Nyhedsbrevet den 1ste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens mod bedre tider, og havde en stigning i sager vedrørende handel med fast ejendom, virksomhedsoverdragelser og investeringer. Antallet af sager om konkurs og rekonstruktion af insolvente virksomheder over året viste en faldende tendens. Advokatfirmaet Drachmann er dog fortsat den mest benyttede advokatvirksomhed på Lolland Falster inden for konkurs og rekonstruktion. På personalesiden glæder vi os over, at vi i december 2014 fik sekretær Christina Axelsen tilbage fra barsel, og at advokaterne Michelle Ljungstrøm og Christina Iversen kommer tilbage i 1. kvartal Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere ønsker vi, at alle får et forhåbentlig godt og lyst nytår. Vi ønsker dig god læselyst med nyhedsbrevet. Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Ændringerne af lejeloven er udskudt og træder IKKE i kraft den 1. januar Ændring af landbrugsloven. - Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning. - Den nye selskabsform medarbejderinvesteringsselskab. - Ejerforhold til selskaber der skal registreres i online ejerregister. - Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger. - Produktansvar for tobak. - Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning. - Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse.

2 Side 2 Ændringerne af lejeloven er udskudt og træder IKKE i kraft den 1. januar 2015 Folketinget har endnu ikke behandlet lovforslaget om ændringer af lejeloven, som ellers var annonceret til at træde i kraft den 1. januar Lovforslaget 1. behandles i december 2014 og forventes vedtaget i løbet af foråret Vi vil på vores hjemmeside meddele, når lovforslaget er vedtaget, ligesom vi i løbet af foråret 2015 vil holde gå-hjemmøde om de vedtagne ændringer. Morten Ammentorp Ændring af landbrugsloven Den 11. december 2014 ændrede Folketinget landbrugsloven, så der nu er udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme. Samtidig blev reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord ophævet. Loven træder i kraft 1. januar Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord ophæves De hidtil gældende regler om ret til suppleringsjord og annonceringspligt ophæves. Lovændringen indebærer således, at det ikke længere skal undersøges, om der er naboer, der ønsker fortrinsstilling, og der skal afgives færre oplysninger end hidtil i forbindelse med afgivelse af erklæring om overholdelsen af landbrugslovens regler. Hovedprincippet i de hidtil gældende regler om fortrinsstilling var, at når en erhverver af en landbrugsejendom i forvejen var ejer eller medejer af en eller flere landbrugsejendomme, og arealet af den erhvervede ejendom og de i forvejen ejede ejendomme oversteg 150 ha, kunne der normalt ikke meddeles tilladelse til erhvervelsen, hvis ejeren af en nærliggende landbrugsejendom havde ønske om fortrinsstilling til suppleringsjord. Disse regler er ophævet i deres helhed med virkning for aftaler om overdragelse af landbrugsejendomme indgået efter lovens ikrafttræden den 1. januar Selskabers mv. ret til at erhverve landsbrugsejendomme Lovændringen indebærer, at der ikke længere stilles krav om en landmand i selskabet med bestemmende indflydelse, når en landbrugsejendom ejes i selskabsform. Samtidig indføres mulighed for, at også andre virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber samt fonde og forsikringsselskaber kan erhverve landbrugsejendomme. Hidtil har det været et krav, ved køb af landbrugsejendomme i selskabsform, at en såkaldt landmand i selskabet opfyldte de betingelser om bopælspligt og fortrinsstilling, der gælder for personligt at kunne erhverve den pågældende landbrugsejendom. Baggrunden for denne regel var at sidestille selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme med personers erhvervelse af landbrugsejendomme i relation til landbrugslovens erhvervelsesregler. En landmand kunne således ikke undgå landbrugslovens erhvervelsesbetingelser ved at erhverve i en selskabskonstruktion. Konsekvensen af lovændringen forventes at være, at særligt de større landbrugsbedrifter i øget omfang vil blive organiseret i virksomhedsform, ligesom det vil kunne forventes, at nogle af disse vil kunne vokse sig væsentligt større, end normen er i dag. Blandt andet vil muligheden for at rejse investeringskapital give mulighed for at skaffe væsentligt mere egenkapital til sådanne virksomheder, end det er muligt under et traditionelt selveje. Lovændringen vil samtidig gøre det nemmere for familier at lade penge stå i fødegården, f.eks. som familieaktieselskab, ligesom ændringen forventes at gøre det lettere for f.eks. en forbrugergruppe at investere i en gård, der kan producere fødevarer til gruppen (andelsbrug m.v.). Endelig forventes lovændringen at øge unge landmænds adgang til at etablere sig, idet en ung landmand som forpagter vil kunne etablere sig som landmand, uden at skulle rejse væsentlig kapital.

3 Side 3 Der gælder fortsat et krav om fast bopæl ved aktie- og anpartsselskabers erhvervelse af landbrugsejendomme. Nu kan bopælskravet dog opfyldes af enhver, og svarer således i princippet til den upersonlige bopælspligt, der gælder ved personers erhvervelse af landbrugsejendomme. Den bopælspligt, der indtræder ved personers erhvervelse af landbrugsejendomme, kan således opfyldes ved, at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af. Leje af mindre arealer til haveformål Endelig indfører lovændringen en bagatelgrænse for forpagtningsreglerne, der gør det muligt, uden tilladelse, at leje mindre arealer under m2 fra en landbrugsejendom, til anvendelse til haveformål. Morten Jensen Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning Højesterets afgørelse I 2013 traf Højesteret afgørelse om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en handelsskoleelev, der var optaget på handelsskolens grundforløb. I forbindelse med en trafikulykke blev skadelidte påført et erhvervsevnetab på 100 %. Erhvervsevnetabserstatningen blev opgjort i overensstemmelse med erstatningsansvarslovens 7, stk. 2 og fastsat på grundlag af en skønsmæssig årsløn. Erhvervsevnetabserstatningen der blev tilkendt, udgjorde kr ,00. Hvis udmålingen var sket efter normalårslønnen, i henhold til erstatningsansvarslovens 8, svarende til, at skadelidte gik i gymnasiet, ville erhvervsevnetabserstatningen have været kr ,00 større. Dommen er trykt i ugeskrift for retsvæsen H Ligestilling af unge under uddannelse Ved lovændring af erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, er der er indsat yderligere et 2. punkt, for en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse, eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normallønnen i 8, med mindre der er konkret grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. punkt. Ved lovændringen sker der en justering af beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnetabserstatning, for så vidt angår skadelidte, der er optaget på en gymnasial uddannelse, eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse. Herved tilsigtes det, at unge mennesker, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken ungdomsuddannelse de er optaget på. Ikrafttrædelse Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2015, og finder således anvendelse på skader, der sker efter lovens ikrafttrædelse. Lone Rømø Årslønnen blev fastsat til kr ,00, svarende til årslønne for en nyuddannet butiksassistent. Da trafikulykken skete, resterede der 1 år og 5 måneder af grundforløbet, og efterfølgende 2 år på hovedforløbet.

4 Side 4 Endnu en ny selskabsform - medarbejderinvesteringsselskaber Folketinget har netop i december 2014 vedtaget Lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Lov nr. 1284), som indfører endnu en ny selskabsform i Danmark medarbejderinvesteringsselskaber (forkortet MS). Samtidig har Folketinget besluttet, at erfaringerne med det nye medarbejderinvesteringsselskab skal evalueres om 3 år. Medarbejderinvesteringsselskabet er en ny selskabsform, hvor både formålet og deltagerne er tæt knyttet til selskabet. I selskabets ledelse skal således både virksomheden og medarbejderne være repræsenteret. Formålet med loven er at indføre en forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber, hvorigennem medarbejdere kan indskyde lønmidler til gavn for den virksomhed, som medarbejderne er ansat i. Medarbejdernes indskud skal ske med henblik på at tilvejebringe nødvendig finansiering til at modernisere og udvikle den pågældende virksomhed. Finansieringen udgør risikovillig kapital (f.eks. egenkapital, ansvarlig lånekapital eller efterstillet lånekapital). Medarbejderinvesteringsselskabet skal registreres i, og have sine vedtægter godkendt af, Erhvervsstyrelsen og skal bestå af to typer deltagere: En virksomhedsdeltager og en eller flere medarbejderdeltagere. Virksomhedsdeltageren, der skal være et aktie- eller anpartsselskab, hæfter personligt og ubegrænset, mens medarbejderdeltagerne alene hæfter begrænset med de indskudte lønmidler, og risikerer dermed kun at miste deres indskudte løn. Der er i loven ikke sat begrænsninger for, hvilke selskaber der kan anvende den nye model. Det er heller ikke et krav, at alle medarbejdere deltager i medarbejderinvesteringsselskabet. Derimod er der en begrænsning af, hvor stort et indskud den enkelte medarbejder må indskyde i medarbejderinvesteringsselskabet. Den enkelte medarbejder, som deltager i medarbejderinvesteringsselskabet, må maksimalt indskyde 7,5 % af medarbejderens kontantløn (minus AMbidrag), dog maksimalt kr pr. år. Vælger en eller flere medarbejdere at indtræde i et medarbejderinvesteringsselskab, kan det enten ske ved en individuel eller en fælles aftale. Når en medarbejder er indtrådt i medarbejderinvesteringsselskabet, bindes medarbejderens indskud i minimum i 3 år, hvorefter der er mulighed for at trække det ud igen. Etableres der et medarbejderinvesteringsselskab, er hovedreglen, at selskabet ledes af en bestyrelse, som består af lige mange repræsentanter valgt af henholdsvis virksomhedsdeltageren og af medarbejderdeltagerne, med mindre andet fremgår af vedtægten. Virksomhedsdeltageren har ligeledes mulighed for at ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af medarbejderinvesteringsselskabet. Hvis der ansættes en direktør, udgør bestyrelse og direktøren ledelsen i medarbejderinvesteringsselskabet. Samtidig med vedtagelsen af Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, har Folketinget tillige vedtaget ændringer i skattelovgivningen, således at der ikke skal betales indkomstskat af indskudte lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet, men skattebetalingen udskydes, indtil resultatet af investeringen udbetales. Morten Ammentorp Ejerforhold til selskaber skal nu registreres i online ejerregister Fra den 15. december 2014 skal ejerskab eller panteret til 5% eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer registreres i Det Offentlige Ejerregister. Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Registrering i Det Offentlige Ejerregister foretages på virk.dk. Frister og overgangsordning Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og

5 Side 5 europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger. Selskaber, der er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen. Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere får 6 måneder til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal dog registreres indenfor 14 dage. Ejerregistret dækker langt de fleste selskaber Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger. Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister Ejerbog og Ejerregister er to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder, eksempelvis SKAT. Selskabet kan vælge af føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregistret. Morten Jensen Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger Ændring af andelsboligloven i 2013 I 2013 blev der vedtaget ændringer af andelsboligloven for at imødegå spekulation i nystiftede andelsboligforeninger, og sikre, at køber fik en række nøgleoplysninger om andelsboligen, i forbindelse med køb af andele. Ændringerne blev omtalt i Den 1 ste fra juli Nye skærpede krav til stiftelse Den nye ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i 2, indebærer, at en andelsboligforening fra 1. januar 2015, kun gyldigt kan erhverve en udlejningsejendom, hvis 60 % af lejerne af lejlighederne, er medlemmer af andelsboligforeningen ved køb af ejendommen. Tidligere var det kun 33 % af lejerne, der skulle deltage. Budgetter med finansiering og sammenligningsbudget Der indsættes en ny 3 a, hvorefter der inden indgåelse af aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af ejendommen, skal være udarbejdet budget for andelsboligforeningen med beregninger for alle finansieringsforslag, der overvejes i forbindelse med køb af ejendommen. Herudover skal der være et sammenligneligt budget, baseret på finansiering af foreningens køb af ejendommen, med et 30- årigt, konverterbart, fastforrentet realkreditlån, med afdrag. Budgetterne skal dække samtlige poster for andelsboligforeningens økonomi, og dække en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. Øvrige kendte og forventede udgifter Endvidere skal der, for den del af finansieringsperioden, der ikke er dækket af budgetterne, være udarbejdet en prognose, der tager højde for væsentlige, økonomiske forhold i foreningens økonomi. Således skal alle økonomiske forhold, der var kendskab til, på tidspunktet for stiftelse af andelsboligforeningen, være belyst. Der skal i budgetterne afsættes udgift til vedligeholdelse af andelsboligforeningen, og vedligeholdelsesbeløbet skal opgøres for henholdsvis hele ejendommen, og pr. m2 bruttoetageareal. Der må i budgetterne ikke medtages indtægter for fremtidige salg af ledigblevne lejelejligheder. Oplysningspligt for alle långivere Samtlige långivere til andelsboligforeningen skal indberette en række finansielle nøgleoplysninger om de enkelte

6 Side 6 andelsboligforeningers lån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Det er således ikke alene penge- og realkreditinstitutter, men nu altså samtlige långivere. CVR-registrering Endelig bliver det nu obligatorisk, i henhold til 3 b, at en andelsboligforening skal være registreret i det centrale virksomhedsregister for at sikre, at alle andelsboligforeninger kan identificeres gennem det centrale virksomhedsregister. Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. januar Lone Rømø Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse I 2010 udtalte EU-Domstolen i den såkaldte "Ole Andersensag", at den hidtidige fortolkning af funktionærlovens 2a, stk. 3, hvorefter en funktionær er afskåret fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse, såfremt han eller hun er berettiget til at modtage alderspension fra arbejdsgiveren, udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. Regeringen har som følge heraf netop fremsat et lovforslag, hvorefter den EU-stridige bestemmelse udgår, ligesom der sker en generel forenkling af reglerne om fastsættelsen af størrelsen af godtgørelsen. Gældende ret En funktionær, der opsiges og har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, er i henhold til funktionærlovens 2a på tidspunktet for sin fratrædelse berettiget til en særlig godtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Bestemmelsens formål er at mildne overgangen til ny beskæftigelse for ældre funktionærer, der har været ansat i den samme virksomhed i en længere årrække. Ældre funktionærer, der ikke har til hensigt at søge ny beskæftigelse efter fratrædelsen, har dog ikke har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Efter gældende ret mister funktionæren retten til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt funktionæren er berettiget til at oppebære folke- eller alderspension fra arbejdsgiveren ved fratrædelsen, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende ordning, før funktionæren er fyldt 50 år. Undtagelsen til retten til fratrædelsesgodtgørelse blev indtil Ole Andersen-sagen fortolket af domstolene sådan, at en funktionær mistede retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uafhængigt af, om funktionæren rent faktisk havde benyttet sig af muligheden. EU-Domstolen forkastede denne fortolkning idet denne fortolkning var i strid med det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen kom frem til, at reglen alene var baseret på et alderskriterium, hvorved der ikke blev taget hensyn til, om den enkelte funktionær havde til hensigt at fortsætte en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelse. De danske domstole var derfor tvunget til at ændre den måde bestemmelsen skulle anvendes på, således at fortolkningen af bestemmelsen blev bragt i overensstemmelse med EU-retten. Det skete ved, at sager om funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvor den pågældende var berettiget til at oppebære pension, blev afgjort således, at hvis funktionæren havde givet afkald på sin alderspension ved aktivt at søge ny beskæftigelse og forfølge en erhvervsmæssig karriere efter sin fratrædelse, mistede funktionæren ikke retten til fratrædelsesgodtgørelse. I januar 2014 udtalte Højesteret i en sag om retten til fratrædelsesgodtgørelse, at der ikke på baggrund af gældende lovgivning eller Ole Andersen-dommen kunne udledes tilstrækkeligt klare retningslinjer for, i hvilke tilfælde en funktionær midlertidigt har givet afkald på alderspension for at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Højesteret udtalte, at denne afgrænsning bør foretages af lovgivningsmagten, idet spørgsmålet var af politisk karakter og ikke henhørte under domstolene. Det nye lovforslag

7 Side 7 Regeringen har nu fremsat et lovforslag. Det fremsatte lovforslag medfører en betydelig forenkling af den gældende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse. Undtagelsesbestemmelsen om, at funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis den pågældende er berettiget til at oppebære folke- eller alderspension, udgår af den nye 2a. Hvorvidt funktionæren har ret til eller går på pension, vil derfor ikke have noget betydning for retten til fratrædelsesgodtgørelse, og dermed vil det ikke længere være nødvendigt at føre sager om, hvorvidt en funktionær har forfulgt, eller forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsestidspunktet. Lovforlaget indeholder endvidere en forenkling af reglerne om fastsættelse af størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen. En funktionær, der har været ansat i år på fratrædelsestidspunktet, er berettiget til en godtgørelse på 1 månedsløn, mens en funktionær der har været ansat i 17 år eller derover på fratrædelsestidspunktet, er berettiget til en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Der er derfor ikke længere mulighed for en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. Godtgørelsen efter 2a får nu, i modsætning til tidligere, karakter af en belønning for langvarigt og trofast arbejde hos den samme virksomhed. Den forventes, at loven træder i kraft den 1. februar 2015 og får virkning på opsigelser, der finder sted derefter. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning Den 30. september 2014, afsagde Højesteret dom om muligheden for at genoptage sag om erhvervsevnetab. Skadelidtes erhvervsforløb efter skaden I 2005 fik skadelidte en piskesmældslæsion. I 2006 startede skadelidte på et natarbejde på fuld tid, til sædvanlig løn for en ufaglært. Arbejdet var uden fysisk belastning. Erstatningssagen blev afsluttet således, at skadelidte ikke fik nogen erhvervsevnetabserstatning i Skadelidte var beskæftiget med det ufaglærte natarbejde indtil Skadelidte fik herefter arbejde i samme virksomheds produktionsafdeling, men måtte ophøre på grund af de helbredsmæssige gener efter færdselsuheldet. Skadelidte blev herefter chauffør på fuld tid, men mistede arbejdet efter et halvt års tid. Endelig frem til skadelidte i 2010 anmodede om genoptagelse af sagen om erhvervsevnetab, var skadelidte i praktik med løntilskud. Erhvervsevnetab i 2010 Ansvarsforsikringsselskabet og skadelidte var enige om, at erhvervsevnetabet var på 15 % som følge af færdselsuheldet i 2005, og at erhvervsevnetabet derfor kunne opgøres til en erstatning på ca. kr ,00. Ansvarsforsikringsselskabet afslog imidlertid at genoptage sagen, under henvisning til, at der ikke var sket væsentlige ændringer i skadelidtes helbredstilstand. Genoptagelse Højesteret fastslog i dommen, at genoptagelse skal ske, ikke bare når der sker en ændring af de helbredsmæssige forhold, men også hvis der sker en ændring i skadelidtes faktiske erhvervsevne, og genoptagelse er således ikke begrænset til de tilfælde, hvor ændringerne i det faktiske grundlag for den tidligere afgørelse vedrører skadelidtes helbred og erhvervsevne, men også hvor ændringerne vedrører skadelidtes faktiske muligheder for arbejde, og dermed indebærer, at skadelidte ikke kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet som tidligere. Skadelidte havde derfor krav på, at ansvarsforsikringsselskabet genoptog sagen om erhvervsevnetabet, i henhold til erstatningsansvarslovens 11.

8 Side 8 Lone Rømø Produktansvar for tobak Højesteret har taget stilling til rygeres adgang til erstatning for tobaksrelaterede skade: Højesteret har ved dom af 20. november 2014 fastslået, at rygere ikke har krav på erstatning for skader, som er opstået som følge af rygning. Store amerikanske retssager mod tobaksindustrien fylder fra tid til anden i de danske medier, men nu har de danske domstole haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om rygeres adgang til erstatning, som følge af tobaksrelaterede skader. Retssagen var anlagt mod tobaksindustrien af en eksryger, som var begyndt at ryge i Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt tobaksindustrien var erstatningsansvarlig overfor rygere, som var begyndt at ryge og derfor var blevet afhængige af rygning, inden tobaksindustrien blev pålagt at printe advarsler på cigaretpakkerne. Sagsøger gjorde i sagen gældende, at House of Prince skulle ifalde produktansvar, fordi cigaretterne var defekte i henhold til reglerne herom. Produktansvar Reglerne om produktansvar findes i produktansvarsloven. Produktansvarsloven er som udgangspunkt gældende for alle produkter og derfor også for cigaretter. Produktansvarsloven har til formål at beskytte forbrugeren mod farlige produkter, som kan medføre skade ved brug. produktansvar. Produktet er defekt, da det ikke lever op til sikkerhedskravet i produktansvarsloven. Hvis skadelidte kan dokumentere, at et produkt er defekt, er ansvarlig. Visse produkter som tobak, spiritus og medicin kan dog være farlige for forbrugeren, uden at disse produkter af den grund forbydes. Skader, som er velkendte for offentligheden og samtidig uundgåelige, kaldes i produktansvarsloven for systemskader. En producent er ikke ansvarlig for systemskader, hvis det er alment kendt for offentligheden, at produktet er skadeligt, eller hvis producenten på produktet har advaret om risiko for skader ved brug. Der skal samtidig være tale om et produkt, hvor risikoen for skaderne ved brug er uundgåelig. Højesteret fandt i dommen, at det allerede i 1956 var offentligt kendt, at rygning var sundhedsskadeligt, og at tobaksindustrien derfor ikke var forpligtet til at advare om risikoen for skader som følge af rygning. Tobaksindustrien har siden 1991 ved lov været forpligtet til at printe advarsler på cigaretpakkerne. Advarslerne blev allerede fra 1986 trykt på cigaretpakkerne i mindre format. Dette skete som følge af en frivillig aftale mellem myndighederne og tobaksindustrien. Med dommen er det fastslået, at cigaretter ikke kan karakteriseres som defekte produkter i henhold til produktansvarsloven, selvom de udgør en risiko for alvorlige skader, og tobaksindustrien er ikke ansvarlig for varigt mén ved rygning. Advokatfuldmægtig Sissel Egede-Pedersen Hvis en brødrister eksploderer selvom produktanvisningen er fulgt, og det medfører personskade, vil producenten ifalde

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Calculation of the compensation for loss of future earning capacity for young students af ELISABETH ANDERSEN-MØLLER Denne afhandling vurderer

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere