Idekatalog til affaldsforebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog til affaldsforebyggelse"

Transkript

1 Idekatalog til affaldsforebyggelse Birgitte Kjær Christian Fischer Copenhagen Ressource Institute Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 GANG I AFFALDSFOREBYGGELSEN I DANMARK 9 IDEER FRA IND- OG UDLAND 9 KATALOG MED IDEER TIL INSPIRATION 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 WASTE PREVENTION IN DENMARK 11 NATIONAL AND INTERNATIONAL IDEAS 11 CATALOGUE WITH IDEAS FOR INSPIRATION 11 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL METODE DEFINITION AF AFFALDSFOREBYGGELSE BESKRIVELSE AF AKTØRER OPBYGNING AF KATALOG 16 2 DETAILHANDLEN FÅ STYR PÅ AFFALDSFOREBYGGELSEN INTERNT I VIRKSOMHEDEN SÆTTE KRAV TIL LEVERANDØRER OG SKABE DIALOG I HELE KÆDEN INFORMERE FORBRUGERNE REDUCERE EMBALLAGEFORBRUGET Fremme anvendelsen af genbrugelige transportemballager Reducere forbruget af detailemballage REDUCERE MADSPILD REDUCERE MÆNGDEN AF ENGANGSBÆREPOSER REDUCERE PAPIRAFFALD 20 3 KONTOR- OG SERVICEVIRKSOMHEDER FÅ STYR PÅ AFFALDSFOREBYGGELSEN INTERNT I VIRKSOMHEDEN INDKØBE PRODUKTER AF GOD KVALITET MED LANG LEVETID TIL VIRKSOMHEDEN REDUCERE PAPIRFORBRUGET ANVENDE FLERGANGSPRODUKTER FREM FOR ENGANGSPRODUKTER REDUCERE MADSPILD FREMME REPARATION OG GENBRUG FREMME SALG AF OPLEVELSER FREM FOR MATERIELLE GODER FREMME LEJE OG LEASING AF PRODUKTER 24 3

4 4 INDUSTRIVIRKSOMHEDER FÅ STYR PÅ AFFALDSFOREBYGGELSEN INTERNT I VIRKSOMHEDEN UDSKRIVE KONKURRENCE OM AFFALDSFOREBYGGELSE OG UDNÆVNE AFFALDSAMBASSADØRER OPRETTE AFFALDSBØRSER OG VIRKSOMHEDSSAMARBEJDER REDUCERE EMBALLAGEFORBRUGET FREMME INNOVATION OG DESIGN OPRETTE FRIVILLIG MÆRKNINGSORDNING 28 5 BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHEDER FÅ STYR PÅ AFFALDSFOREBYGGELSEN INTERNT I VIRKSOMHEDEN UDVIKLE OG ANVENDE VÆRKTØJER TIL AFFALDSFOREBYGGELSE AFHOLDE DESIGNKONKURRENCE OM AFFALDSFOREBYGGELSE ETABLERE FRIVILLIG ORDNING FOR MIJLØKLASSIFICERING FREMME GENBRUG AF BYGGEMATERIALER FREMME UDDANNELSE OM AFFALDSFOREBYGGELSE 31 6 BORGERNE REDUCERE MADSPLID REDUCERE PAPIRFORBRUGET SØRGE FOR GENBRUG AF BRUGTE TING KØBE KVALITET OG REPARERE TING KOMPOSTERE EGNET AFFALD ANVENDE DELEORDNINGER, LÅNE ELLER LEJE TING OMLÆGGE FORBRUG 36 7 KOMMUNER ØGE INCITAMENT TIL GENBRUG AF PRODUKTER ØGE INCITAMENT TIL REPARATION AF PRODUKTER FREMME HJEMMEKOMPOSTERING GENNEMFØRE INFORMATIONSKAMPAGNER ØGE FOKUS PÅ AFFALDSFOREBYGGELSE VED TILSYN TILBYDE KONSULENTBISTAND TIL VIRKSOMHEDER SÆTTE KRAV VED UDBUD OG INDKØB REDUCERE PAPIRFORBRUG FREMME FLERGANGSPRODUKTER FREM FOR ENGANGSPRODUKTER FREMME AFFALDSFOREBYGGELSE PÅ SKOLER 40 8 SYGEHUSE (REGIONER) REDUCERE MADSPILD FÅ STYR PÅ AFFALDSFOREBYGGELSEN INTERNT I VIRKSOMHEDEN SÆTTE KRAV I UDBUD OG VED INDKØB 41 4

5 9 STATEN INDGÅ FRIVILLIGE AFTALER OG SÆTTE MÅL FOR AFFALDSFOREBYGGELSE GENNEMFØRE INFORMATIONSKAMPAGNER OG UDDANNELSE ÆNDRE REGLER FOR AT FREMME AFFALDSFOREBYGGELSE (NATIONALT ELLER EU) FREMME AFFALDSFOREBYGGELSE VHA. ØKONOMISKE VIRKEMIDLER (AFGIFTER OG TILSKUD) SÆTTE KRAV VED UDBUD OG INDKØB REDUCERE PAPIRFORBRUG REFERENCER 49 Bilag A Deltagere i dialogmøde om affaldsforebyggelse 5

6 6

7 Forord Denne rapport Idekatalog til affaldsforebyggelse er udarbejdet for Miljøstyrelsen i perioden juni 2009 til november Projektet er udført af Birgitte Kjær og Christian Fischer, Copenhagen Resource Institute. Projektleder i Miljøstyrelsen har været Lone Lykke Nielsen. I forbindelse med indsamling og generering af ideer til projektet har der været afholdt et dialogmøde den 18. august 2009, som var arrangeret af Miljøstyrelsen i samarbejde med DAKOFA. Formålet med dialogmødet var at afholde en workshop, hvor deltagerne bidrog med nye ideer til affaldsforebyggelse. I workshoppen deltog 18 deltagere, som repræsenterede en lang række aktører med interesse for affaldsforebyggelse. Rapporten er finansieret af Miljøstyrelsen. 7

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner Gang i affaldsforebyggelsen i Danmark Interessen for at øge affaldsforebyggelse er stigende både i Danmark og i EU. Med vedtagelsen af det nye affaldsdirektiv (Direktiv 2008/98/EC) er der kommet større fokus på affaldsforebyggelse, som har højeste prioritet i affaldshierarkiet. Der er derfor behov for at erfaringer fra andre lande videregives samt at nye ideer til affaldsforebyggelse udvikles. Anden del af regeringens Affaldsstrategi indeholder en plan for øget affaldsforebyggelse. Et af initiativerne i planen er at etablere et overblik over nye tiltag til affaldsforebyggelse. Affaldsforebyggelse i Danmark er et fælles ansvar for såvel myndigheder som borgere og virksomheder. Alle har et ansvar for at forebygge affald både individuelt og i fællesskab. For at inspirere til initiativer for affaldsforebyggelse er dette projekt igangsat. Formålet har været at udarbejde et katalog med ideer til øget affaldsforebyggelse, som de enkelte aktører kan lade sig inspirere af. Ideer fra ind- og udland I første omgang blev der udarbejdet en oversigt over ideer baseret på litteratursøgning i ind- og udland. Endvidere blev den foreløbige oversigt baseret på Miljøstyrelsens materiale fra arbejdet med affaldsforebyggelse i Oversigten blev anvendt som baggrundsmateriale til workshoppen om affaldsforebyggelse som blev afholdt den 18. august 2009 med deltagere fra de forskellige aktørgrupper. Workshoppen bidrog med en lang række nye ideer til øget affaldsforebyggelse. Dette katalog er resultatet af en sammenskrivning og gruppering af de forskellige ideer, som er fremkommet under projektet. Kataloget er udarbejdet af Copenhagen Resource Institute. Katalog med ideer til inspiration Kataloget tager udgangspunkt i tiltag, som kan anvendes eller igangsættes af 8 forskellige aktører: detailhandlen, kontor og servicevirksomheder, industrivirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, borgerne, kommuner, 9

10 sygehuse (regioner) og staten. Kataloget har fokus på praktiske eksempler på affaldsforebyggelse, som den enkelte aktør kan udføre. Det er ikke en udtømmende liste, men skal tjene til inspiration for, hvad den enkelte aktør kan gøre eller hvad de foreninger eller organisationer, som aktøren er med i, kan gøre i fællesskab. Der er medtaget eksempler på både indenlandske og udenlandske tiltag, som er igangsat indenfor de seneste år. For de udenlandske tiltag er der ikke foretaget en grundig vurdering af forslagenes relevans under danske forhold, da dette er et katalog til inspiration. Endvidere indeholder kataloget en lang række ideer fra workshoppen. De nævnte ideer under de forskellige aktører er ikke at udtryk for, at repræsentanter for denne aktør på workshoppen var enig i at udføre ideen. Ideerne er heller ikke vurderet i forhold, hvor vanskelige de vil være at udføre i praksis. Endelig er ideer fra Miljøstyrelsens arbejde med affaldsforebyggelse i medtaget, såfremt de fortsat vurderes at være relevante. Nogle ideer kan udføres af forskellige aktører eller det kan være nødvendigt at involvere flere aktører. Derfor er der en række ideer, som er nævnt under flere aktører, da det er meningen, at kataloget skal fungere som et opslagskatalog. I alt er der i kataloget omtalt mere end 100 forskellige ideer til øget affaldsforebyggelse, som forhåbentlig vil kunne inspirere til handling blandt de forskellige aktører. 10

11 Summary and conclusions Waste prevention in Denmark There is growing interest in waste prevention both in Denmark and in EU. The adoption of the new Waste Directive (Directive 2008/98/EC) has resulted in greater focus on waste prevention, as the top priority in the waste hierarchy. Consequently, there is a need to exchange experiences with other countries and to develop new ideas for waste prevention. The second part of the Government s Waste Strategy contains a plan for increased waste prevention. One of the initiatives in the plan is to establish an overview of new measures for waste prevention. Waste prevention in Denmark is the joint responsibility of authorities, citizens and companies. Everyone has a responsibility to prevent waste, both individually and together. This project has been initiated in order to inspire initiatives for waste prevention. To achieve this, a catalogue containing ideas for increased waste prevention that can inspire individual actors has been prepared. National and international ideas As a first step an overview was prepared containing ideas based on both national and international literature search. The preliminary overview was also based on the Danish EPA s material from work undertaken on waste prevention in The overview was used as background material for the workshop on waste prevention held on August 18th The workshop involved participants from the relevant groups of actors and contributed with a number of new ideas for increased waste prevention. The waste prevention catalogue is the result of a compilation and grouping of the different ideas that came to light during the project. The catalogue has been prepared by the Copenhagen Resource Institute. Catalogue with ideas for inspiration The catalogue starts with initiatives that can be used or initiated by 8 different actors: retail trade, office and service businesses, industrial companies, building and construction contractors, citizens, 11

12 municipalities, hospitals (regions) and The State. The catalogue focuses on practical examples of waste prevention that the individual actor can carry out. It is not an exhaustive list but is meant as inspiration for waste prevention activities that can be performed by the individual actor, associations or organisations alone or cooperatively. It contains examples of both national and international initiatives implemented within recent years. Because this catalogue is intended as a source of inspiration, there has been no thorough assessment of the relevance of international suggestions to Danish conditions. Further, the catalogue contains a number of ideas generated by the workshop. Although ideas are grouped under the different actors this does not indicate that representatives of this actor at the workshop agreed to implement the idea. Neither are the practical difficulties of implementing the ideas for waste prevention in a given situation addressed. Finally, relevant ideas from the Danish EPA s work with waste prevention in are included. Some ideas can be carried out by different actors while others need the involvement of more actors. Therefore, many of the ideas are mentioned under several actors, as the catalogue is meant as a reference catalogue. In total, the catalogue contains more than 100 different ideas for increased waste prevention that will hopefully inspire action among the different actors. 12

13 1 Indledning 1.1 Baggrund Anden del af regeringens Affaldsstrategi indeholder en plan for øget affaldsforebyggelse. Et af initiativerne i planen er at etablere et overblik over nye tiltag til affaldsforebyggelse. Interessen for at øge affaldsforebyggelse er stigende både i Danmark og i EU. Med vedtagelsen af det nye affaldsdirektiv (Direktiv 2008/98/EC) skal der udarbejdes nationale programmer for affaldsforebyggelse senest i 2013, jf. artikel 29 stk. 1 i direktivet. Hensigten med disse planer skal være at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og den miljømæssige påvirkning, der er forbundet med generering af affald. Der er derfor behov for at erfaringer fra andre lande videregives samt at nye ideer til affaldsforebyggelse udvikles. Miljøstyrelsen har tidligere udarbejdet forslag til initiativer til affaldsforebyggelse. Disse forslag ønskes nu suppleret med de nye ideer fra ind- og udland. 1.2 Formål Formålet har været at udarbejde et katalog med ideer til øget affaldsforebyggelse, som de enkelte aktører kan lade sig inspirere af. Således at flere kan gøre en indsats for at styrke forebyggelsen af affald og bidrage til at opnå målene i regeringens affaldsstrategi. 1.3 Metode Kataloget tager udgangspunkt i tiltag, som kan anvendes eller igangsættes af 8 forskellige aktører: detailhandlen, kontor og servicevirksomheder, industrivirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, borgerne, kommuner, sygehuse (regioner) og staten. I første omgang blev der udarbejdet en oversigt over ideer baseret på litteratursøgning, gennemgang af informationer i de affalds-faktaark (waste fact sheets), som er udarbejdet for alle EU lande af ETC/SCP 1, oplysninger fra tidligere og igangværende projekter om affaldsforebyggelse, som Copenhagen Resource Institute er involveret i eller har kendskab til. 1 ETC/SCP European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 13

14 Endvidere blev den foreløbige oversigt baseret på Miljøstyrelsens materiale fra arbejdet med affaldsforebyggelse i , herunder referater fra afholdte workshops i Den foreløbige oversigt indeholdt 103 ideer til affaldsforebyggelse for de 8 aktører. Denne oversigt blev anvendt som baggrundsmateriale til workshoppen om affaldsforebyggelse som blev afholdt den 18. august 2009 med 18 deltagere fra de forskellige aktørgrupper. Liste over deltagere findes i bilag A. Workshoppen bidrog med en lang række nye ideer til øget affaldsforebyggelse. Samlet set indeholdt oversigten efter workshoppen 147 ideer. Dette katalog er resultatet af en sammenskrivning og gruppering af de forskellige ideer, som er fremkommet under projektet. 1.4 Definition af affaldsforebyggelse Det nye affaldsdirektiv (2008/98) giver en fælles europæisk definition af affaldsforebyggelse: forebyggelse : foranstaltninger, der træffes, inden stoffer, materialer eller produkter bliver til affald, og som mindsker: a) affaldsmængden, herunder via genbrug af produkter eller forlængelse af produkternes levetid, b) de negative konsekvenser, som det producerede affald har for miljøet og menneskers sundhed, eller c) indholdet af skadelige stoffer i materialer og produkter. Hvor definitionen på genbrug er: genbrug : enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. Der er forsøgt at indsamle eksempler, som dækker definitionen, men de fleste eksempler omhandler del a) af definitionen. Det skyldes, at arbejdet med forebyggelse af affald hidtil har været koncentreret om denne del af definitionen. 1.5 Beskrivelse af aktører En lang række aktører er med til at påvirke dannelsen af affald gennem deres adfærd. Alle aktører kan individuelt handle for at påvirke deres affaldsdannelse. Det vil dog ofte være sådan at de forskellige dele af værdikæden påvirker hinandens affaldsdannelse og derfor kan det være en fordel at arbejde sammen gennem værdikæden om affaldsforebyggelse. Nogle tiltag til affaldsforebyggelse kræver at en organisation, som aktøren er medlem af handler. F.eks. i brancheorganisationer eller beboerforeninger. Der er i kataloget foretaget en gruppering af væsentlige aktører for at give et overblik over de forskellige gruppers handlemuligheder. detailhandlen, kontor og servicevirksomheder, industrivirksomheder, 14

15 bygge- og anlægsvirksomheder, borgerne, kommuner, sygehuse (regioner) og staten. Nedenfor er en kort beskrivelse af aktørerne og den rolle, aktørerne har i affaldsdannelsen. Enkelte aktører kan høre ind under flere grupper. F.eks. har de fleste industrivirksomheder også en administration, og gode ideer til affaldsforebyggelse for den administrative del vil kunne findes under kontor- og servicevirksomheder. Detailhandlen Virksomheder i distributions- og salgsleddet spiller en vigtig rolle, da de dels er i direkte kontakt med kunder og dermed kan påvirke og viderebringe efterspørgsel og dels kan stille krav til leverandørerne bagud i kæden. Kontor- og servicevirksomheder Denne gruppe dækker bredt og er karakteriseret ved aktiviteter lige fra store administrations- og kontoraktiviteter, hotel og restaurationsvirksomhed til den lille reparationsvirksomhed. Industrivirksomheder Industrien skal i denne sammenhæng forstås primært som fremstillingsindustri. Kendetegnende for fremstillingsvirksomheder i forhold til affaldsforebyggelse er bl.a., at de har rollen både som producent og forbruger (af råvarer, halvfabrikata og produkter fra leverandører). Bygge- og anlægsvirksomheder Kendetegnende for aktører inden for denne branche er, at de typisk indgår i et samarbejde med andre aktører i det samlede bygge- og anlægsarbejde (f.eks. bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører, byggevareproducenter). Borgerne Denne aktørgruppe skal forstås som den enkelte borger i den tid, hvor vedkommende ikke er på arbejde. Det vil sige, hvor borgeren anskaffer, anvender, vedligeholder og bortskaffer produkter/serviceydelser til eget forbrug. Denne aktørgruppe er foruden den individuelle borger også de fællesskaber og foreninger, som borgeren indgår i som privat person. Kommuner Kommunerne har både en myndighedsrolle og en rolle med at sørge for driften af en lang række kommunale institutioner. I forbindelse med driften har kommunerne en meget indflydelsesrig rolle som indkøber af produkter og ydelser. Derfor er kataloget under kommuner opdelt efter disse to roller. Sygehuse (regioner) Regionerne er især kendetegnet ved at styre driften af sygehusene og derfor er der fokuseret på denne funktion. Staten Staten har både en myndighedsrolle og en rolle med at sørge for driften af en lang række institutioner. Staten er en meget indflydelsesrig indkøber. Derfor er kataloget under staten opdelt efter disse to roller. 15

16 1.6 Opbygning af katalog Kataloget har fokus på praktiske eksempler på affaldsforebyggelse, som den enkelte aktør kan udføre. Det er ikke en udtømmende liste, men skal tjene til inspiration for, hvad den enkelte aktør kan gøre eller hvad de foreninger eller organisationer, som aktøren er med i, kan gøre i fællesskab Ideerne vedrørende affaldsforebyggelse er for hver aktør opdelt i en række underemner. Indenfor de enkelte emner er det forsøgt at nævne ideerne i følgende rækkefølge: 1) eksisterende i Danmark, 2) eksisterende i udlandet, 3) nye ideer eller ændring af eksisterende tiltag. Der er medtaget eksempler på både indenlandske og udenlandske tiltag, som er igangsat indenfor de seneste år. For de udenlandske tiltag er der medtaget både nationale, regionale og lokale eksempler på affaldsforebyggelse. Der er ikke foretaget en grundig vurdering af forslagenes relevans under danske forhold, da dette er et katalog til inspiration. Endvidere indeholder kataloget en lang række ideer fra workshoppen. Ideerne er i det store hele gengivet, som de blev fremsat. De nævnte ideer under de forskellige aktører er ikke at udtryk for, at repræsentanter for denne aktør på workshoppen var enig i at udføre ideen. Ideerne er heller ikke vurderet i forhold til, hvor vanskelige de vil være at udføre i praksis. Endelig er ideer fra Miljøstyrelsens arbejde med affaldsforebyggelse i medtaget, såfremt de fortsat vurderes at være relevante. En række ideer nævnt under den enkelte aktør kan udføres af den enkelte virksomhed/ borger. For andre ideer kræver det, at det er brancheorganisationen eller en borgerforening, som tager initiativet. Det er forsøgt at gøre dette klart under de forskellige ideer. Nogle ideer kan udføres af forskellige aktører eller det kan være nødvendigt at involvere flere aktører. Derfor er en række ideer nævnt under flere aktører, da det er meningen at kataloget skal fungere som et opslagskatalog. Affaldsforebyggende initiativer dækket af EU BREF-notes, jf. EU s IPPC direktiv og the European IPPC Bureau i Sevilla, er ikke detaljeret inddraget i oversigten. Ligeledes er initiativer, som vedrører meget specifikke forhold indenfor individuelle brancher, heller ikke inkluderet. 16

17 2 Detailhandlen 2.1 Få styr på affaldsforebyggelsen internt i virksomheden I Finland er der udviklet et program, som hjælper en virksomhed med at udvikle sin egen håndtering af affald og til at reducere mængden af affald. Programmet er et benchmarking værktøj (PETRA Affald Benchmarking), som sammenligner de mængder af affald virksomheden producerer med gennemsnittet fra lignende typer af virksomhed. Mere end 600 virksomheder har anvendt programmet i Helsingfors området (YVT 2009a) Evaluering af projektet viste, at for perioden var mængden af affald per ansat i dagligvarehandlen faldet med 180 kg/ år (YTV 2009b) 574D /0/YTV_JSE_esite_ENG_netti.pdf 2.2 Sætte krav til leverandører og skabe dialog i hele kæden Detailhandlen kan sætte miljøkrav som standardkrav ved indkøb af varer, herunder krav om affaldsforebyggelse. Det kræver uddannelse af indkøbere således at de har forståelse for miljø og affaldsforebyggelse. Partnerskaber i detailhandlen vil kunne øge presset på de store producenter. Miljøvejledninger kan bistå indkøberne i at anvende miljø som standard krav. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger for en lang række produkter (Miljøstyrelsen 2009a) På workshoppen blev der foreslået et partnerskab mellem detailhandlen og hele værdikæden samt staten. Det skal sikre dialog og at initiativer kan udføres i samarbejde. 2.3 Informere forbrugerne Detailhandlen kan aktivt informere forbrugerne om hvordan affald forebygges. Dette kan ske ved at informere om genbrugelige og reparationsvenlige produkter samt at informere om reparationsmuligheder. I Polen er der et samarbejde mellem en NGO og detailhandlen om information til kunderne. Butikspersonalet informerer kunderne om hvilke produkter, der har den mest miljørigtige profil. Herudover afholdes workshops om affaldsforebyggelse for studerende. Initiativet er udbredt lokalt i Polen med 160 deltagende butikker (Eko-idea 2009) På workshoppen blev det foreslået, at detailhandel i samarbejde med staten kunne gennemføre en kampagne med fokus på kvalitet, holdbarhed og pris (Køb kvalitet kampagne). Ligeledes kunne der gennemføres en kampagne for kun at indkøbe den mængde fødevarer, der skal anvendes (Spis op kampagne). 17

18 2.4 Reducere emballageforbruget Fremme anvendelsen af genbrugelige transportemballager Der anvendes i dag en lang række genbrugelige transportemballager f.eks. mælkekasser i handelsleddet i Danmark. Disse omfatter kasser, paller, tromler, rullebure mv. Anvendelsen af genbrugelige transportemballager kan øges ved at fremme pantsystemer eller lukkede retursystemer. Mange supermarkedskæder i Europa har indført genbrugelige transportemballager i form af genbrugskasser og paller til alle deres varer. I Storbritannien er anvendelsen meget udbredt og hver kæde har deres eget system f.eks. Tesco, Marks & Spencer, Sainsbury. I Holland og Sverige har man valgt nationale systemer, hvor brancheorganisationerne står bag systemerne. Tilsvarende initiativer er taget i USA. Et ændret emballagesystem til distribution af varer vil især begrænse emballage-affald bestående af pap og plast. Udover den affaldsforebyggende effekt har et ændret system typisk også økonomiske og arbejdsmiljømæssige fordele (Rask et. al 2006). giv/publikationer/2006/ /html/helepubl.htm Fremme af flere genbrugelige transportemballager blev også foreslået og diskuteret på Miljøstyrelsens workshop i august Det blev foreslået, at de enkelte brancher skal blive enige på tværs af aktørerne. Detailhandlen kan være den drivende kraft ved at fremsætte krav bagud i værdikæden. Det blev også foreslået, at brancherne arbejder for, at der skal være europæiske ordninger for genbrugelige transportemballager og standarder for genbrugsemballagen Reducere forbruget af detailemballage I Storbritannien blev der i 2005 indgået en frivillig aftale mellem WRAP (affalds og ressource program i Storbritannien, som er finansieret af offentlige midler) og de store detailhandelskæder om at reducere mængden af både mad- og emballageaffald fra husholdningerne. Aftalen har tre fokuspunkter: 1) i 2008 at stoppe stigningen i emballageforbruget gennem bedre design. 2) fra 2010 skal emballagemængden være faldende. 3) hjælpe med at reducere husholdningernes madaffald, målet er ton mindre i 2010 sammenlignet med Den frivillige aftale omfatter 35 detailhandels-kæder, der har sluttet sig til programmet, hvilket medfører at 92 % af det totale salg er inkluderet. Det første mål i aftalen blev nået, idet mængden af emballageaffald var stabil i 2008 på trods af øget befolknings- og salgstal (WRAP 2009a) En frivillig aftale om reduktion i emballageaffald (både transport og detail) blev også drøftet på Miljøstyrelsens workshop. Det vil kræve samarbejde på tværs af hele værdikæden. Det blev foreslået at tage udgangspunkt i erfaringerne fra Storbritannien. Producenter og detailhandlen må opsætte konkrete mål for emballage reduktionen. Den enkelte supermarkedskæde kan også selv bidrage til at reducere emballageforbruget. WRAP har offentliggjort 24 eksempler på emballageminimering, som de enkelte supermarkedskæder i Storbritannien har gennemført i samarbejde med deres leverandører (WRAP 2009b). c3ce5d pdf 18

19 Nogle produkter sælges fra selvbetjente dispensere i de danske butikker f.eks. slik. Herved kan det spares betydelige mængder emballage. Anvendelsen af refill emballage kan også være med til at reducere emballage forbruget. CRAI supermarkedskæden i Italien har lanceret et miljø-udsalg hvor forbrugerne kan købe produkter som kaffe, morgenmadsprodukter, pasta, ris mv. efter vægt, i emballage som de selv medbringer. Således reduceres behovet for engangsemballage. Initiativet er igangsat af supermarkedskæden i samarbejde med en italiensk NGO. Det har eksisteret siden 2005 og de 30 miljø-udsalg i supermarkederne i Italien og Schweiz har tilsammen sparet ca. 1 mio. engangs-emballager (CRAI 2009). Riducimballi butikkerne i den italienske by Piossasco sælger mælk, vin mv. fra haner. For at undgå emballage tager kunderne selv beholdere med. Projektet begyndte i 2008 og er et samarbejde mellem kommunen (Piossasco) og det lokale erhvervsliv (Comune di Piossasco 2009). I Italien har detailhandlen i 2008 igangsat initiativet RIDURRE SI PUO, som indeholder forskellige informative events for supermarkedskunderne, herunder en konkurrence om at finde det mest overemballerede produkt, samt seminarer for kunderne om affaldsforebyggende tiltag (Ridurre si puo 2009) Reducere madspild Detailhandlen kan fjerne volumenrabatter. De kan indføre, at der kun er tilbud på enkeltvarer og ikke på slagtilbud som 5 stk. for 100 kr. Dette har supermarkedskæden REMA gjort. Ideen er at forbrugeren kun køber det, som man netop har behov for og ikke en ekstra mængde, som ikke bliver spist/anvendt. Dermed undgås madspild samt mad og emballageaffald (Rema ). Som nævnt ovenfor er der indgået en frivillig aftale mellem WRAP (affaldsog ressource program i England) og de store detailhandelskæder om at reducere mængden af både mad- og emballageaffald fra husholdningerne. Aftalen har også til formål at hjælpe med at reducere husholdningernes madaffald, målet er ton mindre i 2010 sammenlignet med 2008 (WRAP 2009a). Mange indkøbte fødevarer i husholdningerne kasseres. På workshoppen blev det forslået, at detailhandelen og fødevareproducenterne kunne udvikle værktøjer, så forbrugeren i forbindelse med indkøb i butikken kan vejledes elektronisk om, hvad der skal købes ind til aftensmaden. Forslaget var at videreudvikle den eksisterende net-baserede "tøm -køleskabet" opskriftgenerator (http://www.opskrifter.dk/149.0.html), således at kunden i butikken på en computer kan finde en opskrift og udskrive sin indkøbsseddel efter, hvad der mangler i forhold til det, der allerede er i køleskabet. Initiativet vil kunne øge anvendelsen af "madrester" og dermed mindske madspildet. 19

20 Detailhandlen kan donere overskydende madvarer til velgørende organisationer. Projekt Fødevarebanken (se evt. deres hjemmeside står for at videredistribuere fødevarer til velgørende organisationer. I USA kan butikker, restauranter og andre give overskydende fødevarer til Freestore Foodbank som samarbejder med mere end 400 suppekøkkener og herberg, som distribuerer overskudsmad. Organisationen kan afhente råvarer i lastbiler med køleforanstaltninger og tager imod næsten alle råvarer, dog ikke restaffaldet fra tilberedt mad, som har været serveret. Organisationen videreformidler årligt tons fødevarer i 20 amter i Ohio, Kentucky og Indiana. (Freestore Foodbank 2009) Der findes en del fødevarer som ikke må sælges af. "tekniske årsager" (f.eks. fejlmærkning), ofte destrueres varerne på trods af, at det er friske fødevarer. Workshoppen foreslog, at det skal undersøges hvordan disse fødevarer kan benyttes til f.eks. velgørende formål. Det vil kræve en central organisation til at styre det, som er tæt forbundet med fødevarekontrollen. Et andet forslag er at dagligvarehandelen etablerer en markedsplads, en lastminute internet portal (www.sidstesalgsdato.dk), hvor varepartier tæt på sidste salgsdato eller frugt og grønt med kort brugshorisont, kan afsættes samlet i stedet for at blive kasseret som affald få dage senere. Herved vil en væsentlig del af de ton organisk affald, der pt. genereres i dagligvarehandelen, kunne reduceres væsentligt, med øget indtjening og omkostningsminimering til følge (Dakofa 2008). Itemid= Reducere mængden af engangsbæreposer I Luxembourg stoppede butikker med at sælge engangsplastikposer og i stedet bliver der kun solgt indkøbsnet under projektet eco-bag. Projektet er en frivillig aftale mellem miljøministeriet og Valorlux, hvis medlemmer er fra detailhandlen og producentleddet. Projektet er udbredt i hele Luxembourg. I perioden blev der sparet 50 mio. engangsposer i projektet. Projektet fortsætter og det anslås at besparelsen ved undgået produktion af poserne er 1000 tons CO2/ år. Besparelsen var 450 tons plastaffald per år. (Valorlux 2009) På workshoppen blev det foreslået at detailhandlen kan bidrage med at reducere mængden af engangsbæreposer ved, at der i alle butikker kan købes handle-net som alternativ til traditionelle bæreposer. 2.7 Reducere papiraffald Detailhandlen kan udskifte de normale tilbudsaviser med elektroniske reklamer. Kunder kan have et abonnement i stedet for at modtage tilbudsaviser på papir. På den måde behøver kunderne kun at modtage tilbud fra butikker, som er relevante for dem, i stedet for fra alle, som tilfældet er i dag. Derved kunne en del papiraffald undgås i de enkelte husholdninger. Det er i dag muligt at læse og søge i ugens tilbud elektronisk på (Min reklame 2009). 20

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Bilag 2. Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger nævnt i bilag IV jf. artikel 29 i affaldsdirektivet (2008/98/EC)

Bilag 2. Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger nævnt i bilag IV jf. artikel 29 i affaldsdirektivet (2008/98/EC) Bilag 2 Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger nævnt i bilag IV jf. artikel 29 i affaldsdirektivet (2008/98/EC) EKSEMPLER PÅ AFFALDSFOREBYGGELSES- FORANSTALTNINGER NÆVNT I ARTIKEL

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere