ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Knud Bjerre deltog ikke i pkt. 7 og (forlod mødet kl Frede Frandsen, P. Chr. Kirkegaard deltog ikke i pkt (forlod mødet k ) Aage Dahl deltog ikke i pkt (forlod mødet k )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Kommuneplan Åbent Endelig vedtagelse af lokalplan nr Et område med åben-lav boligbebyggelse ved Jernbanevej i Nr. Søby Åbent Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Et område til centerformål og boliger i Vinde Åbent Virksund - Lokalplan nr etape for sommerhusområde Åbent Lokalplan nr Hovedgaden i Durup Åbent Forslag til Lokalplan nr Et område til centerformål ved Østergade/ Torvegade, Skive Åbent Skolevej 13 - Højslev skole - vedligholdelse - nedrivning Åbent Endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan Åbent Natur og Miljø - Kvalitetsstyring - Certificeringsaudit af Force Åbent Spildevand - Budget 2010 Åbent Forsyningsvirksomheder - udskillelse Åbent Navneændring i daginstitution Åbent Integrationspolitik - Evaluering af handleplaner Åbent Revision af bilag til styrelsesvedtægten vedrørende skolebiblioteksvirksomhed Åbent Forældrebetaling i skolefritidsordninger 2010 Åbent Evaluering af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet Åbent Færdiggørelse af området omkring den nye mellemtrinsafdeling på Højslev Skole Åbent Godkendelse af honorarer til beregning af egenbetaling for specialtandpleje Åbent Godkendelse af skema A og anlægsbevilling - Til- og ombygning af botilbuddene Hjaltesvej 3 og 5A Åbent Overtagelse af Idavang og Mentor 1. januar 2010 Åbent Ansøgning til visionspuljen - ny struktur for servicering af turister i Skive kommune Åbent Ansøgning til visionspuljen fra projekt 'Så frø - find spiren' Åbent Ansøgning til visionsprocessen fra visionsprojektet Kulturkalender Åbent KEFT Budget Anlæg Åbent Museum Salling - Evalueringsproces Åbent Formuepleje - ændring af rammer Åbent Forventet regnskab 2009 pr. 31. oktober 2009 Åbent Pantsætning af Rybjerg Forsamlingshus Åbent Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Åbent Nye regler for tilsyn med de almene boligorganisationer m.v. - tilsynskoncept med styringsdialog Åbent Støttet Byggeri - Godkendelse af låneoptagelse - Renovering af Ringparken Åbent Virksomhedsstrategi 2010 Åbent Økonomiudvalget efterretningssag vedrørende visionsprocessen Åbent Servicetjek af Teknisk Forvaltning Lukket Gadelys - udbud af gl. Skive Kommunes gadelys Lukket...85 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. KOMMUNEPLAN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen blev anbefalet. Der udarbejdes en liste over planemner, der tages op i 2010, med henblik på at afklare, hvilke der skal arbejdes videre med. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Det indstilles - at den tilrettede Kommuneplan for Skive Kommune i sin helhed indstilles til endelig godkendelse i Byrådets møde den 22. december at forvaltningen bemyndiges til at foretage yderligere redaktionelle konsekvensrettelser SAGSFREMSTILLING I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 24. november 2009 har forvaltningen redigeret de 5 hæfter, som udgør Kommuneplan Redigeringen har omfattet: - Indsigelsen fra Miljøcenter Århus, som på Statens vegne havde gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget, blev forhandlet i møde mellem parterne den 24. november Man enedes her om en løsning, som økonomiudvalget tiltrådte i sit møde samme dag. De aftalte ændringer for Dommerbyområdet og Selde er blevet indarbejdet i den nu redigerede plan. Miljøcenteret har på denne baggrund den 8. december telefonisk meddelt, at man er sindet at hæve sin indsigelse. Miljøcenteret har tillige tilkendegivet, at Staten i perioden mellem Økonomiudvalgets behandling den 15. december 2009 og den endelige behandling i Byrådet ugen efter vil foretage den tekniske ophævelse af de mange regionplanretningslinjer, der hidtil har været gældende. Det er disse retningslinjer som nu er optaget i Kommuneplanen borgere og interesseorganisationer havde fremsendt kommentarer og ændringsforslag. Udvalget behandlede i mødet den 24. november 2009 det fremsendte materiale. Forvaltningen havde til mødet udarbejdet en oversigt med en kort redegørelse for de enkelte henvendelser, samt indstillet hvilke ændringsforslag man kunne anbefale blev imødekommet i sin helhed eller delvist. Udvalget vedtog med få undtagelser at følge forvaltningens indstilling., - med enkelte tilføjelser og korrektioner. De mange ændringer store som små er nu blevet indarbejdet i den nu foreliggende og redigerede plan. - Endelig er der blevet foretaget en lang række redaktionelle ændringer mange steder rundt om i de 5 hæfter. Der er tale om nye kort, ændret tekst, tilføjelser, udeladelser, nyt billedmateriale, og lignende layoutmæssige forhold m.v. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 2

4 Planloven ØKONOMI BILAG _HOVEDSTRUKTUR_lav opl.pdf _skive by_lav opl_pdf.pdf _Nordsalling_lav opl_pdf.pdf _omegnen.af.skive_lav opl_pdf.pdf _Vestsalling_lav opl_pdf.pdf SIDE 3

5 2. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR ET OMRÅDE MED ÅBEN- LAV BOLIGBEBYGGELSE VED JERNBANEVEJ I NR. SØBY ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Christensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive byråd INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 219 endeligt, idet Bemærkningerne i indlæg 1, 2 og 3 tages til efterretning Indlæg/indsigelse nr. 4 imødekommes delvist SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 219 har været offentligt fremlagt fra den 2.oktober til den 27.november Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 4 indlæg med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Indlæg 4, fra Niels Martin Nielsen, Røgindvej 7, Søby, blev endvidere fremsendt til Naturklagenævnet som en klage over Skive kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplanen. Teknisk forvaltning fremkom, i forbindelse med klagen, med en udtalelse i form af vedlagte brev af Indstilling om den endelige vedtagelse af lokalplanen har afventet Naturklagenævnets afgørelse, som forelå den 24. september Klager gives ikke medhold i klagen og Skive kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 219 står derfor ved magt. Indlæg 4 anbefales imødekommet for så vidt angår, at eksisterende tilkørselsvej til matrikel nr. 5U, respekteres. Vejen er vist på lokalplanens kortbilag 2 og ikke udlagt til friareal/omfattet af delområde III. Vejens aktuelle linjeføring og beskaffenhed vil blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende byggemodning inden for området. SIDE 4

6 Det fremgår af 3.5, at der alene åbnes mulighed for etablering af plantebælte eller bynær skov inden for delområde III. Det er således op til den kommende Grundejerforening at tage stilling til den nærmere udformning af friarealet Teknisk forvaltning vil selvfølgelig fremover sikre, at evt. beplantning ikke får et omfang som vanskeliggør fornøden adgang til matrikel nr. 5U JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Indlæg nr. 2 - Museum Salling- vedr. lokalplan nr Indlæg nr. 3 - Skive Spildevand - Lokalplan nr Indlæg/indsigelse nr. 4 - Lokalplan nr Indsigelse nr. 1 - Elanlæg Jernbanevej - Klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplan Jernbanevej - Udsendt afgørelse og følgebrev i sagen om miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 219 for et åben-lav boligbebyggelse ved Jernbanevej i Nr. Søby Udtalelse vedr. klage over manglende miljøvurdering SIDE 5

7 3. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL CEN- TERFORMÅL OG BOLIGER I VINDE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Bang ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø anbefaledes, det indstilles tillige, at finansiering af tunnel forhandles med invester. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 225 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den med nedenstående sagsfremstilling. Økonomiudvalget besluttede at udsatte sagen, og den forelægges nu til fornyet behandling. INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 225 endeligt, idet Bemærkningerne i indlæg nr. 2 og 3 tages til efterretning Indsigelse nr. 9 imødekommes delvist Øvrige indsigelser imødekommes ikke Der foretages enkelte rettelser af redaktionel karakter At der med henblik på sikring af bløde trafikanter afsættes beløb til tunnel under Dølbyvej, senest når byggeri inden for området påbegyndes, og at dette indarbejdes i lokalplanens redegørelse SAGSFREMSTILLING Tillæg nr. 45 til Kommuneplan for Skive Kommune udgår, da lokalplanen er i overensstemmelse med den nye Kommuneplan for Skive Kommune. I henhold til ovenstående og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling er der foretaget følgende ændringer i lokalplanen: Redegørelsens afsnit om kommuneplanen er ændret, således at tekst omkring tillæg nr. 45 udgår, og erstattes med oplysning om at lokalplanen er i overensstemmelse med den nye kommuneplan. Lokalplanen er i øvrigt konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Redegørelsens afsnit om detailhandelsplanen er ændret, så det fremgår at lokalplanen er i overensstemmelse med den nye detailhandelsplan, der indgår i Kommuneplan for Skive Kommune. Redegørelsens afsnit om Miljøvurdering/ Ikke teknisk resume og bemærkning til 5.6 er ændret, så det fremgår at der skal etableres fodgængertunnel under Dølbyvej, jf. Teknik- og Miljøudvalget den SIDE 6

8 Lokalplanen er tilføjet bilag med 4 visualiseringer af området, udarbejdet af Årstiderne Arkitekter i forbindelse med behandling i udvalgsmøderne den og den Mindre redaktionelle ændringer af lokalplanens tekst og kort. En tilrettet udgave af Lokalplan nr. 225 er trykt som bilag. Øvrige bilag er vedhæftet TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20. OKTOBER 2009 Fraværende: Jens Peder Hedevang, Kurt Bertelsen Lokalplanen indstilles til endelig godkendelse og at der i lokalplanen indarbejdes redegørelse for optimering af trafiksikkerhed i området v.h.a. tunnel. Der optages forhandling med bygherren om finansiering af tunnelen. ØKONOMIUDVALG DEN 20. OKTOBER 2009 Fraværende: Inge Lise Lyse Sagen blev udsat, idet Økonomiudvalget er sindet at anbefale udvalget for Teknik- og Miljøs indstilling. SAGSFREMSTILLING Indledningsvis kan oplyses, at der i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 225 har været offentligt fremlagt et forslag til tillæg nr. 45 til kommuneplan for Skive kommune. Endelig vedtagelse af tillæg til kommuneplan vil blive forelagt Økonomiudvalget i møde, den 20. oktober 2009, af afdelingen for By- og Landsbyudvikling. Forslag til lokalplan nr. 225 har været offentligt fremlagt fra den og til den Fristen for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser var oprindeligt den , men blev forlænget frem til den på grund af det afholdte Borgermøde, den i Vinde Forsamlingshus. Referat fra Borgermødet vedlægges. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 13 indlæg med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. For overskuelighedens skyld er udarbejdet vedlagte skematiske oversigt over de indkomne indlæg. Skemaet indeholder endvidere Teknisk forvaltnings bemærkninger til indlæggene. Der har den 15. september 2009 været afholdt et møde om planlægningen i Vindeområdet. I mødet deltog fra Bach Gruppen, Palle Buhl Jørgensen og Lene Christensen og fra Skive Kommune, Borgmester Flemming Eskildsen og Henrik Willadsen fra By- og Landsbyudvikling. Teknisk Forvaltning var ikke repræsenteret. Her drøftedes bl.a. tidsplanen for behandlingen af de 2 planforslag og Bach Gruppen tilkendegav, at man ønsker planerne godkendt, som de nu foreligger. Som det fremgår af vedlagte referat, bad Flemming Eskildsen Bach Gruppen om at udarbejdede 1-2 visualiseringer (evt. et tværsnit) som giver udtryk for højhusenes indvirkning. Bach Gruppens arkitekter, Årstiderne Arkitekter i Silkeborg, har med baggrund i ovennævnte, fremsendt vedlagte landskabssnit af Mødedeltagerne har oplyst, at landskabssnittet er i overensstemmelse med og dækkende for det, som er aftalt. SIDE 7

9 Flemming Eskildsen lovede, at Skive kommune ville vende kravene til energiklasser og varmeforsyning en gang mere. Det kan oplyses at lokalplanen fastsætter at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas, og da dette efterfølgende skal i udbud er der endnu ikke taget stilling til hvilken af de to kollektive forsyningsformer området skal tilsluttes. Med hensyn til energiklasser fastsætter forslag til kommuneplan, at fremtidigt byggeri skal opføres som lavenergiklasse 1 og senest i 2015 som passivt byggeri. I 9.1, i lokalplanen, er fastsat at Boligerne skal opføres som lavenergiklasse 1 byggeri. Dette er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan og Teknisk forvaltning finder ikke anledning til at foretage ændringer. Krav om energiklasse 1 gælder dermed ikke lokalplanens delområde I, centerområdet. På borgermødet den blev især to forhold fremhævet: 1. De 4 etagers huse og deres indvirkning på omgivelserne og udsigten. Der blev også udtrykt ønske om bedre visualiseringer. 2. De afledte trafikale konsekvenser af især bydelscentret. Ad. 1 Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at de 4 etagers huse falder udmærket ind i landskabet og i den fremtidige bygningsstruktur, dog kunne visualiseringer afklare om der evt. opnås en bedre virkning ved en justering af projektet, fx ved en terrassering af bygningerne. De landskabssnit, der foreligger fra Årstiderne Arkitekter, er efter Teknisk Forvaltnings opfattelse uegnede som visualisering. Der burde være lavet en række 3D visualiseringer for at give borgerne mulighed for at vurdere effekten. Ad 2. Der vil ske en betydelig forøgelse af trafikken som følge af udbygningen. Det vil på længere sigt føre til kommunale udgifter til trafikafviklingsforanstaltninger, såsom en rundkørsel eller lysregulering ved Dølbyvejs udmunding i Vestre Boulevard, evt. tunnel under Dølbyvej. Det er muligt at opkræve et bidrag fra bygherren til sådanne foranstaltninger, men der er ikke foretaget beregninger af omkostningerne hertil. I forbindelse med Forslaget til lokalplan er udarbejdet en miljørapport. På baggrund af miljørapporten og indkomne indsigelser skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse som skal indgå i den politiske behandling af planen. Redegørelsen, som skal være offentlig tilgængelig, vil foreligge på mødet. Den sammenfattende redegørelse vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen. Redegørelsen vil bl.a. forholde sig til trafikforhold, evt. tunnel under Dølbyvej, støjvolde m.v. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet et såkaldt overvågningsprogram som bl.a. har til formål at sikre at Skive kommune løbende tager stilling til, hvorvidt/hvornår der skal foretages tiltag af trafikal karakter samt evt. etableres trafikale foranstaltninger. JURA (herunder lovgrundlag) Planlovens 27 om planers endelige vedtagelse ØKONOMI Etablering af fodgængertunnel under Dølbyvej anslås at koste 2 mio.kr. BILAG Vinde - Indsigelse 1 til lokalplan 225 fra Suzanne Schnoor Vinde - Indsigelse 10 til lokalplan 225 fra Hans Ulrik Kristensen SIDE 8

10 Vinde - Indsigelse 11 fra Vinde Beboerforening Vinde - Indsigelse 12 fra Vinde Beboerforening Vinde - Indsigelse 13 til lokalplan 225 fra Beboere på Normavej Vinde - Indsigelse 2 til lokalplan 225 fra EnergiMidt Vinde - Indsigelse 3 til lokalplan 225 fra Region Midtjylland Vinde - Indsigelse 4 til lokalplan kollektiv indsigelse fra 37 husstande Vinde - Indsigelse 5 til lokalplan 225 fra By og Land Vinde - Indsigelse 6 til lokalplan 225 fra Grundejerforeningen Mettevej Vinde - Indsigelse 7 til lokalplan 225 fra Vinde Grundejerforening Vinde - Indsigelse 8 til lokalplan 225 fra Ældreområdet Vinde - Indsigelse 9 til lokalplan 225 fra Kim Christensen Vinde - landskabssnit fra ÅA Vinde - oversigt over indsigelser til LP Vinde - referat af borgermøde den Vinde - referat af møde med Bach Gruppen og borgmesteren Vinde - sammenfattende redegørelse SIDE 9

11 4. VIRKSUND - LOKALPLAN NR ETAPE FOR SOMMERHUSOMRÅDEÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Eskildsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Skive Byråd: at at at at at bemærkning nr. 1 tages til efterretning bemærkning nr. 2A og 2B imødekommes ved, at det overlades til udstykkeren af etape 2. at finde en løsning på vejretten til matr.nr. 8 e jfr. teknisk Forvaltnings bemærkninger bemærkning nr. 3 a. imødekommes ved at indsættes et nyt afsnit i lokalplanens bestemmelser jfr. Teknisk Forvaltnings bemærkninger bemærkning nr. 3 b. afvises med de begrundelse der fremgår af Teknisk Forvaltnings bemærkninger og forslag til lokalplan nr. 227 indstille til byrådets endelige vedtagelse med de ændringer, der følger af ovenstående indstillinger samt mindre redaktionelle ændringer SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 227 har været offentligt fremlagt fra den I offentlighedsperioden er der fremkommet følgende bemærkninger / indsigelser/ ændringsforslag: 1. Energi Midt oplyser, at selskabet har el-anlæg i området 2A. Jørgen Stisen Christensen fremsætter indsigelse mod, at lokalplanen fraskriver ham en vejadgang til landbrugsjorden matr.nr. 5 a m. fl. 2B. Johannes Kjølhede oplyser, at han under ingen omstændigheder vil fraskrive sig en tinglyst vejret fra Bødstrup By til matr.nr. 8 e via den vestligste sommerhusgrund i området og SIDE 10

12 3. Emma og Flemming Skipper, Broncehøjen 5, Virksund og Anna Lykke, Bronzehøjen 8, Virksund fremsætter følgende ændringsforslag: a. Det bør være en betingelse, at de viste 5 meter brede beplantningsbælter i og omkring lokalplanens område etableres inden udstykningen afsluttes. Forslaget begrundes med, at den manglende beplantning i og omkring 1. etape af sommerhusområdet medfører, at dette område fremtræder rodet og ufærdigt b. Det bør fremgå af lokalplanen, at indmeldelse i grundejerforeningen skal ske ved køb af en grund og at det bør være i den eksisterende grundejerforening Bødstrup Strand Grundejerforening. Forslag begrundes med, at etape 1 påføres slidtage af veje og stier og at den nye udstykning ved Bronzehøjen ikke bidrager til vedligeholdelsen Teknisk forvaltnings bemærkninger: Ad. 1 Ad. 2 Bemærkningen anbefales taget til efterretning Vejretten fremgår af vedlagte kort af og vedrører både indsigelse 2A og 2B. Forslaget anbefales imødekommet ved, at det overlades til ejeren af etape 2. enten at sikre en anden vejføring af vejretten eller at undlade at udstykke den berørte sommerhusgrund Ad 3a. Forslaget kan imødekommes ved, at der i lokalplanen indsættes et nyt afsnit Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse med følgende indhold: Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i 8.2 nævnte 5 meter brede beplantningsbælter Ad 3b. Det fremgår af lokalplanens 9. Grundejerforening at der for etape 2 skal oprettes en grundejerforening for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område, at byrådet kan kræve at grundejerforeningen lægges sammen med grundejerforeninger i tilgrænsende områder, at grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af grundene er udstykket solgt samt at grundejerforeningen skal overtage vedligeholde af veje, stier og grønne områder. Bestemmelserne svarer til bestemmelserne for etape 1. og i princippet for alle grundejerforeninger som Skive Kommune forudsætter etableret. Baggrunden for at etablere grundejerforeninger er dels et ønske om at undgå private deklarationer om dette forhold, dels at give beboerne i områderne bedre muligheder for at få direkte indflydelse på nærmiljøet. Ændringsforslaget sigter derfor på at få indflydelse på et naboområde JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI - BILAG Lokalplan 227-oversigtkort af om vej-ret Virksund - Lokalplan nr Bemærkninger Virksund - Lokalplan nr Indsigelse Virksund - Lokalplan nr Indsigelse vedr. ophør af vejret Virksund - Vedr. lokalplan nr. 227, ingen el-anlæg i området SIDE 11

13 5. LOKALPLAN NR HOVEDGADEN I DURUP ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Eskildsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstillingen godkendt, idet der generelt ved renoveringer skal søges indarbejdet så energirigtige løsninger som muligt ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller: at at at forslag til lokalplan nr. 228 for Hovedgaden i Durup fremlægges offentligt i 8 uger efter planlovens bestemmelser der i offentlighedsperioden holdes et borgermøde i Durup og Teknisk Forvaltning efter aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget fastsætter mødetidspunktet for borgermødet SAGSFREMSTILLING Velfærdsministeriet gav i 2009 tilsagn om, at Skive Kommune kan gennemføre en såkaldt områdefornyelse i Durup. I den del af områdefornyelsen, der har sammenhæng med Hovedgaden I Durup indgår følgende delprojekter: Bedre organisering af parkeringspladserne i Hovedgaden, ny belægning i Hovedgaden, frilægning af Durup Bæk og lokalplan med facadevejledning for bebyggelsen i Hovedgaden. Områdefornyelsen finansieres af statslige og kommunale midler, af EU-midler samt af midler fra Durup Sparekassefond. Områdefornyelsen gennemføres i et samarbejde med tre arbejdsgrupper og Durup Sparekassefond. Lokalplan nr. 228 for Hovedgaden er således et af delprojekterne i områdefornyelsen. Lokalplanen er samtidig udarbejdet på grund af et lokalt ønske om at bevare og regulere de fysiske forhold i Hovedgaden. Da Skive Kommune i 2008 er udnævnt til Energiby indeholder lokalplanen også bestemmelser om bæredygtige tiltag. Lokalplanens område er opdelt i tre delområder: SIDE 12

14 Område A: Centerformål (detailhandel, liberale erhverv, offentlig og privat servicevirksomhed), samt til andre erhvervstyper, der kan indpasse uden genevirkninger i forhold til omgivelserne samt boligformål) og Område B1 og B2: Boligformål, bebyggelse til offentlige formål, herunder børneinstitutioner, skoler, idrætsanlæg og lignende; samt nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses uden genevirkninger i omgivelserne. Delområde B2 er p.t. udlagt til offentlig parkeringsplads, der planlægges erstattet af en ny offentlig parkeringsplads i delområde C1 Delområde C1 er udlagt til offentligt formål (parkeringsplads) og Delområde C2 er udlagt til offentligt formål (park, grønt offentligt område, legeplads og lignede) JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI Delområderne C1 og C2 tilhører Durup Sparekassefond. Efter aftale med fonden overgår arealerne på et tidspunkt til Skive Kommune, der samtidig overtager vedligeholdelse af områderne. Der er på nuværende tidspunkt ikke vurderet på de afledte driftsudgifter i forbindelse med overtagelse af delområderne BILAG Forslag til Lokalplan nr Hovedgaden i Durup SIDE 13

15 6. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL VED ØSTERGADE/ TORVEGADE, SKIVE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Bang TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse. Knud Bjerre deltog ikke i behandlingen af punkt ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Knud Bjerre deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 229 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 229 omfatter en enkelt ejendom beliggende ud til Torvegade og Østergade i Skive. Opførelse af bebyggelse mod Torvegade, hvor biografen tidligere var placeret, er påbegyndt. Den østlige del af ejendommen er imidlertid omfattet af lokalplan nr. 152, der udlægger området til offentlige formål/ rådhusbebyggelse. Efter ønske fra ejendommens ejer, åbner lokalplanforslaget for bredere anvendelsesmuligheder, således at bebyggelsen i overensstemmelse med kommuneplanen kan anvendes til centerformål. Det vil således efter en endelig vedtagelse af lokalplanen være muligt at anvende bebyggelsen til offentlig og privat service - boliger, erhverv, butikker, café mm. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets placering og omfang, og sigter mod en harmonisk sammenhæng med de omkringliggende rådhus- og biblioteksbygninger. I tråd med Skive Kommunes målsætning omkring energibesparende tiltag, er der i lokalplanen indsat bestemmelse om at nyt byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI SIDE 14

16 BILAG Torvegade 8_LP_229_forslag.pdf SIDE 15

17 7. SKOLEVEJ 13 - HØJSLEV SKOLE - VEDLIGHOLDELSE - NEDRIVNINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Justus L. Clemmensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen anbefaledes, idet sagen indgår i pkt. 17. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at der til konto 0.10 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til nedrivning af ejendommen Skolevej 13 i Højslev at udgiften på kr i 2009 finansieres fra konto kommunale bygninger, ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter SAGSFREMSTILLING Sagen har senest været behandlet i Skive Byråd den med beslutning om nedrivning. Sagen har efterfølgende været i en høringsrunde bl.a. i Kulturarvstyrelsen samt lokale interessegrupper som: By & Land i Skive Kommune, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur, Museum Salling. Der er ikke indkommet indsigelser i forbindelse med denne høringsrunde, og dette har været offentliggjort i dagspressen som følger: Nedrivningstilladelse - Skolevej 13, Højslev Det bekendtgøres herved, at Skive Kommune den har givet tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning - bygning nr. 3 - på ejendommen Skolevej 13, Højslev. Med baggrund i dette skal forvaltningen anbefale, at udvalget bevilger de anførte midler som en medfinansiering af den samlede udearealetablering på Højslev Skole. Det samlede projekt om etablering af udearealer er prissat til kr. For at gennemføre projektet, vil Børne- og Familieforvaltningen supplere den fornødne finansiering. SIDE 16

18 Det samlede projekt vil rent praktisk blive styret af Teknisk Forvaltning, i forlængelse af det aktuelle byggeprojekt JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 17

19 8. ENDELIG VEDTAGELSE AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Allan Nørhave TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og miljø blev anbefalet. Det indstilles tillige, at skiltningen ved visse steder med hastighedsbegrænsninger vurderes på ny. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, At Trafiksikkerhedsplan vedtages endeligt, idet følgende lokaliteter tilføjes som konkrete trafikprojekter: Holstebrovej i Hvidbjerg Krydsningspunkt på Sdr. Boulevard mellem Brårup Skole og Ådalsskolen Forskønnelses- og saneringsprojekt på Viborgvej fra Ny Viborgvej til Østerbro At der tilføjes mindre ændringer i Trafiksikkerhedsplan og Bilag 1 til Trafiksikkerhedsplan som nævnt i bilaget Oversigt indlæg SAGSFREMSTILLING Forslag til Trafiksikkerhedsplan har været offentligt fremlagt i 8 uger fra d. 31. august 2009 til d. 26. oktober. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 52 indlæg med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. For overskuelighedens skyld er udarbejdet vedlagte skematiske oversigt over de indkomne indlæg. Skemaet indeholder endvidere Teknisk Forvaltnings bemærkninger til indlæggene. Trafiksikkerhedsplan samt bilag 1 og bilag 2 er vedlagt som bilag. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 18

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern

Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern Punkt 3. Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern 2015-048055 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stiftes et holdingselskab Aalborg Energi Holding A/S,

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og ØU Torsdag 10.12.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Idriftssættelse af Hørsholm Vand ApS 2 Regulativer,

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm, Tommy Funch Rasmussen INDHOLD Sagsnr. Side 6. - Budgetopfølgning 30.04.2015 - ÅBENT 11 7. Ny ejerstrategi

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere