NB Amerikanske Aktier 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB Amerikanske Aktier 2015"

Transkript

1 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer Generelt Virksomhedsrisici Produktkarakteristika og -risici Risici i øvrigt Markedsrisiko Omkostninger... 9 III Registreringsdokument for obligationerne Ansvarlige Ansvarlige for oplysninger i prospektet Erklæringer vedrørende prospektet Navn og adresse på Nykredit Banks revisorer Fratræden, flytning eller manglende genudnævnelse af revisorer Risikofaktorer Oplysninger om Nykredit Bank Nykredit Banks historie og udvikling Juridiske navn og binavne Registrerede hjemsted og registreringsnummer Indregistreringsdato Domicil, juridisk form og retsgrundlag Seneste hændelser Forretningsoversigt Hovedvirksomhed Beskrivelse af Nykredit Banks hovedvirksomhed Nye produkter og virksomhedsområder Væsentligste markeder Nykredit Banks konkurrencestilling Organisationsstruktur Nykredit koncernen og Nykredit Banks placering heri Nykredit Banks afhængighed af andre enheder i Nykredit koncernen Trendoplysninger Erklæring om fremtidsudsigter Kendte tendenser Resultatforventninger Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Nykredit Banks bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer interessekonflikter Større aktionærer Nykredit Banks ejerforhold Aftaler om overtagelse af kontrol med Nykredit Bank Nykredit Banks aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Regnskaber Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revidering Øvrige reviderede oplysninger Andre ikke-reviderede regnskabsoplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder

3 Nykredit Banks årsrapport for Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Kvartals- og halvårsregnskaber Rets- og voldgiftssager Væsentlige forandringer i Nykredit Banks finansielle eller handelsmæssige stilling Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale IV Værdipapirnote for obligationerne Ansvarlige Ansvarlige for oplysninger i prospektet Erklæringer vedrørende prospektet Risikofaktorer Nøgleoplysninger Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen Årsagen til udbuddet og anvendelse af provenuet Oplysninger om de værdipapirer, der optages til handel Oplysninger om værdipapirerne Værdipapirernes type, klasse og ISIN Værdipapirernes værdiudvikling Retsgrundlag for værdipapirerne Oplysning om værdipapirernes omsættelighed og registrering Anvendt valuta Rangorden for værdipapirerne Beskrivelse af rettigheder Beslutninger, bemyndigelse og godkendelser Værdipapirernes udstedelsesdato Eventuelle indskrænkninger i omsættelighed Obligationernes udløbsdato Beregning af indfrielsesbeløbet Procedure for udbetaling og beregning af slutkupon Skat Oplysninger om grundlaget for afkastberegningen Afkastberegningen for optionen Yderligere oplysninger om aktierne, som indgår i beregningen af Aktieafkastet Markeds- og afviklingsforstyrrelser Justeringsregler Udbuddet Vilkår og betingelser for udbuddet Betingelser for udbuddet Udstedelsens størrelse Tegningsperiode og tegningsproces Minimums- og maksimumstegningsbeløb Metode og tidsfrist for betaling og levering af obligationerne Offentliggørelse af resultat af udbuddet Fordelingsplan og tildeling Kategorier af investorer Kursfastsættelse Placering og garanti Aftaler om optagelse til omsætning og handel Optagelse til handel Regulerede markeder for optagelse til handel

4 6.3 Mæglere i sekundære marked Yderligere oplysninger Efterfølgende oplysninger Bilag 1 Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i dette prospekt TEGNINGSBLANKET

5 I RESUMÉ Nykredit Bank A/S ("Nykredit Bank") udsteder den 18. juni 2012 obligationer denomineret i danske kroner. Obligationerne er seniorkapital, der er foranstillet al efterstillet gæld (f.eks. ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital). Obligationerne forfalder til fuld indfrielse til kurs 100 den 18. december Obligationerne er strukturerede obligationer. Teknisk set består obligationerne af en nulkuponobligation samt optioner. Disse optioner er afledte finansielle instrumenter på kursudviklingen af en ligevægtet "kurv" (vægt 1/10) af 10 amerikanske aktier (herefter kaldet "Den Underliggende Aktiekurv") samt udviklingen i amerikanske dollar (USD) over for danske kroner (DKK) (herefter kaldet "USDDKK"). De 10 aktier er: AT&T Inc., Coca-Cola Co., Eli Lilly & Co., HJ Heinz Co., Johnson & Johnson, Kellogg Co., Kraft Foods Inc., McDonald s Corp., Procter & Gamble Co. og Verizon Communications Inc. Baseret på markedsvilkårene den 1. maj 2012 var værdien af nulkuponobligationen 91,0% (beregning baseret på 3-måneders CIBOR + 1,55%), mens værdien af optionerne var 7,0%. Obligationerne betaler ingen fast rente i løbetiden, men giver for perioden fra og med den 18. juni 2012 til og med den 18. december 2015 et variabelt afkast, der udbetales samlet som en slutkupon den 18. december Slutkuponen afhænger af udviklingen i Den Underliggende Aktiekurv (herefter kaldet "aktieafkast") samt udviklingen i USDDKK (antal DKK pr. USD). Hvis værdien af Den Underliggende Aktiekurv udvikler sig positivt, modtager kunden en slutkupon svarende til det indsatte beløb ganget med den procentvise stigning i værdien af Den Underliggende Aktiekurv ganget med den relative udvikling i valutakursen USDDKK. De 10 aktier er dog alle underlagt en individuel maksimumgrænse på 30% (før vægtning) for, hvor meget de hver især kan bidrage med til det samlede slutafkast ved udløb. Omvendt er de 10 aktier ikke underlagt nogen minimumgrænse for deres bidrag til værdiudviklingen i Den Underliggende Aktiekurv, og et eventuelt kursfald vil derfor slå fuldt igennem. Hvis kursen på aktierne i Den Underliggende Aktiekurv stiger i obligationens løbetid, modtager investor ved udløb hovedstolen (kurs 100) + slutkupon. Hvis kursen på aktierne i Den Underliggende Aktiekurv er uændret eller falder i obligationens løbetid, indfries obligationen til kurs 100, hvorved investors investering vil være uforrentet, dvs. at investor ingen slutkupon modtager. Baseret på markedsforholdene den 1. maj 2012 forventes en udstedelseskurs på 102. Udstedelseskursen fastlægges endeligt den 11. juni 2012 ud fra markedsforholdene på dette tidspunkt. Udstedelseskursen kan maksimalt udgøre kurs 103,5. Minimumsinvestering er nominelt DKK Slutkuponen fastsættes af Beregningsagenten (Nykredit Bank) på den Endelige Beregningsdag i forhold til obligationsejernes nominelle obligationsbeholdning efter følgende beregningsformel: hvor Slutkupon = USDDKK MAX (0; Aktieafkast ) x USDDKK Slut Start og hvor Aktieafkast = 1 10 x 10 i 1 MIN Aktie i Slut Aktie Aktie i Start i Start ;30% - "Aktie i Slut" er Lukkekursen på Aktie i på den Endelige Beregningsdag. - "Aktie i Start" er Lukkekursen på Aktie i på den Initiale Beregningsdag. - USDDKK Slut" er den officielle fixing på valutakrydset USDDKK (antal DKK per USD) på den førstkommende børsdag efter den Endelige Beregningsdag. - USDDKK Start" er den officielle fixing på valutakrydset USDDKK (antal DKK per USD) på den Initiale Beregningsdag. Slutkuponen kan ikke blive negativ. Ud over et tab af eventuel alternativ forrentning vil investor kunne få et tab på maksimalt 3,5 kurspoint svarende til forskellen mellem udstedelseskursen (maksimalt kurs 103,5) og indfrielseskursen 5

6 (100). Den 1. maj 2012 ville investor med en alternativ investering i en dansk statsobligation med en løbetid på 3½ år kunne opnå en effektiv rente på omkring 0,45% p.a. Det er en forudsætning for gennemførelsen af denne obligationsudstedelse, at der kan opnås en udstedelseskurs på maksimalt 103,5. Der er ikke på forhånd fastsat noget maksimumbeløb for, hvad nærværende udstedelse samlet kan andrage. Alle tegningsordrer, som er indleveret rettidigt, vil blive opfyldt. Dog forbeholder Nykredit Bank sig ret til, hvis der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , at foretage skønsmæssig reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne, således at det samlede udstedte beløb udgør maksimum nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , annulleres udstedelsen. Størrelsen af nærværende obligationsudstedelse og udstedelseskursen fastsættes endeligt den 11. juni 2012 og vil efterfølgende blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Bank har frem til den 18. december 2015 mulighed for at foretage yderligere udstedelser i denne fondskode. Nykredit Bank kan endvidere frit udstede yderligere lånekapital, der rangerer pari passu med denne udstedelse. Udstedelsen er søgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 18. juni Optagelse til handel kan dog ikke betragtes som en garanti for, at et aktivt offentligt marked for obligationerne udvikles, og selv hvis et sådant aktivt marked udvikles, er Nykredit Bank som udsteder og arrangør ikke forpligtet til at vedligeholde dette marked. Obligationerne ventes at have begrænset likviditet, hvilket blandt andet betyder, at obligationsejerne ikke til hver en tid kan påregne at kunne afhænde dem. Nykredit Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på slutkupon og hovedstol under obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Nykredit Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele løbetiden, medmindre Nykredit Bank har misligholdt sine forpligtelser i henhold til vilkårene for nærværende udstedelse. Obligationerne er ligeledes uopsigelige fra Nykredit Banks side. Nykredit Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktie- og anpartsselskaber, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer. Pengeinstitutter er reguleret i lov om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser, der indeholder regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. De her nævnte love har væsentlig betydning for investorernes læsning af dette prospekt. Lovene regulerer centrale forhold i Nykredit Banks virksomhedsudøvelse og drift. Nykredit Bank blev etableret i 1994 i forbindelse med, at det blev tilladt for realkreditinstitutter at drive bankvirksomhed. Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, og indgår som en del af Nykredit koncernen. Nykredit Banks formål er i henhold til vedtægternes 2 "som bank at drive virksomhed som pengeinstitut". Nykredit Bank koncernens aktiviteter er placeret i Nykredit Bank og i Nykredit Banks datterselskaber. Nykredit Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter, og kundebasen omfatter både privat-, erhvervs- og institutionelle kunder. Investering i obligationerne er forbundet med betydelig risiko og usikkerhed. I afsnit II "Risikofaktorer" på side 8 er de risikofaktorer, som investorer som minimum bør tage i betragtning ved investering i de udbudte obligationer, angivet. Beskrivelsen udgør ikke en udtømmende opremsning af risikofaktorer. Risikofaktorerne omfatter blandt andet kreditrisikoen. Udsteder af obligationerne er Nykredit Bank, og investorer tager således en risiko på Nykredit Banks tilbagebetalingsevne. Herudover er en væsentlig risiko, at investorerne ikke mod- 6

7 tager afkast i obligationernes løbetid på 3½ år. Investering i de udbudte obligationer er udelukkende passende for investorer, der har betydelig erfaring med og viden omkring de finansielle forhold, der er relevante i forhold til en fyldestgørende vurdering og analyse af de udbudte obligationer, og som er i stand til at bære de økonomiske risici forbundet med en investering heri. Obligationerne er et komplekst investeringsprodukt, der er risikomærket RØDT i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Risikomærket RØD betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produkttypen er vanskelig at gennemskue. Der kan læses mere om risikomærkning på nykredit.dk/risikomaerkning. Nykredit Bank gør opmærksom på, at: 1. Dette resumé bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet bringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovvalg og værneting. 7

8 II RISIKOFAKTORER Investering i obligationerne er forbundet med betydelig risiko og usikkerhed. De nedenfor nævnte risici og dette prospekt i sin helhed bør nøje gennemlæses forud for en eventuel beslutning om investering i obligationerne. Investorer bør som minimum tage følgende forhold i betragtning ved investering i de udbudte obligationer. Forholdene er væsentlige for vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. 1. Generelt Nærværende prospekt fremhæver på et generelt niveau nogle af de forhold og risici, som potentielle investorer bør betragte, førend der foretages en investering i de udbudte obligationer. Prospektet har ikke til hensigt fyldestgørende at tilvejebringe og redegøre for den information eller de dybdegående analyser, der forudsættes for at evaluere de økonomiske konsekvenser af at investere i nærværende udstedelse. Potentielle investorer bør derfor individuelt foretage en analyse af bl.a. skatte- og regnskabsmæssige forhold, førend der investeres i de udbudte obligationer. Prospektet er ikke en investeringsanbefaling, og potentielle investorer bør udelukkende investere i obligationerne, såfremt nærværende obligationsudstedelse vurderes at være i overensstemmelse med investors finansielle målsætning. Investering i de udbudte obligationer er udelukkende passende for investorer, der har betydelig erfaring med og viden omkring de finansielle forhold, der har relevans i forhold til en fyldestgørende vurdering og analyse af de udbudte obligationer, og som er i stand til at bære de økonomiske risici, der er forbundet med en investering heri. 2. Virksomhedsrisici Udsteder af obligationerne er Nykredit Bank. Investorer tager således en risiko på Nykredit Banks tilbagebetalingsevne. Nykredit Bank er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Nykredit Bank er ratet A+ af Standard & Poor s. Ratingen af Nykredit Bank afspejler den uafhængige holdning hos ratingbureauet, og er ikke en garanti for kreditkvaliteten af Nykredit Bank. Den anførte rating udgør ikke en anbefaling om køb, salg eller hold i forhold til værdipapirer udstedt af Nykredit Bank. Ratingbureauet kan til enhver tid frit suspendere, reducere eller trække den oplyste rating tilbage. Nykredit Banks rating fremgår af nykredit.dk. Standard & Poor s er etableret inden for EU og registreret i henhold til forordning 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer i henhold til forordningens artikel 4.1. Nykredit Banks regnskaber er tilgængelige på Nykredits hjemmeside nykredit.dk. 3. Produktkarakteristika og -risici Obligationerne er et struktureret produkt, for hvis hovedstol Nykredit Bank hæfter. Nykredit Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på slutkupon og hovedstol i henhold til obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Nykredit Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret af tredjemand. I tilfælde af, at Nykredit Bank bliver erklæret konkurs eller fundet insolvent, risikerer investor derfor helt eller delvist at miste hovedstolen. Obligationerne forfalder i deres helhed til indfrielse til kurs 100 den 18. december 2015 i overensstemmelse med Following Business Day Convention. Hovedstolen er uafhængig af udviklingen i Den Underliggende Aktiekurv og USDDKK, og investorerne får således hovedstolen udbetalt til kurs 100 uanset udviklingen i kursen på de ti aktier, der indgår med lige vægt i Den Underliggende Aktiekurv, eller udviklingen i USDDKK. Investorerne er alene sikret kurs 100, hvis obligationerne indfries på forfaldsdatoen. Risiko på hovedstolen er udelukkende knyttet til kreditrisikoen på Nykredit Bank. 8

9 Obligationerne giver en slutkupon for hele løbetiden, der er afhængig af værdiudviklingen i Den Underliggende Aktiekurv samt udviklingen i USDDKK. Hver af de ti aktier, der indgår i Den Underliggende Aktiekurv, kan maksimalt bidrage med 30% (før vægtning) til det samlede afkast. Herudover kan udviklingen i USDDKK forhøje eller formindske slutafkastet afhængigt af, om USD er styrket eller svækket i forhold til DKK gennem obligationernes løbetid. Såfremt den gennemsnitlige udvikling i Den Underliggende Aktiekurv er 0% eller negativ ved udløb, vil slutkuponen på obligationerne være 0%. Ud over kreditrisikoen på Nykredit Bank er en anden væsentlig risiko, at investorerne ikke modtager en slutkupon i obligationernes løbetid på 3½ år. Obligationerne er denomineret i danske kroner. Det betyder, at der ikke i relation til hovedstolen er nogen valutarisiko forbundet med investering i obligationerne. Det er således kun slutkuponen, som kan blive forstørret eller formindsket med udviklingen i USDDKK. Obligationerne er et komplekst investeringsprodukt, der er risikomærket RØDT i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Risikomærket RØD betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produkttypen er vanskelig at gennemskue. Der kan læses mere om risikomærkning på nykredit.dk/risikomaerkning. 4. Risici i øvrigt Ansvaret for at afgrænse og overvåge Nykredit Banks risici ligger hos Nykredit Banks ledelse, som fastsætter de overordnede politikker og instrukser, herunder grænser for de enkelte eksponeringers størrelse. Risikoeksponeringer og aktiviteter rapporteres løbende til bestyrelsen. Hvis den gennemsnitlige kurs på aktierne i Den Underliggende Aktiekurv er uændret eller falder i obligationens løbetid, vil investor, ud over et tab svarende til alternativrenten, desuden få et tab på maksimalt 3,5 kurspoint (udstedelseskursen (maksimalt kurs 103,5) fratrukket indfrielseskursen (100)). 5. Markedsrisiko Obligationerne ventes at have begrænset likviditet, hvilket blandt andet betyder, at investor ikke til hver en tid kan påregne at kunne afhænde obligationerne. Markedskursen er alene bestemt af udbuds- og efterspørgselsforhold, og investor kan derfor ikke være sikker på, at markedets budpris reflekterer obligationernes teoretiske værdi baseret på obligationernes bestanddele. Der kan desuden være perioder, hvor det ikke er muligt at få budpriser på obligationerne. Indfrielseskursen på minimum 100 gælder udelukkende, hvis obligationerne holdes til udløb den 18. december Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det som udgangspunkt at beholde obligationerne til udløb. Obligationerne er et struktureret produkt med høj kompleksitet, hvis teoretiske værdi vil være påvirket af mange faktorer som aktiekurvens udvikling, renteudviklingen, udviklingen i USDDKK, volatiliteten på aktiekurven, volatiliteten på valutakursen, forwardkurser samt den tilbageværende løbetid. Denne markedsværdi varierer ikke nødvendigvis lige så meget som udsvingene på de underliggende aktier og USDDKK. Derfor kan markedsværdien af obligationerne undervejs i obligationernes løbetid være påvirket negativt i forhold til en tilsvarende opgørelse foretaget på udløbstidspunktet. 6. Omkostninger I forbindelse med udstedelsen afholdes omkostninger svarende til ca. 4,00% af det nominelle udstedte beløb. Disse omkostninger er indeholdt i udstedelseskursen (maksimalt kurs 103,5). Omkostningsfordelingen er som følger, opgjort i % p.a. antaget en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK 20 mio.: Tegningsprovision til tegningssteder 0,88% Omkostninger til Finanstilsynets godkendelse af prospekt, optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registre- 9

10 ring i VP SECURITIES A/S Udarbejdelse af markedsføringsmateriale I alt årlige omkostninger i % (ÅOP) 0,14% p.a. 0,12% p.a. 1,14% p.a. 10

11 III REGISTRERINGSDOKUMENT FOR OBLIGATIONERNE Dette registreringsdokument er baseret på bilag XI i Kommissionens forordning nr. 809/ Ansvarlige 1.1 Ansvarlige for oplysninger i prospektet Nærværende prospekt er udarbejdet af Nykredit Bank, med hovedkontor i København, der er ansvarlig for oplysningerne i prospektet. Prospektet indeholder sammen med de ved henvisning inkorporerede oplysninger alle de oplysninger om selskabet, som er væsentlige i forbindelse med denne emission. 1.2 Erklæringer vedrørende prospektet Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 8. maj 2012 Direktionen i Nykredit Bank A/S: Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram (Bankdirektør) (Bankdirektør) (Bankdirektør) Bestyrelsen for Nykredit Bank A/S: Karsten Knudsen Søren Holm Henrik Kæthius Asmussen (Formand for bestyrelsen og koncerndirektør) (Næstformand for bestyrelsen og (Head of Frequent Issuer Desk) koncerndirektør) Olav Brusen Barsøe Kim Duus Allan Kristiansen (Formuekonsulent) (Koncerndirektør) (Senior Relationship Manager) Per Ladegaard (Koncerndirektør) Bente Overgaard (Koncerndirektør) Underskrevet på bestyrelsens vegne af direktionen i Nykredit Bank A/S i henhold til særskilt bemyndigelse: Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram (Bankdirektør) (Bankdirektør) (Bankdirektør) 11

12 Erklæring fra arrangøren I vores egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, den 8. maj 2012 For Nykredit Bank A/S: Henrik Andersen (Underdirektør) Elisabeth Stamer (Afdelingsdirektør, advokat) 2. Revisorer 2.1 Navn og adresse på Nykredit Banks revisorer Nykredit Banks revisor for regnskabsårene 2010 og 2011 var: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Henrik Wellejus De af Nykredit Bank valgte revisorer er medlemmer af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. Nykredit Banks revisorer har ikke foretaget en gennemgang af eller afgivet erklæringer om dette prospekt. 2.2 Fratræden, flytning eller manglende genudnævnelse af revisorer Ingen revisor er fratrådt, blevet flyttet eller undladt genudnævnt i regnskabsårene 2010 og Risikofaktorer For oplysning om risikofaktorer, der kan påvirke Nykredit Banks evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne, henvises til afsnit II "Risikofaktorer" på side Oplysninger om Nykredit Bank 4.1 Nykredit Banks historie og udvikling Juridiske navn og binavne Udsteders registrerede selskabsnavn er Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank har følgende binavne: Den fri bank A/S (Nykredit Bank A/S), Nybank A/S (Nykredit Bank A/S), Nykredit Covered Bond Bank A/S (Nykredit Bank A/S), Danish Portfolio Management Bank A/S (Nykredit Bank 12

13 A/S), Dansk Portefølje Bank A/S (Nykredit Bank A/S), Nykredit Portefølje Bank A/S (Nykredit Bank A/S), FB Bank Copenhagen A/S (Nykredit Bank A/S) og Forstædernes Bank A/S (Nykredit Bank A/S) Registrerede hjemsted og registreringsnummer Nykredit Banks registrerede hjemsted er Københavns Kommune. Nykredit Banks registreringsnummer i CVR-registeret er: Indregistreringsdato Nykredit Bank blev indregistreret den 9. oktober Domicil, juridisk form og retsgrundlag Nykredit Banks hovedkontor og registrerede domicil er: Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V, telefonnummer (+45) Lovgivningsmæssige rammer Nykredit Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktie- og anpartsselskaber, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer. Pengeinstitutter er reguleret i lov om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser. Lov om finansiel virksomhed indeholder regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Tilsyn Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf. Virksomhedsområde Pengeinstitutter må drive pengeinstitutvirksomhed, hvorved forstås: Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler. Udlånsvirksomhed, herunder blandt andet forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og diskontering, handelskreditter (inkl. forfaitering) og finansiel leasing. Betalingstjenester som omfattet af bilag 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler). Sikkerhedsstillelse og garantier. Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Rådgivning af virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. Pengeformidling (money broking). Kreditoplysninger. Boksudlejning. Forretning for egen regning med ethvert af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter (aktier, obligationer, futures mv.). Opbevaring og forvaltning i forbindelse med et eller flere af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter og pantebreve. 13

14 Øvrig virksomhed i forbindelse med omsætning af penge og kreditmidler. Udstedelse af elektroniske penge. Pengeinstitutter må ikke udøve anden virksomhed end pengeinstitutvirksomhed, medmindre det er tilladt inden for rammerne af følgende undtagelsestilfælde: Pengeinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere. Pengeinstitutter kan drive virksomhed, som er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed. Pengeinstitutter må gennem dattervirksomheder drive anden finansiel virksomhed Seneste hændelser Der er ikke indtrådt begivenheder siden offentliggørelsen af seneste årsrapport, der har væsentlig betydning for bedømmelsen af Nykredit Banks solvens. 5. Forretningsoversigt 5.1 Hovedvirksomhed Beskrivelse af Nykredit Banks hovedvirksomhed Nykredit Bank blev etableret i 1994 i forbindelse med, at det blev tilladt for realkreditinstitutter at drive bankvirksomhed. Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S og indgår som en del af Nykredit koncernen. Nykredit Banks formål er i henhold til vedtægternes 2 "som bank at drive virksomhed som pengeinstitut". Nykredit Bank koncernens aktiviteter er placeret i Nykredit Bank og i Nykredit Banks datterselskaber. Nykredit Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter. Nykredit Bank indgår i Nykredit koncernen og er p.t. Danmarks fjerdestørste bank målt på arbejdende kapital. Per 31. december 2011 udgjorde de samlede aktiver 232 mia. kr., mens egenkapitalen udgjorde 14,2 mia. kr. I 2011 opnåede Nykredit Bank et resultat på 433 mio. kr. Nykredit Bank er en full-service-bank, hvis produkter distribueres via Nykredit koncernens fælles distributionskanaler, som tæller 55 regionale salgs- og rådgivningscentre fordelt over hele Danmark. Nykredit Banks primære aktiviteter er inddelt i følgende områder: Retail Banking, Corporate & Institutional Banking, Nykredit Markets samt Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S (helejet datterselskab). Retail Banking omfatter bankprodukter og rådgivning til privatkunder, fritidslandbrug og små og mellemstore erhvervskunder. Produkter og ydelser dækker kundernes behov inden for finansiering (bolig, anlæg, drift etc.), formue- og pensionsrådgivning, opsparing og investering samt daglige bankbehov (konti, kort, betalinger, cash management, valuta, netbank etc.). Corporate & Institutional Banking omfatter bankprodukter og rådgivning til store erhvervskunder og institutionelle kunder. Distribution foregår via en central salgs- og rådgivningsenhed, som besidder specialiserede kompetencer inden for komplekse finansielle løsninger og således tilbyder det fulde produktudbud, bl.a. indlåns- og udlånsprodukter, finansielle instrumenter, trade finance, cash management, investering og kapitalforvaltning. 14

15 Nykredit Markets handler med værdipapirer og afledte finansielle instrumenter. Nykredit Markets har en særlig position inden for udstedelse og handel med obligationer, især realkreditobligationer. Markets betjener institutionelle kunder, erhvervskunder og landbrugskunder. Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S står for samtlige aktiviteter inden for kapitalforvaltning og pensionsrådgivning i Nykredit koncernen. Aktiviteter omfatter kapitalforvaltning af diskretionære mandater, investeringsforeninger (Nykredit Invest), Privat Portefølje og øvrige plejekoncepter samt fondsadministration. Distribution foregår dels via Nykredit koncernens distributionskanaler og dels centralt fra Nykredit Asset Management. Kundegrundlaget omfatter både privat- og erhvervskunder samt institutionelle kunder Nye produkter og virksomhedsområder For at øge tilgængeligheden for kunderne tilbydes som noget nyt (start 1. april 2012) en professionel salgsog rådgivningsservice med markant udvidede åbningstider - Nykredit Direkte. Rådgivergruppen i Nykredit Direkte er tilgængelig samlet set 68 timer ugentligt på telefon, eller online. Produkttilbuddet i Nykredit Direkte er mere enkelt og overskueligt for kunden. Herudover har Nykredit Bank ikke lanceret væsentlige nye produkter eller påbegyndt nye former for virksomhed siden offentliggørelsen af Nykredit Banks årsrapport for Væsentligste markeder Nykredit Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter. Bankens kundebase består af privat-, erhvervs- og institutionelle kunder. Udlånsaktiviteterne i udlandet er således begrænsede. Nykredit Markets åbnede den 1. december 2011 en filial i Stockholm, som betjener svenske og udenlandske kunder. Det nye kontor skal øge aktiviteten på svenske obligationer og dermed skabe vækst i Nykredit Bank Nykredit Banks konkurrencestilling Prospektet indeholder ikke udtalelser om Nykredit Banks konkurrencestilling. 6. Organisationsstruktur 6.1 Nykredit koncernen og Nykredit Banks placering heri Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S ( Nykredit koncernen ), som ejes af Nykredit Holding A/S. Hovedaktionæren i Nykredit Holding A/S er Foreningen Nykredit. Nykredit Bank koncernen består af datterselskaberne Nykredit Portefølje Administration A/S, Nykredit Leasing A/S, Nykredit Pantebrevsinvestering A/S og FB Ejendomme A/S. Nykredit Bank indgår i koncernregnskabet for Nykredit Realkredit og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit. Der henvises i øvrigt til koncerndiagrammet i den senest offentliggjorte årsrapport for 2011 for Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S og den senest offentliggjorte årsrapport for 2011 for Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Bank Koncernen. 15

16 6.2 Nykredit Banks afhængighed af andre enheder i Nykredit koncernen Nykredit Bank er fuldt integreret i Nykredit koncernen. Direktionen i Nykredit Realkredit A/S sidder alle, med undtagelse af koncernchefen, i Nykredit Banks bestyrelse sammen med tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Nykredit Bank har samme hovedkontor som resten af Nykredit koncernen og deler en række funktioner som distribution (decentral struktur), produktion, udvikling, IT og stabssupport. Der henvises i øvrigt til pkt ovenfor. 7. Trendoplysninger 7.1 Erklæring om fremtidsudsigter Nykredit Bank erklærer, at der ikke er sket en forværring i Nykredit Banks fremtidsudsigter siden offentliggørelsen af Nykredit Bank koncernens årsrapport for Kendte tendenser Nykredit Bank har på tidspunktet for denne emission ikke kendskab til tendenser, usikkerheder, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at have væsentlig indflydelse på Nykredit Banks fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 8. Resultatforventninger 8.1 Det er Nykredit Banks vurdering, at det ikke er relevant at medtage resultatforventninger i medfør af Kommissionens forordning nr. 809/2004, da disse oplysninger har særdeles begrænset betydning for vurderingen af obligationerne, som indfries til minimum kurs Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer 9.1 Nykredit Banks bestyrelse, direktion og tilsynsorganer De nuværende medlemmer af Nykredit Banks bestyrelse, deres stillingsbetegnelser og væsentligste aktiviteter uden for Nykredit koncernen er anført nedenfor. Navn Karsten Knudsen (bestyrelsesformand) Stillingsbetegnelse og forretningsadresse Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Væsentlige aktiviteter uden for Nykredit koncernen Bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet Norden A/S Søren Holm (næstformand) Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Bestyrelsesmedlem i JN Data A/S Bestyrelsesmedlem i Realkreditrådet Henrik Kæthius Asmussen (medarbejdervalgt) Head of Frequent Issuer Desk i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Ingen Olav Brusen Barsøe Formuekonsulent i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1-3 Ingen 16

17 1780 København V Kim Duus Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Ingen Allan Kristiansen (medarbejdervalgt) Senior Relationship Manager i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Ingen Per Ladegaard Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Formand for bestyrelsen i e-nettet Holding A/S og e- nettet A/S Næstformand for bestyrelsen i JN Data A/S Bestyrelsesmedlem i IT-Universitetet Observatør i bestyrelsen i BEC (Bankernes EDB Central) og ejer af Bræmkærgård Bente Overgaard Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Formand for bestyrelsen i Den under afvikling værende Pensionskasse i Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforenings Afviklingspensionskasse Næstformand for bestyrelsen i CfL Center for ledelse Bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Uddannelsescenter og Finanssektorens Arbejdsgiverforening Medlem af repræsentantskabet i Ejendomsforeningen Danmark De nuværende medlemmer af Nykredit Banks direktion, deres stillingsbetegnelser og væsentligste aktiviteter uden for Nykredit koncernen er anført nedenfor. Navn Stillingsbetegnelse Væsentlige aktiviteter uden for Nykredit koncernen Bjørn Mortensen Bankdirektør i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Bestyrelsesmedlem i Komplementarselskabet Advizer ApS, JSNFA Holding A/S og Finansrådet Medlem af repræsentantskabet i Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser Georg Andersen Bankdirektør i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Næstformand for bestyrelsen i Børsmæglerforeningen Bestyrelsesmedlem i MTS Associated Markets SA/NV, Bruxelles Medlem af Fondsrådet 17

18 Lars Bo Bertram Bankdirektør i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Formand for bestyrelsen i Jysk Display A/S Bestyrelsesmedlem i CFA Denmark 9.2 Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer interessekonflikter Nykredit Bank har ikke etableret tilsynsorganer. Der vurderes ikke at eksistere potentielle interessekonflikter mellem de under punkt 9.1 ovenfor nævnte personers poster i Nykredit koncernen og deres øvrige aktiviteter, som ikke udføres for Nykredit koncernen. 10. Større aktionærer 10.1 Nykredit Banks ejerforhold Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Lov om aktie- og anpartsselskaber og lov om finansiel virksomhed opstiller tilsammen regler til imødegåelse af en hovedaktionærs misbrug af sin dominerende stilling. Nykredit Bank har ikke iværksat foranstaltninger med henblik på at forhindre Nykredit Realkredit A/S i at misbruge sin kontrol med Nykredit Bank Aftaler om overtagelse af kontrol med Nykredit Bank Nykredit Bank har ikke kendskab til aftaler, som kan medføre, at andre overtager kontrollen med Nykredit Bank. 11. Nykredit Banks aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 11.1 Historiske regnskabsoplysninger Der henvises til de to seneste reviderede og godkendte årsrapporter for 2010 og 2011 for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen, der i deres helhed indgår i prospektet ved henvisning, jf. krydsreferencelisten i bilag 1. Årsrapporterne for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen for 2010 blev offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 10. februar 2011, og årsrapporterne for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen for 2011 blev offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 9. februar Regnskaber Nykredit Bank udarbejder både et ikke-konsolideret og et konsolideret årsregnskab, der begge, jf. punkt 11.1 ovenfor, indgår i prospektet ved henvisning Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revidering Nykredit Bank erklærer, at Nykredit Banks årsrapporter for 2010 og 2011 er blevet revideret af Nykredit Banks revisorer i overensstemmelse med de danske lovgivningskrav om regnskabsaflæggelse. Der henvises i den forbindelse til revisionspåtegningen fra både intern og ekstern revision i den senest offentliggjorte årsrapport for Kvartals- og halvårsrapporterne bliver ikke revideret. 18

19 Øvrige reviderede oplysninger Dette prospekt indeholder ikke andre reviderede oplysninger end de ovenfor i punkt 11.1 ved henvisning inkorporerede årsrapporter Andre ikke-reviderede regnskabsoplysninger Prospektet indeholder ikke regnskabsoplysninger, der ikke kommer fra Nykredit Banks reviderede regnskaber De seneste regnskabsoplysningers alder Nykredit Banks årsrapport for 2011 Den senest reviderede årsrapport dækker perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december Da Nykredit Bank årligt i februar offentliggør en revideret årsrapport, vil de senest reviderede regnskabsoplysninger på intet tidspunkt være ældre end 14 måneder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Kvartals- og halvårsregnskaber Nykredit Bank udarbejder ureviderede kvartals- og halvårsrapporter, der offentliggøres via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og i øvrigt er tilgængelige på Nykredit Banks hjemmeside nykredit.dk. Kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2012 for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen forventes offentliggjort den 10. maj Rets- og voldgiftssager Nykredit Bank var ikke på tidspunktet for denne obligationsudstedelse og har ikke inden for de seneste tolv måneder været involveret i stats-, rets- eller voldgiftssager, som kan få eller har haft væsentlig betydning for Nykredit Bank eller Nykredit Realkredit koncernens finansielle stilling eller resultater. Nykredit Bank er ej heller bekendt med, at sådanne sager skulle være overvejet anlagt Væsentlige forandringer i Nykredit Banks finansielle eller handelsmæssige stilling Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i Nykredit Banks eller Nykredit Realkredit koncernens finansielle eller handelsmæssige stilling og resultater siden offentliggørelsen af Nykredit Banks og Nykredit Realkredit koncernens årsrapport for Væsentlige kontrakter Nykredit Bank har ikke kendskab til væsentlige kontrakter indgået uden for rammerne af Nykredit Banks normale virksomhedsområde, der kan medføre, at et medlem af Nykredit Realkredit koncernen påtager sig forpligtelser eller erhverver rettigheder, som påvirker Nykredit Banks evne til at overholde sine forpligtelser over for obligationsejerne. 13. Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Der indgår ikke oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser eller interesseerklæringer i nærværende prospekt. 14. Dokumentationsmateriale Nykredit Bank erklærer, at selskabets vedtægter, stiftelsesoverenskomst og historiske regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige i prospektets gyldighedsperiode. 19

20 Nykredit Banks og Nykredit Realkredit koncernens årsrapporter for 2010 og 2011 samt Nykredit Banks vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til Nykredit Banks hovedsæde beliggende Kalvebod Brygge 1-3, DK København V. Ovennævnte rapporter og tidligere rapporter er desuden tilgængelige på Nykredits hjemmeside nykredit.dk. Endvidere kan regnskaber for Nykredit Banks datterselskaber, jf. punkt 6.1 ovenfor på side 15, gennemses på Nykredit Banks hovedsæde. 20

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere