2 BAGGRUND SÅDAN GØR DU SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING Midlertidig tilladelse... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12"

Transkript

1

2 1 VISION BAGGRUND HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING? KAN DU FÅ BEVILLING? Lovens grundlæggende krav til ansøgeren Hvilke hensyn skal afvejes? Byrådets ønsker for forskellige bydele Forhåndstilsagn SÅDAN GØR DU DET SKAL DU TAGE STILLING TIL Restaurationstype Åbningstider Udeservering Lejlighedstilladelse VÆR OPMÆRKSOM PÅ Ansvarlighed og samarbejde Unge og alkohol Støj SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING Midlertidig tilladelse ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG Bevillingsnævnet giver bevilling betingelser og begrænsninger Bevillingsnævnet giver afslag OVERTRÆDELSE AF LOV OG BEVILLING SAMT BORTFALD AF BEVILLING Hvis du ikke overholder loven og bevillingen Bortfald af alkoholbevilling HAR DU SPØRGSMÅL? LINKS Side 2 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

3 1 VISION Byrådet i Aarhus ønsker at fremme et restaurationsliv, hvor nøgleordene er mangfoldighed og ansvarlighed. Aarhus Kommune skal også på restaurationsområdet - være en kommune i udvikling, hvor det er inspirerende, sjovt og sikkert at være både for beboere, gæster og restauratører. Denne restaurationsplan skal derfor: fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en god balance mellem forskellige former for restaurationer, understøtte byudviklingen både i etablerede og nye kvarterer og sikre, at restaurationerne harmonerer med det omkringliggende bymiljø, sikre gode forhold for både restauratører og de beboere og virksomheder, der bor i nærheden af de forskellige restaurationer, understøtte, at både restauratører og gæster agerer ansvarligt i natteliunderstøtte et mere trygt og inkluderende vet, natteliv. 2 BAGGRUND Det er restaurationsloven, der indeholder lovreglerne om alkoholbevillinger. Du kan finde restaurationsloven her: Denne restaurationsplan beskriver restaurationslovens regler og udmønter byrådets vision. Restaurationsplanen er et redskab for (kommende) restauratører, Østjyllands Politi, Bevillingsnævnet og Aarhus Kommune, når de arbejder med restaurationsforhold. Restaurationsplanen skal revideres minimum én gang i hver byrådsperiode. Det er Bevillingsnævnet, der beslutter, om du kan få en alkoholbevilling. Bevillingsnævnet består af Politidirektøren i Østjyllands Politi samt seks medlemmer udpeget af Byrådet. Bevillingsnævnet laver deres egen forretningsorden. Østjyl- lands Politi forbereder sagerne for Bevillingsnævnet. 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKO- HOLBEVILLING? Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café, værtshus, spisested, diskotek m.v.), hvor du vil servere stærke drikke (dvs. drikkevarer med 2,8 % volu- men alkohol eller derover) for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling. Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling. Side 3 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

4 Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement gælder reglerne om lejligafsnit hedstilladelser. Se mere om lejlighedstilladelser under KAN DU FÅ BEVILLING? Restaurationsloven stiller nogle grundlæggende krav, du som ansøger skal opfor at kunne få en alkoholbevilling (læs mere i afsnit fylde 4.1). Hvis du lever op til disse krav, foretager Bevillingsnævnet en vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til den restauration, du søger til. Denne vurdering foretages på baggrund af et konkret skøn, hvor Bevillingsnævnet tager en lang række hensyn i betragtning (læs mere i afsnit 4.2). 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren Restaurationsloven stiller en række grundlæggende krav til de personer og sel- skaber, der søger om alkoholbevilling. En person, der søger alkoholbevilling, skal som hovedregel være fyldt 25 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 23 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål. Derudover må ansøgeren ikke: have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, eller være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens 78, stk. 2. Hvis det er et selskab, der søger alkoholbevilling, gælder ovenstående krav for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. En person, der søger alkoholbevilling, må desuden ikke have anmeldt betalings- standsning eller være under konkurs. Et selskab, der søger alkoholbevilling, må desuden ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Endelig gælder der en række regler vedrørende alkoholbevilling til samt udstedelse og overdragelse af aktier mv. til nogen, der fremstiller eller engrosfor- handler drikkevarer. Der gælder også regler vedrørende finansiering fra nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Se nærmere i restaurations- lovens Hvilke hensyn skal afvejes? Hvis du som ansøger lever op til de grundlæggende krav beskrevet ovenfor, foretager Bevillingsnævnet en vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til den restauration, du søger til. Side 4 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

5 Der findes ikke nogen vejledning, der specifikt beskriver, hvor der kan gives bevilling til hvad. Alkoholbevillinger gives på baggrund af et konkret skøn, hvor restaurationsloven og denne restaurationsplan sætter rammerne. Med baggrund i loven og restaurationsplanen tager Bevillingsnævnet en lang række hensyn i betragtning, blandt andet: Mangfoldighed og ansvarlighed Byrådet ønsker at fremme et restaurationsliv i Aarhus, hvor nøgleordene er mangfoldighed og ansvarlighed. Byrådet ønsker blandt andet at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en god balance mellem forskellige former for restaura- tioner. Byrådet ønsker, at Bevillingsnævnet ser med stor alvor på tilfælde af diskrimi- nation på grund af køn, alder, hudfarve, religion, politisk anskuelse, social status, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap og etnisk oprindelse Byudvikling og beliggenhed Bevillingsnævnet vil, ved vurderingen af om der kan gives alkoholbevilling, tage hensyn til byens udvikling. Bevillingsnævnet kan fx anlægge byplanlægningsmæssige betragtninger. Bevillingsnævnet kan tage hensyn til koncentrationen af restaurationsvirksom- heder. Fx om der som følge af en for stærk koncentration kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Bevillingsnævnet kan desuden tage hensyn til, om en alkoholbevilling til nyoprettede restaurationsvirksomheder ligger nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Aarhus skal være en god by for alle. Bevillingsnævnet tager derfor også hensyn til de mennesker, der bor i nærheden af restaurationen. Bevillingsnævnet ser ved sin vurdering således også på beboerforholdene og beboelsestætheden Bevillingsansøgerens baggrund Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøgeren mfl. har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forret- ningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsnævnet skal fx se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde Økonomiske forhold Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan. Bevillingsnævnet kan også tage hen- syn til virksomhedens driftsbudget og likviditetsbudget. Bevillingsnævnet kan blandt andet se på, om det vurderes, at virksomheden vil blive drevet for ansø- gerens egen regning og risiko. Side 5 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

6 4.2.5 Virksomhedens profil Bevillingsnævnet tager ved vurderingen hensyn til restaurationsvirksomhedens koncept samt serveringsstedets størrelse, indretning og karakter i øvrigt Øvrige hensyn Som beskrevet i restaurationsloven skal Bevillingsnævnet i det hele taget iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige, og dermed sammenhængende hensyn, når det afgøres, om der kan gives en alkoholbevil- ling. 4.3 Byrådets ønsker for forskellige bydele Som beskrevet er det et skøn, hvad der kan gives bevilling til hvor. Byrådet har imidlertid forholdt sig til hvilken udvikling, byrådet ønsker i nogle dele af byen. Disse ønsker til udviklingen er nærmere beskrevet i bilaget Byrå- dets ønsker i forskellige bydele. Heraf fremgår, hvad Bevillingsnævnet særligt skal være opmærksom i en række områder i byen, og hvilke restaurationstyper, der som udgangspunkt kan gives bevilling til i disse bydele. Bilaget forholder sig ikke til alle dele af byen, men alene de dele, hvor der gælder nogle særlige hensyn. Beskrivelserne i bilaget er kun udgangspunkter, og det vil altid være en konkret vurdering, om der kan gives alkoholbevilling på en given adresse og til hvad. Da Aarhus er en by i udvikling, vil både byen og områderne løbende ændre sig, og der vil blive vedtaget nye lokalplaner for nyudviklede områder. Beskrivelsen i bilag 1 revideres derfor, så ofte som der er behov for det, af Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. 4.4 Forhåndstilsagn Hvis du overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed, har du mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restau- ration på den pågældende adresse. Denne mulighed er indført for at undgå, at kommende restauratører forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med henblik på restau- rationsdrift. Et forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give et forhåndstilsagn taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betin- gelserne for at kunne få en alkoholbevilling. 5 SÅDAN GØR DU Hvis du ønsker at åbne en restauration, der sælger alkohol, skal du blandt andet registreres hos Fødevarestyrelsen (se mere på kontakte bygningsinspektoratet vedrørende byggetilladelse samt eventuel ændret anvendel- se, indretning, skiltning mv. ( og have alkoholbevilling. Vedrørende udeservering henvises til afsnit 6.3 byggeri/byggetilladelse/aendret-anvendelse.aspx) nedenfor. Side 6 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

7 Restaurationsloven og denne restaurationsplan indeholder reglerne vedrørende alkoholbevillinger. Hvis du vil søge om forhåndstilsagn om alkoholbevilling alkoholbevilling til en ny restauration bevilling til midlertidig restauration fornyelse af alkoholbevilling udvidet åbningstid udvidelse og ændring af restaurationens fysiske rammer lejlighedstilladelse ændringer vedr. selskab/ledelse ændringer vedr. bestyrer ændringer i restaurationens koncept. skal du gå ind på og finde det relevante ansøgningsskema under afsnittet Hotel- og restaurati- onsvirksomhed mv.. Den mest omfangsrige af disse ansøgninger er ansøgningen om alkoholbevilling til en ny restauration. Det er derfor den, der vil blive beskrevet nærmere i det følgende. Under afsnit 6.4 kan du desuden læse mere om reglerne vedrørende lejligheds- tilladelser. 6 DET SKAL DU TAGE STILLING TIL 6.1 Restaurationstype Det første, du skal finde ud af og beskrive, når du skal søge om alkoholbevilling, er, hvad konceptet for din restaurationsvirksomhed skal være og dermed hvil- ken type restauration, du søger til. Grunden til, at du skal beskrive dit koncept, er, at vi i Aarhus gerne vil sikre et varieret og mangfoldigt restaurationsliv. rationsliv. Det gør man blandt andet ved at sikre, at der gives bevilling til mange forskellige former for restaurationer, og at der ikke kommer en for høj lokal koncentration af én restaurationstype i et område. Hvornår koncentrationen er for høj, beror på en samlet vurdering af, hvilken udvikling man ønsker i det pågældende område, samt hvor stor en belastning restaurationerne lægger på omgivelserne. Man skal derfor søge politiet/bevillingsnævnet om tilladelse ( Ændring af koncept ), hvis man ønsker at ændre sit koncept så meget, at man derved skifter restaurationstype. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring i dit koncept medfører, at du skifter restaurati- onstype, skal du kontakte Østjyllands Politi. Restaurationerne i Aarhus er inddelt i tre typer (A, B og C), hvor type A er den type restaurationer, der er mindst belastende (miljømæssigt, ordensmæssigt osv.) for omgivelserne. Type B er mere belastende for omgivelserne, og type C er mest belastende for omgivelserne. Side 7 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

8 De tre typer er nærmere beskrevet i det følgende. Samtidig er nævnt nogle ek- sempler på hvilke former for restaurationer, der ofte vil høre under hvilken type. Da der hele tiden udvikles nye koncepter og restaurationsformer, er der ale- ne tale om eksempler. Samtidig skal det understreges, at det ved vurderingen af hvilken type en restauration falder ind under, ikke er afgørende, hvad man kalder restaurationen (om man fx kalder den en café eller en natklub). Det afgø- rende er, hvordan restaurationen belaster omgivelserne. Hvis en restauration er en blanding af flere typer, vil den som udgangspunkt skulle placeres i den mest belastende type Type A Type A restaurationer, er den type restaurationer, der er mindst belastende for omgivelserne. Det vil typisk være steder, hvor musik ikke er et vigtigt element. Samtidig vil det typisk være steder, der holder sig inden for den normale åbningstid. Type A restaurationer kan fx være almindelige spiserestauranter, cafe- terier og butikker, der også serverer alkohol Type B Type B restaurationer er de restaurationer, ationer, hvor der ofte vil være mere støj og musik end i type A restaurationer, uden at musik er et af de vigtigste elementer i restaurationen. Type B restaurationer kan fx være almindelige cafeer, barer og bodegaer Type C Type C restaurationer er den type restaurationer, der belaster omgivelserne mest både miljømæssigt (støj mv.) og ordensmæssigt. Musik og evt. dans er ofte et af de vigtige elementer i type C restaurationer. En stor del af de restaura- tioner, der søger om at holde åbent til kl. 5 falder ind under type C. Type C restaurationer kan fx være natklubber, diskoteker og spillesteder. 6.2 Åbningstider Det næste, du skal tage stilling til, er, hvilke åbningstider du ønsker at søge om Normal åbningstid Alle restaurationer i Aarhus Kommune kan holde åbent fra kl til kl Inden for Ringgaden kan alle restaurationer holde åbent fra kl til kl Udvidet åbningstid Bevillingsnævnet kan give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid, hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra ordens-, ædrueligheds- og miljømæssige (særligt støjmæssige) hensyn sammenholdt med restaurationens type og koncept. Natur og Miljø (Aarhus Kommune) vil i nogle tilfælde kræve dokumentati- on for, at restaurationen er i stand til at overholde miljølovgivningens støjbe- stemmelser. En tilladelse til udvidet åbningstid, vil som oftest blive ledsaget af en række betingelser og begrænsninger, afhængig af type/koncept, beliggenhed og åbningstid. Se nærmere om betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1. Side 8 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

9 Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer uden udvidet åbningstidstilladelse holder åbent til længere end den normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer som fx større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer. Kontakt Østjyllands Politi for nærmere information herom. Alle restaurationer med alkoholbevilling må holde åbent til kl nytårsnat. Det kræver ikke en ansøgning. Alle restaurationer inden for Ringgaden med alkoholbevilling må desuden holde åbent til kl i Aarhus Festuge og til Jazzfestival og til kl den dag, der er Aarhus Kulturnat. Dette kræver heller ikke ansøgning. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid. 6.3 Udeservering Hvis du godt kunne tænke dig at servere mad og drikke udendørs, skal du søge om tilladelse til udeservering. Du kan læse mere om udeservering, retningslinjer, ansøgning mv. her: Lejlighedstilladelse Hvis du ønsker at afholde et enkeltstående arrangement, skal du som udgangs- punkt søge om lejlighedstilladelse. Det er Østjyllands Politi, der udsteder lejlig- hedstilladelser. En person over 25 år kan dog holde en indendørs fest for højest 150 personer med servering af øl og bordvin uden tilladelse. Politiet skal i så fald underrettes senest 3 dage før arrangementet afholdes. Du kan læse mere om lejlighedstilladelser i restaurationslovens 22 og på poli- tiets hjemmeside her: 7 VÆR OPMÆRKSOM PÅ 7.1 Ansvarlighed og samarbejde Byrådet ønsker at fremme et restaurationsliv, hvor nøgleordene er mangfoldig- hed og ansvarlighed. Aarhus Kommune skal have et restaurations- og natteliv, hvor både restauratø- rer og gæster med flere agerer ansvarligt og hensynsfuldt. Byrådet bakker derfor meget op om Restauratørnetværket Byens natteliv, hvor restauratører, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune arbejder sammen for at sikre et godt, sjovt og sikkert natteliv i Aarhus. Restauratørnetværket arbej- der blandt andet med ansvarlig udskænkning. Side 9 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

10 Du kan læse mere om restauratørnetværket på Unge og alkohol Byrådet er meget opmærksom på dette område og ønsker fokus på at begrænse unges forbrug af alkohol. Det er forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år, og bevillingshaver har pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andre alkoholfrie drik- ke (restaurationslovens 29). Bevillingsnævnet har desuden mulighed for at begrænse mindreårige og unges ophold i restauranter med alkoholbevilling lling for at modvirke, at der opstår socia- le, ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Se nærmere vedrørende be- tingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1. Bevillingsnævnet kan desuden kræve, at virksomheden fører en ansvarlig mar- kedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at virksomheden ikke opfordrer til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. I forlængelse heraf skal det understreges, at markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol (markedsføringslovens 8, stk. 3). Bevillingsnævnet og politiet har stor opmærksomhed på dette område, og poli- tiet fører nøje tilsyn med, at restaurationerne overholder regler og betingelser vedrørende unge og alkohol. 7.3 Støj Restaurationer er i sagens natur ikke støjfri. Alt efter hvilken type restauration, der er tale om, er der forskellige former for støj fra restaurationen. Af hensyn til de omkringboende er det derfor nødvendigt, at der er en vis regulering af støj- forholdene. Restaurationer er som alle andre virksomheder omfattet af miljølovgivningen. Det er Natur og Miljø (Aarhus Kommune) der behandler sager på støjområdet. Til at vurdere om miljølovgivningen er overtrådt, anvendes Miljøstyrelsens vejledninger vedrørende støj (nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder og nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø ), som kan findes her htm og her I disse vejledninger er der angivet nogle støjgrænser, som ikke må overskrides. Støjgrænserne i vejledningerne er angivet for forskellige tidsrum i løbet af døgnet og er lavere om natten end midt på dagen. Støjgrænserne er fastsat under hensyn til, hvad naboer bør kunne tåle. Side 10 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

11 7.3.1 Etablering af ny restauration Når der etableres en ny restauration, vurderer Natur og Miljø blandt andet, om der skal stilles krav til lydniveauet. I vurderingen vil restaurationens type og placering indgå. Hvis restaurationen ligger tæt på beboelse, stilles der fx altid krav om, at der ikke må spilles musik for åbne døre og vinduer. Natur og Miljø kan også kræve, at virksomheden dokumenterer, hvilket lydniveau der kan spilles musik med i restaurationen, hvis Miljøstyrelsens støjgræni og ved omkringliggende beboelse. ser samtidig skal være overholdt Hvis Natur og Miljø vurderer, at restaurationens s type og placering er uforenelige, kan Natur og Miljø fraråde, at der meddeles bevilling. Fx hvis man ønsker at starte et diskotek i et parcelhuskvarter. Hvis du er i tvivl, om et lokale er egnet til den type restauration, du ønsker at åbne, kan du kontakte Natur og Miljø på forhånd for at få en vurdering Klage over støj Hvis man som nabo føler sig generet af støj fra en restauration eller en udeser- vering, kan man klage til Natur & Miljø (se kontaktoplysninger under afsnit 11). Afhængig af klagens art kan Natur og Miljø vælge at kontakte restauratøren for nærmere afklaring eller at foretage en uanmeldt støjmåling for at undersøge, om Miljøstyrelsens støjgrænser er overskredet. Hvis støjgrænserne er overskredet, modtager restauratøren et påbud om, at støjgrænserne skal overholdes. Det vil fremgå af påbuddet, hvordan overholdelsen skal dokumenteres. Restauratøren skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med dokumentationen. Hvis man vil klage over støj fra gaden uden for en restauration fx råben og skrigen fra gæster på vej til eller fra restaurationen - skal man kontakte Østjyl- lands Politi. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BE- VILLING Din ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Østjyllands Politi. Herefter er sagsgangen kort fortalt som følger: Side 11 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

12 Østjyllands Politi modtager din ansøgning om alkoholbevilling. Østjyllands Politi sagsbehandler og indhenter fx oplysninger i Næringsbasen, i kriminalregistret, hos Fødevarestyrelsen, hos SKAT vedr. restancer, og hos Natur og Miljø vedr. støj. På baggrund af ansøgningen og ovenstående oplysninger vurderer Østjyllands Politi sagen og sender sin indstilling (det vil sige Østjyllands Politis forslag til afgørelse) til Bevillingsnævnet og Aarhus Kommune. Bevillingsnævnet vurderer sagen på baggrund af Østjyllands Politis indstilling og beslutter, om der skal gives alkoholbevilling eller ej. Bevillingsnævnet beslutter samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger, der skal være for bevillingen. Aarhus Kommune sender et brev med Bevillingsnævnets beslutning til dig (ansøgeren) 8.1 Midlertidig tilladelse Når ansøgning med alle relevante bilag er indsendt, kan Østjyllands Politi i særlige tilfælde udstede en midlertidig tilladelse til servering af alkohol, som er gældende, indtil sagen behandles i Bevillingsnævnet. Det er en forudsætning for meddelelse af midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at der vil blive givet en bevilling. 9 ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG Når bevillingsnævnet behandler din ansøgning, kan bevillingsnævnet enten vælge at give en bevilling (med en række betingelser og begrænsninger) eller at give afslag på bevilling. 9.1 Bevillingsnævnet giver bevilling betingelser og begræns- ninger Hvis bevillingsnævnet giver alkoholbevilling, olbevilling, modtager du et brev, hvor der står, at du har fået alkoholbevilling under visse betingelser og begrænsninger. Det vil normalt være en betingelse, at virksomheden ikke må ændre koncept/type eller udvides uden bevillingsnævnets/politiets godkendelse. Side 12 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

13 Hvilke betingelser og begrænsninger, der derudover sættes for den enkelte be- villing, beror på en konkret vurdering og afhænger af både placering, koncept, åbningstider osv. De betingelser og begrænsninger, der indsættes, kan fx være: Åbningstid at der fra kl til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol. at åbningstilladelsen til kl kun er gældende torsdage, fredage og lørdage. at restauranten skal være lukket mellem kl og kl når den udvidede åbningstid til kl benyttes. at en udvidet åbningstilladelse til kl vil blive inddraget såfremt: - den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlige forøgegiver anledning til berettigede klager de støjgener, - den udvidede åbningstid og støj, eller - restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og orden eller administrere ovennævnte restriktioner. Ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer at virksomheden ikke giver anledning til ordens- eller ædrue- lighedsmæssige problemer. Videoovervågning at der ved begrundet formodning om kriminalitet i restaurationsvirksomheden, f.eks. vold eller besiddelse af euforiserende stoffer, opsættes videoovervågning efter krav og anvisning fra politiet. Overvågningsudstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere perso- ner. Støj at der ikke må afspilles musik for åbentstående døre og vinduer. at krav om plombering af musikanlæg iværksættes/fastholdes. at gæsternes kommen og gåen ikke må være til gene for de omkringbo- ende. Unge og alkohol at unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen efter kl at virksomheden fører en ansvarlig markedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at virksomheden ikke opfordrer til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. Krav fra offentlige myndigheder at krav og vilkår fremsat af relevante offentlige myndigheder skal efterkommes og opfyldes Alkoholbevillingens længde En alkoholbevilling kan ifølge restaurationsloven udstedes for maksimalt 8 år. En alkoholbevilling vil dog - efter en konkret vurdering - ofte blive begrænset til en kortere periode. Side 13 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

14 9.2 Bevillingsnævnet giver afslag Hvis Bevillingsnævnet giver afslag på din ansøgning, vil du modtage et brev, hvor det kort er beskrevet, hvorfor Bevillingsnævnet har givet afslag. Det vil samtidig fremgå af brevet, at afslaget efter restaurationslovens 10 stk. 4 kan indbringes for Aarhus Byråd. Indbringelsen skal ske senest 4 uger efter, at afsla- get er sendt til dig. 10 OVERTRÆDELSE AF LOV OG BEVILLING SAMT BORTFALD AF BEVILLING 10.1 Hvis du ikke overholder loven og bevillingen Hvis du som bevillingshaver ikke overholder loven og de betingelser og be- grænsninger, der følger af din bevilling, ling, kan det have forskellige konsekvenser Straf Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser og tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger fastsat af Bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel. Se restaurationslovens Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes hvis: bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Se restaurationslovens 19. En alkoholbevilling kan desuden fratages, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på minimum kr. (se restaurationslovens 39a) Indskrænkning i åbningstiden Bevillingsnævnet kan, hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige or- den eller af ædruelighedsmæssige ge hensyn, beslutte, at en restauration skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end restaurantens gældende åbningstid. Ud fra de samme hensyn kan politiet med øjeblikkelig virkning begrænse en restau- rants åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden. Se restaurationslovens 28, stk Forbud mod musik og lignende Politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i en restauration. Et sådant forbud kan komme på tale, hvis støjen tager overhånd og påbud fra Na- tur og Miljø ikke efterkommes. Se restaurationslovens Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder: når bevillingshaveren dør, når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, Side 14 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

15 hvis bevillingshaveren er under konkurs, når en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for bevillingen ikke længehvis bevillingshaveren er umyndig eller kommer under værgemål. re er opfyldt, Se restaurationslovens HAR DU SPØRGSMÅL? Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning vedrørende ansøgning, sagsbehandling, bevillinger og lejlighedstilladelser, kan du kontakte: Østjyllands Politi Bevillingsafdelingen Ridderstræde Aarhus C Telefon mandag til torsdag kl Hvis du har spørgsmål vedrørende støj, støjmålinger mv., kan du kontakte: Natur og Miljø Grøndalsvej 1D, Postboks Viby J Telefon LINKS Herunder følger en samlet oversigt over de hjemmesider, der er linket til i re- staurationsplanen. Restaurationsloven Fødevarestyrelsen Bygningsinspektoratet anvendelse.aspx Diverse ansøgningsskemaer Udeservering bevillinger/udeservering.aspx Lejlighedstilladelser Side 15 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

16 Restauratørnetværket Miljøstyrelsens vejledninger vedr. støj og htm - o - Vedtaget af Aarhus Byråd den 18. december Side 16 af 16 Restaurationsplan Aarhus Kommune

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser

Kilde Regulering Handlemuligheder Konsekvenser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2 Oversigt over støjkilder og regulering 17-11-2016 Sagsnr. 2016-0382335 Dokumentnr. 2016-0382335-7 Kilde Regulering Handlemuligheder

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Notat Vedrørende: Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Sagsnavn: Ansøgning om etablering af bodega på Søvej 1C, 8870 Langå Sagsnummer: 01.02.03-P16-4-13

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere