NB Amerikanske Aktier 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB Amerikanske Aktier 2015"

Transkript

1 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer Generelt Virksomhedsrisici Produktkarakteristika og -risici Risici i øvrigt Markedsrisiko Omkostninger... 9 III Registreringsdokument for obligationerne Ansvarlige Ansvarlige for oplysninger i prospektet Erklæringer vedrørende prospektet Navn og adresse på Nykredit Banks revisorer Fratræden, flytning eller manglende genudnævnelse af revisorer Risikofaktorer Oplysninger om Nykredit Bank Nykredit Banks historie og udvikling Juridiske navn og binavne Registrerede hjemsted og registreringsnummer Indregistreringsdato Domicil, juridisk form og retsgrundlag Seneste hændelser Forretningsoversigt Hovedvirksomhed Beskrivelse af Nykredit Banks hovedvirksomhed Nye produkter og virksomhedsområder Væsentligste markeder Nykredit Banks konkurrencestilling Organisationsstruktur Nykredit koncernen og Nykredit Banks placering heri Nykredit Banks afhængighed af andre enheder i Nykredit koncernen Trendoplysninger Erklæring om fremtidsudsigter Kendte tendenser Resultatforventninger Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Nykredit Banks bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer interessekonflikter Større aktionærer Nykredit Banks ejerforhold Aftaler om overtagelse af kontrol med Nykredit Bank Nykredit Banks aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Regnskaber Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revidering Øvrige reviderede oplysninger Andre ikke-reviderede regnskabsoplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder

3 Nykredit Banks årsrapport for Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Kvartals- og halvårsregnskaber Rets- og voldgiftssager Væsentlige forandringer i Nykredit Banks finansielle eller handelsmæssige stilling Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale IV Værdipapirnote for obligationerne Ansvarlige Ansvarlige for oplysninger i prospektet Erklæringer vedrørende prospektet Risikofaktorer Nøgleoplysninger Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen Årsagen til udbuddet og anvendelse af provenuet Oplysninger om de værdipapirer, der optages til handel Oplysninger om værdipapirerne Værdipapirernes type, klasse og ISIN Værdipapirernes værdiudvikling Retsgrundlag for værdipapirerne Oplysning om værdipapirernes omsættelighed og registrering Anvendt valuta Rangorden for værdipapirerne Beskrivelse af rettigheder Beslutninger, bemyndigelse og godkendelser Værdipapirernes udstedelsesdato Eventuelle indskrænkninger i omsættelighed Obligationernes udløbsdato Beregning af indfrielsesbeløbet Procedure for udbetaling og beregning af slutkupon Skat Oplysninger om grundlaget for afkastberegningen Afkastberegningen for optionen Yderligere oplysninger om aktierne, som indgår i beregningen af Aktieafkastet Markeds- og afviklingsforstyrrelser Justeringsregler Udbuddet Vilkår og betingelser for udbuddet Betingelser for udbuddet Udstedelsens størrelse Tegningsperiode og tegningsproces Minimums- og maksimumstegningsbeløb Metode og tidsfrist for betaling og levering af obligationerne Offentliggørelse af resultat af udbuddet Fordelingsplan og tildeling Kategorier af investorer Kursfastsættelse Placering og garanti Aftaler om optagelse til omsætning og handel Optagelse til handel Regulerede markeder for optagelse til handel

4 6.3 Mæglere i sekundære marked Yderligere oplysninger Efterfølgende oplysninger Bilag 1 Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i dette prospekt TEGNINGSBLANKET

5 I RESUMÉ Nykredit Bank A/S ("Nykredit Bank") udsteder den 18. juni 2012 obligationer denomineret i danske kroner. Obligationerne er seniorkapital, der er foranstillet al efterstillet gæld (f.eks. ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital). Obligationerne forfalder til fuld indfrielse til kurs 100 den 18. december Obligationerne er strukturerede obligationer. Teknisk set består obligationerne af en nulkuponobligation samt optioner. Disse optioner er afledte finansielle instrumenter på kursudviklingen af en ligevægtet "kurv" (vægt 1/10) af 10 amerikanske aktier (herefter kaldet "Den Underliggende Aktiekurv") samt udviklingen i amerikanske dollar (USD) over for danske kroner (DKK) (herefter kaldet "USDDKK"). De 10 aktier er: AT&T Inc., Coca-Cola Co., Eli Lilly & Co., HJ Heinz Co., Johnson & Johnson, Kellogg Co., Kraft Foods Inc., McDonald s Corp., Procter & Gamble Co. og Verizon Communications Inc. Baseret på markedsvilkårene den 1. maj 2012 var værdien af nulkuponobligationen 91,0% (beregning baseret på 3-måneders CIBOR + 1,55%), mens værdien af optionerne var 7,0%. Obligationerne betaler ingen fast rente i løbetiden, men giver for perioden fra og med den 18. juni 2012 til og med den 18. december 2015 et variabelt afkast, der udbetales samlet som en slutkupon den 18. december Slutkuponen afhænger af udviklingen i Den Underliggende Aktiekurv (herefter kaldet "aktieafkast") samt udviklingen i USDDKK (antal DKK pr. USD). Hvis værdien af Den Underliggende Aktiekurv udvikler sig positivt, modtager kunden en slutkupon svarende til det indsatte beløb ganget med den procentvise stigning i værdien af Den Underliggende Aktiekurv ganget med den relative udvikling i valutakursen USDDKK. De 10 aktier er dog alle underlagt en individuel maksimumgrænse på 30% (før vægtning) for, hvor meget de hver især kan bidrage med til det samlede slutafkast ved udløb. Omvendt er de 10 aktier ikke underlagt nogen minimumgrænse for deres bidrag til værdiudviklingen i Den Underliggende Aktiekurv, og et eventuelt kursfald vil derfor slå fuldt igennem. Hvis kursen på aktierne i Den Underliggende Aktiekurv stiger i obligationens løbetid, modtager investor ved udløb hovedstolen (kurs 100) + slutkupon. Hvis kursen på aktierne i Den Underliggende Aktiekurv er uændret eller falder i obligationens løbetid, indfries obligationen til kurs 100, hvorved investors investering vil være uforrentet, dvs. at investor ingen slutkupon modtager. Baseret på markedsforholdene den 1. maj 2012 forventes en udstedelseskurs på 102. Udstedelseskursen fastlægges endeligt den 11. juni 2012 ud fra markedsforholdene på dette tidspunkt. Udstedelseskursen kan maksimalt udgøre kurs 103,5. Minimumsinvestering er nominelt DKK Slutkuponen fastsættes af Beregningsagenten (Nykredit Bank) på den Endelige Beregningsdag i forhold til obligationsejernes nominelle obligationsbeholdning efter følgende beregningsformel: hvor Slutkupon = USDDKK MAX (0; Aktieafkast ) x USDDKK Slut Start og hvor Aktieafkast = 1 10 x 10 i 1 MIN Aktie i Slut Aktie Aktie i Start i Start ;30% - "Aktie i Slut" er Lukkekursen på Aktie i på den Endelige Beregningsdag. - "Aktie i Start" er Lukkekursen på Aktie i på den Initiale Beregningsdag. - USDDKK Slut" er den officielle fixing på valutakrydset USDDKK (antal DKK per USD) på den førstkommende børsdag efter den Endelige Beregningsdag. - USDDKK Start" er den officielle fixing på valutakrydset USDDKK (antal DKK per USD) på den Initiale Beregningsdag. Slutkuponen kan ikke blive negativ. Ud over et tab af eventuel alternativ forrentning vil investor kunne få et tab på maksimalt 3,5 kurspoint svarende til forskellen mellem udstedelseskursen (maksimalt kurs 103,5) og indfrielseskursen 5

6 (100). Den 1. maj 2012 ville investor med en alternativ investering i en dansk statsobligation med en løbetid på 3½ år kunne opnå en effektiv rente på omkring 0,45% p.a. Det er en forudsætning for gennemførelsen af denne obligationsudstedelse, at der kan opnås en udstedelseskurs på maksimalt 103,5. Der er ikke på forhånd fastsat noget maksimumbeløb for, hvad nærværende udstedelse samlet kan andrage. Alle tegningsordrer, som er indleveret rettidigt, vil blive opfyldt. Dog forbeholder Nykredit Bank sig ret til, hvis der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , at foretage skønsmæssig reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne, således at det samlede udstedte beløb udgør maksimum nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , annulleres udstedelsen. Størrelsen af nærværende obligationsudstedelse og udstedelseskursen fastsættes endeligt den 11. juni 2012 og vil efterfølgende blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Bank har frem til den 18. december 2015 mulighed for at foretage yderligere udstedelser i denne fondskode. Nykredit Bank kan endvidere frit udstede yderligere lånekapital, der rangerer pari passu med denne udstedelse. Udstedelsen er søgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 18. juni Optagelse til handel kan dog ikke betragtes som en garanti for, at et aktivt offentligt marked for obligationerne udvikles, og selv hvis et sådant aktivt marked udvikles, er Nykredit Bank som udsteder og arrangør ikke forpligtet til at vedligeholde dette marked. Obligationerne ventes at have begrænset likviditet, hvilket blandt andet betyder, at obligationsejerne ikke til hver en tid kan påregne at kunne afhænde dem. Nykredit Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på slutkupon og hovedstol under obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Nykredit Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele løbetiden, medmindre Nykredit Bank har misligholdt sine forpligtelser i henhold til vilkårene for nærværende udstedelse. Obligationerne er ligeledes uopsigelige fra Nykredit Banks side. Nykredit Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktie- og anpartsselskaber, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer. Pengeinstitutter er reguleret i lov om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser, der indeholder regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. De her nævnte love har væsentlig betydning for investorernes læsning af dette prospekt. Lovene regulerer centrale forhold i Nykredit Banks virksomhedsudøvelse og drift. Nykredit Bank blev etableret i 1994 i forbindelse med, at det blev tilladt for realkreditinstitutter at drive bankvirksomhed. Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, og indgår som en del af Nykredit koncernen. Nykredit Banks formål er i henhold til vedtægternes 2 "som bank at drive virksomhed som pengeinstitut". Nykredit Bank koncernens aktiviteter er placeret i Nykredit Bank og i Nykredit Banks datterselskaber. Nykredit Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter, og kundebasen omfatter både privat-, erhvervs- og institutionelle kunder. Investering i obligationerne er forbundet med betydelig risiko og usikkerhed. I afsnit II "Risikofaktorer" på side 8 er de risikofaktorer, som investorer som minimum bør tage i betragtning ved investering i de udbudte obligationer, angivet. Beskrivelsen udgør ikke en udtømmende opremsning af risikofaktorer. Risikofaktorerne omfatter blandt andet kreditrisikoen. Udsteder af obligationerne er Nykredit Bank, og investorer tager således en risiko på Nykredit Banks tilbagebetalingsevne. Herudover er en væsentlig risiko, at investorerne ikke mod- 6

7 tager afkast i obligationernes løbetid på 3½ år. Investering i de udbudte obligationer er udelukkende passende for investorer, der har betydelig erfaring med og viden omkring de finansielle forhold, der er relevante i forhold til en fyldestgørende vurdering og analyse af de udbudte obligationer, og som er i stand til at bære de økonomiske risici forbundet med en investering heri. Obligationerne er et komplekst investeringsprodukt, der er risikomærket RØDT i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Risikomærket RØD betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produkttypen er vanskelig at gennemskue. Der kan læses mere om risikomærkning på nykredit.dk/risikomaerkning. Nykredit Bank gør opmærksom på, at: 1. Dette resumé bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet bringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovvalg og værneting. 7

8 II RISIKOFAKTORER Investering i obligationerne er forbundet med betydelig risiko og usikkerhed. De nedenfor nævnte risici og dette prospekt i sin helhed bør nøje gennemlæses forud for en eventuel beslutning om investering i obligationerne. Investorer bør som minimum tage følgende forhold i betragtning ved investering i de udbudte obligationer. Forholdene er væsentlige for vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. 1. Generelt Nærværende prospekt fremhæver på et generelt niveau nogle af de forhold og risici, som potentielle investorer bør betragte, førend der foretages en investering i de udbudte obligationer. Prospektet har ikke til hensigt fyldestgørende at tilvejebringe og redegøre for den information eller de dybdegående analyser, der forudsættes for at evaluere de økonomiske konsekvenser af at investere i nærværende udstedelse. Potentielle investorer bør derfor individuelt foretage en analyse af bl.a. skatte- og regnskabsmæssige forhold, førend der investeres i de udbudte obligationer. Prospektet er ikke en investeringsanbefaling, og potentielle investorer bør udelukkende investere i obligationerne, såfremt nærværende obligationsudstedelse vurderes at være i overensstemmelse med investors finansielle målsætning. Investering i de udbudte obligationer er udelukkende passende for investorer, der har betydelig erfaring med og viden omkring de finansielle forhold, der har relevans i forhold til en fyldestgørende vurdering og analyse af de udbudte obligationer, og som er i stand til at bære de økonomiske risici, der er forbundet med en investering heri. 2. Virksomhedsrisici Udsteder af obligationerne er Nykredit Bank. Investorer tager således en risiko på Nykredit Banks tilbagebetalingsevne. Nykredit Bank er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Nykredit Bank er ratet A+ af Standard & Poor s. Ratingen af Nykredit Bank afspejler den uafhængige holdning hos ratingbureauet, og er ikke en garanti for kreditkvaliteten af Nykredit Bank. Den anførte rating udgør ikke en anbefaling om køb, salg eller hold i forhold til værdipapirer udstedt af Nykredit Bank. Ratingbureauet kan til enhver tid frit suspendere, reducere eller trække den oplyste rating tilbage. Nykredit Banks rating fremgår af nykredit.dk. Standard & Poor s er etableret inden for EU og registreret i henhold til forordning 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer i henhold til forordningens artikel 4.1. Nykredit Banks regnskaber er tilgængelige på Nykredits hjemmeside nykredit.dk. 3. Produktkarakteristika og -risici Obligationerne er et struktureret produkt, for hvis hovedstol Nykredit Bank hæfter. Nykredit Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på slutkupon og hovedstol i henhold til obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Nykredit Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret af tredjemand. I tilfælde af, at Nykredit Bank bliver erklæret konkurs eller fundet insolvent, risikerer investor derfor helt eller delvist at miste hovedstolen. Obligationerne forfalder i deres helhed til indfrielse til kurs 100 den 18. december 2015 i overensstemmelse med Following Business Day Convention. Hovedstolen er uafhængig af udviklingen i Den Underliggende Aktiekurv og USDDKK, og investorerne får således hovedstolen udbetalt til kurs 100 uanset udviklingen i kursen på de ti aktier, der indgår med lige vægt i Den Underliggende Aktiekurv, eller udviklingen i USDDKK. Investorerne er alene sikret kurs 100, hvis obligationerne indfries på forfaldsdatoen. Risiko på hovedstolen er udelukkende knyttet til kreditrisikoen på Nykredit Bank. 8

9 Obligationerne giver en slutkupon for hele løbetiden, der er afhængig af værdiudviklingen i Den Underliggende Aktiekurv samt udviklingen i USDDKK. Hver af de ti aktier, der indgår i Den Underliggende Aktiekurv, kan maksimalt bidrage med 30% (før vægtning) til det samlede afkast. Herudover kan udviklingen i USDDKK forhøje eller formindske slutafkastet afhængigt af, om USD er styrket eller svækket i forhold til DKK gennem obligationernes løbetid. Såfremt den gennemsnitlige udvikling i Den Underliggende Aktiekurv er 0% eller negativ ved udløb, vil slutkuponen på obligationerne være 0%. Ud over kreditrisikoen på Nykredit Bank er en anden væsentlig risiko, at investorerne ikke modtager en slutkupon i obligationernes løbetid på 3½ år. Obligationerne er denomineret i danske kroner. Det betyder, at der ikke i relation til hovedstolen er nogen valutarisiko forbundet med investering i obligationerne. Det er således kun slutkuponen, som kan blive forstørret eller formindsket med udviklingen i USDDKK. Obligationerne er et komplekst investeringsprodukt, der er risikomærket RØDT i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Risikomærket RØD betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produkttypen er vanskelig at gennemskue. Der kan læses mere om risikomærkning på nykredit.dk/risikomaerkning. 4. Risici i øvrigt Ansvaret for at afgrænse og overvåge Nykredit Banks risici ligger hos Nykredit Banks ledelse, som fastsætter de overordnede politikker og instrukser, herunder grænser for de enkelte eksponeringers størrelse. Risikoeksponeringer og aktiviteter rapporteres løbende til bestyrelsen. Hvis den gennemsnitlige kurs på aktierne i Den Underliggende Aktiekurv er uændret eller falder i obligationens løbetid, vil investor, ud over et tab svarende til alternativrenten, desuden få et tab på maksimalt 3,5 kurspoint (udstedelseskursen (maksimalt kurs 103,5) fratrukket indfrielseskursen (100)). 5. Markedsrisiko Obligationerne ventes at have begrænset likviditet, hvilket blandt andet betyder, at investor ikke til hver en tid kan påregne at kunne afhænde obligationerne. Markedskursen er alene bestemt af udbuds- og efterspørgselsforhold, og investor kan derfor ikke være sikker på, at markedets budpris reflekterer obligationernes teoretiske værdi baseret på obligationernes bestanddele. Der kan desuden være perioder, hvor det ikke er muligt at få budpriser på obligationerne. Indfrielseskursen på minimum 100 gælder udelukkende, hvis obligationerne holdes til udløb den 18. december Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det som udgangspunkt at beholde obligationerne til udløb. Obligationerne er et struktureret produkt med høj kompleksitet, hvis teoretiske værdi vil være påvirket af mange faktorer som aktiekurvens udvikling, renteudviklingen, udviklingen i USDDKK, volatiliteten på aktiekurven, volatiliteten på valutakursen, forwardkurser samt den tilbageværende løbetid. Denne markedsværdi varierer ikke nødvendigvis lige så meget som udsvingene på de underliggende aktier og USDDKK. Derfor kan markedsværdien af obligationerne undervejs i obligationernes løbetid være påvirket negativt i forhold til en tilsvarende opgørelse foretaget på udløbstidspunktet. 6. Omkostninger I forbindelse med udstedelsen afholdes omkostninger svarende til ca. 4,00% af det nominelle udstedte beløb. Disse omkostninger er indeholdt i udstedelseskursen (maksimalt kurs 103,5). Omkostningsfordelingen er som følger, opgjort i % p.a. antaget en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK 20 mio.: Tegningsprovision til tegningssteder 0,88% Omkostninger til Finanstilsynets godkendelse af prospekt, optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registre- 9

10 ring i VP SECURITIES A/S Udarbejdelse af markedsføringsmateriale I alt årlige omkostninger i % (ÅOP) 0,14% p.a. 0,12% p.a. 1,14% p.a. 10

11 III REGISTRERINGSDOKUMENT FOR OBLIGATIONERNE Dette registreringsdokument er baseret på bilag XI i Kommissionens forordning nr. 809/ Ansvarlige 1.1 Ansvarlige for oplysninger i prospektet Nærværende prospekt er udarbejdet af Nykredit Bank, med hovedkontor i København, der er ansvarlig for oplysningerne i prospektet. Prospektet indeholder sammen med de ved henvisning inkorporerede oplysninger alle de oplysninger om selskabet, som er væsentlige i forbindelse med denne emission. 1.2 Erklæringer vedrørende prospektet Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 8. maj 2012 Direktionen i Nykredit Bank A/S: Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram (Bankdirektør) (Bankdirektør) (Bankdirektør) Bestyrelsen for Nykredit Bank A/S: Karsten Knudsen Søren Holm Henrik Kæthius Asmussen (Formand for bestyrelsen og koncerndirektør) (Næstformand for bestyrelsen og (Head of Frequent Issuer Desk) koncerndirektør) Olav Brusen Barsøe Kim Duus Allan Kristiansen (Formuekonsulent) (Koncerndirektør) (Senior Relationship Manager) Per Ladegaard (Koncerndirektør) Bente Overgaard (Koncerndirektør) Underskrevet på bestyrelsens vegne af direktionen i Nykredit Bank A/S i henhold til særskilt bemyndigelse: Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram (Bankdirektør) (Bankdirektør) (Bankdirektør) 11

12 Erklæring fra arrangøren I vores egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, den 8. maj 2012 For Nykredit Bank A/S: Henrik Andersen (Underdirektør) Elisabeth Stamer (Afdelingsdirektør, advokat) 2. Revisorer 2.1 Navn og adresse på Nykredit Banks revisorer Nykredit Banks revisor for regnskabsårene 2010 og 2011 var: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Henrik Wellejus De af Nykredit Bank valgte revisorer er medlemmer af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. Nykredit Banks revisorer har ikke foretaget en gennemgang af eller afgivet erklæringer om dette prospekt. 2.2 Fratræden, flytning eller manglende genudnævnelse af revisorer Ingen revisor er fratrådt, blevet flyttet eller undladt genudnævnt i regnskabsårene 2010 og Risikofaktorer For oplysning om risikofaktorer, der kan påvirke Nykredit Banks evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne, henvises til afsnit II "Risikofaktorer" på side Oplysninger om Nykredit Bank 4.1 Nykredit Banks historie og udvikling Juridiske navn og binavne Udsteders registrerede selskabsnavn er Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank har følgende binavne: Den fri bank A/S (Nykredit Bank A/S), Nybank A/S (Nykredit Bank A/S), Nykredit Covered Bond Bank A/S (Nykredit Bank A/S), Danish Portfolio Management Bank A/S (Nykredit Bank 12

13 A/S), Dansk Portefølje Bank A/S (Nykredit Bank A/S), Nykredit Portefølje Bank A/S (Nykredit Bank A/S), FB Bank Copenhagen A/S (Nykredit Bank A/S) og Forstædernes Bank A/S (Nykredit Bank A/S) Registrerede hjemsted og registreringsnummer Nykredit Banks registrerede hjemsted er Københavns Kommune. Nykredit Banks registreringsnummer i CVR-registeret er: Indregistreringsdato Nykredit Bank blev indregistreret den 9. oktober Domicil, juridisk form og retsgrundlag Nykredit Banks hovedkontor og registrerede domicil er: Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V, telefonnummer (+45) Lovgivningsmæssige rammer Nykredit Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktie- og anpartsselskaber, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer. Pengeinstitutter er reguleret i lov om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser. Lov om finansiel virksomhed indeholder regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Tilsyn Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf. Virksomhedsområde Pengeinstitutter må drive pengeinstitutvirksomhed, hvorved forstås: Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler. Udlånsvirksomhed, herunder blandt andet forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og diskontering, handelskreditter (inkl. forfaitering) og finansiel leasing. Betalingstjenester som omfattet af bilag 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler). Sikkerhedsstillelse og garantier. Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Rådgivning af virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. Pengeformidling (money broking). Kreditoplysninger. Boksudlejning. Forretning for egen regning med ethvert af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter (aktier, obligationer, futures mv.). Opbevaring og forvaltning i forbindelse med et eller flere af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter og pantebreve. 13

14 Øvrig virksomhed i forbindelse med omsætning af penge og kreditmidler. Udstedelse af elektroniske penge. Pengeinstitutter må ikke udøve anden virksomhed end pengeinstitutvirksomhed, medmindre det er tilladt inden for rammerne af følgende undtagelsestilfælde: Pengeinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere. Pengeinstitutter kan drive virksomhed, som er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed. Pengeinstitutter må gennem dattervirksomheder drive anden finansiel virksomhed Seneste hændelser Der er ikke indtrådt begivenheder siden offentliggørelsen af seneste årsrapport, der har væsentlig betydning for bedømmelsen af Nykredit Banks solvens. 5. Forretningsoversigt 5.1 Hovedvirksomhed Beskrivelse af Nykredit Banks hovedvirksomhed Nykredit Bank blev etableret i 1994 i forbindelse med, at det blev tilladt for realkreditinstitutter at drive bankvirksomhed. Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S og indgår som en del af Nykredit koncernen. Nykredit Banks formål er i henhold til vedtægternes 2 "som bank at drive virksomhed som pengeinstitut". Nykredit Bank koncernens aktiviteter er placeret i Nykredit Bank og i Nykredit Banks datterselskaber. Nykredit Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter. Nykredit Bank indgår i Nykredit koncernen og er p.t. Danmarks fjerdestørste bank målt på arbejdende kapital. Per 31. december 2011 udgjorde de samlede aktiver 232 mia. kr., mens egenkapitalen udgjorde 14,2 mia. kr. I 2011 opnåede Nykredit Bank et resultat på 433 mio. kr. Nykredit Bank er en full-service-bank, hvis produkter distribueres via Nykredit koncernens fælles distributionskanaler, som tæller 55 regionale salgs- og rådgivningscentre fordelt over hele Danmark. Nykredit Banks primære aktiviteter er inddelt i følgende områder: Retail Banking, Corporate & Institutional Banking, Nykredit Markets samt Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S (helejet datterselskab). Retail Banking omfatter bankprodukter og rådgivning til privatkunder, fritidslandbrug og små og mellemstore erhvervskunder. Produkter og ydelser dækker kundernes behov inden for finansiering (bolig, anlæg, drift etc.), formue- og pensionsrådgivning, opsparing og investering samt daglige bankbehov (konti, kort, betalinger, cash management, valuta, netbank etc.). Corporate & Institutional Banking omfatter bankprodukter og rådgivning til store erhvervskunder og institutionelle kunder. Distribution foregår via en central salgs- og rådgivningsenhed, som besidder specialiserede kompetencer inden for komplekse finansielle løsninger og således tilbyder det fulde produktudbud, bl.a. indlåns- og udlånsprodukter, finansielle instrumenter, trade finance, cash management, investering og kapitalforvaltning. 14

15 Nykredit Markets handler med værdipapirer og afledte finansielle instrumenter. Nykredit Markets har en særlig position inden for udstedelse og handel med obligationer, især realkreditobligationer. Markets betjener institutionelle kunder, erhvervskunder og landbrugskunder. Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S står for samtlige aktiviteter inden for kapitalforvaltning og pensionsrådgivning i Nykredit koncernen. Aktiviteter omfatter kapitalforvaltning af diskretionære mandater, investeringsforeninger (Nykredit Invest), Privat Portefølje og øvrige plejekoncepter samt fondsadministration. Distribution foregår dels via Nykredit koncernens distributionskanaler og dels centralt fra Nykredit Asset Management. Kundegrundlaget omfatter både privat- og erhvervskunder samt institutionelle kunder Nye produkter og virksomhedsområder For at øge tilgængeligheden for kunderne tilbydes som noget nyt (start 1. april 2012) en professionel salgsog rådgivningsservice med markant udvidede åbningstider - Nykredit Direkte. Rådgivergruppen i Nykredit Direkte er tilgængelig samlet set 68 timer ugentligt på telefon, eller online. Produkttilbuddet i Nykredit Direkte er mere enkelt og overskueligt for kunden. Herudover har Nykredit Bank ikke lanceret væsentlige nye produkter eller påbegyndt nye former for virksomhed siden offentliggørelsen af Nykredit Banks årsrapport for Væsentligste markeder Nykredit Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter. Bankens kundebase består af privat-, erhvervs- og institutionelle kunder. Udlånsaktiviteterne i udlandet er således begrænsede. Nykredit Markets åbnede den 1. december 2011 en filial i Stockholm, som betjener svenske og udenlandske kunder. Det nye kontor skal øge aktiviteten på svenske obligationer og dermed skabe vækst i Nykredit Bank Nykredit Banks konkurrencestilling Prospektet indeholder ikke udtalelser om Nykredit Banks konkurrencestilling. 6. Organisationsstruktur 6.1 Nykredit koncernen og Nykredit Banks placering heri Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S ( Nykredit koncernen ), som ejes af Nykredit Holding A/S. Hovedaktionæren i Nykredit Holding A/S er Foreningen Nykredit. Nykredit Bank koncernen består af datterselskaberne Nykredit Portefølje Administration A/S, Nykredit Leasing A/S, Nykredit Pantebrevsinvestering A/S og FB Ejendomme A/S. Nykredit Bank indgår i koncernregnskabet for Nykredit Realkredit og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit. Der henvises i øvrigt til koncerndiagrammet i den senest offentliggjorte årsrapport for 2011 for Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S og den senest offentliggjorte årsrapport for 2011 for Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Bank Koncernen. 15

16 6.2 Nykredit Banks afhængighed af andre enheder i Nykredit koncernen Nykredit Bank er fuldt integreret i Nykredit koncernen. Direktionen i Nykredit Realkredit A/S sidder alle, med undtagelse af koncernchefen, i Nykredit Banks bestyrelse sammen med tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Nykredit Bank har samme hovedkontor som resten af Nykredit koncernen og deler en række funktioner som distribution (decentral struktur), produktion, udvikling, IT og stabssupport. Der henvises i øvrigt til pkt ovenfor. 7. Trendoplysninger 7.1 Erklæring om fremtidsudsigter Nykredit Bank erklærer, at der ikke er sket en forværring i Nykredit Banks fremtidsudsigter siden offentliggørelsen af Nykredit Bank koncernens årsrapport for Kendte tendenser Nykredit Bank har på tidspunktet for denne emission ikke kendskab til tendenser, usikkerheder, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at have væsentlig indflydelse på Nykredit Banks fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 8. Resultatforventninger 8.1 Det er Nykredit Banks vurdering, at det ikke er relevant at medtage resultatforventninger i medfør af Kommissionens forordning nr. 809/2004, da disse oplysninger har særdeles begrænset betydning for vurderingen af obligationerne, som indfries til minimum kurs Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer 9.1 Nykredit Banks bestyrelse, direktion og tilsynsorganer De nuværende medlemmer af Nykredit Banks bestyrelse, deres stillingsbetegnelser og væsentligste aktiviteter uden for Nykredit koncernen er anført nedenfor. Navn Karsten Knudsen (bestyrelsesformand) Stillingsbetegnelse og forretningsadresse Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Væsentlige aktiviteter uden for Nykredit koncernen Bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet Norden A/S Søren Holm (næstformand) Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Bestyrelsesmedlem i JN Data A/S Bestyrelsesmedlem i Realkreditrådet Henrik Kæthius Asmussen (medarbejdervalgt) Head of Frequent Issuer Desk i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Ingen Olav Brusen Barsøe Formuekonsulent i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1-3 Ingen 16

17 1780 København V Kim Duus Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Ingen Allan Kristiansen (medarbejdervalgt) Senior Relationship Manager i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Ingen Per Ladegaard Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Formand for bestyrelsen i e-nettet Holding A/S og e- nettet A/S Næstformand for bestyrelsen i JN Data A/S Bestyrelsesmedlem i IT-Universitetet Observatør i bestyrelsen i BEC (Bankernes EDB Central) og ejer af Bræmkærgård Bente Overgaard Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Formand for bestyrelsen i Den under afvikling værende Pensionskasse i Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforenings Afviklingspensionskasse Næstformand for bestyrelsen i CfL Center for ledelse Bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Uddannelsescenter og Finanssektorens Arbejdsgiverforening Medlem af repræsentantskabet i Ejendomsforeningen Danmark De nuværende medlemmer af Nykredit Banks direktion, deres stillingsbetegnelser og væsentligste aktiviteter uden for Nykredit koncernen er anført nedenfor. Navn Stillingsbetegnelse Væsentlige aktiviteter uden for Nykredit koncernen Bjørn Mortensen Bankdirektør i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Bestyrelsesmedlem i Komplementarselskabet Advizer ApS, JSNFA Holding A/S og Finansrådet Medlem af repræsentantskabet i Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser Georg Andersen Bankdirektør i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Næstformand for bestyrelsen i Børsmæglerforeningen Bestyrelsesmedlem i MTS Associated Markets SA/NV, Bruxelles Medlem af Fondsrådet 17

18 Lars Bo Bertram Bankdirektør i Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Formand for bestyrelsen i Jysk Display A/S Bestyrelsesmedlem i CFA Denmark 9.2 Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer interessekonflikter Nykredit Bank har ikke etableret tilsynsorganer. Der vurderes ikke at eksistere potentielle interessekonflikter mellem de under punkt 9.1 ovenfor nævnte personers poster i Nykredit koncernen og deres øvrige aktiviteter, som ikke udføres for Nykredit koncernen. 10. Større aktionærer 10.1 Nykredit Banks ejerforhold Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Lov om aktie- og anpartsselskaber og lov om finansiel virksomhed opstiller tilsammen regler til imødegåelse af en hovedaktionærs misbrug af sin dominerende stilling. Nykredit Bank har ikke iværksat foranstaltninger med henblik på at forhindre Nykredit Realkredit A/S i at misbruge sin kontrol med Nykredit Bank Aftaler om overtagelse af kontrol med Nykredit Bank Nykredit Bank har ikke kendskab til aftaler, som kan medføre, at andre overtager kontrollen med Nykredit Bank. 11. Nykredit Banks aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 11.1 Historiske regnskabsoplysninger Der henvises til de to seneste reviderede og godkendte årsrapporter for 2010 og 2011 for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen, der i deres helhed indgår i prospektet ved henvisning, jf. krydsreferencelisten i bilag 1. Årsrapporterne for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen for 2010 blev offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 10. februar 2011, og årsrapporterne for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen for 2011 blev offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 9. februar Regnskaber Nykredit Bank udarbejder både et ikke-konsolideret og et konsolideret årsregnskab, der begge, jf. punkt 11.1 ovenfor, indgår i prospektet ved henvisning Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revidering Nykredit Bank erklærer, at Nykredit Banks årsrapporter for 2010 og 2011 er blevet revideret af Nykredit Banks revisorer i overensstemmelse med de danske lovgivningskrav om regnskabsaflæggelse. Der henvises i den forbindelse til revisionspåtegningen fra både intern og ekstern revision i den senest offentliggjorte årsrapport for Kvartals- og halvårsrapporterne bliver ikke revideret. 18

19 Øvrige reviderede oplysninger Dette prospekt indeholder ikke andre reviderede oplysninger end de ovenfor i punkt 11.1 ved henvisning inkorporerede årsrapporter Andre ikke-reviderede regnskabsoplysninger Prospektet indeholder ikke regnskabsoplysninger, der ikke kommer fra Nykredit Banks reviderede regnskaber De seneste regnskabsoplysningers alder Nykredit Banks årsrapport for 2011 Den senest reviderede årsrapport dækker perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december Da Nykredit Bank årligt i februar offentliggør en revideret årsrapport, vil de senest reviderede regnskabsoplysninger på intet tidspunkt være ældre end 14 måneder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Kvartals- og halvårsregnskaber Nykredit Bank udarbejder ureviderede kvartals- og halvårsrapporter, der offentliggøres via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og i øvrigt er tilgængelige på Nykredit Banks hjemmeside nykredit.dk. Kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2012 for Nykredit Bank og Nykredit Realkredit koncernen forventes offentliggjort den 10. maj Rets- og voldgiftssager Nykredit Bank var ikke på tidspunktet for denne obligationsudstedelse og har ikke inden for de seneste tolv måneder været involveret i stats-, rets- eller voldgiftssager, som kan få eller har haft væsentlig betydning for Nykredit Bank eller Nykredit Realkredit koncernens finansielle stilling eller resultater. Nykredit Bank er ej heller bekendt med, at sådanne sager skulle være overvejet anlagt Væsentlige forandringer i Nykredit Banks finansielle eller handelsmæssige stilling Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i Nykredit Banks eller Nykredit Realkredit koncernens finansielle eller handelsmæssige stilling og resultater siden offentliggørelsen af Nykredit Banks og Nykredit Realkredit koncernens årsrapport for Væsentlige kontrakter Nykredit Bank har ikke kendskab til væsentlige kontrakter indgået uden for rammerne af Nykredit Banks normale virksomhedsområde, der kan medføre, at et medlem af Nykredit Realkredit koncernen påtager sig forpligtelser eller erhverver rettigheder, som påvirker Nykredit Banks evne til at overholde sine forpligtelser over for obligationsejerne. 13. Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Der indgår ikke oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser eller interesseerklæringer i nærværende prospekt. 14. Dokumentationsmateriale Nykredit Bank erklærer, at selskabets vedtægter, stiftelsesoverenskomst og historiske regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige i prospektets gyldighedsperiode. 19

20 Nykredit Banks og Nykredit Realkredit koncernens årsrapporter for 2010 og 2011 samt Nykredit Banks vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til Nykredit Banks hovedsæde beliggende Kalvebod Brygge 1-3, DK København V. Ovennævnte rapporter og tidligere rapporter er desuden tilgængelige på Nykredits hjemmeside nykredit.dk. Endvidere kan regnskaber for Nykredit Banks datterselskaber, jf. punkt 6.1 ovenfor på side 15, gennemses på Nykredit Banks hovedsæde. 20

NB Skandinaviske Aktier 2012

NB Skandinaviske Aktier 2012 PROSPEKT NB Skandinaviske Aktier 2012 Udbud af obligationer Februar/Marts 2009 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2013

NB Amerikanske Aktier 2013 PROSPEKT NB Amerikanske Aktier 2013 Udbud af obligationer Juni/juli 2010 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 4 II Risikofaktorer... 6 1. Generelt... 6 2. Virksomhedsrisici... 6 3.

Læs mere

NB US Aktier 2018 Udbud af obligationer ISIN DK0030358833 Marts/april 2015 Arrangør Nykredit Bank A/S

NB US Aktier 2018 Udbud af obligationer ISIN DK0030358833 Marts/april 2015 Arrangør Nykredit Bank A/S PROSPEKT NB US Aktier 2018 Udbud af obligationer ISIN DK0030358833 Marts/april 2015 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 13 1. Generelt... 13 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

NB GuldOlieDollar 2010

NB GuldOlieDollar 2010 PROSPEKT NB GuldOlieDollar 2010 Udbud af obligationer Juni/Juli 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

PROSPEKT DKK 200.000.000. Udbud af obligationer 2007/2010. Senior kapital. Maj/Juni 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 200.000.000. Udbud af obligationer 2007/2010. Senior kapital. Maj/Juni 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 200.000.000 Udbud af obligationer 2007/2010 Senior kapital Maj/Juni 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

PROSPEKT "Nabovaluta 2011"

PROSPEKT Nabovaluta 2011 PROSPEKT "Nabovaluta 2011" Udbud af obligationer 2009/2011 Seniorkapital Marts/April 2009 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...7 1. Generelt...7 2. Virksomhedsrisici...7

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i kapitalcenter E 9.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 7. februar 2007 14. maj 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Optagelse til handel af DKK 2.000.000.000 Seniorkapital December 2008 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÉ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 7. februar 2007 Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. august 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 7. februar 2007. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København A/S. 7. februar 2007. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 7. februar 2007 5. februar 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere