Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen"

Transkript

1 Arealer, urbanisering og naturindhold i, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Gregor Levin Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet Rekvirent: Danmarks Naturfredningsforening Antal sider: 15 Faglig kommentering: Pia Frederiksen Kvalitetssikring, centret: Vibeke Vestergaard Nielsen Tlf.:

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 3 Metode Databehandling Rumlige analyser 5 4 Resultater Opgørelse over og strand- og klitbeskyttelse Arealsammensætning Sammenhængende naturarealer Arealændringer Naturindhold 11 5 Referencer 15 2

3 1 Indledning Formålet med denne undersøgelse er at opgøre arealsammensætning, arealændringer og naturindhold indenfor 300 m strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og 3 km og sammenholde disse med arealsammensætningen, arealændringer og naturinhold i resten af Danmark. Undersøgelsen er baseret på de mest aktuelle geografiske data for arealanvendelse, arealændringer og naturindhold samt de officielle afgrænsninger af strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og. De anvendte data for arealanvendelse og arealændringer er baseret på tilgængelige aktuelle og historiske arealdata og er de bedste tilgængelige og dækkende data for Danmark. Disse data, og dermed resultaterne fra denne undersøgelse er behæftet med usikkerheder og kan derfor ikke anvendes til sagsbehandling eller juridiske afgørelser. 3

4 2 Datagrundlag Opgørelsen baseres på følgende datasæt: Strandbeskyttelseslinjen fra matrikelkortet 2015 (Geodatastyrelsen 2015a) Klitfredningslinjen fra matrikelkortet 2015 (Geodatastyrelsen 2015b) 3 km Kystnærhedszonen fra Arealinfo 2015 (Arealinformation 2015) Kommunekortet (Geodatastyrelsen 2015c) Arealkortet Basemap, som er et dækkende arealkort over arealanvendelse for hele Danmark med en cellestørrelse på 10x10 m. Basemap er baseret på en kombination af tilgængelige geo-refererede data fra Basemap er dokumenteret i Levin et al. (2012). Kort over arealændringer. Kortet er udviklet under SINKS-projektet (on documentation of carbon sources and sinks in relation to the land use, land use change and forest sector (LULUCF)) for at beregne ændringer i kulstofpuljer som følge af ændringer i arealanvendelse. Kortet indeholder information om arealanvendelse for hele Danmark for perioden fra 1990 til 2014 og har en cellestørrelse på 25x25 m. Kortet er dokumenteret i Levin et al. (2014). Biodiversitetskortet (Ejrnæs et al 2014). Kortet er udviklet i samarbejde mellem DCE og Københavns Universitet. Det omfatter et artsscorekort, som er baseret på observationer af arter og et bioscorekort, som også inddrager såkaldte proxy-indikatorer (fx skovstruktur og ekstensiv drift) som vurderes at have en positiv effekt på arter. Kortet har en cellestørrelse på 9,6x9,6 m. 4

5 3 Metode 3.1 Databehandling Alle analyser blev udført i ArcGIS10.1. Analyserne blev udført i rasterformat. Kortene over strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen, samt kommunekortet, som er i vektorformat, blev konverteret til rasterformat. For analyserne af arealsammensætning og arealsammenhæng blev der anvendt en cellestørrelse på 10x10 meter, som er den rumlige opløsning af Basemap. Til analyserne af arealændringer, blev der anvendt en cellestørrelse på 25x25 meter, som er den rumlige opløsning for kortet over arealændringer. Til analyserne af naturindhold blev der anvendt en cellestørrelse på 9,6x9,6 meter, som er den rumlige opløsning for biodiversitetskortet. 3.2 Rumlige analyser Rasterkortene for kommuner,, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen blev lagt over hhv. Basemap, kortet over arealændringer samt over artsscore- og bioscorekortene. Herefter blev det samlede areal, arealfordeling, samt gennemsnitsværdier beregnet indenfor, strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen, for områder udenfor disse zoner og linjer samt for hele landet. 5

6 4 Resultater 4.1 Opgørelse over og strand- og klitbeskyttelse Kystnærhedszonen dækker arealer indenfor 3 kilometer fra kysten. Samlet omfatter kystzonen eller 27,8 % af Danmarks areal. Strandbeskyttelseslinjen inkluderer arealer indenfor 300 meter fra kysten og udgør eller 3,2 % af Danmarks areal. Klitfredningslinjen omfatter sand og klitarealer langs kysten og inde i landet. Klitfredning omfatter 205 eller 0,4 % af Danmarks areal. Kortene i figur 1-3 viser, at der imellem kommunerne er en stor variation i andelen af areal i og strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. ingen arealer indefor < 25 % % % % > 85 % kilometer Figur 1 Kystnærhedszonen som arealandel af kommunens samlede areal 6

7 arealandel indefor standbeskyttelseslinjen ingen arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen < 2,5 % 2,5-5,0 % 5,0-7,5 % 7,5-20,0 % > 20,0 % kilometer Figur 2 Arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen som andel af kommunens samlede areal arealandel indefor klitfredningslinjen ingen arealer indenfor klitfredningslinjen <2% 2-3% >3% kilometer Figur 3 Arealer indenfor klitfredningslinjen som andel af kommunens samlede areal 7

8 kystnærhedszone kystnærhedszone kystnærhedszone kystnærhedszone kystnærhedszone kystnærhedszone 4.2 Arealsammensætning Til denne analyse er arealet og andelen af arealet af forskellige arealklasser beregnet. Urbane områder og infrastruktur omfatter her både bebyggede arealer, haver og andre åbne arealer i byerne, erhvervs- og industriarealer, parker og andre rekreative anlæg samt veje og jernbaner og tilknyttede arealer Tabel 1 sammenfatter arealsammensætningen indenfor og udenfor samt for hele landet. En stor andel af naturarealer, såsom heder, overdrev, og især klit/sand (som omfatter klitter og sandstrande) samt strandeng/marsk og kyst (som her omfatter strande, som ikke er sandstrande) ligger indenfor. Tabel 1 Arealfordeling indenfor og udenfor og for hele landet Procentandel af samlet areal Procentandel af arealklassens samlede areal Arealklasse Urban / infrastruktur* ,4 % 12,2 % 13,7 % 35,4 % 64,6 % Landbrug ,4 % 61,4 % 57,8 % 23,3 % 76,7 % Landbrug ekstensivt ,7 % 2,5 % 2,6 % 29,5 % 70,5 % Skov ,5 % 13,6 % 13,2 % 26,2 % 73,8 % Hede ,8 % 1,2 % 1,9 % 54,9 % 45,1 % Overdrev ,5 % 0,7 % 0,9 % 46,0 % 54,0 % Klit / sand ,8 % 0,0 % 0,2 % 99,4 % 0,6 % Fersk eng ,0 % 2,3 % 2,2 % 26,0 % 74,0 % Mose ,9 % 2,2 % 2,1 % 25,8 % 74,2 % Strandeng / marsk ,6 % 0,0 % 1,0 % 99,9 % 0,1 % Vådområde ,4 % 0,3 % 0,3 % 37,0 % 63,0 % Sø / vandhul ,0 % 1,5 % 1,6 % 34,3 % 65,7 % Vandløb ,5 % 0,5 % 0,5 % 29,1 % 70,9 % Kyst ,5 % 0,0 % 0,1 % 100,0 % 0,0 % Klippe ,0 % 0,0 % 0,0 % 72,5 % 27,5 % Ikke klassificeret ,9 % 1,8 % 1,8 % 29,0 % 71,0 % I alt ,0 % 100,0 % 100,0 % 27,8 % 72,2 % * Urban / infrastruktur omfatter bebyggede arealer, haver og andre åbne arealer i byerne, erhvervs- og industriarealer, parker og andre rekreative anlæg samt veje og jernbaner og tilknyttede arealer strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen Tabel 2 sammenfatter arealsammensætningen indenfor og udenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen samt for hele landet. Selv om arealer indenfor strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen kun udgør 3,6 % af Danmarks areal, ligger en forholdsvis stor andel af naturarealer, såsom heder, overdrev, klit/sand, strandeng/marsk og kyst indenfor strandbeskyttelsesog klitfredningslinjen. 8

9 strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen udenfor strandog klitbeskyttelseslinjen indenfor strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strandog klitbeskyttelseslinjen strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strandog klitbeskyttelseslinjen Tabel 2 Arealfordeling indenfor og udenfor strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og for hele landet Procentandel af samlet areal procentandel af arealklassens samlede areal Arealklasse Urban / infrastruktur* ,4 % 2,7 % 13,9 % 13,7 % 2,0 % 0,1 % 97,9 % Landbrug ,4 % 1,7 % 58,7 % 57,8 % 2,0 % 0,0 % 98,0 % Landbrug ekstensivt ,1 % 0,3 % 2,5 % 2,6 % 5,1 % 0,1 % 94,8 % Skov ,9 % 4,0 % 13,3 % 13,2 % 3,1 % 0,1 % 96,7 % Hede ,2 % 37,8 % 1,7 % 1,9 % 5,3 % 8,0 % 86,6 % Overdrev ,6 % 2,5 % 0,8 % 0,9 % 12,8 % 1,1 % 86,1 % Klit / sand ,1 % 23,1 % 0,1 % 0,2 % 15,7 % 40,9 % 43,4 % Fersk eng ,2 % 0,5 % 2,2 % 2,2 % 3,2 % 0,1 % 96,7 % Mose ,4 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 0,4 % 97,4 % Strandeng / marsk ,0 % 6,4 % 0,4 % 1,0 % 61,9 % 2,6 % 35,4 % Vådområde ,1 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 10,8 % 0,1 % 89,1 % Sø / vandhul ,6 % 0,8 % 1,6 % 1,6 % 5,1 % 0,2 % 94,7 % Vandløb ,6 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 3,8 % 0,2 % 96,0 % Kyst ,3 % 17,2 % 0,0 % 0,1 % 28,6 % 47,2 % 24,2 % Klippe ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 38,9 % 0,0 % 61,1 % Ikke klassificeret ,2 % 0,5 % 1,8 % 1,8 % 3,9 % 0,1 % 96,0 % I alt ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 3,2 % 0,4 % 96,4 % *Urban / infrastruktur omfatter bebyggede arealer, haver og andre åbne arealer i byerne, erhvervs- og industriarealer, parker og andre rekreative anlæg samt veje og jernbaner og tilknyttede arealer 4.3 Sammenhængende naturarealer Til denne analyse er alle naturarealer (skov, hede, overdrev, klit / sand, fersk eng, mose, strandeng / marsk, vådområde, sø / vandhul, vandløb, kyst, klippe) blevet samlet i en arealklasse. Arealstørrelser blev beregnet for sammenhængende arealer, dvs. arealer, som ikke er splittet op af urbane arealer, infrastruktur eller landbrug. Gennemsnitlige arealstørrelser er blevet beregnet som gennemsnittet af sammenhængende naturarealer, som ligger indenfor hhv., strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og for områder udenfor disse zoner Den gennemsnitlige arealstørrelse for naturarealer er 0,054 indenfor 3 km og 0,042 udenfor. Tabel 3 viser størrelsesfordelingen af sammenhængende naturarealer, indenfor og udenfor 3 km og for hele landet. Det ses, at andelen af større sammenhængende naturarealer er noget større indenfor sammenlignet med resten af landet. 9

10 Arealstørrelser () strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strandog klitbeskyttelseslinjen indenfor strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strandog klitbeskyttelseslinjen Arealstørrelser () Tabel 3 Fordeling af arealstørrelser af sammenhængende naturområder indenfor og udenfor 3 kilometer kystnæ r- hedszonen og for hele landet Procentandel af samlet areal < 0, ,1 % 63,2 % 57,0 % 0,5-2, ,4 % 27,0 % 25,4 % 2,5-5, ,0 % 4,8 % 6,3 % 5,0-10, ,1 % 2,3 % 3,9 % 10,0-25, ,3 % 1,9 % 3,0 % > 25, ,1 % 0,9 % 4,4 % Gennemsnitlig arealstørrelse 0,054 0,042 0, strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen Den gennemsnitlige arealstørrelse for naturarealer er 0,110 indenfor strandbeskyttelseslinjen, 1,878 indenfor klitfredningslinjen og dermed markant større end i resten af landet (0,043 ). Også tabel 4 viser tydeligt at andelen af større sammenhængende naturarealer er større indenfor strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen end i resten af landet. Tabel 4 Fordeling af arealstørrelser af sammenhængende naturområder indenfor og udenfor strandbeskyttelses - og klitfredningslinjen og for hele landet procentandel af samlet areal < 0, ,0 % 3,6 % 59,6 % 57,0 % 0,5-2, ,8 % 4,0 % 25,3 % 25,4 % 2,5-5, ,5 % 4,1 % 5,6 % 6,3 % 5,0-10, ,4 % 5,0 % 3,5 % 3,9 % 10,0-25, ,5 % 11,6 % 2,6 % 3,0 % > 25, ,7 % 71,7 % 3,3 % 4,4 % Gennemsnitlig arealstørrelse 0,110 1,878 0,043 0, Arealændringer Til denne analyse er arealet og andelen af arealer, som mellem 1990 og 2014 er overgået fra en anden arealanvendelse til urbane arealer og infrastruktur blevet beregnet. Urbane områder og infrastruktur omfatter her både bebyggede arealer, haver og andre åbne arealer i byerne, erhvervs- og industriarealer, parker og andre rekreative anlæg samt veje og jernbaner og tilknyttede arealer Tabel 5 viser arealet og andelen af arealet indenfor og udenfor, som mellem 1990 og 2014 er overgået fra en anden arealanvendelse til urbane arealer og infrastruktur. 0,81 % af arealet indenfor kystnærheds- 10

11 strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen zonen er overgået til urbane arealer og infrastruktur, hvilket er lidt højere end for resten af landet (0,78 %). Tabel 5 Areal og arealandel som mellem 1990 og 2014 er overgået til urbane arealer eller infrastruktur indenfor og udenfor og for hele landet Areal () Procentadel af samlet areal 0,81 % 0,76 % 0,78 % Procentandel af samlet areal med urbanisering 29,15 % 70,85 % 100,00 % strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen Tabel 6 viser arealet og andelen af arealet indenfor og udenfor strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og for hele landet, som mellem 1990 og 2014 er overgået fra en anden arealanvendelse til urbane arealer og infrastruktur. 0,32 % af arealet indenfor strandbeskyttelseslinjen og 0,12 % af arealet indenfor klitfredningslinjen er overgået til urbane arealer og infrastruktur. Det er markant mindre end for resten af landet (0,80 %). Tabel 6 Areal og arealandel som mellem 1990 og 2014 er overgået til urbane arealer eller infrastruktur indenfor og udenfor strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og for hele landet Areal () Procentadel af samlet areal 0,32 % 0,12 % 0,80 % 0,78 % Procentandel af samlet areal med urbanisering 1,33 % 0,06 % 98,60 % 100,00 % 4.5 Naturindhold Til denne opgørelse blev artsscorekortet samt bioscorekortet anvendt til at belyse naturindhold. Artsscorekortet er baseret på observationer af en række arter og dermed indikerer det faktiske naturindhold som tilstedeværels af arter. En artsscore på 0 betyder at der ikke er observeret artet på lokaliteten og jo højere artsscoren er desto flere arter er der observeret på lokaliteten. I bioscorekortet er der udover artscoren også medtaget såkaldte proxyindikatorer (fx ekstensiv drift eller skovstruktur), som vurderes at have en positiv effekt på tilstedeværelsen af arter. En høj bioscore betyder derfor at der er observeret mange arter på lokaliteten og / eller at flere proxyindikatorer indikerer tilstedeværelsen af arter. For en detaljeret beskrivelse af artsscore- og bioscorekortene se Ejrnæs et al. (2014) Artsscore indenfor Den gennemsnitlige artsscore er 0,95 indenfor og dermed noget højere end for resten af landet (0,51). Tabel 7 viser at arealet og arealandelen med høje artsscoreværdier er højere indenfor end for resten af landet. Tabellen viser også, at arealer indenfor bidrager mere til høje artsscoreværdier end resten af landet. 11

12 Artscore strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen Artscore Tabel 7 Arealet og arealandel af artsscoreværdier indenfor og udenfor og for hele landet Procentandel af samlet areal Procentandel af artscorens samlede areal ,1 % 80,8 % 79,5 % 26,7 % 73,3 % ,5 % 7,2 % 6,4 % 19,6 % 80,4 % ,2 % 4,3 % 4,0 % 22,4 % 77,6 % ,4 % 3,0 % 3,1 % 30,0 % 70,0 % ,5 % 1,7 % 2,2 % 44,8 % 55,2 % ,0 % 1,0 % 1,5 % 54,3 % 45,7 % ,2 % 0,7 % 1,1 % 53,7 % 46,3 % ,8 % 0,6 % 0,9 % 55,5 % 44,5 % ,3 % 0,3 % 0,6 % 60,6 % 39,4 % ,0 % 0,4 % 0,6 % 48,8 % 51,2 % Gennemsnitlig artscore 0,95 0,51 0, Artsscore indenfor strandbeskyttelses- og klitbeskyttelseslinjen Den gennemsnitlige artsscore er 1,47 indenfor strandbeskyttelseslinjen, 3,05 indenfor klitfredningslinjen og dermed markant højere end for resten af landet (0,59). Tabel 8 indikerer, at andelen af arealer med høje artsscoreværdier er større indenfor strandbeskyttelses- og især klitfredningslinjen end for resten af landet. Tabel 8 Arealet og arealandel af artsscoreværdier indenfor og udenfor strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og for hele landet procentandel af samlet areal procentandel af artscorens samlede areal ,0 % 37,7 % 80,2 % 79,5 % 2,7 % 0,2 % 97,2 % ,0 % 3,4 % 6,5 % 6,4 % 3,0 % 0,2 % 96,7 % ,3 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 0,4 % 96,9 % ,1 % 9,2 % 3,0 % 3,1 % 5,3 % 1,2 % 93,5 % ,2 % 9,2 % 2,0 % 2,2 % 9,2 % 1,7 % 89,1 % ,4 % 11,5 % 1,4 % 1,5 % 9,2 % 3,1 % 87,7 % ,0 % 10,8 % 1,0 % 1,1 % 8,5 % 3,9 % 87,6 % ,7 % 8,0 % 0,8 % 0,9 % 9,5 % 3,6 % 87,0 % ,4 % 4,1 % 0,5 % 0,6 % 12,9 % 2,7 % 84,3 % ,9 % 2,1 % 0,5 % 0,6 % 11,0 % 1,5 % 87,5 % Gennemsnitlig artscore 1,47 3,05 0,59 0,63 12

13 Bioscore Bioscore indenfor Den gennemsnitlige bioscore er 1,93 indenfor og dermed noget højere end for resten af landet (0,99). Tabel 9 viser at arealet og arealandelen med høje bioscoreværdier er højere indenfor end for resten af landet. Tabellen viser også, at arealer indenfor bidrager mere til høje bioscoreværdier end resten af landet. Tabel 9 Arealet og arealandel af bioscoreværdier indenfor og udenfor og for hele landet Procentandel af samlet areal Procentandel af bioscorens samlede areal ,7 % 74,3 % 71,9 % 25,5 % 74,5 % ,9 % 11,2 % 10,8 % 25,6 % 74,4 % ,5 % 6,7 % 6,6 % 27,2 % 72,8 % ,5 % 3,7 % 4,2 % 36,8 % 63,2 % ,4 % 1,9 % 2,6 % 47,2 % 52,8 % ,1 % 1,2 % 1,7 % 50,9 % 49,1 % ,3 % 0,6 % 1,1 % 58,1 % 41,9 % ,8 % 0,3 % 0,7 % 66,7 % 33,3 % ,8 % 0,1 % 0,3 % 68,2 % 31,8 % ,1 % 0,1 % 0,1 % 50,1 % 49,9 % ,44 0,00 0,44 0,0 % 0,0 % 0,0 % 99,5 % 0,5 % Gennemsnitlig bioscore 1,93 0,99 1, Bioscore indenfor strandbeskyttelses- og klitbeskyttelseslinjen Den gennemsnitlige bioscore er 3,44 indenfor strandbeskyttelseslinjen, 5,94 indenfor klitfredningslinjen og dermed markant højere end for resten af landet (1,16). Tabel 10 indikerer at andelen af arealer med høje bioscoreværdier er større indenfor strandbeskyttelses- og især klitfredningslinjen end for resten af landet. 13

14 Bioscore strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen strandbeskyttelseslinjen klitbeskyttelseslinjen strand- og klitbeskyttelseslinjen Tabel 10 Arealet og arealandel af bioscoreværdier indenfor og udenfor strandbeskyttelses - og klitfredningslinjen og for hele landet Procentandel af samlet areal Procentandel af bioscorens samlede areal ,1 % 35,2 % 73,0 % 71,9 % 1,9 % 0,2 % 97,9 % ,1 % 1,1 % 10,8 % 10,8 % 3,9 % 0,0 % 96,0 % ,8 % 5,8 % 6,4 % 6,6 % 5,8 % 0,4 % 93,8 % ,1 % 8,1 % 4,0 % 4,2 % 7,1 % 0,8 % 92,1 % ,5 % 11,5 % 2,4 % 2,6 % 9,4 % 1,8 % 88,8 % ,7 % 13,9 % 1,5 % 1,7 % 10,9 % 3,3 % 85,7 % ,7 % 11,9 % 0,9 % 1,1 % 14,0 % 4,5 % 81,5 % ,9 % 10,3 % 0,6 % 0,7 % 12,8 % 5,7 % 81,5 % ,6 % 2,2 % 0,3 % 0,3 % 16,8 % 2,9 % 80,3 % ,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 12,7 % 0,0 % 87,3 % ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 98,4 % Gennemsnitlig bioscore 3,44 5,94 1,16 1,25 14

15 5 Referencer Arealinformation km Kystnærhedszonen. Arealinformation. Hentet på arealinformation.miljoeportal.dk/d Ejrnæs, R., Petersen, A.H., Bladt, J., Bruun, H.H., Moeslund, J.E., Wiberg- Larsen, P. & Rahbek, C Biodiversitetskort for Danmark. Udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 112 Geodatastyrelsen 2015a. Strandbeskyttelseslinjen i matrikelkortet Geodatastyrelsen. Hentet på kortforsyningen.dk d Geodatastyrelsen 2015b. Klitfredningslinjen i matrikelkortet Geodatastyrelsen. Hentet på kortforsyningen.dk d Geodatastyrelsen 2015c. Kommunekortet. Geodatastyrelsen. Hentet på kortforsyningen.dk d Levin, G., Jepsen, M. R. & Blemmer, M. K. (2012) Basemap: Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Aarhus University, DCE Danish Centre for Environment and Energy, (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, No. 11), 47 pp. Levin, G., Kastrup Blemmer, M., Gyldenkærne, S., Johannsen, V. K., Caspersen, O. H., Petersen, H. S., Karlsson Nyed, P., Becker, T., Bruun, H. G., Fuglsang, M., Münier, B., Bastrup-Birk, A. & Nord-Larsen, T. (2014) Estimating land use / land cover changes in Denmark from : Technical documentation for the assessment of land use / land cover changes for estimation of carbon dioxide fixation in soil. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 38), 34pp. 15

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende natur i Danmark Teknisk rapport fra DCE

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Norsminde

Pilotområdebeskrivelse Norsminde Pilotområdebeskrivelse Norsminde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk

Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Varde

Pilotområdebeskrivelse Varde Pilotområdebeskrivelse Varde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Tissø

Pilotområdebeskrivelse Tissø Pilotområdebeskrivelse Tissø Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Rumlige analyser. Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper. Definition af en arealenhed. Rensning af topologifejl

Rumlige analyser. Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper. Definition af en arealenhed. Rensning af topologifejl Rumlige analyser Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper For at kunne beregne indikatorer for status og naturpotentiale for den lysåbne natur havde vi brug for et grundkort, som indeholder information

Læs mere

GEOGRAFISKE ANALYSER AF 3-REGISTREREDE AREALER

GEOGRAFISKE ANALYSER AF 3-REGISTREREDE AREALER GEOGRAFISKE ANALYSER AF 3-REGISTREREDE AREALER Analyser af overlap mellem 3-registrerede arealer og andre geografiske data Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 213 2016

Læs mere

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL?

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? 12. NOVEMBER 2014 BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? BETTINA NYGAARD & RASMUS EJRNÆS, INSTIUT FOR BIOSCIENCE NATURA 2000 OMRÅDERNE Ud fra kendte forekomster af arter og naturtyper,

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Grønne rekreative områder i Danmark

Grønne rekreative områder i Danmark Kopi: [Navn] d. 24.02.2014 Cathrine Ulla Jensen Dok. Nr. [xxxx] Grønne rekreative områder i Danmark Notatet beskriver, hvordan de grønne rekreative områder, som er indgået i rejseomkostningsstudiet, er

Læs mere

GRØNNE KOMMUNER. Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

GRØNNE KOMMUNER. Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER GRØNNE KOMMUNER Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet Faglig rapport fra DMU nr. 722 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] GRØNNE KOMMUNER

Læs mere

Kortlægning af arealanvendelse og arealdække i Danmark

Kortlægning af arealanvendelse og arealdække i Danmark Nye tilgange til arealkortlægning og monitering i Danmark 08/06 2012 Kortlægning af arealanvendelse og arealdække i Danmark Martin Rudbeck Jepsen 1 & Gregor Levin 2 1 Institut for geografi og geologi,

Læs mere

Prioritering af indsatser i den danske natur

Prioritering af indsatser i den danske natur Prioritering af indsatser i den danske natur Carsten Rahbek Professor og Centerleder Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) SNM, Københavns Universitet Professor Imperial College, London Center

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune 2 Miljøportalens organisationsdiagram Bestyrelsen Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Styregruppe

Læs mere

Naturen i det agrare Landskab - et historisk bidrag til landskabsanalyse og -vurdering

Naturen i det agrare Landskab - et historisk bidrag til landskabsanalyse og -vurdering Naturen i det agrare Landskab - et historisk bidrag til landskabsanalyse og -vurdering & Pia Frederiksen (DMU) Bent Odgaard (AAU) Jørgen R. Rømer (Hasseris Gymnasium, Aalborg) Agrar 2000 projekt Det agrare

Læs mere

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET HNV kortet High Nature Value (HNV) kortet har til formål at udpege de arealer, der rummer de største naturværdier i det åbne land. Udviklingen af kortet er baseret på EU s vejledning om HNV indikatorer,

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Appendix 6: Opdatering af biodiversitetskortet for Danmark 2015

Appendix 6: Opdatering af biodiversitetskortet for Danmark 2015 Appendix 6: Opdatering af biodiversitetskortet for Danmark 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. december 2015 Jesper Bladt, Ane Kirstine Brunbjerg, Jesper Erenskjold Moeslund,

Læs mere

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private 31. oktober 2017 2017:14 Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private Af Ingeborg Vind, Jesper Lauritsen, Anne Linea Løfqvist, Mathilde Lund Holm og Anne Kaag Andersen Mange danskere nyder

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2015 Ib Krag Petersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved IDA Miljø seminar den 31. oktober 2016 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening

Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved IDA Miljø seminar den 31. oktober 2016 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved IDA Miljø seminar den 31. oktober 2016 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening Hvor fører det os hen? Hvor står vi i dag? Hvordan ser fremtidsudsigterne

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET Blue Reef Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juni 2013 Karsten Dahl Institut for Institut for Bioscience

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jane R. Poulsen, Mette V. Carstensen, Henrik Tornbjerg og Jørgen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

AREALKORT TIL SÅRBARHEDSANALYSER

AREALKORT TIL SÅRBARHEDSANALYSER AREALKORT TIL SÅRBARHEDSANALYSER Beskrivelse af anvendte data og rumlig model til etablering af arealkort til sårbarhedsanalyser Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2016

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

GEOGRAFISK KORTLÆGNING AF ØKOSYSTEMTJENESTER OG ØKONOMISKE VÆRDIER

GEOGRAFISK KORTLÆGNING AF ØKOSYSTEMTJENESTER OG ØKONOMISKE VÆRDIER GEOGRAFISK KORTLÆGNING AF ØKOSYSTEMTJENESTER OG ØKONOMISKE VÆRDIER Mette Termansen PLAN HVAD ER ØKOSYSTEMTJENESTER? MAES PROCESS I EU MAES DK OVERSIGT & TILGANG: MAES1: REVIEW + STATUS FOR VIDEN MAES2:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. januar 2012 Michael Bo Rasmussen Thorsten Balsby Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune 2012-2013 Titel: Redaktion: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Kapitel 4. Landets natur og miljøtilstand

Kapitel 4. Landets natur og miljøtilstand Kapitel 4. Landets natur og miljøtilstand 4.1 Indledning Danmark er et af de lande i verden med den mest intensive arealudnyttelse. Inden for det sidste århundrede er der sket en gennemgribende ændring

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får Notat fra DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. oktober 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Esben Nagskov. Projektansøgning for solfangeranlæg nord for Aulum.

Esben Nagskov. Projektansøgning for solfangeranlæg nord for Aulum. Aulumd.3132014 EsbenNagskov ProjektansøgningforsolfangeranlægnordforAulum. FjernvarmeproduktioneniAulumFjernvarmea.m.b.a.forsyningsområdeerprimærtbaseretpånaturgas, dererfordeltpånaturgaskedel,naturgasmotorogenelkedel.

Læs mere

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur Odense Kommunes plan for biodiversitet Lene Holm Kontorchef Park & Natur Disposition Faktuelt om Odense Lokale mål Planlægning Handlinger Udfordringer Faktuelt Areal: 304,3 m 2 Landbrug: 14.500 ha i årlig

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen

Læs mere

NATURKAPITALINDEKS FOR DANSKE KOMMUNER

NATURKAPITALINDEKS FOR DANSKE KOMMUNER NATURKAPITALINDEKS FOR DANSKE KOMMUNER Metodebeskrivelse og guide Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 92 2017 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer

Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer Carsten Rahbek Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Center for Macroecology. Evolution and Climate Faculty

Læs mere

Erstatningsnatur hvor fører det os hen?

Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved KTC s Natur og Miljøkonference den 7. juni 2017 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening Hvor fører det os hen? Hvor står vi i dag? Hvordan

Læs mere

- Den faglige baggrund for lavbundsordningen -

- Den faglige baggrund for lavbundsordningen - 7 th Int. Childhood Cancer Cohort Consortium Workshop, Lyon, France AARHUS UNIVERSITY DCE DANISH CENTRE for ENVIRONMENT and ENERGY 8 juni 2017 - Den faglige baggrund for lavbundsordningen - UNI VERSITET

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Kulturhistoriske værdier på overdrevene

Kulturhistoriske værdier på overdrevene Kulturhistoriske værdier på overdrevene Peder Dam (pederdam@hum.ku.dk) Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin Københavns Universitet Formålet med dette oplæg Hvad er de kulturhistoriske

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune 2011-2012 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab AARHUS UNIVERSITET 11-13 Januar 2010 Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab Plantekongres 2011 - produktion, plan og miljø 11-13. Januar 2011 Steen Gyldenkærne Afd. for

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. november 2012 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE BETTINA NYGAARD OG RASMUS EJRNÆS DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER, BAGGRUND METODEN Vejledende registrering af beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere