Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Aprl 2009 Rambøll Management Consultng Nørregade 7A DK1165 København K Denmark Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 3 2. Indlednng Kort om opdaterngen Læsevejlednng 6 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC fordelng mv.) Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl jun 2008 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABCfordelng) 9 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser FødevareErhverv Fskerdrektoratet Fødevarestyrelsen Englsh summary the development of the admnstratve burdens for the Dansh Mnstry of Food, Agrculture and Fsheres from July 2007 to June Blag A. Oversgt over årlge admnstratve omkostnnger pr. lov/bekendtgørelse før/efter årets opdaterng fordelt på segmenter, nformatonsforplgtelser, ndberetnngsmetoder og oplysnngskrav 41 FødevareErhverv 41 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. af 933 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. af 162 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 421 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 698 af Fskerdrektoratet 86 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Fødevarestyrelsen 166 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 198 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 771 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr.1308 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 18 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 649 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 159 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 605 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 412 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 412 af AMVABopdaterng

3 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 392 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 392 af Blag B. Kort om AMVABmetoden 265 Blag C. Korrektoner tl ekssterende målnger 268 Blag D. Lste over regler der udskydes tl næste opdaterng 276 AMVABopdaterng

4 1. Resumé Rambøll Management Consultng har på vegne af Center for Kvaltet ErhvervsRegulerng (CKR) under Erhvervs og Selskabsstyrelsen gennemført en opdaterng af AM VABmålngen på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område. De løbende admnstratve omkostnnger ved Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers erhvervsrettede regulerng er det seneste folketngsår faldet 245,2 mo. kr., svarende tl et fald på ca. 6,6 pct. forhold tl nveauet Udvklngen skyldes ændrede krav tl vrksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketngsåret 07/08 samt nye dgtale ndberetnngsløsnnger, som letter vrksomhedernes admnstraton. 1 I denne opdaterng ndgår de endelgt målte konsekvenser ved nye regler, som vrksomhederne har fået erfarng at efterleve. Hovedagttagelserne for denne målng er følgende: Langt hovedparten af de nytlkomne admnstratve omkostnnger kan henføres tl BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng mv. af oksekød. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om, at oksekød mærkes en række nformatoner om dyret, slagteret mv. Slagterer, slagterforretnnger og varehuse slagtere er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og den nye bekendtgørelse tlfører supplerende oblgatorske bestemmelser om mærknng og regstrerng af kød fra kvæg på højst tolv måneder, hvlket fører en stgnng mnsterets admnstratve omkostnnger på 83,4 mo. kr. Den største lettelse af mnsterets admnstratve omkostnnger kan henføres tl BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt om egenkontrol og krav tl egenkontrollaboratorer. I forbndelse årets opdaterng udgår en række vrksomhedssegmenter af bekendtgørelsen/målngen, det Fødevarestyrelsen har undtaget en række ultralavrskovrksomheder, hvs prmære aktvtet kke er markedsførng af fødevarer, og som kun foretager en ubetydelg markedsførng af kkeletfordærvelge, ndpakkede fødevarer eller kaffe, te o.l., fra kravet om egenkontrol. Der er samlet set tale om syv segmenter, som kke længere skal udarbejde et egenkontrolprogram og løbende dokumentere egenkontrollens gennemførelse. Frafaldet af de syv segmenter fører en samlet lettelse på 154,6 mo. kr. på samfundsnveau. Den næststørste lettelse kan henføres tl BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer, som ophæver eller forenkler en række nformatonsforplgtelser og oplysnngskrav. Lettelserne vedrører såvel supplerende mærknng af engrosemballage som supplerende mærknng af færdgpakkede fødevarer. Forenklngerne gavner derfor alle de fødevarevrksomheder, som mærker enten engrosemballager eller færdgpakkede fødevarer. For de omfat 1 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketngsåret 07/08 ndgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt tdlgere folketngsår, men som vrksomhederne først nu har erfarng at efterleve. AMVABopdaterng

5 tede vrksomheder er der samlet set tale om lettelser for 138,6 mo. kr. på samfundsnveau som følge af de mere lempelge mærknngskrav. Udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet sden 2001 De løbende admnstratve omkostnnger ved mnsterets regulerng var ved nulpunktsmålngen ,3 mo. kr. og er per 30. jun 2008 opgjort tl 3.447,4 mo. kr. Samlet set er de løbende admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område således faldet 540,0 mo. kr. sden 2001, svarende tl et fald på ca. 13,5 pct. Omkrng 38,5 pct. af de endelgt opgjorte admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område vedrører admnstratve plgter, som udelukkende er natonalt reguleret (Cregulerng). Den resterende del af de admnstratve omkostnnger stammer fra nternatonal, prmært EU, regulerng (Aregulerng) 42,6 pct. samt krav som delvst har deres oprndelse nternatonal regulerng (Bregulerng) 18,9 pct. Sden november 2001 er der sket en udvklng de admnstratve omkostnngers oprndelse, 2001 var 36,8 pct. af de admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område Cregulerng, 27,5 pct. var Bregulerng og 35,8 pct. var Aregulerng. Med andre ord er der sket en forskydnng over mod oplysnngskrav, som udelukkende er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser fremfor oplysnngskrav, som ganske vst er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser, men hvor mplementerngen og formulerngen af de konkrete oplysnngskrav overlades tl lemslandene. Dette lgger fnt tråd årets opdaterng, hvor størstedelen af de tlkomne byrder har oprndelse EU regulerng (Aregulerng), mens lettelserne kan henføres tl alle tre regulerngskategorer. AMVABopdaterng

6 2. Indlednng Erhvervs og Selskabsstyrelsen har af Folketnget fået tl opgave at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet som følge af den erhvervsrettede lovgvnng. Denne opgave er en følge af regerngens ambton om at reducere de admnstratve omkostnnger for danske vrksomheder op tl 25 pct. 2010, jf. regerngens vækststrateg Vækst vlje fra Målsætnngen er senest blevet genfremsat regerngsgrundlaget Mulghedernes samfund fra november 2007 og regerngens afbureaukratserngsplan for det erhvervsrettede område fra marts I blev der gennemført en AMVABbassmålng af de admnstratve omkostnnger for vrksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulerng de danske mnsterer. Målngen vste nveauet af admnstratve omkostnnger 2001, hvor regerngen tltrådte (nulpunktsmålng) og nveauet (bassmålng). For at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger gennemfører Erhvervs og Selskabsstyrelsen én gang årlgt en opdaterng af AMVABmålngerne for alle mnsterer erhvervsrettet lovgvnng. En AMVABopdaterng ndebærer en kvantfcerng af såvel de admnstratve omkostnnger som de admnstratve lettelser for erhvervslvet som følge af ny regulerng fra det forgangne folketngsår. Herudover ndgår effekten af øvrge ntatver, eksempelvs dgtalserngstltag og admnstratve forenklnger, som har betydnng for vrksomhedernes håndterng af deres admnstratve opgaver. Hdtl er udelukkende dgtale løsnnger, som kan kobles tl en konkret lovbunden ndberetnng, blevet nkluderet AMVABmålngerne. Denne tlgang har vst sg at være for begrænsende forhold tl den udvklng, som den offentlge sektor har gennemgået og vl gennemgå de kommende år. Det har således vst sg at være en udfordrng at måle effekten af dgtalserngsntatver, der kke kan relateres tl en konkret offentlg plgt, men som fører reelle admnstratve lettelser for vrksomhederne, og som efterspørges af erhvervslvet. Det gælder fx skattemappen, der gver vrksomhederne hurtg adgang tl og oversgt over deres skatteoplysnnger, og NemKonto, som letter fnanselle vrksomheders admnstraton forbndelse pengeoverførsler tl deres kunder betydelgt. Fra og denne AMVABopdaterng nkluderes ntatver, der letter vrksomhedernes nterne admnstraton, AMVABmålngerne, da de som øvrge admnstratve lettelser frgør ressourcer vrksomhederne og der vrker tl at skabe vækst og beskæftgelse. Af dgtalserngsstrategen for den offentlge sektor fremgår det, at al relevant skrftlg kommunkaton mellem vrksomhederne og det offentlge skal foregå dgtalt senest Derfor vl der de kommende år ske en forholdsvs hurtg nedluknng af de paprbaserede kanaler for erhvervslvet, som gør det overflødgt at skelne mellem forskellge grader af udnyttelse af dgtale mulgheder. Fra og denne AMVABmålng antages der derfor 100 procents udnyttelse af de dgtale løsnnger. Beregnngerne af dgtale lettelser er fortsat baseret på vrksomhedsntervews (se endvdere blag B). Med AMVABmålngerne er det mulgt løbende at opgøre, hvlken effekt mnsterernes erhvervsrettede ntatver (både lovgvnngsmæssge og øvrge ntatver som f. eks. dgtalserngsntatver) har for vrksomhedernes admnstratve omkostnnger. Målngerne skal på den måde bruges tl at følge op på, hvordan det går mnsterernes ndsats for at reducere vrksomhedernes admnstratve omkostnnger op tl 25 pct AMVABopdaterng

7 2.1 Kort om opdaterngen I denne rapport præsenteres opdaterngen af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers AMVABmålng. Opdaterngen vser udvklngen mnsterets admnstratve omkostnnger sden sdste opdaterng, som nkluderede regler frem tl Lgeledes vser opdaterngen den samlede udvklng mnsterets admnstratve omkostnnger sden mnsterets nulpunktsmålng november Boks 1: Faktaboks om Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers opdaterng Fakta om opdaterngen: Rapporten ndeholder en opdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers AMVABmålng lovgvnng, som er trådt kraft peroden d. 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 mv. Tdlgere AMVABmålnger (AMVABbassmålngen og AMVABopdaternger) kan læses på Regler admnstratve konsekvenser for vrksomhederne, som er udstedt peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008, men som endnu kke er trådt kraft, eller som vrksomhederne endnu kke har erfarng at efterleve, opdateres forbndelse næste opdaterng af folketngsåret 08/09. En oversgt over dsse regler er at fnde blag D. Opdaterngen nkluderer de endelgt opgjorte konsekvenser ved og bekendtgørelser. De admnstratve omkostnnger er sden nulpunktsmålngen (opgørelse per november 2001) tl jun 2008 faldet 540,0 mo. kr., svarende tl 13,5 pct. De admnstratve omkostnnger er opgjort 2005 prser, mens hovedparten af oplysnngerne omkrng antal berørte vrksomheder tager udgangspunkt data fra 2004 eller de senest tlgængelge data. Organserng af målngen: Målngen er gennemført af Rambøll Management Consultng. Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker og Erhvervs og Selskabsstyrelsen har fulgt målngen og har løbende været nddraget forbndelse afklarng af lovmæssge, metodske og andre problemstllnger. Erhvervslvets nteresse og brancheorgansatoner har haft lejlghed tl at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejlednng Denne rapport ndeholder en præsentaton af opdaterngens resultater. Kaptel 3 ndeholder en overordnet status af de samlede admnstratve konsekvenser ved Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers erhvervsrettede lovgvnng per jun 2008, udvklngen de admnstratve omkostnnger sden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordelng mv. I kaptel 4 præsenteres de endelgt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler admnstratve konsekvenser på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område. Kaptel 5 ndeholder et engelsk resumé. Blag A ndeholder en oversgt over de admnstratve omkostnnger ved de love og bekendtgørelser, der ndgår dette års opdaterng. Blag B ndeholder en kort beskrvelse af AMVABmetoden. Blag C ndeholder en oversgt over korrektoner tl eksste AMVABopdaterng

8 rende målnger. Blag D ndeholder en oversgt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt tl næste års opdaterng. AMVABopdaterng

9 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC fordelng mv.) 3.1 Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 Tabel 3.1 herunder vser, at der alt ndgår tretten endelgt opgjorte love og bekendtgørelser opdaterngen på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers områder. Tabel 3.1: Antal love mv., der ndgår opdaterngen 2. Myndghed Antal endelgt opgjorte love/bekendtgørelser Fskerdrektoratet 3 FødevareErhverv 3 Fødevarestyrelsen 7 I alt for mnsteret 13 I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 samt udskudte regler fra tdlgere folketngsår, som har fået vrknng blandt vrksomhederne. Tabel 3.2: Oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Endelgt opgjorte omstllngsomkostnnger (mo. kr.) Endelgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) Netto løbende konsekvenser (mo. kr.) Fskerdrektoratet 0 6,7 6,7 FødevareErhverv 0 16,8 16,8 Fødevarestyrelsen 3,2 221,8 221,8 Plantedrektoratet I alt for mnsteret 3,2 245,2 245,2 Som det fremgår af Tabel 3.2, fører de regulerngsmæssge ændrnger, der er gennemført peroden, et nettofald de admnstratve omkostnnger på 245,2 mo. kr. I kaptel 4 redegøres for de enkelte ændrnger, som har ført admnstratve konsekvenser for erhvervslvet. 2 Blag D ndeholder en oversgt over de regler fra folketngsåret 07/08, som udskydes tl næste års opdaterng, ford reglerne kke var trådt kraft per 30. jun 2008, eller ford vrksomhederne endnu kke har erfarnger at efterleve reglerne. AMVABopdaterng

10 3.2 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden 2001 Tabel 3.3 vser udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun Tabel 3.3: Udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun 2008 Admnstratve omkostnnger 2001 Admnstratve omkostnnger jun 2008 Procentvs redukton/stgnng de admnstratve omkostnnger sden 2001 Fskerdrektoratet ,1 FødevareErhverv ,8 Fødevarestyrelsen ,2 Plantedrektoratet ,2 I alt for mnsteret ,5 Som det fremgår af ovenstående tabel har FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen og Plantedrektoratet lettet vrksomhedernes admnstratve omkostnnger henholdsvs 23,8, 13,2 og 14,2 procent sden november På Fskerdrektoratets område er vrksomhedernes admnstratve omkostnnger dog steget ca. 3,1 pct. 3.3 De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABCfordelng) Tabel 3.4 nedenfor vser, hvorfra de admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område, stammer fra. Af tabellen fremgår det, at der sden bassmålngen er sket en forskydnng de admnstratve omkostnngers oprndelse fra Bregulerng, dvs. oplysnngskrav, som er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser, over mod dels Aregulerng, dvs. oplysnngskrav, som udelukkende og helt er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser, samt dels Cregulerng, som er afledt af natonal lovgvnng. Forskydnngen over mod mere Aregulerng er navnlg sket nden for FødevareErhvervs og Fødevarestyrelsens områder. Samlet set har ca. 42,6 pct. af de admnstratve omkostnnger dag oprndelse A regulerng, dernæst følger Cregulerng 38,5 pct. og Bregulerng 18,9 pct. Tabel 3.4: De admnstratve omkostnngers oprndelse (procentvs fordelng) Nulpunktsmålngen (2001) Status jun 2008 A B C A B C Fskerdrektoratet 61,7 9,8 28,4 61,7 13,0 25,4 FødevareErhverv 12,3 75,0 12,8 17,8 65,6 16,6 Fødevarestyrelsen 37,8 22,9 39,3 46,0 13,4 40,7 Plantedrektoratet 25,4 40,1 34,5 17,2 45,0 37,9 I alt for mnsteret 35,8 27,5 36,8 42,6 18,9 38,5 AMVABopdaterng

11 Størstedelen af de tlkomne byrder forbndelse denne opdaterng har oprndelse EU regulerng (Aregulerng), mens lettelserne kan henføres tl alle tre regulerngskategorer. AMVABopdaterng

12 Tabel 3.5 vser udvklngen de admnstratve omkostnnger for de love og bekendtgørelser, der ndgk på top 10lsten Førstepladsen ndtages af BEK nr. 198 af om egenkontrol fødevarevrksomheder m.v. under Fødevarestyrelsen, som tegner sg for næsten ¼ af mnsterets samlede admnstratve omkostnnger. Tabellen er tl anvse, hvor lettelserne er mest tltrængt, og de største lettelser forbndelse årets opdaterng kan da også henføres tl regler, som befnder sg på topt lsten henholdsvst førnævnte BEK nr. 198 af om egenkontrol fødevarevrksomheder m.v., BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer (Fødevarestyrelsen) og BEK nr. 933 af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen (FødevareErhverv). AMVABopdaterng

13 Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for mnsteret Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdenveau 2008) Admnstratve omkostnnger nov Admnstratve omkostnnger 30. jun 2008 Udvklng (2) Samfundsnveau (3) Samfundsnveau (4) Andel af samlede omk. (pct.) (5) Samfundsnveau (6) Ændrng pct. 1. BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen) (Fødevarestyrelsen) ,3% ,8% 2. BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer (Fødevarestyrelsen) ,2% ,5% 3. BEK nr. 444 af om veternærkontrol ved ndførsel af anmalske fødevarer (Fødevarestyrelsen) ,9% ,6% 4. BEK nr. 482 af om dyrlægers anvendelse, udleverng og ordnerng af lægemdler tl dyr (Fødevarestyrelsen) ,6% ,1% 5. BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng m.v. af oksekød (Fødevarestyrelsen) ,7% ,3% 6. BEK nr. 733 af om mærknng, regstrerng og flytnng af kvæg, svn, får, geder (Fødevarestyrelsen) ,9% ,3% 7. BEK nr. 199 af om autorsaton m.v. autorsatonsbekendtgørelsen (Fødevarestyrelsen) ,2% 0 0,0% 8: BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen( FødevareErhverv) ,9% ,5% 9: BEK nr. 975 af om jordbrugets anvendelse af gødnng og om plantedække planperoden 2006/2007 (Plantedrektoratet) ,3% ,1% 10. BEK nr. 927 af om sundhedsrådgvnngsaftaler for svnebesætnnger (Fødevarestyrelsen) ,2% 0 0,0% Top 10 alt ,2% ,9% I alt for mnsteret ,0% ,5% AMVABopdaterng

14 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser I dette kaptel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrge ntatver, som har haft admnstratve konsekvenser for erhvervslvet. Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers lovgvnng berører navnlg landbrugs og fskervrksomhed samt fødevarevrksomhed. Der ndgår alt tretten regler mnsterets AMVABmålng, og der er udelukkende tale om endelgt opgjorte omkostnnger, det vl sge, der ndgår kke exante målnger. 3 BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng mv. af oksekød under Fødevarestyrelsen tegner sg for hovedparten af mnsterets admnstratve omkostnnger denne opdaterng og beløber sg tl ca. 83,4 mo. kr. på samfundsnveau. BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen) under Fødevarestyrelsen står for den største lettelse på ca. 154,6 mo. kr. Den mest omfangsrge målng har været foranledget af BEK nr af om regulerng af fskeret 2008 og vsse vlkår for fskeret følgende år (Regulerngsbekendtgørelsen 2008) under Fskerdrektoratet. Bekendtgørelsen har ført, at 18 nformatonsforplgtelser er udgået, fre nye nformatonsforplgtelser er tlføjet og to nformatonsforplgtelser ændret. I afsnt 4.1. gennemgås de endelgt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrge ntatver. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrge ntatver, som gennemgås afsnt 4.1. Tabel 4.1: Endelgt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som ndgår opdaterngen Styrelse/område Lov/bekendtgørelse Endelgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) FødevareErhverv FødevareErhverv FødevareErhverv BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen BEK nr. 162 af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter BEK nr. 698 af om reglerne lov om landbrugsejendomme 16,7 0,2 0,1 Fskerdrektoratet Fskerdrektoratet BEK nr af om regulerng af fskeret 2008 og vsse vlkår for fskeret følgende år (Regulerngsbekendtgørelsen 2008) BEK nr af om kontrol tlbagetagelse af fsk fra markedet 4,5 2,3 Fskerdrektoratet BEK nr af om pulje 0,1 3 Exante målnger gennemføres løbet af et folketngsår af lovforslag eller udkast tl bekendtgørelser, som forventes at have samlede admnstratve konsekvenser (omkostnnger eller lettelser) for over tmer årlgt for de omfattede vrksomheder. Exante målngerne er lgesom expost opgørelserne baseret på vrksomhedsntervew. Se endvdere blag B. AMVABopdaterng

15 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen fsker BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen) BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer 154,6 138,6 BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng mv. af 83,4 oksekød BEK nr. 159 af om fødevarekontrol og offentlggørelse af kontrolresultater 6,5 BEK nr. 605 af om af bekendtgørelse om økologske fødevarer 3,0 mv. 4 BEK nr. 412 af om trknundersøgelse af kød 1,3 BEK nr. 392 af om kvaltetsmæssge krav m.m. tl kødprodukter 1,2 I alt 245,2 4.1 Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser FødevareErhverv BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen Bekendtgørelsen ophæver og erstatter BEK nr. 933 af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen. Bekendtgørelsen vedrører drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen. Landbrugere, der ønsker at modtage støtte, skal således hvert år ndsende en ansøgnng tl FødevareErhverv på et særlgt skema, enten paprform eller elektronsk va ITløsnngen EHA 5. Ansøgere skal endvdere ndsende markkort, hvorpå alle bedrftens arealer er ndtegnet og dentfceret samme nummer som anført ansøgnngen. Ansøgere, som har ansøgt året før, kan nøjes at ndsende sde 1 ansøgnngen, hvs samtlge oplysnnger ansøgnngsskemaet er dentske oplysnngerne året før. Ansøgere, som søger om støtte tl energafgrøder, protenafgrøder, nonfood afgrøder eller stvelsesprodukter skal dog altd ndsende en fuldstændg udfyldt ansøgnng. Ændrngerne som følge af bekendtgørelse nr fører såvel admnstratve lettelser på 16,9 mo. kr. som admnstratve omkostnnger på 0,3 mo. kr., men ngen omstllngsomkostnnger. De nye og ændrede krav har alle oprndelse EU regulerng (Bregulerng). De admnstratve lettelser skyldes følgende: 4 Lettelse som følge BEK nr af om ændrng af bekendtgørelse om økologske fødevarer mv. 5 EHA er lg det elektronske fællesskema tl ansøgnng om hhv. enkeltbetalng, støtte tl særlge afgrøder, tlsagn og udbetalng af tlskud, mljø og økologordnnger, østøtte, økologsk jordbrugsprodukton og gødnngsplanlægnng. AMVABopdaterng

16 Antagelse om 100 pct. dgtalserng, dvs. at landmændende udelukkende at ansøge om enkeltbetalng va EHAsystemet. Afskaffelse af Frugt, Grønt og Kartoffel tlladelser (FGK). Reglerne om rådghedsperoden er afskaffet, hvor et felt og en hel kolonne ansøgnngsskemaet kke skulle udfyldes. Indførsel af ny funkton EHAsystemet, som gver mulghed for at mportere markoplysnnger fra bedrftsløsnngssystemer som f.eks. NæsgaardMark og DLBR 6. Store dele af landbrugerne benytter dag bedrftsløsnnger tl produktonsstyrng herunder markoplysnnger, ndtegnng på markkort, gødnngsregnskaber m.m. EHA gver mulghed for at anvende dsse allerede ndtastede oplysnnger tl brug for ansøgnng om enkeltbetalng. Landbrugeren undgår herved at ndtaste yderlgere markoplysnnger og ndtegne markkort EHA. Indførsel af ny funkton EHAsystemet, som gver mulghed for at hente og genbruge tdlgere års markplan og ndtegnnger på et Markkort det aktuelle års enkeltbetalngsansøgnng. Derved skulle der kun redgeres for de marker, hvor der var sket ændrnger, og landbrugerne undgk at ndtaste stadgt aktuelle oplysnnger på ny. Med undtagelse af afskaffelsen af FGKtlladelser førte ovenstående ntatver en lettelse af nformatonsforplgtelsen støtte for de større bedrfter på 14,7 mo. kr. på samfundsnveau, hvor omkrng halvdelen af lettelsen kunne tlskrves antagelsen om 100 pct. brug af EHA. For de mndre landbrug betød ovenstående ntatver lettelser på alt 1 mo. kr. relaton tl nformatonsforplgtelsen Indgvelse af ansøgnngsskema. Intet af denne lettelse kunne henføres tl antagelsen om 100 pct. brug af EHA, da ntervewene vste, at for de små landbrug var der ngen forskel tdsforbruget på den manuelle og dgtale ansøgnng. Selve afskaffelsen af FGKtlladelser form af nformatonsforplgtelsen Ansøgnng tl den Natonale Reserve 2005 Frugt, Grønt og Kartofler førte lettelser på 1,2 mo. kr. De admnstratve omkostnnger kan henføres tl to nye segmenter, frugt og grøntavlere og planteskoler, under nformatonsforplgtelsen støtte, som 2008 har fået mulghed for at søge om støtte. Omkrng 520 frugt og grøntavlere ansøgte om støtte 2008, hvlket beløb sg tl omkrng 0,2 mo. kr. admnstratve omkostnnger på samfundsnveau. Frugt og grøntavlerne brugte omkrng en tmes td på ansøgnngen, det der typsk er tale om mndre brug meget konstante afgrøder, hvor der kke er store skft arealer og afgrøder. Rent tdsmæssgt kan de således sdestlles mndre landbrug. Lgeledes søgte omkrng 100 planteskoler om støtte, hvlket beløb sg tl omkrng kr. samfundsnveau. Hver planteskole brugte snt næsten to tmer på ansøgnngen, det afgrøderne er mndre konstante end for frugt og grøntavlere, hvlket gør det mere tdskrævende at udfylde ansøgnngsskemaet. Bekendtgørelsens admnstratve konsekvenser er opsummeret nedenstående Tabel DLBR er et ITsystem fra Dansk Landbrugsrådgvnng tl bedrftsstyrng. AMVABopdaterng

17 Tabel 4.2: BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen Segment Informatonsforplgtelse Omstllngsomk. Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens støtte Indgvelse af ansøgnngsskema Større bedrfter Frugt og grøntavlere Planteskoler Mndre landbrug (herunder frtdslandbrug) Ansøgnng tl den Natonale Reserve 2005 Frugt, Grønt og Kartofler Ansøgnng Frugt, Grønt og Kartofler I alt Kvaltatve kommentarer fra ntervews Intervewene vste generelt en ganske stor tlfredshed EHAsystemet, som var en hjælp daglgdagen, og som man nødg vlle være foruden. Det blev navnlg fremhæves, at EHA gav en større skkerhed, ford landmanden modtog en kvtterng ved afsendelse, som bevs på, at ansøgnngen var afsendt rettdgt. EHA gav lgeledes mulghed for at fange fejl hurtgere for såvel konsulent som landmand. Det var kendetegnende, at EHA typsk blev brugt som upload funkton forstået således, at det ndledende arbejde foregk bedrftsløsnngssystemet og derefter ndlæst EHA. Eventuelle redgernger blev foretaget EHA. Intervewene dentfcerede dog også en række rrtatonsmomenter ved og der ønsker tl forbedrnger EHAsystemet blandt brugerne: EHAsystemet først åbnede omkrng den 1. februar på trods af, at konsulenten/landmanden var klar tl at lave ansøgnngerne tdlgere. Kortmodulet kørte for langsomt. Det vrkede unødvendgt, at ansøger år efter år skulle udfylde sde 2 oplysnnger om bedrftens ejendomme. Gødnngsmodulet EHAsystemet oplevedes som unødvendgt og blev kke brugt, hvorfor det blev anbefalet at fjerne koblngen mellem gødnngsberegnng og ansøgnng om enkeltbetalng. Afgrødens art havde ngen betydnng for EU 7 forbndelse udbetalng af støtte, hvorfor det vrkede unødvendgt at skulle opgve afgrødekode/art på 7 Ifølge FERV er afgrødekoden nyttg forbndelse kontrol, sær når den udføres på et luftfoto. Den er desuden nødvendg forbndelse sagsbehandlngen tl at vurdere, om den pågældende afgrøde lever op tl de tlskudsordnnger, der ansøges om. AMVABopdaterng

18 sde 3 skemaet. Det burde være nok angvelse af areal samt, om ansøger søgte støtte tl almndelge, energ eller protenafgrøder. Det var generelt besværlgt at mportere oplysnnger nd EHA, da oplysnngerne kom fra systemer, som kke var særlgt kompatble EHA. EHAløsnngen tl tder kan være ldt langsom at arbejde, hvlket blev tlskrevet, at det var tale om en nternetbaseret løsnng. I forhold tl afskaffelsen af rådghedsperoden havde det navnlg lettet tdsforbruget for de landmænd, som havde ændret jord. Omvendt skulle konsulenten dog stadg skre sg, at landmanden havde haft rådghed over jorden hele året. Så prncppet var reglen der stadg, men blot afløst af andre regler. I forhold tl den dgtale løsnng et Markkort vste ntervewene, at de blev brugt tl upload, men det blev anset for langsommelgt, og det var svært at få overblk. Det var nødvendgt at komme ned et meget detaljeret nveau for at kunne tegne præcst, hvorfor man foretrak at arbejde Markkort, som er en del af bedrftløsnngssystemet, eller paprkort, som så efterfølgende blev lagt op. BEK nr. 162 af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter Bekendtgørelsen ophæver og erstatter BEK nr af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter, hvorved grænsen for revsorpåtegnng hæves fra et afgftsgrundlag på tl pr. vrksomhed. Afgftsplgtge vrksomheder skal således hvert år dele de for afgftsberegnngen nødvendge oplysnnger tl Gartnerbrugets Afsætnngsudvalg. Oplysnngerne skal attesteres af en statsautorseret eller regstreret revsor eller af en drftsøkonomsk konsulent godkendt som særlgt sagkyndg efter reglerne om støtteordnng for yngre jordbrugere. Såfremt en afgftsplgtg vrksomhed et afgftsgrundlag på kr. eller derunder, kan attestatonen erstattes af en skrftlg erklærng fra vrksomheden. Tdlgere var grænsen kr. Som følge af ovenstående nedjusteres populatonen på nformatonsforplgtelsen/oplysnngskravet Oplysnngsskema tl afgftsberegnng for vrksomheder over kr. /"Attesteres af revsor el konsulent" fra tl 795 vrksomheder, hvlket bevrker en lettelse på ca. 0,2 mo. kr. Kravet har oprndelse natonal lovgvnng (Cregulerng). Bekendtgørelsens admnstratve konsekvenser er opsummeret nedenstående Tabel 4.3. Tabel 4.3: BEK nr. 162 af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Oplysnngsskema tl afgftsberegnng for vrksomheder over kr AMVABopdaterng

19 BEK nr. 698 af om reglerne lov om landbrugsejendomme Bekendtgørelsen ophæver og erstatter BEK nr. 421 af om reglerne lov om landbrugsejendomme. Med bekendtgørelsen følger to nye nformatonsforplgtelser, som tlsammen fører admnstratve omkostnnger på ca. 0,1 mo. kr. på samfundsnveau, men ngen omstllngsomkostnnger. Begge krav har oprndelse natonal lovgvnng (Cregulerng). Informatonsforplgtelsen Indberetnng af ændrng af bopælsplgten ndebærer, at køberen af en landbrugsejendom skal ndberette tl FødevareErhverv, hvs bopælsplgten opfyldes ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som køberen er ejer eller ejer af. Indberetnng skal ske på et skema, der kan hentes på FødevareErhvervs hjemmesde og skal ndsendes nden 4 uger efter fraflytnngen. Ansøgnngsskemaet udfyldes typsk fællesskab en konsulent, hvlket tager omkrng en halv tme og fører admnstratve omkostnnger på ca. 700 kr. for den enkelte landmand. Der regstreres omkrng 100 ndberetnnger på årsplan. Intervewene vste, at skemaet var nemt at udfylde. Det mest tdskrævende punkt vedrørte oplysnngskravet om Erklærng om fast bopæl for en anden end ejeren, som ndebar fremfndelse og koperng af lejekontrakt. Derudover blev størstedelen af tden brugt på at skre sg, at alle formala var orden, eftersom konsulenten var jurdsk ansvarlg for erklærngens ndhold. I relaton tl nformatonsforplgtelsen Indberetnng tl FERV om fraflytnng skal køberen af en landbrugsejendom, der opfylder bopælsplgten ved, at en anden person har taget fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som køberen er ejer eller ejer af, ndberette tl FødevareErhverv, hvs den pågældende person fraflytter ejendommen. Ansøgnngsskemaet tager omkrng en halv tme at udfylde for landmanden og fører admnstratve omkostnnger på ca. 160 kr. Der regstreres omkrng 100 ndberetnnger på årsplan. Bekendtgørelsens admnstratve konsekvenser er opsummeret nedenstående Tabel 4.4. Tabel 4.4: BEK nr. 698 af om reglerne lov om landbrugsejendomme Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Indberetnng af ændrng af bopælsplgten Indberetnng tl FERV om fraflytnng I alt Fskerdrektoratet AMVABopdaterng

20 BEK nr af om regulerng af fskeret 2008 og vsse vlkår for fskeret følgende år (Regulerngsbekendtgørelsen 2008) Bekendtgørelsen ophæver BEK nr af om regulerng af fskeret 2007 og vsse vlkår for fskeret følgende år og blev målt va en workshop deltagelse af fskerkonsulenter samt repræsentanter fra Fskerdrektoratet, Erhvervs og Selskabsstyrelsen samt Rambøll Management Consultng. Bekendtgørelsen regulerer en stor del af konsumfskeret Danmark og bygger på fartøjskvoteandele (FKA), hvor hvert fartøj, som fsker efter ordnngen, får tldelt en andel af den samlede kvote form af en årsmængde. Hvs FKA overdrages, skal fartøjets kapactet også overdrages lgesom, det er mulgt at slå FKA sammen og fske puljer. Den overordnede ntenton regulerngen er at koncentrere kvoteandelene på færre og mere effektve fskefartøjer for derved at gøre fskeret mere rentabelt blandt andet ved hjælp af overdragelge kvoteandele. Som det fremgår af Tabel 4.5 nedenfor udgår 18 nformatonsforplgtelser, mens 4 nye nformatonsforplgtelser tlføjes og 2 nformatonsforplgtelser ændres. På samfundsnveau tegner de udgåede regler sg for ca. 4,6 mo. kr. admnstratve omkostnnger, mens de nye regler tlføjer admnstratve omkostnnger for alt ca. 0,1 mo. kr., hvlket netto gver en lettelse på ca. 4,5 mo. kr. Der er kke regstreret omstllngsomkostnnger som følge af den nye bekendtgørelse. Informatonsforplgtelserne kan langt overvejende grad henføres tl dverse ansøgnngs og ndberetnngsskemaer. Inden for branchen er det normal prakss at overlade udfyldelsen af dsse skemaer tl fskerkonsulenter, hvlket anslås at fnde sted 8090 pct. af tlfældene. Betalngen sker form af et årlgt kontngent tl fskerforenngen samt en vs promlle af fskerens årlge omsætnng. I forbndelse målngen af de admnstratve omkostnnger er fskerkonsulentens tdsforbrug omregnet tl/taget som en ekstern omkostnng, det det antages at afspejle den del af kontngentet som bruges på at udfylde ansøgnngsskemaerne. Der er anvendt en tmeløn for en ekstern revsor på 800 kr. Dertl er tllagt fskerens tdsforbrug på at assstere fskerkonsulenten udfyldelsen af skemaerne. Ophørte regler Størstedelen af lettelserne kan henføres tl følgende udvalgte nformatonsforplgtelser, hvor der således kke længere er krav om: Krav om at holde sg underrettet for fartøjsejere, der deltager en pulje, hvlket fører en redukton de admnstratve omkostnnger på 1,3 mo. kr. på samfundsnveau. Krav om tlladelse tl at fske, brnge og lande torsk fra Østersøen og Bælterne, hvlket fører en redukton de admnstratve omkostnnger på 1,1 mo. kr. på samfundsnveau. Krav om tlladelse efter 13 tl at fske, brnge og lande laks fra Østersøen, hvlket fører en redukton de admnstratve omkostnnger på 0,6 mo. kr. på samfundsnveau. Nye regler Stgnngen de admnstratve omkostnnger kan henføres tl nogle få nye nformatonsforplgtelser: AMVABopdaterng

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere