A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra"

Transkript

1 ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr SPR A F G Ø R E L S E (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra Energitilsynet om forsikringer i Kolding Områdets Energiselskab, KOE Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 1. april 2001 fra [...] der klager over Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2001, hvori tilsynet finder, at de af KOE tegnede forsikringer er nødvendige udgifter i lovens forstand. I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard, professor, næstformand, professor, cand.polit. Christen Sørensen, professor, dr.jur. Jens Fejø, direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen og direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen samt konsulent, civilingeniør Knut Berge og lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2001 citeres: " I breve af 20. oktober, 16. november samt 23. december 2000 har De over for Energitilsynet rejst en række spørgsmål vedrørende forsikringer i Kolding Områdets Energiselskab. Fra Deres side er der konkret rejst følgende spørgsmål vedrørende KOE's forsikringer: 1. Skal forbrugerne betale heltidsulykkesforsikring for samtlige ansatte og bestyrelsesmedlemmer døgnets 24 timer'? 2. Skal forbrugerne betale bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelse og direktion, og hvor langt tilbage går denne forsikring?

2 2 3. Skal forbrugerne betale rejseforsikring for medrejsende ægtefæller/samlevere under erhvervsrejser overalt i verden? 4. Skal forbrugerne betale gruppelivsforsikring for samtlige bestyrelsesmedlemmer? 5. Endelig er Energitilsynet anmodet om at undersøge direktionens forsikringer. Energitilsynet kan i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, tage stilling til om tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser for varmeleverancer er urimelige eller i strid med bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20, 20a og 20b eller i strid med regler udstedt i henhold til loven. Tilsynet kan ligeledes i medfør af lovens 21, stk. 5 gribe ind, såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må antages at medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi. I varmeforsyningslovens 20, stk. 1, er det fastsat, hvilke udgifter, der inden for de i loven nævnte indtægtsrammer kan indregnes i varmeprisen. Det fremgår således af bestemmelsen, at der i varmeprisen kan indregnes nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne. I den nye elforsyningslov (lov nr. 375 af 2. juni 1999), der trådte i kraft 1. januar 2000, er prisfastsættelsen tilsvarende reguleret i lovens kapitel 10 om elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. Her fremgår af 69, stk. 1, at priserne for de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Priserne på KOE's ydelser er således direkte afledt af virksomhedens udgifter, og der er ifølge varmeforsyningsloven og elforsyningsloven hjemmel til at få inddækket de faktiske nødvendige omkostninger i forbindelse med driften, herunder omkostningerne forbundet med drift og administration mv. For så vidt angår Deres forespørgsel vedrørende KOE's forsikringer, er det således et spørgsmål, om der her er tale om nødvendige omkostninger i lovens forstand. Energitilsynet finder, at heltidsulykkesforsikringerne og gruppelivsforsikringerne (jf. sp. 1 og sp. 4), som er behandlet af repræsentantskabet og bestyrelse og er et led i overenskomstaftaler

3 3 med personalet, må anses som værende en del af administrations- og lønomkostningerne i KOE og dermed en nødvendig omkostning i lovens forstand. Energitilsynet finder endvidere, at udgifterne til en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring (jf. sp. 2), der som kollektiv forsikring dækker nuværende og tidligere medlemmer af direktion og ledelsesorganers eventuelle ansvarspådragende adfærd som led i KOE's tjeneste, må anses som være en naturlig del i driften af et selskab som KOE og dermed en nødvendig omkostning i lovens forstand. For så vidt angår rejseforsikring for medrejsende ægtefæller mv. (jf. sp. 3), er det oplyst, at ægtefæller aldrig har deltaget i rejser, og at der derfor heller ikke er betalt rejseforsikring for disse. Der er derfor ikke grundlag for en nærmere bedømmelse af dette på nuværende tidspunkt. Såfremt spørgsmålet måtte blive aktuelt, vil Energitilsynet kunne tage konkret stilling til, om der er tale om en nødvendig omkostning. Energitilsynet skal endelig for så vidt angår Deres anmodning om at undersøge direktionens forsikringer (jf. sp. 5) henholde sig til, at KOE har oplyst, at der ikke ud over de forannævnte forsikringer er tegnet specielle forsikringer for direktionen, og at KOE's forsikringsomfang udtømmende er opregnet i den fremsendte bestyrelsesprotokol for møde nr. 8 den 20. september Energitilsynet håber hermed at have besvaret Deres spørgsmål. Klagen I klagen til Energiklagenævnet af 1. april 2001 beder [...] om oplysning om afstemningsresultatet fra det/de bestyrelsesmøde(r) hvor forsikringsomfanget besluttedes, samt svar på forsikringsbeløbet for bestyrelsesmedlemmer. Endvidere hedder det i klagen: "Jeg finder ikke, at det er en nødvendig omkostning, at KOE (forbrugerne) betaler forsikring for KOE's bestyrelsesmedlemmer døgnets 24 timer. Det bedes venligst oplyst, hvor i lovgivningen at det fremgår at det kan, skal man? Hvad er forsikringsbeløbet? Skal varmeforbrugerne betale for disse forsikringer? Har Energitilsynet som udgangspunkt for Deres besvarelse haft KOE's forsikringer til gennemsyn for at undersøge disse, eller har Energitilsynet kun støttet sig til breve fra KOE's direktion, uden nærmere at have undersøgt sagen?

4 4 Jeg finder, det er en lemfældig undersøgelse, der ikke er tilstrækkeligt undersøgt, men er en undersøgelse, som kun bygger på breve fra KOE's direktion. Jeg skal anmode Energiklagenævnet se nærmere på sagen. " Energitilsynets redegørelse Energitilsynet gentager i det hele sin argumentation fra afgørelsen i sin redegørelse af 30. maj Fra redegørelsen citeres: " Energitilsynet har endelig for så vidt angår [...] anmodning om at undersøge direktionens forsikringer (jf. sp. E) henholdt sig til, at KOE har oplyst, at der ikke ud over de forannævnte forsikringer er tegnet specielle forsikringer for direktionen, og at KOE's forsikringsomfang udtømmende er opregnet i den af [...] fremsendte bestyrelsesprotokol for møde nr. 8 den 20. september 2000, jf. bilag Bemærkninger til klagen fra [...] Klagen af 1. april 2001 fra [...] til Energiklagenævnet giver Energitilsynet anledning til følgende bemærkninger: Ad 1 og 4: Energitilsynet har her alene refereret, hvad KOE har oplyst i sagen, jf. bilag 6. Energitilsynet finder ikke, at et eventuelt afstemningsresultat er nødvendigt til afklaring af de spørgsmål, der er rejst i den konkrete sag. Ad 2: [...] efterlyser her svar på, hvad forsikringsbeløbet er for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen, og hvor langt tilbage denne forsikring går. Energitilsynet skal her henvise til det i sagens bilag 5 vedlagte brev af 1. november 2000 fra KOE til [...]. I dette brev er det oplyst klageren, at forsikringssummen er maksimeret til 50 mio. kr. for skade og i alt pr. år. Endvidere at præmien er på ca kr. årligt, og at forsikringen dækker begivenheder, som anmeldes efter 4. oktober Energitilsynet skal endelig til spørgsmålet, om man har haft KOE's forsikringer til gennemsyn, anføre, at KOE i sagen har oplyst, at forsikringsomfanget i virksomheden udtømmende er opregnet i den fremsendte beslutningsprotokol for bestyrelsesmøde nr. 8 den 20. september Energitilsynet har derfor ikke fundet grundlag for at foretage yderligere undersøgelser af forsikringsomfanget. "

5 5 Senere indlæg i sagen KOE har ikke fremsendt bemærkninger til Energitilsynets redegørelse. [...] har i brev af 1. august 2001 gentaget sine spørgsmål til Energiklagenævnet. Energiklagenævnets bemærkninger KOE er en selvejende institution med fire helejede datterselskaber: A/S KOE-Entreprise, A/S KOE-Gas, A/S KOE-Varme og A/S KOE-El. Sidstnævntes virksomhed udøves gennem A/S KOE-Elhandel, A/S KOE-Elforsyningspligt og A/S KOE-Ejendomme. Energiklagenævnet konstaterer, at nævnet har kompetence til at behandle det rejste spørgsmål, for så vidt angår de virksomheder i KOE-koncernen, der er omfattet af el- og varmeforsyningslovene. Beslutningen om tegning af forsikringer for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er truffet af KOE's direktion, som efter selskabets forretningsorden drager omsorg for, at selskabet er forsvarligt forsikret. Bestyrelsen har 20. september 2000 taget direktionens oversigt og orientering herom til efterretning. Energiklagenævnet finder efter det foreliggende ikke grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets afgørelse, hvorefter de omhandlede forsikringer anses for nødvendige udgifter/omkostninger, jf. varmeforsyningsloven 20, stk. 1 og elforsyningsloven 69, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2001 stadfæstes af de af tilsynet anførte grunde. Afgørelsen er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000, og 89 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard Formand /Søren Præstholm Fuldmægtig.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere