s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark"

Transkript

1 Års rapport 2011

2

3 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling, Nord Pool Gas, 2011 Pris Øre/Nm /02/ /04/ /06/ /08/ /10/201 01/12/2011 s.23 One Stop Shop Nordic s.34 I 2011 fortsatte Energi Försäljning Sveriges vækst, og datterselskabet leverer et overskud på 48,5 mio. SEK s.57 Resultatopgørelse s.74 Udvikling i resultat før skat mio. kr NPG Leveringsdag År Grundlag Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Elmarkedets fundamentaler Forventninger til dansk økonomi i Spotprislevering Nye prisområder i Sverige Terminsmarkedet CO 2 -priserne i frit fald Naturgasmarkedet Prisudviklingen på naturgasmarkedet Udviklingen i gaslagrene Analyse og Modeludvikling Salg til erhvervskunder One Stop Shop Nordic Pulje Markedsføring Produktion og Balance Koncernens it-platform og Online DataHub Nyt risikostyringssystem Forvaltning A/S Energi Försäljning Sverige AB Energia Myynti Suomi Oy Energi Salg Norge AS Vind A/S International A/S Corporate Social Responsibility Human resources Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Ejerforhold Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling koncernens aktiviteter i Norden Det nordiske transmissionsnet Organisationsdiagram Selskabsoplysninger Ejerforhold Ledelseshverv Bestyrelse og direktion Selskabsoplysninger datterselskaber

4 04 Grundlag koncernen er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel elhandel, CO 2 - handel, handel med gas og vindenergi samt valutaafdækning, porteføljeforvaltning, portefølje aftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. koncernen har en stor del af erhvervskundemarkedet samt de offentlige virksom heder i Norden som kunder. Indirekte har koncernen ligeledes en stor del af privatkundemarkedet, især i Danmark, via leverancer til flere distributionsselskaber samt andre handelsselskaber. koncernen ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kende tegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Idégrundlag koncernen er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Norden. Vision koncernens vision er at være den foretrukne partner for erhvervskunder samt offentlige virksomheder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission koncernens mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse. Forretningsværdier koncernens indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige koncernen udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Være en vidensbaseret virksomhed Være til rådighed.

5 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 mio. kr Hovedtal koncern Omsætning 8.164, , , , ,0 Bruttoresultat 306,8 247,3 196,4 128,2 124,3 Resultat af ordinær primær drift 135,4 114,4 91,4 42,9 46,7 Resultat af finansielle poster -4,3-1,9-0,8 2,7 8,5 Ordinært resultat før skat 131,1 112,5 90,6 45,6 55,2 Skat -33,4-28,8-23,2-11,5-14,5 Årets resultat 97,7 83,7 67,4 34,1 40,7 Balancesum 2.182, , , , ,1 Heraf til investering i anlægsaktiver 55,0 216,3 49,3 12,5 8,6 Egenkapital 782,9 722,3 630,2 570,0 542,8 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -83,3 22,7-51,8 103,4-69,1 Pengestrøm til investeringsaktiviteten 55,0-216,3-49,3-12,7-8,8 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -37,2 8,0-7,1-6,9-34,2 Pengestrøm i alt -65,5-185,6-108,2 83,8-112,1 Nøgletal koncern Bruttomargin 3,8 % 3,2 % 3,1 % 1,5 % 2,0 % Overskudsgrad (EBITA) 1,7 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 0,7 % Egenkapitalandel (soliditet) 35,9 % 26,9 % 40,1 % 42,3 % 48,7 % Egenkapitalforrentning før skat 17,4 % 16,6 % 15,1 % 8,2 % 10,5 % Egenkapitalforrentning efter skat 13,0 % 12,4 % 11,2 % 6,1 % 7,7 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

6 06 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens og selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 6. marts Direktion Jørgen Holm Westergaard Adm. direktør Henning Müller Carlsen Økonomidirektør Bestyrelse Jesper Hjulmand Knud Steen Larsen Jan Ravn Formand Næstformand Søren Sørensen Anders J. Banke Jens Otto Veile

7 Den uafhængige revisors erklæringer 07 Til kapitalejerne i A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor - lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsent lig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

8 08 Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Aarhus, den 6. marts KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Søren P. Nielsen statsaut. revisor Michael Mortensen statsaut. revisor Udvikling i resultat før skat mio. kr År

9 09

10 10 Ledelsesberetning var et meget tilfredsstillende år for Energi Danmark koncernen. Med et resultat før skat på 131,1 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.164,2 mio. kr. realiseredes et resultat, der var ca. 17 % bedre end resultatet i Det svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på ca. 17,4 % var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i Norden. Koncernens omsætning blev 8.164,2 mio. kr., hvilket er 319,0 mio. kr. højere end i Omsætningsstigningen på ca. 4 %, på trods af et fald i energi priserne på ca. 25 %, skyldes en betydelig kunde tilgang i de nordiske markeder. koncernens balance faldt i 2011 til 2.182,2 mio. kr., et fald på ca. 18 % i forhold til Faldet skyldes dels færre vindprojekter samt mindre likviditetsbinding i kundekontrakterne i forhold til s markedsandel blev på segmentområderne konsolideret på meget tilfredsstillende vis igennem Trods virksomhedernes mindre køb grundet finanskrisens implikationer siden 2008 har koncernen kunnet præstere en vækst i Norden på ca. 18 % i solgte, fysiske kwh i perioden fra 2008 og frem til Koncernens vækst i Sverige fortsatte i 2011, og Energi Försäljning Sverige AB oplevede en markant kundetilgang igen i 2011 og har næsten fordoblet omsætningen til 1.811,3 mio. SEK. Selskabet realiserede desuden et særdeles tilfredsstillende resultat før skat mv. på 48,5 mio. SEK. Koncernens vækst i Finland fortsatte ligeledes i 2011, og Energia Myynti Suomi Oy oplevede en betydelig kundetilgang og leverede en omsætning på 56,8 mio. EUR. I Finland blev der realiseret et tilfredsstillende resultat før skat på 0,2 mio. EUR. Koncernens vækst i Norge fortsatte ligeledes i 2011, og Energi Salg Norge AS er blevet godt modtaget på det norske marked. Der blev realiseret en omsætning på 21,0 mio. NOK og et resultat på -0,6 mio. NOK, og der forventes en betydelig kundeaktivitet i Forvaltning A/S fortsatte en flot udvikling i 2011, og den nordiske organisation realiserede et meget flot resultat før skat på 20,5 mio. kr. Der er introduceret nye modeller for risikoafdækning, dynamisk handel med elcertifikater samt nye rapporteringsmodeller, hvilket især de nordiske koncernkunder har taget meget godt imod. Både de danske og nordiske koncernkunder har taget s nordiske koncept One Stop Shop Nordic til sig. Konceptet giver Energi Danmark koncernen betydelige skaleringsmuligheder på hele systemsiden, og ligeledes hvad angår online handel, risikoafdækning, porteføljemodeller samt rapporte ring og væsentligt mere omkostnings effektive løs ninger for koncernkunderne i hele Norden. Vind A/S realiserede igennem 2011 flere vindprojekter og leverede et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 20,5 mio. kr. Netop muligheden for at kunne tilbyde erhvervskunderne en både miljøvenlig og god investering er blevet meget positivt modtaget, dog imødeses en snarlig politisk afklaring på (vind)-energiområdet. International A/S har i 2011 gennemført to store projekter, det ene i Cape Town, Sydafrika og det andet i Dhaka, Bangladesh. Begge projekter er støttet af Danidas B2B-program og bygger på Internationals Loss Reduction Service. International realiserede et beskedent positivt resultat. Grundet de svære internationale forhold på Loss Reduction Service-området forventes forretningsområdet reduceret i en periode. arbejder aktivt for at sikre, at der er en fri og rigtig prisdannelse på elmarkedet. På grundlag af konkurrencemyndighedernes afgørelser i tidligere år har sammen med over virksomheder anlagt en erstatningssag mod Dong Energy med krav om tilbage-

11 11 betaling af differencen mellem en rimelig pris og de opkrævede urimeligt høje priser i perioden 1. juli december Status i ankesagen mellem Dong Energy og Konkurrencerådet er, at Dong Energy har anmodet om et syn og skøn. Højesteret har givet Dong Energy tilladelse til at gennemføre et syn og skøn. Det er forventningen, at der kan udpeges en syns- og skønsmand og stilles spørgsmål hertil i 2. kvartal 2012, hvorefter sagen i bedste fald vil blive berammet til foretagelse i Status i erstatningssagen er, at der på retsmøde i Sø- og Handelsretten i oktober 2011 blev truffet aftale om, at parterne skulle udarbejde indlæg dels i 2011 og dels primo 2012 med henblik på endelig udvælgelse af nogle prøvesager vedrørende erstatningsspørgsmålet. Der er fortsat ikke noget i sagerne, der giver grund til ændringer i vores forventninger om, at Sø- og Handelsretten vil stadfæste konkurrencemyndighedernes afgørelse, der herefter vil være et stærkt fundament i erstatningssagerne. Endelig afgørelse i ovenstående sager forventes i Bestyrelsen formulerede i 2008 en udbyttepolitik, der både tilgodeser koncernens behov for egenkapitalopbygning som følge af den fortsatte vækst, og som sikrer et dynamisk og attraktivt udbytteniveau, når omstændighederne tillader det. Bestyrelsen indstiller derfor, at der for regnskabsåret 2011 udbetales et udbytte på 48 mio. kr. Under forudsætning af tilfredsstillende markedsmæssige vilkår er det forventningen, at 2012 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i størrelsesordenen 110 mio. kr. Aarhus, den 6. marts Bestyrelsen, A/S.

12 12 Elmarkedets fundamentaler Handlen med el foregår på adskillige elbørser i Europa, for Danmarks vedkommende på Nord Pool i Oslo, som dækker Norden undtagen Island. Børserne tillader basalt set to måder at handle el på: enten på spotmarkedet eller længere ud i tid, via forward og futures-kontrakter. Da spotprisen, som fastlægges på timebasis, fungerer som den underliggende pris for forwardkontrakterne, er det vigtigt at forstå udviklingen i kontrakterne, og hvad der bestemmer spotprisen. Spotprisen bestemmes ud fra: Ligevægt mellem udbud og efterspørgsel (Efterspørgslen er forbruget i de enkelte lande samt evt. flow af el til naboområder) Vejret især temperaturen om vinteren specielt i Sverige og Norge, hvor opvarmning primært sker via el Tidspunkt og ugedag, da forbruget om natten og i weekender/helligdage er meget lavere end om dagen og særligt på hverdage land. På det tyske marked, hvor vandreservoirer kun spiller en marginal rolle, bliver bæredygtig energi til gengæld en vigtig faktor, særligt efter at landet har besluttet at udfase atomkraft. Hertil kommer, at Tyskland har et meget stort antal nabolande, og flow til og fra disse antager en helt anderledes betydning end i Skandinavien. Det gør sig yderligere gældende, at helligdage i Tyskland varierer fra delstat til delstat, hvilket påvirker forbrugsmønstrene markant. Forventninger til dansk økonomi i 2012 Den globale økonomi står i en alvorlig situation, og der er stor usikkerhed om, hvordan det fremover vil komme til at gå. Indtil videre har der fra politisk side været en tendens til at imødegå problemer ved afvikling af gæld med optagelse af ny gæld. Spørgsmålet er blot, hvor længe det kan blive ved med at fungere. De seneste års voldsomme prisstigninger på råvarer var over længere tid i 2011 sat i bero; fx så vi faldende priser dominere oliemarkedet fra foråret Dette har imidlertid ændret sig igen, så det nu virker som om, at den stigende pristendens er vendt tilbage. De økonomiske konjunkturer Nedbørsmængden og vandreservoirernes fyldningsgrad i Norge og Sverige Atomkraften i Sverige, som har meget stor kapacitet, men til gengæld er langsomme at sætte i drift efter evt. nedbrud Den danske vækst forventes at være 1,25 % pr. år indtil 2013, og et egentligt opsving forventes ikke de nærmeste år. Andet halvår af 2012 er således også det tidligste vendepunkt for ledigheden, der ligger på godt 6 %. For 2012 forventer vi et samlet årsforbrug på ca. 35 TWh mod ca. 36,5 TWh i 2010 og ca. 33 TWh i Centrale kraftværker i Danmark, som er meget hurtige at sætte i drift Marginalomkostningen på fossile brændstoffer Vindproduktionen, som specielt i Danmark er en meget stor del af den samlede elproduktion. De faktorer, som påvirker elpriserne, er dermed i høj grad afhængige af de regionale geografiske og politiske forhold og kan variere meget fra land til

13 13 Spotprislevering 2011 Spotprisleveringen i 2011 var præget af historisk høje nedbørsmængder i Norden samt mildt og blæsende vejr, og især slutningen af året bød på en rekordmild og blæsende periode. Katastrofen på Fukushima-værket i Japan havde stor betydning for den tyske spotpris og dermed også systemprisen og især de danske områdepriser. Lukningen af to kulfyrede kraftværksblokke på grund af manglende rentabilitet øgede de danske områders afhængighed af tysk og svensk strøm. Værd at nævne er også introduktionen af fire prisområder i Sverige pr. 1. november I slutningen af 2010 blev der observeret ekstremt lave temperaturer og meget lidt nedbør i Norden. Det høje forbrug og den meget lave fyldningsgrad i reservoirerne betød, at priserne på vandbaseret energi, vandværdierne, var usædvanligt høje i forhold til prisen på elproduktion på kul og gas. Derfor blev systemprisen i uge 1 leveret på 79,81 EUR. Til sammenligning blev prisen på DK1, DK2 samt Tyskland henholdsvis 52,94 EUR, 57,27 EUR og 49,03 EUR i samme periode. I løbet af januar slog vejret om til at være både varmere og vådere, og systemprisen oplevede et markant fald på ca. 20 EUR i løbet af januar. I februar steg priserne en anelse på grund af lave temperaturer, men de fortsat pæne nedbørsmængder dæmpede stigningen. Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked. Jordskælvet samt den efterfølgende tsunami blev en øjen åbner for de ansvarlige politikere, hvor især Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, viste handlekraft og lukkede de syv ældste tyske atomkraftværker med kort varsel. Dette fik stor betydning for det europæiske kraftmarked, som reagerede med stigende priser til følge. NO1 SYS Spot - gennemsnit på ugeniveau for 2011 SE1 SE2 NO2 SE DK1 DK2 EUR/MWh SE3 FI EEX Uge

14 14 Katastrofen på Fukushima-værket og den efterfølgende udmelding om lukning af en række tyske atomkraftværker fik de tyske elpriser til at stige kraftigt. De danske områdepriser fulgte med Tyskland op, indtil den tyske spotpris oversteg systemprisen i maj måned. Historisk store nedbørsmængder og generelt lavtrykspræget vejr medførte høj vindproduktion i en stor del af Derfor var systemprisen og samtlige prisområder i Norden faldende i løbet af året. Især i september og oktober kollapsede priserne på grund af et ekstremt højt niveau af ikke-regulerbar vand produktion. Dette betød, at den gennemsnitlige ugepris på systemet i uge 40 lå på blot 9,99 EUR. DK1 og DK2-prisen blev henholdsvis 41,35 EUR og 41,47 EUR i samme uge. I foråret 2011 blev to danske kraftværksblokke lukket ned; Studstrupværkets ene blok (380 MW) på DK1 og Asnæsværkets største blok (640 MW) på DK2. Lukningen af værkerne har betydet, at der fremadrettet vil være en større afhængighed af udlandsforbindelser og dermed en større prismæssig sammenhæng med det højeste af de prisområder, Danmarks prisområder er forbundet med. Nye prisområder i Sverige Den 1. november 2011 blev Sverige inddelt i fire prisområder. Sverige er pålagt dette af EU, efter det blev slået fast, at den valgte svenske model med ét prisområde var protektionistisk og dermed en hindring for varernes frie bevægelighed. Svenska Kraftnät var inden den 1. november nødt til at reducere kapaciteten på udlandsforbindelserne for at opretholde ét prisområde. Den nye opdeling bør give mere gennemsigtige og korrekte spotpriser, idet prisfastsættelsen ikke i samme grad vil være på virket af den systemansvarlige, men vil blive bestemt af de kommercielle markedsaktører. Op til introduktionen af de fire prisområder var der stor usikkerhed omkring kraftbalancen og dermed prisfastsættelsen i de fire områder; især i de syd ligst liggende områder, SE3 og SE4. CfD erne på november og december blev handlet med betydelige risikopræmier i forwardmarkedet, hvilket især gjaldt for SE4. På grund af det fortsat milde og blæsende vejr og den relativt problemfrie opstart af atomkraftværker efter årlig vedligeholdelse blev de to områder leveret langt under den pris, som forwardmarkedet prisfastsatte SE4 til. Markedet har endnu til gode at observere prisfastsættelsen i de nye områder i en anstrengt balancesituation. Terminsmarkedet 2011 var karakteriseret ved, at de nordiske vandmagasiner blev markant forbedret i løbet af foråret, hvilket ikke er set i samme grad i de sidste 15 år. Ved indgangen til 2011 var der et underskud tæt på 40 TWh svarende til, at de norske reservoirer kun var på 45,3 %. Hos det norske vand- og energidirektorat, NVE, frygtede man, at endnu en kold vinter som den i 2010 ville medføre en så anstrengt situation, at en tvungen rationering af strøm i de mest tørlagte områder truede. Denne berettigede frygt for energimangel aftog stille og roligt i løbet af foråret i takt med den forbedrede vandressourcesituation sluttede med et overskud på hele 15 TWh, hvilket svarer til, at der blev leveret 55 TWh på årsbasis. Ved udgangen af uge 52 var fyldnings graden i de norske vandmagasiner helt oppe på 80,30 % mod et gennemsnit for årstiden på 71,60 %. Dette var også gældende for de svenske magasiner, hvor fyldningsgraden var på 79,20 % mod et gennemsnit på 66,20 % for årstiden. Størstedelen af nedbøren faldt i perio den maj til september hele 47 TWh hvilket var medvirkende til at gøre 2011 til det vådeste år siden 1996 med stærkt faldende priser til følge. Den japanske atomkatastrofe og den efter følgende lukning af tyske kraftværker med kort varsel overraskede markedet meget voldsomt, og priserne på el steg kraftigt, da spekulationer om en generel nedlukning af den europæiske atomkraft industri skabte paniske tilstande. Frygten, for at Tysklands korrekte politiske reaktion skulle skubbe til Frankrigs energipolitik, medførte en stigning på år 2012-kontrakt en i Tyskland på ca. 15 % i perioden fra den 11. marts til den 4. april 2011 en stigning fra 53,11 EUR/MWh til 60,68 EUR/MWh.

15 15 Spot - gennemsnit for de svenske prisområder på ugeniveau i 2011 EUR/MWh 100 SE3 SE4 SE SE1 SE Uge Malmø-CfD (december 2011) EUR/MWh 15 Kurs(forward) Spot(base) Levering(=spotpris-gns.) /09/ /10/ /11/ /12/2011 Fyldningsgrad på ugeniveau for de norske reservoirer Fyldningsgrad Gns. ( ) Uge

16 16 Marginalomkostningen for kul lå på 51 EUR/MWh i starten af 2011 og var forholdsvist stabil i årets første tre måneder, indtil lukningen af de tyske atomkraftværker pressede markedet markant op i niveauet lige under 55 EUR/MWh. Efterfølgende faldt marginalomkostningen for kul og lå ultimo 2011 på 42,00 EUR/MWh. CO 2 -priserne, og markedet fortsatte i stedet med at presse priserne ned til det rekordlave prisniveau på 7,00 EUR/ton. Så længe der ikke bliver indgået en bindende aftale, der omfatter alle de store CO 2 -udledere uden for EU som eksempelvis USA, Indien og Kina, er det svært at se, hvordan Kyoto-protokollen skal kunne overleve. Marginalomkostningen på kul i EUR-termer afhænger af kulprisen, EUR/USD-kursen, da kul bliver kvoteret i USD, samt CO 2 -priserne. I 2011 forholdt både kulpriserne og EUR/USD-kursen sig relativt stabilt, hvorimod CO 2 -priserne faldt voldsomt. CO 2 -priserne i frit fald I takt med forværringen af den europæiske gældskrise var der i det forgangne år et stort pres på prisfastsætningen på CO 2 -kvoter. Tilliden, til at der findes en oprigtig vilje til at løse problemerne med en fælles stram styring af udledning af CO 2 på verdensplan, er nærmest ikke-eksisterende. Forventningerne til COP17-konferencen i Durban i Sydafrika, der blev afholdt i slutningen af 2011, var ikke særligt store. EU-kommissionens udmeldte mål for yderligere reduktion af CO 2 -udslippet fra de nuværende 20 % til % blev i første omgang positivt modtaget med let stigende priser til følge. Denne hensigtserklæring kunne dog ikke umiddelbart sikre en stabil til stigende prisudvikling på Trods udfordringerne med at reducere CO 2 -udslippet på verdensplan fortsætter den bæredygtige bølge imidlertid i Europa, hvor især det tyske marked har udviklet sig til at være den grønne fanebærer. I 2011 blev der installeret over MW solarenergi, således at den samlede solareffekt ved årets udgang i alt var på ca MW. Den samlede vindmølleeffekt udgjorde på samme tidspunkt ca MW. Med den nu værende tendens til at udnytte solaren ergiens mere stabile produktion kan det ikke afvises, at solar energien ved udgangen af 2012 vil overhale vindenergien i Tyskland. Den miljøvenlige produktion udgør fortsat en klart stigende andel af den samlede produktion, og på nuværende tidspunkt er den samlede produktionskapacitet i Tyskland ikke faldet på trods af udfasningen af flere tyske atomkraftværker. Det bliver spændende at følge prisfastsættelsen i det tyske marked, hvor tendensen fortsat går mod udfasning af stabil og billig produktion og etablering af dyr og ustabil produktion.

17 17 Prisudvikling for YR12: System vs. Tyskland EUR/MWh 61 YR-12: Tyskland YR-12: System /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/2011 CO 2 -kontrakter EUR EUADEC-11 EUADEC-12 EUADEC-13 EUADEC /02/11 03/04/11 03/06/11 03/08/11 03/10/11 03/12/11 Miljøvenlig energi - installeret kapacitet i MW MW Vind Solar Bio dec/2006 dec/2007 dec/2008 dec/2009 dec/2010 dec/2011

18 18 Naturgasmarkedet 2011 I 2011 blev det europæiske naturgasmarked sat under stort pres. Naturkatastrofen i Japan samt den europæiske gældskrise satte dagsordenen for de politiske og økonomiske tiltag. Samtidig satte dette også et spørgsmålstegn ved, hvorvidt Europa har sikret sig forsyningssikkerheden for brug af naturgas som energibrændsel. På det danske engrosmarked er forsyningssikkerheden for de kommende år fortsat af høj prioritet. Med forventning om en faldende naturgas produk tion i slutningen af 2013 er det afgørende, at der kommer en øget import kapacitet i den danske naturgasinfrastruktur på den dansk-tyske grænse. En tættere sammenkobling med det tyske marked er af afgørende betydning for det danske naturgasmarked. I 2010 blev importkapaciteten på den dansk-tyske grænse forbedret via et samarbejde mellem henholdsvis den danske og den tyske transmissionsoperatør Energinet.dk og Gasunie Deutschland. Det muliggjorde fysisk import af naturgas fra Tyskland til Danmark. Udvidelsen på den dansk-tyske grænse forventes at være færdigbygget i Dog antager Energinet.dk, at der i 2015 kan komme yderligere tiltag, hvilket vil øge kapaciteten fra Nm 3 /h (2010) til Nm 3 /h. På den politiske dagsorden har vedvarende energi været nøgleordet for de kommende energi politiske forlig. I september 2011 blev det muligt at indføre biogas i det danske naturgassystem, og herved kan naturgasproducenterne bidrage til den vedvarende energi. En certifikatsordning bliver desuden iværksat for at gøre det muligt at handle med biogas. I Fredericia blev et af de første biogasanlæg desuden opsat. Anlægget kan indføre biogas i det danske transmissionssystem og derefter videre til en slutkunde. I oktober 2011 ændrede Energinet.dk reglerne for transportkunders balancehåndtering for levering af naturgas. En transportkunde har rettigheden til at transportere naturgassen rundt i det danske naturgassystem og ansvaret for at skabe balance mellem den leverede og det faktiske forbrug af naturgas. Dette skærpede kravet til transport kundernes prognoser over slutkundernes forbrug. Herudover valgte Energinet.dk at benytte den danske gasbørs Nord Pool Gas prisnotering som grundlag for balanceafregningen, hvor Energinet.dk tidligere har benyttet den hollandske referencepris Title Transfer Facility (TTF). Hermed blev der defineret en dansk naturgaspris, som er accepteret af markedet. Fremtiden for det europæiske gasmarked forudsætter en samlet koordinering for at sikre forsyningssikkerheden. Et tættere samarbejde mellem landene er nødvendigt for, at de rigtige investeringer kan foretages, og for at de kommercielle aktører har de rette betingelser for at overholde deres forpligtelser, så det sikres, at slutkunden i fremtiden også kan få leveret naturgas. Omsætning, Nord Pool Gas MWh Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

19 19 På det danske detailmarked er der kommet flere gas leverandører til i løbet af året, og i 2011 var der 18 registrerede kommercielle aktører på markedet. Dette er en markant stigning på kort tid og vil medføre en øget konkurrence på markedet. har i 2011 fortsat sit samarbejde med aktionærselskaberne om at levere naturgas til det private segment. Samarbejdet indebærer, at er transportkunde for aktionærerne. De fysiske leveringer blev påbegyndt den 1. januar 2011, og samarbejdet har været positivt og er kommet godt fra start. forventer, at dette samarbejde fortsat kan bidrage til en øget konkurrencekraft for aktionærerne og samtidig udvide deres produktportefølje. s salg og levering af naturgas til erhvervssegmentet har i 2011 været i fortsat positiv vækst. s prissætning på naturgas er baseret på de europæiske energibørser, hvor gennemsigtighed er i høj kurs. har fortsat fokus på kundens behov og har tilbudt variable priser til det tyske prisområde, NetConnectGermany (NCG), og det hollandske prisområde, TTF, ud over Nord Pool Gas. Den olieindekserede naturgaspris eksisterer fortsat på det danske marked og vil stadig eksistere grundet de lange aftaler, som indgås mellem de store euro pæiske naturgasselskaber. Dog har efter spørgslen på en olieindekseret gaspris været faldende, mens den spotrelaterede prissætning har været at foretrække. I fremtiden vil fortsat benytte de europæiske energi børser og give mulighed for, at slutkunderne kan nyde godt af at kunne handle direkte på det europæiske gasmarked. vil samtidig fortsat udnytte sin viden og kompetence fra de mange år i elbranchen og udvikle produkter, som bliver efterspurgt af markedet. Prisudviklingen på naturgasmarkedet Nord Pool Gas bidrager til en gennemsigtig pris og afspejler prisdannelsen baseret på udbud og efter spørgsel for det danske naturgasmarked. Største delen af handlen med naturgas foregår fortsat bilateralt mellem de kommercielle aktører på det virtuelle handelspunkt hos Energinet.dk kaldet Gas Transfer Facility, GTF. I 2011 udgjorde handlen på GTF gennemsnitligt 108 % af det danske forbrug, mens handlen på Nord Pool Gas udgjorde 10,50 % af det danske forbrug. Dette svarer til en marginal stigning på 0,50 % i forhold til I 2011 blev der på børsen handlet en samlet volumen på 4,02 TWh, hvilket svarer til et lille fald i omsætningen på 0,05 TWh sammenlignet med Handlen steg i 2. og 3. kvartal sammenlignet med 2010, hvilket er illustreret i grafen på modsatte side. Denne øgede handelsaktivitet i forhold til året før er et udtryk for, at handel på børsen ikke anvendes som alternativ handel i perioder med spidsbelastninger men som en daglig del af Spotprisudvikling, Nord Pool Gas, 2011 Pris Øre/Nm 3 NPG /02/ /04/ /06/ /08/ /10/201 01/12/2011 Leveringsdag

20 20 de kommercielle aktørers indkøbsstrategi. I de to sidste måneder af året faldt omsætningen i forhold til 2010 på grund af det varme vejr og de store mængder af lagret naturgas. På spotmarkedet startede året med tårnhøje priser grundet den store efterspørgsel oven på en ekstremt kold vinter samt en anstrengt udbudssituation. Frem til slutningen af 3. kvartal var der en periode med stigende pristendens, hvorefter spotprisen var svagt faldende. Grunden til denne pris bevægelse skyldes tsunamien i Japan og den europæiske gældskrise, hvor der især hen over sommeren var fokus på Grækenlands økonomi. I begyndelsen af 4. kvartal faldt prisen i nogle få dage grundet det varme vejr i oktober, som medførte et stort udbud. I 4. kvartal var spotpriserne mere volatile, dog var priserne på et niveau, der kunne sammenlignes med spotpriserne i sommeren. Årsagen hertil var det milde vejr i årets sidste kvartal. Den gennemsnitlige spotpris i 2011 blev noteret til 210,59 øre/nm 3. Årets laveste pris endte på 153,24 øre/nm 3, mens den højeste pris blev handlet til 315,18 øre/nm 3. Gennem hele 2011 har der været en stærk korrelation mellem den danske spotpris og spotpriserne i det kontinentale Europa (Tyskland og Holland), hvilket illustreres på modsatte side. De store udsving mellem prisområderne skyldes lokale forhold, som har påvirket udbuds- og efterspørgselssituationen og herved prisdannelsen. Prisudviklingen i forwardmarkedet har i 2011 været igennem et turbulent år, hvor både katastrofen på Fukushima-værket, uroen i Mellemøsten og den europæiske gældskrise satte rammerne for prisudviklingen. Tysklands beslutning om at lukke for flere atomkraftværker medførte et stort spørgsmål omkring udbuds- og efterspørgselssituationen. Dette resulterede i, at priserne på forwardmarkedet steg, idet der blev indkalkuleret en risikopræmie, hvis efterspørgslen efter europæisk naturgas var større end udbuddet. Uroen i Mellemøsten påvirkede produktionen af olie, hvilket havde en afsmittende effekt på energipriserne. I det sidste halvår af 2011 var den europæiske gældskrise en betydelig faktor for prisudviklingen. Positive politiske og økonomiske tiltag medførte stigende priser, mens negative tiltag var medvirkende til faldende priser. Den negative stemning blev yderligere forstærket af, at USA s kreditværdighed blev sænket. I den midterste graf på modsatte side ses prisudviklingen for kalenderåret på forwardkontrakterne, som er noteret på den tyske energibørs EEX (European Energy Exchange). Grafen viser, hvordan markedet reagerede på den japanske katastrofe samt de makroøkonomiske begivenheder i For YR-12 blev den gennemsnitlige pris noteret til 26,27 EUR/MWh, hvilket svarer til 237,89 øre/nm 3, mens den højeste og laveste pris er noteret til henholdsvis 28,26 EUR/MWh og 22,75 EUR/MWh svarende til henholdsvis 255,94 øre/nm 3 og 206,14 øre/nm 3. Udviklingen i gaslagrene De danske gaslagre har fortsat en stor betydning for forsyningssikkerheden i Danmark og fungerer som en stødpude i de situationer, hvor produktionen af naturgas i Nordsøen er faldende. I 2011 tilbød Energinet.dk for første gang både kortere lageraftaler og 10-årige lageraftaler på en auktion. Alle kommercielle aktør fik allokeret deres ønskede kapaciteter, idet efterspørgslen på de forskellige auktioner enten matchede eller var mindre end udbuddet. I lageråret 2011/12 blev der ikke injekteret så meget naturgas som i 2010/11. Dette skyldes, at gaslagrene generelt har været fyldte grundet finanskrisen. I starten af august var Energinet.dk s gaslager 90 % fyldt, hvilket reducerede de kommercielle aktørers mulighed for at fylde gaslageret op. Injektionsrestriktionen fortsatte frem til medio november, hvorefter aktørerne igen kunne udnytte kapaciteten til fulde. I slutningen af 2011 blev gaslageret ikke benyttet med samme intensitet som i slutningen af 2010, hvor den ekstremt kolde vinter ramte Norden. Set over året har de danske gaslagre været fyldte grundet det varme vejr, hvilket har medført et lavere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h Årsrapport 2009 kalender 10.indd 1 07/12/09 14.37 Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 1 5 1 9

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013 e O 1 tt eg Delnitte Statsautoriseret RevisionsØRnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Dansk Forening for Selskabsret

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Hvor kommer energiprisen fra?

Hvor kommer energiprisen fra? DONG ENERGY SALES B2B Bliv en bedre energiindkøber Hvor kommer energiprisen fra? Michael Judén 12. maj 2015 Agenda 1 Hvordan dannes prisen på energi? 2 Hvad betaler jeg for som kunde? 3 Hvad kan jeg selv

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere