ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Knud Bjerre deltog ikke i pkt. 7 og (forlod mødet kl Frede Frandsen, P. Chr. Kirkegaard deltog ikke i pkt (forlod mødet k ) Aage Dahl deltog ikke i pkt (forlod mødet k )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Kommuneplan Åbent Endelig vedtagelse af lokalplan nr Et område med åben-lav boligbebyggelse ved Jernbanevej i Nr. Søby Åbent Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Et område til centerformål og boliger i Vinde Åbent Virksund - Lokalplan nr etape for sommerhusområde Åbent Lokalplan nr Hovedgaden i Durup Åbent Forslag til Lokalplan nr Et område til centerformål ved Østergade/ Torvegade, Skive Åbent Skolevej 13 - Højslev skole - vedligholdelse - nedrivning Åbent Endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan Åbent Natur og Miljø - Kvalitetsstyring - Certificeringsaudit af Force Åbent Spildevand - Budget 2010 Åbent Forsyningsvirksomheder - udskillelse Åbent Navneændring i daginstitution Åbent Integrationspolitik - Evaluering af handleplaner Åbent Revision af bilag til styrelsesvedtægten vedrørende skolebiblioteksvirksomhed Åbent Forældrebetaling i skolefritidsordninger 2010 Åbent Evaluering af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet Åbent Færdiggørelse af området omkring den nye mellemtrinsafdeling på Højslev Skole Åbent Godkendelse af honorarer til beregning af egenbetaling for specialtandpleje Åbent Godkendelse af skema A og anlægsbevilling - Til- og ombygning af botilbuddene Hjaltesvej 3 og 5A Åbent Overtagelse af Idavang og Mentor 1. januar 2010 Åbent Ansøgning til visionspuljen - ny struktur for servicering af turister i Skive kommune Åbent Ansøgning til visionspuljen fra projekt 'Så frø - find spiren' Åbent Ansøgning til visionsprocessen fra visionsprojektet Kulturkalender Åbent KEFT Budget Anlæg Åbent Museum Salling - Evalueringsproces Åbent Formuepleje - ændring af rammer Åbent Forventet regnskab 2009 pr. 31. oktober 2009 Åbent Pantsætning af Rybjerg Forsamlingshus Åbent Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Åbent Nye regler for tilsyn med de almene boligorganisationer m.v. - tilsynskoncept med styringsdialog Åbent Støttet Byggeri - Godkendelse af låneoptagelse - Renovering af Ringparken Åbent Virksomhedsstrategi 2010 Åbent Økonomiudvalget efterretningssag vedrørende visionsprocessen Åbent Servicetjek af Teknisk Forvaltning Lukket Gadelys - udbud af gl. Skive Kommunes gadelys Lukket...85 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. KOMMUNEPLAN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen blev anbefalet. Der udarbejdes en liste over planemner, der tages op i 2010, med henblik på at afklare, hvilke der skal arbejdes videre med. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Det indstilles - at den tilrettede Kommuneplan for Skive Kommune i sin helhed indstilles til endelig godkendelse i Byrådets møde den 22. december at forvaltningen bemyndiges til at foretage yderligere redaktionelle konsekvensrettelser SAGSFREMSTILLING I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 24. november 2009 har forvaltningen redigeret de 5 hæfter, som udgør Kommuneplan Redigeringen har omfattet: - Indsigelsen fra Miljøcenter Århus, som på Statens vegne havde gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget, blev forhandlet i møde mellem parterne den 24. november Man enedes her om en løsning, som økonomiudvalget tiltrådte i sit møde samme dag. De aftalte ændringer for Dommerbyområdet og Selde er blevet indarbejdet i den nu redigerede plan. Miljøcenteret har på denne baggrund den 8. december telefonisk meddelt, at man er sindet at hæve sin indsigelse. Miljøcenteret har tillige tilkendegivet, at Staten i perioden mellem Økonomiudvalgets behandling den 15. december 2009 og den endelige behandling i Byrådet ugen efter vil foretage den tekniske ophævelse af de mange regionplanretningslinjer, der hidtil har været gældende. Det er disse retningslinjer som nu er optaget i Kommuneplanen borgere og interesseorganisationer havde fremsendt kommentarer og ændringsforslag. Udvalget behandlede i mødet den 24. november 2009 det fremsendte materiale. Forvaltningen havde til mødet udarbejdet en oversigt med en kort redegørelse for de enkelte henvendelser, samt indstillet hvilke ændringsforslag man kunne anbefale blev imødekommet i sin helhed eller delvist. Udvalget vedtog med få undtagelser at følge forvaltningens indstilling., - med enkelte tilføjelser og korrektioner. De mange ændringer store som små er nu blevet indarbejdet i den nu foreliggende og redigerede plan. - Endelig er der blevet foretaget en lang række redaktionelle ændringer mange steder rundt om i de 5 hæfter. Der er tale om nye kort, ændret tekst, tilføjelser, udeladelser, nyt billedmateriale, og lignende layoutmæssige forhold m.v. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 2

4 Planloven ØKONOMI BILAG _HOVEDSTRUKTUR_lav opl.pdf _skive by_lav opl_pdf.pdf _Nordsalling_lav opl_pdf.pdf _omegnen.af.skive_lav opl_pdf.pdf _Vestsalling_lav opl_pdf.pdf SIDE 3

5 2. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR ET OMRÅDE MED ÅBEN- LAV BOLIGBEBYGGELSE VED JERNBANEVEJ I NR. SØBY ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Christensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive byråd INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 219 endeligt, idet Bemærkningerne i indlæg 1, 2 og 3 tages til efterretning Indlæg/indsigelse nr. 4 imødekommes delvist SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 219 har været offentligt fremlagt fra den 2.oktober til den 27.november Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 4 indlæg med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Indlæg 4, fra Niels Martin Nielsen, Røgindvej 7, Søby, blev endvidere fremsendt til Naturklagenævnet som en klage over Skive kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplanen. Teknisk forvaltning fremkom, i forbindelse med klagen, med en udtalelse i form af vedlagte brev af Indstilling om den endelige vedtagelse af lokalplanen har afventet Naturklagenævnets afgørelse, som forelå den 24. september Klager gives ikke medhold i klagen og Skive kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 219 står derfor ved magt. Indlæg 4 anbefales imødekommet for så vidt angår, at eksisterende tilkørselsvej til matrikel nr. 5U, respekteres. Vejen er vist på lokalplanens kortbilag 2 og ikke udlagt til friareal/omfattet af delområde III. Vejens aktuelle linjeføring og beskaffenhed vil blive afklaret i forbindelse med den efterfølgende byggemodning inden for området. SIDE 4

6 Det fremgår af 3.5, at der alene åbnes mulighed for etablering af plantebælte eller bynær skov inden for delområde III. Det er således op til den kommende Grundejerforening at tage stilling til den nærmere udformning af friarealet Teknisk forvaltning vil selvfølgelig fremover sikre, at evt. beplantning ikke får et omfang som vanskeliggør fornøden adgang til matrikel nr. 5U JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Indlæg nr. 2 - Museum Salling- vedr. lokalplan nr Indlæg nr. 3 - Skive Spildevand - Lokalplan nr Indlæg/indsigelse nr. 4 - Lokalplan nr Indsigelse nr. 1 - Elanlæg Jernbanevej - Klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplan Jernbanevej - Udsendt afgørelse og følgebrev i sagen om miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 219 for et åben-lav boligbebyggelse ved Jernbanevej i Nr. Søby Udtalelse vedr. klage over manglende miljøvurdering SIDE 5

7 3. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL CEN- TERFORMÅL OG BOLIGER I VINDE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Bang ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø anbefaledes, det indstilles tillige, at finansiering af tunnel forhandles med invester. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 225 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den med nedenstående sagsfremstilling. Økonomiudvalget besluttede at udsatte sagen, og den forelægges nu til fornyet behandling. INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 225 endeligt, idet Bemærkningerne i indlæg nr. 2 og 3 tages til efterretning Indsigelse nr. 9 imødekommes delvist Øvrige indsigelser imødekommes ikke Der foretages enkelte rettelser af redaktionel karakter At der med henblik på sikring af bløde trafikanter afsættes beløb til tunnel under Dølbyvej, senest når byggeri inden for området påbegyndes, og at dette indarbejdes i lokalplanens redegørelse SAGSFREMSTILLING Tillæg nr. 45 til Kommuneplan for Skive Kommune udgår, da lokalplanen er i overensstemmelse med den nye Kommuneplan for Skive Kommune. I henhold til ovenstående og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling er der foretaget følgende ændringer i lokalplanen: Redegørelsens afsnit om kommuneplanen er ændret, således at tekst omkring tillæg nr. 45 udgår, og erstattes med oplysning om at lokalplanen er i overensstemmelse med den nye kommuneplan. Lokalplanen er i øvrigt konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Redegørelsens afsnit om detailhandelsplanen er ændret, så det fremgår at lokalplanen er i overensstemmelse med den nye detailhandelsplan, der indgår i Kommuneplan for Skive Kommune. Redegørelsens afsnit om Miljøvurdering/ Ikke teknisk resume og bemærkning til 5.6 er ændret, så det fremgår at der skal etableres fodgængertunnel under Dølbyvej, jf. Teknik- og Miljøudvalget den SIDE 6

8 Lokalplanen er tilføjet bilag med 4 visualiseringer af området, udarbejdet af Årstiderne Arkitekter i forbindelse med behandling i udvalgsmøderne den og den Mindre redaktionelle ændringer af lokalplanens tekst og kort. En tilrettet udgave af Lokalplan nr. 225 er trykt som bilag. Øvrige bilag er vedhæftet TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20. OKTOBER 2009 Fraværende: Jens Peder Hedevang, Kurt Bertelsen Lokalplanen indstilles til endelig godkendelse og at der i lokalplanen indarbejdes redegørelse for optimering af trafiksikkerhed i området v.h.a. tunnel. Der optages forhandling med bygherren om finansiering af tunnelen. ØKONOMIUDVALG DEN 20. OKTOBER 2009 Fraværende: Inge Lise Lyse Sagen blev udsat, idet Økonomiudvalget er sindet at anbefale udvalget for Teknik- og Miljøs indstilling. SAGSFREMSTILLING Indledningsvis kan oplyses, at der i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 225 har været offentligt fremlagt et forslag til tillæg nr. 45 til kommuneplan for Skive kommune. Endelig vedtagelse af tillæg til kommuneplan vil blive forelagt Økonomiudvalget i møde, den 20. oktober 2009, af afdelingen for By- og Landsbyudvikling. Forslag til lokalplan nr. 225 har været offentligt fremlagt fra den og til den Fristen for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser var oprindeligt den , men blev forlænget frem til den på grund af det afholdte Borgermøde, den i Vinde Forsamlingshus. Referat fra Borgermødet vedlægges. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 13 indlæg med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. For overskuelighedens skyld er udarbejdet vedlagte skematiske oversigt over de indkomne indlæg. Skemaet indeholder endvidere Teknisk forvaltnings bemærkninger til indlæggene. Der har den 15. september 2009 været afholdt et møde om planlægningen i Vindeområdet. I mødet deltog fra Bach Gruppen, Palle Buhl Jørgensen og Lene Christensen og fra Skive Kommune, Borgmester Flemming Eskildsen og Henrik Willadsen fra By- og Landsbyudvikling. Teknisk Forvaltning var ikke repræsenteret. Her drøftedes bl.a. tidsplanen for behandlingen af de 2 planforslag og Bach Gruppen tilkendegav, at man ønsker planerne godkendt, som de nu foreligger. Som det fremgår af vedlagte referat, bad Flemming Eskildsen Bach Gruppen om at udarbejdede 1-2 visualiseringer (evt. et tværsnit) som giver udtryk for højhusenes indvirkning. Bach Gruppens arkitekter, Årstiderne Arkitekter i Silkeborg, har med baggrund i ovennævnte, fremsendt vedlagte landskabssnit af Mødedeltagerne har oplyst, at landskabssnittet er i overensstemmelse med og dækkende for det, som er aftalt. SIDE 7

9 Flemming Eskildsen lovede, at Skive kommune ville vende kravene til energiklasser og varmeforsyning en gang mere. Det kan oplyses at lokalplanen fastsætter at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas, og da dette efterfølgende skal i udbud er der endnu ikke taget stilling til hvilken af de to kollektive forsyningsformer området skal tilsluttes. Med hensyn til energiklasser fastsætter forslag til kommuneplan, at fremtidigt byggeri skal opføres som lavenergiklasse 1 og senest i 2015 som passivt byggeri. I 9.1, i lokalplanen, er fastsat at Boligerne skal opføres som lavenergiklasse 1 byggeri. Dette er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan og Teknisk forvaltning finder ikke anledning til at foretage ændringer. Krav om energiklasse 1 gælder dermed ikke lokalplanens delområde I, centerområdet. På borgermødet den blev især to forhold fremhævet: 1. De 4 etagers huse og deres indvirkning på omgivelserne og udsigten. Der blev også udtrykt ønske om bedre visualiseringer. 2. De afledte trafikale konsekvenser af især bydelscentret. Ad. 1 Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at de 4 etagers huse falder udmærket ind i landskabet og i den fremtidige bygningsstruktur, dog kunne visualiseringer afklare om der evt. opnås en bedre virkning ved en justering af projektet, fx ved en terrassering af bygningerne. De landskabssnit, der foreligger fra Årstiderne Arkitekter, er efter Teknisk Forvaltnings opfattelse uegnede som visualisering. Der burde være lavet en række 3D visualiseringer for at give borgerne mulighed for at vurdere effekten. Ad 2. Der vil ske en betydelig forøgelse af trafikken som følge af udbygningen. Det vil på længere sigt føre til kommunale udgifter til trafikafviklingsforanstaltninger, såsom en rundkørsel eller lysregulering ved Dølbyvejs udmunding i Vestre Boulevard, evt. tunnel under Dølbyvej. Det er muligt at opkræve et bidrag fra bygherren til sådanne foranstaltninger, men der er ikke foretaget beregninger af omkostningerne hertil. I forbindelse med Forslaget til lokalplan er udarbejdet en miljørapport. På baggrund af miljørapporten og indkomne indsigelser skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse som skal indgå i den politiske behandling af planen. Redegørelsen, som skal være offentlig tilgængelig, vil foreligge på mødet. Den sammenfattende redegørelse vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen. Redegørelsen vil bl.a. forholde sig til trafikforhold, evt. tunnel under Dølbyvej, støjvolde m.v. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet et såkaldt overvågningsprogram som bl.a. har til formål at sikre at Skive kommune løbende tager stilling til, hvorvidt/hvornår der skal foretages tiltag af trafikal karakter samt evt. etableres trafikale foranstaltninger. JURA (herunder lovgrundlag) Planlovens 27 om planers endelige vedtagelse ØKONOMI Etablering af fodgængertunnel under Dølbyvej anslås at koste 2 mio.kr. BILAG Vinde - Indsigelse 1 til lokalplan 225 fra Suzanne Schnoor Vinde - Indsigelse 10 til lokalplan 225 fra Hans Ulrik Kristensen SIDE 8

10 Vinde - Indsigelse 11 fra Vinde Beboerforening Vinde - Indsigelse 12 fra Vinde Beboerforening Vinde - Indsigelse 13 til lokalplan 225 fra Beboere på Normavej Vinde - Indsigelse 2 til lokalplan 225 fra EnergiMidt Vinde - Indsigelse 3 til lokalplan 225 fra Region Midtjylland Vinde - Indsigelse 4 til lokalplan kollektiv indsigelse fra 37 husstande Vinde - Indsigelse 5 til lokalplan 225 fra By og Land Vinde - Indsigelse 6 til lokalplan 225 fra Grundejerforeningen Mettevej Vinde - Indsigelse 7 til lokalplan 225 fra Vinde Grundejerforening Vinde - Indsigelse 8 til lokalplan 225 fra Ældreområdet Vinde - Indsigelse 9 til lokalplan 225 fra Kim Christensen Vinde - landskabssnit fra ÅA Vinde - oversigt over indsigelser til LP Vinde - referat af borgermøde den Vinde - referat af møde med Bach Gruppen og borgmesteren Vinde - sammenfattende redegørelse SIDE 9

11 4. VIRKSUND - LOKALPLAN NR ETAPE FOR SOMMERHUSOMRÅDEÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Eskildsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Skive Byråd: at at at at at bemærkning nr. 1 tages til efterretning bemærkning nr. 2A og 2B imødekommes ved, at det overlades til udstykkeren af etape 2. at finde en løsning på vejretten til matr.nr. 8 e jfr. teknisk Forvaltnings bemærkninger bemærkning nr. 3 a. imødekommes ved at indsættes et nyt afsnit i lokalplanens bestemmelser jfr. Teknisk Forvaltnings bemærkninger bemærkning nr. 3 b. afvises med de begrundelse der fremgår af Teknisk Forvaltnings bemærkninger og forslag til lokalplan nr. 227 indstille til byrådets endelige vedtagelse med de ændringer, der følger af ovenstående indstillinger samt mindre redaktionelle ændringer SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 227 har været offentligt fremlagt fra den I offentlighedsperioden er der fremkommet følgende bemærkninger / indsigelser/ ændringsforslag: 1. Energi Midt oplyser, at selskabet har el-anlæg i området 2A. Jørgen Stisen Christensen fremsætter indsigelse mod, at lokalplanen fraskriver ham en vejadgang til landbrugsjorden matr.nr. 5 a m. fl. 2B. Johannes Kjølhede oplyser, at han under ingen omstændigheder vil fraskrive sig en tinglyst vejret fra Bødstrup By til matr.nr. 8 e via den vestligste sommerhusgrund i området og SIDE 10

12 3. Emma og Flemming Skipper, Broncehøjen 5, Virksund og Anna Lykke, Bronzehøjen 8, Virksund fremsætter følgende ændringsforslag: a. Det bør være en betingelse, at de viste 5 meter brede beplantningsbælter i og omkring lokalplanens område etableres inden udstykningen afsluttes. Forslaget begrundes med, at den manglende beplantning i og omkring 1. etape af sommerhusområdet medfører, at dette område fremtræder rodet og ufærdigt b. Det bør fremgå af lokalplanen, at indmeldelse i grundejerforeningen skal ske ved køb af en grund og at det bør være i den eksisterende grundejerforening Bødstrup Strand Grundejerforening. Forslag begrundes med, at etape 1 påføres slidtage af veje og stier og at den nye udstykning ved Bronzehøjen ikke bidrager til vedligeholdelsen Teknisk forvaltnings bemærkninger: Ad. 1 Ad. 2 Bemærkningen anbefales taget til efterretning Vejretten fremgår af vedlagte kort af og vedrører både indsigelse 2A og 2B. Forslaget anbefales imødekommet ved, at det overlades til ejeren af etape 2. enten at sikre en anden vejføring af vejretten eller at undlade at udstykke den berørte sommerhusgrund Ad 3a. Forslaget kan imødekommes ved, at der i lokalplanen indsættes et nyt afsnit Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse med følgende indhold: Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i 8.2 nævnte 5 meter brede beplantningsbælter Ad 3b. Det fremgår af lokalplanens 9. Grundejerforening at der for etape 2 skal oprettes en grundejerforening for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område, at byrådet kan kræve at grundejerforeningen lægges sammen med grundejerforeninger i tilgrænsende områder, at grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af grundene er udstykket solgt samt at grundejerforeningen skal overtage vedligeholde af veje, stier og grønne områder. Bestemmelserne svarer til bestemmelserne for etape 1. og i princippet for alle grundejerforeninger som Skive Kommune forudsætter etableret. Baggrunden for at etablere grundejerforeninger er dels et ønske om at undgå private deklarationer om dette forhold, dels at give beboerne i områderne bedre muligheder for at få direkte indflydelse på nærmiljøet. Ændringsforslaget sigter derfor på at få indflydelse på et naboområde JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI - BILAG Lokalplan 227-oversigtkort af om vej-ret Virksund - Lokalplan nr Bemærkninger Virksund - Lokalplan nr Indsigelse Virksund - Lokalplan nr Indsigelse vedr. ophør af vejret Virksund - Vedr. lokalplan nr. 227, ingen el-anlæg i området SIDE 11

13 5. LOKALPLAN NR HOVEDGADEN I DURUP ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Eskildsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstillingen godkendt, idet der generelt ved renoveringer skal søges indarbejdet så energirigtige løsninger som muligt ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller: at at at forslag til lokalplan nr. 228 for Hovedgaden i Durup fremlægges offentligt i 8 uger efter planlovens bestemmelser der i offentlighedsperioden holdes et borgermøde i Durup og Teknisk Forvaltning efter aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget fastsætter mødetidspunktet for borgermødet SAGSFREMSTILLING Velfærdsministeriet gav i 2009 tilsagn om, at Skive Kommune kan gennemføre en såkaldt områdefornyelse i Durup. I den del af områdefornyelsen, der har sammenhæng med Hovedgaden I Durup indgår følgende delprojekter: Bedre organisering af parkeringspladserne i Hovedgaden, ny belægning i Hovedgaden, frilægning af Durup Bæk og lokalplan med facadevejledning for bebyggelsen i Hovedgaden. Områdefornyelsen finansieres af statslige og kommunale midler, af EU-midler samt af midler fra Durup Sparekassefond. Områdefornyelsen gennemføres i et samarbejde med tre arbejdsgrupper og Durup Sparekassefond. Lokalplan nr. 228 for Hovedgaden er således et af delprojekterne i områdefornyelsen. Lokalplanen er samtidig udarbejdet på grund af et lokalt ønske om at bevare og regulere de fysiske forhold i Hovedgaden. Da Skive Kommune i 2008 er udnævnt til Energiby indeholder lokalplanen også bestemmelser om bæredygtige tiltag. Lokalplanens område er opdelt i tre delområder: SIDE 12

14 Område A: Centerformål (detailhandel, liberale erhverv, offentlig og privat servicevirksomhed), samt til andre erhvervstyper, der kan indpasse uden genevirkninger i forhold til omgivelserne samt boligformål) og Område B1 og B2: Boligformål, bebyggelse til offentlige formål, herunder børneinstitutioner, skoler, idrætsanlæg og lignende; samt nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses uden genevirkninger i omgivelserne. Delområde B2 er p.t. udlagt til offentlig parkeringsplads, der planlægges erstattet af en ny offentlig parkeringsplads i delområde C1 Delområde C1 er udlagt til offentligt formål (parkeringsplads) og Delområde C2 er udlagt til offentligt formål (park, grønt offentligt område, legeplads og lignede) JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI Delområderne C1 og C2 tilhører Durup Sparekassefond. Efter aftale med fonden overgår arealerne på et tidspunkt til Skive Kommune, der samtidig overtager vedligeholdelse af områderne. Der er på nuværende tidspunkt ikke vurderet på de afledte driftsudgifter i forbindelse med overtagelse af delområderne BILAG Forslag til Lokalplan nr Hovedgaden i Durup SIDE 13

15 6. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL VED ØSTERGADE/ TORVEGADE, SKIVE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Bang TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse. Knud Bjerre deltog ikke i behandlingen af punkt ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Knud Bjerre deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Indstillingen fra udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 229 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 229 omfatter en enkelt ejendom beliggende ud til Torvegade og Østergade i Skive. Opførelse af bebyggelse mod Torvegade, hvor biografen tidligere var placeret, er påbegyndt. Den østlige del af ejendommen er imidlertid omfattet af lokalplan nr. 152, der udlægger området til offentlige formål/ rådhusbebyggelse. Efter ønske fra ejendommens ejer, åbner lokalplanforslaget for bredere anvendelsesmuligheder, således at bebyggelsen i overensstemmelse med kommuneplanen kan anvendes til centerformål. Det vil således efter en endelig vedtagelse af lokalplanen være muligt at anvende bebyggelsen til offentlig og privat service - boliger, erhverv, butikker, café mm. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets placering og omfang, og sigter mod en harmonisk sammenhæng med de omkringliggende rådhus- og biblioteksbygninger. I tråd med Skive Kommunes målsætning omkring energibesparende tiltag, er der i lokalplanen indsat bestemmelse om at nyt byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI SIDE 14

16 BILAG Torvegade 8_LP_229_forslag.pdf SIDE 15

17 7. SKOLEVEJ 13 - HØJSLEV SKOLE - VEDLIGHOLDELSE - NEDRIVNINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Justus L. Clemmensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen anbefaledes, idet sagen indgår i pkt. 17. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at der til konto 0.10 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til nedrivning af ejendommen Skolevej 13 i Højslev at udgiften på kr i 2009 finansieres fra konto kommunale bygninger, ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter SAGSFREMSTILLING Sagen har senest været behandlet i Skive Byråd den med beslutning om nedrivning. Sagen har efterfølgende været i en høringsrunde bl.a. i Kulturarvstyrelsen samt lokale interessegrupper som: By & Land i Skive Kommune, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur, Museum Salling. Der er ikke indkommet indsigelser i forbindelse med denne høringsrunde, og dette har været offentliggjort i dagspressen som følger: Nedrivningstilladelse - Skolevej 13, Højslev Det bekendtgøres herved, at Skive Kommune den har givet tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning - bygning nr. 3 - på ejendommen Skolevej 13, Højslev. Med baggrund i dette skal forvaltningen anbefale, at udvalget bevilger de anførte midler som en medfinansiering af den samlede udearealetablering på Højslev Skole. Det samlede projekt om etablering af udearealer er prissat til kr. For at gennemføre projektet, vil Børne- og Familieforvaltningen supplere den fornødne finansiering. SIDE 16

18 Det samlede projekt vil rent praktisk blive styret af Teknisk Forvaltning, i forlængelse af det aktuelle byggeprojekt JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 17

19 8. ENDELIG VEDTAGELSE AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Allan Nørhave TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009 Fraværende: Ingen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 15. DECEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for Teknik- og miljø blev anbefalet. Det indstilles tillige, at skiltningen ved visse steder med hastighedsbegrænsninger vurderes på ny. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, At Trafiksikkerhedsplan vedtages endeligt, idet følgende lokaliteter tilføjes som konkrete trafikprojekter: Holstebrovej i Hvidbjerg Krydsningspunkt på Sdr. Boulevard mellem Brårup Skole og Ådalsskolen Forskønnelses- og saneringsprojekt på Viborgvej fra Ny Viborgvej til Østerbro At der tilføjes mindre ændringer i Trafiksikkerhedsplan og Bilag 1 til Trafiksikkerhedsplan som nævnt i bilaget Oversigt indlæg SAGSFREMSTILLING Forslag til Trafiksikkerhedsplan har været offentligt fremlagt i 8 uger fra d. 31. august 2009 til d. 26. oktober. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 52 indlæg med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. For overskuelighedens skyld er udarbejdet vedlagte skematiske oversigt over de indkomne indlæg. Skemaet indeholder endvidere Teknisk Forvaltnings bemærkninger til indlæggene. Trafiksikkerhedsplan samt bilag 1 og bilag 2 er vedlagt som bilag. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 18

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere