s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark"

Transkript

1 Års rapport 2011

2

3 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling, Nord Pool Gas, 2011 Pris Øre/Nm /02/ /04/ /06/ /08/ /10/201 01/12/2011 s.23 One Stop Shop Nordic s.34 I 2011 fortsatte Energi Försäljning Sveriges vækst, og datterselskabet leverer et overskud på 48,5 mio. SEK s.57 Resultatopgørelse s.74 Udvikling i resultat før skat mio. kr NPG Leveringsdag År Grundlag Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Elmarkedets fundamentaler Forventninger til dansk økonomi i Spotprislevering Nye prisområder i Sverige Terminsmarkedet CO 2 -priserne i frit fald Naturgasmarkedet Prisudviklingen på naturgasmarkedet Udviklingen i gaslagrene Analyse og Modeludvikling Salg til erhvervskunder One Stop Shop Nordic Pulje Markedsføring Produktion og Balance Koncernens it-platform og Online DataHub Nyt risikostyringssystem Forvaltning A/S Energi Försäljning Sverige AB Energia Myynti Suomi Oy Energi Salg Norge AS Vind A/S International A/S Corporate Social Responsibility Human resources Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Ejerforhold Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling koncernens aktiviteter i Norden Det nordiske transmissionsnet Organisationsdiagram Selskabsoplysninger Ejerforhold Ledelseshverv Bestyrelse og direktion Selskabsoplysninger datterselskaber

4 04 Grundlag koncernen er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel elhandel, CO 2 - handel, handel med gas og vindenergi samt valutaafdækning, porteføljeforvaltning, portefølje aftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. koncernen har en stor del af erhvervskundemarkedet samt de offentlige virksom heder i Norden som kunder. Indirekte har koncernen ligeledes en stor del af privatkundemarkedet, især i Danmark, via leverancer til flere distributionsselskaber samt andre handelsselskaber. koncernen ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kende tegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Idégrundlag koncernen er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Norden. Vision koncernens vision er at være den foretrukne partner for erhvervskunder samt offentlige virksomheder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission koncernens mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse. Forretningsværdier koncernens indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige koncernen udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Være en vidensbaseret virksomhed Være til rådighed.

5 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 mio. kr Hovedtal koncern Omsætning 8.164, , , , ,0 Bruttoresultat 306,8 247,3 196,4 128,2 124,3 Resultat af ordinær primær drift 135,4 114,4 91,4 42,9 46,7 Resultat af finansielle poster -4,3-1,9-0,8 2,7 8,5 Ordinært resultat før skat 131,1 112,5 90,6 45,6 55,2 Skat -33,4-28,8-23,2-11,5-14,5 Årets resultat 97,7 83,7 67,4 34,1 40,7 Balancesum 2.182, , , , ,1 Heraf til investering i anlægsaktiver 55,0 216,3 49,3 12,5 8,6 Egenkapital 782,9 722,3 630,2 570,0 542,8 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -83,3 22,7-51,8 103,4-69,1 Pengestrøm til investeringsaktiviteten 55,0-216,3-49,3-12,7-8,8 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -37,2 8,0-7,1-6,9-34,2 Pengestrøm i alt -65,5-185,6-108,2 83,8-112,1 Nøgletal koncern Bruttomargin 3,8 % 3,2 % 3,1 % 1,5 % 2,0 % Overskudsgrad (EBITA) 1,7 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 0,7 % Egenkapitalandel (soliditet) 35,9 % 26,9 % 40,1 % 42,3 % 48,7 % Egenkapitalforrentning før skat 17,4 % 16,6 % 15,1 % 8,2 % 10,5 % Egenkapitalforrentning efter skat 13,0 % 12,4 % 11,2 % 6,1 % 7,7 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

6 06 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens og selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 6. marts Direktion Jørgen Holm Westergaard Adm. direktør Henning Müller Carlsen Økonomidirektør Bestyrelse Jesper Hjulmand Knud Steen Larsen Jan Ravn Formand Næstformand Søren Sørensen Anders J. Banke Jens Otto Veile

7 Den uafhængige revisors erklæringer 07 Til kapitalejerne i A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor - lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsent lig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

8 08 Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Aarhus, den 6. marts KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Søren P. Nielsen statsaut. revisor Michael Mortensen statsaut. revisor Udvikling i resultat før skat mio. kr År

9 09

10 10 Ledelsesberetning var et meget tilfredsstillende år for Energi Danmark koncernen. Med et resultat før skat på 131,1 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.164,2 mio. kr. realiseredes et resultat, der var ca. 17 % bedre end resultatet i Det svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på ca. 17,4 % var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i Norden. Koncernens omsætning blev 8.164,2 mio. kr., hvilket er 319,0 mio. kr. højere end i Omsætningsstigningen på ca. 4 %, på trods af et fald i energi priserne på ca. 25 %, skyldes en betydelig kunde tilgang i de nordiske markeder. koncernens balance faldt i 2011 til 2.182,2 mio. kr., et fald på ca. 18 % i forhold til Faldet skyldes dels færre vindprojekter samt mindre likviditetsbinding i kundekontrakterne i forhold til s markedsandel blev på segmentområderne konsolideret på meget tilfredsstillende vis igennem Trods virksomhedernes mindre køb grundet finanskrisens implikationer siden 2008 har koncernen kunnet præstere en vækst i Norden på ca. 18 % i solgte, fysiske kwh i perioden fra 2008 og frem til Koncernens vækst i Sverige fortsatte i 2011, og Energi Försäljning Sverige AB oplevede en markant kundetilgang igen i 2011 og har næsten fordoblet omsætningen til 1.811,3 mio. SEK. Selskabet realiserede desuden et særdeles tilfredsstillende resultat før skat mv. på 48,5 mio. SEK. Koncernens vækst i Finland fortsatte ligeledes i 2011, og Energia Myynti Suomi Oy oplevede en betydelig kundetilgang og leverede en omsætning på 56,8 mio. EUR. I Finland blev der realiseret et tilfredsstillende resultat før skat på 0,2 mio. EUR. Koncernens vækst i Norge fortsatte ligeledes i 2011, og Energi Salg Norge AS er blevet godt modtaget på det norske marked. Der blev realiseret en omsætning på 21,0 mio. NOK og et resultat på -0,6 mio. NOK, og der forventes en betydelig kundeaktivitet i Forvaltning A/S fortsatte en flot udvikling i 2011, og den nordiske organisation realiserede et meget flot resultat før skat på 20,5 mio. kr. Der er introduceret nye modeller for risikoafdækning, dynamisk handel med elcertifikater samt nye rapporteringsmodeller, hvilket især de nordiske koncernkunder har taget meget godt imod. Både de danske og nordiske koncernkunder har taget s nordiske koncept One Stop Shop Nordic til sig. Konceptet giver Energi Danmark koncernen betydelige skaleringsmuligheder på hele systemsiden, og ligeledes hvad angår online handel, risikoafdækning, porteføljemodeller samt rapporte ring og væsentligt mere omkostnings effektive løs ninger for koncernkunderne i hele Norden. Vind A/S realiserede igennem 2011 flere vindprojekter og leverede et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 20,5 mio. kr. Netop muligheden for at kunne tilbyde erhvervskunderne en både miljøvenlig og god investering er blevet meget positivt modtaget, dog imødeses en snarlig politisk afklaring på (vind)-energiområdet. International A/S har i 2011 gennemført to store projekter, det ene i Cape Town, Sydafrika og det andet i Dhaka, Bangladesh. Begge projekter er støttet af Danidas B2B-program og bygger på Internationals Loss Reduction Service. International realiserede et beskedent positivt resultat. Grundet de svære internationale forhold på Loss Reduction Service-området forventes forretningsområdet reduceret i en periode. arbejder aktivt for at sikre, at der er en fri og rigtig prisdannelse på elmarkedet. På grundlag af konkurrencemyndighedernes afgørelser i tidligere år har sammen med over virksomheder anlagt en erstatningssag mod Dong Energy med krav om tilbage-

11 11 betaling af differencen mellem en rimelig pris og de opkrævede urimeligt høje priser i perioden 1. juli december Status i ankesagen mellem Dong Energy og Konkurrencerådet er, at Dong Energy har anmodet om et syn og skøn. Højesteret har givet Dong Energy tilladelse til at gennemføre et syn og skøn. Det er forventningen, at der kan udpeges en syns- og skønsmand og stilles spørgsmål hertil i 2. kvartal 2012, hvorefter sagen i bedste fald vil blive berammet til foretagelse i Status i erstatningssagen er, at der på retsmøde i Sø- og Handelsretten i oktober 2011 blev truffet aftale om, at parterne skulle udarbejde indlæg dels i 2011 og dels primo 2012 med henblik på endelig udvælgelse af nogle prøvesager vedrørende erstatningsspørgsmålet. Der er fortsat ikke noget i sagerne, der giver grund til ændringer i vores forventninger om, at Sø- og Handelsretten vil stadfæste konkurrencemyndighedernes afgørelse, der herefter vil være et stærkt fundament i erstatningssagerne. Endelig afgørelse i ovenstående sager forventes i Bestyrelsen formulerede i 2008 en udbyttepolitik, der både tilgodeser koncernens behov for egenkapitalopbygning som følge af den fortsatte vækst, og som sikrer et dynamisk og attraktivt udbytteniveau, når omstændighederne tillader det. Bestyrelsen indstiller derfor, at der for regnskabsåret 2011 udbetales et udbytte på 48 mio. kr. Under forudsætning af tilfredsstillende markedsmæssige vilkår er det forventningen, at 2012 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i størrelsesordenen 110 mio. kr. Aarhus, den 6. marts Bestyrelsen, A/S.

12 12 Elmarkedets fundamentaler Handlen med el foregår på adskillige elbørser i Europa, for Danmarks vedkommende på Nord Pool i Oslo, som dækker Norden undtagen Island. Børserne tillader basalt set to måder at handle el på: enten på spotmarkedet eller længere ud i tid, via forward og futures-kontrakter. Da spotprisen, som fastlægges på timebasis, fungerer som den underliggende pris for forwardkontrakterne, er det vigtigt at forstå udviklingen i kontrakterne, og hvad der bestemmer spotprisen. Spotprisen bestemmes ud fra: Ligevægt mellem udbud og efterspørgsel (Efterspørgslen er forbruget i de enkelte lande samt evt. flow af el til naboområder) Vejret især temperaturen om vinteren specielt i Sverige og Norge, hvor opvarmning primært sker via el Tidspunkt og ugedag, da forbruget om natten og i weekender/helligdage er meget lavere end om dagen og særligt på hverdage land. På det tyske marked, hvor vandreservoirer kun spiller en marginal rolle, bliver bæredygtig energi til gengæld en vigtig faktor, særligt efter at landet har besluttet at udfase atomkraft. Hertil kommer, at Tyskland har et meget stort antal nabolande, og flow til og fra disse antager en helt anderledes betydning end i Skandinavien. Det gør sig yderligere gældende, at helligdage i Tyskland varierer fra delstat til delstat, hvilket påvirker forbrugsmønstrene markant. Forventninger til dansk økonomi i 2012 Den globale økonomi står i en alvorlig situation, og der er stor usikkerhed om, hvordan det fremover vil komme til at gå. Indtil videre har der fra politisk side været en tendens til at imødegå problemer ved afvikling af gæld med optagelse af ny gæld. Spørgsmålet er blot, hvor længe det kan blive ved med at fungere. De seneste års voldsomme prisstigninger på råvarer var over længere tid i 2011 sat i bero; fx så vi faldende priser dominere oliemarkedet fra foråret Dette har imidlertid ændret sig igen, så det nu virker som om, at den stigende pristendens er vendt tilbage. De økonomiske konjunkturer Nedbørsmængden og vandreservoirernes fyldningsgrad i Norge og Sverige Atomkraften i Sverige, som har meget stor kapacitet, men til gengæld er langsomme at sætte i drift efter evt. nedbrud Den danske vækst forventes at være 1,25 % pr. år indtil 2013, og et egentligt opsving forventes ikke de nærmeste år. Andet halvår af 2012 er således også det tidligste vendepunkt for ledigheden, der ligger på godt 6 %. For 2012 forventer vi et samlet årsforbrug på ca. 35 TWh mod ca. 36,5 TWh i 2010 og ca. 33 TWh i Centrale kraftværker i Danmark, som er meget hurtige at sætte i drift Marginalomkostningen på fossile brændstoffer Vindproduktionen, som specielt i Danmark er en meget stor del af den samlede elproduktion. De faktorer, som påvirker elpriserne, er dermed i høj grad afhængige af de regionale geografiske og politiske forhold og kan variere meget fra land til

13 13 Spotprislevering 2011 Spotprisleveringen i 2011 var præget af historisk høje nedbørsmængder i Norden samt mildt og blæsende vejr, og især slutningen af året bød på en rekordmild og blæsende periode. Katastrofen på Fukushima-værket i Japan havde stor betydning for den tyske spotpris og dermed også systemprisen og især de danske områdepriser. Lukningen af to kulfyrede kraftværksblokke på grund af manglende rentabilitet øgede de danske områders afhængighed af tysk og svensk strøm. Værd at nævne er også introduktionen af fire prisområder i Sverige pr. 1. november I slutningen af 2010 blev der observeret ekstremt lave temperaturer og meget lidt nedbør i Norden. Det høje forbrug og den meget lave fyldningsgrad i reservoirerne betød, at priserne på vandbaseret energi, vandværdierne, var usædvanligt høje i forhold til prisen på elproduktion på kul og gas. Derfor blev systemprisen i uge 1 leveret på 79,81 EUR. Til sammenligning blev prisen på DK1, DK2 samt Tyskland henholdsvis 52,94 EUR, 57,27 EUR og 49,03 EUR i samme periode. I løbet af januar slog vejret om til at være både varmere og vådere, og systemprisen oplevede et markant fald på ca. 20 EUR i løbet af januar. I februar steg priserne en anelse på grund af lave temperaturer, men de fortsat pæne nedbørsmængder dæmpede stigningen. Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked. Jordskælvet samt den efterfølgende tsunami blev en øjen åbner for de ansvarlige politikere, hvor især Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, viste handlekraft og lukkede de syv ældste tyske atomkraftværker med kort varsel. Dette fik stor betydning for det europæiske kraftmarked, som reagerede med stigende priser til følge. NO1 SYS Spot - gennemsnit på ugeniveau for 2011 SE1 SE2 NO2 SE DK1 DK2 EUR/MWh SE3 FI EEX Uge

14 14 Katastrofen på Fukushima-værket og den efterfølgende udmelding om lukning af en række tyske atomkraftværker fik de tyske elpriser til at stige kraftigt. De danske områdepriser fulgte med Tyskland op, indtil den tyske spotpris oversteg systemprisen i maj måned. Historisk store nedbørsmængder og generelt lavtrykspræget vejr medførte høj vindproduktion i en stor del af Derfor var systemprisen og samtlige prisområder i Norden faldende i løbet af året. Især i september og oktober kollapsede priserne på grund af et ekstremt højt niveau af ikke-regulerbar vand produktion. Dette betød, at den gennemsnitlige ugepris på systemet i uge 40 lå på blot 9,99 EUR. DK1 og DK2-prisen blev henholdsvis 41,35 EUR og 41,47 EUR i samme uge. I foråret 2011 blev to danske kraftværksblokke lukket ned; Studstrupværkets ene blok (380 MW) på DK1 og Asnæsværkets største blok (640 MW) på DK2. Lukningen af værkerne har betydet, at der fremadrettet vil være en større afhængighed af udlandsforbindelser og dermed en større prismæssig sammenhæng med det højeste af de prisområder, Danmarks prisområder er forbundet med. Nye prisområder i Sverige Den 1. november 2011 blev Sverige inddelt i fire prisområder. Sverige er pålagt dette af EU, efter det blev slået fast, at den valgte svenske model med ét prisområde var protektionistisk og dermed en hindring for varernes frie bevægelighed. Svenska Kraftnät var inden den 1. november nødt til at reducere kapaciteten på udlandsforbindelserne for at opretholde ét prisområde. Den nye opdeling bør give mere gennemsigtige og korrekte spotpriser, idet prisfastsættelsen ikke i samme grad vil være på virket af den systemansvarlige, men vil blive bestemt af de kommercielle markedsaktører. Op til introduktionen af de fire prisområder var der stor usikkerhed omkring kraftbalancen og dermed prisfastsættelsen i de fire områder; især i de syd ligst liggende områder, SE3 og SE4. CfD erne på november og december blev handlet med betydelige risikopræmier i forwardmarkedet, hvilket især gjaldt for SE4. På grund af det fortsat milde og blæsende vejr og den relativt problemfrie opstart af atomkraftværker efter årlig vedligeholdelse blev de to områder leveret langt under den pris, som forwardmarkedet prisfastsatte SE4 til. Markedet har endnu til gode at observere prisfastsættelsen i de nye områder i en anstrengt balancesituation. Terminsmarkedet 2011 var karakteriseret ved, at de nordiske vandmagasiner blev markant forbedret i løbet af foråret, hvilket ikke er set i samme grad i de sidste 15 år. Ved indgangen til 2011 var der et underskud tæt på 40 TWh svarende til, at de norske reservoirer kun var på 45,3 %. Hos det norske vand- og energidirektorat, NVE, frygtede man, at endnu en kold vinter som den i 2010 ville medføre en så anstrengt situation, at en tvungen rationering af strøm i de mest tørlagte områder truede. Denne berettigede frygt for energimangel aftog stille og roligt i løbet af foråret i takt med den forbedrede vandressourcesituation sluttede med et overskud på hele 15 TWh, hvilket svarer til, at der blev leveret 55 TWh på årsbasis. Ved udgangen af uge 52 var fyldnings graden i de norske vandmagasiner helt oppe på 80,30 % mod et gennemsnit for årstiden på 71,60 %. Dette var også gældende for de svenske magasiner, hvor fyldningsgraden var på 79,20 % mod et gennemsnit på 66,20 % for årstiden. Størstedelen af nedbøren faldt i perio den maj til september hele 47 TWh hvilket var medvirkende til at gøre 2011 til det vådeste år siden 1996 med stærkt faldende priser til følge. Den japanske atomkatastrofe og den efter følgende lukning af tyske kraftværker med kort varsel overraskede markedet meget voldsomt, og priserne på el steg kraftigt, da spekulationer om en generel nedlukning af den europæiske atomkraft industri skabte paniske tilstande. Frygten, for at Tysklands korrekte politiske reaktion skulle skubbe til Frankrigs energipolitik, medførte en stigning på år 2012-kontrakt en i Tyskland på ca. 15 % i perioden fra den 11. marts til den 4. april 2011 en stigning fra 53,11 EUR/MWh til 60,68 EUR/MWh.

15 15 Spot - gennemsnit for de svenske prisområder på ugeniveau i 2011 EUR/MWh 100 SE3 SE4 SE SE1 SE Uge Malmø-CfD (december 2011) EUR/MWh 15 Kurs(forward) Spot(base) Levering(=spotpris-gns.) /09/ /10/ /11/ /12/2011 Fyldningsgrad på ugeniveau for de norske reservoirer Fyldningsgrad Gns. ( ) Uge

16 16 Marginalomkostningen for kul lå på 51 EUR/MWh i starten af 2011 og var forholdsvist stabil i årets første tre måneder, indtil lukningen af de tyske atomkraftværker pressede markedet markant op i niveauet lige under 55 EUR/MWh. Efterfølgende faldt marginalomkostningen for kul og lå ultimo 2011 på 42,00 EUR/MWh. CO 2 -priserne, og markedet fortsatte i stedet med at presse priserne ned til det rekordlave prisniveau på 7,00 EUR/ton. Så længe der ikke bliver indgået en bindende aftale, der omfatter alle de store CO 2 -udledere uden for EU som eksempelvis USA, Indien og Kina, er det svært at se, hvordan Kyoto-protokollen skal kunne overleve. Marginalomkostningen på kul i EUR-termer afhænger af kulprisen, EUR/USD-kursen, da kul bliver kvoteret i USD, samt CO 2 -priserne. I 2011 forholdt både kulpriserne og EUR/USD-kursen sig relativt stabilt, hvorimod CO 2 -priserne faldt voldsomt. CO 2 -priserne i frit fald I takt med forværringen af den europæiske gældskrise var der i det forgangne år et stort pres på prisfastsætningen på CO 2 -kvoter. Tilliden, til at der findes en oprigtig vilje til at løse problemerne med en fælles stram styring af udledning af CO 2 på verdensplan, er nærmest ikke-eksisterende. Forventningerne til COP17-konferencen i Durban i Sydafrika, der blev afholdt i slutningen af 2011, var ikke særligt store. EU-kommissionens udmeldte mål for yderligere reduktion af CO 2 -udslippet fra de nuværende 20 % til % blev i første omgang positivt modtaget med let stigende priser til følge. Denne hensigtserklæring kunne dog ikke umiddelbart sikre en stabil til stigende prisudvikling på Trods udfordringerne med at reducere CO 2 -udslippet på verdensplan fortsætter den bæredygtige bølge imidlertid i Europa, hvor især det tyske marked har udviklet sig til at være den grønne fanebærer. I 2011 blev der installeret over MW solarenergi, således at den samlede solareffekt ved årets udgang i alt var på ca MW. Den samlede vindmølleeffekt udgjorde på samme tidspunkt ca MW. Med den nu værende tendens til at udnytte solaren ergiens mere stabile produktion kan det ikke afvises, at solar energien ved udgangen af 2012 vil overhale vindenergien i Tyskland. Den miljøvenlige produktion udgør fortsat en klart stigende andel af den samlede produktion, og på nuværende tidspunkt er den samlede produktionskapacitet i Tyskland ikke faldet på trods af udfasningen af flere tyske atomkraftværker. Det bliver spændende at følge prisfastsættelsen i det tyske marked, hvor tendensen fortsat går mod udfasning af stabil og billig produktion og etablering af dyr og ustabil produktion.

17 17 Prisudvikling for YR12: System vs. Tyskland EUR/MWh 61 YR-12: Tyskland YR-12: System /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/2011 CO 2 -kontrakter EUR EUADEC-11 EUADEC-12 EUADEC-13 EUADEC /02/11 03/04/11 03/06/11 03/08/11 03/10/11 03/12/11 Miljøvenlig energi - installeret kapacitet i MW MW Vind Solar Bio dec/2006 dec/2007 dec/2008 dec/2009 dec/2010 dec/2011

18 18 Naturgasmarkedet 2011 I 2011 blev det europæiske naturgasmarked sat under stort pres. Naturkatastrofen i Japan samt den europæiske gældskrise satte dagsordenen for de politiske og økonomiske tiltag. Samtidig satte dette også et spørgsmålstegn ved, hvorvidt Europa har sikret sig forsyningssikkerheden for brug af naturgas som energibrændsel. På det danske engrosmarked er forsyningssikkerheden for de kommende år fortsat af høj prioritet. Med forventning om en faldende naturgas produk tion i slutningen af 2013 er det afgørende, at der kommer en øget import kapacitet i den danske naturgasinfrastruktur på den dansk-tyske grænse. En tættere sammenkobling med det tyske marked er af afgørende betydning for det danske naturgasmarked. I 2010 blev importkapaciteten på den dansk-tyske grænse forbedret via et samarbejde mellem henholdsvis den danske og den tyske transmissionsoperatør Energinet.dk og Gasunie Deutschland. Det muliggjorde fysisk import af naturgas fra Tyskland til Danmark. Udvidelsen på den dansk-tyske grænse forventes at være færdigbygget i Dog antager Energinet.dk, at der i 2015 kan komme yderligere tiltag, hvilket vil øge kapaciteten fra Nm 3 /h (2010) til Nm 3 /h. På den politiske dagsorden har vedvarende energi været nøgleordet for de kommende energi politiske forlig. I september 2011 blev det muligt at indføre biogas i det danske naturgassystem, og herved kan naturgasproducenterne bidrage til den vedvarende energi. En certifikatsordning bliver desuden iværksat for at gøre det muligt at handle med biogas. I Fredericia blev et af de første biogasanlæg desuden opsat. Anlægget kan indføre biogas i det danske transmissionssystem og derefter videre til en slutkunde. I oktober 2011 ændrede Energinet.dk reglerne for transportkunders balancehåndtering for levering af naturgas. En transportkunde har rettigheden til at transportere naturgassen rundt i det danske naturgassystem og ansvaret for at skabe balance mellem den leverede og det faktiske forbrug af naturgas. Dette skærpede kravet til transport kundernes prognoser over slutkundernes forbrug. Herudover valgte Energinet.dk at benytte den danske gasbørs Nord Pool Gas prisnotering som grundlag for balanceafregningen, hvor Energinet.dk tidligere har benyttet den hollandske referencepris Title Transfer Facility (TTF). Hermed blev der defineret en dansk naturgaspris, som er accepteret af markedet. Fremtiden for det europæiske gasmarked forudsætter en samlet koordinering for at sikre forsyningssikkerheden. Et tættere samarbejde mellem landene er nødvendigt for, at de rigtige investeringer kan foretages, og for at de kommercielle aktører har de rette betingelser for at overholde deres forpligtelser, så det sikres, at slutkunden i fremtiden også kan få leveret naturgas. Omsætning, Nord Pool Gas MWh Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

19 19 På det danske detailmarked er der kommet flere gas leverandører til i løbet af året, og i 2011 var der 18 registrerede kommercielle aktører på markedet. Dette er en markant stigning på kort tid og vil medføre en øget konkurrence på markedet. har i 2011 fortsat sit samarbejde med aktionærselskaberne om at levere naturgas til det private segment. Samarbejdet indebærer, at er transportkunde for aktionærerne. De fysiske leveringer blev påbegyndt den 1. januar 2011, og samarbejdet har været positivt og er kommet godt fra start. forventer, at dette samarbejde fortsat kan bidrage til en øget konkurrencekraft for aktionærerne og samtidig udvide deres produktportefølje. s salg og levering af naturgas til erhvervssegmentet har i 2011 været i fortsat positiv vækst. s prissætning på naturgas er baseret på de europæiske energibørser, hvor gennemsigtighed er i høj kurs. har fortsat fokus på kundens behov og har tilbudt variable priser til det tyske prisområde, NetConnectGermany (NCG), og det hollandske prisområde, TTF, ud over Nord Pool Gas. Den olieindekserede naturgaspris eksisterer fortsat på det danske marked og vil stadig eksistere grundet de lange aftaler, som indgås mellem de store euro pæiske naturgasselskaber. Dog har efter spørgslen på en olieindekseret gaspris været faldende, mens den spotrelaterede prissætning har været at foretrække. I fremtiden vil fortsat benytte de europæiske energi børser og give mulighed for, at slutkunderne kan nyde godt af at kunne handle direkte på det europæiske gasmarked. vil samtidig fortsat udnytte sin viden og kompetence fra de mange år i elbranchen og udvikle produkter, som bliver efterspurgt af markedet. Prisudviklingen på naturgasmarkedet Nord Pool Gas bidrager til en gennemsigtig pris og afspejler prisdannelsen baseret på udbud og efter spørgsel for det danske naturgasmarked. Største delen af handlen med naturgas foregår fortsat bilateralt mellem de kommercielle aktører på det virtuelle handelspunkt hos Energinet.dk kaldet Gas Transfer Facility, GTF. I 2011 udgjorde handlen på GTF gennemsnitligt 108 % af det danske forbrug, mens handlen på Nord Pool Gas udgjorde 10,50 % af det danske forbrug. Dette svarer til en marginal stigning på 0,50 % i forhold til I 2011 blev der på børsen handlet en samlet volumen på 4,02 TWh, hvilket svarer til et lille fald i omsætningen på 0,05 TWh sammenlignet med Handlen steg i 2. og 3. kvartal sammenlignet med 2010, hvilket er illustreret i grafen på modsatte side. Denne øgede handelsaktivitet i forhold til året før er et udtryk for, at handel på børsen ikke anvendes som alternativ handel i perioder med spidsbelastninger men som en daglig del af Spotprisudvikling, Nord Pool Gas, 2011 Pris Øre/Nm 3 NPG /02/ /04/ /06/ /08/ /10/201 01/12/2011 Leveringsdag

20 20 de kommercielle aktørers indkøbsstrategi. I de to sidste måneder af året faldt omsætningen i forhold til 2010 på grund af det varme vejr og de store mængder af lagret naturgas. På spotmarkedet startede året med tårnhøje priser grundet den store efterspørgsel oven på en ekstremt kold vinter samt en anstrengt udbudssituation. Frem til slutningen af 3. kvartal var der en periode med stigende pristendens, hvorefter spotprisen var svagt faldende. Grunden til denne pris bevægelse skyldes tsunamien i Japan og den europæiske gældskrise, hvor der især hen over sommeren var fokus på Grækenlands økonomi. I begyndelsen af 4. kvartal faldt prisen i nogle få dage grundet det varme vejr i oktober, som medførte et stort udbud. I 4. kvartal var spotpriserne mere volatile, dog var priserne på et niveau, der kunne sammenlignes med spotpriserne i sommeren. Årsagen hertil var det milde vejr i årets sidste kvartal. Den gennemsnitlige spotpris i 2011 blev noteret til 210,59 øre/nm 3. Årets laveste pris endte på 153,24 øre/nm 3, mens den højeste pris blev handlet til 315,18 øre/nm 3. Gennem hele 2011 har der været en stærk korrelation mellem den danske spotpris og spotpriserne i det kontinentale Europa (Tyskland og Holland), hvilket illustreres på modsatte side. De store udsving mellem prisområderne skyldes lokale forhold, som har påvirket udbuds- og efterspørgselssituationen og herved prisdannelsen. Prisudviklingen i forwardmarkedet har i 2011 været igennem et turbulent år, hvor både katastrofen på Fukushima-værket, uroen i Mellemøsten og den europæiske gældskrise satte rammerne for prisudviklingen. Tysklands beslutning om at lukke for flere atomkraftværker medførte et stort spørgsmål omkring udbuds- og efterspørgselssituationen. Dette resulterede i, at priserne på forwardmarkedet steg, idet der blev indkalkuleret en risikopræmie, hvis efterspørgslen efter europæisk naturgas var større end udbuddet. Uroen i Mellemøsten påvirkede produktionen af olie, hvilket havde en afsmittende effekt på energipriserne. I det sidste halvår af 2011 var den europæiske gældskrise en betydelig faktor for prisudviklingen. Positive politiske og økonomiske tiltag medførte stigende priser, mens negative tiltag var medvirkende til faldende priser. Den negative stemning blev yderligere forstærket af, at USA s kreditværdighed blev sænket. I den midterste graf på modsatte side ses prisudviklingen for kalenderåret på forwardkontrakterne, som er noteret på den tyske energibørs EEX (European Energy Exchange). Grafen viser, hvordan markedet reagerede på den japanske katastrofe samt de makroøkonomiske begivenheder i For YR-12 blev den gennemsnitlige pris noteret til 26,27 EUR/MWh, hvilket svarer til 237,89 øre/nm 3, mens den højeste og laveste pris er noteret til henholdsvis 28,26 EUR/MWh og 22,75 EUR/MWh svarende til henholdsvis 255,94 øre/nm 3 og 206,14 øre/nm 3. Udviklingen i gaslagrene De danske gaslagre har fortsat en stor betydning for forsyningssikkerheden i Danmark og fungerer som en stødpude i de situationer, hvor produktionen af naturgas i Nordsøen er faldende. I 2011 tilbød Energinet.dk for første gang både kortere lageraftaler og 10-årige lageraftaler på en auktion. Alle kommercielle aktør fik allokeret deres ønskede kapaciteter, idet efterspørgslen på de forskellige auktioner enten matchede eller var mindre end udbuddet. I lageråret 2011/12 blev der ikke injekteret så meget naturgas som i 2010/11. Dette skyldes, at gaslagrene generelt har været fyldte grundet finanskrisen. I starten af august var Energinet.dk s gaslager 90 % fyldt, hvilket reducerede de kommercielle aktørers mulighed for at fylde gaslageret op. Injektionsrestriktionen fortsatte frem til medio november, hvorefter aktørerne igen kunne udnytte kapaciteten til fulde. I slutningen af 2011 blev gaslageret ikke benyttet med samme intensitet som i slutningen af 2010, hvor den ekstremt kolde vinter ramte Norden. Set over året har de danske gaslagre været fyldte grundet det varme vejr, hvilket har medført et lavere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 26 25.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 23 09.06.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Futures - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 03-07-2015 03-09-2015 03-11-2015

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Januar 2013 DK1 DK2 Naturgas CO2 Vi kan se prisstigninger på den kortebane forårsaget af et skifte til koldere vejr. De øvrige prissættende faktorer er dog neutrale til nedadgående,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Nordjysk Elhandel A/S

Nordjysk Elhandel A/S Dagens program Kort præsentation af Nordjysk Elhandel A/S (herefter NE A/S) Baggrund for NE A/S samarbejde med Vindenergi Danmark Uheldige karakteristika for vind Udfordringer for NE A/S ved prissikringer

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 17.8.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Forwards - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 09-09-2015 09-11-2015 09-01-2016

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Efter længere tids nedafgående

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 13.08.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 14-08-2014 14-10-2014 14-12-2014 14-02-2015

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 25 18.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uge Side 1 af 10

Uge Side 1 af 10 Uge 27 07.7.2016 Side 1 af 10 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Futures - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 24-07-2015 24-09-2015 24-11-2015

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 2 14.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 05-02-2015 05-04-2015 05-06-2015 05-08-2015 05-10-2015

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015 SAMSØ HAVVIND A/S Museumsvej 1 8305 Samsø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2016 Jørgen Tranberg Dirigent

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Februar 2014 DK1 DK2 På trods af stigninger på CO2-markedet holder vejret priserne nede. Vi forventer fortsat faldende priser. På trods af stigninger på CO2-markedet holder

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 23 4.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

x Uge Side 1 af 9

x Uge Side 1 af 9 x Uge 3 21.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37.00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34.00 31.00 28.00 25.00 22.00 19.00 16.00 13-02-2015 13-04-2015 13-06-2015 13-08-2015 13-10-2015

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Marts 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Vejret holder priserne nede trods stigende CO2 priser. Såfremt vinteren ikke vender tilbage forventer vi fortsat faldende priser. Vejret holder

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere