Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge"

Transkript

1 Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

2 Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet beskrives endvidere i Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 samt Vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, Socialministeriet 25. februar Udgangspunktet for indsatsen efter Serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i barnets eller den unges integritet, er der i Serviceloven fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. Myndighedsansvar Myndighedsansvaret på magtanvendelsesområdet er placeret i Tilsynsenheden som en del af det driftsorienterede tilsyn. Alle indberetninger om magtanvendelser behandles i Tilsynsenheden med juridisk bistand fra Byrådssekretariatet. I forhold til håndtering af reglerne på området og vurdering og forebyggelse af magtanvendelser, kan anbringelsesstedet indhente konsulentbistand fra Tilsynsenheden. Grundlæggende principper for magtanvendelse Reglerne om magtanvendelse bygger på følgende grundlæggende principper: - Mindsteindgrebsprincippet, dvs. den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet - Proportionalitetsprincippet, dvs. at der skal være proportionalitet mellem indgreb og formål - Socialpædagogisk bistand og omsorg går altid forud for magtanvendelse - Individualitetsprincippet, dvs. indgreb i den personlige frihed skal indpasses den enkeltes situation og behov, ligesom den enkeltes behov ikke kan begrunde uforholdsmæssige indgreb over for andre, fx øvrige børn og unge i anbringelsesstedet - Åbenhed, dvs. det skal være klart for den enkelte eller pårørende, hvilke beslutninger der træffes og hvorfor, ligesom børn og unge og deres forældre skal have adgang til viden om gældende regler og praksis - Legalitet, dvs. krav om klar lovhjemmel for indgreb i den personlige frihed - Boligens ukrænkelighed, dvs. der skal være klar hjemmel til at foretage undersøgelser af barnets/den unges værelse og kontrol med breve og telefonopkald - Særlige krav til beslutningsgrundlag og klageadgang. 2/12

3 Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne er gældende på opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge, henholdsvis efter Servicelovens 66, nr. 5 og 6. Reglerne er knyttet til anbringelsesstedet. Reglerne tager ikke højde for alder, funktionsniveau eller handicaps. Unge over 18 år, der er anbragte på et opholdssted eller en døgninstitution, herunder delvist lukke døgninstitution og sikret døgninstitution, er ikke omfattet af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, men er i stedet omfattet af de regler og retningslinjer der henhører under voksenområdet. Grænsefladen mellem omsorg og fysisk magtanvendelse Generelt vil grad af fysisk magtanvendelse og omfanget af barnets eller den unges modstand være væsentlige kriterier for, om der er tale om omsorgshandlinger eller egentlig fysisk magtanvendelse. Det anses fx for en omsorgshandling at lægge en arm om skulderen på et barn eller en ung for at angive, at man ønsker, at vedkommende skal følge med. Følger barnet eller den unge med, anses det fortsat for omsorg. Stritter barnet eller den unge imidlertid imod fysisk ved aktiv modstand, skal den fysiske kontakt ophøre, med mindre barnet eller den unge udsættes for fare, hvis man slipper taget. Fortsat brug af fysisk magtanvendelse kræver således, at betingelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsens 2, stk. 1 er opfyldt, dvs. at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller at barnet eller den unge er til fare for sig selv eller andre. Pædagogiske principper I det pædagogiske arbejde skal der arbejdes på måder, der sætter fokus på anerkendelse og ligeværd under betragtning af den ulige relation og det ulige udgangspunkt mellem medarbejder og barnet eller den unge. Der skal grundlæggende handles efter pædagogiske principper og metoder, der understøtter, at konflikter, vrede og aggressioner får afløb på måder, der ikke er til skade for barnet, den unge eller andre. Det skal desuden overvejes, om der kan anvendes metoder til at undgå optrapning af situationer samt evt. overvejes, hvorvidt der skal forekomme afskærmning fra andre børn og unge. Enhver har ret til at give udtryk for sine følelser og frustrationer. Den pædagogiske indsats består bl.a. i at skabe udvikling samt forebygge situationer og konflikter, der ellers ville kunne føre til magtanvendelse. Ofte kan årsagen ligge i samspillet mellem barnet eller den unge og omgivelserne, i brist i kommunikationen, eller som følge af, at barnet eller den unge føler, at pågældende ikke bliver forstået. Hovedhensynet Magtanvendelse må udelukkende anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Udgangspunktet er, at magtanvendelse ikke er tilladt. 3/12

4 Magtanvendelse kan ikke erstatte socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje. At skabe faste rammer, forudsigelighed og struktur er en socialpædagogisk opgave. Magtanvendelse kan aldrig bruges til at sikre efterlevelse af de støttende rammer og strukturer det er udelukkende en pædagogisk opgave. Magtanvendelse kan derfor aldrig bruges til at gennemføre en fastlagt struktur eller aftalt behandling. Magtanvendelse kan aldrig bruges til at fastholde medarbejderens voksenrolle, hvis barnet eller den unge ikke følger anvisninger det er og bliver en socialpædagogisk opgave. Magtanvendelse skal altid følges op med tryghedsskabende tiltag i forhold til barnet eller den unge. Indgriben med magt er til en hver tid en voldsom og nedværdigende oplevelse for et barn eller en ung, og ubalancen i relationen skal efterfølgende forsøges genoprettet. Kollegiale drøftelser og refleksion kan bidrage til at udvikle metoder for, hvordan magtanvendelse kan undgås eller begrænses. Forbud og begrænsninger Serviceloven og bekendtgørelsen indeholder en række forbud og begrænsninger: Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt Børn og unge der er anbragt uden for hjemmet skal respekteres som unikke individer. Derfor er ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling ikke tilladt. Der kan ikke angives en præcis eller udtømmende definition af, hvad der forstås ved en ydmygende, hånende eller nedværdigende behandling. De beskrevne situationer neden for er eksempler, der må afvejes ud fra den konkrete situation. Ydmygende behandling kan fx være, hvis barnet eller den unge overhører, at pågældende omtales over for andre medarbejdere og børn og unge i negative vendinger. Hån kan fx være, hvis et barn eller en ung bliver gjort til grin over for andre børn og unge af en medarbejder eller en medarbejder overhører hån mellem børn og unge og undlader at gribe ind eller påtale det. Nedværdigende behandling kan fx være, hvis et barn eller en ung bliver kommenteret og korrigeret ustandseligt af medarbejderne eller konsekvent bliver negativt behandlet eller omgås negativt af medarbejderne. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt Legemlig afstraffelse er ikke tilladt, jf. magtbekendtgørelsens 1, stk. 2. Dette betyder bl.a., at man ikke må afstraffe børn og unge ved at slå dem eller på anden måde udøve vold mod dem. Fiksering er ikke tilladt Det er ikke tilladt at fiksere børn og unge. Ved fiksering forstås anvendelse af mekaniske tvangsmidler i form af bælte, håndremme, fodremme eller livstykker samt anden form for mekanisk fastspænding. 4/12

5 Hvis et barn fx sættes på en tung stol imod et bord, så barnet ikke har mulighed for at frigøre sig, er det at betragte som fiksering. En sådan fiksering kan også opleves af barnet som en straf, som på ingen måde er tilladt. Tilgangen til et barn eller en ung må aldrig give anledning til frygt, angst eller mindreværdsfølelse. Det afgørende er ikke altid handlingen eller ordene, men måden og oplevelsen. Konsekvens for uhensigtsmæssig adfærd eller brud på aftale skal altid være løsningsorienteret, og være relateret til det begåede og må på ingen måde have karakter af straf. Isolation er ikke tilladt Ved isolation forstås afsondring i aflåst rum i kortere eller længere perioder. Det er således ikke tilladt at aflåse døre til børn og unges værelser. Formuleringen kortere eller længere perioder skal forstås sådan, at isolering ikke er tilladt end ikke et minut eller to. Det er barnet eller den unges oplevelse af om rummet er aflåst, der er afgørende. Det vil sige, at døren ikke behøver at være aflåst med nøgle for at der er tale om isolering. Hvis døren eksempelvis blokeres eller hvis udgangen overvåges så barnet eller den unge ikke kan komme ud, er der også tale om isolering. Aflåsning af afdelingen om natten og undtagelsesvis i kortere perioder om dagen Aflåsning, hvor barnet eller den unge ikke kan forlade afdelingen er kun tilladt på kommunale døgninstitutioner og er ikke tilladt på private opholdssteder. Private opholdssteder må såvel som kommunale døgninstitutioner godt aflåse døren for udefrakommende om natten (eller i samme omfang som man ville gøre i eget hjem for at beskytte sig mod indbrud), men døren skal kunne åbnes indefra af alle beboere og medarbejdere. Bekendtgørelsens mulighed for aflåsning er primært tiltænkt institutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Som for al anden magtanvendelse gælder det, at alle andre mindre indgribende muligheder skal være udtømt. Reglerne i forhold til brandmyndighederne ved aflåsning skal naturligvis samtidigt efterleves. Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation Hvis barnets eller den unges kontakt med nærmere angivne personer uden for anbringelsesstedet skal kontrolleres, skal der træffes afgørelse i Børn og unge-udvalget. Uden afgørelse kan brug af eksempelvis institutionens eller opholdsstedets telefon naturligvis begrænses men ikke kontrolleres - hvis det er nødvendigt af hensyn til andres muligheder for at bruge telefonen eller af hensyn til den, der ringes op. Er der truffet afgørelse, kan denne føres ud i livet: - Med samtykke fra og i overværelse af barnet eller den unge, at åbne indgående og udgående breve. Hvis barnet eller den unge ikke ønsker et indgående brev åbnet, returneres brevet. Der skal følge forklarende ledsageskrivelse med til afsender. Hvis barnet eller den unge ikke ønsker udgående brev åbnet, tilintetgøres brevet. 5/12

6 - Med samtykke fra barnet eller den unge at kontrollere indgående og udgående telefonsamtaler i form af medhør. Personen i den anden ende skal gøres opmærksom herpå. Indgående telefonsamtale kan afbrydes, hvis barnet eller den unge ikke ønsker medhør på. Personen i den anden ende skal have forklaring herpå. Hvis barnet ikke ønsker medhør på udgående samtale, føres samtalen ikke. Kontrollen gælder ikke breve og andre henvendelser til og fra offentlige myndigheder og til og fra en eventuel advokat. Kontrol med mobiltelefon og internet Anbringelsesstedet har ikke lovhjemmel til at træffe afgørelse om at fratage børn og unge deres mobiltelefon eller nægte dem adgang til internettet, men der må gerne opstilles regler for brugen af mobiltelefon og internet. Fx at mobiltelefoner ikke må bruges, når børnene/de unge spiser i fællesskabet eller, at adgangen til internettet skal være lukket ned på et bestemt tidspunkt. Ankestyrelsen har i en sag vedrørende kontrol med mobil og internet i afgørelsen fastsat, at fratagelsen udgør en væstenlig indgriben i den pågældendes livsførelse, og at der derfor skal være vægtige argumenter for en sådan indskrænkning. Fysisk magtanvendelse Hovedreglen er, at fysisk magtanvendelse er forbudt. Det er dog undtagelsesvis tilladt at anvende magt i helt konkrete tilfælde. Disse undtagelser beskrives i efterfølgende afsnit. Mulighed for undtagelsesvis at bruge fysisk magt (tilladt magtanvendelse) Tilladt magtanvendelse Magtanvendelsesbekendtgørelsen giver mulighed for fysisk magtanvendelse i helt konkrete tilfælde. Hermed skal forstås, at magtanvendelse aldrig kan være en generel aftalt tilgang til et barn eller en ung. Anvendelse af magt skal altid bero på en vurdering i en konkret opstået situation. Mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis der skal være hjemmel til magtanvendelse: 1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Magtanvendelse skal altid være tilpasset forholdene. Det er i en hver situation vigtigt at overveje, hvad der vil være det mindst indgribende indgreb. Magtanvendelse i form af fastholdelse eller føren til et andet opholdssrum efter 2, stk. 1, nr. 1 kan kun finde sted, når det i den konkrete situation vurderes, at en adfærd medfører, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, herunder om adfærden medfører så store gener eller problemer for de andre børn og unge, at det ikke kan forsvares, at vedkommende forbliver i fællesskabet. Hvis et barn eller en ung fx har været voldelig, og vedkommende stadig er stærkt ophidset, kan der være risiko for, at vedkommende igen vil 6/12

7 benytte sig af vold. Hensynet til de andre børn og unge kan i den konkrete situation indebære, at vedkommende bør holdes fast og evt. føres til et andet lokale. Der skal i den konkrete situation være en reel begrundet risiko for, at vedkommende vil foretage handlinger, som gør det uforsvarligt, at vedkommende opholder sig i fællesskabet. Magtanvendelse i form af fastholdelse eller i form af at føre barnet eller den unge til et andet opholdsrum efter 2, stk. 1, nr. 2 er tilladt for at forhindre, at et barn eller en ung gør skade på sig selv eller andre. I dette tilfælde kan fastholdelsen ske uden opfyldelse af kriteriet om, at barnet eller den unges adfærd er uforsvarlig i forhold til fortsat ophold i fællesskabet. De tilladte former for fysisk magtanvendelse er: 1. At fastholde barnet eller den unge. Fastholdelse skal ske så varsomt som muligt. Fastholdelse med greb, der hovedsageligt virker fordi modstand mod indgrebet fremkalder smerter hos den pågældende, er ikke tilladt. Der skal udvises stor varsomhed med at udsætte barnet eller den unge for skade. Fastholdes et barn eller en ung f.eks. mod leje eller gulv, skal der udvises opmærksomhed på, at tryk mod brystkassen kan være farligt. 2. At føre barnet eller den unge til et andet opholdssted. Også her skal der udvises opmærksomhed på, at indgrebet skal tilpasses til det mindst mulige. Indgrebet efter 2 i magtanvendelsesbekendtgørelsen skal være absolut påkrævet, hvilket betyder at barnet eller den unge skal være insisterende og vedholdende i sin udtryksform. Alle andre og mindre indgribende metoder og midler skal vurderes at være nytteløse, ligesom vedkommende ikke må udvise tegn på at ville ændre adfærd. Tilbageholdelse i op til 14 dage i starten af en anbringelse Der kan i Børn og unge-udvalget træffes afgørelse om tilbageholdelse af et barn eller en ung i de første 14 dage af en anbringelse på et nyt opholdssted eller døgninstitution. For at Børn og ungeudvalget kan træffe en sådan afgørelse, skal to betingelser være opfyldt: 1. Det må anses for at være af væsentlig betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte, og 2. Det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt bestemmelsen kan finde anvendelse. Derefter træffer barnet/den unges sagsbehandler afgørelse om, hvor mange af de max. 14 dage tilbageholdelsen skal vare. Muligheden kan udelukkende finde anvendelse i de første 14 dage af en anbringelse på et nyt anbringelsessted. Tilbageholdelsen på anbringelsesstedet kan alene ske ved at anvende fysisk magt i form af fastholdelse for at forhindre barnet eller den unge i at forlade anbringelsesstedet. Også her skal magtanvendelsen afpasses forholdene i situationen, og må ikke gå ud over det strengt nødvendige og skal stå mål med det der søges opnået med tilbageholdelsen. Undersøgelse af person og opholdsrum med bestemte grunde Lederen af anbringelsesstedet (eller en, der er blevet bemyndiget til det af lederen) kan træffe beslutning om at foretage en undersøgelse af barnets eller 7/12

8 den unges person eller opholdsrum. Der skal være bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter som medfører, at ordensbestemmelserne ikke kan overholdes eller af sikkerhedshensyn. Bestemte grunde kan være påvirkning af euforiserende stoffer eller alkohol, at der mangler skarpe genstande i køkken eller værksted eller der i øvrigt er gjort observationer, der gør det nærliggende at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter i strid med ordensreglementet eller som kan udgøre en fare for barnet/den unge selv eller andre. For begge undersøgelser gælder det: At mere lempelige metoder skal forsøges først. At barnet eller den unge skal have mulighed for først at aflevere de problematiske effekter. At barnet eller den unge skal orienteres om et evt. indgreb og om årsagen til indgrebet, med mindre særlige grunde taler imod. At indgrebet skal ske så skånsomt som muligt, så barnets eller den unges oplevelse af at blive krænket formindskes mest muligt. At andre børn og unge ikke må være tilstede ved undersøgelsen. At der skal være mindst to medarbejdere tilstede ved undersøgelsen At undersøgelse af, hvilke effekter barnet eller den unge har i sin besiddelse på sin person, må kun undtagelsesvis foretages og overværes af personer af andet køn end den unge. Det er en forudsætning for at igangsætte en undersøgelse, at der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, som betyder at ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller sikkerheden ikke kan iagttages. Undersøgelse af person og opholdsrum skal altid stå i rimeligt forhold til formålet. Det må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand og skal begrænses til det absolut nødvendige. Der kan af leder (eller en, der er blevet bemyndiget af leder) træffes beslutning om tilbageholdelse af effekter, der findes under en undersøgelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stedet skal udfærdige en liste over de genstande, der tilbageholdes og barnet eller den unge skal orienteres og have en kopi af listen. Hvis en genstand tilhører anbringelsesstedet kan denne genstand inddrages. Særligt om undersøgelse af opholdsrum Med opholdsrum menes værelse, skabe eller andre rum, som barnet eller den unge råder over. Med genstande menes kommoder, opbevaringsbokse, tasker og poser i opholdsrummet. Hvis der sker gennemgang af genstande i opholdsrummet, så skal barnet eller den unge have tilbud om at overvære gennemgangen eller straks bagefter have besked om gennemgangen og resultatet (kan med fordel gives skriftligt). Særligt om undersøgelse af person Ved undersøgelse af person menes: Ingen indtrængen i legemet eller nogen egentlig beføling Der må foretages klap på tøjet Undersøgelse af lommer Undersøgelse af sko Det kan kræves at barnet eller den unge tager overtøj, hue og sko af. 8/12

9 Straffeloven nødværge og nødret Alle har efter straffelovens bestemmelser ret til at handle i nødværge/nødret (jf. straffelovens 13 og 14) hvorved en ellers strafbar handling kan blive straffri. For både nødværge og nødret er det vigtigt at bemærke, at der er tale om ekstraordinær hjemmel til brug i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes som hjemmelgrundlag til at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. Nødværgehandlinger er som udgangspunkt enhver handling, der er nødvendig for at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv, og som ikke går ud over, hvad der er nødvendigt i den konkrete situation. Bekendtgørelsen om magtanvendelse indeholder en tilsvarende mulighed, hvis den ansatte på anbringelsesstedet bliver angrebet af et barn eller en ung. Hvis man anvender fysisk magt, som rækker ud over magtanvendelsesbekendtgørelsens bestemmelser er der tale om nødværge altså hvis man bruger andre former for fysisk magt end at fastholde og føre. Det kan eksempelvis være skub, slag eller fratvinge en genstand med greb, der påfører barnet eller den unge smerte. Der kan ikke handles i nødværge mod verbale trusler. Her er der mulighed for at trække sig ud af konflikten, hvilket altid er den første mulighed, der skal overvejes. Nødværge skal indberettes som tilladt magtanvendelse. Med straffelovens bestemmelser om nødret gives der mulighed for at afværge skade på andre personer end sig selv eller på ting (kun ting, der ikke tilhører den, der vil gøre skade på tingen). Det man ofrer ved en afværgehandling skal være mindre betydelig end det man redder. Der skal derfor være tale om særligt værdifulde ting. Nødret skal indberettes som ikke tilladt magtanvendelse. For både nødværge og nødret gælder det, at et angreb skal være enten påbegyndt eller overhængende. At et angreb er overhængende betyder, at det med stor sikkerhed må forudses at ske. At vi ud fra vores kendskab til barnet eller den unge har erfaring med at pågældende i visse situationer med stor sikkerhed vil reagere voldeligt, er ikke i sig selv nok til at handle i nødværge/nødret. Igen beror det på en vurdering af muligheden for at trække sig tilbage fra konflikten eller aflede barnets eller den unges opmærksomhed. Registrerings- og indberetningspligt Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden. Indberetningerne skal indeholde en række oplysninger, som sikres opfyldt ved anvendelse af Tilsynsenhedens indberetningsskema, som findes på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Indberetningsskemaerne skal opbevares i en dertil beregnet protokol i tilbuddet. Nedenfor er procedurerne vedrørende registrering og indberetning af tilladt magtanvendelse, nødværge og ikke tilladt magtanvendelse beskrevet samt procedurer vedrørende registrering og indberetning af tilladt/ikke tilladt undersøgelse af person og opholdsrum. Vær opmærksom på, at hvis der i forbindel- 9/12

10 se med en undersøgelse af person eller opholdsrum også har været foretaget en fysisk magtanvendelse, skal denne registreres på det relevante indberetningsskema. Tilladt magtanvendelse eller nødværge Skemaets punkt 1-14 udfyldes inden 24 timer. Stedets leder foranlediger, at kopi af indberetningsskemaet sendes til opholdskommunen straks. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden månedens udgang. Ikke tilladt magtanvendelse (herunder nødret) Skemaets punkt 1-14 udfyldes inden 24 timer. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden 3 døgn. Samtidig udleverer stedets leder kopi af indberetningen til implicerede medarbejder(e) og orienterer forældremyndighedsindehaver(e) samt opholdskommune. Såfremt der er begrundet mistanke om en strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale, skal stedets leder eller dennes stedfortræder straks sende indberetningen til Frederikssund Kommune, der derefter skal tage kontakt til politiet, jf. bekendtgørelsens 43, stk. 4. Tilladt undersøgelse af person og opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter Skemaets punkt 1-17 udfyldes inden 24 timer. Stedets leder foranlediger, at kopi af indberetningsskemaet sendes til opholdskommunen straks. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden månedens udgang. Ikke tilladt undersøgelse af person og opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter Skemaets punkt 1-17 udfyldes inden 24 timer. Skemaets punkt udfyldes og skemaet indsendes til Frederikssund kommune inden 3 døgn. Samtidig udleverer stedets leder kopi af indberetningen til implicerede medarbejder(e) og orienterer forældremyndighedsindehaver(e) samt opholdskommune. Såfremt der er begrundet mistanke om en strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale, skal stedets leder eller dennes stedfortræder straks sende indberetningen til Frederikssund Kommune, der derefter skal tage kontakt til politiet, jf. bekendtgørelsens 43, stk. 4. For alle registreringer gælder, at tilbuddets leder eller stedfortræder straks sender kopi af indberetningsskemaet til barnets/ den unges opholdskommune. Ligeledes er det forventningen, at barnets forældremyndighedsindehaver orienteres om magtanvendelsen. 10/12

11 Klageadgang Klage over overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om magtanvendelse Klager vedrørende overtrædelser af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune. Ved behandling af klagen skal opholdskommunen indhente en udtalelse fra tilsynsmyndigheden i Frederikssund Kommune. Klager til Det Social Nævn Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges opholdskommune kan indbringes for det sociale nævn. Klager til det sociale nævn skal indsendes igennem kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Klage over afgørelser truffet af børn og unge-udvalget Klager vedrørende afgørelser truffet af børn og unge-udvalget kan af forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år indbringe børn og unge-udvalgets afgørelser for Ankestyrelsen, herunder afgørelse om kontrol med breve, telefonsamtaler, anbringelse på delvist lukkede institutioner og tilbageholdelse umiddelbart efter anbringelsen. Klagefristen er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Oplysningspligt Anbringelsesstedets leder skal sikre: At såvel anbragte børn og unge som forældremyndighedsindehaver er gjort bekendt med reglerne om magtanvendelse herunder adgangen til at klage. At bekendtgørelsen udleveres til alle ansatte. Medarbejderen skal kvittere for modtagelsen. At kopi af indberetninger om såvel tilladte som ikke tilladte magtanvendelser sendes til barnets opholdskommune. At forældremyndighedsindehaver(e) orienteres om magtanvendelser. Tilsynsmyndigheden orienterer opholdskommunen om indberetningen. Såfremt der ikke har været foretaget magtanvendelse i den forløbne måned, skal lederen indsende en erklæring om dette ved udgangen af måneden. Praksis og særligt fokus Al magtanvendelse skal registreres på Tilsynsenhedens indberetningsskema, som findes på kommunens hjemmeside. Indberetningen skal sendes til: Tilsynsenheden Rådhuset Torvet Frederikssund 11/12

12 Indberetningen skal ske efter reglerne og Frederikssund Kommunes retningslinjer, jf. afsnittet Registrerings- og indberetningspligt. I tilsynsmyndighedens vurdering af indberetninger om magtanvendelse lægges vægt på: At tidsfrister overholdes. At man har forholdt sig til alle felter i indberetningsskemaet. At barnet eller den unge er gjort bekendt med redegørelsen og givet mulighed for egen redegørelse. Dette uanset barnets eller den unges alder og funktionsniveau. Ønsker barnet ikke at kommentere episoden/skrive under, skal medarbejderen beskrive barnets reaktion, og påføre dato for samtale med barnet. At eventuelle andre tilstedeværende har fået lejlighed til at komme med deres beskrivelse af episoden. At der er fulgt op med tryghedsskabende tiltag. At der er reflekteret over episoden med henblik på læring og fremadrettet forebyggelse af episoder med magtanvendelse. At barnets/den unges sagsbehandler er orienteret. At forældremyndighedsindehaver er orienteret (gælder både tilladte og ikke tilladte). 12/12

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING & VOLDSPOLITIK

KONFLIKTHÅNDTERING & VOLDSPOLITIK KONFLIKTHÅNDTERING & VOLDSPOLITIK 2014 FÅRUPGÅRD UNGECENTER 01 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Introduktion til materialet... 4 Målsætning... 5 Definition af vold... 6 Tidslinje for konflikthåndtering

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Børnerådets forslag til styrkelse af anbragte børn og unges klageadgang

Børnerådets forslag til styrkelse af anbragte børn og unges klageadgang 13. oktober 2003 Børnerådets forslag til styrkelse af anbragte børn og unges klageadgang 1. Baggrund At kunne klage når ens rettigheder bliver krænket er en menneskeret også når menneskene er børn. Mangel

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Solhave-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme. Debatten for ti år siden. Tape-sagen. Hillerød-sagen.

Solhave-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme. Debatten for ti år siden. Tape-sagen. Hillerød-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme professor i strafferet Det Juridiske Fakultet Solhave-sagen Retten i Aalborg 28.01.2015 tidligere forstander og 11 andre tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere