Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Direktionens beretning for regnskabsåret Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 25 Balance 26 Egenkapital 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter 30 1

3 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Energi Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 3. marts 2005 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae formand Jesper Hjulmand næstformand Jan Ravn Knud Steen Larsen Finn Møller-Olsen Ole Balle Pedersen Per Sørensen Lars Therkildsen Jens Otto Veile 2

4 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Energi Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark A/S for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 3. marts 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jens Munk Jensen Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen Statsaut. revisor 3

5 Selskabsoplysninger Energi Danmark A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jesper Hjulmand, næstformand Adm. direktør Jan Ravn Adm. direktør Knud Steen Larsen Adm. direktør Finn Møller-Olsen Adm. direktør Ole Balle Pedersen Adm. direktør Per Sørensen Økonomidirektør Lars Therkildsen Direktør Jens Otto Veile Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Jens Munk Jensen KPMG C. Jespersen Holmboes Allé Horsens Advokat Bech-Bruun Dragsted Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 29. marts

6 Hovedaktivitet og formål Energi Danmark A/S tilbyder fysisk- og finansiel krafthandel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark A/S har via porteføljeansvaret for aktionærselskaberne en væsentlig del af privatkundemarkedet og erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder. Derudover beskæftiger selskabet sig med eksport af knowhow indenfor kraftsektoren. Energi Danmark A/S ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark A/S udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Vision Energi Danmark A/S vision er, at være den foretrukne partner for erhvervskunder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission Energi Danmark A/S mission er, at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier Energi Danmark A/S indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en videns baseret virksomhed Være til rådighed 5

7 Hoved- og nøgletal Hovedtal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Salg af kraft m.v Køb af kraft og finansielle kontrakter Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger m.v Afskrivninger Netto finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (balancesum) Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (balancesum) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 63,9% 37,8% 26,3% 37,1% 42,1% Egenkapitalforrentning før skat 13,9% 9,7% 7,1% 11,6% 6,1% Egenkapitalforrentning efter skat 9,8% 6,8% 4,8% 8,1% 4,0% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis 6

8 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2004 Året 2004 har for Energi Danmark A/S været et tilfredsstillende år. Selskabet har præsteret det største overskud hidtil og har samtidigt fastholdt sin førerposition som Danmarks største elhandelsselskab med en omsætning på 1,8 mia. kr. Markedet har generelt for hele 2004 været mere roligt end de foregående år på trods af, at der også i 2004 har været uforklarlige prisudsving. Det ser nærmest ud som om, der er tradition for, at der i begyndelsen af september hvert år er store prisstigninger, hvis årsag ikke kan forklares ud fra gældende markedssituationer. I juni 2004 vedtog Folketinget en tiltrængt revision af elforsyningsloven udarbejdet af Erhvervs- og Energiministeren i et tæt samarbejde med elsektorens interesse- organisation ELFOR. Den reviderede ellov fjerner bl.a. aftageforpligtigelsen for den prioriterede strøm, hvilket betyder, at elkunder fremover kan købe hele deres elforbrug på det frie marked. Bortfald af aftageforpligtigelsen sker med virkning fra 1. januar 2005 og vil sandsynligvis medføre en øget interesse for elmarkedet også for de mindre elkunder. I marts 2004 modtog selskabet skrivelser fra 2 af aktionærerne om, at de ønskede at afhænde deres aktier i Energi Danmark A/S. De øvrige aktionærer købte alle de udbudte aktier med virkning fra 1. januar På selskabets generalforsamling blev et forslag om at supplere bestyrelsens medlemmer med et eller to medlemmer med særlig ekspertise indenfor Energi Danmarks forretningsområde godkendt. Efterfølgende er direktør Jens Otto Veile, Charlottenlund, valgt ind i bestyrelsen. Jens Otto Veile har en fortid som direktionsmedlem i henholdsvis Provinsbanken og Danske Bank. På generalforsamlingen blev det endvidere vedtaget at forhøje selskabets aktiekapital med baggrund i en drøftelse om en hensigtsmæssig kapitalstruktur for selskabet. Forhøjelsen svarede til 67 mio. kr., hvorefter selskabets egenkapital blev på ca. 217 mio. kr. I foråret 2004 blev de første kontakter mellem ledelserne i Elektra Energihandel A/S med hjemsted i København og Energi Danmark A/S etableret. Kontakterne skulle senere vise sig at føre til et forslag om, at de 2 elhandelsselskaber fusionerer. Det fusionerede selskab vil få en omsætning på godt 3 mia. kr. og en markedsandel på mellem ca % i Danmark. Egenkapitalen ville blive ca. 400 mio. kr., og kundegrundlaget i det fusionerede selskab ville være ca. 1 mio. kunder. 7

9 Forud for fusionen besluttede Sydkraft Energy Trading AB, Malmø i Sverige, som aktionær i Elektra Energihandel A/S at sælge sine aktier. De udbudte aktier blev købt af NVE A.m.b.a., Svinninge og SEAS Strømmens Elforsyning A/S, Haslev, samt en ny aktionær Elgas Handel A/S, Odense. I løbet af efteråret 2004 blev fusionen forberedt og godkendt, hvorefter det fusionerede selskab Energi Danmark A/S med hovedkontor i Århus var en realitet med virkning fra 1. januar Direktionen for det nye selskab, Energi Danmark A/S, udgøres af Energi Danmark A/S hidtidige direktør Jørgen Holm Westergaard. Direktionens beretning for regnskabsåret 2004 Årets resultat udgør kroner før skat. Årets resultat udgør kroner efter skat. Energi Danmark A/S havde i år 2004 en tilfredsstillende udvikling på alle væsentlige forretningsområder. Markedsforholdene i Danmark og specielt på Jylland/Fyn (DK1) er meget påvirkelige af, hvorledes de største producenter agerer i markedet. I tidligere årsrapporter er forholdene den 2. september 2002, den 2. september 2003 beskrevet, og i år 2004 blev det den 6. september, der påkaldte sig den største opmærksomhed. Spotprisen for DK1 blev i år 2004 leveret på 214,28 DKK/MWh. Dermed blev den vestdanske områdepris (CFD en) ca. 1 DKK/MWh lavere end Systemprisen på Nord Pool for år 2004 (Systemprisen blev 215,15 DKK/MWh.). Generelt ligger DK1 prisen om efteråret og vinteren ofte under Systemprisen, hvorimod det forholder sig modsat i sommerperioden. Årsagen til de højere priser om sommeren er (som oftest), at vindkraftproduktionen er forholdsvis lav i sommerperioden, samt at den varmebundne produktion også er lav. Derved får producenten mulighed for at lægge DK1 priserne op mod de høje tyske priser. De kunder der havde spotleverancer, blev heldigvis i det store hele skånet for de ekstreme priser der blev realiseret i år 2003, men der var stadig mange timer, der blev lagt op mod de tyske priser. I de tilfælde hvor ressourcesituationen for det jysk/fynske område (DK1) er anstrengt, det vil sige, hvor den samlede produktion fratrukket nettotilgangen af strøm fra udlandet er tæt på eller mindre end forbruget, bliver DK1 prisen ofte tæt på den tyske spotpris. 8

10 Men der er flere tilfælde, hvor producenterne udnytter situationen til at sætte DK1 prisen højere end Tyskland. DKK/MWh Spotprisen for DK1, System og Tyskland - den 6. september 2004 på timebasis DK-Vest Systempris DE European Energy Exchange Et eksempel på ovenstående er mandag den 6. september 2004, hvor vindproduktionen var lav, kablet til Sverige var under revision, og den tyske spotpris var fastlagt et par dage forinden nemlig fredag den 3. september, hvor prisen til mandag den 6.september blev fastsat. Dagsprisen på DK1 blev 329,76 DKK/MWh, og timerne 9-20 (også kaldet peaken) blev leveret på 411,84 DKK/MWh. Til sammenligning blev den tyske spotpris leveret på 255,80 DKK/MWh, mens peaken i Tyskland i gennemsnit blev leveret på 308,09 DKK/MWh. Ovenstående er skadeligt for et marked, hvor aktørerne skal kunne have tillid til prisdannelsen og dette set i lyset af den seneste konsolidering på producentsiden stiller store krav til de relevante myndigheder og ikke mindst en udbygning af udlandsforbindelserne mod nord. I år 2004 har Energi Danmark A/S blandt andet arbejdet med projekter i Polen, Bolivia, Egypten, Tyrkiet, Vietnam og Thailand. Indsatsen har været koncentreret om at finde lokale partnere til at markedsføre vores koncept om reduktion af tekniske og ikke tekniske tab i el-forsyningsnet. I Bolivia og Tyrkiet har vi sammen med vore lokale partnere startet "feasibility" studier for at undersøge, om vore erfaringer kan nyttiggøres i de pågældende lande. Dette produkt efterspørges i stigende grad i takt med liberalisering af elsektoren. 9

11 År 2004 bød også på en længe ventet og tiltrængt revideret ellov. Den nye ellov fjerner bl.a. aftageforpligtigelsen for den prioriterede strøm, hvilket betyder, at elkunder fremover kan købe hele deres elforbrug på det frie marked. Bortfald af aftageforpligtigelsen skete med virkning fra 1. januar 2005 og vil uden tvivl medføre en øget interesse for elmarkedet og ligeledes medføre større økonomiske fordele for kunderne, der nu kan disponere hele deres elforbrug, og selv mindre elkunder vil nu kunne drage mærkbare økonomiske fordele af elliberaliseringen. Terminsmarkedet 2004 blev atter et år, hvor elmarkedet stillede store krav til aktørerne og deres evne til at time deres indkøb på det rigtige tidspunkt. Ved indgangen til 2004 lå grundkraftsprisen Vestdanmark for år 2005 på omkring 230 NOK/MWh (205,00 DKK/MWh) for at toppe den 11. august 2004 med en pris på 297,00 NOK/MWh (265,00 DKK/MWh). Da sensommeren viste sig at blive nedbørsrig og efteråret samtidig var lunt, faldt markedet tilbage resten af året og sluttede i den lave ende af årets handelsspænd med 242,50 NOK/MWh (218,75 DKK/MWh). Systemprisen lå ved indgangen til 2004 i 223,00 NOK/MWh. for at toppe i 280,50 NOK/MWh den 11. august År 2005 sluttede med 205,58 NOK/MWh, som samtidig var den laveste pris igennem hele året. Årsagen til den relativt høje pris for år 2005 i Vestdanmark skyldes den stigende pris på CFD-kontrakten for år 2005, som startede i 6 NOK/MWh og sluttede i 37 NOK/MWh. Grunden til den stigning skal søges i svenskernes meddelelse om lukning af den sidste Barsebäck blok i løbet af sommeren NOK/MWh 310 Systemprisen og DK1 prisen for år 2005 kontrakten - handelsdagene i år FWYR-05 DK1NOK

12 Såfremt svenskerne ikke får etableret erstatningsproduktion kan man formode, at de blandt andet søger erstatning via øget import fra Danmark med stigende priser til følge. Ydermere træder den internationale CO2 handel i kraft, således at producenterne kan inddrage priserne for CO2 kvoterne i deres marginalomkostninger, hvilket vil medføre stigende CFD-priser og dermed også relativt højere energipriser for de danske kunder. Sidst men ikke mindst har de meget kraftige stigninger i olie, gas og kul ligeledes påvirket producenternes produktionsomkostninger i opadgående retning både i Danmark samt på kontinentet. Sammenhængen mellem de stigende produktionsomkostninger og stigende CFDpriser for år 2005 i Vestdanmark i løbet af år 2004 er tydelig i nedenstående graf. EUR/Ton Kulprisen år 2004 (venstre akse) og CfD DK1 år 2005 (højre akse) - handlet i år 2004 (Kul i EUR/Ton og CfD i NOK/MWh) Kul-05 SYARHFWYR Energi Danmark pulje Selskabets største salgssucces Energi Danmark pulje har igen i år 2004 været en stor succes. Salget til kunder på individuelle kontrakter er i år 2004 øget med ca. 7 %. 11

13 Energi Danmark Pulje tegner sig for ca. halvdelen af Energi Danmarks salg til Erhvervskunder, og tendensen går klart hen mod at vores kunder tegner 2 eller 3 års aftaler, hvilket giver vores porteføljeforvaltere bedre mulighed for at udnytte markedsbevægelserne til fordel for vores Puljekunder. Resultatet af Pulje 2005 blev godt. På trods af at markedet i sommeren år 2004 var kraftigt stigende, og der blev handlet grundkraft år 2005 til priser omkring 260 DKK/MWh for levering i Østdanmark og 270 DKK/MWh for levering i Vestdanmark blev Puljeresultatet for kunder, der trådte ind i Puljen inden 1. oktober 2003, på 196 DKK/MWh til levering i Østdanmark og 206 DKK/MWh til levering i Vestdanmark. Energi Danmark A/S strategi med at tilbyde kunderne kompetent rådgivning, support samt de rigtige produkter og de rigtige priser, vil fortsat være fundamentet for at fastholde positionen som Danmarks førende leverandør af el. De decentrale producenter Producenter af el de såkaldte decentrale værker - har hidtil været underlagt andre regler, men qua den nye ellov har disse værker nu endeligt fået adgang til det frie elmarked. Værker med en kapacitet på 10 MW eller derover har således været pålagt at afsætte produktionen i markedet siden 1. januar 2005, hvorimod det er valgfrit for mindre værker. Dog skal værker med en kapacitet på 5 MW eller derover være tilsluttet det frie marked senest 1. januar De nye regler kræver, at det enkelte værk koordinerer sin elproduktion med Systemansvaret Energinet.dk og indmelder elproduktionen på den nordiske elbørs Nord Pool eller bilateralt. 12

14 For Energi Danmark A/S har det været en naturlig beslutning at tilbyde at løse disse opgaver for de decentrale værker, og vi har allerede indgået samarbejdsaftaler med flere værker, som størrelsesmæssigt spænder fra mindre værker og op til nogle af landets største. I samarbejdet med det enkelte værk stiller Energi Danmark A/S en totalløsning til rådighed, der både omfatter køb af el, levering af It-systemer, arbejdsgange og rådgivning. For at skabe den bedst mulige opstart for det enkelte værk har vi opbygget et lukket testmiljø, hvor det enkelte værk får ro til at indarbejde en god daglig rutine inden det rigtigt går løs. Som en særlig service sender Energi Danmark A/S dagligt en prisprognose, som det enkelte værk kan vælge at handle på, som alternativ til de officielle priser. Energi Danmark A/S har store forventninger til fortsat vækst indenfor forretningsområdet med balancestyring for decentrale værker. Valuta, olie, gas og kul Energi Danmark A/S forholder sig aktivt til de forskellige former for finansielle risici, der er i markedet, og i år 2004 var det specielt norske kroner, USD og olien der gjorde sig bemærket. Norske kroner har bevæget sig i intervallet 84,10 til 92,05. Den gennemsnitlige noteringspris har været 88,92. Faktisk så har kursen ligget mellem 88 og 92 siden midten af marts, som det fremgår af nedenstående grafiske fremstilling. NOK/DKK De høje og gennem året stigende oliepriser har været medvirkende til den stærke norske krone. I Norge har man oplevet en forholdsvis høj vækst i år Første halvår i detailomsætningen lød på 5 %YoY, hvorefter den aftog til 2,5 %. (Sammen- 13

15 lignet med Europa der lå 3.kvartal 1,2 % YoY. ) Umiddelbart får økonomier problemer med inflation og stigende renter i sådanne vækstscenarier. Dette har ikke været tilfældet i Norge, hvor renten faktisk er faldet gennem hele år Hvis vækstudsigterne for Norge holder ind i år 2005, bør inflationen og dermed renten stige. Pt. ligger den på 1,75% og analytikere forventer, at den nærmer sig 3 % mod slutningen af år 2005.( Denne stigning vil være højere end i Euroland, hvor renten pt. er 2 % og mod ultimo år 2005 forventes 2,75 %.) Denne stigning kan understøtte den norske krones værdi og fortsatte stigning. Prisen på olie har ligeledes stor påvirkning på norske kroner. Norge er verdens 3. største olieeksportør og deres arbejdsløshed er på retræten. Man forventer en arbejdsløshedsprocent på 4% i løbet af Den faldt faktisk 2 % i år (I Euroland er den pt. 9%, og man forventer et fald på 2% i år 2005). Som full-scale energihus er Energi Danmark A/S udover elhandel også aktive på olie/gashandel og fra 2005 udbygges forretningsomfanget til også at omfatte CO2 handel. En stor produktpalette giver internt i organisationen store synergier, idet de ovennævnte områder alle influerer på hinanden og samtidig kan vi tilbyde vore kunder en komplet energiløsning gav som helhed store stigninger på de allerfleste råvaremarkeder. To lande var den væsentligste årsag til dette - Kina og Irak. Den store vækst i verden, specielt i Kina, gav stor efterspørgsel efter råvarer og transporten af disse. Fragtraterne viste en eksplosiv stigning. Denne transportomkostning var en af flere faktorer, som i 2004 gav stigende kulpriser. Kul er ikke en mangelvare som sådan, men prisen for udvinding og derefter transport afviger meget fra, hvilken del af verdenen den foregår, og hvor den skal transporteres til. Den primære årsag til de generelt stigende kulpriser har været den ekstraordinære store vækst i Kina. Kina opnåede igen i 2004 væksttal på over 10%, hvilket afstedkom enorm efterspørgsel efter brændsel til industrien. Kulprisen samt fragten for at få den transporteret til bl.a. de tyske og danske kraftværker er et meget vigtigt komponent i forståelsen af prisfastsættelsen af strøm. Disse energimarkeder følges derfor også tæt. Kina har også her haft en væsentlig rolle i forbindelse med de kraftige olie- og gaspriser, men den altoverskyggende begivenhed for olie- og gasmarkedet har været krigen i Irak. En krig eller konflikt i Mellemøsten vil altid give sig udslag i store risikopræmier på olieprisen, fordi krige i disse regioner med stor sikkerhed medfører forstyrrelser i olieleverancerne. Man så det tydeligt i den første Irakkrig, hvor oliebrønde stod i flammer i mange måneder efter afslutningen. Det var derfor ventet, at der også med denne Irakkrig ville komme store prisstigninger. Dog var det ikke ventet, at risikopræmien ville blive så stor som den reelt blev. 14

16 Gasoil IPE 1.pos Brent 1.pos 550,00 55,00 525,00 500,00 475,00 50,00 450,00 425,00 400,00 45,00 375,00 350,00 40,00 325,00 300,00 275,00 35,00 250,00 225,00 30,00 200,00 175,00 150,00 25,00 125,00 100,00 20, Som ovennævnte graf viser, steg oliepriserne op til den allierede invasion i marts 2003 og faldt derefter kraftigt på den forholdsvis ubesværede aktion. Hen over tid i 2003 og 2004 steg priserne dog på den efterfølgende guerillakrigslignende situation Irak befandt sig i, efter Bush officielt erklærede krigen for afsluttet. Energipriserne steg til 70 er agtige niveauer, men herhjemme blev forbrugerne delvis kompenseret af en igangværende benzinkrig samt en faldende USD. Energi Danmark A/S vil fortsat have fokus på olie- og gasmarkedet for også i 2005 at kunne tilbyde kunder en komplet energiafdækning. Gasmarkedet i Danmark er stadig efter liberaliseringen tæt på at være et monopolmarked, hvor det er ekstremt svært at bryde igennem som leverandør. CO2 - handel 2004 gav yderligere et produkt i Energi Danmark A/S produktpalette nemlig CO2 handel. Fra 2005 bliver industrivirksomhederne i Danmark og Europa, udstyret med CO2 beviser som kan købes og sælges frit som almindelige værdipapirer. Systemet fungerer på den måde, at producerer man mere, end man har CO2 beviser til, så skal man enten sænke udslippet via miljøforbedringer, sænke selve produktionen eller købe beviser. Det samme gælder hvis man producerer mindre, her skal man så bare sælge beviser. Frem til 2008 er CO2 bevissystemet i en prøveperiode og fra 2009 kører systemet live. Energi Danmark A/S har flere kunder som via sin elproduktion eller sin industrielle produktion bliver tildelt kvoter, og vil fra 2005 kunne være behjælpelig med rådgivning og handel. 15

17 Den nordiske elbørs Nord Pool startede den 11. februar 2005 handel med CO2 beviser og tilbyder samtidig clearing af disse, på samme måde som med elektricitetskontrakter. Energi Danmark A/S vil benytte sig af denne børs til handel og clearing for, både at kunne opnå bedst mulig likviditet for produktet samt begrænse modpartsrisikoen. Energi Danmark - online I 2004 iværksatte Energi Danmark A/S det største udviklingsprojekt i selskabets historie, hvor målet er at vore kunder får stillet en lang række services til rådighed via Internettet. Projektet omfatter en ny hjemmeside som er tilgængelig for alle besøgende, samt et lukket område - Energi Danmark Online -, som kun er tilgængeligt for Energi Danmark A/S kunder. Hjemmesiden opdateres online med nyheder fra Børsens Nyhedstjeneste og Energi Danmark A/S, hvorved der på en gang opnås en generel nyhedsdækning suppleret med specifik information om energimarkedet. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende med elpriser fra Nord Pool samt valuta- og obligationskurser fra Nordea. Som et supplement er visningen udvidet med en grafisk præsentation af den historiske prisudvikling. I Energi Danmark Online får kunderne direkte adgang til adskillige services omkring elforbrug, økonomi m.v. Der er således et veludbygget analysemodul, hvor kunden selv bestemmer, hvilken analysemodel der skal anvendes for at få det bedste overblik over udviklingen i elforbruget. 16

18 På økonomisiden får kunden direkte adgang til at følge alle sine mellemværender med Energi Danmark A/S. Dette indbefatter også elektronisk adgang til alle fakturaer samt dokumentation for udregningen af disse. Den sidste del af systemet er Energi Danmark Online Handel, som giver kunden direkte adgang til selv at handle el. Denne facilitet er meget fleksibel, idet kunden selv bestemmer hvilken periode der skal afdækkes, med hvilket produkt o.s.v. Hele projektet forventes færdigt i første halvår af 2005, hvorefter de enkelte services løbende vil blive stillet til rådighed for vore kunder. Fremtiden Energi Danmark A/S vil i år 2005 fortsat udbygge forretningsaktiviteterne i takt med, at mulighederne opstår, og der budgetteres med et resultat før skat i størrelsesordenen 33 mio. kroner og en omsætning på over mio. kr.. Energi Danmark A/S vil i år 2005 intensivere udbygningen af handels-, portefølje- og salgsmiljøet indenfor energiarterne el, gas og olie. Udbygningen vil være af både fysisk og elektronisk art med det formål at forbedre kommunikationen af både markedsmæssige og finansielle data til selskabets kunder. Firmaets markedsandel i Danmark forventes øget med ca. 10%. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning På den ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2005 blev der besluttet udlodning af udbytte til aktionærerne i Energi Danmark A/S med t.kr Udbyttet er derfor ikke indarbejdet i årsrapporten for Den 7. januar 2005 blev der ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling besluttet at fusionere med Elektra Energihandel A/S med virkning fra den 1. januar Elektra Energihandel A/S blev derved et 100 % ejet datterselskab til Energi Danmark A/S. Energi Danmark A/S egenkapital er herved øget til over 400 mio. kr. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Energi Danmark A/S har ikke i år 2004 afholdt udgifter til decideret forskning (som tilfældet var i år 2002 og 2003), men gennemfører løbende udvikling af selskabets teknologiske platforme og produkter. Resultatdisponering Årets resultat t.kr foreslås disponeret således: Overført overskud til næste år t.kr

19 Kapitalforhold Af selskabets balancesum på 368,4 mio. kr. udgør egenkapitalen 235,3 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 63,9%. Selskabets aktiekapital udgør nominelt 133,1 mio. kr. Selskabets aktiekapital er forhøjet med nominelt 41,3 mio. kr. til kurs indre værdi 162,71 med et overkursbeløb 25,9 mio. kr. Forhøjelsen blev godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 24. august Ejerforhold Sydvest Energi Holding A/S og Energi Fyn Handel A/S har efter selskabets generalforsamling den 24. marts 2004 solgt deres aktier i Energi Danmark A/S. Selskabet har pr. 31. december 2004 følgende aktionærer, der besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og derfor er optaget i selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 28 b: Energi Nord Handel A/S, Over Bækken 6, 9100 Aalborg 26,58% NRGi a.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N 24,09% TRE-FOR El-handel A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 23,86% ESS Erhverv A/S, Elholm 1, 6400 Sønderborg 16,11% Energi Horsens A.m.b.a., Bjerrevej 139, Dagnæs, 8700 Horsens 9,36% Selskabets nærtstående parter omfatter herudover bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte selskaber og personkreds har væsentlige interesser. Selskabets transaktioner med nærtstående parter er vist i note

20 Gul = Aktionærer i Energi Danmark A/S Pr. 1. januar 2005 er SEAS-NVE A.m.b.a. og SEAS Strømmens Elforsyning A/S samt Elgas Handel A/S indtrådt som aktionærer. 19

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003

Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003 Energi Danmark-Disam A/S Årsrapport 2003 Selskabsoplysninger Energi Danmark-Disam A/S Åhave Parkvej 27 8260 Viby Telefon: 87 42 62 62 Telefax: 87 42 62 63 Hjemmeside: www.energidanmark.dk E-mail: ed@energidanmark.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Det Nordiske Centralnet

Det Nordiske Centralnet Års rapport 2011 02 Det Nordiske Centralnet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300 7300 500 300

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere