Forsikringer og Næstved Roklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringer og Næstved Roklub"

Transkript

1 Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Side 1

2 Indhold Indhold... 2 Indledning Roklubbens Forsikringer Hvordan dækker roklubbens forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikring ved idrætsrejse... 8 Psykologisk krisehjælp i Roklubben Retshjælp Forsikringen Løsøreforsikring Bygningsforsikring Trailerforsikringer Lystfartøjsforsikring (Speedbåden) Transportforsikring Falck abonnement Risici som ikke er forsikret Medlemmers Forsikringer Forsikringer og Næstved Roklub Side 2

3 Indledning. Denne rapport skal belyse hvordan Næstved Roklub er forsikret og dermed også, hvordan medlemmerne er forsikret af roklubbens forsikringer når i de er i roklubben og virker for roklubben. Rapporten belyser også hvornår medlemmerne ikke er dækket af roklubbens forsikringer, når de er i roklubben og dermed hvilke risici de selv må forsikre sig mod. Rapporten indeholder derfor også oplysninger om hvilke forsikringer medlemmerne selv bør tegne og hvordan de dækker. Giver rapporten anledning til spørgsmål er i velkommen til, at kontakte mig helst på mail Roklubben d Med venlig Roerhilsen Niels Fladberg Kasserer- Næstved Roklub. Forsikringer og Næstved Roklub Side 3

4 Roklubbens Forsikringer. Roklubben har tegnet forsikringer via vores medlemskab af Dansk Idrætsforbund (DIF), og så har klubben selv tegnet nogle forsikringer, dels i Dibaforsikring og i Tryg. Forsikringer tegnet via DIF kaldes kollektive forsikringer fordi vi automatisk er omfattet af dem når vi er medlem af DIF og de betales via vores kontingent til DfFR det drejer sig om følgende forsikringer: Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Idrætsrejseforsikring Psykologisk Krisehjælp Retshjælpsforsikring Egne tegnede forsikringer. I Dibaforsikring har vi tegnet følgende forsikringer: Løsøreforsikring Bygningsforsikring Trailerforsikring I Tryg har vi tegnet følgende forsikringer: Ansvar/kasko forsikring af Speedbåden Transportforsikring af både. Falck abonnement. Forsikringer og Næstved Roklub Side 4

5 Hvordan dækker roklubbens forsikringer. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker skade på andres person eller ting der forvoldes af, Roklubben og medlemmerne, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. dragebådsregatta og rospinningsevent. Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår. Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring. Eksempler på skader omfattet af forsikringen: En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade. En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade. Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette er bortforpagtet). Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for foreningen. Eksempler på undtagelser: Skade på foreningens egne ting. Skade på lånte eller lejede ting/lokaler. Hvornår dækker roklubbens forsikring kontra medlemmets privatansvarsforsikring. Når man er ansat og modtager løn, foreligger der et ansættelsesforhold. Skader, der forvoldes i arbejdstiden, skal anmeldes til den fælles erhvervsansvarsforsikring (forsikringen som DIF og DGI har tegnet). Det samme gør sig gældende, når der er tale om ulønnet arbejde f.eks. en ulønnet træner. Når et medlem af en forening deltager i foreningens aktiviteter, vil skader som medlemmet forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets (skadevolder) private ansvarsforsikring (en del af en indbo-/familieforsikring). Hvilken forsikring anmeldelse skal ske til, afhænger af i hvis interesse arbejdet udføres. Det vil altid være en konkret vurdering, men følgende eksempler kan tjene som vejledning. Forsikringer og Næstved Roklub Side 5

6 Klubbens forsikring: En golfbold rammer taget på et hus. Skaden skyldes uhensigtsmæssig indretning af golfbanen og skal derfor anmeldes til erhvervsansvarsforsikringen. En træner er skyld i, at et medlem kommer til skade under træning. Skaden skal anmeldes til erhvervsansvarsforsikringen. Privatansvarsforsikring: En golfbold rammer taget på et hus. Skaden skyldes dårligt golfspil (et fejlskud) og skal anmeldes til spillerens private ansvarsforsikring. Hvorvidt denne forsikring vil dække skaden afhænger af, om spilleren har handlet uagtsomt/begået en fejl (da dækning), eller om der er tale om et hændeligt uheld, hvor der intet er at bebrejde spilleren (da ikke dækning). Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade på medlemmer når de arbejder for Roklubben. Forsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse. Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen. Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab: Arbejdsulykker - er forsikret i Tryg.(DIF) Erhvervssygdomme - er forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP. Hvem og hvornår er man dækket på forsikringen. Forsikringen omfatter følgende personkreds: Bestyrelsesmedlemmer Medlemmer af faste udvalg valgt af generalforsamling eller udpeget af bestyrelsen Holdledere udpeget af bestyrelse, afdelingsbestyrelse eller sportsudvalg Andre udvalg godkendt af bestyrelsen Frivillige hjælpere Forsikringer og Næstved Roklub Side 6

7 Den frivillige arbejdsskadeforsikring omfatter endvidere følgende personkreds: Medlemmer eller ikke-medlemmer der hjælper/virker for en forening med løsning af diverse ad hoc-arbejdsopgaver i foreningens interesse som f.eks.: Uddeling af telefonbøger Opråber til bankospil Passe gaderobe i forbindelse med et halbal, koncert eller lignende Det er en betingelse for forsikringsdækning under denne kategori, at foreningen har anmodet personen om hjælp til løsning af en konkret arbejdsopgave samt har haft instruksbeføjelser over for den frivillige hjælper i forhold til dennes løsning af den pågældende arbejdsopgave for foreningen. Forsikringer og Næstved Roklub Side 7

8 Forsikring ved idrætsrejse Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse. For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder følgende: Invitation til arrangementet mv. i udlandet er adresseret til foreningen eller forbund. Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter. Tilmelding er sket igennem forening eller forbund. Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen. Udrejse skal være sket fra Danmark. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra dette krav. Kontakt Tryg eller DIF for at høre nærmere. Rejsen varighed må ikke overstige 6 måneder. Bemærk! Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering jf. ovenfor er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring. Afbestillingsforsikring Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren. Hvem er sikret Idrætsrejseforsikringen omfatter alle, der rejser og opholder sig i udlandet på en idrætsrejse: 1. Idrætsudøvere 2. Ansatte (lønnede personer) og frivillige (ulønnede) ledere, trænere, instruktører og dommere Forsikringer og Næstved Roklub Side 8

9 3. Udenlandske gæster (idrætsudøvere, ledere m.fl.) inviteret til Danmark af en forening eller et forbund Hvor dækker Idrættens rejseforsikring Forsikringen dækker under idrætsrejser overalt i verden UDENFOR Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage mm. (se dog nedenfor under Dækningsbegrænsning). Hvem er sikret Idrætsrejseforsikringen omfatter alle, der rejser og opholder sig i udlandet på en idrætsrejse: 1. Idrætsudøvere 2. Ansatte (lønnede personer) og frivillige (ulønnede) ledere, trænere, instruktører og dommere 3. Udenlandske gæster (idrætsudøvere, ledere m.fl.) inviteret til Danmark af en forening eller et forbund Hvor dækker Idrættens rejseforsikring Forsikringen dækker under idrætsrejser overalt i verden UDENFOR Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage mm. (se dog nedenfor under Dækningsbegrænsning). Dækning Forsikringssum Idræts- Ledere & Gæster Dækning udøvere Trænere (* Sygdom/tilskadekomst Efter regning Hjemtransport Efter regning Hjem- og tilkaldelse, sygeledsagelse Rimelige omkostninger Erstatningsperson Rimelige omkostninger Rejseafbrydelse Rimelige omkostninger Bagageforsinkelse efter 3 timer (se dog kr. nedenfor under Dækningsbegrænsning) Sikkerhedsstillelse kr. Ulykke 100% invaliditet kr. Død kr. Gifte/forsørgere Død kr. Ugifte/ikke forsørgere Tandskade Efter regning Bagage kr. Privat-ansvar Tingskade kr. Skade på lejet bolig kr. Personskade kr. Retshjælp kr. Afbestilling kr. Forsikringer og Næstved Roklub Side 9

10 Psykologisk krisehjælp i Roklubben. Hvem er sikret Følgende er sikret på Idrættens fælles Forsikring: DIF og tilknyttede specialforbund(dffr) og deres medlemsforeninger Næstved Roklub og DGI samt tilknyttede landsdelsforeninger, associerede foreninger (DDS) og disses medlemsforeninger Hvilke personer er omfattet af ordningen a) Medlemmer af foreninger under pkt. Hvem er sikret, når de deltager i aktiviteter arrangeret af de nævnte foreninger. b) De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere i deres virke/arbejde for foreningen. c) De af foreningen ansatte trænere, instruktører, dommere m.fl. d) Ægtefæller*, børn**, forældre og søskende til personer anført under a). Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.* * Ved ægtefæller forstås personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med den skadelidte. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab. ** Omfattede børn er hjemmeboende børn under 21 år, herunder plejebørn og stedbørn, og de skal have folkeregisteradresse hos en af forældrene. For at være omfattet skal personer, nævnt under punkt a) til d), enten rammes af, overvære eller være i umiddelbar nærhed af hændelsen, der udløser dækning for psykologisk krisehjælp. Hvad er det geografiske dækningsområde Hele Verden. Hvornår kan der gives psykologisk krisehjælp Psykologisk krisehjælp udløses ved traumatiske hændelser opstået i forbindelse med en aktivitet udført i den sikredes regi/interesse. Som traumatisk hændelse defineres f.eks.: Voldsom ulykke eller skade Alvorligt ildebefindende Dødsfald * Abort * Trafikulykke (Transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af den sikrede) Overfald/overgreb * F.eks. dødsfald der sker under en kamp, livstruende sygdom som følge af en aktivitet i foreningen, abort udløst i forbindelse med en skade opstået under træning/kamp. Der ydes ikke psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser som f.eks. stress, mobning og depression. Hvor mange timers psykologisk krisehjælp gives der Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse. Psykologens eventuelle transporttid medregnes i de 10 timer. Forsikringer og Næstved Roklub Side 10

11 Hvem er ikke omfattet af ordningen Tilskuere til aktiviteter eller idrætsbegivenheder uanset om de har tilknytning til den sikrede kreds (jf. dog punkt 2 om nært relaterede familiemedlemmer) Klubber i selskabsform Retshjælp Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag. Forsikringen dækker ikke: Straffesager. Sager om skatte- og afgiftsforhold. Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller rigtighed. Forsikringssum Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på kr. pr. retssag. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på kr. pr. skade. Forsikringer og Næstved Roklub Side 11

12 Løsøreforsikring. Forsikringen er tegnet i Dibaforsikring. Forsikringen dækker alt løsøre, som inventar, både og tilbehør hertil, værktøj og reservedele, køkken, omklædningsrum, træningsudstyr og andet som ikke er nagelfast og som tilhører Næstved Roklub. Forsikringssummen er på kr. 4.6 millioner. Forsikringen dækker skade som følge af: Brandskade Tyveri og skade som følge af indbrud. Vandskade Meromkostning efter en skade optil til kr Forsikringen dækker til nyværdi, d.v.s. nyt for gammelt, såfremt det beskadiget var brugbart og fuldt funktionsdygtigt på skadestidspunktet. Forsikringen dækker ikke medlemmers ejendele. Bygningsforsikring. Forsikring for klubhus,dragebådshus og sommerhuset på Svinø er forsikret i Dibaforsikring. Forsikringerne er nyværdiforsikringer, hvilket betyder, at man erstatter nyt for gammelt forudsat, at bygningerne er rimeligt vedligeholdt. Vores bygninger er rimeligt vedligeholdt. Forsikringerne dækker skade som følge af : Brand Alle Pludselige skader, herunder skade som følge af storm, indbrudstyveri og påkørsel. Forsikringer og Næstved Roklub Side 12

13 Trailerforsikringer. Forsikringen er tegnet i Dibaforsikring. Forsikringen omfatter kaskoforsikring, hvilket betyder, at alle pludselige udefrakommende skader, herunder tyveri og skade i den forbindelse er dækket optil handelsværdien på skadestidspunktet. Ansvar i forbindelse med kørsel er dækket af den trækkende bils ansvarsforsikring. Lystfartøjsforsikring (Speedbåden). Forsikringen er tegnet i Tryg. Forsikringen omfatter ansvars- og kaskoforsikring. Forsikringen dækker under sejlads og under transport og opbevaring på land. Transportforsikring. Tegnes i Tryg fra gang til gang. Der skal indsendes en blanket som indeholder oplysninger om bådtype, bådnavn og dagsværdi. Blanketten skal være indsendt og der skal være betalt inden transporten starter. Blanketten findes på DFfR,s hjemmeside. Forsikringen dækker skade sket under transport i - og udenfor Danmark. Forsikringen dækker skade som følge af kørselsuheld, brand, tyveri samt andre beskadigelser som følge af ulykkelige hændelser under transporten. Endvidere dækkes skader, der påviseligt er sket direkte i forbindelse med på- og aflæsning. Under ophold på fremmede regattaanlæg/ved stævner dækkes alene brand. Al anden manipulation af båden er undtaget fra forsikringens dækning. Forsikringer og Næstved Roklub Side 13

14 Falck abonnement. Roklubbens Falck abonnement omfatter: 1 Trailer 150 Klubmedlemmer 2 Forbindskasser. Abonnementsdækning. Trailer: Der ydes assistance ved uheld der forhindre fortsat kørsel, udbedring af skaden, bjærgning og transport. Dækker i Europa. Klubmedlemmer: Dækningen omfatter sygetransport til læge, sygehus eller lignede for medlemmer, gæster eller tilskuere, hvis disse for brug for hjælp p.gr.a. pludselig sygdom eller tilskadekomst. Sygetransporten foregår når skaden sker i forbindelse med udøvelse af sporten eller i forbindelse med det. Transporten kan udgå fra klubben, en langtur eller hvor man nu opholder sig i forbindelse med Næstved Roklub. Medlemmerne bliver også kørt hjem efter behandling. Forbindskasser: Forbindingstoffer. Forsikringer og Næstved Roklub Side 14

15 Risici som ikke er forsikret. Bådforsikring. Man kan via Tryg tegne en kasko forsikring på robåde, der dækker alle pludselige skader der sker under roning, op- og nedbæring, i bådhallen, overalt i Danmark Der er en selvrisiko på kr Det koster 2% af bådens dagspris. Denne dækning har roklubben ikke i dag det kunne måske være relevant på dyre både som bruges meget. Forsikringer og Næstved Roklub Side 15

16 Medlemmers Forsikringer. Relevante forsikringer i forbindelse Roklubben. De tilrådes at have tegnet: Familieforsikring som også omfatter privatansvarsforsikring. Ulykkesforsikring som dækker personskade, hvis medlemmet kommer til skade. Familieforsikring. Familieforsikring som også kaldes indboforsikring dækker medlemmets ejendele og dækker ansvar man kan i falde hvis man laver en fejl og laver skade på andre personers ting eller person. Forsikringen dækker personlige ejendele når de befinder på hjemadressen og midlertidig andre steder. For nogle selskaber er midlertidigt 3 måneder,d.v.s. hvis man har ejendele som altid befinder sig i roklubben som man ønsker, at forsikre, skal man have udvidet sin familieforsikring. Spørg dit selskab. Privatansvarsforsikringen som altid er en del af familieforsikringen dækker, når man er privatperson i klubben, d.v.s. når udøver sporten og ikke er ansat af klubben. D.v.s. hvis man f.eks. kaster en sodavand efter et andet medlem og rammer en båd som bliver beskadiget, så er det privatansvar og dermed privatansvarsforsikringen der dækker. Når man er ud at ro og man er styrmand, så er man jo ansvarlig i henhold til søloven og her har privatansvarsforsikring nogle begrænsninger, hvilket betyder, at man godt kan blive gjort erstatningsansvarlig for en skade, men privatansvarsforsikringen vil ikke dække p.gr.a. en undtagelse og så må man betale af egen lomme. På det område er undtagelserne lidt forskellige fra selskab til selskab, men det mest almindelig er, at forsikringen dækker personskade forvoldt med robåde, men tingskade forvoldt med både er kun dækket hvis det er forvoldt med både under 3 eller 5 meter lidt forskelligt fra selskab til selskab. D.v.s. hvis en styrmand bedømmer en situation forkert i en inrigger og påsejler et andet skib, så skal styrmanden selv betale skaden. Spørg dit selskab om, hvilke regler der gælder for din forsikring. Forsikringer og Næstved Roklub Side 16

17 Ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring tegnes som en heltidsulykkesforsikring eller en fritidsulykkesforsikring. En fritidsulykke kan man tegne hvis man har min. 30 timer s arbejde ellers skal man tegne en heltidsforsikring. En fritidsulykkeforsikring dækker ikke under arbejde for andre, som hvis man f.eks. kommer til skade i forbindelse med arbejde som instruktør så dækker ulykkesforsikringen ikke derfor er det en god ide, at tegne heltidsforsikring. En ulykkesforsikring kan yde erstatning, hvis man dør eller får et varigt mén af en ulykke. Herudover ydes erstatning for tandskade og i nogle selskaber ydes erstatning til behandlingsudgifter hos kiropraktor o.lign. Hoveddækningen er erstatning, hvis man får en varig invaliditet som følge af et ulykkestilfælde. Erstatningen kan anvendes til evt. ændre ens rammer hvis livet bliver mere besværlig, hvis man får et varigt mén. Forsikringssummen bør være minimum på kr og yde erstatning fra 5% mén. Erstatningen fra en ulykkesforsikring ydes uanset om man også får erstatning fra andre forsikringer f.eks. en ansvarsforsikring. Forsikringer og Næstved Roklub Side 17

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015 Bestyrelsens ansvar og pligter Forsikringer Børneattester Koda-afgift Vedtægter Brug af billeder Forsikringer FDF Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN... ERSTATNINGSOPGØRELSE...

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-4 Gældende fra 01.07.2015. Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-4 Gældende fra 01.07.2015. Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser IND-4 Gældende fra 01.07.2015 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Indboforsikring IND-4...6 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 6

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR INDBOFORSIKRING IND-3... 5 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere