Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Direktionens beretning for regnskabsåret Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 25 Balance 26 Egenkapital 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter 30 1

3 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Energi Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 3. marts 2005 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae formand Jesper Hjulmand næstformand Jan Ravn Knud Steen Larsen Finn Møller-Olsen Ole Balle Pedersen Per Sørensen Lars Therkildsen Jens Otto Veile 2

4 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Energi Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark A/S for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 3. marts 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jens Munk Jensen Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen Statsaut. revisor 3

5 Selskabsoplysninger Energi Danmark A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jesper Hjulmand, næstformand Adm. direktør Jan Ravn Adm. direktør Knud Steen Larsen Adm. direktør Finn Møller-Olsen Adm. direktør Ole Balle Pedersen Adm. direktør Per Sørensen Økonomidirektør Lars Therkildsen Direktør Jens Otto Veile Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Jens Munk Jensen KPMG C. Jespersen Holmboes Allé Horsens Advokat Bech-Bruun Dragsted Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 29. marts

6 Hovedaktivitet og formål Energi Danmark A/S tilbyder fysisk- og finansiel krafthandel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark A/S har via porteføljeansvaret for aktionærselskaberne en væsentlig del af privatkundemarkedet og erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder. Derudover beskæftiger selskabet sig med eksport af knowhow indenfor kraftsektoren. Energi Danmark A/S ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark A/S udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Vision Energi Danmark A/S vision er, at være den foretrukne partner for erhvervskunder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission Energi Danmark A/S mission er, at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier Energi Danmark A/S indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en videns baseret virksomhed Være til rådighed 5

7 Hoved- og nøgletal Hovedtal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Salg af kraft m.v Køb af kraft og finansielle kontrakter Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger m.v Afskrivninger Netto finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (balancesum) Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (balancesum) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 63,9% 37,8% 26,3% 37,1% 42,1% Egenkapitalforrentning før skat 13,9% 9,7% 7,1% 11,6% 6,1% Egenkapitalforrentning efter skat 9,8% 6,8% 4,8% 8,1% 4,0% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis 6

8 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2004 Året 2004 har for Energi Danmark A/S været et tilfredsstillende år. Selskabet har præsteret det største overskud hidtil og har samtidigt fastholdt sin førerposition som Danmarks største elhandelsselskab med en omsætning på 1,8 mia. kr. Markedet har generelt for hele 2004 været mere roligt end de foregående år på trods af, at der også i 2004 har været uforklarlige prisudsving. Det ser nærmest ud som om, der er tradition for, at der i begyndelsen af september hvert år er store prisstigninger, hvis årsag ikke kan forklares ud fra gældende markedssituationer. I juni 2004 vedtog Folketinget en tiltrængt revision af elforsyningsloven udarbejdet af Erhvervs- og Energiministeren i et tæt samarbejde med elsektorens interesse- organisation ELFOR. Den reviderede ellov fjerner bl.a. aftageforpligtigelsen for den prioriterede strøm, hvilket betyder, at elkunder fremover kan købe hele deres elforbrug på det frie marked. Bortfald af aftageforpligtigelsen sker med virkning fra 1. januar 2005 og vil sandsynligvis medføre en øget interesse for elmarkedet også for de mindre elkunder. I marts 2004 modtog selskabet skrivelser fra 2 af aktionærerne om, at de ønskede at afhænde deres aktier i Energi Danmark A/S. De øvrige aktionærer købte alle de udbudte aktier med virkning fra 1. januar På selskabets generalforsamling blev et forslag om at supplere bestyrelsens medlemmer med et eller to medlemmer med særlig ekspertise indenfor Energi Danmarks forretningsområde godkendt. Efterfølgende er direktør Jens Otto Veile, Charlottenlund, valgt ind i bestyrelsen. Jens Otto Veile har en fortid som direktionsmedlem i henholdsvis Provinsbanken og Danske Bank. På generalforsamlingen blev det endvidere vedtaget at forhøje selskabets aktiekapital med baggrund i en drøftelse om en hensigtsmæssig kapitalstruktur for selskabet. Forhøjelsen svarede til 67 mio. kr., hvorefter selskabets egenkapital blev på ca. 217 mio. kr. I foråret 2004 blev de første kontakter mellem ledelserne i Elektra Energihandel A/S med hjemsted i København og Energi Danmark A/S etableret. Kontakterne skulle senere vise sig at føre til et forslag om, at de 2 elhandelsselskaber fusionerer. Det fusionerede selskab vil få en omsætning på godt 3 mia. kr. og en markedsandel på mellem ca % i Danmark. Egenkapitalen ville blive ca. 400 mio. kr., og kundegrundlaget i det fusionerede selskab ville være ca. 1 mio. kunder. 7

9 Forud for fusionen besluttede Sydkraft Energy Trading AB, Malmø i Sverige, som aktionær i Elektra Energihandel A/S at sælge sine aktier. De udbudte aktier blev købt af NVE A.m.b.a., Svinninge og SEAS Strømmens Elforsyning A/S, Haslev, samt en ny aktionær Elgas Handel A/S, Odense. I løbet af efteråret 2004 blev fusionen forberedt og godkendt, hvorefter det fusionerede selskab Energi Danmark A/S med hovedkontor i Århus var en realitet med virkning fra 1. januar Direktionen for det nye selskab, Energi Danmark A/S, udgøres af Energi Danmark A/S hidtidige direktør Jørgen Holm Westergaard. Direktionens beretning for regnskabsåret 2004 Årets resultat udgør kroner før skat. Årets resultat udgør kroner efter skat. Energi Danmark A/S havde i år 2004 en tilfredsstillende udvikling på alle væsentlige forretningsområder. Markedsforholdene i Danmark og specielt på Jylland/Fyn (DK1) er meget påvirkelige af, hvorledes de største producenter agerer i markedet. I tidligere årsrapporter er forholdene den 2. september 2002, den 2. september 2003 beskrevet, og i år 2004 blev det den 6. september, der påkaldte sig den største opmærksomhed. Spotprisen for DK1 blev i år 2004 leveret på 214,28 DKK/MWh. Dermed blev den vestdanske områdepris (CFD en) ca. 1 DKK/MWh lavere end Systemprisen på Nord Pool for år 2004 (Systemprisen blev 215,15 DKK/MWh.). Generelt ligger DK1 prisen om efteråret og vinteren ofte under Systemprisen, hvorimod det forholder sig modsat i sommerperioden. Årsagen til de højere priser om sommeren er (som oftest), at vindkraftproduktionen er forholdsvis lav i sommerperioden, samt at den varmebundne produktion også er lav. Derved får producenten mulighed for at lægge DK1 priserne op mod de høje tyske priser. De kunder der havde spotleverancer, blev heldigvis i det store hele skånet for de ekstreme priser der blev realiseret i år 2003, men der var stadig mange timer, der blev lagt op mod de tyske priser. I de tilfælde hvor ressourcesituationen for det jysk/fynske område (DK1) er anstrengt, det vil sige, hvor den samlede produktion fratrukket nettotilgangen af strøm fra udlandet er tæt på eller mindre end forbruget, bliver DK1 prisen ofte tæt på den tyske spotpris. 8

10 Men der er flere tilfælde, hvor producenterne udnytter situationen til at sætte DK1 prisen højere end Tyskland. DKK/MWh Spotprisen for DK1, System og Tyskland - den 6. september 2004 på timebasis DK-Vest Systempris DE European Energy Exchange Et eksempel på ovenstående er mandag den 6. september 2004, hvor vindproduktionen var lav, kablet til Sverige var under revision, og den tyske spotpris var fastlagt et par dage forinden nemlig fredag den 3. september, hvor prisen til mandag den 6.september blev fastsat. Dagsprisen på DK1 blev 329,76 DKK/MWh, og timerne 9-20 (også kaldet peaken) blev leveret på 411,84 DKK/MWh. Til sammenligning blev den tyske spotpris leveret på 255,80 DKK/MWh, mens peaken i Tyskland i gennemsnit blev leveret på 308,09 DKK/MWh. Ovenstående er skadeligt for et marked, hvor aktørerne skal kunne have tillid til prisdannelsen og dette set i lyset af den seneste konsolidering på producentsiden stiller store krav til de relevante myndigheder og ikke mindst en udbygning af udlandsforbindelserne mod nord. I år 2004 har Energi Danmark A/S blandt andet arbejdet med projekter i Polen, Bolivia, Egypten, Tyrkiet, Vietnam og Thailand. Indsatsen har været koncentreret om at finde lokale partnere til at markedsføre vores koncept om reduktion af tekniske og ikke tekniske tab i el-forsyningsnet. I Bolivia og Tyrkiet har vi sammen med vore lokale partnere startet "feasibility" studier for at undersøge, om vore erfaringer kan nyttiggøres i de pågældende lande. Dette produkt efterspørges i stigende grad i takt med liberalisering af elsektoren. 9

11 År 2004 bød også på en længe ventet og tiltrængt revideret ellov. Den nye ellov fjerner bl.a. aftageforpligtigelsen for den prioriterede strøm, hvilket betyder, at elkunder fremover kan købe hele deres elforbrug på det frie marked. Bortfald af aftageforpligtigelsen skete med virkning fra 1. januar 2005 og vil uden tvivl medføre en øget interesse for elmarkedet og ligeledes medføre større økonomiske fordele for kunderne, der nu kan disponere hele deres elforbrug, og selv mindre elkunder vil nu kunne drage mærkbare økonomiske fordele af elliberaliseringen. Terminsmarkedet 2004 blev atter et år, hvor elmarkedet stillede store krav til aktørerne og deres evne til at time deres indkøb på det rigtige tidspunkt. Ved indgangen til 2004 lå grundkraftsprisen Vestdanmark for år 2005 på omkring 230 NOK/MWh (205,00 DKK/MWh) for at toppe den 11. august 2004 med en pris på 297,00 NOK/MWh (265,00 DKK/MWh). Da sensommeren viste sig at blive nedbørsrig og efteråret samtidig var lunt, faldt markedet tilbage resten af året og sluttede i den lave ende af årets handelsspænd med 242,50 NOK/MWh (218,75 DKK/MWh). Systemprisen lå ved indgangen til 2004 i 223,00 NOK/MWh. for at toppe i 280,50 NOK/MWh den 11. august År 2005 sluttede med 205,58 NOK/MWh, som samtidig var den laveste pris igennem hele året. Årsagen til den relativt høje pris for år 2005 i Vestdanmark skyldes den stigende pris på CFD-kontrakten for år 2005, som startede i 6 NOK/MWh og sluttede i 37 NOK/MWh. Grunden til den stigning skal søges i svenskernes meddelelse om lukning af den sidste Barsebäck blok i løbet af sommeren NOK/MWh 310 Systemprisen og DK1 prisen for år 2005 kontrakten - handelsdagene i år FWYR-05 DK1NOK

12 Såfremt svenskerne ikke får etableret erstatningsproduktion kan man formode, at de blandt andet søger erstatning via øget import fra Danmark med stigende priser til følge. Ydermere træder den internationale CO2 handel i kraft, således at producenterne kan inddrage priserne for CO2 kvoterne i deres marginalomkostninger, hvilket vil medføre stigende CFD-priser og dermed også relativt højere energipriser for de danske kunder. Sidst men ikke mindst har de meget kraftige stigninger i olie, gas og kul ligeledes påvirket producenternes produktionsomkostninger i opadgående retning både i Danmark samt på kontinentet. Sammenhængen mellem de stigende produktionsomkostninger og stigende CFDpriser for år 2005 i Vestdanmark i løbet af år 2004 er tydelig i nedenstående graf. EUR/Ton Kulprisen år 2004 (venstre akse) og CfD DK1 år 2005 (højre akse) - handlet i år 2004 (Kul i EUR/Ton og CfD i NOK/MWh) Kul-05 SYARHFWYR Energi Danmark pulje Selskabets største salgssucces Energi Danmark pulje har igen i år 2004 været en stor succes. Salget til kunder på individuelle kontrakter er i år 2004 øget med ca. 7 %. 11

13 Energi Danmark Pulje tegner sig for ca. halvdelen af Energi Danmarks salg til Erhvervskunder, og tendensen går klart hen mod at vores kunder tegner 2 eller 3 års aftaler, hvilket giver vores porteføljeforvaltere bedre mulighed for at udnytte markedsbevægelserne til fordel for vores Puljekunder. Resultatet af Pulje 2005 blev godt. På trods af at markedet i sommeren år 2004 var kraftigt stigende, og der blev handlet grundkraft år 2005 til priser omkring 260 DKK/MWh for levering i Østdanmark og 270 DKK/MWh for levering i Vestdanmark blev Puljeresultatet for kunder, der trådte ind i Puljen inden 1. oktober 2003, på 196 DKK/MWh til levering i Østdanmark og 206 DKK/MWh til levering i Vestdanmark. Energi Danmark A/S strategi med at tilbyde kunderne kompetent rådgivning, support samt de rigtige produkter og de rigtige priser, vil fortsat være fundamentet for at fastholde positionen som Danmarks førende leverandør af el. De decentrale producenter Producenter af el de såkaldte decentrale værker - har hidtil været underlagt andre regler, men qua den nye ellov har disse værker nu endeligt fået adgang til det frie elmarked. Værker med en kapacitet på 10 MW eller derover har således været pålagt at afsætte produktionen i markedet siden 1. januar 2005, hvorimod det er valgfrit for mindre værker. Dog skal værker med en kapacitet på 5 MW eller derover være tilsluttet det frie marked senest 1. januar De nye regler kræver, at det enkelte værk koordinerer sin elproduktion med Systemansvaret Energinet.dk og indmelder elproduktionen på den nordiske elbørs Nord Pool eller bilateralt. 12

14 For Energi Danmark A/S har det været en naturlig beslutning at tilbyde at løse disse opgaver for de decentrale værker, og vi har allerede indgået samarbejdsaftaler med flere værker, som størrelsesmæssigt spænder fra mindre værker og op til nogle af landets største. I samarbejdet med det enkelte værk stiller Energi Danmark A/S en totalløsning til rådighed, der både omfatter køb af el, levering af It-systemer, arbejdsgange og rådgivning. For at skabe den bedst mulige opstart for det enkelte værk har vi opbygget et lukket testmiljø, hvor det enkelte værk får ro til at indarbejde en god daglig rutine inden det rigtigt går løs. Som en særlig service sender Energi Danmark A/S dagligt en prisprognose, som det enkelte værk kan vælge at handle på, som alternativ til de officielle priser. Energi Danmark A/S har store forventninger til fortsat vækst indenfor forretningsområdet med balancestyring for decentrale værker. Valuta, olie, gas og kul Energi Danmark A/S forholder sig aktivt til de forskellige former for finansielle risici, der er i markedet, og i år 2004 var det specielt norske kroner, USD og olien der gjorde sig bemærket. Norske kroner har bevæget sig i intervallet 84,10 til 92,05. Den gennemsnitlige noteringspris har været 88,92. Faktisk så har kursen ligget mellem 88 og 92 siden midten af marts, som det fremgår af nedenstående grafiske fremstilling. NOK/DKK De høje og gennem året stigende oliepriser har været medvirkende til den stærke norske krone. I Norge har man oplevet en forholdsvis høj vækst i år Første halvår i detailomsætningen lød på 5 %YoY, hvorefter den aftog til 2,5 %. (Sammen- 13

15 lignet med Europa der lå 3.kvartal 1,2 % YoY. ) Umiddelbart får økonomier problemer med inflation og stigende renter i sådanne vækstscenarier. Dette har ikke været tilfældet i Norge, hvor renten faktisk er faldet gennem hele år Hvis vækstudsigterne for Norge holder ind i år 2005, bør inflationen og dermed renten stige. Pt. ligger den på 1,75% og analytikere forventer, at den nærmer sig 3 % mod slutningen af år 2005.( Denne stigning vil være højere end i Euroland, hvor renten pt. er 2 % og mod ultimo år 2005 forventes 2,75 %.) Denne stigning kan understøtte den norske krones værdi og fortsatte stigning. Prisen på olie har ligeledes stor påvirkning på norske kroner. Norge er verdens 3. største olieeksportør og deres arbejdsløshed er på retræten. Man forventer en arbejdsløshedsprocent på 4% i løbet af Den faldt faktisk 2 % i år (I Euroland er den pt. 9%, og man forventer et fald på 2% i år 2005). Som full-scale energihus er Energi Danmark A/S udover elhandel også aktive på olie/gashandel og fra 2005 udbygges forretningsomfanget til også at omfatte CO2 handel. En stor produktpalette giver internt i organisationen store synergier, idet de ovennævnte områder alle influerer på hinanden og samtidig kan vi tilbyde vore kunder en komplet energiløsning gav som helhed store stigninger på de allerfleste råvaremarkeder. To lande var den væsentligste årsag til dette - Kina og Irak. Den store vækst i verden, specielt i Kina, gav stor efterspørgsel efter råvarer og transporten af disse. Fragtraterne viste en eksplosiv stigning. Denne transportomkostning var en af flere faktorer, som i 2004 gav stigende kulpriser. Kul er ikke en mangelvare som sådan, men prisen for udvinding og derefter transport afviger meget fra, hvilken del af verdenen den foregår, og hvor den skal transporteres til. Den primære årsag til de generelt stigende kulpriser har været den ekstraordinære store vækst i Kina. Kina opnåede igen i 2004 væksttal på over 10%, hvilket afstedkom enorm efterspørgsel efter brændsel til industrien. Kulprisen samt fragten for at få den transporteret til bl.a. de tyske og danske kraftværker er et meget vigtigt komponent i forståelsen af prisfastsættelsen af strøm. Disse energimarkeder følges derfor også tæt. Kina har også her haft en væsentlig rolle i forbindelse med de kraftige olie- og gaspriser, men den altoverskyggende begivenhed for olie- og gasmarkedet har været krigen i Irak. En krig eller konflikt i Mellemøsten vil altid give sig udslag i store risikopræmier på olieprisen, fordi krige i disse regioner med stor sikkerhed medfører forstyrrelser i olieleverancerne. Man så det tydeligt i den første Irakkrig, hvor oliebrønde stod i flammer i mange måneder efter afslutningen. Det var derfor ventet, at der også med denne Irakkrig ville komme store prisstigninger. Dog var det ikke ventet, at risikopræmien ville blive så stor som den reelt blev. 14

16 Gasoil IPE 1.pos Brent 1.pos 550,00 55,00 525,00 500,00 475,00 50,00 450,00 425,00 400,00 45,00 375,00 350,00 40,00 325,00 300,00 275,00 35,00 250,00 225,00 30,00 200,00 175,00 150,00 25,00 125,00 100,00 20, Som ovennævnte graf viser, steg oliepriserne op til den allierede invasion i marts 2003 og faldt derefter kraftigt på den forholdsvis ubesværede aktion. Hen over tid i 2003 og 2004 steg priserne dog på den efterfølgende guerillakrigslignende situation Irak befandt sig i, efter Bush officielt erklærede krigen for afsluttet. Energipriserne steg til 70 er agtige niveauer, men herhjemme blev forbrugerne delvis kompenseret af en igangværende benzinkrig samt en faldende USD. Energi Danmark A/S vil fortsat have fokus på olie- og gasmarkedet for også i 2005 at kunne tilbyde kunder en komplet energiafdækning. Gasmarkedet i Danmark er stadig efter liberaliseringen tæt på at være et monopolmarked, hvor det er ekstremt svært at bryde igennem som leverandør. CO2 - handel 2004 gav yderligere et produkt i Energi Danmark A/S produktpalette nemlig CO2 handel. Fra 2005 bliver industrivirksomhederne i Danmark og Europa, udstyret med CO2 beviser som kan købes og sælges frit som almindelige værdipapirer. Systemet fungerer på den måde, at producerer man mere, end man har CO2 beviser til, så skal man enten sænke udslippet via miljøforbedringer, sænke selve produktionen eller købe beviser. Det samme gælder hvis man producerer mindre, her skal man så bare sælge beviser. Frem til 2008 er CO2 bevissystemet i en prøveperiode og fra 2009 kører systemet live. Energi Danmark A/S har flere kunder som via sin elproduktion eller sin industrielle produktion bliver tildelt kvoter, og vil fra 2005 kunne være behjælpelig med rådgivning og handel. 15

17 Den nordiske elbørs Nord Pool startede den 11. februar 2005 handel med CO2 beviser og tilbyder samtidig clearing af disse, på samme måde som med elektricitetskontrakter. Energi Danmark A/S vil benytte sig af denne børs til handel og clearing for, både at kunne opnå bedst mulig likviditet for produktet samt begrænse modpartsrisikoen. Energi Danmark - online I 2004 iværksatte Energi Danmark A/S det største udviklingsprojekt i selskabets historie, hvor målet er at vore kunder får stillet en lang række services til rådighed via Internettet. Projektet omfatter en ny hjemmeside som er tilgængelig for alle besøgende, samt et lukket område - Energi Danmark Online -, som kun er tilgængeligt for Energi Danmark A/S kunder. Hjemmesiden opdateres online med nyheder fra Børsens Nyhedstjeneste og Energi Danmark A/S, hvorved der på en gang opnås en generel nyhedsdækning suppleret med specifik information om energimarkedet. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende med elpriser fra Nord Pool samt valuta- og obligationskurser fra Nordea. Som et supplement er visningen udvidet med en grafisk præsentation af den historiske prisudvikling. I Energi Danmark Online får kunderne direkte adgang til adskillige services omkring elforbrug, økonomi m.v. Der er således et veludbygget analysemodul, hvor kunden selv bestemmer, hvilken analysemodel der skal anvendes for at få det bedste overblik over udviklingen i elforbruget. 16

18 På økonomisiden får kunden direkte adgang til at følge alle sine mellemværender med Energi Danmark A/S. Dette indbefatter også elektronisk adgang til alle fakturaer samt dokumentation for udregningen af disse. Den sidste del af systemet er Energi Danmark Online Handel, som giver kunden direkte adgang til selv at handle el. Denne facilitet er meget fleksibel, idet kunden selv bestemmer hvilken periode der skal afdækkes, med hvilket produkt o.s.v. Hele projektet forventes færdigt i første halvår af 2005, hvorefter de enkelte services løbende vil blive stillet til rådighed for vore kunder. Fremtiden Energi Danmark A/S vil i år 2005 fortsat udbygge forretningsaktiviteterne i takt med, at mulighederne opstår, og der budgetteres med et resultat før skat i størrelsesordenen 33 mio. kroner og en omsætning på over mio. kr.. Energi Danmark A/S vil i år 2005 intensivere udbygningen af handels-, portefølje- og salgsmiljøet indenfor energiarterne el, gas og olie. Udbygningen vil være af både fysisk og elektronisk art med det formål at forbedre kommunikationen af både markedsmæssige og finansielle data til selskabets kunder. Firmaets markedsandel i Danmark forventes øget med ca. 10%. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning På den ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2005 blev der besluttet udlodning af udbytte til aktionærerne i Energi Danmark A/S med t.kr Udbyttet er derfor ikke indarbejdet i årsrapporten for Den 7. januar 2005 blev der ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling besluttet at fusionere med Elektra Energihandel A/S med virkning fra den 1. januar Elektra Energihandel A/S blev derved et 100 % ejet datterselskab til Energi Danmark A/S. Energi Danmark A/S egenkapital er herved øget til over 400 mio. kr. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Energi Danmark A/S har ikke i år 2004 afholdt udgifter til decideret forskning (som tilfældet var i år 2002 og 2003), men gennemfører løbende udvikling af selskabets teknologiske platforme og produkter. Resultatdisponering Årets resultat t.kr foreslås disponeret således: Overført overskud til næste år t.kr

19 Kapitalforhold Af selskabets balancesum på 368,4 mio. kr. udgør egenkapitalen 235,3 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 63,9%. Selskabets aktiekapital udgør nominelt 133,1 mio. kr. Selskabets aktiekapital er forhøjet med nominelt 41,3 mio. kr. til kurs indre værdi 162,71 med et overkursbeløb 25,9 mio. kr. Forhøjelsen blev godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 24. august Ejerforhold Sydvest Energi Holding A/S og Energi Fyn Handel A/S har efter selskabets generalforsamling den 24. marts 2004 solgt deres aktier i Energi Danmark A/S. Selskabet har pr. 31. december 2004 følgende aktionærer, der besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og derfor er optaget i selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 28 b: Energi Nord Handel A/S, Over Bækken 6, 9100 Aalborg 26,58% NRGi a.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N 24,09% TRE-FOR El-handel A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 23,86% ESS Erhverv A/S, Elholm 1, 6400 Sønderborg 16,11% Energi Horsens A.m.b.a., Bjerrevej 139, Dagnæs, 8700 Horsens 9,36% Selskabets nærtstående parter omfatter herudover bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte selskaber og personkreds har væsentlige interesser. Selskabets transaktioner med nærtstående parter er vist i note

20 Gul = Aktionærer i Energi Danmark A/S Pr. 1. januar 2005 er SEAS-NVE A.m.b.a. og SEAS Strømmens Elforsyning A/S samt Elgas Handel A/S indtrådt som aktionærer. 19

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere