Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Direktionens beretning for regnskabsåret Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 25 Balance 26 Egenkapital 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter 30 1

3 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Energi Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 3. marts 2005 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae formand Jesper Hjulmand næstformand Jan Ravn Knud Steen Larsen Finn Møller-Olsen Ole Balle Pedersen Per Sørensen Lars Therkildsen Jens Otto Veile 2

4 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Energi Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark A/S for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 3. marts 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jens Munk Jensen Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen Statsaut. revisor 3

5 Selskabsoplysninger Energi Danmark A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jesper Hjulmand, næstformand Adm. direktør Jan Ravn Adm. direktør Knud Steen Larsen Adm. direktør Finn Møller-Olsen Adm. direktør Ole Balle Pedersen Adm. direktør Per Sørensen Økonomidirektør Lars Therkildsen Direktør Jens Otto Veile Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Jens Munk Jensen KPMG C. Jespersen Holmboes Allé Horsens Advokat Bech-Bruun Dragsted Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 29. marts

6 Hovedaktivitet og formål Energi Danmark A/S tilbyder fysisk- og finansiel krafthandel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark A/S har via porteføljeansvaret for aktionærselskaberne en væsentlig del af privatkundemarkedet og erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder. Derudover beskæftiger selskabet sig med eksport af knowhow indenfor kraftsektoren. Energi Danmark A/S ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark A/S udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Vision Energi Danmark A/S vision er, at være den foretrukne partner for erhvervskunder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission Energi Danmark A/S mission er, at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier Energi Danmark A/S indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en videns baseret virksomhed Være til rådighed 5

7 Hoved- og nøgletal Hovedtal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Salg af kraft m.v Køb af kraft og finansielle kontrakter Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger m.v Afskrivninger Netto finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (balancesum) Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (balancesum) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 63,9% 37,8% 26,3% 37,1% 42,1% Egenkapitalforrentning før skat 13,9% 9,7% 7,1% 11,6% 6,1% Egenkapitalforrentning efter skat 9,8% 6,8% 4,8% 8,1% 4,0% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis 6

8 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2004 Året 2004 har for Energi Danmark A/S været et tilfredsstillende år. Selskabet har præsteret det største overskud hidtil og har samtidigt fastholdt sin førerposition som Danmarks største elhandelsselskab med en omsætning på 1,8 mia. kr. Markedet har generelt for hele 2004 været mere roligt end de foregående år på trods af, at der også i 2004 har været uforklarlige prisudsving. Det ser nærmest ud som om, der er tradition for, at der i begyndelsen af september hvert år er store prisstigninger, hvis årsag ikke kan forklares ud fra gældende markedssituationer. I juni 2004 vedtog Folketinget en tiltrængt revision af elforsyningsloven udarbejdet af Erhvervs- og Energiministeren i et tæt samarbejde med elsektorens interesse- organisation ELFOR. Den reviderede ellov fjerner bl.a. aftageforpligtigelsen for den prioriterede strøm, hvilket betyder, at elkunder fremover kan købe hele deres elforbrug på det frie marked. Bortfald af aftageforpligtigelsen sker med virkning fra 1. januar 2005 og vil sandsynligvis medføre en øget interesse for elmarkedet også for de mindre elkunder. I marts 2004 modtog selskabet skrivelser fra 2 af aktionærerne om, at de ønskede at afhænde deres aktier i Energi Danmark A/S. De øvrige aktionærer købte alle de udbudte aktier med virkning fra 1. januar På selskabets generalforsamling blev et forslag om at supplere bestyrelsens medlemmer med et eller to medlemmer med særlig ekspertise indenfor Energi Danmarks forretningsområde godkendt. Efterfølgende er direktør Jens Otto Veile, Charlottenlund, valgt ind i bestyrelsen. Jens Otto Veile har en fortid som direktionsmedlem i henholdsvis Provinsbanken og Danske Bank. På generalforsamlingen blev det endvidere vedtaget at forhøje selskabets aktiekapital med baggrund i en drøftelse om en hensigtsmæssig kapitalstruktur for selskabet. Forhøjelsen svarede til 67 mio. kr., hvorefter selskabets egenkapital blev på ca. 217 mio. kr. I foråret 2004 blev de første kontakter mellem ledelserne i Elektra Energihandel A/S med hjemsted i København og Energi Danmark A/S etableret. Kontakterne skulle senere vise sig at føre til et forslag om, at de 2 elhandelsselskaber fusionerer. Det fusionerede selskab vil få en omsætning på godt 3 mia. kr. og en markedsandel på mellem ca % i Danmark. Egenkapitalen ville blive ca. 400 mio. kr., og kundegrundlaget i det fusionerede selskab ville være ca. 1 mio. kunder. 7

9 Forud for fusionen besluttede Sydkraft Energy Trading AB, Malmø i Sverige, som aktionær i Elektra Energihandel A/S at sælge sine aktier. De udbudte aktier blev købt af NVE A.m.b.a., Svinninge og SEAS Strømmens Elforsyning A/S, Haslev, samt en ny aktionær Elgas Handel A/S, Odense. I løbet af efteråret 2004 blev fusionen forberedt og godkendt, hvorefter det fusionerede selskab Energi Danmark A/S med hovedkontor i Århus var en realitet med virkning fra 1. januar Direktionen for det nye selskab, Energi Danmark A/S, udgøres af Energi Danmark A/S hidtidige direktør Jørgen Holm Westergaard. Direktionens beretning for regnskabsåret 2004 Årets resultat udgør kroner før skat. Årets resultat udgør kroner efter skat. Energi Danmark A/S havde i år 2004 en tilfredsstillende udvikling på alle væsentlige forretningsområder. Markedsforholdene i Danmark og specielt på Jylland/Fyn (DK1) er meget påvirkelige af, hvorledes de største producenter agerer i markedet. I tidligere årsrapporter er forholdene den 2. september 2002, den 2. september 2003 beskrevet, og i år 2004 blev det den 6. september, der påkaldte sig den største opmærksomhed. Spotprisen for DK1 blev i år 2004 leveret på 214,28 DKK/MWh. Dermed blev den vestdanske områdepris (CFD en) ca. 1 DKK/MWh lavere end Systemprisen på Nord Pool for år 2004 (Systemprisen blev 215,15 DKK/MWh.). Generelt ligger DK1 prisen om efteråret og vinteren ofte under Systemprisen, hvorimod det forholder sig modsat i sommerperioden. Årsagen til de højere priser om sommeren er (som oftest), at vindkraftproduktionen er forholdsvis lav i sommerperioden, samt at den varmebundne produktion også er lav. Derved får producenten mulighed for at lægge DK1 priserne op mod de høje tyske priser. De kunder der havde spotleverancer, blev heldigvis i det store hele skånet for de ekstreme priser der blev realiseret i år 2003, men der var stadig mange timer, der blev lagt op mod de tyske priser. I de tilfælde hvor ressourcesituationen for det jysk/fynske område (DK1) er anstrengt, det vil sige, hvor den samlede produktion fratrukket nettotilgangen af strøm fra udlandet er tæt på eller mindre end forbruget, bliver DK1 prisen ofte tæt på den tyske spotpris. 8

10 Men der er flere tilfælde, hvor producenterne udnytter situationen til at sætte DK1 prisen højere end Tyskland. DKK/MWh Spotprisen for DK1, System og Tyskland - den 6. september 2004 på timebasis DK-Vest Systempris DE European Energy Exchange Et eksempel på ovenstående er mandag den 6. september 2004, hvor vindproduktionen var lav, kablet til Sverige var under revision, og den tyske spotpris var fastlagt et par dage forinden nemlig fredag den 3. september, hvor prisen til mandag den 6.september blev fastsat. Dagsprisen på DK1 blev 329,76 DKK/MWh, og timerne 9-20 (også kaldet peaken) blev leveret på 411,84 DKK/MWh. Til sammenligning blev den tyske spotpris leveret på 255,80 DKK/MWh, mens peaken i Tyskland i gennemsnit blev leveret på 308,09 DKK/MWh. Ovenstående er skadeligt for et marked, hvor aktørerne skal kunne have tillid til prisdannelsen og dette set i lyset af den seneste konsolidering på producentsiden stiller store krav til de relevante myndigheder og ikke mindst en udbygning af udlandsforbindelserne mod nord. I år 2004 har Energi Danmark A/S blandt andet arbejdet med projekter i Polen, Bolivia, Egypten, Tyrkiet, Vietnam og Thailand. Indsatsen har været koncentreret om at finde lokale partnere til at markedsføre vores koncept om reduktion af tekniske og ikke tekniske tab i el-forsyningsnet. I Bolivia og Tyrkiet har vi sammen med vore lokale partnere startet "feasibility" studier for at undersøge, om vore erfaringer kan nyttiggøres i de pågældende lande. Dette produkt efterspørges i stigende grad i takt med liberalisering af elsektoren. 9

11 År 2004 bød også på en længe ventet og tiltrængt revideret ellov. Den nye ellov fjerner bl.a. aftageforpligtigelsen for den prioriterede strøm, hvilket betyder, at elkunder fremover kan købe hele deres elforbrug på det frie marked. Bortfald af aftageforpligtigelsen skete med virkning fra 1. januar 2005 og vil uden tvivl medføre en øget interesse for elmarkedet og ligeledes medføre større økonomiske fordele for kunderne, der nu kan disponere hele deres elforbrug, og selv mindre elkunder vil nu kunne drage mærkbare økonomiske fordele af elliberaliseringen. Terminsmarkedet 2004 blev atter et år, hvor elmarkedet stillede store krav til aktørerne og deres evne til at time deres indkøb på det rigtige tidspunkt. Ved indgangen til 2004 lå grundkraftsprisen Vestdanmark for år 2005 på omkring 230 NOK/MWh (205,00 DKK/MWh) for at toppe den 11. august 2004 med en pris på 297,00 NOK/MWh (265,00 DKK/MWh). Da sensommeren viste sig at blive nedbørsrig og efteråret samtidig var lunt, faldt markedet tilbage resten af året og sluttede i den lave ende af årets handelsspænd med 242,50 NOK/MWh (218,75 DKK/MWh). Systemprisen lå ved indgangen til 2004 i 223,00 NOK/MWh. for at toppe i 280,50 NOK/MWh den 11. august År 2005 sluttede med 205,58 NOK/MWh, som samtidig var den laveste pris igennem hele året. Årsagen til den relativt høje pris for år 2005 i Vestdanmark skyldes den stigende pris på CFD-kontrakten for år 2005, som startede i 6 NOK/MWh og sluttede i 37 NOK/MWh. Grunden til den stigning skal søges i svenskernes meddelelse om lukning af den sidste Barsebäck blok i løbet af sommeren NOK/MWh 310 Systemprisen og DK1 prisen for år 2005 kontrakten - handelsdagene i år FWYR-05 DK1NOK

12 Såfremt svenskerne ikke får etableret erstatningsproduktion kan man formode, at de blandt andet søger erstatning via øget import fra Danmark med stigende priser til følge. Ydermere træder den internationale CO2 handel i kraft, således at producenterne kan inddrage priserne for CO2 kvoterne i deres marginalomkostninger, hvilket vil medføre stigende CFD-priser og dermed også relativt højere energipriser for de danske kunder. Sidst men ikke mindst har de meget kraftige stigninger i olie, gas og kul ligeledes påvirket producenternes produktionsomkostninger i opadgående retning både i Danmark samt på kontinentet. Sammenhængen mellem de stigende produktionsomkostninger og stigende CFDpriser for år 2005 i Vestdanmark i løbet af år 2004 er tydelig i nedenstående graf. EUR/Ton Kulprisen år 2004 (venstre akse) og CfD DK1 år 2005 (højre akse) - handlet i år 2004 (Kul i EUR/Ton og CfD i NOK/MWh) Kul-05 SYARHFWYR Energi Danmark pulje Selskabets største salgssucces Energi Danmark pulje har igen i år 2004 været en stor succes. Salget til kunder på individuelle kontrakter er i år 2004 øget med ca. 7 %. 11

13 Energi Danmark Pulje tegner sig for ca. halvdelen af Energi Danmarks salg til Erhvervskunder, og tendensen går klart hen mod at vores kunder tegner 2 eller 3 års aftaler, hvilket giver vores porteføljeforvaltere bedre mulighed for at udnytte markedsbevægelserne til fordel for vores Puljekunder. Resultatet af Pulje 2005 blev godt. På trods af at markedet i sommeren år 2004 var kraftigt stigende, og der blev handlet grundkraft år 2005 til priser omkring 260 DKK/MWh for levering i Østdanmark og 270 DKK/MWh for levering i Vestdanmark blev Puljeresultatet for kunder, der trådte ind i Puljen inden 1. oktober 2003, på 196 DKK/MWh til levering i Østdanmark og 206 DKK/MWh til levering i Vestdanmark. Energi Danmark A/S strategi med at tilbyde kunderne kompetent rådgivning, support samt de rigtige produkter og de rigtige priser, vil fortsat være fundamentet for at fastholde positionen som Danmarks førende leverandør af el. De decentrale producenter Producenter af el de såkaldte decentrale værker - har hidtil været underlagt andre regler, men qua den nye ellov har disse værker nu endeligt fået adgang til det frie elmarked. Værker med en kapacitet på 10 MW eller derover har således været pålagt at afsætte produktionen i markedet siden 1. januar 2005, hvorimod det er valgfrit for mindre værker. Dog skal værker med en kapacitet på 5 MW eller derover være tilsluttet det frie marked senest 1. januar De nye regler kræver, at det enkelte værk koordinerer sin elproduktion med Systemansvaret Energinet.dk og indmelder elproduktionen på den nordiske elbørs Nord Pool eller bilateralt. 12

14 For Energi Danmark A/S har det været en naturlig beslutning at tilbyde at løse disse opgaver for de decentrale værker, og vi har allerede indgået samarbejdsaftaler med flere værker, som størrelsesmæssigt spænder fra mindre værker og op til nogle af landets største. I samarbejdet med det enkelte værk stiller Energi Danmark A/S en totalløsning til rådighed, der både omfatter køb af el, levering af It-systemer, arbejdsgange og rådgivning. For at skabe den bedst mulige opstart for det enkelte værk har vi opbygget et lukket testmiljø, hvor det enkelte værk får ro til at indarbejde en god daglig rutine inden det rigtigt går løs. Som en særlig service sender Energi Danmark A/S dagligt en prisprognose, som det enkelte værk kan vælge at handle på, som alternativ til de officielle priser. Energi Danmark A/S har store forventninger til fortsat vækst indenfor forretningsområdet med balancestyring for decentrale værker. Valuta, olie, gas og kul Energi Danmark A/S forholder sig aktivt til de forskellige former for finansielle risici, der er i markedet, og i år 2004 var det specielt norske kroner, USD og olien der gjorde sig bemærket. Norske kroner har bevæget sig i intervallet 84,10 til 92,05. Den gennemsnitlige noteringspris har været 88,92. Faktisk så har kursen ligget mellem 88 og 92 siden midten af marts, som det fremgår af nedenstående grafiske fremstilling. NOK/DKK De høje og gennem året stigende oliepriser har været medvirkende til den stærke norske krone. I Norge har man oplevet en forholdsvis høj vækst i år Første halvår i detailomsætningen lød på 5 %YoY, hvorefter den aftog til 2,5 %. (Sammen- 13

15 lignet med Europa der lå 3.kvartal 1,2 % YoY. ) Umiddelbart får økonomier problemer med inflation og stigende renter i sådanne vækstscenarier. Dette har ikke været tilfældet i Norge, hvor renten faktisk er faldet gennem hele år Hvis vækstudsigterne for Norge holder ind i år 2005, bør inflationen og dermed renten stige. Pt. ligger den på 1,75% og analytikere forventer, at den nærmer sig 3 % mod slutningen af år 2005.( Denne stigning vil være højere end i Euroland, hvor renten pt. er 2 % og mod ultimo år 2005 forventes 2,75 %.) Denne stigning kan understøtte den norske krones værdi og fortsatte stigning. Prisen på olie har ligeledes stor påvirkning på norske kroner. Norge er verdens 3. største olieeksportør og deres arbejdsløshed er på retræten. Man forventer en arbejdsløshedsprocent på 4% i løbet af Den faldt faktisk 2 % i år (I Euroland er den pt. 9%, og man forventer et fald på 2% i år 2005). Som full-scale energihus er Energi Danmark A/S udover elhandel også aktive på olie/gashandel og fra 2005 udbygges forretningsomfanget til også at omfatte CO2 handel. En stor produktpalette giver internt i organisationen store synergier, idet de ovennævnte områder alle influerer på hinanden og samtidig kan vi tilbyde vore kunder en komplet energiløsning gav som helhed store stigninger på de allerfleste råvaremarkeder. To lande var den væsentligste årsag til dette - Kina og Irak. Den store vækst i verden, specielt i Kina, gav stor efterspørgsel efter råvarer og transporten af disse. Fragtraterne viste en eksplosiv stigning. Denne transportomkostning var en af flere faktorer, som i 2004 gav stigende kulpriser. Kul er ikke en mangelvare som sådan, men prisen for udvinding og derefter transport afviger meget fra, hvilken del af verdenen den foregår, og hvor den skal transporteres til. Den primære årsag til de generelt stigende kulpriser har været den ekstraordinære store vækst i Kina. Kina opnåede igen i 2004 væksttal på over 10%, hvilket afstedkom enorm efterspørgsel efter brændsel til industrien. Kulprisen samt fragten for at få den transporteret til bl.a. de tyske og danske kraftværker er et meget vigtigt komponent i forståelsen af prisfastsættelsen af strøm. Disse energimarkeder følges derfor også tæt. Kina har også her haft en væsentlig rolle i forbindelse med de kraftige olie- og gaspriser, men den altoverskyggende begivenhed for olie- og gasmarkedet har været krigen i Irak. En krig eller konflikt i Mellemøsten vil altid give sig udslag i store risikopræmier på olieprisen, fordi krige i disse regioner med stor sikkerhed medfører forstyrrelser i olieleverancerne. Man så det tydeligt i den første Irakkrig, hvor oliebrønde stod i flammer i mange måneder efter afslutningen. Det var derfor ventet, at der også med denne Irakkrig ville komme store prisstigninger. Dog var det ikke ventet, at risikopræmien ville blive så stor som den reelt blev. 14

16 Gasoil IPE 1.pos Brent 1.pos 550,00 55,00 525,00 500,00 475,00 50,00 450,00 425,00 400,00 45,00 375,00 350,00 40,00 325,00 300,00 275,00 35,00 250,00 225,00 30,00 200,00 175,00 150,00 25,00 125,00 100,00 20, Som ovennævnte graf viser, steg oliepriserne op til den allierede invasion i marts 2003 og faldt derefter kraftigt på den forholdsvis ubesværede aktion. Hen over tid i 2003 og 2004 steg priserne dog på den efterfølgende guerillakrigslignende situation Irak befandt sig i, efter Bush officielt erklærede krigen for afsluttet. Energipriserne steg til 70 er agtige niveauer, men herhjemme blev forbrugerne delvis kompenseret af en igangværende benzinkrig samt en faldende USD. Energi Danmark A/S vil fortsat have fokus på olie- og gasmarkedet for også i 2005 at kunne tilbyde kunder en komplet energiafdækning. Gasmarkedet i Danmark er stadig efter liberaliseringen tæt på at være et monopolmarked, hvor det er ekstremt svært at bryde igennem som leverandør. CO2 - handel 2004 gav yderligere et produkt i Energi Danmark A/S produktpalette nemlig CO2 handel. Fra 2005 bliver industrivirksomhederne i Danmark og Europa, udstyret med CO2 beviser som kan købes og sælges frit som almindelige værdipapirer. Systemet fungerer på den måde, at producerer man mere, end man har CO2 beviser til, så skal man enten sænke udslippet via miljøforbedringer, sænke selve produktionen eller købe beviser. Det samme gælder hvis man producerer mindre, her skal man så bare sælge beviser. Frem til 2008 er CO2 bevissystemet i en prøveperiode og fra 2009 kører systemet live. Energi Danmark A/S har flere kunder som via sin elproduktion eller sin industrielle produktion bliver tildelt kvoter, og vil fra 2005 kunne være behjælpelig med rådgivning og handel. 15

17 Den nordiske elbørs Nord Pool startede den 11. februar 2005 handel med CO2 beviser og tilbyder samtidig clearing af disse, på samme måde som med elektricitetskontrakter. Energi Danmark A/S vil benytte sig af denne børs til handel og clearing for, både at kunne opnå bedst mulig likviditet for produktet samt begrænse modpartsrisikoen. Energi Danmark - online I 2004 iværksatte Energi Danmark A/S det største udviklingsprojekt i selskabets historie, hvor målet er at vore kunder får stillet en lang række services til rådighed via Internettet. Projektet omfatter en ny hjemmeside som er tilgængelig for alle besøgende, samt et lukket område - Energi Danmark Online -, som kun er tilgængeligt for Energi Danmark A/S kunder. Hjemmesiden opdateres online med nyheder fra Børsens Nyhedstjeneste og Energi Danmark A/S, hvorved der på en gang opnås en generel nyhedsdækning suppleret med specifik information om energimarkedet. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende med elpriser fra Nord Pool samt valuta- og obligationskurser fra Nordea. Som et supplement er visningen udvidet med en grafisk præsentation af den historiske prisudvikling. I Energi Danmark Online får kunderne direkte adgang til adskillige services omkring elforbrug, økonomi m.v. Der er således et veludbygget analysemodul, hvor kunden selv bestemmer, hvilken analysemodel der skal anvendes for at få det bedste overblik over udviklingen i elforbruget. 16

18 På økonomisiden får kunden direkte adgang til at følge alle sine mellemværender med Energi Danmark A/S. Dette indbefatter også elektronisk adgang til alle fakturaer samt dokumentation for udregningen af disse. Den sidste del af systemet er Energi Danmark Online Handel, som giver kunden direkte adgang til selv at handle el. Denne facilitet er meget fleksibel, idet kunden selv bestemmer hvilken periode der skal afdækkes, med hvilket produkt o.s.v. Hele projektet forventes færdigt i første halvår af 2005, hvorefter de enkelte services løbende vil blive stillet til rådighed for vore kunder. Fremtiden Energi Danmark A/S vil i år 2005 fortsat udbygge forretningsaktiviteterne i takt med, at mulighederne opstår, og der budgetteres med et resultat før skat i størrelsesordenen 33 mio. kroner og en omsætning på over mio. kr.. Energi Danmark A/S vil i år 2005 intensivere udbygningen af handels-, portefølje- og salgsmiljøet indenfor energiarterne el, gas og olie. Udbygningen vil være af både fysisk og elektronisk art med det formål at forbedre kommunikationen af både markedsmæssige og finansielle data til selskabets kunder. Firmaets markedsandel i Danmark forventes øget med ca. 10%. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning På den ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2005 blev der besluttet udlodning af udbytte til aktionærerne i Energi Danmark A/S med t.kr Udbyttet er derfor ikke indarbejdet i årsrapporten for Den 7. januar 2005 blev der ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling besluttet at fusionere med Elektra Energihandel A/S med virkning fra den 1. januar Elektra Energihandel A/S blev derved et 100 % ejet datterselskab til Energi Danmark A/S. Energi Danmark A/S egenkapital er herved øget til over 400 mio. kr. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Energi Danmark A/S har ikke i år 2004 afholdt udgifter til decideret forskning (som tilfældet var i år 2002 og 2003), men gennemfører løbende udvikling af selskabets teknologiske platforme og produkter. Resultatdisponering Årets resultat t.kr foreslås disponeret således: Overført overskud til næste år t.kr

19 Kapitalforhold Af selskabets balancesum på 368,4 mio. kr. udgør egenkapitalen 235,3 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 63,9%. Selskabets aktiekapital udgør nominelt 133,1 mio. kr. Selskabets aktiekapital er forhøjet med nominelt 41,3 mio. kr. til kurs indre værdi 162,71 med et overkursbeløb 25,9 mio. kr. Forhøjelsen blev godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 24. august Ejerforhold Sydvest Energi Holding A/S og Energi Fyn Handel A/S har efter selskabets generalforsamling den 24. marts 2004 solgt deres aktier i Energi Danmark A/S. Selskabet har pr. 31. december 2004 følgende aktionærer, der besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og derfor er optaget i selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 28 b: Energi Nord Handel A/S, Over Bækken 6, 9100 Aalborg 26,58% NRGi a.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N 24,09% TRE-FOR El-handel A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 23,86% ESS Erhverv A/S, Elholm 1, 6400 Sønderborg 16,11% Energi Horsens A.m.b.a., Bjerrevej 139, Dagnæs, 8700 Horsens 9,36% Selskabets nærtstående parter omfatter herudover bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte selskaber og personkreds har væsentlige interesser. Selskabets transaktioner med nærtstående parter er vist i note

20 Gul = Aktionærer i Energi Danmark A/S Pr. 1. januar 2005 er SEAS-NVE A.m.b.a. og SEAS Strømmens Elforsyning A/S samt Elgas Handel A/S indtrådt som aktionærer. 19

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere