På tværs af branchen. 14. april april april april Eksamensdagene er: 22. april maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008"

Transkript

1 Amaliegade 7 Glædelig Jul 1256 København K Tlf Fax Søren Gade direkte Christine Elisabeth Habel direkte Helle Søby Thygesen direkte Lars Ravn Knudsen direkte Merete Hjetting direkte Sidsel Nordengaard direkte Mick Thimm Sayed direkte Susanne Helene Hansen direkte Neel Frederikke Gronemann direkte På tværs af branchen...2 Certificering... 2 Konsekvenser af MiFID indtil nu... 2 Ny hjemmeside... 3 Kontrol af handler, der offentliggøres via OMX' OTC-delmarked... 3 Aktier...4 OMX konsultation om åbningstid og aftenhandel... 4 OMX' forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser... 4 Nordisk koordinering på aktieområdet... 5 Aktiemæglermøde... 5 Obligationer...6 Status på etablering af en løbende gennemsnitskurs for handler med realkreditobligationer... 6 Udviklingen i handelsomfanget og faldne handler...7 Stadigt rekordhøjt niveau for antal aktiehandler... 7 Fald i antallet af obligationshandler i november... 7 Ny statistik Handel med investeringsforeningsbeviser... 7 Niveauet for faldne aktie-, obligations- og investeringsforeningsbevishandler... 8 Oversigt over bekendtgørelser, direktiver, love etc...9 Vedtaget og afsluttet... 9 Meddelelser...15 Nyt fra sekretariatet

2 På tværs af branchen Certificering I slutningen af september og starten af oktober 2007 kørte anden runde af Børsmæglerforeningens certificering. I lighed med første runde har kurset fået gode evalueringer af såvel nye som erfarne medarbejdere. Sekretariatet vil i starten af januar 2008 følge op på, hvilke medlemmer, der mangler at tilmelde ansatte til kursus og til eksamen. Disse kan forvente en henvendelse fra sekretariatet. I foråret 2008 vil der blive udbudt kurser på følgende tidspunkter: 14. april april april april 2008 Eksamensdagene er: 22. april maj 2008 For yderligere information og tilmelding se: Tilmeldingsfrist er mandag den 18. februar 2008 (til Lea Thorbek, Kontakt Helle Søby Thygesen Konsekvenser af MiFID indtil nu Efter godt halvanden måned med MiFID kan de første konsekvenser af liberaliseringen konstateres: Den tilsigtede øgede konkurrence blandt etablerede børser og alternative handels- og/eller informationsplatforme (MHF'ere) er skudt effektivt i gang. Børsmæglerforeningen varmede op til de nye tider ved at afholde et miniseminar den 23. oktober, hvor såvel OMX som en kommende børskonkurrent Goldman Sachs var indbudt til at komme med deres bud på den nye virkelighed. Konklusionen på Goldman Sachs' indlæg var ganske klar: De traditionelle børser skal oppe sig, hvis de vil bevare fodfæstet i konkurrencestormen de skal lytte til markedets behov og tilbyde deres ydelser til konkurrencedygtige priser. Og OMX' frygt for fragmentering i likviditet og prisinformationen holder ikke det øger blot vigtigheden af sofistikeret teknologi hos såvel mæglere som investorer fx til smart routing og dataindsamling. 2

3 OMX har foreløbig reageret på MiFID udfordringen ved at reducere priserne på aktiehandel med 20 pct. i Danmark, Sverige og Finland. Samtidig tilbyder OMX en OTC offentliggørelsesservice, hvor medlemmer kan vælge at offentliggøre deres OTC handler frem for at benytte andre serviceudbydere eller egen hjemmeside. Det bliver spændende at følge den videre udvikling! Præsentationerne fra Børsmæglerforeningens seminar den 23. oktober kan findes her: mifid og en artikel om seminaret kan findes her: YT/KAPITAL+NYT+nr /Børser+-+dinosaurer+i+meteorregn/ Kontakt Helle Søby Thygesen Ny hjemmeside Børsmæglerforeningen har fået ny hjemmeside. Såvel design som opbygning er blevet opdateret væsentligt og det er tanken, at hjemmesiden skal inddrages mere aktivt i foreningens daglige arbejde til gavn for foreningens medlemmer og øvrige interessenter. I løbet af foråret 2008 vil der ligeledes blive udarbejdet en medlemsdel, hvor udvalg og arbejdsgrupper vil få adgang til udvalgs-/arbejdsgruppemateriale, og hvor online korrespondance muliggøres. Allerede nu er nyhedsbreve, telefonbog og nødtelefonbog blevet gjort tilgængelig på hjemmesiden med passwordadgang. Hjemmesiden er blevet opbygget som et "Content Management System", hvilket indebærer, at sekretariatet løbende selv kan tilpasse siden i takt med, at nye behov/ændringsønsker måtte opstå. Kontakt Helle Søby Thygesen Kontrol af handler, der offentliggøres via OMX' OTCdelmarked OMX har besluttet at ændre sine procedurer for at sikre tilliden til de oplysninger om handler der offentliggøres via OMX' OTC delmarked (offentliggørelsesservice). Det vil dog fortsat være den enkelte værdipapirhandlers ansvar at sikre, at de oplysninger, der skal offentliggøres, er rigtigt og at kontrollere offentliggørelsen og at rette eventuelle fejl. OMX vil dog kun screene transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på OMX og som offentliggøres via OMX OTC-delmarked (offentliggørelsesservice). Screeningen angår markante afvigelser i kurs og mængde. OMX foretager ikke decideret markedsovervågning af OTC-transaktioner i relation til markedsmisbrug og overtrædelse af best execution m.m. Kontakt Christine Habel og Helle Søby Thygesen 3

4 Aktier OMX konsultation om åbningstid og aftenhandel I nyhedsbrevet fra oktober 2007 blev der orienteret om OMX' konsultationspapirer vedrørende henholdsvis ændret åbningstid samt mulighed for aftenhandel. På baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger blev der udarbejdet et høringssvar, hvoraf fremgik, at foreningen dels ikke kunne støtte en udvidet åbningstid, dels kunne foreningen vanskeligt (i lyset af MiFID) have nogen indvendinger mod OMX' forslag om etablering af en MTF'er til at facilitere aftenhandel. Dog var det centralt, at denne facilitet i givet fald skulle hvile i sig selv og ikke finansieres af de "almindelige" medlemmer af OMX. Status: Resultatet af høringen er, at der ikke er opbakning til at ændre åbningstiden hverken i Danmark, Sverige eller Finland. Ligeledes er der ikke opbakning til, at OMX etablerer aftenhandel. OMX har taget resultaterne til efterretning, og der sker således ikke ændringer på nuværende tidspunkt. Kontakt Helle Søby Thygesen OMX' forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser OMX sendte den 25. oktober 2007 et forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser i høring. På baggrund af høring i medlemskredsen kunne sekretariatet udarbejde et udkast til høringssvar, som havde en positiv indgangsvinkel, men hvor der blev udtrykt særlig bekymring for: Manglende overensstemmelse mellem OMX-udkastet og EUdirektiverne som fx implementeret via værdipapirhandelsloven, hvilket kunne skærpe udstederes yderligere oplysningsforpligtelser i forhold til de allerede gældende oplysningsforpligtelser fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivning. OMX' oplysningskrav i forbindelse med "Market Rumours" og "Information Leaks", som vanskeligt kan fastlægges, før der er kommet afklaring på den aktuelle debat. Krav om offentliggørelse af handelsprisen i forbindelse med M/A transaktioner, hvor et sådant krav sandsynligvis vil indebære, at de pågældende virksomhedshandler enten ikke realiseres eller realiseres med andre modparter end det børsnoterede selskab. Sekretariatet sendte udkastet til Dansk Industri og Danmarks Rederiforening, som valgte at blive medunderskrivere. Høringssvaret kan findes på g_til_harmoniserede_oplysningsforpligtelser Status: Sekretariatet er blevet informeret om, at OMX i lyset af de indkomne bemærkninger og udfordringer med det svenske Finanstilsyn først 4

5 vil sende et revideret udkast ud i januar 2008, og at der forinden muligvis vil være behov for yderligere konsultation blandt OMX' stakeholders. Kontakt Helle Søby Thygesen Nordisk koordinering på aktieområdet Sekretariatet har afholdt et nordisk aktiemøde den 23. oktober i København med deltagelse af Børsmæglerforeningen i henholdsvis Sverige, Danmark og Finland samt medlemsrepræsentanter. På mødet var der enighed om, at der er behov for øget nordisk koordinering med deltagelse af såvel foreninger som medlemmer. På mødet blev der opnået enighed om principperne for den øgede koordinering, og Børsmæglerforeningen i Danmark udarbejder en praktisk plan for det videre arbejde. Status: Næste møde er i Stockholm i april Kontakt Helle Søby Thygesen Aktiemæglermøde Nordea er vært for næste aktiemæglermøde, som finder sted den 23. maj Indbydelser vil udsendt i det nye år. Kontakt Helle Søby Thygesen 5

6 Obligationer Status på etablering af en løbende gennemsnitskurs for handler med realkreditobligationer Som det fremgik af Børsmæglerforeningens sidste Nyhedsbrev, har det ikke været muligt for OMX at etablere en løbende gennemsnitskurs for realkreditobligationer samtidig med, at de nye regler om offentliggørelse af handler med obligationer trådte i kraft pr. 1. november OMX her derfor etableret en midlertidig løsning indtil systemændringerne er på plads medio januar Store handler med realkreditobligationer forsinkes pt. kun med 60 min i stedet for indtil handelsdagens slutning, og disse handler vil først indgå i gennemsnitskursen, når de er offentliggjort. Når systemændringerne hos OMX er på plads bliver handler på over 100 mio. kr. med realkreditobligationer og handler på over 20 mio. kr. med erhvervsobligationer først offentliggøres ved handelsdagens afslutning. Den løbende gennemsnitskurs kommer dog også til at indeholde de handler som endnu ikke er offentliggjort, men uden at den bagvedliggende volumen fremgår. 6

7 Udviklingen i handelsomfanget og faldne handler Stadigt rekordhøjt niveau for antal aktiehandler Siden november 2006 har handelsomfanget for aktier generelt været højt. Gennem det sidste halve år har billedet dog været forskelligartet. I sommerferiemåneden juli lå antallet af handler langt under gennemsnittet med stk. Men i de sidste par måneder har der været stor handelsaktivitet, med rekordniveau i først august og nu i november måned hvor antallet af gennemførte aktiehandler kom op på stk. Den omfattende aktivitet skal ses i lyset af en turbulent periode på aktiemarkedet Antal gennemførte handler Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Aktier Obligationer Investeringsforeninger Kilde: Værdipapircentralen A/S Anm.: Før januar 2007 var handel med investeringsforeningsbeviser indeholdt i handel med aktier Fald i antallet af obligationshandler i november I oktober var antallet af gennemførte obligationshandler relativt højt i forhold til gennemsnittet for de seneste tolv måneder. Antallet af gennemførte obligationshandler var her , mens det faldt en smule i november og endte på stk. Ny statistik Handel med investeringsforeningsbeviser Handlen med investeringsforeningsbeviser var især høj i månederne september og oktober. Her var antallet af gennemførte handler omkring stk., mens det faldt i november måned og endte således på stk. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige handelsomfang for investeringsforeningsbeviser på knap stk. 7

8 Handel med investeringsforeningsbeviser blev introduceret i statistikken i januar Niveauet for faldne aktie-, obligations- og investeringsforeningsbevishandler Antallet af faldne aktiehandler er steget en del i løbet af de sidste tre måneder i takt med den omfattende handelsaktivitet.. I september lå niveauet på 3,8 pct., mens niveauet for oktober og november lå på henholdsvis 5,7 og 6,6 pct. Dette er godt 3 pct.point højere end det foreløbige gennemsnit for En kraftig stigning for antallet af faldne handler er også at finde i handlen med obligationer. Her har niveauet ligget omkring 0,6 pct., men i november måned var der 2,7 pct. faldne handler. Antallet af faldne handler i forbindelse med investeringsforeningsbeviser er nogenlunde konstant omkring 1 pct. I November måned lå niveauet på 1,5 pct. Antal faldne obligations- og aktie- og investeringsforeningsbevishandler i procent af antal planlagte handler 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Aktier Obligationer Investeringsforeninger Kilde: Værdipapircentralen A/S Kontakt: Lars Ravn Knudsen 8

9 Oversigt over bekendtgørelser, direktiver, love etc. Vedtaget og afsluttet Hovedemne EU-direktiver Beskrivelse Høringssvar Holdning Status Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) (2004/39/EF) Direktivforslag fremsat 19. november 2002 og offentliggjort den 30. april 2004 med implementeringsfrist til 1. november Harmonisering af reglerne i EU for bl.a. værdipapirhandel med henblik på at fremme et indre værdipapirmarked og øge konkurrencen på markedet under hensyn til behovet for investorbeskyttelse. Afgivet høringssvar til direktivforslaget 11. marts Ligeledes har Børsmæglerforeningen i samarbejde med en række øvrige brancheorganisationer afgivet høringssvar til Kommissionens forslag til niveau 2-regler. Børsmæglerforeningen har i forbindelse med CESR s anbefalinger til niveau 2-regler arbejdet for at undgå den store detaljeringsgrad, som CESR lagde op til. Foreningen har argumenteret for behovet for fleksible niveau 2-regler, som ikke fastsætter for restriktive begrænsninger i værdipapirhandlernes mulighed for at indrette deres virksomhed. Direktivet blev udstedt i september Loven vedrørende niveau 1-direktivet blev vedtaget 30. januar Niveau 2- reglerne er primært gennemført ved bekendtgørelser, som blev udstedt i foråret Der vil blive udstedt vejledninger til flere af bekendtgørelserne. Forordning 1287/2006 Forordningen indeholder MiFID niveau 2-regler om systematisk internalisering, transaktionsrapportering, gennemsigtighed for aktier og rapporteringsforpligtelser Indeholder harmoniserede regler om løbende og periodiske oplysninger, som selskaber der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked skal offentliggøre. Den endelige forordning ser i det væsentligste fornuftig ud. Forordningen træder i kraft sammen med MiFID's øvrige regler 1. november Transparensdirektivet (2004/109/EF) Vedtaget 11. maj Afgav høringssvar til Finanstilsynet 12. maj Direktivet vil tilsyneladende ikke medføre væsentlige problemer for foreningens medlemmer. Kommissionens udfyldende regler vil dog medføre ændring i de danske flagningsregler ved overdragelse af stemmerettigheder. Direktivet trådte i kraft 20. januar Kommissionen har vedtaget to sæt niveau 2-regler til direktivet. Ét om udbredelse af reguleret information og en central lagringsmekanisme. Ét om indholdet af halvårsrapporter, større stemmerettigheder samt procedure ved valg af hjemland. Direktivet gennemføres ved ændringen af 9

10 Hovedemne Dansk lovgivning mv. Lov om ændring af værdipapirhandelsloven, lov om finansiel virksomhed, aktieselskabsloven, årsregnskabsloven m.fl. (Lovforslag L /2007) Bekendtgørelserne om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer Bekendtgørelsesudkast om indberetning Bekendtgørelserne skal gennemføre MiFID investorbeskyttelsesregler, som indebærer mere kundeinformation, nye kend-dinkunde/vurderingsr egler, og nye best executionregler. Bekendtgørelsesudkastet skal gennemføre MiFID regler om indberetning til Lovforslaget skal gennemføre navnlig MiFID og transparensdirektivet. Børsmæglerforeningen har i sit høringssvar peget på en række uklarheder i lovudkastet og på behovet for operationelle regler. Herudover har foreningen peget på tidspresset i forhold til implementeringsfristerne og at arbejdet med bekendtgørelserne derfor burde fremskyndes. Holdning Lovforslaget indeholder i det væsentligste en ordlydsimplementering af direktivernes overordnede bestemmelser. Det har været centralt for foreningen at undgå 'goldplating' ('add on' nationale regler), og at reglerne bliver så klare og operationelle som muligt. Der har været en konstruktiv dialog vedrørende bekendtgørelserne, og resultatet ser fornuftigt ud. Foreningen har peget på en fælles nordisk ITløsning. Status Beskrivelse Høringssvar værdipapirhandelsloven pr. 30. januar Niveau 2- reglerne gennemføres ved 2 bekendtgørelser. Loven blev vedtaget 30. januar 2007 Bestemmelserne vedr. MiFID træder i kraft 1. november Bestemmelserne vedr. transparensdirektivet træder i kraft 1. juni Bekendtgørelserne har været i officiel høring i november 2006 og blev udstedt i foråret 2007 med ikrafttrædelse 1. november Foreningen har deltaget i en arbejdsgruppe i Finanstilsynet om udarbejdelsen af bekendtgørelserne. Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse er offentliggjort ultimo juli 2007 og vejledningen til bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer forventes udstedt primo oktober Bekendtgørelsen har været i officiel høring i november 2006 og blev udstedt 26. marts 2007 med ikrafttrædelse 1. november

11 Hovedemne Bekendtgørelse om førog efterhandelsgennemsigtighed Bekendtgørelsen skal gennemføre Mi- FID regler om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier. Beskrivelse myndighederne af handler mhp. markedsovervågning. Høringssvar Holdning Foreningen har senest sendt et høringssvar, hvoraf det fremgår at foreningen ikke ser noget behov for at indfører efterhandelsgennemsigtighed for SDO'er. Offentliggørelsesregimet for obligationer kommer til at minde om det, som kommer til at gælde for aktier. Status Finanstilsynet har nedsat en arbejdsgruppe til at se på et teknisk set-up for transaktionsrapporteringen. Børsmæglerforeningen deltager i dette arbejde. Finanstilsynet har valgt at arbejde med en fælles nordisk ITløsning. Bekendtgørelsen har været i officiel høring i november 2006 og udstedt 26. april 2007 med ikrafttrædelse 1. november Udkastet til bekendtgørelse blev udarbejdet i en arbejdsgruppe i Finanstilsynet. Bekendtgørelse om organisatoriske krav og interessekonflikter Bekendtgørelsen skal gennemføre Mi- FID regler om organisatoriske krav, compliance og interessekonflikter. Bekendtgørelsen er udtryk for en gennemarbejdning i forhold til de første udkast. Finanstilsynet vil inden den 1. november udstede en ændret bekendtgørelse hvor også SDO'er og SDRO'er medtages. Bekendtgørelsen har været i officiel høring i marts 2007 og udstedt 9. maj 2007 med ikrafttrædelse 1. november Vejledning hertil forventes i efteråret Bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om flagning af større aktiebesiddelser Bekendtgørelsen gennemfører transparensdirektivets flagningsregler.. Indeholder detaljerede regler om udsteders oplysningsforpligtelser, Afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. december Afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. december Foreningen har peget på behovet for, at der blev udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, og vil sende fortolkningsspørgsmål til Finanstilsynet. Foreningen har peget på behovet for, at der blev udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen blev udstedt den 21. marts 2007, og trådte i kraft den 1. juni Bekendtgørelsen blev udstedt den 21. marts 2007, og trådte i kraft den 1. juni Finanstilsynet offentliggjorde den 30. maj 11

12 Hovedemne Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer officiel notering Beskrivelse herunder om offentliggørelse af regulerede informationer. Myndighederne i Danmark har besluttet at bibeholde begrebet optaget til notering som overbygning på MiFID hvorefter værdipapirer optages til handel. Bekendtgørelsen opstiller de betingelser som skal være opfyldt for at aktier, obligationer og aktiecertifikater kan optages til notering. Høringssvar Børsmæglerforeningen og Finansrådet afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. august 2007 Holdning Status 2007 en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen blev udstedt den 4. september 2007, og træder i kraft 1. november

13 Hovedemne Beskrivelse Status EU-direktiver Takeover bids Direktivforslag fremsat 2. oktober Forslaget blev fremsat dels på baggrund af tidl. forslag, dels på baggrund af rapport fra ekspertgruppe den 10. januar Implementeringslovforslag vedrørende niveau 1- direktivet blev fremsat 4. oktober Niveau 2-reglerne vil blive gennemført ved bekendtgørelser. Direktivet blev vedtaget den 21. april Markedsmisbrugsdirektivet (2003/6/EF) Direktiv om insiderhandel og kursmanipulation. Direktivet blev vedtaget 3. december Prospektdirektivet. (2003/71/EF) Direktivet blev vedtaget den 15. juli Indeholder harmoniserede regler om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Harmonisering til fremme af virksomhedsomstruktureringer, styrkelse af retssikkerheden for parterne i forbindelse med grænseoverskridende overtagelsestilbud og beskyttelse af minoritetsaktionærer. Direktivet indebærer fælles regler for bekæmpelse af misbrug af intern viden og kursmanipulation på værdipapirmarkederne i EU. Kommissionen har vedtaget tre direktiver og forordning med detaljerede regler, som udfylder de overordnede rammer i markedsmisbrugsdirektivet: Direktiv om definition af intern viden og kursmanipulation (2003/124/EF) Direktiv om redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og interessekonflikter (2003/125/EF) Direktiv vedr. reglerne om accepteret markedspraksis og insiderregisteret, insiderlisterne samt anmeldelse af mistænkelige transaktioner (2004/72/EF) Forordning om tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (2273/2003) Formålet med direktivet er at formindske de administrative byrder for udstedere og skabe reel, gensidig anerkendelse af prospekter. Kommissionen vedtog i foråret en forordning til direktivet med de detaljerede regler om det nærmere indhold af prospekter. Kommissionen præsenterede det endelige forslag til direktiv og forordninger den 6. februar 2006, hvorefter reglerne efter afstemning i ESC og høring af Parlamentet blev udstedt i september Direktivet blev implementeret i værdipapirhandelsloven per 1. april Bekendtgørelser til loven blev udstedt den 9. marts 2005 og trådte i kraft sammen med loven den 1. april Direktivet blev implementeret i værdipapirhandelsloven 1. juli Bekendtgørelser til loven blev udstedt 28. april

14 Dansk lovgivning mv. L 13 om ændring af værdipapirhandelsloven Loven implementerer Rådets og Loven blev vedtaget den 16. december Parlamentets direktiv om henholdsvis markedsmisbrug og prospekter Reglerne om markedsmisbrug i loven trådte i kraft 1. april Prospektreglerne trådte i kraft 1. juli Finanstilsynet udstedte bekendtgørelserne til markedsmisbrugsreglerne den 9. marts 2005 og til prospektreglerne den 28. april Kontakt: Mick Thimm Sayed 14

15 Meddelelser Nyt fra sekretariatet I brev af 5. september 2007 har Financial Services Authority i England underrettet Finanstilsynet om, at Cantor Fitzgerald Europe ønsker at udøve virksomhed her i landet gennem en filial. Finanstilsynet har modtaget alle relevante oplysninger om etableringen og skal på baggrund heraf meddele, at Cantor Fitzgerald Europe kan udøve virksomhed i Danmark gennem en filial. Cantor Fitzgerald Europe's filial i Danmark har følgende adresse: Bremerholm 1, 2. sal, 1069 København K. Finanstilsynet har den 25. oktober 2007 meddelt CS & P Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Finanstilsynet har tildelt selskabet registreringsnummer Neel Frederikke Gronemann har tiltrådt stillingen som kontorchef i kapitalmarkeds- og skatteområdet. Neel erstatter Jakob Dedenroth Bernhoft. 15

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2015 (J.nr. 2013-0035589) Påbud om at slette

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er

Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er s BØRSRETTEN II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker 18 indledning Børsmæglerforeningen har udstedt reviderede anbefalinger om de foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter,

Læs mere