Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Aprl 2009 Rambøll Management Consultng Nørregade 7A DK1165 København K Denmark Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 3 2. Indlednng Kort om opdaterngen Læsevejlednng 6 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC fordelng mv.) Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl jun 2008 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABCfordelng) 9 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser FødevareErhverv Fskerdrektoratet Fødevarestyrelsen Englsh summary the development of the admnstratve burdens for the Dansh Mnstry of Food, Agrculture and Fsheres from July 2007 to June Blag A. Oversgt over årlge admnstratve omkostnnger pr. lov/bekendtgørelse før/efter årets opdaterng fordelt på segmenter, nformatonsforplgtelser, ndberetnngsmetoder og oplysnngskrav 41 FødevareErhverv 41 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. af 933 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. af 162 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 421 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 698 af Fskerdrektoratet 86 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Fødevarestyrelsen 166 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 198 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 771 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr.1308 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 18 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 649 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 159 af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 605 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr af Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 412 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 412 af AMVABopdaterng

3 Opdaterng 0607: Bekendtgørelse nr. 392 af Opdaterng 0708: Bekendtgørelse nr. 392 af Blag B. Kort om AMVABmetoden 265 Blag C. Korrektoner tl ekssterende målnger 268 Blag D. Lste over regler der udskydes tl næste opdaterng 276 AMVABopdaterng

4 1. Resumé Rambøll Management Consultng har på vegne af Center for Kvaltet ErhvervsRegulerng (CKR) under Erhvervs og Selskabsstyrelsen gennemført en opdaterng af AM VABmålngen på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område. De løbende admnstratve omkostnnger ved Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers erhvervsrettede regulerng er det seneste folketngsår faldet 245,2 mo. kr., svarende tl et fald på ca. 6,6 pct. forhold tl nveauet Udvklngen skyldes ændrede krav tl vrksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketngsåret 07/08 samt nye dgtale ndberetnngsløsnnger, som letter vrksomhedernes admnstraton. 1 I denne opdaterng ndgår de endelgt målte konsekvenser ved nye regler, som vrksomhederne har fået erfarng at efterleve. Hovedagttagelserne for denne målng er følgende: Langt hovedparten af de nytlkomne admnstratve omkostnnger kan henføres tl BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng mv. af oksekød. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om, at oksekød mærkes en række nformatoner om dyret, slagteret mv. Slagterer, slagterforretnnger og varehuse slagtere er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og den nye bekendtgørelse tlfører supplerende oblgatorske bestemmelser om mærknng og regstrerng af kød fra kvæg på højst tolv måneder, hvlket fører en stgnng mnsterets admnstratve omkostnnger på 83,4 mo. kr. Den største lettelse af mnsterets admnstratve omkostnnger kan henføres tl BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt om egenkontrol og krav tl egenkontrollaboratorer. I forbndelse årets opdaterng udgår en række vrksomhedssegmenter af bekendtgørelsen/målngen, det Fødevarestyrelsen har undtaget en række ultralavrskovrksomheder, hvs prmære aktvtet kke er markedsførng af fødevarer, og som kun foretager en ubetydelg markedsførng af kkeletfordærvelge, ndpakkede fødevarer eller kaffe, te o.l., fra kravet om egenkontrol. Der er samlet set tale om syv segmenter, som kke længere skal udarbejde et egenkontrolprogram og løbende dokumentere egenkontrollens gennemførelse. Frafaldet af de syv segmenter fører en samlet lettelse på 154,6 mo. kr. på samfundsnveau. Den næststørste lettelse kan henføres tl BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer, som ophæver eller forenkler en række nformatonsforplgtelser og oplysnngskrav. Lettelserne vedrører såvel supplerende mærknng af engrosemballage som supplerende mærknng af færdgpakkede fødevarer. Forenklngerne gavner derfor alle de fødevarevrksomheder, som mærker enten engrosemballager eller færdgpakkede fødevarer. For de omfat 1 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketngsåret 07/08 ndgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt tdlgere folketngsår, men som vrksomhederne først nu har erfarng at efterleve. AMVABopdaterng

5 tede vrksomheder er der samlet set tale om lettelser for 138,6 mo. kr. på samfundsnveau som følge af de mere lempelge mærknngskrav. Udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet sden 2001 De løbende admnstratve omkostnnger ved mnsterets regulerng var ved nulpunktsmålngen ,3 mo. kr. og er per 30. jun 2008 opgjort tl 3.447,4 mo. kr. Samlet set er de løbende admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område således faldet 540,0 mo. kr. sden 2001, svarende tl et fald på ca. 13,5 pct. Omkrng 38,5 pct. af de endelgt opgjorte admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område vedrører admnstratve plgter, som udelukkende er natonalt reguleret (Cregulerng). Den resterende del af de admnstratve omkostnnger stammer fra nternatonal, prmært EU, regulerng (Aregulerng) 42,6 pct. samt krav som delvst har deres oprndelse nternatonal regulerng (Bregulerng) 18,9 pct. Sden november 2001 er der sket en udvklng de admnstratve omkostnngers oprndelse, 2001 var 36,8 pct. af de admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område Cregulerng, 27,5 pct. var Bregulerng og 35,8 pct. var Aregulerng. Med andre ord er der sket en forskydnng over mod oplysnngskrav, som udelukkende er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser fremfor oplysnngskrav, som ganske vst er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser, men hvor mplementerngen og formulerngen af de konkrete oplysnngskrav overlades tl lemslandene. Dette lgger fnt tråd årets opdaterng, hvor størstedelen af de tlkomne byrder har oprndelse EU regulerng (Aregulerng), mens lettelserne kan henføres tl alle tre regulerngskategorer. AMVABopdaterng

6 2. Indlednng Erhvervs og Selskabsstyrelsen har af Folketnget fået tl opgave at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet som følge af den erhvervsrettede lovgvnng. Denne opgave er en følge af regerngens ambton om at reducere de admnstratve omkostnnger for danske vrksomheder op tl 25 pct. 2010, jf. regerngens vækststrateg Vækst vlje fra Målsætnngen er senest blevet genfremsat regerngsgrundlaget Mulghedernes samfund fra november 2007 og regerngens afbureaukratserngsplan for det erhvervsrettede område fra marts I blev der gennemført en AMVABbassmålng af de admnstratve omkostnnger for vrksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulerng de danske mnsterer. Målngen vste nveauet af admnstratve omkostnnger 2001, hvor regerngen tltrådte (nulpunktsmålng) og nveauet (bassmålng). For at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger gennemfører Erhvervs og Selskabsstyrelsen én gang årlgt en opdaterng af AMVABmålngerne for alle mnsterer erhvervsrettet lovgvnng. En AMVABopdaterng ndebærer en kvantfcerng af såvel de admnstratve omkostnnger som de admnstratve lettelser for erhvervslvet som følge af ny regulerng fra det forgangne folketngsår. Herudover ndgår effekten af øvrge ntatver, eksempelvs dgtalserngstltag og admnstratve forenklnger, som har betydnng for vrksomhedernes håndterng af deres admnstratve opgaver. Hdtl er udelukkende dgtale løsnnger, som kan kobles tl en konkret lovbunden ndberetnng, blevet nkluderet AMVABmålngerne. Denne tlgang har vst sg at være for begrænsende forhold tl den udvklng, som den offentlge sektor har gennemgået og vl gennemgå de kommende år. Det har således vst sg at være en udfordrng at måle effekten af dgtalserngsntatver, der kke kan relateres tl en konkret offentlg plgt, men som fører reelle admnstratve lettelser for vrksomhederne, og som efterspørges af erhvervslvet. Det gælder fx skattemappen, der gver vrksomhederne hurtg adgang tl og oversgt over deres skatteoplysnnger, og NemKonto, som letter fnanselle vrksomheders admnstraton forbndelse pengeoverførsler tl deres kunder betydelgt. Fra og denne AMVABopdaterng nkluderes ntatver, der letter vrksomhedernes nterne admnstraton, AMVABmålngerne, da de som øvrge admnstratve lettelser frgør ressourcer vrksomhederne og der vrker tl at skabe vækst og beskæftgelse. Af dgtalserngsstrategen for den offentlge sektor fremgår det, at al relevant skrftlg kommunkaton mellem vrksomhederne og det offentlge skal foregå dgtalt senest Derfor vl der de kommende år ske en forholdsvs hurtg nedluknng af de paprbaserede kanaler for erhvervslvet, som gør det overflødgt at skelne mellem forskellge grader af udnyttelse af dgtale mulgheder. Fra og denne AMVABmålng antages der derfor 100 procents udnyttelse af de dgtale løsnnger. Beregnngerne af dgtale lettelser er fortsat baseret på vrksomhedsntervews (se endvdere blag B). Med AMVABmålngerne er det mulgt løbende at opgøre, hvlken effekt mnsterernes erhvervsrettede ntatver (både lovgvnngsmæssge og øvrge ntatver som f. eks. dgtalserngsntatver) har for vrksomhedernes admnstratve omkostnnger. Målngerne skal på den måde bruges tl at følge op på, hvordan det går mnsterernes ndsats for at reducere vrksomhedernes admnstratve omkostnnger op tl 25 pct AMVABopdaterng

7 2.1 Kort om opdaterngen I denne rapport præsenteres opdaterngen af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers AMVABmålng. Opdaterngen vser udvklngen mnsterets admnstratve omkostnnger sden sdste opdaterng, som nkluderede regler frem tl Lgeledes vser opdaterngen den samlede udvklng mnsterets admnstratve omkostnnger sden mnsterets nulpunktsmålng november Boks 1: Faktaboks om Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers opdaterng Fakta om opdaterngen: Rapporten ndeholder en opdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers AMVABmålng lovgvnng, som er trådt kraft peroden d. 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 mv. Tdlgere AMVABmålnger (AMVABbassmålngen og AMVABopdaternger) kan læses på Regler admnstratve konsekvenser for vrksomhederne, som er udstedt peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008, men som endnu kke er trådt kraft, eller som vrksomhederne endnu kke har erfarng at efterleve, opdateres forbndelse næste opdaterng af folketngsåret 08/09. En oversgt over dsse regler er at fnde blag D. Opdaterngen nkluderer de endelgt opgjorte konsekvenser ved og bekendtgørelser. De admnstratve omkostnnger er sden nulpunktsmålngen (opgørelse per november 2001) tl jun 2008 faldet 540,0 mo. kr., svarende tl 13,5 pct. De admnstratve omkostnnger er opgjort 2005 prser, mens hovedparten af oplysnngerne omkrng antal berørte vrksomheder tager udgangspunkt data fra 2004 eller de senest tlgængelge data. Organserng af målngen: Målngen er gennemført af Rambøll Management Consultng. Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker og Erhvervs og Selskabsstyrelsen har fulgt målngen og har løbende været nddraget forbndelse afklarng af lovmæssge, metodske og andre problemstllnger. Erhvervslvets nteresse og brancheorgansatoner har haft lejlghed tl at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejlednng Denne rapport ndeholder en præsentaton af opdaterngens resultater. Kaptel 3 ndeholder en overordnet status af de samlede admnstratve konsekvenser ved Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers erhvervsrettede lovgvnng per jun 2008, udvklngen de admnstratve omkostnnger sden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordelng mv. I kaptel 4 præsenteres de endelgt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler admnstratve konsekvenser på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område. Kaptel 5 ndeholder et engelsk resumé. Blag A ndeholder en oversgt over de admnstratve omkostnnger ved de love og bekendtgørelser, der ndgår dette års opdaterng. Blag B ndeholder en kort beskrvelse af AMVABmetoden. Blag C ndeholder en oversgt over korrektoner tl eksste AMVABopdaterng

8 rende målnger. Blag D ndeholder en oversgt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt tl næste års opdaterng. AMVABopdaterng

9 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC fordelng mv.) 3.1 Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 Tabel 3.1 herunder vser, at der alt ndgår tretten endelgt opgjorte love og bekendtgørelser opdaterngen på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers områder. Tabel 3.1: Antal love mv., der ndgår opdaterngen 2. Myndghed Antal endelgt opgjorte love/bekendtgørelser Fskerdrektoratet 3 FødevareErhverv 3 Fødevarestyrelsen 7 I alt for mnsteret 13 I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 samt udskudte regler fra tdlgere folketngsår, som har fået vrknng blandt vrksomhederne. Tabel 3.2: Oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Endelgt opgjorte omstllngsomkostnnger (mo. kr.) Endelgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) Netto løbende konsekvenser (mo. kr.) Fskerdrektoratet 0 6,7 6,7 FødevareErhverv 0 16,8 16,8 Fødevarestyrelsen 3,2 221,8 221,8 Plantedrektoratet I alt for mnsteret 3,2 245,2 245,2 Som det fremgår af Tabel 3.2, fører de regulerngsmæssge ændrnger, der er gennemført peroden, et nettofald de admnstratve omkostnnger på 245,2 mo. kr. I kaptel 4 redegøres for de enkelte ændrnger, som har ført admnstratve konsekvenser for erhvervslvet. 2 Blag D ndeholder en oversgt over de regler fra folketngsåret 07/08, som udskydes tl næste års opdaterng, ford reglerne kke var trådt kraft per 30. jun 2008, eller ford vrksomhederne endnu kke har erfarnger at efterleve reglerne. AMVABopdaterng

10 3.2 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden 2001 Tabel 3.3 vser udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun Tabel 3.3: Udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun 2008 Admnstratve omkostnnger 2001 Admnstratve omkostnnger jun 2008 Procentvs redukton/stgnng de admnstratve omkostnnger sden 2001 Fskerdrektoratet ,1 FødevareErhverv ,8 Fødevarestyrelsen ,2 Plantedrektoratet ,2 I alt for mnsteret ,5 Som det fremgår af ovenstående tabel har FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen og Plantedrektoratet lettet vrksomhedernes admnstratve omkostnnger henholdsvs 23,8, 13,2 og 14,2 procent sden november På Fskerdrektoratets område er vrksomhedernes admnstratve omkostnnger dog steget ca. 3,1 pct. 3.3 De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABCfordelng) Tabel 3.4 nedenfor vser, hvorfra de admnstratve omkostnnger på Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers område, stammer fra. Af tabellen fremgår det, at der sden bassmålngen er sket en forskydnng de admnstratve omkostnngers oprndelse fra Bregulerng, dvs. oplysnngskrav, som er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser, over mod dels Aregulerng, dvs. oplysnngskrav, som udelukkende og helt er en følge af EUregler og øvrge nternatonale forplgtelser, samt dels Cregulerng, som er afledt af natonal lovgvnng. Forskydnngen over mod mere Aregulerng er navnlg sket nden for FødevareErhvervs og Fødevarestyrelsens områder. Samlet set har ca. 42,6 pct. af de admnstratve omkostnnger dag oprndelse A regulerng, dernæst følger Cregulerng 38,5 pct. og Bregulerng 18,9 pct. Tabel 3.4: De admnstratve omkostnngers oprndelse (procentvs fordelng) Nulpunktsmålngen (2001) Status jun 2008 A B C A B C Fskerdrektoratet 61,7 9,8 28,4 61,7 13,0 25,4 FødevareErhverv 12,3 75,0 12,8 17,8 65,6 16,6 Fødevarestyrelsen 37,8 22,9 39,3 46,0 13,4 40,7 Plantedrektoratet 25,4 40,1 34,5 17,2 45,0 37,9 I alt for mnsteret 35,8 27,5 36,8 42,6 18,9 38,5 AMVABopdaterng

11 Størstedelen af de tlkomne byrder forbndelse denne opdaterng har oprndelse EU regulerng (Aregulerng), mens lettelserne kan henføres tl alle tre regulerngskategorer. AMVABopdaterng

12 Tabel 3.5 vser udvklngen de admnstratve omkostnnger for de love og bekendtgørelser, der ndgk på top 10lsten Førstepladsen ndtages af BEK nr. 198 af om egenkontrol fødevarevrksomheder m.v. under Fødevarestyrelsen, som tegner sg for næsten ¼ af mnsterets samlede admnstratve omkostnnger. Tabellen er tl anvse, hvor lettelserne er mest tltrængt, og de største lettelser forbndelse årets opdaterng kan da også henføres tl regler, som befnder sg på topt lsten henholdsvst førnævnte BEK nr. 198 af om egenkontrol fødevarevrksomheder m.v., BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer (Fødevarestyrelsen) og BEK nr. 933 af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen (FødevareErhverv). AMVABopdaterng

13 Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for mnsteret Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdenveau 2008) Admnstratve omkostnnger nov Admnstratve omkostnnger 30. jun 2008 Udvklng (2) Samfundsnveau (3) Samfundsnveau (4) Andel af samlede omk. (pct.) (5) Samfundsnveau (6) Ændrng pct. 1. BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen) (Fødevarestyrelsen) ,3% ,8% 2. BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer (Fødevarestyrelsen) ,2% ,5% 3. BEK nr. 444 af om veternærkontrol ved ndførsel af anmalske fødevarer (Fødevarestyrelsen) ,9% ,6% 4. BEK nr. 482 af om dyrlægers anvendelse, udleverng og ordnerng af lægemdler tl dyr (Fødevarestyrelsen) ,6% ,1% 5. BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng m.v. af oksekød (Fødevarestyrelsen) ,7% ,3% 6. BEK nr. 733 af om mærknng, regstrerng og flytnng af kvæg, svn, får, geder (Fødevarestyrelsen) ,9% ,3% 7. BEK nr. 199 af om autorsaton m.v. autorsatonsbekendtgørelsen (Fødevarestyrelsen) ,2% 0 0,0% 8: BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen( FødevareErhverv) ,9% ,5% 9: BEK nr. 975 af om jordbrugets anvendelse af gødnng og om plantedække planperoden 2006/2007 (Plantedrektoratet) ,3% ,1% 10. BEK nr. 927 af om sundhedsrådgvnngsaftaler for svnebesætnnger (Fødevarestyrelsen) ,2% 0 0,0% Top 10 alt ,2% ,9% I alt for mnsteret ,0% ,5% AMVABopdaterng

14 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser I dette kaptel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrge ntatver, som har haft admnstratve konsekvenser for erhvervslvet. Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fskers lovgvnng berører navnlg landbrugs og fskervrksomhed samt fødevarevrksomhed. Der ndgår alt tretten regler mnsterets AMVABmålng, og der er udelukkende tale om endelgt opgjorte omkostnnger, det vl sge, der ndgår kke exante målnger. 3 BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng mv. af oksekød under Fødevarestyrelsen tegner sg for hovedparten af mnsterets admnstratve omkostnnger denne opdaterng og beløber sg tl ca. 83,4 mo. kr. på samfundsnveau. BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen) under Fødevarestyrelsen står for den største lettelse på ca. 154,6 mo. kr. Den mest omfangsrge målng har været foranledget af BEK nr af om regulerng af fskeret 2008 og vsse vlkår for fskeret følgende år (Regulerngsbekendtgørelsen 2008) under Fskerdrektoratet. Bekendtgørelsen har ført, at 18 nformatonsforplgtelser er udgået, fre nye nformatonsforplgtelser er tlføjet og to nformatonsforplgtelser ændret. I afsnt 4.1. gennemgås de endelgt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrge ntatver. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrge ntatver, som gennemgås afsnt 4.1. Tabel 4.1: Endelgt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som ndgår opdaterngen Styrelse/område Lov/bekendtgørelse Endelgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) FødevareErhverv FødevareErhverv FødevareErhverv BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen BEK nr. 162 af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter BEK nr. 698 af om reglerne lov om landbrugsejendomme 16,7 0,2 0,1 Fskerdrektoratet Fskerdrektoratet BEK nr af om regulerng af fskeret 2008 og vsse vlkår for fskeret følgende år (Regulerngsbekendtgørelsen 2008) BEK nr af om kontrol tlbagetagelse af fsk fra markedet 4,5 2,3 Fskerdrektoratet BEK nr af om pulje 0,1 3 Exante målnger gennemføres løbet af et folketngsår af lovforslag eller udkast tl bekendtgørelser, som forventes at have samlede admnstratve konsekvenser (omkostnnger eller lettelser) for over tmer årlgt for de omfattede vrksomheder. Exante målngerne er lgesom expost opgørelserne baseret på vrksomhedsntervew. Se endvdere blag B. AMVABopdaterng

15 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen fsker BEK nr. 771 af om autorsaton og regstrerng af fødevarevrksomheder samt egenkontrol (autorsatonsbekendtgørelsen) BEK nr af om mærknng m.v. af fødevarer 154,6 138,6 BEK nr. 649 af om sporbarheds og oprndelsesmærknng mv. af 83,4 oksekød BEK nr. 159 af om fødevarekontrol og offentlggørelse af kontrolresultater 6,5 BEK nr. 605 af om af bekendtgørelse om økologske fødevarer 3,0 mv. 4 BEK nr. 412 af om trknundersøgelse af kød 1,3 BEK nr. 392 af om kvaltetsmæssge krav m.m. tl kødprodukter 1,2 I alt 245,2 4.1 Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser FødevareErhverv BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen Bekendtgørelsen ophæver og erstatter BEK nr. 933 af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen. Bekendtgørelsen vedrører drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen. Landbrugere, der ønsker at modtage støtte, skal således hvert år ndsende en ansøgnng tl FødevareErhverv på et særlgt skema, enten paprform eller elektronsk va ITløsnngen EHA 5. Ansøgere skal endvdere ndsende markkort, hvorpå alle bedrftens arealer er ndtegnet og dentfceret samme nummer som anført ansøgnngen. Ansøgere, som har ansøgt året før, kan nøjes at ndsende sde 1 ansøgnngen, hvs samtlge oplysnnger ansøgnngsskemaet er dentske oplysnngerne året før. Ansøgere, som søger om støtte tl energafgrøder, protenafgrøder, nonfood afgrøder eller stvelsesprodukter skal dog altd ndsende en fuldstændg udfyldt ansøgnng. Ændrngerne som følge af bekendtgørelse nr fører såvel admnstratve lettelser på 16,9 mo. kr. som admnstratve omkostnnger på 0,3 mo. kr., men ngen omstllngsomkostnnger. De nye og ændrede krav har alle oprndelse EU regulerng (Bregulerng). De admnstratve lettelser skyldes følgende: 4 Lettelse som følge BEK nr af om ændrng af bekendtgørelse om økologske fødevarer mv. 5 EHA er lg det elektronske fællesskema tl ansøgnng om hhv. enkeltbetalng, støtte tl særlge afgrøder, tlsagn og udbetalng af tlskud, mljø og økologordnnger, østøtte, økologsk jordbrugsprodukton og gødnngsplanlægnng. AMVABopdaterng

16 Antagelse om 100 pct. dgtalserng, dvs. at landmændende udelukkende at ansøge om enkeltbetalng va EHAsystemet. Afskaffelse af Frugt, Grønt og Kartoffel tlladelser (FGK). Reglerne om rådghedsperoden er afskaffet, hvor et felt og en hel kolonne ansøgnngsskemaet kke skulle udfyldes. Indførsel af ny funkton EHAsystemet, som gver mulghed for at mportere markoplysnnger fra bedrftsløsnngssystemer som f.eks. NæsgaardMark og DLBR 6. Store dele af landbrugerne benytter dag bedrftsløsnnger tl produktonsstyrng herunder markoplysnnger, ndtegnng på markkort, gødnngsregnskaber m.m. EHA gver mulghed for at anvende dsse allerede ndtastede oplysnnger tl brug for ansøgnng om enkeltbetalng. Landbrugeren undgår herved at ndtaste yderlgere markoplysnnger og ndtegne markkort EHA. Indførsel af ny funkton EHAsystemet, som gver mulghed for at hente og genbruge tdlgere års markplan og ndtegnnger på et Markkort det aktuelle års enkeltbetalngsansøgnng. Derved skulle der kun redgeres for de marker, hvor der var sket ændrnger, og landbrugerne undgk at ndtaste stadgt aktuelle oplysnnger på ny. Med undtagelse af afskaffelsen af FGKtlladelser førte ovenstående ntatver en lettelse af nformatonsforplgtelsen støtte for de større bedrfter på 14,7 mo. kr. på samfundsnveau, hvor omkrng halvdelen af lettelsen kunne tlskrves antagelsen om 100 pct. brug af EHA. For de mndre landbrug betød ovenstående ntatver lettelser på alt 1 mo. kr. relaton tl nformatonsforplgtelsen Indgvelse af ansøgnngsskema. Intet af denne lettelse kunne henføres tl antagelsen om 100 pct. brug af EHA, da ntervewene vste, at for de små landbrug var der ngen forskel tdsforbruget på den manuelle og dgtale ansøgnng. Selve afskaffelsen af FGKtlladelser form af nformatonsforplgtelsen Ansøgnng tl den Natonale Reserve 2005 Frugt, Grønt og Kartofler førte lettelser på 1,2 mo. kr. De admnstratve omkostnnger kan henføres tl to nye segmenter, frugt og grøntavlere og planteskoler, under nformatonsforplgtelsen støtte, som 2008 har fået mulghed for at søge om støtte. Omkrng 520 frugt og grøntavlere ansøgte om støtte 2008, hvlket beløb sg tl omkrng 0,2 mo. kr. admnstratve omkostnnger på samfundsnveau. Frugt og grøntavlerne brugte omkrng en tmes td på ansøgnngen, det der typsk er tale om mndre brug meget konstante afgrøder, hvor der kke er store skft arealer og afgrøder. Rent tdsmæssgt kan de således sdestlles mndre landbrug. Lgeledes søgte omkrng 100 planteskoler om støtte, hvlket beløb sg tl omkrng kr. samfundsnveau. Hver planteskole brugte snt næsten to tmer på ansøgnngen, det afgrøderne er mndre konstante end for frugt og grøntavlere, hvlket gør det mere tdskrævende at udfylde ansøgnngsskemaet. Bekendtgørelsens admnstratve konsekvenser er opsummeret nedenstående Tabel DLBR er et ITsystem fra Dansk Landbrugsrådgvnng tl bedrftsstyrng. AMVABopdaterng

17 Tabel 4.2: BEK nr af om drekte støtte tl landbrugere efter enkeltbetalngsordnngen Segment Informatonsforplgtelse Omstllngsomk. Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens støtte Indgvelse af ansøgnngsskema Større bedrfter Frugt og grøntavlere Planteskoler Mndre landbrug (herunder frtdslandbrug) Ansøgnng tl den Natonale Reserve 2005 Frugt, Grønt og Kartofler Ansøgnng Frugt, Grønt og Kartofler I alt Kvaltatve kommentarer fra ntervews Intervewene vste generelt en ganske stor tlfredshed EHAsystemet, som var en hjælp daglgdagen, og som man nødg vlle være foruden. Det blev navnlg fremhæves, at EHA gav en større skkerhed, ford landmanden modtog en kvtterng ved afsendelse, som bevs på, at ansøgnngen var afsendt rettdgt. EHA gav lgeledes mulghed for at fange fejl hurtgere for såvel konsulent som landmand. Det var kendetegnende, at EHA typsk blev brugt som upload funkton forstået således, at det ndledende arbejde foregk bedrftsløsnngssystemet og derefter ndlæst EHA. Eventuelle redgernger blev foretaget EHA. Intervewene dentfcerede dog også en række rrtatonsmomenter ved og der ønsker tl forbedrnger EHAsystemet blandt brugerne: EHAsystemet først åbnede omkrng den 1. februar på trods af, at konsulenten/landmanden var klar tl at lave ansøgnngerne tdlgere. Kortmodulet kørte for langsomt. Det vrkede unødvendgt, at ansøger år efter år skulle udfylde sde 2 oplysnnger om bedrftens ejendomme. Gødnngsmodulet EHAsystemet oplevedes som unødvendgt og blev kke brugt, hvorfor det blev anbefalet at fjerne koblngen mellem gødnngsberegnng og ansøgnng om enkeltbetalng. Afgrødens art havde ngen betydnng for EU 7 forbndelse udbetalng af støtte, hvorfor det vrkede unødvendgt at skulle opgve afgrødekode/art på 7 Ifølge FERV er afgrødekoden nyttg forbndelse kontrol, sær når den udføres på et luftfoto. Den er desuden nødvendg forbndelse sagsbehandlngen tl at vurdere, om den pågældende afgrøde lever op tl de tlskudsordnnger, der ansøges om. AMVABopdaterng

18 sde 3 skemaet. Det burde være nok angvelse af areal samt, om ansøger søgte støtte tl almndelge, energ eller protenafgrøder. Det var generelt besværlgt at mportere oplysnnger nd EHA, da oplysnngerne kom fra systemer, som kke var særlgt kompatble EHA. EHAløsnngen tl tder kan være ldt langsom at arbejde, hvlket blev tlskrevet, at det var tale om en nternetbaseret løsnng. I forhold tl afskaffelsen af rådghedsperoden havde det navnlg lettet tdsforbruget for de landmænd, som havde ændret jord. Omvendt skulle konsulenten dog stadg skre sg, at landmanden havde haft rådghed over jorden hele året. Så prncppet var reglen der stadg, men blot afløst af andre regler. I forhold tl den dgtale løsnng et Markkort vste ntervewene, at de blev brugt tl upload, men det blev anset for langsommelgt, og det var svært at få overblk. Det var nødvendgt at komme ned et meget detaljeret nveau for at kunne tegne præcst, hvorfor man foretrak at arbejde Markkort, som er en del af bedrftløsnngssystemet, eller paprkort, som så efterfølgende blev lagt op. BEK nr. 162 af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter Bekendtgørelsen ophæver og erstatter BEK nr af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter, hvorved grænsen for revsorpåtegnng hæves fra et afgftsgrundlag på tl pr. vrksomhed. Afgftsplgtge vrksomheder skal således hvert år dele de for afgftsberegnngen nødvendge oplysnnger tl Gartnerbrugets Afsætnngsudvalg. Oplysnngerne skal attesteres af en statsautorseret eller regstreret revsor eller af en drftsøkonomsk konsulent godkendt som særlgt sagkyndg efter reglerne om støtteordnng for yngre jordbrugere. Såfremt en afgftsplgtg vrksomhed et afgftsgrundlag på kr. eller derunder, kan attestatonen erstattes af en skrftlg erklærng fra vrksomheden. Tdlgere var grænsen kr. Som følge af ovenstående nedjusteres populatonen på nformatonsforplgtelsen/oplysnngskravet Oplysnngsskema tl afgftsberegnng for vrksomheder over kr. /"Attesteres af revsor el konsulent" fra tl 795 vrksomheder, hvlket bevrker en lettelse på ca. 0,2 mo. kr. Kravet har oprndelse natonal lovgvnng (Cregulerng). Bekendtgørelsens admnstratve konsekvenser er opsummeret nedenstående Tabel 4.3. Tabel 4.3: BEK nr. 162 af om produktonsafgft på frugt og gartnerprodukter Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Oplysnngsskema tl afgftsberegnng for vrksomheder over kr AMVABopdaterng

19 BEK nr. 698 af om reglerne lov om landbrugsejendomme Bekendtgørelsen ophæver og erstatter BEK nr. 421 af om reglerne lov om landbrugsejendomme. Med bekendtgørelsen følger to nye nformatonsforplgtelser, som tlsammen fører admnstratve omkostnnger på ca. 0,1 mo. kr. på samfundsnveau, men ngen omstllngsomkostnnger. Begge krav har oprndelse natonal lovgvnng (Cregulerng). Informatonsforplgtelsen Indberetnng af ændrng af bopælsplgten ndebærer, at køberen af en landbrugsejendom skal ndberette tl FødevareErhverv, hvs bopælsplgten opfyldes ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som køberen er ejer eller ejer af. Indberetnng skal ske på et skema, der kan hentes på FødevareErhvervs hjemmesde og skal ndsendes nden 4 uger efter fraflytnngen. Ansøgnngsskemaet udfyldes typsk fællesskab en konsulent, hvlket tager omkrng en halv tme og fører admnstratve omkostnnger på ca. 700 kr. for den enkelte landmand. Der regstreres omkrng 100 ndberetnnger på årsplan. Intervewene vste, at skemaet var nemt at udfylde. Det mest tdskrævende punkt vedrørte oplysnngskravet om Erklærng om fast bopæl for en anden end ejeren, som ndebar fremfndelse og koperng af lejekontrakt. Derudover blev størstedelen af tden brugt på at skre sg, at alle formala var orden, eftersom konsulenten var jurdsk ansvarlg for erklærngens ndhold. I relaton tl nformatonsforplgtelsen Indberetnng tl FERV om fraflytnng skal køberen af en landbrugsejendom, der opfylder bopælsplgten ved, at en anden person har taget fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som køberen er ejer eller ejer af, ndberette tl FødevareErhverv, hvs den pågældende person fraflytter ejendommen. Ansøgnngsskemaet tager omkrng en halv tme at udfylde for landmanden og fører admnstratve omkostnnger på ca. 160 kr. Der regstreres omkrng 100 ndberetnnger på årsplan. Bekendtgørelsens admnstratve konsekvenser er opsummeret nedenstående Tabel 4.4. Tabel 4.4: BEK nr. 698 af om reglerne lov om landbrugsejendomme Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Indberetnng af ændrng af bopælsplgten Indberetnng tl FERV om fraflytnng I alt Fskerdrektoratet AMVABopdaterng

20 BEK nr af om regulerng af fskeret 2008 og vsse vlkår for fskeret følgende år (Regulerngsbekendtgørelsen 2008) Bekendtgørelsen ophæver BEK nr af om regulerng af fskeret 2007 og vsse vlkår for fskeret følgende år og blev målt va en workshop deltagelse af fskerkonsulenter samt repræsentanter fra Fskerdrektoratet, Erhvervs og Selskabsstyrelsen samt Rambøll Management Consultng. Bekendtgørelsen regulerer en stor del af konsumfskeret Danmark og bygger på fartøjskvoteandele (FKA), hvor hvert fartøj, som fsker efter ordnngen, får tldelt en andel af den samlede kvote form af en årsmængde. Hvs FKA overdrages, skal fartøjets kapactet også overdrages lgesom, det er mulgt at slå FKA sammen og fske puljer. Den overordnede ntenton regulerngen er at koncentrere kvoteandelene på færre og mere effektve fskefartøjer for derved at gøre fskeret mere rentabelt blandt andet ved hjælp af overdragelge kvoteandele. Som det fremgår af Tabel 4.5 nedenfor udgår 18 nformatonsforplgtelser, mens 4 nye nformatonsforplgtelser tlføjes og 2 nformatonsforplgtelser ændres. På samfundsnveau tegner de udgåede regler sg for ca. 4,6 mo. kr. admnstratve omkostnnger, mens de nye regler tlføjer admnstratve omkostnnger for alt ca. 0,1 mo. kr., hvlket netto gver en lettelse på ca. 4,5 mo. kr. Der er kke regstreret omstllngsomkostnnger som følge af den nye bekendtgørelse. Informatonsforplgtelserne kan langt overvejende grad henføres tl dverse ansøgnngs og ndberetnngsskemaer. Inden for branchen er det normal prakss at overlade udfyldelsen af dsse skemaer tl fskerkonsulenter, hvlket anslås at fnde sted 8090 pct. af tlfældene. Betalngen sker form af et årlgt kontngent tl fskerforenngen samt en vs promlle af fskerens årlge omsætnng. I forbndelse målngen af de admnstratve omkostnnger er fskerkonsulentens tdsforbrug omregnet tl/taget som en ekstern omkostnng, det det antages at afspejle den del af kontngentet som bruges på at udfylde ansøgnngsskemaerne. Der er anvendt en tmeløn for en ekstern revsor på 800 kr. Dertl er tllagt fskerens tdsforbrug på at assstere fskerkonsulenten udfyldelsen af skemaerne. Ophørte regler Størstedelen af lettelserne kan henføres tl følgende udvalgte nformatonsforplgtelser, hvor der således kke længere er krav om: Krav om at holde sg underrettet for fartøjsejere, der deltager en pulje, hvlket fører en redukton de admnstratve omkostnnger på 1,3 mo. kr. på samfundsnveau. Krav om tlladelse tl at fske, brnge og lande torsk fra Østersøen og Bælterne, hvlket fører en redukton de admnstratve omkostnnger på 1,1 mo. kr. på samfundsnveau. Krav om tlladelse efter 13 tl at fske, brnge og lande laks fra Østersøen, hvlket fører en redukton de admnstratve omkostnnger på 0,6 mo. kr. på samfundsnveau. Nye regler Stgnngen de admnstratve omkostnnger kan henføres tl nogle få nye nformatonsforplgtelser: AMVABopdaterng

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere