Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge"

Transkript

1 Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

2 Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet beskrives endvidere i Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 samt Vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, Socialministeriet 25. februar Udgangspunktet for indsatsen efter Serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i barnets eller den unges integritet, er der i Serviceloven fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. Myndighedsansvar Myndighedsansvaret på magtanvendelsesområdet er placeret i Tilsynsenheden som en del af det driftsorienterede tilsyn. Alle indberetninger om magtanvendelser behandles i Tilsynsenheden med juridisk bistand fra Byrådssekretariatet. I forhold til håndtering af reglerne på området og vurdering og forebyggelse af magtanvendelser, kan anbringelsesstedet indhente konsulentbistand fra Tilsynsenheden. Grundlæggende principper for magtanvendelse Reglerne om magtanvendelse bygger på følgende grundlæggende principper: - Mindsteindgrebsprincippet, dvs. den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet - Proportionalitetsprincippet, dvs. at der skal være proportionalitet mellem indgreb og formål - Socialpædagogisk bistand og omsorg går altid forud for magtanvendelse - Individualitetsprincippet, dvs. indgreb i den personlige frihed skal indpasses den enkeltes situation og behov, ligesom den enkeltes behov ikke kan begrunde uforholdsmæssige indgreb over for andre, fx øvrige børn og unge i anbringelsesstedet - Åbenhed, dvs. det skal være klart for den enkelte eller pårørende, hvilke beslutninger der træffes og hvorfor, ligesom børn og unge og deres forældre skal have adgang til viden om gældende regler og praksis - Legalitet, dvs. krav om klar lovhjemmel for indgreb i den personlige frihed - Boligens ukrænkelighed, dvs. der skal være klar hjemmel til at foretage undersøgelser af barnets/den unges værelse og kontrol med breve og telefonopkald - Særlige krav til beslutningsgrundlag og klageadgang. 2/12

3 Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne er gældende på opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge, henholdsvis efter Servicelovens 66, nr. 5 og 6. Reglerne er knyttet til anbringelsesstedet. Reglerne tager ikke højde for alder, funktionsniveau eller handicaps. Unge over 18 år, der er anbragte på et opholdssted eller en døgninstitution, herunder delvist lukke døgninstitution og sikret døgninstitution, er ikke omfattet af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, men er i stedet omfattet af de regler og retningslinjer der henhører under voksenområdet. Grænsefladen mellem omsorg og fysisk magtanvendelse Generelt vil grad af fysisk magtanvendelse og omfanget af barnets eller den unges modstand være væsentlige kriterier for, om der er tale om omsorgshandlinger eller egentlig fysisk magtanvendelse. Det anses fx for en omsorgshandling at lægge en arm om skulderen på et barn eller en ung for at angive, at man ønsker, at vedkommende skal følge med. Følger barnet eller den unge med, anses det fortsat for omsorg. Stritter barnet eller den unge imidlertid imod fysisk ved aktiv modstand, skal den fysiske kontakt ophøre, med mindre barnet eller den unge udsættes for fare, hvis man slipper taget. Fortsat brug af fysisk magtanvendelse kræver således, at betingelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsens 2, stk. 1 er opfyldt, dvs. at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller at barnet eller den unge er til fare for sig selv eller andre. Pædagogiske principper I det pædagogiske arbejde skal der arbejdes på måder, der sætter fokus på anerkendelse og ligeværd under betragtning af den ulige relation og det ulige udgangspunkt mellem medarbejder og barnet eller den unge. Der skal grundlæggende handles efter pædagogiske principper og metoder, der understøtter, at konflikter, vrede og aggressioner får afløb på måder, der ikke er til skade for barnet, den unge eller andre. Det skal desuden overvejes, om der kan anvendes metoder til at undgå optrapning af situationer samt evt. overvejes, hvorvidt der skal forekomme afskærmning fra andre børn og unge. Enhver har ret til at give udtryk for sine følelser og frustrationer. Den pædagogiske indsats består bl.a. i at skabe udvikling samt forebygge situationer og konflikter, der ellers ville kunne føre til magtanvendelse. Ofte kan årsagen ligge i samspillet mellem barnet eller den unge og omgivelserne, i brist i kommunikationen, eller som følge af, at barnet eller den unge føler, at pågældende ikke bliver forstået. Hovedhensynet Magtanvendelse må udelukkende anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Udgangspunktet er, at magtanvendelse ikke er tilladt. 3/12

4 Magtanvendelse kan ikke erstatte socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje. At skabe faste rammer, forudsigelighed og struktur er en socialpædagogisk opgave. Magtanvendelse kan aldrig bruges til at sikre efterlevelse af de støttende rammer og strukturer det er udelukkende en pædagogisk opgave. Magtanvendelse kan derfor aldrig bruges til at gennemføre en fastlagt struktur eller aftalt behandling. Magtanvendelse kan aldrig bruges til at fastholde medarbejderens voksenrolle, hvis barnet eller den unge ikke følger anvisninger det er og bliver en socialpædagogisk opgave. Magtanvendelse skal altid følges op med tryghedsskabende tiltag i forhold til barnet eller den unge. Indgriben med magt er til en hver tid en voldsom og nedværdigende oplevelse for et barn eller en ung, og ubalancen i relationen skal efterfølgende forsøges genoprettet. Kollegiale drøftelser og refleksion kan bidrage til at udvikle metoder for, hvordan magtanvendelse kan undgås eller begrænses. Forbud og begrænsninger Serviceloven og bekendtgørelsen indeholder en række forbud og begrænsninger: Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt Børn og unge der er anbragt uden for hjemmet skal respekteres som unikke individer. Derfor er ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling ikke tilladt. Der kan ikke angives en præcis eller udtømmende definition af, hvad der forstås ved en ydmygende, hånende eller nedværdigende behandling. De beskrevne situationer neden for er eksempler, der må afvejes ud fra den konkrete situation. Ydmygende behandling kan fx være, hvis barnet eller den unge overhører, at pågældende omtales over for andre medarbejdere og børn og unge i negative vendinger. Hån kan fx være, hvis et barn eller en ung bliver gjort til grin over for andre børn og unge af en medarbejder eller en medarbejder overhører hån mellem børn og unge og undlader at gribe ind eller påtale det. Nedværdigende behandling kan fx være, hvis et barn eller en ung bliver kommenteret og korrigeret ustandseligt af medarbejderne eller konsekvent bliver negativt behandlet eller omgås negativt af medarbejderne. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt Legemlig afstraffelse er ikke tilladt, jf. magtbekendtgørelsens 1, stk. 2. Dette betyder bl.a., at man ikke må afstraffe børn og unge ved at slå dem eller på anden måde udøve vold mod dem. Fiksering er ikke tilladt Det er ikke tilladt at fiksere børn og unge. Ved fiksering forstås anvendelse af mekaniske tvangsmidler i form af bælte, håndremme, fodremme eller livstykker samt anden form for mekanisk fastspænding. 4/12

5 Hvis et barn fx sættes på en tung stol imod et bord, så barnet ikke har mulighed for at frigøre sig, er det at betragte som fiksering. En sådan fiksering kan også opleves af barnet som en straf, som på ingen måde er tilladt. Tilgangen til et barn eller en ung må aldrig give anledning til frygt, angst eller mindreværdsfølelse. Det afgørende er ikke altid handlingen eller ordene, men måden og oplevelsen. Konsekvens for uhensigtsmæssig adfærd eller brud på aftale skal altid være løsningsorienteret, og være relateret til det begåede og må på ingen måde have karakter af straf. Isolation er ikke tilladt Ved isolation forstås afsondring i aflåst rum i kortere eller længere perioder. Det er således ikke tilladt at aflåse døre til børn og unges værelser. Formuleringen kortere eller længere perioder skal forstås sådan, at isolering ikke er tilladt end ikke et minut eller to. Det er barnet eller den unges oplevelse af om rummet er aflåst, der er afgørende. Det vil sige, at døren ikke behøver at være aflåst med nøgle for at der er tale om isolering. Hvis døren eksempelvis blokeres eller hvis udgangen overvåges så barnet eller den unge ikke kan komme ud, er der også tale om isolering. Aflåsning af afdelingen om natten og undtagelsesvis i kortere perioder om dagen Aflåsning, hvor barnet eller den unge ikke kan forlade afdelingen er kun tilladt på kommunale døgninstitutioner og er ikke tilladt på private opholdssteder. Private opholdssteder må såvel som kommunale døgninstitutioner godt aflåse døren for udefrakommende om natten (eller i samme omfang som man ville gøre i eget hjem for at beskytte sig mod indbrud), men døren skal kunne åbnes indefra af alle beboere og medarbejdere. Bekendtgørelsens mulighed for aflåsning er primært tiltænkt institutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Som for al anden magtanvendelse gælder det, at alle andre mindre indgribende muligheder skal være udtømt. Reglerne i forhold til brandmyndighederne ved aflåsning skal naturligvis samtidigt efterleves. Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation Hvis barnets eller den unges kontakt med nærmere angivne personer uden for anbringelsesstedet skal kontrolleres, skal der træffes afgørelse i Børn og unge-udvalget. Uden afgørelse kan brug af eksempelvis institutionens eller opholdsstedets telefon naturligvis begrænses men ikke kontrolleres - hvis det er nødvendigt af hensyn til andres muligheder for at bruge telefonen eller af hensyn til den, der ringes op. Er der truffet afgørelse, kan denne føres ud i livet: - Med samtykke fra og i overværelse af barnet eller den unge, at åbne indgående og udgående breve. Hvis barnet eller den unge ikke ønsker et indgående brev åbnet, returneres brevet. Der skal følge forklarende ledsageskrivelse med til afsender. Hvis barnet eller den unge ikke ønsker udgående brev åbnet, tilintetgøres brevet. 5/12

6 - Med samtykke fra barnet eller den unge at kontrollere indgående og udgående telefonsamtaler i form af medhør. Personen i den anden ende skal gøres opmærksom herpå. Indgående telefonsamtale kan afbrydes, hvis barnet eller den unge ikke ønsker medhør på. Personen i den anden ende skal have forklaring herpå. Hvis barnet ikke ønsker medhør på udgående samtale, føres samtalen ikke. Kontrollen gælder ikke breve og andre henvendelser til og fra offentlige myndigheder og til og fra en eventuel advokat. Kontrol med mobiltelefon og internet Anbringelsesstedet har ikke lovhjemmel til at træffe afgørelse om at fratage børn og unge deres mobiltelefon eller nægte dem adgang til internettet, men der må gerne opstilles regler for brugen af mobiltelefon og internet. Fx at mobiltelefoner ikke må bruges, når børnene/de unge spiser i fællesskabet eller, at adgangen til internettet skal være lukket ned på et bestemt tidspunkt. Ankestyrelsen har i en sag vedrørende kontrol med mobil og internet i afgørelsen fastsat, at fratagelsen udgør en væstenlig indgriben i den pågældendes livsførelse, og at der derfor skal være vægtige argumenter for en sådan indskrænkning. Fysisk magtanvendelse Hovedreglen er, at fysisk magtanvendelse er forbudt. Det er dog undtagelsesvis tilladt at anvende magt i helt konkrete tilfælde. Disse undtagelser beskrives i efterfølgende afsnit. Mulighed for undtagelsesvis at bruge fysisk magt (tilladt magtanvendelse) Tilladt magtanvendelse Magtanvendelsesbekendtgørelsen giver mulighed for fysisk magtanvendelse i helt konkrete tilfælde. Hermed skal forstås, at magtanvendelse aldrig kan være en generel aftalt tilgang til et barn eller en ung. Anvendelse af magt skal altid bero på en vurdering i en konkret opstået situation. Mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis der skal være hjemmel til magtanvendelse: 1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Magtanvendelse skal altid være tilpasset forholdene. Det er i en hver situation vigtigt at overveje, hvad der vil være det mindst indgribende indgreb. Magtanvendelse i form af fastholdelse eller føren til et andet opholdssrum efter 2, stk. 1, nr. 1 kan kun finde sted, når det i den konkrete situation vurderes, at en adfærd medfører, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, herunder om adfærden medfører så store gener eller problemer for de andre børn og unge, at det ikke kan forsvares, at vedkommende forbliver i fællesskabet. Hvis et barn eller en ung fx har været voldelig, og vedkommende stadig er stærkt ophidset, kan der være risiko for, at vedkommende igen vil 6/12

7 benytte sig af vold. Hensynet til de andre børn og unge kan i den konkrete situation indebære, at vedkommende bør holdes fast og evt. føres til et andet lokale. Der skal i den konkrete situation være en reel begrundet risiko for, at vedkommende vil foretage handlinger, som gør det uforsvarligt, at vedkommende opholder sig i fællesskabet. Magtanvendelse i form af fastholdelse eller i form af at føre barnet eller den unge til et andet opholdsrum efter 2, stk. 1, nr. 2 er tilladt for at forhindre, at et barn eller en ung gør skade på sig selv eller andre. I dette tilfælde kan fastholdelsen ske uden opfyldelse af kriteriet om, at barnet eller den unges adfærd er uforsvarlig i forhold til fortsat ophold i fællesskabet. De tilladte former for fysisk magtanvendelse er: 1. At fastholde barnet eller den unge. Fastholdelse skal ske så varsomt som muligt. Fastholdelse med greb, der hovedsageligt virker fordi modstand mod indgrebet fremkalder smerter hos den pågældende, er ikke tilladt. Der skal udvises stor varsomhed med at udsætte barnet eller den unge for skade. Fastholdes et barn eller en ung f.eks. mod leje eller gulv, skal der udvises opmærksomhed på, at tryk mod brystkassen kan være farligt. 2. At føre barnet eller den unge til et andet opholdssted. Også her skal der udvises opmærksomhed på, at indgrebet skal tilpasses til det mindst mulige. Indgrebet efter 2 i magtanvendelsesbekendtgørelsen skal være absolut påkrævet, hvilket betyder at barnet eller den unge skal være insisterende og vedholdende i sin udtryksform. Alle andre og mindre indgribende metoder og midler skal vurderes at være nytteløse, ligesom vedkommende ikke må udvise tegn på at ville ændre adfærd. Tilbageholdelse i op til 14 dage i starten af en anbringelse Der kan i Børn og unge-udvalget træffes afgørelse om tilbageholdelse af et barn eller en ung i de første 14 dage af en anbringelse på et nyt opholdssted eller døgninstitution. For at Børn og ungeudvalget kan træffe en sådan afgørelse, skal to betingelser være opfyldt: 1. Det må anses for at være af væsentlig betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte, og 2. Det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt bestemmelsen kan finde anvendelse. Derefter træffer barnet/den unges sagsbehandler afgørelse om, hvor mange af de max. 14 dage tilbageholdelsen skal vare. Muligheden kan udelukkende finde anvendelse i de første 14 dage af en anbringelse på et nyt anbringelsessted. Tilbageholdelsen på anbringelsesstedet kan alene ske ved at anvende fysisk magt i form af fastholdelse for at forhindre barnet eller den unge i at forlade anbringelsesstedet. Også her skal magtanvendelsen afpasses forholdene i situationen, og må ikke gå ud over det strengt nødvendige og skal stå mål med det der søges opnået med tilbageholdelsen. Undersøgelse af person og opholdsrum med bestemte grunde Lederen af anbringelsesstedet (eller en, der er blevet bemyndiget til det af lederen) kan træffe beslutning om at foretage en undersøgelse af barnets eller 7/12

8 den unges person eller opholdsrum. Der skal være bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter som medfører, at ordensbestemmelserne ikke kan overholdes eller af sikkerhedshensyn. Bestemte grunde kan være påvirkning af euforiserende stoffer eller alkohol, at der mangler skarpe genstande i køkken eller værksted eller der i øvrigt er gjort observationer, der gør det nærliggende at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter i strid med ordensreglementet eller som kan udgøre en fare for barnet/den unge selv eller andre. For begge undersøgelser gælder det: At mere lempelige metoder skal forsøges først. At barnet eller den unge skal have mulighed for først at aflevere de problematiske effekter. At barnet eller den unge skal orienteres om et evt. indgreb og om årsagen til indgrebet, med mindre særlige grunde taler imod. At indgrebet skal ske så skånsomt som muligt, så barnets eller den unges oplevelse af at blive krænket formindskes mest muligt. At andre børn og unge ikke må være tilstede ved undersøgelsen. At der skal være mindst to medarbejdere tilstede ved undersøgelsen At undersøgelse af, hvilke effekter barnet eller den unge har i sin besiddelse på sin person, må kun undtagelsesvis foretages og overværes af personer af andet køn end den unge. Det er en forudsætning for at igangsætte en undersøgelse, at der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, som betyder at ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller sikkerheden ikke kan iagttages. Undersøgelse af person og opholdsrum skal altid stå i rimeligt forhold til formålet. Det må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand og skal begrænses til det absolut nødvendige. Der kan af leder (eller en, der er blevet bemyndiget af leder) træffes beslutning om tilbageholdelse af effekter, der findes under en undersøgelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stedet skal udfærdige en liste over de genstande, der tilbageholdes og barnet eller den unge skal orienteres og have en kopi af listen. Hvis en genstand tilhører anbringelsesstedet kan denne genstand inddrages. Særligt om undersøgelse af opholdsrum Med opholdsrum menes værelse, skabe eller andre rum, som barnet eller den unge råder over. Med genstande menes kommoder, opbevaringsbokse, tasker og poser i opholdsrummet. Hvis der sker gennemgang af genstande i opholdsrummet, så skal barnet eller den unge have tilbud om at overvære gennemgangen eller straks bagefter have besked om gennemgangen og resultatet (kan med fordel gives skriftligt). Særligt om undersøgelse af person Ved undersøgelse af person menes: Ingen indtrængen i legemet eller nogen egentlig beføling Der må foretages klap på tøjet Undersøgelse af lommer Undersøgelse af sko Det kan kræves at barnet eller den unge tager overtøj, hue og sko af. 8/12

9 Straffeloven nødværge og nødret Alle har efter straffelovens bestemmelser ret til at handle i nødværge/nødret (jf. straffelovens 13 og 14) hvorved en ellers strafbar handling kan blive straffri. For både nødværge og nødret er det vigtigt at bemærke, at der er tale om ekstraordinær hjemmel til brug i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes som hjemmelgrundlag til at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. Nødværgehandlinger er som udgangspunkt enhver handling, der er nødvendig for at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv, og som ikke går ud over, hvad der er nødvendigt i den konkrete situation. Bekendtgørelsen om magtanvendelse indeholder en tilsvarende mulighed, hvis den ansatte på anbringelsesstedet bliver angrebet af et barn eller en ung. Hvis man anvender fysisk magt, som rækker ud over magtanvendelsesbekendtgørelsens bestemmelser er der tale om nødværge altså hvis man bruger andre former for fysisk magt end at fastholde og føre. Det kan eksempelvis være skub, slag eller fratvinge en genstand med greb, der påfører barnet eller den unge smerte. Der kan ikke handles i nødværge mod verbale trusler. Her er der mulighed for at trække sig ud af konflikten, hvilket altid er den første mulighed, der skal overvejes. Nødværge skal indberettes som tilladt magtanvendelse. Med straffelovens bestemmelser om nødret gives der mulighed for at afværge skade på andre personer end sig selv eller på ting (kun ting, der ikke tilhører den, der vil gøre skade på tingen). Det man ofrer ved en afværgehandling skal være mindre betydelig end det man redder. Der skal derfor være tale om særligt værdifulde ting. Nødret skal indberettes som ikke tilladt magtanvendelse. For både nødværge og nødret gælder det, at et angreb skal være enten påbegyndt eller overhængende. At et angreb er overhængende betyder, at det med stor sikkerhed må forudses at ske. At vi ud fra vores kendskab til barnet eller den unge har erfaring med at pågældende i visse situationer med stor sikkerhed vil reagere voldeligt, er ikke i sig selv nok til at handle i nødværge/nødret. Igen beror det på en vurdering af muligheden for at trække sig tilbage fra konflikten eller aflede barnets eller den unges opmærksomhed. Registrerings- og indberetningspligt Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden. Indberetningerne skal indeholde en række oplysninger, som sikres opfyldt ved anvendelse af Tilsynsenhedens indberetningsskema, som findes på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Indberetningsskemaerne skal opbevares i en dertil beregnet protokol i tilbuddet. Nedenfor er procedurerne vedrørende registrering og indberetning af tilladt magtanvendelse, nødværge og ikke tilladt magtanvendelse beskrevet samt procedurer vedrørende registrering og indberetning af tilladt/ikke tilladt undersøgelse af person og opholdsrum. Vær opmærksom på, at hvis der i forbindel- 9/12

10 se med en undersøgelse af person eller opholdsrum også har været foretaget en fysisk magtanvendelse, skal denne registreres på det relevante indberetningsskema. Tilladt magtanvendelse eller nødværge Skemaets punkt 1-14 udfyldes inden 24 timer. Stedets leder foranlediger, at kopi af indberetningsskemaet sendes til opholdskommunen straks. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden månedens udgang. Ikke tilladt magtanvendelse (herunder nødret) Skemaets punkt 1-14 udfyldes inden 24 timer. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden 3 døgn. Samtidig udleverer stedets leder kopi af indberetningen til implicerede medarbejder(e) og orienterer forældremyndighedsindehaver(e) samt opholdskommune. Såfremt der er begrundet mistanke om en strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale, skal stedets leder eller dennes stedfortræder straks sende indberetningen til Frederikssund Kommune, der derefter skal tage kontakt til politiet, jf. bekendtgørelsens 43, stk. 4. Tilladt undersøgelse af person og opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter Skemaets punkt 1-17 udfyldes inden 24 timer. Stedets leder foranlediger, at kopi af indberetningsskemaet sendes til opholdskommunen straks. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden månedens udgang. Ikke tilladt undersøgelse af person og opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter Skemaets punkt 1-17 udfyldes inden 24 timer. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden 3 døgn. Samtidig udleverer stedets leder kopi af indberetningen til implicerede medarbejder(e) og orienterer forældremyndighedsindehaver(e) samt opholdskommune. Såfremt der er begrundet mistanke om en strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale, skal stedets leder eller dennes stedfortræder straks sende indberetningen til Frederikssund Kommune, der derefter skal tage kontakt til politiet, jf. bekendtgørelsens 43, stk. 4. For alle registreringer gælder, at tilbuddets leder eller stedfortræder straks sender kopi af indberetningsskemaet til barnets/ den unges opholdskommune. Ligeledes er det forventningen, at barnets forældremyndighedsindehaver orienteres om magtanvendelsen. 10/12

11 Klageadgang Klage over overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om magtanvendelse Klager vedrørende overtrædelser af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune. Ved behandling af klagen skal opholdskommunen indhente en udtalelse fra tilsynsmyndigheden i Frederikssund Kommune. Klager til Det Social Nævn Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges opholdskommune kan indbringes for det sociale nævn. Klager til det sociale nævn skal indsendes igennem kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Klage over afgørelser truffet af børn og unge-udvalget Klager vedrørende afgørelser truffet af børn og unge-udvalget kan af forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år indbringe børn og unge-udvalgets afgørelser for Ankestyrelsen, herunder afgørelse om kontrol med breve, telefonsamtaler, anbringelse på delvist lukkede institutioner og tilbageholdelse umiddelbart efter anbringelsen. Klagefristen er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Oplysningspligt Anbringelsesstedets leder skal sikre: At såvel anbragte børn og unge som forældremyndighedsindehaver er gjort bekendt med reglerne om magtanvendelse herunder adgangen til at klage. At bekendtgørelsen udleveres til alle ansatte. Medarbejderen skal kvittere for modtagelsen. At kopi af indberetninger om såvel tilladte som ikke tilladte magtanvendelser sendes til barnets opholdskommune. At forældremyndighedsindehaver(e) orienteres om magtanvendelser. Tilsynsmyndigheden orienterer opholdskommunen om indberetningen. Såfremt der ikke har været foretaget magtanvendelse i den forløbne måned, skal lederen indsende en erklæring om dette ved udgangen af måneden. Praksis og særligt fokus Al magtanvendelse skal registreres på Tilsynsenhedens indberetningsskema, som findes på kommunens hjemmeside. Indberetningen skal sendes til: Tilsynsenheden Rådhuset Torvet Frederikssund 11/12

12 Indberetningen skal ske efter reglerne og Frederikssund Kommunes retningslinjer, jf. afsnittet Registrerings- og indberetningspligt. I tilsynsmyndighedens vurdering af indberetninger om magtanvendelse lægges vægt på: At tidsfrister overholdes. At man har forholdt sig til alle felter i indberetningsskemaet. At barnet eller den unge er gjort bekendt med redegørelsen og givet mulighed for egen redegørelse. Dette uanset barnets eller den unges alder og funktionsniveau. Ønsker barnet ikke at kommentere episoden/skrive under, skal medarbejderen beskrive barnets reaktion, og påføre dato for samtale med barnet. At eventuelle andre tilstedeværende har fået lejlighed til at komme med deres beskrivelse af episoden. At der er fulgt op med tryghedsskabende tiltag. At der er reflekteret over episoden med henblik på læring og fremadrettet forebyggelse af episoder med magtanvendelse. At barnets/den unges sagsbehandler er orienteret. At forældremyndighedsindehaver er orienteret (gælder både tilladte og ikke tilladte). 12/12

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i Handicapafdelingens tilbud på Børne-Ungeområdet og Voksenområdet

Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i Handicapafdelingens tilbud på Børne-Ungeområdet og Voksenområdet Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i Handicapafdelingens tilbud på Børne-Ungeområdet og Voksenområdet Magtanvendelse Børne- Ungeområdet juni 2010 Lovgrundlag Handicapafdelingen har til opgave

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet BEK nr 186 af 20/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a og 174 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. april 2014 29. april 2014. Nr. 419. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, stk. 1, 2, 5 og 6, 123 a, stk. 7,

Læs mere

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Det siger loven Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Nye regler og ungdomssanktionen Fra 1. juli 2010 er der som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet trådt nye regler i kraft. Ingen af de nye

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010.

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelser til Børne- og

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge.

Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge. Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge. Vejledningen gælder for børn og ungeområdets døgninstitutioner og opholdssteder, men omtaler også

Læs mere

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 1 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken 09.30 Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken 10.45 Del 2. Voksenansvar

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN præsen TATION 1 DAGENS EMNER Siden sidst Ændringer i den socialretlige og familieretlige lovgivning Brush-up de overordnede regler og de primære problemer

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF

Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 15-06-2017 Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF Intentionen med denne vejledning er, at skabe

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Temahæfte om. 3Kløverens retningslinjer for magtanvendelser. - til Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Temahæfte om. 3Kløverens retningslinjer for magtanvendelser. - til Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Temahæfte om 3Kløverens retningslinjer for magtanvendelser - til Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Temahæftet er lavet på baggrund af Lov om voksenansvar for anbragte børn

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Februar 2015 Center/evt. afdeling: Dokumenttype: Regionale retningslinjer Titel: Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse. Godkendt af:

Læs mere