Nyhedsbrevet den 1ste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens mod bedre tider, og havde en stigning i sager vedrørende handel med fast ejendom, virksomhedsoverdragelser og investeringer. Antallet af sager om konkurs og rekonstruktion af insolvente virksomheder over året viste en faldende tendens. Advokatfirmaet Drachmann er dog fortsat den mest benyttede advokatvirksomhed på Lolland Falster inden for konkurs og rekonstruktion. På personalesiden glæder vi os over, at vi i december 2014 fik sekretær Christina Axelsen tilbage fra barsel, og at advokaterne Michelle Ljungstrøm og Christina Iversen kommer tilbage i 1. kvartal Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere ønsker vi, at alle får et forhåbentlig godt og lyst nytår. Vi ønsker dig god læselyst med nyhedsbrevet. Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Ændringerne af lejeloven er udskudt og træder IKKE i kraft den 1. januar Ændring af landbrugsloven. - Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning. - Den nye selskabsform medarbejderinvesteringsselskab. - Ejerforhold til selskaber der skal registreres i online ejerregister. - Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger. - Produktansvar for tobak. - Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning. - Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse.

2 Side 2 Ændringerne af lejeloven er udskudt og træder IKKE i kraft den 1. januar 2015 Folketinget har endnu ikke behandlet lovforslaget om ændringer af lejeloven, som ellers var annonceret til at træde i kraft den 1. januar Lovforslaget 1. behandles i december 2014 og forventes vedtaget i løbet af foråret Vi vil på vores hjemmeside meddele, når lovforslaget er vedtaget, ligesom vi i løbet af foråret 2015 vil holde gå-hjemmøde om de vedtagne ændringer. Morten Ammentorp Ændring af landbrugsloven Den 11. december 2014 ændrede Folketinget landbrugsloven, så der nu er udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme. Samtidig blev reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord ophævet. Loven træder i kraft 1. januar Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord ophæves De hidtil gældende regler om ret til suppleringsjord og annonceringspligt ophæves. Lovændringen indebærer således, at det ikke længere skal undersøges, om der er naboer, der ønsker fortrinsstilling, og der skal afgives færre oplysninger end hidtil i forbindelse med afgivelse af erklæring om overholdelsen af landbrugslovens regler. Hovedprincippet i de hidtil gældende regler om fortrinsstilling var, at når en erhverver af en landbrugsejendom i forvejen var ejer eller medejer af en eller flere landbrugsejendomme, og arealet af den erhvervede ejendom og de i forvejen ejede ejendomme oversteg 150 ha, kunne der normalt ikke meddeles tilladelse til erhvervelsen, hvis ejeren af en nærliggende landbrugsejendom havde ønske om fortrinsstilling til suppleringsjord. Disse regler er ophævet i deres helhed med virkning for aftaler om overdragelse af landbrugsejendomme indgået efter lovens ikrafttræden den 1. januar Selskabers mv. ret til at erhverve landsbrugsejendomme Lovændringen indebærer, at der ikke længere stilles krav om en landmand i selskabet med bestemmende indflydelse, når en landbrugsejendom ejes i selskabsform. Samtidig indføres mulighed for, at også andre virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber samt fonde og forsikringsselskaber kan erhverve landbrugsejendomme. Hidtil har det været et krav, ved køb af landbrugsejendomme i selskabsform, at en såkaldt landmand i selskabet opfyldte de betingelser om bopælspligt og fortrinsstilling, der gælder for personligt at kunne erhverve den pågældende landbrugsejendom. Baggrunden for denne regel var at sidestille selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme med personers erhvervelse af landbrugsejendomme i relation til landbrugslovens erhvervelsesregler. En landmand kunne således ikke undgå landbrugslovens erhvervelsesbetingelser ved at erhverve i en selskabskonstruktion. Konsekvensen af lovændringen forventes at være, at særligt de større landbrugsbedrifter i øget omfang vil blive organiseret i virksomhedsform, ligesom det vil kunne forventes, at nogle af disse vil kunne vokse sig væsentligt større, end normen er i dag. Blandt andet vil muligheden for at rejse investeringskapital give mulighed for at skaffe væsentligt mere egenkapital til sådanne virksomheder, end det er muligt under et traditionelt selveje. Lovændringen vil samtidig gøre det nemmere for familier at lade penge stå i fødegården, f.eks. som familieaktieselskab, ligesom ændringen forventes at gøre det lettere for f.eks. en forbrugergruppe at investere i en gård, der kan producere fødevarer til gruppen (andelsbrug m.v.). Endelig forventes lovændringen at øge unge landmænds adgang til at etablere sig, idet en ung landmand som forpagter vil kunne etablere sig som landmand, uden at skulle rejse væsentlig kapital.

3 Side 3 Der gælder fortsat et krav om fast bopæl ved aktie- og anpartsselskabers erhvervelse af landbrugsejendomme. Nu kan bopælskravet dog opfyldes af enhver, og svarer således i princippet til den upersonlige bopælspligt, der gælder ved personers erhvervelse af landbrugsejendomme. Den bopælspligt, der indtræder ved personers erhvervelse af landbrugsejendomme, kan således opfyldes ved, at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af. Leje af mindre arealer til haveformål Endelig indfører lovændringen en bagatelgrænse for forpagtningsreglerne, der gør det muligt, uden tilladelse, at leje mindre arealer under m2 fra en landbrugsejendom, til anvendelse til haveformål. Morten Jensen Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning Højesterets afgørelse I 2013 traf Højesteret afgørelse om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en handelsskoleelev, der var optaget på handelsskolens grundforløb. I forbindelse med en trafikulykke blev skadelidte påført et erhvervsevnetab på 100 %. Erhvervsevnetabserstatningen blev opgjort i overensstemmelse med erstatningsansvarslovens 7, stk. 2 og fastsat på grundlag af en skønsmæssig årsløn. Erhvervsevnetabserstatningen der blev tilkendt, udgjorde kr ,00. Hvis udmålingen var sket efter normalårslønnen, i henhold til erstatningsansvarslovens 8, svarende til, at skadelidte gik i gymnasiet, ville erhvervsevnetabserstatningen have været kr ,00 større. Dommen er trykt i ugeskrift for retsvæsen H Ligestilling af unge under uddannelse Ved lovændring af erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, er der er indsat yderligere et 2. punkt, for en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse, eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normallønnen i 8, med mindre der er konkret grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. punkt. Ved lovændringen sker der en justering af beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnetabserstatning, for så vidt angår skadelidte, der er optaget på en gymnasial uddannelse, eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse. Herved tilsigtes det, at unge mennesker, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken ungdomsuddannelse de er optaget på. Ikrafttrædelse Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2015, og finder således anvendelse på skader, der sker efter lovens ikrafttrædelse. Lone Rømø Årslønnen blev fastsat til kr ,00, svarende til årslønne for en nyuddannet butiksassistent. Da trafikulykken skete, resterede der 1 år og 5 måneder af grundforløbet, og efterfølgende 2 år på hovedforløbet.

4 Side 4 Endnu en ny selskabsform - medarbejderinvesteringsselskaber Folketinget har netop i december 2014 vedtaget Lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Lov nr. 1284), som indfører endnu en ny selskabsform i Danmark medarbejderinvesteringsselskaber (forkortet MS). Samtidig har Folketinget besluttet, at erfaringerne med det nye medarbejderinvesteringsselskab skal evalueres om 3 år. Medarbejderinvesteringsselskabet er en ny selskabsform, hvor både formålet og deltagerne er tæt knyttet til selskabet. I selskabets ledelse skal således både virksomheden og medarbejderne være repræsenteret. Formålet med loven er at indføre en forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber, hvorigennem medarbejdere kan indskyde lønmidler til gavn for den virksomhed, som medarbejderne er ansat i. Medarbejdernes indskud skal ske med henblik på at tilvejebringe nødvendig finansiering til at modernisere og udvikle den pågældende virksomhed. Finansieringen udgør risikovillig kapital (f.eks. egenkapital, ansvarlig lånekapital eller efterstillet lånekapital). Medarbejderinvesteringsselskabet skal registreres i, og have sine vedtægter godkendt af, Erhvervsstyrelsen og skal bestå af to typer deltagere: En virksomhedsdeltager og en eller flere medarbejderdeltagere. Virksomhedsdeltageren, der skal være et aktie- eller anpartsselskab, hæfter personligt og ubegrænset, mens medarbejderdeltagerne alene hæfter begrænset med de indskudte lønmidler, og risikerer dermed kun at miste deres indskudte løn. Der er i loven ikke sat begrænsninger for, hvilke selskaber der kan anvende den nye model. Det er heller ikke et krav, at alle medarbejdere deltager i medarbejderinvesteringsselskabet. Derimod er der en begrænsning af, hvor stort et indskud den enkelte medarbejder må indskyde i medarbejderinvesteringsselskabet. Den enkelte medarbejder, som deltager i medarbejderinvesteringsselskabet, må maksimalt indskyde 7,5 % af medarbejderens kontantløn (minus AMbidrag), dog maksimalt kr pr. år. Vælger en eller flere medarbejdere at indtræde i et medarbejderinvesteringsselskab, kan det enten ske ved en individuel eller en fælles aftale. Når en medarbejder er indtrådt i medarbejderinvesteringsselskabet, bindes medarbejderens indskud i minimum i 3 år, hvorefter der er mulighed for at trække det ud igen. Etableres der et medarbejderinvesteringsselskab, er hovedreglen, at selskabet ledes af en bestyrelse, som består af lige mange repræsentanter valgt af henholdsvis virksomhedsdeltageren og af medarbejderdeltagerne, med mindre andet fremgår af vedtægten. Virksomhedsdeltageren har ligeledes mulighed for at ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af medarbejderinvesteringsselskabet. Hvis der ansættes en direktør, udgør bestyrelse og direktøren ledelsen i medarbejderinvesteringsselskabet. Samtidig med vedtagelsen af Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, har Folketinget tillige vedtaget ændringer i skattelovgivningen, således at der ikke skal betales indkomstskat af indskudte lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet, men skattebetalingen udskydes, indtil resultatet af investeringen udbetales. Morten Ammentorp Ejerforhold til selskaber skal nu registreres i online ejerregister Fra den 15. december 2014 skal ejerskab eller panteret til 5% eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer registreres i Det Offentlige Ejerregister. Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Registrering i Det Offentlige Ejerregister foretages på virk.dk. Frister og overgangsordning Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og

5 Side 5 europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger. Selskaber, der er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen. Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere får 6 måneder til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal dog registreres indenfor 14 dage. Ejerregistret dækker langt de fleste selskaber Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger. Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister Ejerbog og Ejerregister er to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder, eksempelvis SKAT. Selskabet kan vælge af føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregistret. Morten Jensen Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger Ændring af andelsboligloven i 2013 I 2013 blev der vedtaget ændringer af andelsboligloven for at imødegå spekulation i nystiftede andelsboligforeninger, og sikre, at køber fik en række nøgleoplysninger om andelsboligen, i forbindelse med køb af andele. Ændringerne blev omtalt i Den 1 ste fra juli Nye skærpede krav til stiftelse Den nye ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i 2, indebærer, at en andelsboligforening fra 1. januar 2015, kun gyldigt kan erhverve en udlejningsejendom, hvis 60 % af lejerne af lejlighederne, er medlemmer af andelsboligforeningen ved køb af ejendommen. Tidligere var det kun 33 % af lejerne, der skulle deltage. Budgetter med finansiering og sammenligningsbudget Der indsættes en ny 3 a, hvorefter der inden indgåelse af aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af ejendommen, skal være udarbejdet budget for andelsboligforeningen med beregninger for alle finansieringsforslag, der overvejes i forbindelse med køb af ejendommen. Herudover skal der være et sammenligneligt budget, baseret på finansiering af foreningens køb af ejendommen, med et 30- årigt, konverterbart, fastforrentet realkreditlån, med afdrag. Budgetterne skal dække samtlige poster for andelsboligforeningens økonomi, og dække en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. Øvrige kendte og forventede udgifter Endvidere skal der, for den del af finansieringsperioden, der ikke er dækket af budgetterne, være udarbejdet en prognose, der tager højde for væsentlige, økonomiske forhold i foreningens økonomi. Således skal alle økonomiske forhold, der var kendskab til, på tidspunktet for stiftelse af andelsboligforeningen, være belyst. Der skal i budgetterne afsættes udgift til vedligeholdelse af andelsboligforeningen, og vedligeholdelsesbeløbet skal opgøres for henholdsvis hele ejendommen, og pr. m2 bruttoetageareal. Der må i budgetterne ikke medtages indtægter for fremtidige salg af ledigblevne lejelejligheder. Oplysningspligt for alle långivere Samtlige långivere til andelsboligforeningen skal indberette en række finansielle nøgleoplysninger om de enkelte

6 Side 6 andelsboligforeningers lån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Det er således ikke alene penge- og realkreditinstitutter, men nu altså samtlige långivere. CVR-registrering Endelig bliver det nu obligatorisk, i henhold til 3 b, at en andelsboligforening skal være registreret i det centrale virksomhedsregister for at sikre, at alle andelsboligforeninger kan identificeres gennem det centrale virksomhedsregister. Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. januar Lone Rømø Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse I 2010 udtalte EU-Domstolen i den såkaldte "Ole Andersensag", at den hidtidige fortolkning af funktionærlovens 2a, stk. 3, hvorefter en funktionær er afskåret fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse, såfremt han eller hun er berettiget til at modtage alderspension fra arbejdsgiveren, udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. Regeringen har som følge heraf netop fremsat et lovforslag, hvorefter den EU-stridige bestemmelse udgår, ligesom der sker en generel forenkling af reglerne om fastsættelsen af størrelsen af godtgørelsen. Gældende ret En funktionær, der opsiges og har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, er i henhold til funktionærlovens 2a på tidspunktet for sin fratrædelse berettiget til en særlig godtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Bestemmelsens formål er at mildne overgangen til ny beskæftigelse for ældre funktionærer, der har været ansat i den samme virksomhed i en længere årrække. Ældre funktionærer, der ikke har til hensigt at søge ny beskæftigelse efter fratrædelsen, har dog ikke har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Efter gældende ret mister funktionæren retten til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt funktionæren er berettiget til at oppebære folke- eller alderspension fra arbejdsgiveren ved fratrædelsen, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende ordning, før funktionæren er fyldt 50 år. Undtagelsen til retten til fratrædelsesgodtgørelse blev indtil Ole Andersen-sagen fortolket af domstolene sådan, at en funktionær mistede retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uafhængigt af, om funktionæren rent faktisk havde benyttet sig af muligheden. EU-Domstolen forkastede denne fortolkning idet denne fortolkning var i strid med det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen kom frem til, at reglen alene var baseret på et alderskriterium, hvorved der ikke blev taget hensyn til, om den enkelte funktionær havde til hensigt at fortsætte en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelse. De danske domstole var derfor tvunget til at ændre den måde bestemmelsen skulle anvendes på, således at fortolkningen af bestemmelsen blev bragt i overensstemmelse med EU-retten. Det skete ved, at sager om funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvor den pågældende var berettiget til at oppebære pension, blev afgjort således, at hvis funktionæren havde givet afkald på sin alderspension ved aktivt at søge ny beskæftigelse og forfølge en erhvervsmæssig karriere efter sin fratrædelse, mistede funktionæren ikke retten til fratrædelsesgodtgørelse. I januar 2014 udtalte Højesteret i en sag om retten til fratrædelsesgodtgørelse, at der ikke på baggrund af gældende lovgivning eller Ole Andersen-dommen kunne udledes tilstrækkeligt klare retningslinjer for, i hvilke tilfælde en funktionær midlertidigt har givet afkald på alderspension for at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Højesteret udtalte, at denne afgrænsning bør foretages af lovgivningsmagten, idet spørgsmålet var af politisk karakter og ikke henhørte under domstolene. Det nye lovforslag

7 Side 7 Regeringen har nu fremsat et lovforslag. Det fremsatte lovforslag medfører en betydelig forenkling af den gældende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse. Undtagelsesbestemmelsen om, at funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis den pågældende er berettiget til at oppebære folke- eller alderspension, udgår af den nye 2a. Hvorvidt funktionæren har ret til eller går på pension, vil derfor ikke have noget betydning for retten til fratrædelsesgodtgørelse, og dermed vil det ikke længere være nødvendigt at føre sager om, hvorvidt en funktionær har forfulgt, eller forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsestidspunktet. Lovforlaget indeholder endvidere en forenkling af reglerne om fastsættelse af størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen. En funktionær, der har været ansat i år på fratrædelsestidspunktet, er berettiget til en godtgørelse på 1 månedsløn, mens en funktionær der har været ansat i 17 år eller derover på fratrædelsestidspunktet, er berettiget til en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Der er derfor ikke længere mulighed for en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. Godtgørelsen efter 2a får nu, i modsætning til tidligere, karakter af en belønning for langvarigt og trofast arbejde hos den samme virksomhed. Den forventes, at loven træder i kraft den 1. februar 2015 og får virkning på opsigelser, der finder sted derefter. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning Den 30. september 2014, afsagde Højesteret dom om muligheden for at genoptage sag om erhvervsevnetab. Skadelidtes erhvervsforløb efter skaden I 2005 fik skadelidte en piskesmældslæsion. I 2006 startede skadelidte på et natarbejde på fuld tid, til sædvanlig løn for en ufaglært. Arbejdet var uden fysisk belastning. Erstatningssagen blev afsluttet således, at skadelidte ikke fik nogen erhvervsevnetabserstatning i Skadelidte var beskæftiget med det ufaglærte natarbejde indtil Skadelidte fik herefter arbejde i samme virksomheds produktionsafdeling, men måtte ophøre på grund af de helbredsmæssige gener efter færdselsuheldet. Skadelidte blev herefter chauffør på fuld tid, men mistede arbejdet efter et halvt års tid. Endelig frem til skadelidte i 2010 anmodede om genoptagelse af sagen om erhvervsevnetab, var skadelidte i praktik med løntilskud. Erhvervsevnetab i 2010 Ansvarsforsikringsselskabet og skadelidte var enige om, at erhvervsevnetabet var på 15 % som følge af færdselsuheldet i 2005, og at erhvervsevnetabet derfor kunne opgøres til en erstatning på ca. kr ,00. Ansvarsforsikringsselskabet afslog imidlertid at genoptage sagen, under henvisning til, at der ikke var sket væsentlige ændringer i skadelidtes helbredstilstand. Genoptagelse Højesteret fastslog i dommen, at genoptagelse skal ske, ikke bare når der sker en ændring af de helbredsmæssige forhold, men også hvis der sker en ændring i skadelidtes faktiske erhvervsevne, og genoptagelse er således ikke begrænset til de tilfælde, hvor ændringerne i det faktiske grundlag for den tidligere afgørelse vedrører skadelidtes helbred og erhvervsevne, men også hvor ændringerne vedrører skadelidtes faktiske muligheder for arbejde, og dermed indebærer, at skadelidte ikke kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet som tidligere. Skadelidte havde derfor krav på, at ansvarsforsikringsselskabet genoptog sagen om erhvervsevnetabet, i henhold til erstatningsansvarslovens 11.

8 Side 8 Lone Rømø Produktansvar for tobak Højesteret har taget stilling til rygeres adgang til erstatning for tobaksrelaterede skade: Højesteret har ved dom af 20. november 2014 fastslået, at rygere ikke har krav på erstatning for skader, som er opstået som følge af rygning. Store amerikanske retssager mod tobaksindustrien fylder fra tid til anden i de danske medier, men nu har de danske domstole haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om rygeres adgang til erstatning, som følge af tobaksrelaterede skader. Retssagen var anlagt mod tobaksindustrien af en eksryger, som var begyndt at ryge i Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt tobaksindustrien var erstatningsansvarlig overfor rygere, som var begyndt at ryge og derfor var blevet afhængige af rygning, inden tobaksindustrien blev pålagt at printe advarsler på cigaretpakkerne. Sagsøger gjorde i sagen gældende, at House of Prince skulle ifalde produktansvar, fordi cigaretterne var defekte i henhold til reglerne herom. Produktansvar Reglerne om produktansvar findes i produktansvarsloven. Produktansvarsloven er som udgangspunkt gældende for alle produkter og derfor også for cigaretter. Produktansvarsloven har til formål at beskytte forbrugeren mod farlige produkter, som kan medføre skade ved brug. produktansvar. Produktet er defekt, da det ikke lever op til sikkerhedskravet i produktansvarsloven. Hvis skadelidte kan dokumentere, at et produkt er defekt, er ansvarlig. Visse produkter som tobak, spiritus og medicin kan dog være farlige for forbrugeren, uden at disse produkter af den grund forbydes. Skader, som er velkendte for offentligheden og samtidig uundgåelige, kaldes i produktansvarsloven for systemskader. En producent er ikke ansvarlig for systemskader, hvis det er alment kendt for offentligheden, at produktet er skadeligt, eller hvis producenten på produktet har advaret om risiko for skader ved brug. Der skal samtidig være tale om et produkt, hvor risikoen for skaderne ved brug er uundgåelig. Højesteret fandt i dommen, at det allerede i 1956 var offentligt kendt, at rygning var sundhedsskadeligt, og at tobaksindustrien derfor ikke var forpligtet til at advare om risikoen for skader som følge af rygning. Tobaksindustrien har siden 1991 ved lov været forpligtet til at printe advarsler på cigaretpakkerne. Advarslerne blev allerede fra 1986 trykt på cigaretpakkerne i mindre format. Dette skete som følge af en frivillig aftale mellem myndighederne og tobaksindustrien. Med dommen er det fastslået, at cigaretter ikke kan karakteriseres som defekte produkter i henhold til produktansvarsloven, selvom de udgør en risiko for alvorlige skader, og tobaksindustrien er ikke ansvarlig for varigt mén ved rygning. Advokatfuldmægtig Sissel Egede-Pedersen Hvis en brødrister eksploderer selvom produktanvisningen er fulgt, og det medfører personskade, vil producenten ifalde

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar Civilafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2014-702-0052 Dok.: 1221787 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar 2014/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-702-0052 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Januar 2016 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste januar 2016. 2015 var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Januar 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2014 Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Juli 2014 1. halvår 2014 har været præget af spændende sager og travlhed. Vi oplever en fortsat tendens

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.)

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jr.nr. 2013-3181 Fremsat den 30.

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere