Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune"

Transkript

1 Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

2 Savsvinget Hørsholm Telefon Telefax

3 1. Indledning Affaldsstatus 2010: Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad indeholder Affaldsstatus Nordforbrænding og kommunerne Datagrundlag Nordforbrænding og kommunerne samlet Generelt for de 4 kommuner tilsammen Erhvervsaffald i Nordforbrænding regi Husholdninger Husholdningsaffald pr. indbygger Dagrenovation Papir og pap Glas og flasker Storskrald Haveaffald Farligt Affald Genbrugspladser Allerød Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Fredensborg Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugspladser Hørsholm Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Rudersdal Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugspladser AFFALDSSTATUS 2010 Side 3 af 40

4 1. Indledning 1. Indledning 1.1 Hvad indeholder Affaldsstatus 2010 Nordforbrænding udarbejder årligt en affaldsstatus for kommunerne. Affaldsstatus 2010 indeholder tabeller med affaldsmængderne opgjort for de seneste 5 år, dvs. årene Data stammer fra kommunernes og Nordforbrændings egne registreringer. Derudover er der en mindre mængde data fra anlæg, der modtager affald til behandling. I Kapitel 2 beskrives mængder og ordninger for Nordforbrænding og de 4 kommuner samlet. I Kapitel 3 til 6 beskrives mængder for kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. En nærmere beskrivelser af ordninger mv. kan findes i Affaldsstatus Siden 1996 har Nordforbrænding på vegne af interessentkommunerne indsamlet oplysninger fra modtageanlæg og transportører, som er forpligtet til at afgive oplysninger om modtagne og transporterede mængder affald, og udgivet en årlig affaldsstatus baseret på disse oplysninger. Den årlige affaldsstatus er blevet anvendt til at give kommunerne et overblik over udviklingen også i relation til affaldsplanlægningen og opfølgning herpå. Som følge af Affaldsreformen vedtaget 2009 har kommunerne fra 2010 ikke længere pligt (eller ret) til at anvise direkte kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald til behandling. Dette sker fremover via et landsdækkende register, hvor det enkelte behandlingsanlæg skal lade sig registrere. Ændringen betyder, at Affaldsstatus 2010 i modsætning til de foregående års Affaldsstatus ikke indeholder oplysninger om erhvervsaffald, men omfatter kun husholdningsaffald, samt den del af erhvervsaffaldet, som er modtaget og behandlet af Nordforbrændings anlæg. Bemærk, at alle affaldsmængder er opgjort i tons, med mindre andet fremgår af teksten. 1.2 Nordforbrænding og kommunerne Nordforbrændings forbrændingsopland består af de 5 interessentkommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal. De fire kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal udarbejder Affaldsstatus i fællesskab med Nordforbrænding. Nordforbrændings samlede opland repræsenterer i alt ca indbyggere. Heraf bor ca indbyggere eller ca. 70 % i de fire interessentkommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal), som nærværende Affaldsstatus 2010 dækker. Fordelingen på kommunerne ses nedenfor. AFFALDSSTATUS 2010 Side 4 af 40

5 1. Indledning Kommune Antal indbyggere Antal husstande Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal Total Indbyggere og antal husstande iflg. Danmarks Statistik pr. 1. januar Kortet viser et udsnit af Nordsjælland og de 5 interessentkommuner. 1.3 Datagrundlag Nordforbrænding har i forbindelse med drift af ordningerne løbende registreret affald til forbrænding, til deponering, klinisk risikoaffald, farligt affald og affald fra genbrugspladserne, hvilket indgår i Affaldsstatus Husholdningsaffald er opdelt i følgende kategorier: dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald. Dagrenovation er papir, pap, plastdunke, flasker/glas og resten af dagrenovationen til forbrænding. Endvidere præsenteres tabeller for genbrugspladserne. I alle tabellerne er de samlede mængder fra genbrugspladserne medtaget under affald fra husholdninger, selvom en mindre del stammer fra erhverv. AFFALDSSTATUS 2010 Side 5 af 40

6 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Nordforbrænding driver forbrændingsanlæg, losseplads, ordning for farligt affald og kommunernes genbrugspladser. Flere detaljer om ordningerne kan læses i Affaldsplan 2009, Affaldsstatus 2007, de respektive miljøberetninger for genbrugspladserne og de grønne regnskaber for anlæggene. Rapporterne kan downloades fra Nordforbrændings hjemmeside Generelt for de 4 kommuner tilsammen I år 2010 er der i alt håndteret ca ton husholdningsaffald affald fra de 4 kommuner. Figuren nedenfor viser, hvordan affaldet procentmæssigt blev behandlet. Figur 2.1 Behandling af affald fra de 4 kommuner år % 1% 4% 44% Genanvendelse Forbrænding Special behandling Deponering I Affaldsstrategi er de nationale sigtelinjer for år 2008: 65 % til genanvendelse, 26 % til forbrænding og max. 9 % til deponering. I første del af regeringens Affaldsstrategi henvises til de samme sigtelinjer, dog er den nationale sigtelinie for deponering sat ned til 6% for år Eftersom det genanvendelige erhvervsaffald nu ikke længere skal registreres af kommunerne, og Miljøstyrelsens registreringer for 2010 endnu ikke foreligger, er det vanskeligt at vurdere hvorvidt Affaldsstrategiens målsætninger er opfyldt. Det bemærkes, at sigtelinjerne i Affaldsstrategien er for Danmark som helhed, og medregner en stor mængde genanvendelige restprodukter fra kulfyrede kraftværker, som der ingen findes af i Nordforbrændings opland. Slaggen, der fremkommer på Nordforbrændings forbrændingsanlæg, er ikke medtaget i opgørelsen af kommunernes affaldsmængder, da det er en behandlingsrest, og det indfyrede affald allerede er talt med én gang. Slagge bliver genanvendt til vej- og havnebygning, oplags- og parkeringspladser, støjvolde mv. som erstatning for nye råstoffer. 1 National Affaldsstrategi , september Regeringens Affaldsstrategi , 1. Delstrategi, marts 2009 AFFALDSSTATUS 2010 Side 6 af 40

7 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Affald til specialbehandling bliver efter endt behandling, enten genanvendt, brændt eller deponeret. 2.2 Erhvervsaffald i Nordforbrænding regi Fra 2010 er det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald ikke længere omfattet af den kommunale anvisningspligt, og de indsamlede mængder indgår derfor ikke i denne kortlægning.nedenfor opgjort de mængder der er indsamlet til henholdsvis forbrænding og deponering. Skema 2.1 Erhvervsaffald behandlet af Nordforbrænding i perioden Affald til forbrænding i tons Affald til forbrænding Ristestof fra renseanlæg Total forbrænding Affald til deponering i tons Affald til fyldplads ) Affald til losseplads ) Total deponering ): Affald til Toelt Losseplads 2): Affald til Skibstrup Affaldscenter For årene dækker tallene affaldsmængder til alle modtagere, mens for 2010 indeholder tallene kun de mængder der er kørt til anlæg i Nordforbrændings opland, dvs. forbrændingsanlægget, Toelt Losseplads og Skibstrup Affaldscenter. Tallene for 2010 kan således ikke direkte sammenlignes med de foregående år. Nordforbrænding driver desuden de kommunale ordninger for emballeret farligt affald og tømningsordningen for olie-/benzinudskiller til bortskaffelse fra virksomheder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør. Nedenfor ses udviklingen i samlede mængder. Figur 2.2 Samlede mængder af farligt affald i perioden Kg Nordforbrænding total 2005 Erhvervskunder Genbrugspladser Erhvervskunder Genbrugspladser AFFALDSSTATUS 2010 Side 7 af 40

8 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet 2.3 Husholdninger Cirka halvdelen af den samlede mængde affald i kommunerne stammer fra husholdningerne. Figur 2.3 Affald fra husholdninger i perioden ton Dagrenovation Storskrald Haveaffald Specialbehandling I alt Stigningen fra 2006 til 2007 skyldes især, at affald fra det tidligere Birkerød kommune fra 1. januar 2007 er med i opgørelsen, da Birkerød og Søllerød blev sammenlagt til Rudersdal Kommune. Affaldsmængderne fra husholdningerne i de 4 kommuner er stort set uændret fra 2008 til Andelen til genanvendelse af husholdningsaffaldet ligger samlet set på 44 % Husholdningsaffald pr. indbygger Hver indbygger i kommunerne skilte sig i gennemsnit af med 830 kg affald i år Dette er stort set uændret i forhold til Figur 2.4 viser, hvor meget affald hver indbygger bortskaffer i hver enkelt kommune, og i gennemsnit for de 4 kommuner. ( Rudersdal data fra før 2007 er Søllerød data). På landsplan producerede hver indbygger i 2008 gennemsnit 667 kg affald 3 3 Miljøstyrelsen: Affaldsstatistik 2007 og AFFALDSSTATUS 2010 Side 8 af 40

9 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Figur 2.4 Husholdningsaffald pr. indbygger i perioden kg/indbygger Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal I gennemsnit Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal I gennemsnit År AFFALDSSTATUS 2010 Side 9 af 40

10 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Dagrenovation Lidt under halvdelen (42 %) af den samlede mængde husholdningsaffald er dagrenovation. Figur 2.5 Behandlingen af dagrenovation år 2010 Genanvendelse Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi , som nu er fastholdt til 2012: Min. 20 % til genanvendelse og Max. 80 % til forbrænding er opfyldt 79% 21% Forbrænding Genanvendelsesprocenten for dagrenovationen er faldet 1 % point fra 2009 til 2010, mens mængden af dagrenovation er faldet med godt 1 % fra 2009 til Skema 2.2 Dagrenovation i perioden Dagrenovation i alt Genanvendelse (tons) Papir og pap Flasker og glas Plastflasker og -dunke Total Forbrænding (tons) Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation For 2006 er alene data for Søllerød inkluderet, fra og med 2007 hele Rudersdal. AFFALDSSTATUS 2010 Side 10 af 40

11 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Papir og pap Miljøstyrelsen har for hver enkelt kommune i Danmark beregnet et potentiale for hvor meget papir og pap, der skal indsamles til genanvendelse. Skema 2.3 viser hvor mange tons papir og pap kommunerne har samlet ind, hvor meget de potentielt kan indsamle og indsamlingseffektiviteten i %. Det bemærkes, at indsamlingspotentialet som senest er beregnet af Miljøstyrelsen i 2005 for 2006 (og samme potentialer for årene frem) i sagens natur er behæftet med en ikke uvæsentlig usikkerhed, hvilket blandt andet bevirker, at en kommune kan have et beregnet potentiale, der er større eller mindre end det reelle for det aktuelle år. 3 ud af 4 kommuner opfylder det lovpligtige krav på indsamling af minimum 55 %, og 2 af disse 3 kommuner har endvidere mere end opfyldt det mål, der blev sat i Affaldsplan 2009: at genanvende mindst 60% af potentialet, hvilket også var den nationale sigtelinje for Der har været et samlet fald for de 4 kommuner på ca. 11 % i forhold til Skema 2.3 Indsamlet papir og pap i 2009 set i forhold til potentialet Papir og Pap Potentiale tal fra Miljøstyrelsen ton Indsamlet i år 2010 ton Indsamlet % af potentiale Indsamlet kg pr husstand Allerød % 111 Fredensborg % 128 Hørsholm % 68 Rudersdal % 117 I alt % 113 AFFALDSSTATUS 2010 Side 11 af 40

12 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Glas og flasker Skemaet nedenfor viser mængden af flasker og glas, der er indsamlet til genanvendelse. Mængden er herefter omregnet til mængde pr. husstand. De mange flasker, der afleveres i butikkerne ( fordi de udløser en pant), er ikke med i disse tal. Skema 2.4 Indsamling af flasker og glas år 2010 GLAS Indsamlet mængde 2010 tons Indsamlet Kg pr. husstand Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal Total mængde/gns Landsgennemsnit* 26 * Kilde: Miljøstyrelsen: Affaldsstatistik 2007 og Storskrald Storskrald er defineret som alt det affald, kommunerne indsamler på genbrugspladserne og ved afhentning af storskrald med undtagelse af papir og pap, flasker og glas, plastflasker og dunke, haveaffald og farligt affald. Figur 2.6 Behandling af storskrald år % 10% 49% Genanvendelse Forbrænding Deponering Sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 25 % genanvendelse, og max. 25 % deponering er opfyldt. AFFALDSSTATUS 2010 Side 12 af 40

13 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Skema 2.5 Storskrald fordelt på affaldsfraktioner i perioden Storskrald i alt Genanvendelse (tons) Jern- og metalaffald Tegl, asfalt og beton (blanding) Beton Tegl Asfalt Andet bygge/anlægsaffald Jord og sten Ren jord Planglas PVC til genanvendelse Gips Dæk Tøj og sko Total Forbrænding (tons) Brændbart Kreosotbehandlet træ Madrasser og møbler Total Specialbehandling (tons) Farligt affald fra Miljøbil Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald WEEE-affald Total Deponering (tons) Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total mængde storskrald uden farligt affald Total storskrald inkl. farligt affald Mængden af storskrald er steget 4% fra 2009 til Farligt affald er endvidere vist i Afsnit Haveaffald Genbrugspladserne er det sted, hvor den største mængde haveaffald indsamles. Endvidere er det i alle 4 kommuner muligt for borgerne at melde sig til en ordning, hvor haveaffald bliver hentet fra boligen. AFFALDSSTATUS 2010 Side 13 af 40

14 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Skema 2.6 Haveaffald i perioden Haveaffald i alt Genanvendelse (tons) Haveaffald fra genbrugspladser Haveaffald fra indsamlingsordninger Rødder og stød Total mængde haveaffald Mængden af haveaffald er faldet 7 % fra 2009 til Farligt Affald Farligt affald er for eksempel malingsrester, rengøringsmidler, gødningsrester, spraydåser og batterier. Skema 2.7 Farligt Affald Farligt Affald Specialbehandling (tons) Farligt affald fra Miljøbil* Farligt affald fra Genbrugspladser Batterier Akkumulatorer Farligt Affald i alt *) indtil I Rudersdal data data fra Søllerød Kommune. Fra 2007 til 2008 var der et fald i farligt affald på genbrugspladser i Fredensborg Kommune, da det ikke var muligt at aflevere farligt affald på Bakkegårdsvej og Højvangen i sidste halvdel af 2008 til medio I 2009 er der igen etableret mulighed for at aflevere, ligesom Fredensborg Kommune har indført indsamling fra etage- og samlede bebyggelser. AFFALDSSTATUS 2010 Side 14 af 40

15 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Genbrugspladser Alle borgere i de fire kommuner har adgang til en genbrugsplads. Allerød Genbrugsplads betjener borgere og virksomheder i Allerød Kommune. Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej betjener borgere og virksomheder i Fredensborg Kommune. Genbrugsplads Vandtårnvej betjener borgere og virksomheder fra både Hørsholm og Fredensborg Kommune. Genbrugspladsen Containerhaven betjener virksomheder og borgere i Rudersdal Kommune og Genbrugspladsen Blokken, som Nordforbrænding overtog driften af pr. 1/1 2008, betjener borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune. Nordforbrænding driver alle seks genbrugspladser på vegne af kommunerne, og der udarbejdes en særlig Miljøberetning for hver kommunes plads(er). Miljøberetningerne kan ses på Nordforbrændings hjemmeside eller fås ved henvendelse til Nordforbrænding. Figur 2.7 Affald fra genbrugspladserne i perioden ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Mængderne fra og med 2007 omfatter også Genbrugspladsen i Birkerød. Den samlede mængde af affald fra genbrugspladserne stort set uændret fra 2009 til På genbrugspladserne indsamles i gennemsnit ca. 60 % af husholdningsaffaldet. AFFALDSSTATUS 2010 Side 15 af 40

16 2. Nordforbrænding og kommunerne samlet Figur 2.8 Behandling af affaldet fra genbrugspladserne år 2010 Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering 29% 2% 7% 62% Andelen til genanvendelse er faldet 1 procent point i forhold til AFFALDSSTATUS 2010 Side 16 af 40

17 3. Allerød Kommune 3. Allerød Kommune Husholdningsaffaldet i Allerød Kommune stammer fra ca indbyggere (9.600 husstande). 3.1 Generelt Figur 3.1 Behandling af husholdningsaffald fra Allerød Kommune år % 1% 4% 45% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Andelen til genanvendelse er faldet ca 1 % point i forhold til 2009, bl.a. pga. nedgang i bygge- og anlægsaffald, der har en høj genanvendelsesprocent. Figur 3.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald fra ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Fra 2009 til 2010 er den samlede mængde husholdningsaffald faldet 5 procent. AFFALDSSTATUS 2010 Side 17 af 40

18 3. Allerød Kommune 3.2 Husholdninger I det følgende er husholdningsaffald opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation Dagrenovationen er dagrenovation til forbrænding, samt papir og genanvendelige emballager ( pap, plastflasker og dunke, samt flasker og glas). Interesseorganisationen Spildopmagerne/ Allerød Genbrug afhenter papir, pap og flasker/glas på adressen i byområderne og enkelte større veje. Det er derudover muligt for alle borgere at bringe de genanvendelige materialer til Allerød Genbrugsplads. Figur 3.3 Behandling af dagrenovation år 2010 Genanvendelse 21% Forbrænding 79% Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 20 % til genanvendelse og max.80 % til forbrænding er opfyldt. Genanvendelsesprocenten er faldet med ca. 1 % - point i forhold til Mængden af dagrenovation er steget ca. 1 % fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 18 af 40

19 3. Allerød Kommune Skema 3.1. Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Allerød Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir og pap fra Spildopmagerne *) Papir fra Genbrugsplads Pap fra Genbrugsplads Flasker/glas fra Spildopmagerne *) Flasker/glas fra Genbrugsplads Plastflasker og -dunke 0,5 3,1 4,5 3,1 3,1 Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation *) I Allerød Kommune er der en speciel henteordning, hvor frivillige (Spildopmagerne) hver måned afhenter papir og pap, flasker og glas samt genbrugelige effekter (møbler mv.) på adressen. De genbrugelige effekter til videresalg på Gladgården er ikke medtaget i denne affaldsstatus Storskrald Storskrald er alt det affald, der afleveres på genbrugspladsen og hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir og pap, plastflasker og -dunke samt flasker og glas (som regnes med til dagrenovationen). Figur 3.4 Behandling af storskrald i år % 2% 9% 47% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 25 % genanvendelse, og max. 25 % deponering er opfyldt. Andelen til genanvendelse er faldet med ca. 1%-point i forhold til år Mængden af storskrald er faldet med 10 % i forhold til år AFFALDSSTATUS 2010 Side 19 af 40

20 3. Allerød Kommune Skema 3.2 Storskrald i Allerød Storskrald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Asfalt Andet bygge/anlægsaffald Jord og sten Planglas PVC til genanvendelse Gips Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Brændbart fra Spildopmagerne Kreosotbehandlet træ Total Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 5,6 4,1 4,0 4,0 4,1 Batterier v dagrenovation 0,9 0,5 0,9 Akkumulatorer Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald WEEE-affald Total specialbehandling Farligt Affald i alt Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total storskrald u. farligt affald Total mængde storskrald Mængderne kommer primært fra genbrugspladsen, men også fra afhentningsordninger. På genbrugspladsen kan erhverv komme med mindre mængder, der også er registreret her Haveaffald Der findes 3 forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod betaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladsen eller kompostere affaldet i egen have. AFFALDSSTATUS 2010 Side 20 af 40

21 3. Allerød Kommune Skema 3.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra Genbrugsplads Haveaffald fra indsamlingsordning Rødder og stød fra Genbrugsplads Total mængde haveaffald Mængden af haveaffald er faldet med 3 % fra 2009 til Farligt affald Der indsamles farligt affald ved tre forskellige bringeordninger og to henteordninger: Genbrugspladsen På Kommunens Genbrugsplads kan alle typer af miljøfarligt affald afleveres (op til 200 kg pr. husstand om året). Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med farvehandlere om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet miljøfarligt affald (max. 10 kg pr. borger), som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Nordforbrænding I/S afhenter affaldet hos farvehandlere og transporterer det til Allerød Genbrugsplads. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til Apoteket. Affaldet afhentes sammen med det kliniske risikoaffald af Nordforbrænding I/S. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/supermarkeder, som typisk forhandler batterier, om at opstille batteribokse/-spande. Batterierne afhentes af Nordforbrænding I/S. siden marts 2008 er kan borgerne kan lægge en pose med brugte batterier på låget på skraldestativet. Skraldemanden henter batterierne sammen med dagrenovationen hver uge. Afhentning hos borgere, der har brug for hjælp for aflevering af miljøfarligt affald. Skema 3.4: Farligt affald på fraktion Farligt Affald i Allerød (ton) Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 5,6 4,1 4,0 4,0 4,1 Batterier (poseordning) 0,9 0,5 0,9 Akkumulatorer Total AFFALDSSTATUS 2010 Side 21 af 40

22 3. Allerød Kommune Genbrugsplads Skema 3.5 Affald afleveret på Allerød Genbrugsplads i perioden Affald fra Allerød Genbrugsplads Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde Mængden af affald på Genbrugspladsen er faldet med 8 % fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 22 af 40

23 4. Fredensborg Kommune 4. Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune er sammenlagt af det tidligere Karlebo Kommune og det tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune. Data i tabellerne er for den sammenlagte Fredensborg Kommune i og for 2006 er det summen af mængder fra daværende Fredensborg Humlebæk Kommune og daværende Karlebo Kommune. Husholdningsaffaldet i kommunen produceres af ca indbyggere (ca husstande). 4.1 Generelt Figur 4.1 Behandling af husholdningsaffald fra Fredensborg år % 5% 42% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering 52% Andelen af affald der går til genanvendelse er uændret i forhold til år Figur 4.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald fra ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Den samlede mængde af affald i Fredensborg Kommune er steget med knap 1 % fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 23 af 40

24 4. Fredensborg Kommune 4.2 Husholdninger Husholdningsaffald er opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation Dagrenovationen er dagrenovation til forbrænding samt papir og genanvendelige emballager ( pap, plastflasker og dunke, samt flasker og glas). Figur 4.3 Behandling af dagrenovation år 2010 Genanvendelse 78% 22% Forbrænding Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 20 % til genanvendelse og max. 80 % til forbrænding er opfyldt. Andelen til genanvendelse er faldet 1% point i forhold til Skema 4.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Fredensborg Affald til genanvendelse i tons Papir og pap fra papircontainere mv Papir og pap fra genbrugspladser Flasker/glas fra glascontainere/bobler Flasker/glas fra genbrugspladser Plastflasker og -dunke Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation Mængden af dagrenovation er faldet 1 % fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 24 af 40

25 4. Fredensborg Kommune Storskrald Storskrald er alt det affald, kommunerne indsamler på genbrugspladserne og ved afhentning af storskrald med undtagelse af papir og pap, flasker og glas, plastflasker og dunke, haveaffald. Figur 4.4 Behandling af storskrald i år % 2% 11% 45% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 25 % genanvendelse, og Max. 25 % deponering er opfyldt. Andelen til genanvendelse er steget med 1 %-point i forhold til Mængden af storskrald er steget 4 % fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 25 af 40

26 4. Fredensborg Kommune Skema 4.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden Storskrald i Fredensborg Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald fra genbrugspladser inkl. kabler Jern- og metalaffald fra storskraldsindsamling Tegl, asfalt og beton (blanding) Beton Tegl Gips Asfalt Andet bygge/anlægsaffald Jord og brokker Jord og sten - ren jord Planglas 48 Dæk PVC til genanvendelse Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Kreosotbehandlet træ Total Affald til specialbehandling i tons Miljøbil (tidligere Karlebo) Olieaffald Kemikalieaffald Batterier (genbrugspladser og butikker) 6,6 4,6 5,5 7 7,4 Batterier (poseordning) 1,1 0,7 1,0 1 0,8 Akkumulatorer Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald WEEE-affald Total til specialbehandling Farligt affald Affald til deponering i tons Asbest Affald til fyldplads Affald til fyldplads fra storskraldsindsamling Affald til losseplads Trykimprægneret træ Total I alt storskrald uden farligt affald Total mængde storskrald AFFALDSSTATUS 2010 Side 26 af 40

27 4. Fredensborg Kommune Haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod ekstrabetaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladserne eller kompostere affaldet i egen have. Mængden af haveaffald er faldet 9 % fra 2009 til Skema 4.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Fredensborg Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra genbrugspladser Haveaffald fra Indsamlingsordning Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og en henteordning: Genbrugspladsen På Kommunens genbrugsplads ved Vandtårnsvej og på Toelt Losseplads kan alle typer af farligt affald afleveres i den første del af Fra og med anden del af 2009 kunne der igen afleveres farligt affald på genbrugspladserne Højmarken og Bakkegårdsvej. Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til Nordforbrænding. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler og der er opstillet batteribeholdere ca. 90 ved boligbebyggelser, forretninger og skoler. Endvidere har Kommunen en batteriordning for husstande med affaldsstativer, hvor borgerne kan lægge en klar pose med brugte batterier på låget på skraldestativet. Skraldemanden henter batterierne sammen med dagrenovationen. Farligt affald fra etageboliger Kommunen har sammen med Nordforbrænding iværksat en ordning for indsamling af farligt affald fra etage- og samlede bebyggelser, hvor borgerne kan aflevere til viceværten. Skema 4.4 Farligt Affald Farligt Affald i Fredensborg Miljøbil (tidligere Karlebo) Olieaffald Kemikalieaffald Batterier (genbrugspladser og butikker) 6,6 4,6 5,5 6,5 7,4 Batterier (poseordning) 1,1 0,7 1,0 1,0 0,8 Akkumulatorer Total AFFALDSSTATUS 2010 Side 27 af 40

28 4. Fredensborg Kommune Genbrugspladser I Fredensborg Kommune kan borgere og virksomheder benytte Genbrugspladsen Vandtårnsvej, Genbrugspladsen Bakkegårdsvej og på Genbrugspladsen Højvangen. Mængden af affald er steget 1 % fra 2009 til Skema 4.5 Affald afleveret på kommunens genbrugspladser i perioden Affald fra Kommunens genbrugspladser Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde AFFALDSSTATUS 2010 Side 28 af 40

29 5. Hørsholm Kommune 5. Hørsholm Kommune Husholdningsaffaldet i Hørsholm Kommune produceres af ca indbyggere (ca husstande). 5.1 Generelt Figur 5.1 Behandling af husholdningsaffald fra Hørsholm kommune år 2010 Genanvendelse 1% 4% 42% Forbrænding Specialbehandling 53% Deponering Andelen af affald til genanvendelse er steget med 1 % - point fra 2009 til Mængden af affald er steget med 10 % fra 2009 til 2010 Figur 5.2 Udviklingen af mængder af husholdningsaffald i perioden ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt AFFALDSSTATUS 2010 Side 29 af 40

30 5. Hørsholm Kommune 5.2 Husholdninger Husholdningsaffald er i det følgende opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation Dagrenovation er dagrenovation til forbrænding, samt papir og genanvendelige emballager (pap, plastflasker og dunke, samt flasker og glas). Figur 5.3 Behandling af dagrenovationen i Hørsholm år % 17% Genanvendelse Forbrænding Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 20 % til genanvendelse og max.80 % til forbrænding. Andelen til genanvendelse er faldet 3 % - point i forhold til år Mængden af dagrenovation er faldet 18 % fra 2009 til Skema 5.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir fra papircontainere Papir og pap fra Genbrugspladsen Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra Genbrugspladsen Plastflasker og -dunke 0,4 0,6 1,1 1,1 1,3 Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation AFFALDSSTATUS 2010 Side 30 af 40

31 5. Hørsholm Kommune Storskrald Storskrald er det affald, der afleveres på Genbrugsplads Vandtårnvej (Hørsholms andel) og hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir/pap, plastflasker, og flasker/glas (som er medtaget under dagrenovation). Figur 5.4 Behandling af storskrald i år 2010 Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling 2% 9% 47% 42% Deponering Sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 25 % genanvendelse, og max. 25 % deponering er opfyldt Andelen til genanvendelse er steget med 3 %-point fra 2009 til Mængden af storskrald er steget med 23% fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 31 af 40

32 5. Hørsholm Kommune Skema 5.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden Storskrald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald inkl. kabler Beton Tegl Asfalt Gips Andet bygge/anlægsaffald Jord og brokker Ren jord Planglas 23 PVC til genanvendelse Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Kreosotbehandlet træ Total Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 4,2 3,5 3,2 2,8 3,5 Batterier v dagrenovation Akkumulatorer Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald WEEE-affald Total Affald til deponering i tons Trykimprægneret træ Asbest Affald til fyldplads Affald til losseplads Total Total mængde storskrald uden farligt affald Total mængde storskrald Haveaffald Der findes 3 forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Det er muligt at lade husstanden tilmelde en privatiseret henteordning. Derudover kan alle aflevere haveaffald på Genbrugspladsen eller hjemmekompostere affaldet i egen have. Mængden af haveaffald er steget 1% fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 32 af 40

33 5. Hørsholm Kommune Skema 5.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere fx brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes af Nordforbrænding sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/skoler, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes og batterierne afleveres på Genbrugspladsen. Endvidere er der lavet en indsamlingsordning, så batterier kan hænges i en plastpose på affaldsstativet og indsamles samtidigt med dagrenovationen. Genbrugspladsen På Kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Skema 5.4 Farligt affald i Hørsholm Farligt affald fra husholdninger i Hørsholm Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 4,2 3,5 3,2 2,8 3,5 Batterier v dagrenovation Akkumulatorer Farligt affald i alt Genbrugsplads Skema 5.5 Affald afleveret på den fælleskommunale genbrugsplads (Hørsholms andel) Affald fra Genbrugspladsen Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde Mængden af affald på Genbrugspladsen er steget med 16 % fra 2009 til AFFALDSSTATUS 2010 Side 33 af 40

34 6. Rudersdal Kommune 6. Rudersdal Kommune Søllerød Kommune og Birkerød Kommune blev pr. 1. januar 2007 blevet lagt sammen til Rudersdal Kommune. Derfor er der under overskriften Rudersdal medtaget mængder for den samlede kommune for , mens data før 2007 er Søllerød data. Derfor vil alle mængderne vise et spring fra 2006 til Affaldet i Rudersdal Kommune produceres af ca indbyggere (ca husstande). 6.1 Generelt Figur 6.1 Behandling af husholdningsaffald fra Rudersdal år % 3% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering 49% 47% Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til Der er et fald i de samlede affaldsmængder på 2% i forhold til Figur 6.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald i perioden ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt AFFALDSSTATUS 2010 Side 34 af 40

35 6. Rudersdal Kommune 6.2 Husholdninger I det følgende er husholdningsaffald opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation Dagrenovationen er dagrenovation til forbrænding samt papir og genanvendelige emballager ( pap, plastflasker og dunke, samt flasker og glas). Figur 6.3 Behandling af dagrenovation år 2010 Genanvendelse Forbrænding 78% 22% Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 20 % til genanvendelse og max. 80 % til forbrænding er opfyldt. Skema 6.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Rudersdal 2007 til Søllerød Affald til genanvendelse i tons Papir fra papircontainere Papir fra genbrugspladser Pap fra genbrugspladser Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra genbrugspladser Plastflasker og -dunke 0, Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation AFFALDSSTATUS 2010 Side 35 af 40

36 6. Rudersdal Kommune Storskrald Storskrald er alt det affald, som indsamles på Genbrugspladserne og hentes ved storskraldsordningen (- bortset fra papir, pap, plastflasker og glas). Figur 6.4 Behandling af storskrald i år % 2% 9% 51% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi : Min. 25 % genanvendelse, og max. 25 % deponering er opfyldt. AFFALDSSTATUS 2010 Side 36 af 40

37 6. Rudersdal Kommune Skema 6.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden Storskrald i Rudersdal 2007 til 2009, Søllerød 2006 Affald til genanvendelse i tons Jern, metal inkl. Storskraldsafhentning og kabler Beton Tegl Asfalt 468 Andet bygge/anlægsaffald Jord og brokker Ren jord Dæk Gips Planglas 55 PVC til genanvendelse Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart fra genbrugspladser Brændbart fra storskraldsindsamlingen Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Farligt affald fra miljøbil Farligt affald Batterier 4,07 4* Akkumulatorer Køleskabe (CFC-holdige) 6 104** Elektronikaffald WEEE-affald Total Affald til deponering i tons Trykimprægneret træ Affald til fyldplads Affald til losseplads Asbest Total Total mængde storskrald Total mængde storskrald uden farligt affald *) Der er ikke data for batterier på Blokken genbrugsplads i 2007 **) Køleskabe er nu en del af WEEE affald, men blev stadigt registreret separat på Blokken genbrugsplads i Haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Enten ved deltagelse i Kommunens indsamlingsordning, ved at benytte kommunens genbrugspladser eller ved kompostering i egen have. AFFALDSSTATUS 2010 Side 37 af 40

38 6. Rudersdal Kommune Skema 6.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Rudersdal 2007 til 2009, og Søllerød 2006 Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Haveaffald fra indsamlingsordning Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Der indsamles farligt affald ved 4 forskellige bringeordninger, der kan benyttes af alle Kommunens borgere: Genbrugspladser På Kommunens genbrugspladser kan stort set alle typer af farligt affald afleveres. Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Nordforbrænding afhenter affaldet og leverer det til pakning på genbrugspladserne. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes af Nordforbrænding sammen med det kliniske risikoaffald. Affaldet bortskaffes til et godkendt modtageanlæg. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger, som typisk forhandler batterier, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Desuden findes batteribeholdere i forbindelse med nogle af de opstillede papir og glas containere. Batteribeholderne tømmes af Kommunen og batterierne afleveres på genbrugspladserne. Skema 6.4 Farligt affald i perioden Farligt Affald til specialbehandling i tons Rudersdal , og Søllerød 2006 Farligt affald fra miljøbil Farligt affald Batterier Akkumulatorer Total Genbrugspladser Kommunens genbrugspladser er Blokken i Birkerød og Containerhaven i Nærum. Fra 2007 indgår affaldsmængder fra det tidligere Birkerød kommune, da Birkerød og Søllerød kommuner er sammenlagt i Rudersdal Kommune. AFFALDSSTATUS 2010 Side 38 af 40

39 6. Rudersdal Kommune Skema 6.5 Affald afleveret på genbrugspladser i perioden Affald fra genbrugspladserne Rudersdal Søllerød 2006 Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde *) ikke opgjort /oplyst særskilt AFFALDSSTATUS 2010 Side 39 af 40

40 Savsvinget Hørsholm Telefon Telefax

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 7. korrektur Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 2 INDHOLD 1 STATUS- OG KORTLÆGNINGSDELEN 1.1 Indledning 1.2 Datagrundlag 1.3 Oplysninger om kommunen 3 3 3 4 4

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

AFFALDSPLAN 2009 FORSLAG ALLERØD KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE UDARBEJDET AF NORDFORBRÆNDING

AFFALDSPLAN 2009 FORSLAG ALLERØD KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE UDARBEJDET AF NORDFORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2009 ALLERØD KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE FORSLAG UDARBEJDET AF NORDFORBRÆNDING Allerød Kommune AFFALDSPLAN 2009 NORDFORBRÆNDING I SAMARBEJDE MED KOMMUNENE

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affald. Hvor meget affald producerer vi?

Affald. Hvor meget affald producerer vi? Affald Affald Ved affald forstår vi materialer og genstande, der ikke mere kan anvendes til det, som det er beregnet til. Men fordi det bliver uanvendelig på én måde, kan det godt gøres anvendelig på anden

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere