Nyhedsbrevet den 1ste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens mod bedre tider, og havde en stigning i sager vedrørende handel med fast ejendom, virksomhedsoverdragelser og investeringer. Antallet af sager om konkurs og rekonstruktion af insolvente virksomheder over året viste en faldende tendens. Advokatfirmaet Drachmann er dog fortsat den mest benyttede advokatvirksomhed på Lolland Falster inden for konkurs og rekonstruktion. På personalesiden glæder vi os over, at vi i december 2014 fik sekretær Christina Axelsen tilbage fra barsel, og at advokaterne Michelle Ljungstrøm og Christina Iversen kommer tilbage i 1. kvartal Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere ønsker vi, at alle får et forhåbentlig godt og lyst nytår. Vi ønsker dig god læselyst med nyhedsbrevet. Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Ændringerne af lejeloven er udskudt og træder IKKE i kraft den 1. januar Ændring af landbrugsloven. - Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning. - Den nye selskabsform medarbejderinvesteringsselskab. - Ejerforhold til selskaber der skal registreres i online ejerregister. - Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger. - Produktansvar for tobak. - Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning. - Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse.

2 Side 2 Ændringerne af lejeloven er udskudt og træder IKKE i kraft den 1. januar 2015 Folketinget har endnu ikke behandlet lovforslaget om ændringer af lejeloven, som ellers var annonceret til at træde i kraft den 1. januar Lovforslaget 1. behandles i december 2014 og forventes vedtaget i løbet af foråret Vi vil på vores hjemmeside meddele, når lovforslaget er vedtaget, ligesom vi i løbet af foråret 2015 vil holde gå-hjemmøde om de vedtagne ændringer. Morten Ammentorp Ændring af landbrugsloven Den 11. december 2014 ændrede Folketinget landbrugsloven, så der nu er udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme. Samtidig blev reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord ophævet. Loven træder i kraft 1. januar Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord ophæves De hidtil gældende regler om ret til suppleringsjord og annonceringspligt ophæves. Lovændringen indebærer således, at det ikke længere skal undersøges, om der er naboer, der ønsker fortrinsstilling, og der skal afgives færre oplysninger end hidtil i forbindelse med afgivelse af erklæring om overholdelsen af landbrugslovens regler. Hovedprincippet i de hidtil gældende regler om fortrinsstilling var, at når en erhverver af en landbrugsejendom i forvejen var ejer eller medejer af en eller flere landbrugsejendomme, og arealet af den erhvervede ejendom og de i forvejen ejede ejendomme oversteg 150 ha, kunne der normalt ikke meddeles tilladelse til erhvervelsen, hvis ejeren af en nærliggende landbrugsejendom havde ønske om fortrinsstilling til suppleringsjord. Disse regler er ophævet i deres helhed med virkning for aftaler om overdragelse af landbrugsejendomme indgået efter lovens ikrafttræden den 1. januar Selskabers mv. ret til at erhverve landsbrugsejendomme Lovændringen indebærer, at der ikke længere stilles krav om en landmand i selskabet med bestemmende indflydelse, når en landbrugsejendom ejes i selskabsform. Samtidig indføres mulighed for, at også andre virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber samt fonde og forsikringsselskaber kan erhverve landbrugsejendomme. Hidtil har det været et krav, ved køb af landbrugsejendomme i selskabsform, at en såkaldt landmand i selskabet opfyldte de betingelser om bopælspligt og fortrinsstilling, der gælder for personligt at kunne erhverve den pågældende landbrugsejendom. Baggrunden for denne regel var at sidestille selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme med personers erhvervelse af landbrugsejendomme i relation til landbrugslovens erhvervelsesregler. En landmand kunne således ikke undgå landbrugslovens erhvervelsesbetingelser ved at erhverve i en selskabskonstruktion. Konsekvensen af lovændringen forventes at være, at særligt de større landbrugsbedrifter i øget omfang vil blive organiseret i virksomhedsform, ligesom det vil kunne forventes, at nogle af disse vil kunne vokse sig væsentligt større, end normen er i dag. Blandt andet vil muligheden for at rejse investeringskapital give mulighed for at skaffe væsentligt mere egenkapital til sådanne virksomheder, end det er muligt under et traditionelt selveje. Lovændringen vil samtidig gøre det nemmere for familier at lade penge stå i fødegården, f.eks. som familieaktieselskab, ligesom ændringen forventes at gøre det lettere for f.eks. en forbrugergruppe at investere i en gård, der kan producere fødevarer til gruppen (andelsbrug m.v.). Endelig forventes lovændringen at øge unge landmænds adgang til at etablere sig, idet en ung landmand som forpagter vil kunne etablere sig som landmand, uden at skulle rejse væsentlig kapital.

3 Side 3 Der gælder fortsat et krav om fast bopæl ved aktie- og anpartsselskabers erhvervelse af landbrugsejendomme. Nu kan bopælskravet dog opfyldes af enhver, og svarer således i princippet til den upersonlige bopælspligt, der gælder ved personers erhvervelse af landbrugsejendomme. Den bopælspligt, der indtræder ved personers erhvervelse af landbrugsejendomme, kan således opfyldes ved, at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af. Leje af mindre arealer til haveformål Endelig indfører lovændringen en bagatelgrænse for forpagtningsreglerne, der gør det muligt, uden tilladelse, at leje mindre arealer under m2 fra en landbrugsejendom, til anvendelse til haveformål. Morten Jensen Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning Højesterets afgørelse I 2013 traf Højesteret afgørelse om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en handelsskoleelev, der var optaget på handelsskolens grundforløb. I forbindelse med en trafikulykke blev skadelidte påført et erhvervsevnetab på 100 %. Erhvervsevnetabserstatningen blev opgjort i overensstemmelse med erstatningsansvarslovens 7, stk. 2 og fastsat på grundlag af en skønsmæssig årsløn. Erhvervsevnetabserstatningen der blev tilkendt, udgjorde kr ,00. Hvis udmålingen var sket efter normalårslønnen, i henhold til erstatningsansvarslovens 8, svarende til, at skadelidte gik i gymnasiet, ville erhvervsevnetabserstatningen have været kr ,00 større. Dommen er trykt i ugeskrift for retsvæsen H Ligestilling af unge under uddannelse Ved lovændring af erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, er der er indsat yderligere et 2. punkt, for en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse, eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normallønnen i 8, med mindre der er konkret grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. punkt. Ved lovændringen sker der en justering af beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnetabserstatning, for så vidt angår skadelidte, der er optaget på en gymnasial uddannelse, eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse. Herved tilsigtes det, at unge mennesker, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken ungdomsuddannelse de er optaget på. Ikrafttrædelse Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2015, og finder således anvendelse på skader, der sker efter lovens ikrafttrædelse. Lone Rømø Årslønnen blev fastsat til kr ,00, svarende til årslønne for en nyuddannet butiksassistent. Da trafikulykken skete, resterede der 1 år og 5 måneder af grundforløbet, og efterfølgende 2 år på hovedforløbet.

4 Side 4 Endnu en ny selskabsform - medarbejderinvesteringsselskaber Folketinget har netop i december 2014 vedtaget Lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Lov nr. 1284), som indfører endnu en ny selskabsform i Danmark medarbejderinvesteringsselskaber (forkortet MS). Samtidig har Folketinget besluttet, at erfaringerne med det nye medarbejderinvesteringsselskab skal evalueres om 3 år. Medarbejderinvesteringsselskabet er en ny selskabsform, hvor både formålet og deltagerne er tæt knyttet til selskabet. I selskabets ledelse skal således både virksomheden og medarbejderne være repræsenteret. Formålet med loven er at indføre en forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber, hvorigennem medarbejdere kan indskyde lønmidler til gavn for den virksomhed, som medarbejderne er ansat i. Medarbejdernes indskud skal ske med henblik på at tilvejebringe nødvendig finansiering til at modernisere og udvikle den pågældende virksomhed. Finansieringen udgør risikovillig kapital (f.eks. egenkapital, ansvarlig lånekapital eller efterstillet lånekapital). Medarbejderinvesteringsselskabet skal registreres i, og have sine vedtægter godkendt af, Erhvervsstyrelsen og skal bestå af to typer deltagere: En virksomhedsdeltager og en eller flere medarbejderdeltagere. Virksomhedsdeltageren, der skal være et aktie- eller anpartsselskab, hæfter personligt og ubegrænset, mens medarbejderdeltagerne alene hæfter begrænset med de indskudte lønmidler, og risikerer dermed kun at miste deres indskudte løn. Der er i loven ikke sat begrænsninger for, hvilke selskaber der kan anvende den nye model. Det er heller ikke et krav, at alle medarbejdere deltager i medarbejderinvesteringsselskabet. Derimod er der en begrænsning af, hvor stort et indskud den enkelte medarbejder må indskyde i medarbejderinvesteringsselskabet. Den enkelte medarbejder, som deltager i medarbejderinvesteringsselskabet, må maksimalt indskyde 7,5 % af medarbejderens kontantløn (minus AMbidrag), dog maksimalt kr pr. år. Vælger en eller flere medarbejdere at indtræde i et medarbejderinvesteringsselskab, kan det enten ske ved en individuel eller en fælles aftale. Når en medarbejder er indtrådt i medarbejderinvesteringsselskabet, bindes medarbejderens indskud i minimum i 3 år, hvorefter der er mulighed for at trække det ud igen. Etableres der et medarbejderinvesteringsselskab, er hovedreglen, at selskabet ledes af en bestyrelse, som består af lige mange repræsentanter valgt af henholdsvis virksomhedsdeltageren og af medarbejderdeltagerne, med mindre andet fremgår af vedtægten. Virksomhedsdeltageren har ligeledes mulighed for at ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af medarbejderinvesteringsselskabet. Hvis der ansættes en direktør, udgør bestyrelse og direktøren ledelsen i medarbejderinvesteringsselskabet. Samtidig med vedtagelsen af Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, har Folketinget tillige vedtaget ændringer i skattelovgivningen, således at der ikke skal betales indkomstskat af indskudte lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet, men skattebetalingen udskydes, indtil resultatet af investeringen udbetales. Morten Ammentorp Ejerforhold til selskaber skal nu registreres i online ejerregister Fra den 15. december 2014 skal ejerskab eller panteret til 5% eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer registreres i Det Offentlige Ejerregister. Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Registrering i Det Offentlige Ejerregister foretages på virk.dk. Frister og overgangsordning Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og

5 Side 5 europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger. Selskaber, der er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen. Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere får 6 måneder til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal dog registreres indenfor 14 dage. Ejerregistret dækker langt de fleste selskaber Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger. Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister Ejerbog og Ejerregister er to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder, eksempelvis SKAT. Selskabet kan vælge af føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregistret. Morten Jensen Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger Ændring af andelsboligloven i 2013 I 2013 blev der vedtaget ændringer af andelsboligloven for at imødegå spekulation i nystiftede andelsboligforeninger, og sikre, at køber fik en række nøgleoplysninger om andelsboligen, i forbindelse med køb af andele. Ændringerne blev omtalt i Den 1 ste fra juli Nye skærpede krav til stiftelse Den nye ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i 2, indebærer, at en andelsboligforening fra 1. januar 2015, kun gyldigt kan erhverve en udlejningsejendom, hvis 60 % af lejerne af lejlighederne, er medlemmer af andelsboligforeningen ved køb af ejendommen. Tidligere var det kun 33 % af lejerne, der skulle deltage. Budgetter med finansiering og sammenligningsbudget Der indsættes en ny 3 a, hvorefter der inden indgåelse af aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af ejendommen, skal være udarbejdet budget for andelsboligforeningen med beregninger for alle finansieringsforslag, der overvejes i forbindelse med køb af ejendommen. Herudover skal der være et sammenligneligt budget, baseret på finansiering af foreningens køb af ejendommen, med et 30- årigt, konverterbart, fastforrentet realkreditlån, med afdrag. Budgetterne skal dække samtlige poster for andelsboligforeningens økonomi, og dække en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. Øvrige kendte og forventede udgifter Endvidere skal der, for den del af finansieringsperioden, der ikke er dækket af budgetterne, være udarbejdet en prognose, der tager højde for væsentlige, økonomiske forhold i foreningens økonomi. Således skal alle økonomiske forhold, der var kendskab til, på tidspunktet for stiftelse af andelsboligforeningen, være belyst. Der skal i budgetterne afsættes udgift til vedligeholdelse af andelsboligforeningen, og vedligeholdelsesbeløbet skal opgøres for henholdsvis hele ejendommen, og pr. m2 bruttoetageareal. Der må i budgetterne ikke medtages indtægter for fremtidige salg af ledigblevne lejelejligheder. Oplysningspligt for alle långivere Samtlige långivere til andelsboligforeningen skal indberette en række finansielle nøgleoplysninger om de enkelte

6 Side 6 andelsboligforeningers lån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Det er således ikke alene penge- og realkreditinstitutter, men nu altså samtlige långivere. CVR-registrering Endelig bliver det nu obligatorisk, i henhold til 3 b, at en andelsboligforening skal være registreret i det centrale virksomhedsregister for at sikre, at alle andelsboligforeninger kan identificeres gennem det centrale virksomhedsregister. Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. januar Lone Rømø Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse I 2010 udtalte EU-Domstolen i den såkaldte "Ole Andersensag", at den hidtidige fortolkning af funktionærlovens 2a, stk. 3, hvorefter en funktionær er afskåret fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse, såfremt han eller hun er berettiget til at modtage alderspension fra arbejdsgiveren, udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. Regeringen har som følge heraf netop fremsat et lovforslag, hvorefter den EU-stridige bestemmelse udgår, ligesom der sker en generel forenkling af reglerne om fastsættelsen af størrelsen af godtgørelsen. Gældende ret En funktionær, der opsiges og har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, er i henhold til funktionærlovens 2a på tidspunktet for sin fratrædelse berettiget til en særlig godtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Bestemmelsens formål er at mildne overgangen til ny beskæftigelse for ældre funktionærer, der har været ansat i den samme virksomhed i en længere årrække. Ældre funktionærer, der ikke har til hensigt at søge ny beskæftigelse efter fratrædelsen, har dog ikke har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Efter gældende ret mister funktionæren retten til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt funktionæren er berettiget til at oppebære folke- eller alderspension fra arbejdsgiveren ved fratrædelsen, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende ordning, før funktionæren er fyldt 50 år. Undtagelsen til retten til fratrædelsesgodtgørelse blev indtil Ole Andersen-sagen fortolket af domstolene sådan, at en funktionær mistede retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uafhængigt af, om funktionæren rent faktisk havde benyttet sig af muligheden. EU-Domstolen forkastede denne fortolkning idet denne fortolkning var i strid med det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen kom frem til, at reglen alene var baseret på et alderskriterium, hvorved der ikke blev taget hensyn til, om den enkelte funktionær havde til hensigt at fortsætte en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelse. De danske domstole var derfor tvunget til at ændre den måde bestemmelsen skulle anvendes på, således at fortolkningen af bestemmelsen blev bragt i overensstemmelse med EU-retten. Det skete ved, at sager om funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvor den pågældende var berettiget til at oppebære pension, blev afgjort således, at hvis funktionæren havde givet afkald på sin alderspension ved aktivt at søge ny beskæftigelse og forfølge en erhvervsmæssig karriere efter sin fratrædelse, mistede funktionæren ikke retten til fratrædelsesgodtgørelse. I januar 2014 udtalte Højesteret i en sag om retten til fratrædelsesgodtgørelse, at der ikke på baggrund af gældende lovgivning eller Ole Andersen-dommen kunne udledes tilstrækkeligt klare retningslinjer for, i hvilke tilfælde en funktionær midlertidigt har givet afkald på alderspension for at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Højesteret udtalte, at denne afgrænsning bør foretages af lovgivningsmagten, idet spørgsmålet var af politisk karakter og ikke henhørte under domstolene. Det nye lovforslag

7 Side 7 Regeringen har nu fremsat et lovforslag. Det fremsatte lovforslag medfører en betydelig forenkling af den gældende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse. Undtagelsesbestemmelsen om, at funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis den pågældende er berettiget til at oppebære folke- eller alderspension, udgår af den nye 2a. Hvorvidt funktionæren har ret til eller går på pension, vil derfor ikke have noget betydning for retten til fratrædelsesgodtgørelse, og dermed vil det ikke længere være nødvendigt at føre sager om, hvorvidt en funktionær har forfulgt, eller forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsestidspunktet. Lovforlaget indeholder endvidere en forenkling af reglerne om fastsættelse af størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen. En funktionær, der har været ansat i år på fratrædelsestidspunktet, er berettiget til en godtgørelse på 1 månedsløn, mens en funktionær der har været ansat i 17 år eller derover på fratrædelsestidspunktet, er berettiget til en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Der er derfor ikke længere mulighed for en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. Godtgørelsen efter 2a får nu, i modsætning til tidligere, karakter af en belønning for langvarigt og trofast arbejde hos den samme virksomhed. Den forventes, at loven træder i kraft den 1. februar 2015 og får virkning på opsigelser, der finder sted derefter. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning Den 30. september 2014, afsagde Højesteret dom om muligheden for at genoptage sag om erhvervsevnetab. Skadelidtes erhvervsforløb efter skaden I 2005 fik skadelidte en piskesmældslæsion. I 2006 startede skadelidte på et natarbejde på fuld tid, til sædvanlig løn for en ufaglært. Arbejdet var uden fysisk belastning. Erstatningssagen blev afsluttet således, at skadelidte ikke fik nogen erhvervsevnetabserstatning i Skadelidte var beskæftiget med det ufaglærte natarbejde indtil Skadelidte fik herefter arbejde i samme virksomheds produktionsafdeling, men måtte ophøre på grund af de helbredsmæssige gener efter færdselsuheldet. Skadelidte blev herefter chauffør på fuld tid, men mistede arbejdet efter et halvt års tid. Endelig frem til skadelidte i 2010 anmodede om genoptagelse af sagen om erhvervsevnetab, var skadelidte i praktik med løntilskud. Erhvervsevnetab i 2010 Ansvarsforsikringsselskabet og skadelidte var enige om, at erhvervsevnetabet var på 15 % som følge af færdselsuheldet i 2005, og at erhvervsevnetabet derfor kunne opgøres til en erstatning på ca. kr ,00. Ansvarsforsikringsselskabet afslog imidlertid at genoptage sagen, under henvisning til, at der ikke var sket væsentlige ændringer i skadelidtes helbredstilstand. Genoptagelse Højesteret fastslog i dommen, at genoptagelse skal ske, ikke bare når der sker en ændring af de helbredsmæssige forhold, men også hvis der sker en ændring i skadelidtes faktiske erhvervsevne, og genoptagelse er således ikke begrænset til de tilfælde, hvor ændringerne i det faktiske grundlag for den tidligere afgørelse vedrører skadelidtes helbred og erhvervsevne, men også hvor ændringerne vedrører skadelidtes faktiske muligheder for arbejde, og dermed indebærer, at skadelidte ikke kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet som tidligere. Skadelidte havde derfor krav på, at ansvarsforsikringsselskabet genoptog sagen om erhvervsevnetabet, i henhold til erstatningsansvarslovens 11.

8 Side 8 Lone Rømø Produktansvar for tobak Højesteret har taget stilling til rygeres adgang til erstatning for tobaksrelaterede skade: Højesteret har ved dom af 20. november 2014 fastslået, at rygere ikke har krav på erstatning for skader, som er opstået som følge af rygning. Store amerikanske retssager mod tobaksindustrien fylder fra tid til anden i de danske medier, men nu har de danske domstole haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om rygeres adgang til erstatning, som følge af tobaksrelaterede skader. Retssagen var anlagt mod tobaksindustrien af en eksryger, som var begyndt at ryge i Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt tobaksindustrien var erstatningsansvarlig overfor rygere, som var begyndt at ryge og derfor var blevet afhængige af rygning, inden tobaksindustrien blev pålagt at printe advarsler på cigaretpakkerne. Sagsøger gjorde i sagen gældende, at House of Prince skulle ifalde produktansvar, fordi cigaretterne var defekte i henhold til reglerne herom. Produktansvar Reglerne om produktansvar findes i produktansvarsloven. Produktansvarsloven er som udgangspunkt gældende for alle produkter og derfor også for cigaretter. Produktansvarsloven har til formål at beskytte forbrugeren mod farlige produkter, som kan medføre skade ved brug. produktansvar. Produktet er defekt, da det ikke lever op til sikkerhedskravet i produktansvarsloven. Hvis skadelidte kan dokumentere, at et produkt er defekt, er ansvarlig. Visse produkter som tobak, spiritus og medicin kan dog være farlige for forbrugeren, uden at disse produkter af den grund forbydes. Skader, som er velkendte for offentligheden og samtidig uundgåelige, kaldes i produktansvarsloven for systemskader. En producent er ikke ansvarlig for systemskader, hvis det er alment kendt for offentligheden, at produktet er skadeligt, eller hvis producenten på produktet har advaret om risiko for skader ved brug. Der skal samtidig være tale om et produkt, hvor risikoen for skaderne ved brug er uundgåelig. Højesteret fandt i dommen, at det allerede i 1956 var offentligt kendt, at rygning var sundhedsskadeligt, og at tobaksindustrien derfor ikke var forpligtet til at advare om risikoen for skader som følge af rygning. Tobaksindustrien har siden 1991 ved lov været forpligtet til at printe advarsler på cigaretpakkerne. Advarslerne blev allerede fra 1986 trykt på cigaretpakkerne i mindre format. Dette skete som følge af en frivillig aftale mellem myndighederne og tobaksindustrien. Med dommen er det fastslået, at cigaretter ikke kan karakteriseres som defekte produkter i henhold til produktansvarsloven, selvom de udgør en risiko for alvorlige skader, og tobaksindustrien er ikke ansvarlig for varigt mén ved rygning. Advokatfuldmægtig Sissel Egede-Pedersen Hvis en brødrister eksploderer selvom produktanvisningen er fulgt, og det medfører personskade, vil producenten ifalde

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Januar 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2014 Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2013 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 1. halvår 2013 har været præget af spændende sager og travlhed. Desværre er det økonomiske opsving stadig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DAHL skat - et selvstændigt fagområde

DAHL skat - et selvstændigt fagområde 1 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere