På tværs af branchen. 14. april april april april Eksamensdagene er: 22. april maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008"

Transkript

1 Amaliegade 7 Glædelig Jul 1256 København K Tlf Fax Søren Gade direkte Christine Elisabeth Habel direkte Helle Søby Thygesen direkte Lars Ravn Knudsen direkte Merete Hjetting direkte Sidsel Nordengaard direkte Mick Thimm Sayed direkte Susanne Helene Hansen direkte Neel Frederikke Gronemann direkte På tværs af branchen...2 Certificering... 2 Konsekvenser af MiFID indtil nu... 2 Ny hjemmeside... 3 Kontrol af handler, der offentliggøres via OMX' OTC-delmarked... 3 Aktier...4 OMX konsultation om åbningstid og aftenhandel... 4 OMX' forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser... 4 Nordisk koordinering på aktieområdet... 5 Aktiemæglermøde... 5 Obligationer...6 Status på etablering af en løbende gennemsnitskurs for handler med realkreditobligationer... 6 Udviklingen i handelsomfanget og faldne handler...7 Stadigt rekordhøjt niveau for antal aktiehandler... 7 Fald i antallet af obligationshandler i november... 7 Ny statistik Handel med investeringsforeningsbeviser... 7 Niveauet for faldne aktie-, obligations- og investeringsforeningsbevishandler... 8 Oversigt over bekendtgørelser, direktiver, love etc...9 Vedtaget og afsluttet... 9 Meddelelser...15 Nyt fra sekretariatet

2 På tværs af branchen Certificering I slutningen af september og starten af oktober 2007 kørte anden runde af Børsmæglerforeningens certificering. I lighed med første runde har kurset fået gode evalueringer af såvel nye som erfarne medarbejdere. Sekretariatet vil i starten af januar 2008 følge op på, hvilke medlemmer, der mangler at tilmelde ansatte til kursus og til eksamen. Disse kan forvente en henvendelse fra sekretariatet. I foråret 2008 vil der blive udbudt kurser på følgende tidspunkter: 14. april april april april 2008 Eksamensdagene er: 22. april maj 2008 For yderligere information og tilmelding se: Tilmeldingsfrist er mandag den 18. februar 2008 (til Lea Thorbek, Kontakt Helle Søby Thygesen Konsekvenser af MiFID indtil nu Efter godt halvanden måned med MiFID kan de første konsekvenser af liberaliseringen konstateres: Den tilsigtede øgede konkurrence blandt etablerede børser og alternative handels- og/eller informationsplatforme (MHF'ere) er skudt effektivt i gang. Børsmæglerforeningen varmede op til de nye tider ved at afholde et miniseminar den 23. oktober, hvor såvel OMX som en kommende børskonkurrent Goldman Sachs var indbudt til at komme med deres bud på den nye virkelighed. Konklusionen på Goldman Sachs' indlæg var ganske klar: De traditionelle børser skal oppe sig, hvis de vil bevare fodfæstet i konkurrencestormen de skal lytte til markedets behov og tilbyde deres ydelser til konkurrencedygtige priser. Og OMX' frygt for fragmentering i likviditet og prisinformationen holder ikke det øger blot vigtigheden af sofistikeret teknologi hos såvel mæglere som investorer fx til smart routing og dataindsamling. 2

3 OMX har foreløbig reageret på MiFID udfordringen ved at reducere priserne på aktiehandel med 20 pct. i Danmark, Sverige og Finland. Samtidig tilbyder OMX en OTC offentliggørelsesservice, hvor medlemmer kan vælge at offentliggøre deres OTC handler frem for at benytte andre serviceudbydere eller egen hjemmeside. Det bliver spændende at følge den videre udvikling! Præsentationerne fra Børsmæglerforeningens seminar den 23. oktober kan findes her: mifid og en artikel om seminaret kan findes her: YT/KAPITAL+NYT+nr /Børser+-+dinosaurer+i+meteorregn/ Kontakt Helle Søby Thygesen Ny hjemmeside Børsmæglerforeningen har fået ny hjemmeside. Såvel design som opbygning er blevet opdateret væsentligt og det er tanken, at hjemmesiden skal inddrages mere aktivt i foreningens daglige arbejde til gavn for foreningens medlemmer og øvrige interessenter. I løbet af foråret 2008 vil der ligeledes blive udarbejdet en medlemsdel, hvor udvalg og arbejdsgrupper vil få adgang til udvalgs-/arbejdsgruppemateriale, og hvor online korrespondance muliggøres. Allerede nu er nyhedsbreve, telefonbog og nødtelefonbog blevet gjort tilgængelig på hjemmesiden med passwordadgang. Hjemmesiden er blevet opbygget som et "Content Management System", hvilket indebærer, at sekretariatet løbende selv kan tilpasse siden i takt med, at nye behov/ændringsønsker måtte opstå. Kontakt Helle Søby Thygesen Kontrol af handler, der offentliggøres via OMX' OTCdelmarked OMX har besluttet at ændre sine procedurer for at sikre tilliden til de oplysninger om handler der offentliggøres via OMX' OTC delmarked (offentliggørelsesservice). Det vil dog fortsat være den enkelte værdipapirhandlers ansvar at sikre, at de oplysninger, der skal offentliggøres, er rigtigt og at kontrollere offentliggørelsen og at rette eventuelle fejl. OMX vil dog kun screene transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på OMX og som offentliggøres via OMX OTC-delmarked (offentliggørelsesservice). Screeningen angår markante afvigelser i kurs og mængde. OMX foretager ikke decideret markedsovervågning af OTC-transaktioner i relation til markedsmisbrug og overtrædelse af best execution m.m. Kontakt Christine Habel og Helle Søby Thygesen 3

4 Aktier OMX konsultation om åbningstid og aftenhandel I nyhedsbrevet fra oktober 2007 blev der orienteret om OMX' konsultationspapirer vedrørende henholdsvis ændret åbningstid samt mulighed for aftenhandel. På baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger blev der udarbejdet et høringssvar, hvoraf fremgik, at foreningen dels ikke kunne støtte en udvidet åbningstid, dels kunne foreningen vanskeligt (i lyset af MiFID) have nogen indvendinger mod OMX' forslag om etablering af en MTF'er til at facilitere aftenhandel. Dog var det centralt, at denne facilitet i givet fald skulle hvile i sig selv og ikke finansieres af de "almindelige" medlemmer af OMX. Status: Resultatet af høringen er, at der ikke er opbakning til at ændre åbningstiden hverken i Danmark, Sverige eller Finland. Ligeledes er der ikke opbakning til, at OMX etablerer aftenhandel. OMX har taget resultaterne til efterretning, og der sker således ikke ændringer på nuværende tidspunkt. Kontakt Helle Søby Thygesen OMX' forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser OMX sendte den 25. oktober 2007 et forslag til harmoniserede oplysningsforpligtelser i høring. På baggrund af høring i medlemskredsen kunne sekretariatet udarbejde et udkast til høringssvar, som havde en positiv indgangsvinkel, men hvor der blev udtrykt særlig bekymring for: Manglende overensstemmelse mellem OMX-udkastet og EUdirektiverne som fx implementeret via værdipapirhandelsloven, hvilket kunne skærpe udstederes yderligere oplysningsforpligtelser i forhold til de allerede gældende oplysningsforpligtelser fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivning. OMX' oplysningskrav i forbindelse med "Market Rumours" og "Information Leaks", som vanskeligt kan fastlægges, før der er kommet afklaring på den aktuelle debat. Krav om offentliggørelse af handelsprisen i forbindelse med M/A transaktioner, hvor et sådant krav sandsynligvis vil indebære, at de pågældende virksomhedshandler enten ikke realiseres eller realiseres med andre modparter end det børsnoterede selskab. Sekretariatet sendte udkastet til Dansk Industri og Danmarks Rederiforening, som valgte at blive medunderskrivere. Høringssvaret kan findes på g_til_harmoniserede_oplysningsforpligtelser Status: Sekretariatet er blevet informeret om, at OMX i lyset af de indkomne bemærkninger og udfordringer med det svenske Finanstilsyn først 4

5 vil sende et revideret udkast ud i januar 2008, og at der forinden muligvis vil være behov for yderligere konsultation blandt OMX' stakeholders. Kontakt Helle Søby Thygesen Nordisk koordinering på aktieområdet Sekretariatet har afholdt et nordisk aktiemøde den 23. oktober i København med deltagelse af Børsmæglerforeningen i henholdsvis Sverige, Danmark og Finland samt medlemsrepræsentanter. På mødet var der enighed om, at der er behov for øget nordisk koordinering med deltagelse af såvel foreninger som medlemmer. På mødet blev der opnået enighed om principperne for den øgede koordinering, og Børsmæglerforeningen i Danmark udarbejder en praktisk plan for det videre arbejde. Status: Næste møde er i Stockholm i april Kontakt Helle Søby Thygesen Aktiemæglermøde Nordea er vært for næste aktiemæglermøde, som finder sted den 23. maj Indbydelser vil udsendt i det nye år. Kontakt Helle Søby Thygesen 5

6 Obligationer Status på etablering af en løbende gennemsnitskurs for handler med realkreditobligationer Som det fremgik af Børsmæglerforeningens sidste Nyhedsbrev, har det ikke været muligt for OMX at etablere en løbende gennemsnitskurs for realkreditobligationer samtidig med, at de nye regler om offentliggørelse af handler med obligationer trådte i kraft pr. 1. november OMX her derfor etableret en midlertidig løsning indtil systemændringerne er på plads medio januar Store handler med realkreditobligationer forsinkes pt. kun med 60 min i stedet for indtil handelsdagens slutning, og disse handler vil først indgå i gennemsnitskursen, når de er offentliggjort. Når systemændringerne hos OMX er på plads bliver handler på over 100 mio. kr. med realkreditobligationer og handler på over 20 mio. kr. med erhvervsobligationer først offentliggøres ved handelsdagens afslutning. Den løbende gennemsnitskurs kommer dog også til at indeholde de handler som endnu ikke er offentliggjort, men uden at den bagvedliggende volumen fremgår. 6

7 Udviklingen i handelsomfanget og faldne handler Stadigt rekordhøjt niveau for antal aktiehandler Siden november 2006 har handelsomfanget for aktier generelt været højt. Gennem det sidste halve år har billedet dog været forskelligartet. I sommerferiemåneden juli lå antallet af handler langt under gennemsnittet med stk. Men i de sidste par måneder har der været stor handelsaktivitet, med rekordniveau i først august og nu i november måned hvor antallet af gennemførte aktiehandler kom op på stk. Den omfattende aktivitet skal ses i lyset af en turbulent periode på aktiemarkedet Antal gennemførte handler Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Aktier Obligationer Investeringsforeninger Kilde: Værdipapircentralen A/S Anm.: Før januar 2007 var handel med investeringsforeningsbeviser indeholdt i handel med aktier Fald i antallet af obligationshandler i november I oktober var antallet af gennemførte obligationshandler relativt højt i forhold til gennemsnittet for de seneste tolv måneder. Antallet af gennemførte obligationshandler var her , mens det faldt en smule i november og endte på stk. Ny statistik Handel med investeringsforeningsbeviser Handlen med investeringsforeningsbeviser var især høj i månederne september og oktober. Her var antallet af gennemførte handler omkring stk., mens det faldt i november måned og endte således på stk. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige handelsomfang for investeringsforeningsbeviser på knap stk. 7

8 Handel med investeringsforeningsbeviser blev introduceret i statistikken i januar Niveauet for faldne aktie-, obligations- og investeringsforeningsbevishandler Antallet af faldne aktiehandler er steget en del i løbet af de sidste tre måneder i takt med den omfattende handelsaktivitet.. I september lå niveauet på 3,8 pct., mens niveauet for oktober og november lå på henholdsvis 5,7 og 6,6 pct. Dette er godt 3 pct.point højere end det foreløbige gennemsnit for En kraftig stigning for antallet af faldne handler er også at finde i handlen med obligationer. Her har niveauet ligget omkring 0,6 pct., men i november måned var der 2,7 pct. faldne handler. Antallet af faldne handler i forbindelse med investeringsforeningsbeviser er nogenlunde konstant omkring 1 pct. I November måned lå niveauet på 1,5 pct. Antal faldne obligations- og aktie- og investeringsforeningsbevishandler i procent af antal planlagte handler 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Aktier Obligationer Investeringsforeninger Kilde: Værdipapircentralen A/S Kontakt: Lars Ravn Knudsen 8

9 Oversigt over bekendtgørelser, direktiver, love etc. Vedtaget og afsluttet Hovedemne EU-direktiver Beskrivelse Høringssvar Holdning Status Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) (2004/39/EF) Direktivforslag fremsat 19. november 2002 og offentliggjort den 30. april 2004 med implementeringsfrist til 1. november Harmonisering af reglerne i EU for bl.a. værdipapirhandel med henblik på at fremme et indre værdipapirmarked og øge konkurrencen på markedet under hensyn til behovet for investorbeskyttelse. Afgivet høringssvar til direktivforslaget 11. marts Ligeledes har Børsmæglerforeningen i samarbejde med en række øvrige brancheorganisationer afgivet høringssvar til Kommissionens forslag til niveau 2-regler. Børsmæglerforeningen har i forbindelse med CESR s anbefalinger til niveau 2-regler arbejdet for at undgå den store detaljeringsgrad, som CESR lagde op til. Foreningen har argumenteret for behovet for fleksible niveau 2-regler, som ikke fastsætter for restriktive begrænsninger i værdipapirhandlernes mulighed for at indrette deres virksomhed. Direktivet blev udstedt i september Loven vedrørende niveau 1-direktivet blev vedtaget 30. januar Niveau 2- reglerne er primært gennemført ved bekendtgørelser, som blev udstedt i foråret Der vil blive udstedt vejledninger til flere af bekendtgørelserne. Forordning 1287/2006 Forordningen indeholder MiFID niveau 2-regler om systematisk internalisering, transaktionsrapportering, gennemsigtighed for aktier og rapporteringsforpligtelser Indeholder harmoniserede regler om løbende og periodiske oplysninger, som selskaber der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked skal offentliggøre. Den endelige forordning ser i det væsentligste fornuftig ud. Forordningen træder i kraft sammen med MiFID's øvrige regler 1. november Transparensdirektivet (2004/109/EF) Vedtaget 11. maj Afgav høringssvar til Finanstilsynet 12. maj Direktivet vil tilsyneladende ikke medføre væsentlige problemer for foreningens medlemmer. Kommissionens udfyldende regler vil dog medføre ændring i de danske flagningsregler ved overdragelse af stemmerettigheder. Direktivet trådte i kraft 20. januar Kommissionen har vedtaget to sæt niveau 2-regler til direktivet. Ét om udbredelse af reguleret information og en central lagringsmekanisme. Ét om indholdet af halvårsrapporter, større stemmerettigheder samt procedure ved valg af hjemland. Direktivet gennemføres ved ændringen af 9

10 Hovedemne Dansk lovgivning mv. Lov om ændring af værdipapirhandelsloven, lov om finansiel virksomhed, aktieselskabsloven, årsregnskabsloven m.fl. (Lovforslag L /2007) Bekendtgørelserne om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer Bekendtgørelsesudkast om indberetning Bekendtgørelserne skal gennemføre MiFID investorbeskyttelsesregler, som indebærer mere kundeinformation, nye kend-dinkunde/vurderingsr egler, og nye best executionregler. Bekendtgørelsesudkastet skal gennemføre MiFID regler om indberetning til Lovforslaget skal gennemføre navnlig MiFID og transparensdirektivet. Børsmæglerforeningen har i sit høringssvar peget på en række uklarheder i lovudkastet og på behovet for operationelle regler. Herudover har foreningen peget på tidspresset i forhold til implementeringsfristerne og at arbejdet med bekendtgørelserne derfor burde fremskyndes. Holdning Lovforslaget indeholder i det væsentligste en ordlydsimplementering af direktivernes overordnede bestemmelser. Det har været centralt for foreningen at undgå 'goldplating' ('add on' nationale regler), og at reglerne bliver så klare og operationelle som muligt. Der har været en konstruktiv dialog vedrørende bekendtgørelserne, og resultatet ser fornuftigt ud. Foreningen har peget på en fælles nordisk ITløsning. Status Beskrivelse Høringssvar værdipapirhandelsloven pr. 30. januar Niveau 2- reglerne gennemføres ved 2 bekendtgørelser. Loven blev vedtaget 30. januar 2007 Bestemmelserne vedr. MiFID træder i kraft 1. november Bestemmelserne vedr. transparensdirektivet træder i kraft 1. juni Bekendtgørelserne har været i officiel høring i november 2006 og blev udstedt i foråret 2007 med ikrafttrædelse 1. november Foreningen har deltaget i en arbejdsgruppe i Finanstilsynet om udarbejdelsen af bekendtgørelserne. Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse er offentliggjort ultimo juli 2007 og vejledningen til bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer forventes udstedt primo oktober Bekendtgørelsen har været i officiel høring i november 2006 og blev udstedt 26. marts 2007 med ikrafttrædelse 1. november

11 Hovedemne Bekendtgørelse om førog efterhandelsgennemsigtighed Bekendtgørelsen skal gennemføre Mi- FID regler om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier. Beskrivelse myndighederne af handler mhp. markedsovervågning. Høringssvar Holdning Foreningen har senest sendt et høringssvar, hvoraf det fremgår at foreningen ikke ser noget behov for at indfører efterhandelsgennemsigtighed for SDO'er. Offentliggørelsesregimet for obligationer kommer til at minde om det, som kommer til at gælde for aktier. Status Finanstilsynet har nedsat en arbejdsgruppe til at se på et teknisk set-up for transaktionsrapporteringen. Børsmæglerforeningen deltager i dette arbejde. Finanstilsynet har valgt at arbejde med en fælles nordisk ITløsning. Bekendtgørelsen har været i officiel høring i november 2006 og udstedt 26. april 2007 med ikrafttrædelse 1. november Udkastet til bekendtgørelse blev udarbejdet i en arbejdsgruppe i Finanstilsynet. Bekendtgørelse om organisatoriske krav og interessekonflikter Bekendtgørelsen skal gennemføre Mi- FID regler om organisatoriske krav, compliance og interessekonflikter. Bekendtgørelsen er udtryk for en gennemarbejdning i forhold til de første udkast. Finanstilsynet vil inden den 1. november udstede en ændret bekendtgørelse hvor også SDO'er og SDRO'er medtages. Bekendtgørelsen har været i officiel høring i marts 2007 og udstedt 9. maj 2007 med ikrafttrædelse 1. november Vejledning hertil forventes i efteråret Bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om flagning af større aktiebesiddelser Bekendtgørelsen gennemfører transparensdirektivets flagningsregler.. Indeholder detaljerede regler om udsteders oplysningsforpligtelser, Afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. december Afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. december Foreningen har peget på behovet for, at der blev udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, og vil sende fortolkningsspørgsmål til Finanstilsynet. Foreningen har peget på behovet for, at der blev udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen blev udstedt den 21. marts 2007, og trådte i kraft den 1. juni Bekendtgørelsen blev udstedt den 21. marts 2007, og trådte i kraft den 1. juni Finanstilsynet offentliggjorde den 30. maj 11

12 Hovedemne Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer officiel notering Beskrivelse herunder om offentliggørelse af regulerede informationer. Myndighederne i Danmark har besluttet at bibeholde begrebet optaget til notering som overbygning på MiFID hvorefter værdipapirer optages til handel. Bekendtgørelsen opstiller de betingelser som skal være opfyldt for at aktier, obligationer og aktiecertifikater kan optages til notering. Høringssvar Børsmæglerforeningen og Finansrådet afgav høringssvar til Finanstilsynet den 8. august 2007 Holdning Status 2007 en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen blev udstedt den 4. september 2007, og træder i kraft 1. november

13 Hovedemne Beskrivelse Status EU-direktiver Takeover bids Direktivforslag fremsat 2. oktober Forslaget blev fremsat dels på baggrund af tidl. forslag, dels på baggrund af rapport fra ekspertgruppe den 10. januar Implementeringslovforslag vedrørende niveau 1- direktivet blev fremsat 4. oktober Niveau 2-reglerne vil blive gennemført ved bekendtgørelser. Direktivet blev vedtaget den 21. april Markedsmisbrugsdirektivet (2003/6/EF) Direktiv om insiderhandel og kursmanipulation. Direktivet blev vedtaget 3. december Prospektdirektivet. (2003/71/EF) Direktivet blev vedtaget den 15. juli Indeholder harmoniserede regler om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Harmonisering til fremme af virksomhedsomstruktureringer, styrkelse af retssikkerheden for parterne i forbindelse med grænseoverskridende overtagelsestilbud og beskyttelse af minoritetsaktionærer. Direktivet indebærer fælles regler for bekæmpelse af misbrug af intern viden og kursmanipulation på værdipapirmarkederne i EU. Kommissionen har vedtaget tre direktiver og forordning med detaljerede regler, som udfylder de overordnede rammer i markedsmisbrugsdirektivet: Direktiv om definition af intern viden og kursmanipulation (2003/124/EF) Direktiv om redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og interessekonflikter (2003/125/EF) Direktiv vedr. reglerne om accepteret markedspraksis og insiderregisteret, insiderlisterne samt anmeldelse af mistænkelige transaktioner (2004/72/EF) Forordning om tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (2273/2003) Formålet med direktivet er at formindske de administrative byrder for udstedere og skabe reel, gensidig anerkendelse af prospekter. Kommissionen vedtog i foråret en forordning til direktivet med de detaljerede regler om det nærmere indhold af prospekter. Kommissionen præsenterede det endelige forslag til direktiv og forordninger den 6. februar 2006, hvorefter reglerne efter afstemning i ESC og høring af Parlamentet blev udstedt i september Direktivet blev implementeret i værdipapirhandelsloven per 1. april Bekendtgørelser til loven blev udstedt den 9. marts 2005 og trådte i kraft sammen med loven den 1. april Direktivet blev implementeret i værdipapirhandelsloven 1. juli Bekendtgørelser til loven blev udstedt 28. april

14 Dansk lovgivning mv. L 13 om ændring af værdipapirhandelsloven Loven implementerer Rådets og Loven blev vedtaget den 16. december Parlamentets direktiv om henholdsvis markedsmisbrug og prospekter Reglerne om markedsmisbrug i loven trådte i kraft 1. april Prospektreglerne trådte i kraft 1. juli Finanstilsynet udstedte bekendtgørelserne til markedsmisbrugsreglerne den 9. marts 2005 og til prospektreglerne den 28. april Kontakt: Mick Thimm Sayed 14

15 Meddelelser Nyt fra sekretariatet I brev af 5. september 2007 har Financial Services Authority i England underrettet Finanstilsynet om, at Cantor Fitzgerald Europe ønsker at udøve virksomhed her i landet gennem en filial. Finanstilsynet har modtaget alle relevante oplysninger om etableringen og skal på baggrund heraf meddele, at Cantor Fitzgerald Europe kan udøve virksomhed i Danmark gennem en filial. Cantor Fitzgerald Europe's filial i Danmark har følgende adresse: Bremerholm 1, 2. sal, 1069 København K. Finanstilsynet har den 25. oktober 2007 meddelt CS & P Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Finanstilsynet har tildelt selskabet registreringsnummer Neel Frederikke Gronemann har tiltrådt stillingen som kontorchef i kapitalmarkeds- og skatteområdet. Neel erstatter Jakob Dedenroth Bernhoft. 15

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH VHNWRUÃHIWHUÃnUÃ 'HQ ILQDQVLHOOH VHNWRU HIWHUnU 6HSWHPEHUÃ 6HSWHPEHUÃÃ%HW QNQLQJÃ ISBN: Trykt udgave 87-7862-060-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-072-4 Omslag:

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere