Fredensborg Kommune. Usserød å Strækningen fra tilløb af Donse å til Ullerødvej Reguleringsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Usserød å Strækningen fra tilløb af Donse å til Ullerødvej Reguleringsprojekt"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Usserød å Strækningen fra tilløb af Donse å til Ullerødvej Reguleringsprojekt Januar 2010

2 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Forsidefoto: Udgave nr.: 01. Dato: Januar 2010 Forfattere: ERI/HPe Kvalitetskontrol: BJP Godkendt af: TSV Sag nr. og filnavn: \\allkfs01\data\sag\203\180\project\reguleringsprojekt\reguleringsprojekt-06.doc

3 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 INDLEDNING 5 3 PROJEKTOMRÅDET 6 4 PLANLÆGNINGS- OG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Administrative forhold Vandplan beskyttede områder Drikkevand Fredninger og Fredskov Vandløbsregulativ 11 5 EKSISTERENDE FORHOLD Fysiske forhold i vandløbet Tidlige reguleringer Nuværende fysiske forhold Afstrømning og afvanding Plante- og dyreliv Planter Smådyrsfaunaen Fisk Arkæologi og kulturhistorie 16 6 PROJEKTFORSLAG Vandløbet Vedligeholdelse 23 7 KONSEKVENSVURDERING Vandløbet Planter Smådyrsfaunaen Fisk Afvandingsforhold Fredninger og fredskov Rekreative forhold Arkæologi og kulturhistorie 28 8 TIDSPLAN 29 9 BYGHERREOVERSLAG 30 1

4 10 LODSEJERFORTEGNELSE REFERENCER 33 2

5 3

6 1 Resumé Fredensborg Kommune ønsker at reducere oversvømmelsesrisikoen langs Usserød Å på strækningen fra Ådalsvej til Ullerødvej. Ved at udgrave et 2-5 m bredt plateau ca. 0,5 m over dybeste punkt i vandløbet etableres et dobbeltprofil. På en ca. 200 lang delstrækning etableres i stedet et parallelt forløb, der oversvømmes ved de kraftige afstrømningshændelser. Samlet vil projektet reducere oversvømmelsesrisikoen svarende til at ekstremvandstanden i sommeren 2007 reduceres med ca. 0,3 m. Etablering af dobbeltprofilet vil på strækningen fra udløb af Donse Å til stibro ved Parallelvej forbedre de biologiske forhold. Det sker ved at der skabes varierende strømforhold i den let slyngede dybe del af profilet. Nord for stibro ved Parallelvej vil projektet give uændrede biologiske forhold. Projektet giver en svag øgning af oversvømmelsesrisikoen nedstrøms projektområdet, svarende til at ekstremvandstanden i sommeren 2007 øges med 2-5 cm opstrøms Usserød Å s krydsning af Møllevej. Projektet vil blive myndighedsbehandlet i første halvår af 2010 og forventes etableret i løbet af september

7 2 Indledning Fredensborg Kommune har som opfølgning på den kraftige oversvømmelseshændelse langs Usserød Å i august 2010 gennemført tekniske analyser og haft dialog med berørte borgere samt nabokommuner. Resultatet af disse aktiviteter er bl. a. at Fredensborg Kommune ønsker at gennemføre et reguleringsprojekt, der reducerer oversvømmelsesrisikoen og samtidig forbedrer miljø og naturtilstanden i vandløbet på en strækning af Usserød Å mellem Ådalsvej og Ullerødvej (Figur 2). Figur 1 Projektområde og område der er påvirket af oversvømmelse. 5

8 3 Projektområdet Inden for projektområdet etableres dobbeltprofil over en 1,7 km lang strækning af Usserød Å fra tilløbet af Donse Å til Ullerødvej. Usserød Å er reguleret på hele strækningen. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår reguleringen er gennemført, men allerede på de høje målebordsblade produceret i perioden er åen udrettet. På daværende tidspunkt var der ingen bymæssig bebyggelse i området og arealerne langs åen blev udnyttet til landbrug. Reguleringen er gennemført for at skabe en bedre afvanding af de lave arealer langs vandløbet og dermed sikre en større produktion af græs og hø. Byudviklingen i området tog for alvor fart fra omkring 1960, og på den østlige side af vandløbet fra Ådalsvej til stien ved Ullerødvej er der bygget huse i selve ådalen helt ud til vandløbet. 6

9 Figur 2 Oversigtskort. 7

10 4 Planlægnings- og administrationsgrundlag 4.1 ADMINISTRATIVE FORHOLD Usserød Å var tidligere et amtsvandløb og blev administreret af Frederiksborg Amt. Ved nedlæggelsen af amterne i forbindelse med strukturreformen er vandløbsmyndigheden nu overgået til kommunerne langs vandløbet. Fredensborg Kommune har overtaget administrationen af vandløbet på strækningen fra 45 m nedstrøms Ådalsvej til udløbet i Nive Å. De opstrøms strækninger af vandløbet administreres af Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. 4.2 VANDPLAN I Forslag til Vandplan. Hovedopland 2.3 Øresund udsendt i høring oktober 2010 er der krav om god økologisk tilstand i Usserød Å. På nuværende tidspunkt er der i Vandplanen kun fastsat krav til faunaklassen i vandløbet udtrykt ved Dansk Vandløbsfauna Indeks. Faunaklassen skal være mindst 5 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den højeste værdi, som kan findes i vandløb, som stort set ikke er påvirket af menneskelig aktivitet. Faunaklassen i vandløb bestemmes ved undersøgelse af smådyrsfaunaen. Ved faunaklasse 1 er der kun meget tolerante smådyr tilstede. Det kan være dansemyggelarver, som er rødfarvede af hæmoglobin, der sætter dem i stand til at optage ilt selv ved meget lave koncentrationer eller i ekstreme tilfælde larver af rottefluen, som har et ånderør op gennem vandoverfladen og således kan overleve under helt iltfri forhold. Ved faunaklasse 7 er der en varieret fauna med mange arter af slørvinge- og døgnfluelarver, som stiller store krav til iltkoncentrationen og de fysiske forhold i vandløbet BESKYTTEDE OMRÅDER I henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 er der udpeget en række forskellige naturtyper, for hvilke der er fastlagt begrænsninger med hensyn til udnyttelsen. Ændringer af tilstanden kræver dispensation og behandles af Fredensborg Kommune. 8

11 Indenfor projektområdet er Usserød Å omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 på hele strækningen fra tilløbet af Donse Å til Ullerødvej. I den nordlige del af projektområdet mellem stien ved Parallelvej og Ullerødvej er der øst for vandløbet udpeget et større sammenhængende område som sø og mose, mens der på vestsiden er udpeget et mindre område som mose på øst for Byengen. Mose Fredskov Sø Mose Figur 3 3 beskyttede områder bestående af Usserød Å, sø og mose samt fredskov. 9

12 4.4 DRIKKEVAND Hele projektområdet er udpeget som OSD område (Område med særlige drikkevandsinteresser). Inden for projektområdet er der flere drikkevandsboringer. OSD-område Figur 4 Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 4.5 FREDNINGER OG FREDSKOV Arealerne omkring åen umiddelbart nedstrøms den nordlige grænse for projektområdet ved Ullerødvej og videre ud til Nivå ådalen er fredede i henhold til afgørelse fra Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts nordlige kreds af 20. december 1988 (sag nr. 125/87) og Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1990 om fredning af Usserød og Nivå ådale i Karlebo Kommune, Frederiksborg Amt (sag nr. 2751/89). Fredningen omfatter et areal på 302 ha og har til formål at sikre de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier. 10

13 Et mindre område øst for Skovengen er udpeget som fredskov (Figur 3). 4.6 VANDLØBSREGULATIV Inden for projektområdet er vandløbets dimensioner og krav til vedligeholdelse fastlagt i regulativet vedtaget af Frederiksborg Amtsråd, Udvalget for Teknik og Miljø den 23 februar Den regulativfastlagte bundbredde er 3.50 m ved tilløb af Donse Å og stigende til 4.50 m ved Ullerødvej. Grøden skæres op til 3 gange årligt inden for perioderne 1. juni 15. juli, 16. juli 30. august og 1. september 1. november. Dog kan grødeskæring udelades på strækninger med begrænset grødevækst. Der kan iværksættes ekstra grødeskæring, hvis der fremsættes ønske herom fra lodsejere, og vandløbsmyndigheden skønner, at en ekstra skæring vil kunne afhjælpe problemet Grøden skæres i en slynget strømrende med en bredde på 50 % -75 % af den regulativmæssige bundebredde, se skitse fra regulativet herunder. Figur 5 Principskitse for skæring af en strømrende i vandløbet. Kilde: Vandløbsregulativet. Bredvegetationen slås kun hvor den i væsentlig grad hindrer vandets frie løb, eller hvor der forekommer arter der forringer brinkernes stabilitet f. eks. Bjørneklo, Rød Hestehov og Stor Nælde. Frederiksborg Amt foretog en restaurering af vandløbet i 1999 med det formål at forbedre de fysiske forhold og dermed skabe grundlag for et mere varieret plante- og dyreliv i vandløbet. Åen blev genslynget på størstedelen af strækningen mellem stien ved Parallelvej og Ullerødvej. Desuden blev der udlagt grus og større sten for at skabe større variation i strømhastighed og vanddybde. 11

14 5 Eksisterende forhold 5.1 FYSISKE FORHOLD I VANDLØBET Tidlige reguleringer Usserød Å er reguleret på hele strækningen fra tilløbet af Donse Å til Ullerødvej i 1800 tallet eller tidligere. Åen er uddybet og udrettet, hvilket har skabt ensformige fysiske forhold og dermed et mere artsfattigt plante- og dyreliv. På størstedelen af strækningen fra stien ved Parallelvej og frem til kort før Ullerødvej er vandløbet restaureret ved genslyngning og etablering af varierede vandybder og strømforhold ved stenudlægning, hvorved der er sket en væsentlig forbedring af de fysiske forhold Nuværende fysiske forhold De fysiske forhold er vurderet i forbindelse med en undersøgelse af vandløbet i 2006, /1/ og inddeler projektområdet i tre karakteristiske strækninger. For den øvre delstrækningen fra Ådalsvej frem til udløbet af Donse Å beskrives de fysiske forhold som gode, hvor grus og store sten skaber variation og skjul for fisk. Den midterste del fra ca. udløbet af Donse Å til start af genslyngningen nedstrøms Parallelvejsstien er undersøgt ved Kokkedal Stationsvej. Her er vandløbet præget af regulering med jævnt fald og overvejende blød sandet bund. Dog enkelte steder med større sten. Den nederste undersøgte lokalitet i projektområdet er beliggende kort opstrøms Ullerødvej. Her beskrives vandløbet som reguleret med et jævnt fald, ensartede fysiske forhold bortset fra enkelte større sten og overvejende sandet bund. I ovennævnte undersøgelse er den nedre station ved Ullerødvej ikke generelt repræsentativ for den nedre del af strækningen, idet den ligger på en kort delstrækning opstrøms Ullerødvej, som ikke er omfattet af den restaurering Frederiksborg Amt gennemførte i

15 5.2 AFSTRØMNING OG AFVANDING Usserød Å har et samlet opland på 74,7 km 2 og ved projektområdets start lige nedstrøms Donse Å er oplandet 70,5 km 2. Oplandet fordeler sig i et naturligt og bymæssigt opland (Figur 6) Figur 6 Opland til Usserød Å. Rød linje angiver oplandet til modellen og de røde tal angiver deloplandsarealet i km 2. Sorte tal angiver stationering i vandløbene. Indenfor projektområdet er der gentagne gange observeret oversvømmelse af lavt beliggende boligområder. Oversvømmelsesrisikoen ved Granvænget/Parallelvej er forhøjet ved både langvarige og kortvarige hændelser af høj vandstand i Usserød Å, samt ved tilstrømning af overfladevand fra højere beliggende naboarealer. De langvarige hændelser er i vid ustrækning styret af afstrømningen fra landområdet inklusiv Sjælsø og langvarige nedbørshændelser, hvorimod de kortvarige hændelser typisk skyldes intensive kortvarige nedbørshændelser. De kortvarige hændelser kan forekomme samtidig med de langvarige hændelser. Det vil typisk være i situationer, hvor der har været en lang våd periode med en eller flere intensive ned- 13

16 børshændelser. I disse perioder er afstrømningen fra landområdet høj samtidig med at der opstår kortvarige kraftige tilledninger fra byområderne. Der er udført en analyse af oversvømmelsesrisikoen langs vandløbet inden for projektområdet /5/. Analysen viser, at der er risiko for at vandløbet løber over sine bredder på strækningen mellem Donse Å og Parallelvejs stibroen hvert år om sommeren og ca. hvert 50. år om vinteren. Ved ekstreme hændelser som bl.a. blev observeret i 2007 og 2010 har det tillige foranlediget oversvømmelse af boligerne i området ved Granvænget, Parallelvej og Jellerød Parkvej. De oversvømmelsestruede områder an angivet med blå og cyan i Figur 7. Parallelvej Granvænget Figur 7 Terrænkoter ved Jellerød/Parallelvej. Den blå og cyane farve er de områder, der er i risiko for at blive oversvømmet. 5.3 PLANTE- OG DYRELIV Planter Der er foretaget en undersøgelse af grødens artssammensætning og udbredelse på udvalgte stationer i 2006, /1/. På den øvre strækning nedstrøms Ådalsvej er der fundet puder af vandstjerne, kruset vandaks, og vandpest. Dækningsgraden blev skønnet til 60 %. På den mellemste strækning fra Donse Å til Parallelvejsstien er der ved Kokkedal Stationsvej fundet en alsidig undervandsvegetation bestående af kruset vandaks, børstebladet vandaks, alm. kildemos, enkelt 14

17 pindsvineknop og vandpest. Desuden blev der fundet en hybrid af glinsende vandaks og svømmende vandaks. Dækningsgraden af vandplanter blev skønnet til ca. 30 %. For den nedre del af vandløbet er der på de lysåbne partier fundet kruset vandaks, børstebladet vandaks, hybrid af glinsende vandaks og svømmende vandaks, enkelt pindsvineknop og vandpest. Den samlede dækningsgrad af vandplanter blev opgjort til 20 %. Bredvegetationen langs hele vandløbet er ret højtvoksende og artsfattig og med almindelige arter fra næringsrige lokaliteter som rørgræs, grenet pindsvineknop, lådden dueurt og stor nælde. Den botaniske værdi er lav. Der foreligger ikke oplysninger om de 3 beskyttede mose- og engarealer inden for projektområdet. Størstedelen af de øvrige naturarealer i ådalen har karakter af græsplæner, der klippes med varierende interval, og det vurderes, at der ikke er væsentlige botaniske interesser indenfor disse områder Smådyrsfaunaen Der er foretaget en undersøgelse af smådyrsfaunaen på udvalgte stationer i 2006, /1/. På den øvre strækning fra Ådalsvej til Donse Å er faunaklassen i 2006 bedømt til 4 i henhold til Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Frederiksborg Amt bedømte strækningen til 4 (DVFI) i 2002 og 3 i På den mellemste strækning fra Donse Å til Parallelvejsstien er faunaklassen i 2006 bedømt til 4, hvilket Frederiksborg Amt ligeledes bedømte strækningen til i Den nederste strækning fra Parallelvejsstien til Ullerødvej er faunaklassen i 2006 bedømt til 4 (DVFI). Frederiksborg Amt bedømte strækningen til 3 i 2002 og 4 i Som nævnt i afsnit 4.2 er der i forslaget til vandplan krav om en faunaklasse på mindst 5 i vandløbet, og kravene med hensyn til faunaklasse er således ikke opfyldt for hele projektstrækningen Fisk Der er gennem en årrække udsat ørred i Usserød Å. I forbindelse med undersøgelserne af fiskebestanden forud for den reviderede udsæt- 15

18 ningsplan fra 2006, /3/, blev der konstateret en naturlig yngelproduktion i vandløbet, og udsætningerne blev indstillet. I udsætningsplanen er det anført, at det fysisk bedste sted for større ørred er strækningen nedstrøms Ådalsvej og at biotopværdien herefter, bortset fra de restaurerede områder, er dalende ned gennem åen. Netop på strækningen nedstrøms Ådalsvej, hvor faldet er kraftigt, blev der også i december 2006 fundet gydebanker fra havørred, /1/. Den største tæthed af ørred blev også fundet her med 0,2 fisk pr 100 m 2 vandløb. Ved Kokkedal Stationsvej var tætheden 0,01 fisk pr 100 m2, mens der på den sidste station kort før Ullerødvej ikke blev fanget ørred. Ved almindelig forekomst af ørred vil tætheden være fisk/100 m 2. Tætheden af ørred er således meget ringe i vandløbet. Det konkluderes, at der er en nøje sammenhæng mellem de fysiske forhold og ørredbestanden, således at kraftigt fald, skjul for fiskene og geniltning af vandet begunstiger ørredbestanden, /1/, som det også vurderes i udsætningsplanen, se afsnittet herover. På alle de 3 undersøgte stationer er der fanget ål, og i øvrigt er der ved undersøgelsen i 2006 og tidligere undersøgelser foretaget af Frederiksborg Amt registreret aborre, gedde, skalle, suder, brasen og skrubbe i vandløbet. 5.4 ARKÆOLOGI OG KULTURHISTORIE Der foreligger ikke oplysninger om arkæologiske fund eller potentielt interessante lokaliteter inden for projektområdet. Afventer oplysninger fra Hørsholms Egnsmuseum Ole Lass Jensen. 16

19 6 Projektforslag 6.1 VANDLØBET Reguleringsprojektet har til hensigt at etablere et dobbeltprofil i vandløbet, der både skal øge vandløbets hydrauliske kapacitet og forbedre de fysiske betingelser for vandløbets flora og fauna. Dobbeltprofilet etableres på strækningen fra tilløb af Donse Å til Ullerødvej (Figur 8). Parallelt forløb Figur 8 Placering af dobbeltprofil og parallelt forløb. Der er i beskrivelsen af arbejdet for de enkelte delstrækninger af vandløbet angivet omtrentlige dimensioner for udgravning af det nye dobbeltprofil i vandløbet. Der kan forekomme mindre ændringer af de foreslåede dimensioner med baggrund i den helt eksakte placering af ledninger eller andre forhold, som kræver mindre justeringer. Den faktiske opmåling af det udførte arbejde vil således danne grundlag for 17

20 fastlæggelse af dimensionerne for det nye dobbeltprofil ved en fremtidig revision af vandløbsregulativet. I øvrigt fastholdes gældende regulativmæssige dimensioner (bundkote, bundbredde og anlæg på sideskråningerne) i selve vandløbet uændret i forbindelse med projektet. 6.2 DONSE Å TIL PARALLELVEJSSTI På den opstrøms strækning fra Donse Å til Parallelvejsstien etableres dobbeltprofilet ved at foretage afgravning mod vest. Dobbeltprofilet etableres ved på strækningen mellem Donse Å og Parallelvejsstien at afgrave en 5 m bred banket 0,6 til 0,75 m over den regulativmæssige bundkote i vandløbet. Fra banketten vil der være en flad brink op mod eksisterende terræn mod vest med et typisk anlæg mellem 1:2 og 1:4. Det vil samlet gøre vandløbet mere synligt og sikre en mere naturlig overgang fra vandløb til sti/græsarealerne (Figur 9). Skråning (Hældning mellem 1:2 og 1:4) Banket 5 m 0,6-0,75m Figur 9 Vandløbstværsnit af nuværende profil og ved etablering af dobbeltprofil. Inden for det nye vandløbsprofil vil det samtidig være muligt at lave fysiske forbedringer i vandløbet, hvor den dybe del af vandløbet får et bugtet forløb ved at placere sten/grusbanker i den østlige side af vandløbet og gøre banketten smallere. Det giver samme hydrauliske kapacitet og øger den fysiske variation i vandløbet til gavn for vandløbets fisk og smådyr Figur

21 Figur 10 Skitsering af det bugtede forløb af den dybde del af vandløbet. Øverst nuværende forhold og nederst det projekterede dobbeltprofil. For at få plads til dobbeltprofilet vil det være nødvendigt at fjerne beplantningen, der er placeret vest for vandløbet på strækningen mellem Donse Å tilløb og Parallelvejsstien og øst for den nord-syd gående sti (Figur 11). 19

22 Foto retning Figur 11 Billede af træer vest for Usserød Å, der fældes ved etablering dobbeltprofil. I den udstrækning det er muligt vil den afgravede jord blive indbygget i skrænten ved daginstitutionen mellem Usserød Å og Egedalsvænge (Figur 12). Herved blødes den skarpe overgang mellem plænen og højen op så der etableres en mere naturlig overgang fra å til højen hen 20

23 over plænearealet. Indbygningen af jorden vil ske i samråd med lodsejeren. Figur 12 Skrænt ved daginstitution. 6.3 PARALLELVEJSSTI TIL ULLERØDVEJ På den nedstrøms strækning fra Parallelvejsstien til Ullerødvej etableres dobbeltprofilet ved at foretage afgravning i terrænet på enten den højre eller venstre side af vandløbet så det bliver anlagt naturligt i forhold til eksisterende terrænkoter (Figur 8). Dobbeltprofilet etableres ved at afgrave en 10 m bred banket 0,6 til 0,75 m over den regulativmæssige bundkote i vandløbet. Fra banketten vil der være en flad brink op mod eksisterende terræn med et typisk anlæg på 1:4. På en 130 m lang delstrækning, hvor Usserød Å i dag ligger relativt dybt under terræn er det valgt at etablere den hydrauliske kapacitet ved at etablere et parallelt forløb i det lavere terræn vest for vandløbet (Figur 13). 21

24 Parallelt forløb Figur 13 Strækning langs med Usserød Å, hvor der etableres et paralleltforløb. Det i forvejen lave terræn afgraves over en 15 til 25 m bred front, med maksimal afgravningsdybde på 0,5 m. Der etableres et jævnt fald i nordlig retning, der sikre en naturlig strømning mod nord og tømning af arealet i forbindelse med at vandstanden i åen er aftagende. Afgravningen af området vil gøre det mere vådt så det biologisk vil fremstå som en vådeng. For at sikre passagen i området etableres forbindelse hen over de afgravede områder som lave gangbroer på pæle og uden rækværk (Figur 14). (Figur er på vej) Figur 14 Eksempel på gangbro over vådområde. 22

25 Som følge af at vandløbet bliver bredere er der to stibroer i træ, der skal udskiftes. De nye broer vil blive etableret som træbroer med samme karakteristiske udseende som nuværende broer. I den udstrækning det er muligt vil det afgravede jord blive indbygget i ådalen, under hensyntagen til de rekreative ønsker fra lodsejeren og naturmæssige interesser. 6.4 VEDLIGEHOLDELSE I dag skæres grøden i en strømrende, hvor den skæres i bund, mens grøden efterlades udenfor strømrenden, se beskrivelse i afsnit 4.6. I forbindelse med næstkommende revision af vandløbsregulativet foreslås vedligeholdelsen ændret således at opretvoksende stivstænglet vegetation skæres i hele vandløbets bundbredde, også hvor vandløbet er bredere end krævet i regulativet. Derimod skæres den pudeformede lave grøde i strømrenden ikke fuldstændigt. På de lige stykker af vandløbet udtyndes den pudeformede vegetation i hele det eksisterende profil, så der dannes flere strømrender og efterlades en spredt mosaik af grødepuder. I vandløbets sving skæres der kun en samlet strømrende i svingets yderside. Her skæres grøden generelt i bund for at understøtte vandløbets naturlige slyngede forløb. Dog efterlades enkelte særligt værdifulde grødepuder i strømrenden, f.eks vandranunkel, som er sjælden og ønskes fremmet (Figur 15). Denne type grødeskæring kaldes kombineret strømrendeskæring, /4/. Figur 15 Illustration af grødeskæring. Øverste figur viser nuværende grødeskæringspraksis og nederste figur viser en kombineret strømrendeskæring. 23

26 I Usserød Å består den stivstænglede vegetation, som skæres fuldstændigt, overvejende af høj sødgræs og grenet pindsvineknop. Den stivstænglede opretvoksende vegetation har ringe betydning som levested for smådyrene i vandløbet eller som skjul for fisk. Den har derimod en kraftig bremsende effekt på strømhastigheden og forringer derfor vandafledningsevnen i vandløbet. Lav pudeformet grøde, hvis udbredelse ønskes fremmet og så vidt muligt efterlades eller kun udtyndes, udgøres specielt af arter af som vandstjerne, vandranunkel, og de storbladede former af vandaks. Anden ikke pudedannende grøde skæres derimod i højere grad med henblik på at fremme ovennævnte pudedannende arter. Det drejer sig fortrinsvis om vandpest og enkelt pindsvineknop. De pudedannede arter har stor betydning som levested for smådyr og skjul for fisk, mens de har en langt mindre påvirkning af vandafledningsevnen end de høje stivstænglede arter. På dobbeltprofilet langs vandløbet, skæres vegetationen 1-3 gange årligt. Målet er at opnå en lav artsrig engvegetation og undgå høje stivstænglede arter, som kan reducere vandafledningsevnen. Når der er opnået en lav vegetation skal skæringen så vidt muligt begrænses til 1 gang årligt i starten af juli. Enkelte steder på grænsen mellem dobbeltprofilet og vandløbet efterlades der dog 1-2 m lange partier af høj vegetation som kan skabe skjul for fisk. 24

27 7 Konsekvensvurdering 7.1 VANDLØBET Afvandingsforhold De afvandingsmæssige forhold forbedres væsentligt på strækningen mellem Ådalsvej og Ullerødvej med tilhørende reduktion af oversvømmelsesrisikoen langs åen. Hydrauliske beregninger viser, at maksimalvandstanden i forbindelse med oversvømmelseshændelsen i sommeren 2007 reduceres med ca. 0,3 m ved at gennemføre nærværende reguleringsprojekt (Figur 16) Ådalsvej Donse Å Kote [m DVR90] Skovbrynet Parallevejsstien Ullerødvej Stationering [m] Nuværende situation Kritiske koter Dobbeltprofil fra Donse Å til Ullerødvej Figur 16 Beregnet maksimal vandstand ved oversvømmelseshændelsen i sommeren Resultat viser resultaterne fra Ådalsvej til Ullerødvej ved nuværende forhold og efter etablering af dobbeltprofil. I figuren er ligeledes angivet den kritiske vandspejlskote, der vil give oversvømmelse af bebyggelser øst for Usserød Å. Ved normal vandføring i vandløbet, vil vandstanden og dermed vanddybden ikke ændres i forhold til i dag. Der er således uændrede forhold i vandløbet ind til vanddybden bliver større end 0,6 til 0,75 m. Neden for projektområdet viser beregningerne, at underføringen ved Møllevej (Figur 17) er en begrænsning for kapaciteten på den nedstrøms strækning af Usserød Å. Fordi vandstanden ved nuværende forhold er meget høj ved de ekstreme situationer som f.eks. i sommeren 2007 vil en øgning af vandføringen ned mod Møllevej ved etablering af dobbeltprofil fordele sig over et meget bredt områder og vil 25

28 derved kun giver en lille øgning af maksimalvandstanden på ca. 5 cm (Figur 18). Figur 17 Strækning nedstrøms Ullerødvej der er uden for projektområdet. 26

29 5 4.5 Ullerødvej Kote [m DVR90] Møllevej Stationering [m] Nuværende situation Dobbeltprofil fra Donse Å til Ullerødvej Figur 18 Beregnet maksimal vandstand ved oversvømmelseshændelsen i sommeren Resultat viser resultaterne fra Ullerødvej til Møllevej ved nuværende forhold og efter etablering af dobbeltprofil Planter De hurtigt voksende arter som vandpest og enkelt pindsvineknop er i stand til at overvokse og bortskygge andre planter i vandløbet, og den ændrede skæring forventes at fremme en mere artsrig grødevækst i vandløbet. Ved skæring af vegetationen 1-3 gange årligt på banketten i dobbeltprofilet langs vandløbet forventes det, at der her kan skabes en lav artsrig vegetation typisk for periodisk oversvømmede engområder. Nærmest vandfladen efterlades der mindre partier af høj vegetation for at skabe variation i plantevæksten og sikre skjul for fisk under den udhængende vegetation Smådyrsfaunaen I kraft af den selektive grødeskæring forventes der en større artsrigdom af pudeformet grøde som vandstjerne og vandranunkel. Det vil sammen med den lokale udlægning af større sten og en svag slyngning af vandløbet øge den fysiske variation, hvilket vil skabe flere levesteder for smådyrsfaunaen i vandløbet Fisk Der udlægges større sten lokalt i profilet, og det forventes at den lave pudeformede grøde i vandløbet vil fremmes ved indførelse af den selektive grødeskæring. Det vil skabe langt bedre forhold for fisk, der kan finde skjul under grødepuderne og bag de større sten. 27

30 7.2 FREDNINGER OG FREDSKOV Ændringerne af vandløbet påvirker ikke de fredede arealer nedstrøms Ullerødvej eller fredskovsarealerne vest for vandløbet ved Skovengen. 7.3 REKREATIVE FORHOLD Udgravning af et dobbeltprofil i vandløbet vil ikke forringe de nuværende muligheder for færdsel i området. I det nordlige område, hvor der etableres et ca. 150 m langt parallelt forløb, etableres en gangbro for at sikre passagen i området. Fjernelse af træer på den øvre delstrækning fra Donse Å til Parallelvejsstien (se afsnit 6.2) og sænkning af brinken ved afgravning af dobbeltprofil vil betyde at vandløbet bliver mere synligt i ådalen. Skæring af brinkvegetationen på størstedelen af dobbeltprofilet vil yderligere skabe udsyn til åen. På de lave brinker, der skabes ved afgravning langs vandløbet, vil det typisk om sommeren være muligt at færdes tæt på åen. 7.4 ARKÆOLOGI OG KULTURHISTORIE Arbejdet med udgravningen af det nye vandløbsprofil vil blive fulgt af arkæologer fra Hørsholm Egnsmuseum, så eventuelle vigtige arkæologiske fund ikke ødelægges OMRÅDER Vandløbet er beskyttet i henhold til 3 og påvirkningen er beskrevet i afsnit Error! Reference source not found.. De øvrige 3 områder langs med Usserød Å (se afsnit Error! Reference source not found.) forventes ikke at blive påvirket af projektet. 7.6 DRIKKEVANDSINTERESSER Projektet vil ikke påvirke drikkevandsinteresserne i området. 28

31 8 Tidsplan Projektet vil blive myndighedsbehandlet i frem mod sommeren 2011 og forventes implementeret i september

32 9 Bygherreoverslag 9.1 ANLÆGSBUDGET Anlægsbudgettet er estimeret med udgangspunkt i ovenstående projektbeskrivelse. Før usikkerhed er anlægsbudgettet estimeret til 2,3 mio kr og med 25% usikkerhed giver det et anlægsbudget på 2,9 mio kr. Alle priser er eksklusiv moms. Beskrivelse Enhed Mængde Enhedspris Pris Byggeplads Etablering af byggeplads kr 115,000 Kontrolopmåling kr 40,000 Dobbeltprofil Donse Å til Parallelvejssti Rydning af træer *** *** *** kr 20,000 Afgravning af dobbeltprofil m kr 20 kr 70,000 Muldafrømning ved boldbane m kr 15 kr 27,000 Indbygning af jord i skrænt og boldbane m kr 25 kr 62,500 Retablering af boldbane m kr 20 kr 50,000 Bortkørsel af jord m kr 100 kr 100,000 Forureningsanalyser stk kr 100,000 Udskiftning af stibro ved Skovbrynet stk 1 kr 100,000 kr 100,000 Retablering af sti m2 500 kr 380 kr 190,000 Udlægning af sten m3 125 kr 800 kr 100,000 Dobbeltprofil nedstrøms parallelvejssti Rydning af træer *** *** *** kr 20,000 Afgravning af dobbeltprofil m kr 20 kr 96,000 Indbygning af jord i ådalen m kr 25 kr 75,000 Retablering af græsarealer m kr 13 kr 33,625 Bortkørsel af jord m kr 100 kr 180,000 Forureningsanalyser stk kr 100,000 Flytning af bygværk stk 1 kr 500,000 kr 500,000 Udskiftning af stibro stk 2 kr 100,000 kr 200,000 Udlægning af sten m3 125 kr 800 kr 100,000 Total uden usikkerhed kr 2,279,125 Usikkerhed 25 % kr 569,781 Total inklusiv usikkerhed kr 2,848,906 Tabel 1 Anlægsomkostning. 9.2 DETAILPROJEKT UDBUD OG TILSYN Med udgangspunkt i at der ikke skal gennemføres væsentlige ændringer i ovenstående projektbeskrivelse vil detailprojektering primært være knyttet til projektering af de nye broer og planlægning af jordhåndteringen. 30

33 Der skal i forbindelse med projektering af broerne gennemføres geotekniske undersøgelser til Samlet vurderes detailprojektering, udbud og tilsyn at beløbe sig til kr. Budget er eksklusiv moms. Beskrivelse Honorar Geoteknik kr 100,000 Detail projektering kr 250,000 Udbudsmateriale og kontrahering kr 70,000 Tilsyn kr 140,000 Uforudset kr 50,000 Total kr 610,000 Tabel 2 Detailprojektering, udbud og tilsyn. 31

34 10 Lodsejerfortegnelse Vi arbejder på sagen. 32

35 11 Referencer /1/ Fiskeøkologisk Laboratorium, februar (2007). Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme En undersøgelse af fisk, smådyr og vandplanter /2/ TEMA-rapport fra DMU, 34/2000, Planter i vandløb fortid, nutid og fremtid. Annette Baattrup-Pedersen. Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vandløbsøkologi. /3/ DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, (2006). Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem /4/ By- og Landskabsstyrelsen, (2008). Vejledning om grødeskæring i vandløb. /5/ Regulativrevision. Oversvømmelsesrisikoanalyse NIRAS for Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune 15. november 2008 /6/ Miljøstyrelsen (1995): Fiskens krav til vandløbenes fysiske forhold, Miljøprojekt nr. 293,

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Rudersdal Kommune. April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING

Rudersdal Kommune. April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING Rudersdal Kommune April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING PROJEKT Rudersdal Kommune. Detailprojekt vandløbsrestaurering Rudersdal Kommune Projekt nr. 212773 Dokument nr. 1212078513

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Frederikssund Kommune. Sillebro Å Reguleringsprojekt st. 4000 st. 6470. Juni 2012

Frederikssund Kommune. Sillebro Å Reguleringsprojekt st. 4000 st. 6470. Juni 2012 Frederikssund Kommune Sillebro Å Reguleringsprojekt st. 4000 st. 6470 Juni 2012 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk CVR-nr.

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

REGULERING AF OLSBÆKKEN

REGULERING AF OLSBÆKKEN Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Greve Kommune REGULERING AF OLSBÆKKEN DEL 2 Strækningen fra S tog linjen til sti ved Vandværksvej Februar 2006 Greve Kommune REGULERING AF OLSBÆKKEN DEL 2 Strækningen

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Reguleringsprojekt Ændring af grødeskæringsmetode, justering af Manningtal, etablering af sandfang samt sænkning af regulativmæssig bundkote

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å Forslag til regulativ for Usserød Å INDHOLD 1 Introduktion... 1 2... 1 2.1 Grundlaget for regulativet... 1 2.1.1 Planmæssige forhold... 2 2.2 Betegnelse

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Bedre vandmiljø og billigere regnvandsafledning/klimatilpasning

Bedre vandmiljø og billigere regnvandsafledning/klimatilpasning Bedre vandmiljø og billigere regnvandsafledning/klimatilpasning Afledning af regnvand fra separatkloakerede områder er ikke nødvendigvis et problem: Sikring eller genskabelse af våd natur vandhuller, ellesumpe,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Constantinsborg A/S Se udsendelsesliste side 10 Side 1 af 10 Høring af reguleringsprojekt for Kildebæk Ejer af matrikel 1a Konstantinsborg

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009 Vordingborg Kommune Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt Februar 2009 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb Den 22. maj 2013 Møde i dialogforum for vandløb d. 8. april 2013 om forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb. Mødet blev holdt for at afklare uenigheder mellem administrationen og kommunens

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Vandplanter. Hvorfor overhovedet bruge tiden på vandplanter, de skal jo bare skæres væk? Casper Katborg Ikast-Brande Kommune

Vandplanter. Hvorfor overhovedet bruge tiden på vandplanter, de skal jo bare skæres væk? Casper Katborg Ikast-Brande Kommune Vandplanter Hvorfor overhovedet bruge tiden på vandplanter, de skal jo bare skæres væk? Casper Katborg Ikast-Brande Kommune Virker som skjul for fisk Stabiliserer vandløbsbunden Skaber større overflade

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere