene- kostninger? SIDE 14: ORIENTERING OM ÅRSRAPPORT SIDE 16: PÅ PENSION - MEN HVORNÅR ralforsamlingen i april.

2 HOLDER TIL EN SAMMENLIGNING EFFEKTIV SELV B ETJENING I DEN D IGITALE BANK Lægernes Pensionskasse er med helt fremme i feltet i en ny undersøgelse, der sammenligner pensionskasser på en række udvalgte områder. Engang stod danskerne i kø med regnin- ves i netbanken med NemID. Det sker genfremsendt koden eller genbestille et ger i banken. Så kom netbankerne og lu- blandt andet, når du opretter nye konti, kort, hvis det gamle ikke virker. gede ud i køerne, men vi slap ikke for den etablerer lån, pensionsordninger og inve- besværlige postgang, når noget skulle steringsaftaler. Tidligere kunne det tage Mere på vej underskrives. Nu er den tid er også snart mere end en uge med langsom postgang Den stigende selvbetjening vil også forbi. De fleste bankdokumenter kan i nu kan det hele klares på få minutter. omfatte bankforretningerne på farten. Er 10 en god karakter? Det vil de fleste nok mene. Men hvis nu de andre får 12, Nu kan du selv oprette konti og underskrive dokumenter i netbanken. Tillid til pensionskassens forvaltning og pensionsordningens rimelighed falmer 10-tallet en del. Karakteren fortæl- dag underskrives, uden at man behøver ler ikke hele historien, med mindre den en tur til postkassen. De nye selvbetjeningsmuligheder findes Digital selvbetjening i dag i netbanken, og i den kommende I Lægernes Pensionsbank har man siden tid vil en stor del også kunne ske på Pensionskasse har igennem flere år målt Digital underskrift december selv kunnet oprette konti og smartphones og tablets. medlemmernes tilfredshed med pensions- En lang række af de papirer, som tidli- bestille Visa/Dankort og Visa Debit kort gere blev sendt frem og tilbage pr. post direkte i netbanken, hvis man ønsker det. mellem kunde og bank, kan nu underskri- Glemmes pinkoden, kan du med få klik få om lægerne er mere tilfredse med deres pensionskasse, end medlemmerne i andre pensionskasser er tilfredse med deres. Det er baggrund for, at vi i 2013 indledte samarbejde med Aalund Research, der hvert år udspørger et repræsentativt Gennemsnit til sidste måling, men gav intet svar på, højeste score om tilfredsheden steg eller faldt i forhold laveste score kassen på en række parametre. Det viste, Lægernes Pensionskasse sammenlignes med andre. Lægernes Foretrækker pensionskasse for medlemmer inden for samme faggruppe udsnit af kunderne i otte store arbejdsmarkedspensionskasser om pensionskas- Lægernes besvarelser er indhentet i løbet af 2013, og det er opmuntrende læsning. Resultatet viser, at Lægernes Pensionskasse er med helt fremme i feltet, på flere Gennemsnit hvem der gør det bedst. højeste score det såkaldte AMP Barometer, som viser, laveste score og meget mere. Resultaterne udtrykkes i Lægernes Pensionskasse sernes produkter, information, rådgivning områder endda forrest. Det gælder blandt andet i kategorierne Tillid til pensionskassens forvaltning, "Foretrækker pensions- Vil anbefale pensionskassen til andre DEN DIGITALE PENSIONSK ASSE andre virksomheder og det offentlige. faggruppe" og Vil anbefale pensionskas- er afløst af medlemsportalen Min pen- Inden længe vil du også modtage breve Har du ikke internetadgang, kan du sen til andre. Det gør os stolte, men også sion på nettet, hvor du til enhver tid kan fra pensionskassen digitalt. Du kan så fortsat få breve og pensionsoversigt på bevidste om, at topplaceringen ikke må hente et aktuelt overblik over pensionen læse posten i Min Pension. Oplyser du papir, hvis du giver os besked. i Lægernes Pensionskasse, se afkast, din i Min pension, får du besked, omkostninger og meget mere. Udover at når der er ny post til dig. deltager, må vi vente et år mere på at finde ud af, om vi er gået frem eller tilbage. Du kan se til højre, hvordan Lægernes Pensionskasse placerer sig (værdien 5 er bedst og 1 er dårligst). SIDE 2 være arkiv for dine pensionsoplysninger, Gennemsnit blive en sovepude. Da det er første år vi højeste score Ikke flere papirbreve Pensionskasse m. laveste score Den årlige pensionsoversigt på papir Lægernes Pensionskasse kasse for medlemmer inden for samme kan Min pension også regne på pensio- Er du tilmeldt e-boks, kan du vælge at få nen, hvis du ændrer dine indbetalinger posten vist der sammen med den digi- eller din forventede pensionsalder. tale post, som du i forvejen modtager fra i Min din lerede nu der er år n Indtast al, ed sk på : å får du be S. on si pe n in nsion pe u finder M D g. di l ti ny post k w w w.lpk.d SIDE 3

3 FORTÆL OS, HVIS DU B LIVER A LVORLIGT SYG Din pensionsordning har typisk 20 ÅR tilknyttet en forsikring, som bliver udbetalt, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som forsikrin- ( ) gen dækker. Det kaldes dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. LÆGERNES PENSIONSKASSE AKADEMIKERPENSIONSKASSER (GNS.) ARBEJDSMARKEDSPENSIONSKASSER (GNS.) SEKTOREN (GNS.) KOMMERCIELLE SELSKABER (GNS.) 7,6% 7,0% 6,7% 6,7% 6,6% Hvis du får konstateret en kritisk sygdom, som forsikringen muligvis dækker, får du automatisk en besked fra Sundhedsstyrelsen, der minder dig om, at du har forsikringen. Men du skal selv sørge for at anmelde det til pensionskassen, som vurderer om betingelserne for at få udbetalt beløbet er opfyldt. Kilde: Kirstein A/S Du er dækket af forsikringen, indtil du fylder 65 år eller pensioneres inden, og hvis din pension beregnes HØJT AFKAST MED INDBYGGET SIKKERHED ud fra mindst det almindelige med2013 blev et godt år for medlemmerne risikerer man. Hvis man rent hypotetisk i Lægernes Pensionskasse. Afkastet på forstillede sig, at pensionskassen kun indbyggede betingede garanti sikrer 6,6 pct. endte højere end de fleste andre ejede danske børsnoterede aktier, ville dig, at din livsvarige pension som pensionskasser, og fremtidsudsigterne 2013 have givet et afkast på cirka 30 minimum holder niveau, hvis bunden er gunstige: Omtegningen af pensio- pct., mens aktienedturen i finanskriseåret går ud af aktiemarkederne. nerne har løsnet tidligere tiders snævre 2008 ville have halveret medlemmernes investeringsrammer og skabt optimale opsparing! Sådanne udsving er ikke øn- Mens den indbyggede garanti minimerer forudsætninger for høje afkast og der- skelige. Man skal vide, hvad man har som pensionsudsving, er det valget af værdi- med høje pensioner i årene, der kommer. pensionist. papirer, der skal sikre høje afkast. Høje 2) Høj sikkerhed. Din pensionsordnings afkast kræver en høj aktieandel aktier Lægernes Pensionskasse fik i 2013 et af branchens Set over de seneste 20 år ligger pen- I Lægernes Pensionskasse søger vi en forventes over tid at give højere afkast højeste afkast. Over 20 år er afkastet blandt de absolut sionskassens afkast blandt de absolut optimal balance mellem høje afkast og end fx obligationer og her tillader pensi- bedste. Med omtegning af pensionerne ser fremtiden højeste i branchen. Forspringet svarer sikkerhed for, at pensionen ikke bliver re- onskassens store økonomiske reserver, også gunstig ud. til, at 1 mio. kroner investeret for 20 år duceret, hvis bunden går ud af aktiemar- at der kan investeres helt op til 50 pct. siden er blevet til 5 mio. i Lægernes Pen- kederne. Strategien forfølger to mål: i aktier. Det er en stor fordel, også for sionskasse, men kun 4,2 mio. kroner for 1) Et konkurrencedygtigt afkast. Læger- ældre medlemmer, der på den måde kan branchen som helhed. Det er nes Pensionskasse vil være bedst på fastholde en relativt høj aktieandel uden kroner i ekstra afkast. afkast, især på lang sigt. Det kan lade at frygte pludselige fald i pensionen. sig gøre ved at have en høj aktieandel, SIDE 4 Den bedste balance som kun er muligt, hvis man samtidig Jo højere investeringsrisiko man løber, har store økonomiske buffere til at jo større afkast får man og jo større tab opfange udsving i afkastet. lemsbidrag. Se i Min pension, om du er omfattet af ordningen. SKATTEFRIT ENGANGS BELØB VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME (2014) UNDER 60 ÅR: KR. 60 ÅR TIL OG MED 64 ÅR: KR. Læs mere om forsikringen på SIDE 5

4 AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER Pension er blevet populært stof i medierne. Hvem gør det bedst på afkast og på omkostninger? De jævnlige sammenligninger nogle kalder det skønhedskonkurrencer gør det muligt for kunderne at se, hvem der klarer sig bedst. Med høje afkast og lave omkostninger Betaling til ejerne Stødpuden giver os luft til at investere et klarer Lægernes Pensionskasse sig godt i ÅOP indeholder også den såkaldte ri- ekstra stort beløb i aktier, som på læn- sammenligninger, bortset fra et punkt: sikoforrentning, der kan oversættes til: gere sigt giver det højeste afkast. Når det gælder Årlige Omkostninger i Pro- Betaling til ejerne af pensionskassen. cent, ÅOP, som er et hyppigt brugt nøgle- Risikoforrentningen er med andre ord en Det er forklaringen på, at vi ikke har som tal til sammenligning af pensionssektoren, reel omkostning, hvis man ikke ejer sin mål at opnå branchens laveste ÅOP. Vi har vi intet ønske om at være de bedste. pensionskasse fx fordi man er kunde i har ikke noget ønske om at fremstå som Her er forklaringen: et kommercielt pensionsselskab. de billigste, hvis det sker på bekostning af et højt afkast. Vi koncentrerer os om Når omkostninger bliver til indtægt Men hvis man ejer sin pensionskasse, det afkast, der er tilbage, når omkostnin- ÅOP omfatter omkostninger til blandt er det en anden sag. Du er som bekendt ger er betalt. Det er det vigtigste. andet administration og investering. Pen- medejer af Lægernes Pensionskasse, sionskassens administration er år efter år og derfor sender vi risikoforrentningen blandt de billigste i sektoren. Det skyldes tilbage til dig igen i form af et pensionist- DET BETALER DU REELT ikke mindst, at vi har samdriftsfordele ved tillæg. Eks: En 50-årig med 1 mio. kroner i opsparing og kroner i årlig indbetaling har en ÅOP på 1,4 pct., når risikoforrentning regnes med. Når risikoforrentningen ikke regnes med, falder ÅOP til 0,8 pct. I Min pension på kan du se din ÅOP med og uden risikoforrentning, hvor sidstnævnte er det, du reelt betaler. at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Men hvorfor opkræve penge, for blot at sende dem tilbage igen? Svaret er, at vi Vi vedgår os et samfundsmæssigt ansvar, som reguleres af pensionskassens politik for socialt ansvarlige investeringer, SRIpolitikken. SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lægernes Pensionskasse skal sikre lægerne maksimalt afkast af deres pensionsopsparing, men vi har også et samfundsmæssigt ansvar. Senest har vi indført en politik for investering i statsobligationer. Ser vi på omkostningerne til investering, er har valgt at opkræve risikoforrentningen, de ikke blandt de laveste. Og det er heller fordi det forbedrer vores muligheder for Enhver investering, der kan give et Mere præcist ønsker vi kun at investere i der for at fremme de FN-støttede Prin- ikke meningen. Vi har nemlig valgt en inve- at opnå høje afkast. Pengene bruges tilfredsstillende afkast, er som udgangs- statsobligationer hvis, cipper for Ansvarlige Investeringer. Det steringsstrategi med vægt på aktiv forvalt- til at opbygge en stødpude af kapital, punkt interessant for pensionskassen. 1. Danmark ikke har tiltrådt finansielle skyldes, at PRI ændrede sin ledelses- og ning og høj aktieandel. Det koster mere, der er med til at opfange de udsving på Vi vedgår os dog samtidig et samfunds- men giver også typisk et højere afkast. finansmarkederne, som hele tiden sker. mæssigt ansvar, som reguleres af pensionskassens politik for socialt ansvarlige sanktioner mod landet eller ledende styringsform, så medlemmerne ikke personer i landet. længere har indflydelse på organisatio- 2. Landet opfylder eller arbejder for at nens beslutninger. investeringer, SRI-politikken. SRI-politik- opfylde internationale anerkendte ken omhandler forbud mod investering principper for god regeringsførelse, Lægernes Pensionskasse vil fortsat i virksomheder, der fremstiller klynge- demokrati, menneskerettigheder følge FN-principperne uden for PRI-orga- bomber, antipersonelminer, kemiske og politiske og civile rettigheder, sociale nisationen. biologiske våben og tobak. forhold, korruption og miljø. Diktaturlande på negativlisten De lande, som vi ikke ønsker at investere På det seneste er statsobligationer fra fx i, er opført på en negativliste. Det gælder diktaturlande sat på listen over investe- fx Nordkorea, Syrien og Irak. Læs mere om SRI-politikken på ringer, som Lægernes Pensionskasse SIDE 6 afholder sig fra. SRI-politikken for stats- Farvel til PRI obligationer har nemlig fokus på, at de Utilfredshed med organisationen har generelle menneske- og arbejdstagerret- betydet, at næsten alle danske pensions- tigheder skal overholdes. kasser har meldt sig ud af PRI, der arbej- SIDE 7

5 DET GYLDNE OVERBLIK TO FAMILIER Hvert år holder pensionskassens medlemskonsulenter flere hundrede møder med medlemmerne. Lægernes Pensionsnyt dykkede ned i to konkrete sager (anonymiserede). Det er vigtigere end nogensinde at planlægge sin pensionsøkonomi i god tid. Med 400 årlige rådgivningsmøder, kender Thomas Krogh lægernes behov bedre end de fleste andre. Niels har solgt sin praksis for 1 mio. ratepension og har en fri opsparing på kroner. De skylder 1 mio. kroner i huset kroner. i Kolding, som er belånt via et 4 pct. fastrentelån. Friværdien er på 2 mio. Niels og Gitte vil gerne rejse mere og kroner. Niels får årligt kroner have mulighed for at hjælpe børnene i livsvarig pension fra Lægernes Pen- økonomisk. Og så skal der være luft til sionskasse oveni folkepensionen. Han det uforudsete. har sparet kroner op på en Lægen Niels på 68 år, er gift med juristen Gitte, og har to voksne børn. LØSNINGEN BLEV: Niels indfriede realkreditlånet ved at optage en realboligkredit på 1 mio. kroner og brugte herefter pengene fra praksissalget til at nulstille realboligkreditten. Han kan nu når som helst trække på kreditten. Ratepensionen venter han med at få udbetalt, til han har brugt den fri opsparing. For nogle er overgangen til pensionist- adgang til øjeblikkelig likviditet som pen- for mange kan være det tidspunkt, hvor livet starten på en rolig tilværelse med sionist." børnene flytter hjemmefra. hjemmeliv og tid til børnebørn. For andre Mulighederne er mange. Udover almin- "Det er en opbrudstid. Mange får flere er det starten på 52 ugers årlig, aktiv fe- delige formueopsparing eller praksissalg, penge til rådighed, når børnene flytter, Peter og Bente vil på pension om 10 Fra 67-års alderen vil de inklusive fol- rie med lejlighedsvis visit i Danmark. består løsningen ofte af forskellige typer men samtidig venter en anden type øko- år, som hhv. 65 og 63-årig. Til den tid kepension nå op på en årlig livsvarig pensionsopsparinger evt. kombineret nomiske overvejelser rundt om hjørnet, vil deres livsvarige pension fra pensi- udbetaling på hhv kroner og Ikke to rådgivningssituationer er ens, og med gældsomlægning. Og så er der skat- måske i form af forældrekøb af lejlighed onskassen være hhv kroner kroner. Da topskattegrænsen som pensionsrådgiver i Lægernes Pen- ten, som typisk fylder en stor del af et eller flytning til mindre bolig. Det er et og kroner (Bentes pension er er kroner har Peter stort set sionskasse kender Thomas Krogh bedre rådgivningsmøde. Det er nemlig vigtigt at godt tidspunkt at foretage nogle langsig- lavere blandt andet pga. perioder med skatteoptimeret sin udbetaling, idet han end de fleste lægers krav til pensionstil- optimere sin pension i forhold til skat. tede økonomiske dispositioner: Man har orlov, da børnene var små). Begge betaler holder sig lige under topskattegrænsen. værelsen. Hans opgave er at få ønskerne "Ratepensioner og det nye produkt al- på den ene side stadig år tilbage kroner om året til en ratepen- Bente mangler ca kroner. til at flugte med de økonomiske realiteter. dersopsparing (hvor man ikke får fradrag på arbejdsmarkedet, på den anden side for indbetalinger, men til gengæld får er man i stand til at gøre sig konkrete Udgangspunktet er godt: Læger sparer pengene skattefrit udbetalt) er glimrende forestillinger om livet som pensionist." tidligt op, og det sikrer dem en livsvarig følgesvende til din pension fra pensions- pension, der langt hen ad vejen dækker kassen og det offentlige." udgifter til boligen, bilen og de små rejser. Peter på 55 og Bente på 53 er begge sygehuslæger, sion, og pengene investeres via bankens Porteføljepleje-ordning. og har ikke længere hjemmeboende børn. FÅ DET BEDSTE UD AF SKATTEN LØSNINGEN BLEV: Hæv indbetaling til løbende pensioner op til grænsen for topskat ved udbetaling. Få udbetalt midlerne i denne rækkefølge, når du går på pension: Peter stopper sin ratepensionsindbetaling. Han vil alligevel komme til at udbetaling, der sammen med hendes ratepensionsopsparing vil ligge lige Mange opretter en realboligkredit i LæDet akutte pengebehov gernes Pensionsbank. Det er en god Men den livsvarige pension betaler ikke løsning for dem, der ønsker at have de ekstraordinære udgifter i forbindelse mulighed for hurtigt at afdrage på deres med børnenes bryllup, familieturen til boliggæld, men samtidig ønsker at have USA, ny bil eller ombygninger, påpeger adgang til pengene. Thomas Krogh. "Du kan ikke fremskynde udbetalingen Det rigtige tidspunkt af en livsvarig pension. Derfor er du nødt Det hele forudsætter, at man kommer i til at planlægge, hvordan du sikrer dig gang med planlægningen i rette tid, som SIDE 8 Frie midler Kapitalpension/ aldersopsparing Friværdi i ejendom Ratepension. betale topskat, når han skal hæve ratepensionen. De sparede kroner bruges i stedet på at indbetale ekstra på Bentes livsvarige pension i pensionskassen. På den måde vil også Bente nå op på en årlig pensionsunder topskattegrænsen. Parret får altså samme udgift til pensioner, men vil få udbetalt mere pga. en væsentlig lavere samlet beskatning. SIDE 9

6 Pensionskassen har stadig en mindre Pensionsbank, der ikke blot giver pen- Nyt i pensionskassen del af formuen investeret i afdæknings- sionskassen et tilfredsstillende afkast, En række tiltag skal sikre medlemmerne aktiver, der skal sikre, at garantierne i men også bidrager med omkostnings- fleksible ordninger og en effektiv admi- den gamle ordning kan opfyldes, selv mæssige fordele for både kasse og nistration. Generalforsamlingen vedtog når renterne falder. Andelen af afdæk- bank. Medlemmerne har på den måde i den forbindelse at indføre en pensions- ningsaktiver er dog kraftigt reduceret og dobbelt gavn af banken. ordning med en 10-årig pension til ægtefælle eller samlever som supplement til udgør i dag blot 15 pct. af formuen, efter at mange medlemmer har skiftet fra den Over halvdelen af medlemmerne er de to nuværende ordninger, der er enten gamle ordning med garanti til den nye kunder i banken, og de bruger den sta- med eller uden livsvarige ægtefællepen- ordning med betinget garanti. digt hyppigere i takt med, at banken nu sion. Aldersgrænsen for at skifte mellem kan tilbyde alle bankprodukter. Banken ordningerne bliver samtidig hævet fra Mens afkastet voksede i 2013, faldt forvalter også investeringsporteføljer 54 år til 65 år. Ændringerne træder i omkostninger. Nøgletallene for omkost- for store eksterne kunder blandt an- kraft næste år. ninger udgør nu 523 kroner pr. medlem dre Lægeforeningen og Sygeforsikrin- eller 0,04 pct. af formuen, hvilket er gen danmark. Bestyrelsen fik også generalforsamlingens bemyndigelse til at løse problemet blandt de absolut laveste i branchen. GENERALFORSAMLING 2014: FOKUS PÅ UDVIKLING Det er vores mål at være konkurrence- Når vi lægger pensionskassens for medlemmer, der har eller har haft dygtige, og den målsætning er til fulde balance på 70 mia. kroner oveni pen- den gamle pensionsordning, og som har opfyldt i 2013, sagde formanden. gene fra formueforvaltning for private fravalgt ægtefællepension for indbeta- kunder i banken og store eksterne ling efter 1993 og derfor alene har æg- Stor nok kunder samt indskud i vores egne tefællepension for indbetaling før Tallene giver udtryk for, at pensionskas- investeringsforeninger fra andre pen- Denne gruppe af medlemmer har ikke sen er stor nok til at kunne drives ef- sionskasser og lignende, så forvalter kunnet omtegne pensionsordning uden fektivt. I gennemgangen af regnskabet vi en samlet formue på knap 100 mia. at miste den gamle ægtefællepension. redegjorde adm. direktør Niels Lihn kroner. Det bidrager til, at vi høster Både de, der valgte at omtegne, og de, Jørgensen for, at det i høj grad skyldes stordriftsfordel, forklarede Niels Lihn der ikke gjorde det, vil få tilbudt en om- effekten af samdriften med Lægernes Jørgensen. tegning til en særlig pensionsordning, Den digitale verden, pensionskassens størrelse og udvikling af nyt pensionsprodukt var nogle af emnerne på generalforsamlingen i april, der også bød på formandsskifte. Der blev gjort status for 2013, som var Større investeringsfrihed gav højt sionsudbydere, der har flest garantier, og præget af fine afkast og faldende om- afkast hvor investeringsmulighederne er meget kostninger, da godt 100 delegerede og Med et afkast på 8,3 pct. placerer Læ- begrænsede. medlemmer deltog i pensionskassens gernes Pensionskasse sig blandt de generalforsamling. Bestyrelsen havde pensionsudbydere, der fik det højeste Om pensionskassens afkast forklarede stillet en række forslag, som alle blev investeringsafkast i De tre pensi- Mikael Rosenmejer, at der ikke er behov enstemmigt vedtaget. Forsamlingen tog onsudbydere, der ligger højere, har alle for afdækningsaktiver i den nye ordning. samtidig afsked med Mikael Rosenmejer, ordninger, hvor der ikke er behov for af- Her er formuen udelukkende investeret der satte punktum for 11 år som formand dækning af garantier. Det giver en større i investeringsaktiver, hvor vi stiler efter for bestyrelsen. investeringsfrihed. I bunden ligger de pen- at opnå det størst mulige afkast med respekt for pensionskassens risikoappetit. SIDE 10 SIDE 11

7 hvor de kan opretholde den gamle æg- De kommercielle livsforsikringsselska- De er nemlig langt fra i hus med om- Nielsen blev valgt som nyt eksternt tefællepension. ber, der i dagspressen viser interesse tegning og fremtidssikring af gamle medlem og erstatter Mikael Rosenmejer på formandsposten. for at overtage blandt andre Lægernes pensionsordninger, mens vi er meget I tråd med tidligere opfordringer fra dele- Pensionskasse, fik disse ord med på ve- langt. Lægerne har store fordele ved at gerede på generalforsamlingen, informe- jen fra formanden: have deres egen pensionskasse, der kun Ifølge vedtægterne skal formanden rede formanden om, at pensionskassen Vel er det smigrende at blive bejlet til, tjener lægers interesse og tilmed få have en forsikringsmæssig/juridisk overgår til digital kommunikation med men drop alle tanker om umage æg- landets mest fordelagtige pengeinstitut, baggrund. Linda Nielsen fik en juri- medlemmerne i løbet af Løsnin- teskaber. Det vil være en utrolig dårlig Lægernes Pensionsbank, med i købet. disk doktorgrad i 1993 og blev pro- gen, som er ved at blive indført, ligger forretning for lægerne. Et regulært øko- Det er kun muligt gennem en gunstig fessor ved Københavns Universitet i meget tæt op af den, som anvendes af nomisk selvmål. kombination af en økonomisk meget at Hun var medstifter af Center de netbanker, der er længst fremme med digitale løsninger. traktiv medlemsgruppe jer læger og for Pensionsret ved Københavns Realiteten er, at på de afgørende para- en veldrevet administration. Det indgår Universitet og underviser bl.a. i bank- metre: Afkast, omkostninger og med- derfor på ingen måde i bestyrelsens og finansieringsret samt ledelses- I lægernes interesse lemstilfredshed klarer pensionskassen overvejelser at overlade Lægernes Pen- og bestyrelsesansvar. Hun er præ- Jeg synes, at det kører rigtig godt. Og sig nemlig bedre end de kommercielle sionskasse til andre eller at fusionere sident for Kræftens Bekæmpelse hvad der er vigtigere: Det synes vores livsforsikringsselskaber. Det kommer- med andre vi synes, at resultaterne ta- og Vice President i EU's Etikkomité. medlemmer tilsyneladende også, sagde cielle pensionsmarked er udfordret ler for sig selv. Med disse ord overdrog Linda Nielsen var fra Mikael Rosenmejer og henviste til den på væksten i disse år, og den eneste Mikael Rosenmejer stafetten til den nye den første kvindelige rektor for Kø- tilfredshedsundersøgelse, der blev fore- vækstmulighed er derfor at overtage bestyrelsesformand. benhavns Universitet. taget blandt pensionskassens og en andre. GRIB BOLIGJAGTEN RIGTIGT AN Planlægning letter arbejdet, hvis du skal på jagt efter bolig eller sommerhus. Markedet for helårsboliger og sommer- 5) Har du mod på de udgifter, til- Ny formand huse har været på rutsjetur i de senere standsrapporten kan kræve? mer. Undersøgelsen placerede Læger- Og markedsudviklingen er ikke den ene- Efter 11 år stoppede Mikael Rosenmejer år. Priserne er nu igen på vej op mest i Lad banken kigge på det. nes Pensionskasse i top. ste udfordring, de helt store selskaber som formand og udtrådte af pensions- byerne, mindre på landet. Nogle steder har, mente formanden: kassens bestyrelse. Professor Linda sælges der sommerhuse, andre steder række andre pensionskassers medlem- er markedet dødt. 6) Skriv under med advokatforbehold og pengeinstitutforbehold. 7) Købsaftalen er først bindende, når køber og sælger har skrevet under Vel er det smigrende at blive bejlet til, men drop alle tanker om umage ægteskaber. Det vil være en utrolig dårlig forretning for lægerne. Et regulært økonomisk selvmål. Så der er rigeligt at overveje for den og ingen har forbehold. boligsøgende, der kan slippe for en del 8) Tegn en ejerskifteforsikring. af grublerierne ved at gribe boligjagten 9) Lad banken hjælpe med et kom- systematisk an, trin for trin: plet økonomisk overblik over pris, forbedringer, salærer og alle andre 1) Bestem dig for beliggenhed, hustype og størrelse. udgifter i forbindelse med handelen. 10) Finansiering med realkreditlån, 2) Har du råd? Få banken til at lave en boligkøbsberegning til dig. banklån eller en kombination? Få hjælp i banken med at finde det, 3) Find boligen. Boligsiden.dk og boliga.dk er gode steder at starte. 4) Tag ud og se på hus. Bed om salgs- der passer dig bedst. 11) Din advokat berigtiger handlen. Du er nu officielt boligejer tillykke! opstilling, tilstandsrapport, el-tjek Bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse. Fra venstre: Jesper Rangvid, Peter Lindholm, Peter Melchior, Linda Nielsen (formand), Klaus Friis Andersen, Marianne Ingerslev Holt (næstformand) og Philip Bennett. SIDE 12 og energimærkning. Tjek nabolaget, F å mere at vide på også på nettet. FÅ RÅD OM PENSION Har du brug for rådgivning om dit pensionsbehov eller råd om optimal opsparing, så book en personlig rådgivning på Her han du også tilmelde dig de kurser, vi holder for forskellige lægegrupper. Vi bidrager også gerne til kurser om et bestemt emne, som du og dine kolleger tager initiativ til. SIDE 13

8 ORIENTERING OM ÅRSRAPPORT Lægernes Pensionskasse havde ved udgangen af 2013 en formue på 70 mia. kr. mod 67 mia. kr. i Tabel 1. Formueafkast før pensionsafkastskat, pct ,5 9,7 Investeringsaktiver Samtlige aktiver (inkl. aktie- og renteafdækningsaktiver) ,4 11, ,6 11,6 Gennemsnit pr. år ,3 10,2 6,6 9, ,5 8,4 Tabel 2. Sammensætning af børsnoterede investeringsaktiver og afkast før skat i forhold til benchmark i 2013, pct. Pensionskassen havde ved udgangen af at vurdere, hvordan resultatet er i forhold til Egenkapital og kapitalberedskab 2013 i alt medlemmer og pensio- udviklingen på de finansielle markeder. Resul- Egenkapital målt som procentandel af de nister fordelt på ikke-pensione- tatet skyldes overvægt af aktier, overvægt af pensionsmæssige hensættelser er uændret Nominelle obligationer rede og pensionister. amerikanske og europæiske aktier i aktiepor- 13,3 pct. fra 2012 til De samlede pensionsindbetalinger ud- i obligationsporteføljen. Omvendt bidrog den Egenkapitalen er den del af pensionskassens gjorde knap 2 mia. kr., hvilket er godt 3 aktive forvaltning blandt pensionskassens formue, som ikke er henført til medlemmerne pct. mere end året før. aktieforvaltere negativt. i form af pensionsmæssige hensættelser. Egenkapitalen skal være tilstrækkelig til at Pensionskassen opnåede igennem 2013 Pensionskassen har gennem mere end et årti dække pensionskassens individuelle solvens- et afkast (tidsvægtet, før skat) af de børs- haft et årligt merafkast på knap 1,7 pct.point behov. noterede investeringsaktiver på 6,8 pct. i forhold til strategisk benchmark for de børsnoterede investeringsaktiver på grund af en Finanstilsynet har pr. 1. januar 2014 ændret aktiv investeringsstrategi. reglerne for opgørelse af det individuelle sol- blev på 8,3 pct., og afkastet af samtlige vensbehov, dvs. kravet til pensionskassens aktiver, inklusive aktie- og renteafdæk- De børsnoterede obligationer gav et afkast kapitalstyrke. Det nye regelsæt stiller et ning, blev på 6,6 pct. før skat (N1). på -0,7 pct., hvilket er 1 pct.point højere end ensartet og risikobaseret kapitalkrav for alle benchmarkafkastet. Det skyldes primært en danske forsikringsselskaber og pensionskas- overvægt af high yield obligationer på bekost- ser. Regelsættet bygger på samme principper Omkostninger til administration var 523 kr. pr. medlem i 2013 mod 598 kr. i ,7 Indeksobligationer Investment grade-obligationer 16,4 Andel, pct. Afkast, pct. p.a. Benchmark Benchmark Faktisk 25,21) Referenceportefølje 3,0 High yield- og emerging markets-obligationer teføljen og overvægt af high yield obligationer Afkastet af samtlige investeringsaktiver Andel, pct. Primo Ultimo Benchmark 2,2 Barcap World Inflation Linked 14,52) Referenceportefølje 6,9 8,0 Barclays Global aggregate credit 20,0-0,1 0,7 5,0-5,8-5,2 15,0-3,2-2,4 10,0-0,6 0,7 Børsnoterede obligationer i alt 44,0 49,9 50,0-1,7-0,7 Globale aktier 16,5 16,6 MSCI World 40,0 17,5 19,1 Europæiske aktier 8,2 Amerikanske aktier 14,1 Asiatiske aktier 2,2 Emerging market-aktier 10,4 6,1 MSCI Europa 12,9 MSCI USA 3,2 MSCI Pacific 0,0 19,8 20,0 0,0 26,1 25,6 0,0 13,1 13,3 7,7 MSCI Emerging Markets 7,5-6,8-12,1 Small cap 1,6 1,6 MSCI World Small Cap 2,5 26,6 29,3 Øvrige aktier 2,9 2,0 MSCI World 0,0 17,5-1,7 Børsnoterede aktier i alt 56,0 50,1 50,0 14,0 13,9 Børsnoterede investeringsaktiver i alt ,9 6,8 Tabel 3. Egenkapital. Pct. af pensionsmæssige hensættelser ,4 4,2 4,2 3,9 3,9 ning af indeksobligationer og emerging mar- og metoder, som forventes indført i hele EU i Kapitalkrav kets obligationer (Solvens II). Reservefond mv. 11,3 9,6 8,5 9,3 9,4 Egenkapital 15,7 13,8 12,7 13,3 13, ,3 1,3 1,2 1,2 1,1 Pensionskassens samlede afkast af den investerede kapital i Lægernes Pensions- De børsnoterede aktier gav et afkast på Administrationsomkostninger bank udgjorde 10,8 pct. 13,9 pct., hvilket er omtrent på niveau med Omkostningerne i forbindelse med pensions- benchmarkafkastet på 14,0 pct. De aktivt for- virksomhed belyses gennem en række forskel- 55 pct. af medlemmerne i Lægernes Pen- valtede aktieporteføljer har leveret et afkast lige nøgletal. Pensionskassen har fortsat lave sionskasse er kunder i Lægernes Pensi- under benchmark, mens overvægt af ameri- administrationsomkostninger svarende til 1,1 Pct. af pensionshensættelser 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 onsbank. kanske og europæiske aktier på bekostning pct. af medlemsbidragene, 0,04 pct. af pensi- Pr. medlem, kr af emerging markets aktier i forhold til bench- onshensættelserne eller 523 kr. pr. medlem. Formueafkast Pct. af medlemsbidrag mark har bidraget positivt. Samfundsansvar Pensionskassens afkast af investeringsaktiverne blev i 2013 på 8,3 pct. før skat. Tabel 4. Administrationsomkostninger De illikvide investeringsaktiver omfatter ejen- Pensionskassen har i 2013 været i dialog porteføljer, hvor det er muligt. Som led i forsat ninger end budgetteret. Forsikringspræmie samt var på mio. kr., og de samlede indlån domme, private equity og investeringer i kre- med flere virksomheder, som er eller formo- at udvikle SRI-politikken har pensionskassen ekstraindbetalinger til Garantifonden for Indsky- udgjorde mio. kr. Det samlede afkast (N1) af investeringsakti- ditfonde. Det samlede afkast var 4,6 pct. og des at være i konflikt med pensionskassens i starten af 2014 ændret praksis for investe- dere og Investorer som følge af andre bankers ver og afdækningsaktiver blev i 2013 på 6,6 lå dermed under afkastet for de børsnoterede SRI-politik, herunder politik for menneskeret- ringer i statsobligationer således, at de følger konkurser udgjorde i ,8 mio. kr. pct. før skat. investeringsaktiver. Det skyldes lave afkast tigheder. Pensionskassen har således været vejledningen fra Rådet for Samfundsansvar, på ejendomme, som udgør størstedelen af medvirkende til at påvirke virksomhederne til der er nedsat af regeringen. porteføljen. at ændre adfærd. Afkast af investeringsaktiverne Pensionskassen har igennem 2013 opnået I bankens porteføljeplejekoncept, Porteføljepleje, var formuen under forvaltning Pensionskassens afkast af årets vægtede inve- mio. kr. sterede kapital i banken udgjorde 10,8 pct. Hertil Lægernes Pensionsbank kommer positive synergieffekter i størrelses- Banken formidler realkreditlån via Totalkredit, et afkast af de børsnoterede investeringsakti- Da den danske krone blev styrket i løbet af Derudover benytter pensionskassen sig af Banken fik i 2013 et overskud på knap 12 ordenen 16 mio. kr. af samdriften af pensions- og de samlede realkreditlån, hvor banken har ver på 6,8 pct. Afkastet, som er et tidsvægtet 2013 over for dollar, pund og yen, gav valuta- stemmerettighederne tilknyttet aktieinveste- mio. kr. Det er større end det ved halvåret kasse og bank. påtaget sig rådgivningen, udgjorde afkast, der kan vurderes i forhold til et bench- afdækningen et betydeligt positivt bidrag. Ud ringerne til at fremme langsigtet økonomisk forventede resultat på mellem 5 og 10 mio. mark, ligger i ,9 pct.point højere end af det samlede afkast på 8,3 pct. for investe- vækst og ordentlige ledelsesforhold i selska- kr. Afvigelsen skyldes en større indtjening på Ved udgangen af 2013 udgjorde udlån afkastet på det strategiske benchmark, som ringsaktiverne stammer knap 2 pct.point fra berne. Langt hovedparten af de potentielle nettorenter og gebyrer, mindre udgifter til per- mio. kr., beholdningen af værdipapirer var på i alt Årsrapport 2013 kan læses i sin fulde pensionskassen sammenligner sig med for valutaafdækningen. stemmerettigheder er anvendt i 2013 på de sonale og administration og større nedskriv mio. kr., aktiver tilknyttet puljeordninger ordlyd på SIDE 14 mio. kr. SIDE 15

9 PÅ PENSION MEN HVORNÅR? For få år siden var folkepensionsalderen fast. I dag bestemmer fødselsåret din pensionsudbetalingsalder. Hvis du er født før 1954, kan du gå på ling af alderspension fra pensionskassen folkepension som 65-årig. Er du født er i de senere år steget svagt. Sidste år mellem 1954 og 1963, bliver folkepen- var lægerne 66,7 år i gennemsnit, når sionsalderen gradvist forhøjet til 67 år. de gik på alderspension. I 2006 var gen- Hvis du er født efter 1962 afhænger din nemsnittet 66 år. folkepensionsalder af udviklingen i befolkningens levetid. Med de nuværende prognoser1) vil folkepensionsalderen HVIS DU...KAN DU FÅ ER FØDT ALDERSPENSION I PERIODEN... FRA eksempelvis være 68 år i 2030 og 69 år i Før Efter Den tidligste alder for udbetaling af alderspension fra Lægernes Pensionskasse afhænger af din fødselsdato og knytter sig til din til enhver tid gældende pensionsudbetalingsalder. Blev du medlem af pensionskassen inden 1. maj 2007, kan du dog få alderspension, fra 60 år 60½ år 61 år 61½ år 62 år 63 år 64 år 65 år 65½ år 1) Kilde: Borger.dk du fylder 60 år. Tidspunktet for udbeta- men med Nordea Liv & Pension til at tage det første spadestik til og PensionDanmark i alt 1,3 mia. Nordeas nye hovedsæde tidligere i kroner i byggeriet i Ørestaden, der år. Pensionskassen investerer sam- forventes at stå færdig om tre år. Foto: Matias Bager Lægernes Pensionskasse var med Redaktion: Lægernes Pensionskasse Oplag: Design: Kontrapunkt A/S Layout og produktion: Rumfang / Kragh Kommunikation Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Telefon Fax DIRCH PASSERS ALLÉ 76, 2000 FREDERIKSBERG FØRSTE SPADESTIK

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 MAJ 2015 SIDE 2: SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? SIDE 3: HVEM SKAL ARVE DIG? SIDE 6: SIDE 8 FAMILIEN FIK SIT HUS Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02 HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD 2 Bestyrelse 2 Direktion 2 Revision 2 REDAKTIONEL NOTE 3 LEDELSESBERETNING 4 Halvårets resultat 4 Balance 4 Udsigterne for andet halvår 2015 4 Risici og kapitalberedskab

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere