På tværs af branchen. 14. april april april april Eksamensdagene er: 22. april maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008"

Transkript

1 Amaliegade 7 Glædelig Jul 1256 København K Tlf Fax Søren Gade direkte Christine Elisabeth Habel direkte Helle Søby Thygesen direkte Lars Ravn Knudsen direkte Merete Hjetting direkte Sidsel Nordengaard direkte Mick Thimm Sayed direkte Susanne Helene Hansen direkte Neel Frederikke Gronemann direkte På tværs af branchen...2 Certificering... 2 Konsekvenser af MiFID indtil nu... 2 Ny hjemmeside... 3 Kontrol af handler, der offentliggøres via OMX' OTC-delmarked... 3 Aktier...4 OMX konsultation om åbningstid og aftenhandel... 4 OMX' forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser... 4 Nordisk koordinering på aktieområdet... 5 Aktiemæglermøde... 5 Obligationer...6 Status på etablering af en løbende gennemsnitskurs for handler med realkreditobligationer... 6 Udviklingen i handelsomfanget og faldne handler...7 Stadigt rekordhøjt niveau for antal aktiehandler... 7 Fald i antallet af obligationshandler i november... 7 Ny statistik Handel med investeringsforeningsbeviser... 7 Niveauet for faldne aktie-, obligations- og investeringsforeningsbevishandler... 8 Oversigt over bekendtgørelser, direktiver, love etc...9 Vedtaget og afsluttet... 9 Meddelelser...15 Nyt fra sekretariatet

2 På tværs af branchen Certificering I slutningen af september og starten af oktober 2007 kørte anden runde af Børsmæglerforeningens certificering. I lighed med første runde har kurset fået gode evalueringer af såvel nye som erfarne medarbejdere. Sekretariatet vil i starten af januar 2008 følge op på, hvilke medlemmer, der mangler at tilmelde ansatte til kursus og til eksamen. Disse kan forvente en henvendelse fra sekretariatet. I foråret 2008 vil der blive udbudt kurser på følgende tidspunkter: 14. april april april april 2008 Eksamensdagene er: 22. april maj 2008 For yderligere information og tilmelding se: Tilmeldingsfrist er mandag den 18. februar 2008 (til Lea Thorbek, Kontakt Helle Søby Thygesen Konsekvenser af MiFID indtil nu Efter godt halvanden måned med MiFID kan de første konsekvenser af liberaliseringen konstateres: Den tilsigtede øgede konkurrence blandt etablerede børser og alternative handels- og/eller informationsplatforme (MHF'ere) er skudt effektivt i gang. Børsmæglerforeningen varmede op til de nye tider ved at afholde et miniseminar den 23. oktober, hvor såvel OMX som en kommende børskonkurrent Goldman Sachs var indbudt til at komme med deres bud på den nye virkelighed. Konklusionen på Goldman Sachs' indlæg var ganske klar: De traditionelle børser skal oppe sig, hvis de vil bevare fodfæstet i konkurrencestormen de skal lytte til markedets behov og tilbyde deres ydelser til konkurrencedygtige priser. Og OMX' frygt for fragmentering i likviditet og prisinformationen holder ikke det øger blot vigtigheden af sofistikeret teknologi hos såvel mæglere som investorer fx til smart routing og dataindsamling. 2

3 OMX har foreløbig reageret på MiFID udfordringen ved at reducere priserne på aktiehandel med 20 pct. i Danmark, Sverige og Finland. Samtidig tilbyder OMX en OTC offentliggørelsesservice, hvor medlemmer kan vælge at offentliggøre deres OTC handler frem for at benytte andre serviceudbydere eller egen hjemmeside. Det bliver spændende at følge den videre udvikling! Præsentationerne fra Børsmæglerforeningens seminar den 23. oktober kan findes her: mifid og en artikel om seminaret kan findes her: YT/KAPITAL+NYT+nr /Børser+-+dinosaurer+i+meteorregn/ Kontakt Helle Søby Thygesen Ny hjemmeside Børsmæglerforeningen har fået ny hjemmeside. Såvel design som opbygning er blevet opdateret væsentligt og det er tanken, at hjemmesiden skal inddrages mere aktivt i foreningens daglige arbejde til gavn for foreningens medlemmer og øvrige interessenter. I løbet af foråret 2008 vil der ligeledes blive udarbejdet en medlemsdel, hvor udvalg og arbejdsgrupper vil få adgang til udvalgs-/arbejdsgruppemateriale, og hvor online korrespondance muliggøres. Allerede nu er nyhedsbreve, telefonbog og nødtelefonbog blevet gjort tilgængelig på hjemmesiden med passwordadgang. Hjemmesiden er blevet opbygget som et "Content Management System", hvilket indebærer, at sekretariatet løbende selv kan tilpasse siden i takt med, at nye behov/ændringsønsker måtte opstå. Kontakt Helle Søby Thygesen Kontrol af handler, der offentliggøres via OMX' OTCdelmarked OMX har besluttet at ændre sine procedurer for at sikre tilliden til de oplysninger om handler der offentliggøres via OMX' OTC delmarked (offentliggørelsesservice). Det vil dog fortsat være den enkelte værdipapirhandlers ansvar at sikre, at de oplysninger, der skal offentliggøres, er rigtigt og at kontrollere offentliggørelsen og at rette eventuelle fejl. OMX vil dog kun screene transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på OMX og som offentliggøres via OMX OTC-delmarked (offentliggørelsesservice). Screeningen angår markante afvigelser i kurs og mængde. OMX foretager ikke decideret markedsovervågning af OTC-transaktioner i relation til markedsmisbrug og overtrædelse af best execution m.m. Kontakt Christine Habel og Helle Søby Thygesen 3

4 Aktier OMX konsultation om åbningstid og aftenhandel I nyhedsbrevet fra oktober 2007 blev der orienteret om OMX' konsultationspapirer vedrørende henholdsvis ændret åbningstid samt mulighed for aftenhandel. På baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger blev der udarbejdet et høringssvar, hvoraf fremgik, at foreningen dels ikke kunne støtte en udvidet åbningstid, dels kunne foreningen vanskeligt (i lyset af MiFID) have nogen indvendinger mod OMX' forslag om etablering af en MTF'er til at facilitere aftenhandel. Dog var det centralt, at denne facilitet i givet fald skulle hvile i sig selv og ikke finansieres af de "almindelige" medlemmer af OMX. Status: Resultatet af høringen er, at der ikke er opbakning til at ændre åbningstiden hverken i Danmark, Sverige eller Finland. Ligeledes er der ikke opbakning til, at OMX etablerer aftenhandel. OMX har taget resultaterne til efterretning, og der sker således ikke ændringer på nuværende tidspunkt. Kontakt Helle Søby Thygesen OMX' forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser OMX sendte den 25. oktober 2007 et forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser i høring. På baggrund af høring i medlemskredsen kunne sekretariatet udarbejde et udkast til høringssvar, som havde en positiv indgangsvinkel, men hvor der blev udtrykt særlig bekymring for: Manglende overensstemmelse mellem OMX-udkastet og EUdirektiverne som fx implementeret via værdipapirhandelsloven, hvilket kunne skærpe udstederes yderligere oplysningsforpligtelser i forhold til de allerede gældende oplysningsforpligtelser fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivning. OMX' oplysningskrav i forbindelse med "Market Rumours" og "Information Leaks", som vanskeligt kan fastlægges, før der er kommet afklaring på den aktuelle debat. Krav om offentliggørelse af handelsprisen i forbindelse med M/A transaktioner, hvor et sådant krav sandsynligvis vil indebære, at de pågældende virksomhedshandler enten ikke realiseres eller realiseres med andre modparter end det børsnoterede selskab. Sekretariatet sendte udkastet til Dansk Industri og Danmarks Rederiforening, som valgte at blive medunderskrivere. Høringssvaret kan findes på g_til_harmoniserede_oplysningsforpligtelser Status: Sekretariatet er blevet informeret om, at OMX i lyset af de indkomne bemærkninger og udfordringer med det svenske Finanstilsyn først 4

5 vil sende et revideret udkast ud i januar 2008, og at der forinden muligvis vil være behov for yderligere konsultation blandt OMX' stakeholders. Kontakt Helle Søby Thygesen Nordisk koordinering på aktieområdet Sekretariatet har afholdt et nordisk aktiemøde den 23. oktober i København med deltagelse af Børsmæglerforeningen i henholdsvis Sverige, Danmark og Finland samt medlemsrepræsentanter. På mødet var der enighed om, at der er behov for øget nordisk koordinering med deltagelse af såvel foreninger som medlemmer. På mødet blev der opnået enighed om principperne for den øgede koordinering, og Børsmæglerforeningen i Danmark udarbejder en praktisk plan for det videre arbejde. Status: Næste møde er i Stockholm i april Kontakt Helle Søby Thygesen Aktiemæglermøde Nordea er vært for næste aktiemæglermøde, som finder sted den 23. maj Indbydelser vil udsendt i det nye år. Kontakt Helle Søby Thygesen 5

6 Obligationer Status på etablering af en løbende gennemsnitskurs for handler med realkreditobligationer Som det fremgik af Børsmæglerforeningens sidste Nyhedsbrev, har det ikke været muligt for OMX at etablere en løbende gennemsnitskurs for realkreditobligationer samtidig med, at de nye regler om offentliggørelse af handler med obligationer trådte i kraft pr. 1. november OMX her derfor etableret en midlertidig løsning indtil systemændringerne er på plads medio januar Store handler med realkreditobligationer forsinkes pt. kun med 60 min i stedet for indtil handelsdagens slutning, og disse handler vil først indgå i gennemsnitskursen, når de er offentliggjort. Når systemændringerne hos OMX er på plads bliver handler på over 100 mio. kr. med realkreditobligationer og handler på over 20 mio. kr. med erhvervsobligationer først offentliggøres ved handelsdagens afslutning. Den løbende gennemsnitskurs kommer dog også til at indeholde de handler som endnu ikke er offentliggjort, men uden at den bagvedliggende volumen fremgår. 6

7 Udviklingen i handelsomfanget og faldne handler Stadigt rekordhøjt niveau for antal aktiehandler Siden november 2006 har handelsomfanget for aktier generelt været højt. Gennem det sidste halve år har billedet dog været forskelligartet. I sommerferiemåneden juli lå antallet af handler langt under gennemsnittet med stk. Men i de sidste par måneder har der været stor handelsaktivitet, med rekordniveau i først august og nu i november måned hvor antallet af gennemførte aktiehandler kom op på stk. Den omfattende aktivitet skal ses i lyset af en turbulent periode på aktiemarkedet Antal gennemførte handler Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Aktier Obligationer Investeringsforeninger Kilde: Værdipapircentralen A/S Anm.: Før januar 2007 var handel med investeringsforeningsbeviser indeholdt i handel med aktier Fald i antallet af obligationshandler i november I oktober var antallet af gennemførte obligationshandler relativt højt i forhold til gennemsnittet for de seneste tolv måneder. Antallet af gennemførte obligationshandler var her , mens det faldt en smule i november og endte på stk. Ny statistik Handel med investeringsforeningsbeviser Handlen med investeringsforeningsbeviser var især høj i månederne september og oktober. Her var antallet af gennemførte handler omkring stk., mens det faldt i november måned og endte således på stk. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige handelsomfang for investeringsforeningsbeviser på knap stk. 7

8 Handel med investeringsforeningsbeviser blev introduceret i statistikken i januar Niveauet for faldne aktie-, obligations- og investeringsforeningsbevishandler Antallet af faldne aktiehandler er steget en del i løbet af de sidste tre måneder i takt med den omfattende handelsaktivitet.. I september lå niveauet på 3,8 pct., mens niveauet for oktober og november lå på henholdsvis 5,7 og 6,6 pct. Dette er godt 3 pct.point højere end det foreløbige gennemsnit for En kraftig stigning for antallet af faldne handler er også at finde i handlen med obligationer. Her har niveauet ligget omkring 0,6 pct., men i november måned var der 2,7 pct. faldne handler. Antallet af faldne handler i forbindelse med investeringsforeningsbeviser er nogenlunde konstant omkring 1 pct. I November måned lå niveauet på 1,5 pct. Antal faldne obligations- og aktie- og investeringsforeningsbevishandler i procent af antal planlagte handler 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Aktier Obligationer Investeringsforeninger Kilde: Værdipapircentralen A/S Kontakt: Lars Ravn Knudsen 8

9 Oversigt over bekendtgørelser, direktiver, love etc. Vedtaget og afsluttet Hovedemne EU-direktiver Beskrivelse Høringssvar Holdning Status Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) (2004/39/EF) Direktivforslag fremsat 19. november 2002 og offentliggjort den 30. april 2004 med implementeringsfrist til 1. november Harmonisering af reglerne i EU for bl.a. værdipapirhandel med henblik på at fremme et indre værdipapirmarked og øge konkurrencen på markedet under hensyn til behovet for investorbeskyttelse. Afgivet høringssvar til direktivforslaget 11. marts Ligeledes har Børsmæglerforeningen i samarbejde med en række øvrige brancheorganisationer afgivet høringssvar til Kommissionens forslag til niveau 2-regler. Børsmæglerforeningen har i forbindelse med CESR s anbefalinger til niveau 2-regler arbejdet for at undgå den store detaljeringsgrad, som CESR lagde op til. Foreningen har argumenteret for behovet for fleksible niveau 2-regler, som ikke fastsætter for restriktive begrænsninger i værdipapirhandlernes mulighed for at indrette deres virksomhed. Direktivet blev udstedt i september Loven vedrørende niveau 1-direktivet blev vedtaget 30. januar Niveau 2- reglerne er primært gennemført ved bekendtgørelser, som blev udstedt i foråret Der vil blive udstedt vejledninger til flere af bekendtgørelserne. Forordning 1287/2006 Forordningen indeholder MiFID niveau 2-regler om systematisk internalisering, transaktionsrapportering, gennemsigtighed for aktier og rapporteringsforpligtelser Indeholder harmoniserede regler om løbende og periodiske oplysninger, som selskaber der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked skal offentliggøre. Den endelige forordning ser i det væsentligste fornuftig ud. Forordningen træder i kraft sammen med MiFID's øvrige regler 1. november Transparensdirektivet (2004/109/EF) Vedtaget 11. maj Afgav høringssvar til Finanstilsynet 12. maj Direktivet vil tilsyneladende ikke medføre væsentlige problemer for foreningens medlemmer. Kommissionens udfyldende regler vil dog medføre ændring i de danske flagningsregler ved overdragelse af stemmerettigheder. Direktivet trådte i kraft 20. januar Kommissionen har vedtaget to sæt niveau 2-regler til direktivet. Ét om udbredelse af reguleret information og en central lagringsmekanisme. Ét om indholdet af halvårsrapporter, større stemmerettigheder samt procedure ved valg af hjemland. Direktivet gennemføres ved ændringen af 9

10 Hovedemne Dansk lovgivning mv. Lov om ændring af værdipapirhandelsloven, lov om finansiel virksomhed, aktieselskabsloven, årsregnskabsloven m.fl. (Lovforslag L /2007) Bekendtgørelserne om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer Bekendtgørelsesudkast om indberetning Bekendtgørelserne skal gennemføre MiFID investorbeskyttelsesregler, som indebærer mere kundeinformation, nye kend-dinkunde/vurderingsr egler, og nye best executionregler. Bekendtgørelsesudkastet skal gennemføre MiFID regler om indberetning til Lovforslaget skal gennemføre navnlig MiFID og transparensdirektivet. Børsmæglerforeningen har i sit høringssvar peget på en række uklarheder i lovudkastet og på behovet for operationelle regler. Herudover har foreningen peget på tidspresset i forhold til implementeringsfristerne og at arbejdet med bekendtgørelserne derfor burde fremskyndes. Holdning Lovforslaget indeholder i det væsentligste en ordlydsimplementering af direktivernes overordnede bestemmelser. Det har været centralt for foreningen at undgå 'goldplating' ('add on' nationale regler), og at reglerne bliver så klare og operationelle som muligt. Der har været en konstruktiv dialog vedrørende bekendtgørelserne, og resultatet ser fornuftigt ud. Foreningen har peget på en fælles nordisk ITløsning. Status Beskrivelse Høringssvar værdipapirhandelsloven pr. 30. januar Niveau 2- reglerne gennemføres ved 2 bekendtgørelser. Loven blev vedtaget 30. januar 2007 Bestemmelserne vedr. MiFID træder i kraft 1. november Bestemmelserne vedr. transparensdirektivet træder i kraft 1. juni Bekendtgørelserne har været i officiel høring i november 2006 og blev udstedt i foråret 2007 med ikrafttrædelse 1. november Foreningen har deltaget i en arbejdsgruppe i Finanstilsynet om udarbejdelsen af bekendtgørelserne. Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse er offentliggjort ultimo juli 2007 og vejledningen til bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer forventes udstedt primo oktober Bekendtgørelsen har været i officiel høring i november 2006 og blev udstedt 26. marts 2007 med ikrafttrædelse 1. november

11 Hovedemne Bekendtgørelse om førog efterhandelsgennemsigtighed Bekendtgørelsen skal gennemføre Mi- FID regler om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier. Beskrivelse myndighederne af handler mhp. markedsovervågning. Høringssvar Holdning Foreningen har senest sendt et høringssvar, hvoraf det fremgår at foreningen ikke ser noget behov for at indfører efterhandelsgennemsigtighed for SDO'er. Offentliggørelsesregimet for obligationer kommer til at minde om det, som kommer til at gælde for aktier. Status Finanstilsynet har nedsat en arbejdsgruppe til at se på et teknisk set-up for transaktionsrapporteringen. Børsmæglerforeningen deltager i dette arbejde. Finanstilsynet har valgt at arbejde med en fælles nordisk ITløsning. Bekendtgørelsen har været i officiel høring i november 2006 og udstedt 26. april 2007 med ikrafttrædelse 1. november Udkastet til bekendtgørelse blev udarbejdet i en arbejdsgruppe i Finanstilsynet. Bekendtgørelse om organisatoriske krav og interessekonflikter Bekendtgørelsen skal gennemføre Mi- FID regler om organisatoriske krav, compliance og interessekonflikter. Bekendtgørelsen er udtryk for en gennemarbejdning i forhold til de første udkast. Finanstilsynet vil inden den 1. november udstede en ændret bekendtgørelse hvor også SDO'er og SDRO'er medtages. Bekendtgørelsen har været i officiel høring i marts 2007 og udstedt 9. maj 2007 med ikrafttrædelse 1. november Vejledning hertil forventes i efteråret Bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om flagning af større aktiebesiddelser Bekendtgørelsen gennemfører transparensdirektivets flagningsregler.. Indeholder detaljerede regler om udsteders oplysningsforpligtelser, Afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. december Afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. december Foreningen har peget på behovet for, at der blev udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, og vil sende fortolkningsspørgsmål til Finanstilsynet. Foreningen har peget på behovet for, at der blev udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen blev udstedt den 21. marts 2007, og trådte i kraft den 1. juni Bekendtgørelsen blev udstedt den 21. marts 2007, og trådte i kraft den 1. juni Finanstilsynet offentliggjorde den 30. maj 11

12 Hovedemne Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer officiel notering Beskrivelse herunder om offentliggørelse af regulerede informationer. Myndighederne i Danmark har besluttet at bibeholde begrebet optaget til notering som overbygning på MiFID hvorefter værdipapirer optages til handel. Bekendtgørelsen opstiller de betingelser som skal være opfyldt for at aktier, obligationer og aktiecertifikater kan optages til notering. Høringssvar Børsmæglerforeningen og Finansrådet afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. august 2007 Holdning Status 2007 en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen blev udstedt den 4. september 2007, og træder i kraft 1. november

13 Hovedemne Beskrivelse Status EU-direktiver Takeover bids Direktivforslag fremsat 2. oktober Forslaget blev fremsat dels på baggrund af tidl. forslag, dels på baggrund af rapport fra ekspertgruppe den 10. januar Implementeringslovforslag vedrørende niveau 1- direktivet blev fremsat 4. oktober Niveau 2-reglerne vil blive gennemført ved bekendtgørelser. Direktivet blev vedtaget den 21. april Markedsmisbrugsdirektivet (2003/6/EF) Direktiv om insiderhandel og kursmanipulation. Direktivet blev vedtaget 3. december Prospektdirektivet. (2003/71/EF) Direktivet blev vedtaget den 15. juli Indeholder harmoniserede regler om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Harmonisering til fremme af virksomhedsomstruktureringer, styrkelse af retssikkerheden for parterne i forbindelse med grænseoverskridende overtagelsestilbud og beskyttelse af minoritetsaktionærer. Direktivet indebærer fælles regler for bekæmpelse af misbrug af intern viden og kursmanipulation på værdipapirmarkederne i EU. Kommissionen har vedtaget tre direktiver og forordning med detaljerede regler, som udfylder de overordnede rammer i markedsmisbrugsdirektivet: Direktiv om definition af intern viden og kursmanipulation (2003/124/EF) Direktiv om redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og interessekonflikter (2003/125/EF) Direktiv vedr. reglerne om accepteret markedspraksis og insiderregisteret, insiderlisterne samt anmeldelse af mistænkelige transaktioner (2004/72/EF) Forordning om tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (2273/2003) Formålet med direktivet er at formindske de administrative byrder for udstedere og skabe reel, gensidig anerkendelse af prospekter. Kommissionen vedtog i foråret en forordning til direktivet med de detaljerede regler om det nærmere indhold af prospekter. Kommissionen præsenterede det endelige forslag til direktiv og forordninger den 6. februar 2006, hvorefter reglerne efter afstemning i ESC og høring af Parlamentet blev udstedt i september Direktivet blev implementeret i værdipapirhandelsloven per 1. april Bekendtgørelser til loven blev udstedt den 9. marts 2005 og trådte i kraft sammen med loven den 1. april Direktivet blev implementeret i værdipapirhandelsloven 1. juli Bekendtgørelser til loven blev udstedt 28. april

14 Dansk lovgivning mv. L 13 om ændring af værdipapirhandelsloven Loven implementerer Rådets og Loven blev vedtaget den 16. december Parlamentets direktiv om henholdsvis markedsmisbrug og prospekter Reglerne om markedsmisbrug i loven trådte i kraft 1. april Prospektreglerne trådte i kraft 1. juli Finanstilsynet udstedte bekendtgørelserne til markedsmisbrugsreglerne den 9. marts 2005 og til prospektreglerne den 28. april Kontakt: Mick Thimm Sayed 14

15 Meddelelser Nyt fra sekretariatet I brev af 5. september 2007 har Financial Services Authority i England underrettet Finanstilsynet om, at Cantor Fitzgerald Europe ønsker at udøve virksomhed her i landet gennem en filial. Finanstilsynet har modtaget alle relevante oplysninger om etableringen og skal på baggrund heraf meddele, at Cantor Fitzgerald Europe kan udøve virksomhed i Danmark gennem en filial. Cantor Fitzgerald Europe's filial i Danmark har følgende adresse: Bremerholm 1, 2. sal, 1069 København K. Finanstilsynet har den 25. oktober 2007 meddelt CS & P Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Finanstilsynet har tildelt selskabet registreringsnummer Neel Frederikke Gronemann har tiltrådt stillingen som kontorchef i kapitalmarkeds- og skatteområdet. Neel erstatter Jakob Dedenroth Bernhoft. 15

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. marts 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Elise Margrethe Bangert Sagsnr.: 2016-6130-0126 Dok.: 1906589 Notat til Folketingets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1) L 13 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirektivet). Fremsat den 6. oktober 2004 af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Beretning fra Fondsrådet

Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2004 finanstilsynet årsrapport 2004.indd 1 08-06-2005 09:41:34 FONDSRÅDET Fondsrådet København, juni 2005 ISBN: 87-7985-027-8 ISSN: 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2015 (J.nr. 2013-0035589) Påbud om at slette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Jesper Lau Hansen Professor i kapitalmarkedsret dr. jur., LL.M. Leder af FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er s BØRSRETTEN II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen Søren Gade God skik Baggrund for reglerne God skik for værdipapirhandlere 20 og 21 Øvrige bestemmelser Opfølgning og revision af bekendtgørelsen

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere