ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Knud Bjerre deltog ikke i pkt. 7 og (forlod mødet kl Frede Frandsen, P. Chr. Kirkegaard deltog ikke i pkt (forlod mødet k ) Aage Dahl deltog ikke i pkt (forlod mødet k )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Kommuneplan Åbent Endelig vedtagelse af lokalplan nr Et område med åben-lav boligbebyggelse ved Jernbanevej i Nr. Søby Åbent Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Et område til centerformål og boliger i Vinde Åbent Virksund - Lokalplan nr etape for sommerhusområde Åbent Lokalplan nr Hovedgaden i Durup Åbent Forslag til Lokalplan nr Et område til centerformål ved Østergade/ Torvegade, Skive Åbent Skolevej 13 - Højslev skole - vedligholdelse - nedrivning Åbent Endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan Åbent Natur og Miljø - Kvalitetsstyring - Certificeringsaudit af Force Åbent Spildevand - Budget 2010 Åbent Forsyningsvirksomheder - udskillelse Åbent Navneændring i daginstitution Åbent Integrationspolitik - Evaluering af handleplaner Åbent Revision af bilag til styrelsesvedtægten vedrørende skolebiblioteksvirksomhed Åbent Forældrebetaling i skolefritidsordninger 2010 Åbent Evaluering af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet Åbent Færdiggørelse af området omkring den nye mellemtrinsafdeling på Højslev Skole Åbent Godkendelse af honorarer til beregning af egenbetaling for specialtandpleje Åbent Godkendelse af skema A og anlægsbevilling - Til- og ombygning af botilbuddene Hjaltesvej 3 og 5A Åbent Overtagelse af Idavang og Mentor 1. januar 2010 Åbent Ansøgning til visionspuljen - ny struktur for servicering af turister i Skive kommune Åbent Ansøgning til visionspuljen fra projekt 'Så frø - find spiren' Åbent Ansøgning til visionsprocessen fra visionsprojektet Kulturkalender Åbent KEFT Budget Anlæg Åbent Museum Salling - Evalueringsproces Åbent Formuepleje - ændring af rammer Åbent Forventet regnskab 2009 pr. 31. oktober 2009 Åbent Pantsætning af Rybjerg Forsamlingshus Åbent Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Åbent Nye regler for tilsyn med de almene boligorganisationer m.v. - tilsynskoncept med styringsdialog Åbent Støttet Byggeri - Godkendelse af låneoptagelse - Renovering af Ringparken Åbent Virksomhedsstrategi 2010 Åbent Økonomiudvalget efterretningssag vedrørende visionsprocessen Åbent Servicetjek af Teknisk Forvaltning Lukket Gadelys - udbud af gl. Skive Kommunes gadelys Lukket...85 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. KOMMUNEPLAN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen blev anbefalet. Der udarbejdes en liste over planemner, der tages op i 2010, med henblik på at afklare, hvilke der skal arbejdes videre med. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Det indstilles - at den tilrettede Kommuneplan for Skive Kommune i sin helhed indstilles til endelig godkendelse i Byrådets møde den 22. december at forvaltningen bemyndiges til at foretage yderligere redaktionelle konsekvensrettelser SAGSFREMSTILLING I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 24. november 2009 har forvaltningen redigeret de 5 hæfter, som udgør Kommuneplan Redigeringen har omfattet: - Indsigelsen fra Miljøcenter Århus, som på Statens vegne havde gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget, blev forhandlet i møde mellem parterne den 24. november Man enedes her om en løsning, som økonomiudvalget tiltrådte i sit møde samme dag. De aftalte ændringer for Dommerbyområdet og Selde er blevet indarbejdet i den nu redigerede plan. Miljøcenteret har på denne baggrund den 8. december telefonisk meddelt, at man er sindet at hæve sin indsigelse. Miljøcenteret har tillige tilkendegivet, at Staten i perioden mellem Økonomiudvalgets behandling den 15. december 2009 og den endelige behandling i Byrådet ugen efter vil foretage den tekniske ophævelse af de mange regionplanretningslinjer, der hidtil har været gældende. Det er disse retningslinjer som nu er optaget i Kommuneplanen borgere og interesseorganisationer havde fremsendt kommentarer og ændringsforslag. Udvalget behandlede i mødet den 24. november 2009 det fremsendte materiale. Forvaltningen havde til mødet udarbejdet en oversigt med en kort redegørelse for de enkelte henvendelser, samt indstillet hvilke ændringsforslag man kunne anbefale blev imødekommet i sin helhed eller delvist. Udvalget vedtog med få undtagelser at følge forvaltningens indstilling., - med enkelte tilføjelser og korrektioner. De mange ændringer store som små er nu blevet indarbejdet i den nu foreliggende og redigerede plan. - Endelig er der blevet foretaget en lang række redaktionelle ændringer mange steder rundt om i de 5 hæfter. Der er tale om nye kort, ændret tekst, tilføjelser, udeladelser, nyt billedmateriale, og lignende layoutmæssige forhold m.v. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 2

4 Planloven ØKONOMI BILAG _HOVEDSTRUKTUR_lav opl.pdf _skive by_lav opl_pdf.pdf _Nordsalling_lav opl_pdf.pdf _omegnen.af.skive_lav opl_pdf.pdf _Vestsalling_lav opl_pdf.pdf SIDE 3

5 2. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR ET OMRÅDE MED ÅBEN- LAV BOLIGBEBYGGELSE VED JERNBANEVEJ I NR. SØBY ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Christensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive byråd INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 219 endeligt, idet Bemærkningerne i indlæg 1, 2 og 3 tages til efterretning Indlæg/indsigelse nr. 4 imødekommes delvist SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 219 har været offentligt fremlagt fra den 2.oktober til den 27.november Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 4 indlæg med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Indlæg 4, fra Niels Martin Nielsen, Røgindvej 7, Søby, blev endvidere fremsendt til Naturklagenævnet som en klage over Skive kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplanen. Teknisk forvaltning fremkom, i forbindelse med klagen, med en udtalelse i form af vedlagte brev af Indstilling om den endelige vedtagelse af lokalplanen har afventet Naturklagenævnets afgørelse, som forelå den 24. september Klager gives ikke medhold i klagen og Skive kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 219 står derfor ved magt. Indlæg 4 anbefales imødekommet for så vidt angår, at eksisterende tilkørselsvej til matrikel nr. 5U, respekteres. Vejen er vist på lokalplanens kortbilag 2 og ikke udlagt til friareal/omfattet af delområde III. Vejens aktuelle linjeføring og beskaffenhed vil blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende byggemodning inden for området. SIDE 4

6 Det fremgår af 3.5, at der alene åbnes mulighed for etablering af plantebælte eller bynær skov inden for delområde III. Det er således op til den kommende Grundejerforening at tage stilling til den nærmere udformning af friarealet Teknisk forvaltning vil selvfølgelig fremover sikre, at evt. beplantning ikke får et omfang som vanskeliggør fornøden adgang til matrikel nr. 5U JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Indlæg nr. 2 - Museum Salling- vedr. lokalplan nr Indlæg nr. 3 - Skive Spildevand - Lokalplan nr Indlæg/indsigelse nr. 4 - Lokalplan nr Indsigelse nr. 1 - Elanlæg Jernbanevej - Klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplan Jernbanevej - Udsendt afgørelse og følgebrev i sagen om miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 219 for et åben-lav boligbebyggelse ved Jernbanevej i Nr. Søby Udtalelse vedr. klage over manglende miljøvurdering SIDE 5

7 3. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL CEN- TERFORMÅL OG BOLIGER I VINDE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Bang ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø anbefaledes, det indstilles tillige, at finansiering af tunnel forhandles med invester. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 225 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den med nedenstående sagsfremstilling. Økonomiudvalget besluttede at udsatte sagen, og den forelægges nu til fornyet behandling. INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 225 endeligt, idet Bemærkningerne i indlæg nr. 2 og 3 tages til efterretning Indsigelse nr. 9 imødekommes delvist Øvrige indsigelser imødekommes ikke Der foretages enkelte rettelser af redaktionel karakter At der med henblik på sikring af bløde trafikanter afsættes beløb til tunnel under Dølbyvej, senest når byggeri inden for området påbegyndes, og at dette indarbejdes i lokalplanens redegørelse SAGSFREMSTILLING Tillæg nr. 45 til Kommuneplan for Skive Kommune udgår, da lokalplanen er i overensstemmelse med den nye Kommuneplan for Skive Kommune. I henhold til ovenstående og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling er der foretaget følgende ændringer i lokalplanen: Redegørelsens afsnit om kommuneplanen er ændret, således at tekst omkring tillæg nr. 45 udgår, og erstattes med oplysning om at lokalplanen er i overensstemmelse med den nye kommuneplan. Lokalplanen er i øvrigt konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Redegørelsens afsnit om detailhandelsplanen er ændret, så det fremgår at lokalplanen er i overensstemmelse med den nye detailhandelsplan, der indgår i Kommuneplan for Skive Kommune. Redegørelsens afsnit om Miljøvurdering/ Ikke teknisk resume og bemærkning til 5.6 er ændret, så det fremgår at der skal etableres fodgængertunnel under Dølbyvej, jf. Teknik- og Miljøudvalget den SIDE 6

8 Lokalplanen er tilføjet bilag med 4 visualiseringer af området, udarbejdet af Årstiderne Arkitekter i forbindelse med behandling i udvalgsmøderne den og den Mindre redaktionelle ændringer af lokalplanens tekst og kort. En tilrettet udgave af Lokalplan nr. 225 er trykt som bilag. Øvrige bilag er vedhæftet TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20. OKTOBER 2009 Fraværende: Jens Peder Hedevang, Kurt Bertelsen Lokalplanen indstilles til endelig godkendelse og at der i lokalplanen indarbejdes redegørelse for optimering af trafiksikkerhed i området v.h.a. tunnel. Der optages forhandling med bygherren om finansiering af tunnelen. ØKONOMIUDVALG DEN 20. OKTOBER 2009 Fraværende: Inge Lise Lyse Sagen blev udsat, idet Økonomiudvalget er sindet at anbefale udvalget for Teknik- og Miljøs indstilling. SAGSFREMSTILLING Indledningsvis kan oplyses, at der i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 225 har været offentligt fremlagt et forslag til tillæg nr. 45 til kommuneplan for Skive kommune. Endelig vedtagelse af tillæg til kommuneplan vil blive forelagt Økonomiudvalget i møde, den 20. oktober 2009, af afdelingen for By- og Landsbyudvikling. Forslag til lokalplan nr. 225 har været offentligt fremlagt fra den og til den Fristen for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser var oprindeligt den , men blev forlænget frem til den på grund af det afholdte Borgermøde, den i Vinde Forsamlingshus. Referat fra Borgermødet vedlægges. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 13 indlæg med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. For overskuelighedens skyld er udarbejdet vedlagte skematiske oversigt over de indkomne indlæg. Skemaet indeholder endvidere Teknisk forvaltnings bemærkninger til indlæggene. Der har den 15. september 2009 været afholdt et møde om planlægningen i Vindeområdet. I mødet deltog fra Bach Gruppen, Palle Buhl Jørgensen og Lene Christensen og fra Skive Kommune, Borgmester Flemming Eskildsen og Henrik Willadsen fra By- og Landsbyudvikling. Teknisk Forvaltning var ikke repræsenteret. Her drøftedes bl.a. tidsplanen for behandlingen af de 2 planforslag og Bach Gruppen tilkendegav, at man ønsker planerne godkendt, som de nu foreligger. Som det fremgår af vedlagte referat, bad Flemming Eskildsen Bach Gruppen om at udarbejdede 1-2 visualiseringer (evt. et tværsnit) som giver udtryk for højhusenes indvirkning. Bach Gruppens arkitekter, Årstiderne Arkitekter i Silkeborg, har med baggrund i ovennævnte, fremsendt vedlagte landskabssnit af Mødedeltagerne har oplyst, at landskabssnittet er i overensstemmelse med og dækkende for det, som er aftalt. SIDE 7

9 Flemming Eskildsen lovede, at Skive kommune ville vende kravene til energiklasser og varmeforsyning en gang mere. Det kan oplyses at lokalplanen fastsætter at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas, og da dette efterfølgende skal i udbud er der endnu ikke taget stilling til hvilken af de to kollektive forsyningsformer området skal tilsluttes. Med hensyn til energiklasser fastsætter forslag til kommuneplan, at fremtidigt byggeri skal opføres som lavenergiklasse 1 og senest i 2015 som passivt byggeri. I 9.1, i lokalplanen, er fastsat at Boligerne skal opføres som lavenergiklasse 1 byggeri. Dette er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan og Teknisk forvaltning finder ikke anledning til at foretage ændringer. Krav om energiklasse 1 gælder dermed ikke lokalplanens delområde I, centerområdet. På borgermødet den blev især to forhold fremhævet: 1. De 4 etagers huse og deres indvirkning på omgivelserne og udsigten. Der blev også udtrykt ønske om bedre visualiseringer. 2. De afledte trafikale konsekvenser af især bydelscentret. Ad. 1 Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at de 4 etagers huse falder udmærket ind i landskabet og i den fremtidige bygningsstruktur, dog kunne visualiseringer afklare om der evt. opnås en bedre virkning ved en justering af projektet, fx ved en terrassering af bygningerne. De landskabssnit, der foreligger fra Årstiderne Arkitekter, er efter Teknisk Forvaltnings opfattelse uegnede som visualisering. Der burde være lavet en række 3D visualiseringer for at give borgerne mulighed for at vurdere effekten. Ad 2. Der vil ske en betydelig forøgelse af trafikken som følge af udbygningen. Det vil på længere sigt føre til kommunale udgifter til trafikafviklingsforanstaltninger, såsom en rundkørsel eller lysregulering ved Dølbyvejs udmunding i Vestre Boulevard, evt. tunnel under Dølbyvej. Det er muligt at opkræve et bidrag fra bygherren til sådanne foranstaltninger, men der er ikke foretaget beregninger af omkostningerne hertil. I forbindelse med Forslaget til lokalplan er udarbejdet en miljørapport. På baggrund af miljørapporten og indkomne indsigelser skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse som skal indgå i den politiske behandling af planen. Redegørelsen, som skal være offentlig tilgængelig, vil foreligge på mødet. Den sammenfattende redegørelse vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen. Redegørelsen vil bl.a. forholde sig til trafikforhold, evt. tunnel under Dølbyvej, støjvolde m.v. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet et såkaldt overvågningsprogram som bl.a. har til formål at sikre at Skive kommune løbende tager stilling til, hvorvidt/hvornår der skal foretages tiltag af trafikal karakter samt evt. etableres trafikale foranstaltninger. JURA (herunder lovgrundlag) Planlovens 27 om planers endelige vedtagelse ØKONOMI Etablering af fodgængertunnel under Dølbyvej anslås at koste 2 mio.kr. BILAG Vinde - Indsigelse 1 til lokalplan 225 fra Suzanne Schnoor Vinde - Indsigelse 10 til lokalplan 225 fra Hans Ulrik Kristensen SIDE 8

10 Vinde - Indsigelse 11 fra Vinde Beboerforening Vinde - Indsigelse 12 fra Vinde Beboerforening Vinde - Indsigelse 13 til lokalplan 225 fra Beboere på Normavej Vinde - Indsigelse 2 til lokalplan 225 fra EnergiMidt Vinde - Indsigelse 3 til lokalplan 225 fra Region Midtjylland Vinde - Indsigelse 4 til lokalplan kollektiv indsigelse fra 37 husstande Vinde - Indsigelse 5 til lokalplan 225 fra By og Land Vinde - Indsigelse 6 til lokalplan 225 fra Grundejerforeningen Mettevej Vinde - Indsigelse 7 til lokalplan 225 fra Vinde Grundejerforening Vinde - Indsigelse 8 til lokalplan 225 fra Ældreområdet Vinde - Indsigelse 9 til lokalplan 225 fra Kim Christensen Vinde - landskabssnit fra ÅA Vinde - oversigt over indsigelser til LP Vinde - referat af borgermøde den Vinde - referat af møde med Bach Gruppen og borgmesteren Vinde - sammenfattende redegørelse SIDE 9

11 4. VIRKSUND - LOKALPLAN NR ETAPE FOR SOMMERHUSOMRÅDEÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Eskildsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Skive Byråd: at at at at at bemærkning nr. 1 tages til efterretning bemærkning nr. 2A og 2B imødekommes ved, at det overlades til udstykkeren af etape 2. at finde en løsning på vejretten til matr.nr. 8 e jfr. teknisk Forvaltnings bemærkninger bemærkning nr. 3 a. imødekommes ved at indsættes et nyt afsnit i lokalplanens bestemmelser jfr. Teknisk Forvaltnings bemærkninger bemærkning nr. 3 b. afvises med de begrundelse der fremgår af Teknisk Forvaltnings bemærkninger og forslag til lokalplan nr. 227 indstille til byrådets endelige vedtagelse med de ændringer, der følger af ovenstående indstillinger samt mindre redaktionelle ændringer SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 227 har været offentligt fremlagt fra den I offentlighedsperioden er der fremkommet følgende bemærkninger / indsigelser/ ændringsforslag: 1. Energi Midt oplyser, at selskabet har el-anlæg i området 2A. Jørgen Stisen Christensen fremsætter indsigelse mod, at lokalplanen fraskriver ham en vejadgang til landbrugsjorden matr.nr. 5 a m. fl. 2B. Johannes Kjølhede oplyser, at han under ingen omstændigheder vil fraskrive sig en tinglyst vejret fra Bødstrup By til matr.nr. 8 e via den vestligste sommerhusgrund i området og SIDE 10

12 3. Emma og Flemming Skipper, Broncehøjen 5, Virksund og Anna Lykke, Bronzehøjen 8, Virksund fremsætter følgende ændringsforslag: a. Det bør være en betingelse, at de viste 5 meter brede beplantningsbælter i og omkring lokalplanens område etableres inden udstykningen afsluttes. Forslaget begrundes med, at den manglende beplantning i og omkring 1. etape af sommerhusområdet medfører, at dette område fremtræder rodet og ufærdigt b. Det bør fremgå af lokalplanen, at indmeldelse i grundejerforeningen skal ske ved køb af en grund og at det bør være i den eksisterende grundejerforening Bødstrup Strand Grundejerforening. Forslag begrundes med, at etape 1 påføres slidtage af veje og stier og at den nye udstykning ved Bronzehøjen ikke bidrager til vedligeholdelsen Teknisk forvaltnings bemærkninger: Ad. 1 Ad. 2 Bemærkningen anbefales taget til efterretning Vejretten fremgår af vedlagte kort af og vedrører både indsigelse 2A og 2B. Forslaget anbefales imødekommet ved, at det overlades til ejeren af etape 2. enten at sikre en anden vejføring af vejretten eller at undlade at udstykke den berørte sommerhusgrund Ad 3a. Forslaget kan imødekommes ved, at der i lokalplanen indsættes et nyt afsnit Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse med følgende indhold: Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i 8.2 nævnte 5 meter brede beplantningsbælter Ad 3b. Det fremgår af lokalplanens 9. Grundejerforening at der for etape 2 skal oprettes en grundejerforening for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område, at byrådet kan kræve at grundejerforeningen lægges sammen med grundejerforeninger i tilgrænsende områder, at grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af grundene er udstykket solgt samt at grundejerforeningen skal overtage vedligeholde af veje, stier og grønne områder. Bestemmelserne svarer til bestemmelserne for etape 1. og i princippet for alle grundejerforeninger som Skive Kommune forudsætter etableret. Baggrunden for at etablere grundejerforeninger er dels et ønske om at undgå private deklarationer om dette forhold, dels at give beboerne i områderne bedre muligheder for at få direkte indflydelse på nærmiljøet. Ændringsforslaget sigter derfor på at få indflydelse på et naboområde JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI - BILAG Lokalplan 227-oversigtkort af om vej-ret Virksund - Lokalplan nr Bemærkninger Virksund - Lokalplan nr Indsigelse Virksund - Lokalplan nr Indsigelse vedr. ophør af vejret Virksund - Vedr. lokalplan nr. 227, ingen el-anlæg i området SIDE 11

13 5. LOKALPLAN NR HOVEDGADEN I DURUP ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Eskildsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstillingen godkendt, idet der generelt ved renoveringer skal søges indarbejdet så energirigtige løsninger som muligt ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller: at at at forslag til lokalplan nr. 228 for Hovedgaden i Durup fremlægges offentligt i 8 uger efter planlovens bestemmelser der i offentlighedsperioden holdes et borgermøde i Durup og Teknisk Forvaltning efter aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget fastsætter mødetidspunktet for borgermødet SAGSFREMSTILLING Velfærdsministeriet gav i 2009 tilsagn om, at Skive Kommune kan gennemføre en såkaldt områdefornyelse i Durup. I den del af områdefornyelsen, der har sammenhæng med Hovedgaden I Durup indgår følgende delprojekter: Bedre organisering af parkeringspladserne i Hovedgaden, ny belægning i Hovedgaden, frilægning af Durup Bæk og lokalplan med facadevejledning for bebyggelsen i Hovedgaden. Områdefornyelsen finansieres af statslige og kommunale midler, af EU-midler samt af midler fra Durup Sparekassefond. Områdefornyelsen gennemføres i et samarbejde med tre arbejdsgrupper og Durup Sparekassefond. Lokalplan nr. 228 for Hovedgaden er således et af delprojekterne i områdefornyelsen. Lokalplanen er samtidig udarbejdet på grund af et lokalt ønske om at bevare og regulere de fysiske forhold i Hovedgaden. Da Skive Kommune i 2008 er udnævnt til Energiby indeholder lokalplanen også bestemmelser om bæredygtige tiltag. Lokalplanens område er opdelt i tre delområder: SIDE 12

14 Område A: Centerformål (detailhandel, liberale erhverv, offentlig og privat servicevirksomhed), samt til andre erhvervstyper, der kan indpasse uden genevirkninger i forhold til omgivelserne samt boligformål) og Område B1 og B2: Boligformål, bebyggelse til offentlige formål, herunder børneinstitutioner, skoler, idrætsanlæg og lignende; samt nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses uden genevirkninger i omgivelserne. Delområde B2 er p.t. udlagt til offentlig parkeringsplads, der planlægges erstattet af en ny offentlig parkeringsplads i delområde C1 Delområde C1 er udlagt til offentligt formål (parkeringsplads) og Delområde C2 er udlagt til offentligt formål (park, grønt offentligt område, legeplads og lignede) JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI Delområderne C1 og C2 tilhører Durup Sparekassefond. Efter aftale med fonden overgår arealerne på et tidspunkt til Skive Kommune, der samtidig overtager vedligeholdelse af områderne. Der er på nuværende tidspunkt ikke vurderet på de afledte driftsudgifter i forbindelse med overtagelse af delområderne BILAG Forslag til Lokalplan nr Hovedgaden i Durup SIDE 13

15 6. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL VED ØSTERGADE/ TORVEGADE, SKIVE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Bang TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse. Knud Bjerre deltog ikke i behandlingen af punkt ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Knud Bjerre deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 229 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 229 omfatter en enkelt ejendom beliggende ud til Torvegade og Østergade i Skive. Opførelse af bebyggelse mod Torvegade, hvor biografen tidligere var placeret, er påbegyndt. Den østlige del af ejendommen er imidlertid omfattet af lokalplan nr. 152, der udlægger området til offentlige formål/ rådhusbebyggelse. Efter ønske fra ejendommens ejer, åbner lokalplanforslaget for bredere anvendelsesmuligheder, således at bebyggelsen i overensstemmelse med kommuneplanen kan anvendes til centerformål. Det vil således efter en endelig vedtagelse af lokalplanen være muligt at anvende bebyggelsen til offentlig og privat service - boliger, erhverv, butikker, café mm. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets placering og omfang, og sigter mod en harmonisk sammenhæng med de omkringliggende rådhus- og biblioteksbygninger. I tråd med Skive Kommunes målsætning omkring energibesparende tiltag, er der i lokalplanen indsat bestemmelse om at nyt byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI SIDE 14

16 BILAG Torvegade 8_LP_229_forslag.pdf SIDE 15

17 7. SKOLEVEJ 13 - HØJSLEV SKOLE - VEDLIGHOLDELSE - NEDRIVNINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Justus L. Clemmensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen anbefaledes, idet sagen indgår i pkt. 17. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at der til konto 0.10 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til nedrivning af ejendommen Skolevej 13 i Højslev at udgiften på kr i 2009 finansieres fra konto kommunale bygninger, ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter SAGSFREMSTILLING Sagen har senest været behandlet i Skive Byråd den med beslutning om nedrivning. Sagen har efterfølgende været i en høringsrunde bl.a. i Kulturarvstyrelsen samt lokale interessegrupper som: By & Land i Skive Kommune, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur, Museum Salling. Der er ikke indkommet indsigelser i forbindelse med denne høringsrunde, og dette har været offentliggjort i dagspressen som følger: Nedrivningstilladelse - Skolevej 13, Højslev Det bekendtgøres herved, at Skive Kommune den har givet tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning - bygning nr. 3 - på ejendommen Skolevej 13, Højslev. Med baggrund i dette skal forvaltningen anbefale, at udvalget bevilger de anførte midler som en medfinansiering af den samlede udearealetablering på Højslev Skole. Det samlede projekt om etablering af udearealer er prissat til kr. For at gennemføre projektet, vil Børne- og Familieforvaltningen supplere den fornødne finansiering. SIDE 16

18 Det samlede projekt vil rent praktisk blive styret af Teknisk Forvaltning, i forlængelse af det aktuelle byggeprojekt JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 17

19 8. ENDELIG VEDTAGELSE AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Allan Nørhave TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og miljø blev anbefalet. Det indstilles tillige, at skiltningen ved visse steder med hastighedsbegrænsninger vurderes på ny. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, At Trafiksikkerhedsplan vedtages endeligt, idet følgende lokaliteter tilføjes som konkrete trafikprojekter: Holstebrovej i Hvidbjerg Krydsningspunkt på Sdr. Boulevard mellem Brårup Skole og Ådalsskolen Forskønnelses- og saneringsprojekt på Viborgvej fra Ny Viborgvej til Østerbro At der tilføjes mindre ændringer i Trafiksikkerhedsplan og Bilag 1 til Trafiksikkerhedsplan som nævnt i bilaget Oversigt indlæg SAGSFREMSTILLING Forslag til Trafiksikkerhedsplan har været offentligt fremlagt i 8 uger fra d. 31. august 2009 til d. 26. oktober. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 52 indlæg med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. For overskuelighedens skyld er udarbejdet vedlagte skematiske oversigt over de indkomne indlæg. Skemaet indeholder endvidere Teknisk Forvaltnings bemærkninger til indlæggene. Trafiksikkerhedsplan samt bilag 1 og bilag 2 er vedlagt som bilag. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 18

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HERNING VAND A/S DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 TIL STEDE: STEEN ASFERG, INGER VEJLGAARD JESS, CARSTEN NYGAARD,JØRGEN MARSTRAND,FINN STENGEL

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere