Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget"

Transkript

1 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Erklæring for Medlemmets kompetence og virke Medlemmet erklærer herved at være kompetent til at indgå i anerkendelsesudvalgets arbejde, samt at ville afgive de nødvendige oplysninger for bedømmelse af medlemmets kompetence til at indgå heri. Medlemmet erklærer sig endvidere villig til at følge de til enhver tid gældende vedtægter og procedurer for udvalgets virke, samt at være indforstået med at skulle melde fra, såfremt der ikke længere er ressourcer eller kompetencer til at deltage i udvalgsarbejdet på en betryggende måde. Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 Fortrolighed og sikkerhed Medlemmet erklærer herved at ville behandle alle oplysninger, som medlemmet er kommet i besiddelse af ved sagsbehandlinger indenfor anerkendelsesordningen, fortroligt og sikkert, og kun at drøfte sådanne forhold med andre, som måtte være nødvendige for en professionel sagsbehandling. Endvidere vil medlemmet håndtere alle informationer og dokumenter knyttet til sagsbehandlingen på en sikker måde, og slette disse i egne arkiver efter endt sagsbehandling. Den erklærede fortrolighed går ikke forud for medlemmets professionelle pligt til at oplyse forhold for myndighederne, der måtte kunne medføre uacceptable tab af sikkerhed i konkrete bygværker. I givet fald vil medlemmet følge anerkendelsesudvalgets procedurer for meddelelse til myndigheder. Habilitet Medlemmet erklærer herved at ville meddele mulig inhabilitet i en given sagsbehandling; fx som følge af sammenfaldende økonomiske eller ansvarsmæssige interesser mellem udvalgsmedlemmet og person eller projekt under behandling. Ansvarsfraskrivelse Ingeniørforeningen i Danmark erklærer herved at ville friholde medlemmet for ethvert tab og erstatningskrav, der måtte blive rejst mod medlemmet, som følge af, at medlemmet er eller har været medlem af Statikeranerkendelsesudvalget, og her har deltaget i udvalgsarbejdet. Erklæringen omfatter både krav der udspringer af sagsbehandling, som har fundet sted, og sagsbehandling der finder sted for fremtiden. Friholdelseserklæringen dækker også de sagsomkostninger, medlemmet i givet fald må afholde som følge af, at erstatningskravet er rejst. Friholdelsen er ikke betinget af, at medlemmet forsætligt eller uagtsomt måtte have virket i uoverensstemmelse med anerkendelsesordningens vedtægter og procedurer.

2 Tilbagekaldelse Side 2 af 2 Denne erklæring kan af Ingeniørforeningen i Danmark alene tilbagekaldes med virkning for fremtiden, og i så fald med 3 måneders varsel til den 1. i en måned ved meddelelse i anbefalet brev til medlemmet. Medlemmets underskrift Sted og dato På vegne af Ingeniørforeningen i Danmark, Underskrift Sted og dato

3 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Erklæring for eksterne sagsbehandlere Bilag 1B til Håndbog for anerkendelsesudvalget Erklæring for Den eksterne sagsbehandlers virke og kompetence Den eksterne sagsbehandler erklærer sig herved villig til at følge de til enhver tid gældende vedtægter og procedurer for sit virke. Den eksterne sagsbehandler erklærer endvidere at være kompetent til at udføre arbejde for anerkendelsesudvalget. Den eksterne sagsbehandler vil afgive de nødvendige oplysninger for bedømmelse af vedkommendes kompetence til at indgå i udvalgets sagsbehandling. Endvidere er den eksterne sagsbehandler indforstået med at skulle melde fra, såfremt der ikke længere er ressourcer eller kompetencer til at udføre arbejde for udvalget på en betryggende måde. Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 Fortrolighed og sikkerhed Den eksterne sagsbehandler erklærer herved at ville behandle alle oplysninger, som sagsbehandleren er kommet i besiddelse af ved sagsbehandlinger indenfor anerkendelsesordningen, fortroligt og sikkert, og kun at drøfte sådanne forhold med andre, som måtte være nødvendige for en professionel sagsbehandling. Endvidere vil den eksterne sagsbehandler håndtere alle informationer og dokumenter knyttet til sagsbehandlingen på en sikker måde, og slette disse i egne arkiver efter endt sagsbehandling. Den erklærede fortrolighed går ikke forud for den eksterne sagsbehandlers professionelle ret til at oplyse forhold for myndighederne, der måtte kunne medføre uacceptable tab af sikkerhed i konkrete bygværker. I givet fald vil medlemmet følge anerkendelsesudvalgets procedurer for meddelelse til myndigheder. Habilitet Den eksterne sagsbehandler erklærer herved at ville meddele mulig inhabilitet i en given sagsbehandling; fx som følge af sammenfaldende økonomiske eller ansvarsmæssige interesser mellem den eksterne sagsbehandler og person eller projekt under behandling. Ansvarsfraskrivelse Ingeniørforeningen i Danmark erklærer herved at ville friholde den eksterne sagsbehandler for ethvert tab og erstatningskrav, der måtte blive rejst mod den eksterne sagsbehandler, som følge af, at denne har udført arbejde for Statikeranerkendelsesudvalget, og her har deltaget i sagsbehandlingen. Erklæringen omfatter både krav der udspringer af sagsbehandling, som har fundet sted, og sagsbehandling der finder sted for fremtiden. Friholdelseserklæringen dækker også de sagsomkostninger, den eksterne sagsbehandler i givet fald må afholde som følge af, at erstatningskravet er rejst.

4 Friholdelsen er ikke betinget af at den eksterne sagsbehandler forsætligt eller uagtsomt måtte have virket i uoverensstemmelse med anerkendelsesordningens vedtægter og procedurer. Side 2 af 2 Tilbagekaldelse Denne erklæring kan af Ingeniørforeningen i Danmark alene tilbagekaldes med virkning for fremtiden, og i så fald med 3 måneders varsel til den 1. i en måned ved meddelelse i anbefalet brev til medlemmet. Ekstern sagsbehandlers underskrift Sted og dato På vegne af Ingeniørforeningen i Danmark, Underskrift Sted og dato

5 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om statikeranerkendelse Bilag 2A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning er for personer, der ønsker at ansøge om tildeling af statikeranerkendelse jf. Bygningsreglementet, Bilag 3. Ordningens praksis er beskrevet i en håndbog på Denne vejledning er et uddrag heraf; se Procedure 2.1: Ansøgning om tildeling. Formålet med anerkendelsesordningen for statikere er at sikre høj kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i bygge-/anlægssektoren samt lette bygningsmyndighedernes arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere, uden at byggeprojekters statiske dokumentation forringes. Dokument: Udgave: A.1 Revision: 30. juni 2011 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Aase Marie Hou Kjeld Thomsen Jørgen Svedstrup Nielsen Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 1. september 2011 Hvem kan søge statikeranerkendelse? Statikeranerkendelse kan søges af personer, der til daglig arbejder med projektering af og har overordnet tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner til byggeriet; fx inden for bolig-, institutions- eller industribyggeri. Ordningen henvender sig til personer, der virker som bygværksprojekterende jf. Bygningsreglementet, Bilag 4, og som sådan samler og koordinerer den statiske dokumentation; herunder fastlægger projektgrundlag, statiske principper for bygværket samt foreskriver kontrol og tilsyn; se i øvrigt SBianvisning 223: Dokumentation af bærende konstruktioner. Man bør ikke søge anerkendelse, såfremt man hovedsageligt arbejder med projektering af ikke-bærende bygningsdele eller med administration eller ledelse. Der stilles ingen specielle uddannelseskrav til ansøgerne, men hvis man ikke er civilingeniør, diplomingeniør, akademiingeniør eller teknikumingeniør af byggeteknisk retning eller har en tilsvarende udenlandsk eksamen, kan udvalget forlange at ansøgeren aflægger en særlig prøve. For personer, der ønsker at virke i Danmark som anerkendt statiker, og som har en anerkendelse fra et andet EU-land, et EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker, henvises til håndbogens afsnit 3 om anerkendelser fra andre lande (EU mfl.) Der gives kun anerkendelse til enkeltpersoner, ikke til firmaer. Ved jobskifte følger anerkendelsen den anerkendte statiker.

6 Hvordan søger man om statikeranerkendelse? Man ansøger om tildeling af statikeranerkendelse ved at udfylde, underskrive og indsende Bilag 2B Ansøgningsskema om tildeling af anerkendelse inkl. bilag til Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Att.: Anerkendelsesordning for Statikere Tlf fax Side 2 af 3 Ansøgningens formål og indhold er nærmere beskrevet i Procedure 2.1 Ansøgning om tildeling. Ansøgning og bilag indsendes digitalt i pdf-format. Ansøgningen omfatter et projekt fra ansøgerens praksis som statiker, og bør udvælges således, at det egner sig til at give indtryk af ansøgerens statiske færdigheder og kunnen. Projektet skal altså i sin helhed være udarbejdet af ansøgeren selv. Hvis konstruktionsafsnit eller konstruktionsdele ikke er projekteret af ansøgeren selv, skal det klart fremgå, hvorledes ansøgeren har koordineret og kontrolleret dette. Projektet bør udover funderingen omfatte flere typer bygningsdele (fx tagspær og vægge eller dæk og rumgitre) og konstruktionsmaterialer (beton og stål eller stål og træ). Dokumentationen skal være ordentlig og overskuelig. Den skal have en sådan form, at projektet efter arkivering på et vilkårligt senere tidspunkt kan forstås uden problemer. Dokumentationen skal derfor fremstå professionel, klar, fyldig og overskuelig. Sjuskede eller dårligt dokumenterede projekter returneres normalt uden sagsbehandling. Der medsendes altid oversigtstegninger fra andre projekterende; fx arkitekten, i den udstrækning, de har betydning for den statiske forståelse. leverandørberegninger for de væsentligste konstruktionsafsnit og konstruktionsdele. kontroldokumentation for såvel leverandørberegninger som ansøgerens egne bidrag til den statiske dokumentation; herunder 3. parts kontroldokumentation, hvis en sådan er udarbejdet. information om forudsætninger, beregningsmetoder og gyldighedsområde for anvendte digitale modeller eller beregningsværktøjer. Det er ikke nødvendigt at indsende programdokumentationen, men eventuelle programudskrifter skal indeholde relevante inddata og uddata forsynet med enheder. Se i øvrigt SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner for hjælp til udformning af den statiske dokumentation; herunder dokumentationens struktur, indhold og udformning samt håndtering af IKT-værktøjers anvendelse. Projektmateriale fremsendes såvel digitalt i pdf-format som i trykt udgave.

7 Når ansøgningen er sendt hvad sker der så? Ansøgningen behandles af udvalget for anerkendelsesordning for statikere i h.t. håndbogens Procedure Side 3 af 3 Først vil det blive vurderet om ansøgningen er relevant og komplet og om dokumentationen for ansøger og projekt er tilstrækkelig til den efterfølgende bedømmelse. Man kan blive anmodet om at fremsende yderligere materiale. Alt projektmateriale skal være fra det oprindelige byggeprojekt, og ikke udarbejdet til lejligheden eller for anerkendelsesudvalgets skyld. Når ansøgningen er godkendt til bedømmelse nedsætter anerkendelsesudvalget et bedømmelsesudvalg, som gransker og gennemgår ansøgning; herunder det fremsendte projekt. Behandling af ansøgning om anerkendelse kan tage op til ca. 6 måneder. Når statikeranerkendelse er tildelt Hvis udvalget tildeler ansøgeren anerkendelse, sender sekretariatet meddelelse herom, og man optages på listen over anerkendte statikere. Listen fremgår af IDAs Website - Betegnelsen Anerkendt Statiker, må anvendes frit efter tildelingen i overensstemmelse med ordningens rammer for anerkendte statikeres virke. Den anerkendte statikers virke som projekterende og kontrollant skal følge Bilag 5A Retningslinier for anerkendte statikeres virke som projekterende og Bilag 5B Retningslinier for anerkendte statikeres virke som kontrollant. Hvad kan man gøre ved afslag? Hvis udvalget beslutter ikke at tildele anerkendelse, meddeles dette ansøgeren, og meddelelsen vil indeholde udvalgets motivering for afslaget. Afslaget kan ankes for IDA's Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstolene, men ansøgeren har mulighed for at indsende en fornyet ansøgning med et nyt projekt. Gebyr Ved ansøgning om anerkendelse betales et gebyr som fremgår af Ved klage eller genansøgning efter afslag betales gebyret på ny. Ved medhold i klage tilbagebetales gebyret.

8 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Ansøgningsskema om tildeling af statikeranerkendelse Bilag 2B til Håndbog for anerkendelsesudvalget Dette skema anvendes ved ansøgning om statikeranerkendelse i forhold til reglerne i Bygningsreglementets bilag 3 og Håndbog for statikeranerkendelsesordning; Procedure 2.1. Ansøgning stiles til: Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Att.: Anerkendelsesordning for Statikere Ansøgning sendes underskrevet og inkl. bilagsmateriale digitalt i pdf-format til Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 ID Felt Udfyldes af ansøger 1 Efternavn 2 Fornavne 3 Stilling: Ansat/selvstændig 4 Stillingsbetegnelse 5 Uddannelse 6 Uddannelsessted 7 Uddannelsesbetegnelse (evt) 8 Uddannelsesårgang 9 Firmanavn 10 Forretningsadresse 11 Postnummer og By 12 Telefon 13 Der vedlægges nedennævnte materiale til brug for ansøgningens behandling i Anerkendelsesudvalget - se endvidere vejledningen: Konstruktionsprojekt Beskrivelse af eget arbejde i ovennævnte projekt CV inkl. beskrivelse af relevant erhvervserfaring Relevante eksamensbeviser i kopi Dokumentation for mindst 5 års beskæftigelse med statiske beregninger Erklæring om, hvilke byggesager der har været til behandling hos myndighederne i en periode på mindst 3 år. Undertegnede, der er bekendt med reglerne for Anerkendelsesordning for Statikere for bærende konstruktioner jf. Bygningsreglement og håndbog for ordningen, erklærer herved, at jeg accepterer disse regler og vil udføre mit hverv efter ordningens rammer. Underskrift Sted og dato

9 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til eksterne sagsbehandlere Bilag 2C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ekstern sagsbehandling Den eksterne sagsbehandling er den grundige projektgranskning ved ansøgninger om statikeranerkendelse. Den eksterne sagsbehandling foretages af det eksterne medlem af bedømmelsesudvalget, og skal danne baggrund for den efterfølgende projektgennemgang ved bedømmelsesudvalgets interne medlemmer. Den eksterne sagsbehandler gennemfører projektgranskning udarbejder en projektgranskningsrapport og udfylder et vurderingsskema Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 Den eksterne sagsbehandler sender den underskrevne projektgranskningsrapport bilagt det udfyldte vurderingsskema til anerkendelsesudvalgets sekretær, som arkiverer materialet, og sender kopi videre til det ene af bedømmelsesudvalgets interne medlemmer. Projektgranskning Projektgranskningen kan med fordel følge principperne for planlægning og kontrol som beskrevet i SBi-anvisning 223, afsnit 5.4. Ved projektgranskningen skal man holde sig for øje, at projekter indsendt til bygningsmyndigheder efter 1.aug.2008 skal leve op til bestemmelserne i Bygningsreglementet, Bilag 4. Projekter udarbejdet før denne dato skal leve op til bestemmelserne i daværende Bygningsreglementet, Bilag 6 om redegørelse for den statiske dokumentation. Projekter indsendt til myndighedsbehandling i perioden 1.feb-1.aug 2008 skal leve op til et af de 2 sæt regler. Projektgranskningen opsummeres på de emner, der indgår i Bilag 2E. Vurderingsskema for ansøgningsprojekter, idet der til grund lægges ansøgerens evne til at vurdere: statiske systemer og modellers refleksion af et bygværks virkemåde laster, lastkombinationer og kritiske lasttilfælde for bygværket om fornøden stabilitet, robusthed og brandsikkerhed er til stede om snitkræfter, deformationer etc. har den rigtige størrelsesorden om statisk aktive samlinger er håndteret betryggende grænseflader; herunder koordinering af bidrag til den statiske dokumentation fra bygværksprojekterende og afsnitsprojekterende flere faglige emner som fx statisk ligevægt, svingninger, fundering, beton, stål, træ, murværk etc. om noget virker fornuftigt og rimeligt uden at gå i detaljer, fx i forhold til input og output data fra beregningsprogrammer, eller om noget virker forkert og bør undersøges nærmere konsistens i den statiske dokumentation egne begrænsninger og evt. hjemtagning af råd fra faglige eksperter. Der må under ingen omstændigheder gøres bemærkninger eller markeringer i det af ansøgeren indsendte materiale.

10 Projektgranskningsrapport Side 2 af 2 Som afslutning på projektgranskningen udarbejder og underskriver den eksterne sagsbehandler en projektgranskningsrapport på basis af Bilag 2D. Paradigme for ekstern projektgranskningsrapport. Projektgranskningsrapporten skal indeholde detaljerede statiske og konstruktionstekniske kommentarer. delkonklusioner for de i Bilag 2D. Paradigme for ekstern projektgranskningsrapport omfattede kapitler hovedkonklusion for projektet som helhed Projektgranskningsrapporten skal affattes klart og kortfattet. Vurderingsskema Den eksterne sagsbehandling afsluttes med udfyldning af Bilag 2E. Vurderingsskema for ansøgningsprojekter, hvori der optræder følgende punkter (betegnelse i parentes henviser til dele af den statiske dokument som beskrevet i SBi-anvisning 223 (SBi, 2009): 1. Projektgrundlag (A1) 2. Statiske beregninger bygværk (A2.1) 2.1. Hovedstatik mm 2.2. Robusthed mm 3. Statiske beregninger konstruktionsafsnit (A2.2) 3.1. Statiske beregninger bygningsdele 3.2. Fundering 3.3. Detaljer og samlinger 4. Konstruktionstegninger og modeller (A3) 5. Statisk projekteringsrapport (B1) og Statisk kontrolrapport (B2) (evt) 6. Generelt Hvert af punkterne vurderes på en 7-trins-skala. Point udregnes ved multiplikation af vurdering med vægt, som fremgår af skemaet. Den samlede vurdering fremkommer ved summering af point. Vurderingsskemaet bilægges projektgranskningsrapporten.

11 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Paradigme for ekstern projektgranskningsrapport Bilag 2D til Håndbog for anerkendelsesudvalget Vejledning [Kommentarer, stikord og eksempler på udsagn i granskningsrapport er indsat i skarpkantede parenteser som denne tekst] Granskningsrapport for ansøger [NN; sag åååå:nnn] A. Grundlag [Granskningens grundlag listes] [Eks: Granskningen er baseret på følgende projektmateriale: dokument 1 dokument 2 øvrigt som angivet i ansøgers materiale i brev af dd.mm.åå] Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 B. Omfang [Omfang af granskningen] [Eks: Tegninger og beregninger er gennemgået for forståelighed, tegningernes overensstemmelse med beregningerne, statiske principper, og stikprøvevis kontrol af udregninger. Leverandørberegninger og -tegninger er gennemgået for overensstemmelse med grundlaget fra ansøgers firma.] C. Sammenfatning [Sammenfatning af granskningen med omtale af de væsentligste observationer] [Eks: Et godt projekt over middel men med en del skønhedsfejl.bla, bla bla.] [Eks: Gode dele af projektet: bla. bla. ] [Eks: Mindre gode sider af projektet: [bla. bla. ] D. Generelt (vurderingsskema pkt.1) [Læsbarhed, overblik, struktur, konsistens, dækkende ] Generelt: [Eks: Den statiske dokumentation er nydelig. Opstillingen af beregningerne er fin, med indholdsfortegnelse, henvisninger og læsbarhed. Dog savnes visse steder supplerende skitser til forklaring.] Specifikke kommentarer: [Eks: Side 17: Henvisning til altangange ikke forstået. Side 18: referenceliste ulæselig. Side (?): sidetal mangler. Side 119 mangler. Der indgår ef-

12 ter bilag B 4 sider, som ikke tydeligt er en del af et dokument. Datoer mangler. Side 120: Nydelig og letlæselig opstilling, beregning og skitse] Side 2 af 6 E. Projektgrundlag (vurderingsskema pkt.2) Bygværk og grundlag [Bygværkets art og anvendelse, konstruktionernes art og anvendelse, konstruktionsafsnit, udførelse, normer og standarder, sikkerhed, IKT-værktøjer, referencer.] Generelle kommentarer: [Eks:] Specifikke kommentarer: [Eks: Der henvises til det gamle normsæt, men den nye funderingsnorm.] Forundersøgelser [Grunden og lokale forhold, geotekniske forhold, klima- og miljøtekniske forhold.] Generelle kommentarer: [Eks:] Specifikke kommentarer: [Eks:] Konstruktioner [Statisk virkemåde, funktionskrav, levetid, robusthed, brand, udførelse ] Generelle kommentarer: [Eks: Det statiske system er velbeskrevet. Brand er tilfredsstillende behandlet.] Specifikke kommentarer: [Eks:] Konstruktionsmaterialer [Grund og jord, beton, stål, træ, murværk ] Generelle kommentarer: [Eks: Materialer er tilfredsstillende behandlet; dog mangler styrkeparametre for beton til insitu trapper ] Specifikke kommentarer: [Eks:] Laster [Lastkombinationer, permanente laster, nyttelaster, naturlaster, ulykkeslaster, masselaster ] Generelle kommentarer: [Eks: Lastopstilling er præcis og dækkende. Dog mangler vindlast på luv side af hovedbygning.]

13 Specifikke kommentarer: [Eks: Side 7: Der er medtaget for lidt last i tagkonstruktionen (kun 1 lag gips). Side 9: Vindlasten er pænt opstillet, men der savnes skitser til forklaring. Side 17: Last fra jordtryk ved høj kælder i nordfløj er uforståelig] Side 3 af 6 Bilag til projektgrundlag [Fortegnelser over tegninger, digitale modeller og IKT-værktøjer, geoteknisk projekteringsrapport, referencer etc ] F. Statiske beregninger bygværk (vurderingsskema pkt.3) [Hovedstatik inkl. stabilitet, robusthed, almene statiske beregninger ] Generelle kommentarer: [Eks: Stabilitetsberegning er udført og stabilitet af de enkelte vægge er undersøgt. Dog vurderes ikke konsekvensen af asymmetrisk placering af lasten, og valget af Blok B som værste blok er usikker.] [Eks: Robusthed er OK for de dele af bygningen, der består af sammenhængende dæk- og vægskiver. Men der savnes en vurdering af de dele af bygningen, der er understøttet på søjler.] Specifikke kommentarer: [Eks 1: Side : Den overvejende del af den vandrette last er overført til den ene side (linie B), uden at vridning og dermed påvirkning af de tværgående vægge er vurderet. Der ses på Blok B, hvor den største del af den vandrette last overføres til væg a og b. Disse regnes stabile ved hjælp af kontravægt fra tværvægge eller altangang. Den samme kontravægt kan ikke etableres i Blok A, som dermed kan være farligere. Side : Der mangler forklaring på vandret stabilitet for tagskiven på langs.] [Eks 2: Side 1.2.3: Vandrette reaktioner er ikke i ligevægt med vandrette laster. Side 1.2.4: Sidebygning C1 er ikke stabil der mangler mulighed for nedføring af vandrette laster i let nordvæg.] [Eks 3: Vægskiver. Hvor flere vægelementer er beregnet som én sammenhængende skive, ses kun på lodrette samlinger mellem vægelementer. Samling skal både kunne optage den anførte lodrette forskydningskraft og den ikke-efterviste momentsnitkraft, hvilket giver træk i den vandrette fugearrmering.] G. Statiske beregninger konstruktionsafsnit (vurderingsskema pkt.4) Projektgrundlag og hovedstatik for konstruktionsafsnit [Som pkt. E. og F. for konstruktionsafsnit] Fundering [Dimensionering af fundamenter, jord, geoteknisk rapport.] Generelle kommentarer: [Eks: Fundamenter er uarmerede (med sammenhængsarmering 2x2Y12), og direkte funderet. Beregninger udført korrekt, men excentrisk belastning på fundamenterne er ikke vurderet.]

14 Specifikke kommentarer: [Eks: Fundamenter er kun undersøgt for lodret last. Fundamenter under stabiliserende vægge skal også undersøges for væltning og glidning.] Side 4 af 6 Samlinger [Detaljer, lejer, fuger, vederlag, samlingselementer ] Generelle kommentarer: [Eks: Beregninger af detaljer er i stor udstrækning overladt til entreprenøren. Der er fundet uoverensstemmelse mellem beregninger og tegninger.] Specifikke kommentarer: [Eks 1: Der savnes dokumentation for bæreevner af BMF-beslag, halfenskinner og indlimede ankre. Side : Reaktionen fra limtræsbjælken bliver 9,1x3,0/2 = 13,7 kn som er større end bæreevne af bjælkesko (7,6 kn).] [Eks 2: Side : Der er regnet med bøjning i det stabiliserende vinkeljern, men der er ikke taget hensyn at excentriciteten også giver trækkraft i boltene (dvs. større last). Side : Her er redegjort for gangbroens stabiliserende funktion for vandret last i tagniveau på tværs, men samling mellem gangbro til spær/stabiliserende væg er ikke undersøgt. Heller ikke i leverandørberegningerne har jeg kunne finde beregninger herfor.] [Eks 3: Der savnes eftervisning af vederlagstryk for bjælker med ekscentrisk dæklast.] Statiske beregninger konstruktionsdele iøvrigt [Lodrette og vandrette konstruktionsdele, tag, trapper, sekundære konstruktioner ] Generelle kommentarer: [Eks: Alle vægge, dæk, tagspær, trapper, altaner og altangange er beregnet af leverandører, og er i det store hele udført korrekt, men mangler flere steder at kombinere vandrette og lodrette kræfter, samt kræfter fra excentriske belastninger.] Specifikke kommentarer: [Eks: Side 117: Der mangler beregninger for specielle forhold omkring elevatoren. Side 118: Leverandørberegningerne er udført efter gammel norm, men altangange, altaner og trapper er beregnet efter nye norm. Dette har dog nok ingen praktisk betydning, da partialkoefficienter for nyttelast og styrker af jord ikke er ændret. Side 119: Der mangler leverandørberegninger for stålbæringer af elevator. Side : Altanpladen bæres af stålbeslag på bagmur samt skalmur i fællesskab, hvilket ikke anses for et sundt princip. Der er ikke taget højde for excentrisk belastning på beslag. Side 9.3.3: Bjælke A1 er underdimensioneret i LK2.1] H. Konstruktionstegninger og modeller (vurderingsskema pkt.5) Hovedtegninger [Planer, opstalter, snit ]

15 Generelle kommentarer: [Eks: Hovedtegninger viser alle planer, opstalter og snit. Placering af snit er uklar. Grænseflader mellem konstruktionsafsnit ikke vist.] Side 5 af 6 Specifikke kommentarer: [Eks: Tegn. (21)1.02A: Vedr. lastpåførsel er henvist til beskrivelse (ikke vedlagt materialet). Betonsøjler for altangang er vist som Ø180, men leverandørtegninger viser Ø235. Det havde været nyttigt med et snit ved modullinie 7] Detaljetegninger [Snit, principskitser, henvisninger, alle/typiske detaljer ] Generelle kommentarer: [Eks: Der er kun tegnet typiske detaljer. Der mangler noter på tegninger.] Specifikke kommentarer: [Eks: Tegn. (23)1.04A: U-bjl Y10 i fugearmering følger ikke vejledningen i betonelementhåndbogen (L=1500). Der mangler bøjler til forbindelse mellem kantarmering og fugearmering over tværvægge.] Modeller [2D, 3D, FEM, BIM, CFD...] Generelle kommentarer: [Eks 1: EDB-beregninger er ikke benyttet, bortset fra egne excelark til stabilitet. Eks 2: Modellerne er retvisende og klart struktureret] Specifikke kommentarer: [Eks: Der er lavet FEM-modeller i Abaqus af hovedgitterdragere. Udskrift fra FEM-beregninger er fejlbehæftede og uklare. Ingen sammenhæng mellem tegninger og FEM-modeller.] J. Statisk projekteringsrapport (vurderingsskema pkt.6) Bygværket [Bygværkets opbygning, konstruktionsafsnit og grænseflader ] Generelle kommentarer: [Eks: ] Specifikke kommentarer: [Eks: ] Organisation [Projektets og projekteringens organisation, fordeling af projektering ] Generelle kommentarer: [Eks: Det er uklart, hvem der står for eftervisning af hvad. Der mangler redegørelse for koordinering af analyser fra hovedrådgiver og fra leverandører.

16 Der kan være tvivl om, hvorvidt det foreliggende projektmateriale udgør en klar og entydig forudsætning for den detailprojektering, der skal foretages af leverandørerne. ] Side 6 af 6 Specifikke kommentarer: [Eks: ] Kvalitet i projektering [Kontrol, dokumentation af kontrol, koordinering, tilsyn (evt), dokumentation af tilsyn (evt), konstruktionsændringer, dokumentation af konstruktionsændringer ] Generelle kommentarer: [Eks:] Specifikke kommentarer: [Eks: ] K. Statisk kontrolrapport (vurderingsskema pkt.7) [Kontrolplan, kontroldokumentation, opfølgning på afvigelser ] Generelle kommentarer: [Eks:] Specifikke kommentarer: [Eks: ]

17 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vurderingsskema for ansøgningsprojekter Bilag 2E til Håndbog for anerkendelsesudvalget Grunddata Ansøger: Udfyldt af Dato: Vurdering Dokument: Udgave: A.1 Revision: 30. juni 2011 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson, Bent Feddersen, Jozsef Fodor, Aase Marie Hou, Kjeld Thomsen, Jørgen Svedstrup Nielsen, Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 1.september 2011 Punkter Indhold Karakter (7-trinsskala) Vægt [%] Vægtet karakter 1. Generelt 2. Projektgrundlag (A1) 3. Statiske beregninger bygværk (A2.1) Læsbarhed, overblik, struktur, konsistens, dækning, a. Fastlæggelse af grundlag, laster, materialer, beskrivelse af bygværk b. Statisk virkemåde, robusthed og brand Hovedstatik inkl. stabilitet, snitkræfter, lastnedføring a. Fundering og jord Statiske beregninger konstruktionsafsnit (A2.2) b. Konstruktionsdele, samlinger og detaljer 15 c. Konstruktionsdele, elementer Konstruktionstegninger og modeller (A3) 6. Statisk projekteringsrapport (B1), Statisk kontrolrapport (B2) (evt.) Hovedtegninger, Detaljetegninger, CAD-modeller Konstruktionsafsnit, grænseflader, opgavefordeling Kontrolplan, kontroldokumentation Sum 100

18 Side 2 af 2 Vejledning til vurdering Hvert punkt vurderes efter 7-trinsskalaen*, svarende til hvad der kan forventes af en statiker med erfaring i projektering af bærende bygningskonstruktioner: Karakter Vurdering Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af punktets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af punktets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af punktets mål, med en del mangler. C Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af punktets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af punktets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af punktets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Denne karakter gives kun såfremt punktet slet ikke er behandlet. * Se D E Fx F

19 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning for gennemførelse af mundtlig evaluering Bilag 2F til Håndbog for anerkendelsesudvalget Formål Den mundtlige evaluering har til formål at forvisse bedømmelsesudvalget om ansøgerens faglige kompetencer indenfor bærende konstruktioner med udgangspunkt i en projektpræsentation Ansvar Den mundtlige evaluering gennemføres med tilstedeværelse af ansøgeren samt bedømmelsesudvalget. Evalueringen ledes af bedømmelsesudvalgets formand på en etisk forsvarlig måde, og således at ansøgeren hele tiden er tryg ligesom bedømmelsesudvalget får afklaret sine spørgsmål. Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 Fremgangsmåde Evalueringen gennemføres på dansk. Evalueringen gennemføres efter følgende fremgangsmåde under ledelse af bedømmelsesudvalgets formand: A. Indledning B. Fremlæggelse C. Spørgsmål D. Evaluering Ad Indledning Bedømmelsesudvalgets formand præsenterer de tilstedeværende og orienterer om proceduren for den mundtlige evaluering. Tidsrammen præciseres. Ad Fremlæggelse Ansøgeren fremlægger projektet indenfor ½ time. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende elementer: Beskrivelse af bygværket. Beskrivelse af bygværkets statiske virkemåde. Beskrivelse af forhold knyttet til brand, robusthed, andre funktionskrav etc. Beskrivelse af de indgående konstruktionsmaterialer. Fastsættelse af laster, dvs. permanente laster, nyttelaster, naturlaster, ulykkeslaster etc. Overordnet gennemgang af stabilitetsberegningen. Gennemgang af statiske beregninger af udvalgte bygningsdele og samlinger. Beskrivelse af grænseflader til afsnitsprojekterende. Ad Spørgsmål Bedømmelsesudvalget stiller indenfor en tidsramme af ½ time opklarende spørgsmål til ansøgeren. Bedømmelsesudvalget må ikke under ansøgerens tilstedeværelse tilkendegive holdninger til præsentation eller svar tilkendegive resultater af den forudgående skriftlige eksterne og interne bedømmelse konkludere på evalueringen

20 Fremlæggelsen og den efterfølgende spørgerunde knytter sig alene til projektet, og kan ikke omfatte tidligere eller andre forhold ved ansøgerens erhvervsudøvelse. Evalueringen kan heller ikke omfatte en overhøring i generelle faglige discipliner eller spørgsmål. Side 2 af 2 Ad Evaluering Efter spørgerunden er evalueringen forbi for ansøgeren, som forlader stedet. Bedømmelsesudvalget evaluerer præsentationen og færdiggør sin indstilling til anerkendelsesudvalget på basis af Bilag 2G. Paradigme for indstilling om tildeling af anerkendelse.

21 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Paradigme for indstilling om tildeling af anerkendelse Bilag 2G til Håndbog for anerkendelsesudvalget Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Udarb.: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Kontrol: Bent Feddersen, Torben Godk. Erik Nielsen, Kjeld Dato: 21.jan.2009 Thomsen, Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor, Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 Grunddata Ansøger: Dato: Sagsnr.: Bedømmelsesudvalg: Projektnavn: Mundtlig eval, dato: (formand).....(ekstern projektgransker).... Bedømmelse Bedømmelsen er baseret på ansøgning af dd.mm.åå med tilhørende bilag. Ansøgerens baggrund Ansøgeren har en kvalificeret og relevant baggrund, og har på tilfredsstillende måde virket som statiker jf. kriterier i Håndbog for anerkendelsesordningen. [Alt.: Der indføjes 'ikke'] Skriftlig evaluering Bedømmelsesudvalgets har vurderet det indsendte projekt og givet følgende bedømmelser: X1, X2, X3 og X4 (ekstern projektgransker). På denne baggrund giver bedømmelsesudvalget en samlet vurdering på X.x (7-trinsskala) med betegnelsen Tilfredsstillende. Projekt godkendt [alt.: Middel. Betinget godkendelse af projekt eller Utilfredsstillende. Projekt ikke godkendt] [Tilfredsstillende: X.x 8.0, Middel: 5.0 < X.x < 8.0, Utilfredsstillende: X.x 5.0]. Bedømmelsesudvalget vurderer at projektet [Her indsættes kort beskrivelse med plusser og minusser. Minusser gentages i begrundelse for evt. afslag] Mundtlig evaluering Der er gennemført mundtlig evaluering jf. Bilag 2J Vejledning for gennemførelse af mundtlig evaluering med følgende resultat: Tilfredsstillende [alt.: Ikke tilfredsstillende] Ved den mundtlige evaluering [Her beskrives væsentlige observationer under den mundtlige evaluering vedrørende præsentation, besvarelse af spørgsmål og ansøgerens konstruktive forståelse.]

22 Indstilling Side 2 af 2 På ovenstående baggrund indstiller bedømmelsesudvalget samstemmende [alt.: med 2 el. 3 stemmer for og 1 el. 2 stemmer imod] at ansøgeren er kompetent [alt.: ikke kompetent] til at modtage betegnelsen 'Anerkendt statiker' for en periode på 5 år.

23 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Certifikat for anerkendt statiker Bilag 2H til Håndbog for anerkendelsesudvalget CERTIFIKAT Anerkendelsesudvalget for Statikere attesterer hermed, at Titel NN1 Dokument: Udgave: A.1 Revision: 30. juni 2011 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Aase Marie Hou Kjeld Thomsen Jørgen Svedstrup Nielsen Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 1. september 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om Bygningsreglement er tildelt titlen ANERKENDT STATIKER for bygningskonstruktioner gyldig fra dd.mm.åååå til dd.mm.åååå. Anerkendelse nr. xxxx:yyy København, den dd.mm.åååå på Anerkendelsesudvalget for Statikeres vegne NN Formand CERTIFICATE Pursuant to Executive Order no. 810 of 28 th of June 2010 on the Danish Building Regulations, the Danish Society of Engineers Committee for the Certification of Structural Engineers hereby confirms that NN1, Title, has been authorised as a CERTIFIED STRUCTURAL ENGINEER for Building Structures valid from dd.mm.yyyy to dd.mm.yyyy. Certification no. xxxx:yyy Copenhagen, dd.mm.yyyy on behalf of the Committee for the Certification of Structural Engineers NN, Chairman

24 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Erklæring om anvendelse af anerkendelse Bilag 2J til Håndbog for anerkendelsesudvalget Erklæring for Den anerkendte statikers virke Som anerkendt statiker erklærer jeg mig herved villig til at følge de til enhver tid gældende vedtægter, procedurer og rammer for anerkendelsesordningen i mit virke som anerkendt statiker, og vil arbejde i overensstemmelse med gældende byggeregler og god byggeskik vise en til opgaven passende omhu søge kritiske forhold belyst af den fornødne kompetence Dokument: Udgave: A.0 Revision: 24.marts 2010 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Bent Feddersen Torben Erik Nielsen Kjeld Thomsen Henrik Mørup John Dalsgaard Sørensen Jozsef Fodor Per Kjærbye Godkendelse: Bjarne Chr. Jensen Udgivelse: 1. maj 2010 Brug af anerkendelsen Jeg erklærer mig hermed villig til kun at anvende anerkendelsen indenfor arbejdet med bygningskonstruktioner og til ikke at anvende anerkendelsen på en måde, der kan bringe tvivl om anerkendelsens grundlag og udspring er misvisende i forhold til anerkendelsens grundlag og hensigt kan bringe anerkendelsesorganet i miskredit Jeg er indforstået med at anerkendelsen og opgaver knyttet hertil er personlig, og ikke kan overdrages til andre. Jeg er indforstået med at returnere anerkendelsens certifikat, såfremt anerkendelsesorganet anmoder herom. Jeg er endelig indforstået med, at der til anvendelse af anerkendelsen kan være knyttet forsikringsmæssige betingelser vedrørende personligt eller professionelt ansvar, og at dette til enhver tid og i enhver henseende er anerkendelsesorganet uvedkommende. Anerkendt statikers underskrift Sted og dato

25 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til meddelelse om midlertidigt virke som anerkendt statiker Bilag 3A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning er for personer fra andre lande som ønsker midlertidigt og lejlighedsvist at virke som anerkendt statiker i Danmark jf. Bygningsreglementets bilag 3. Ordningens praksis er beskrevet i en håndbog på Denne vejledning er et uddrag heraf; se Procedure 3.1: Anmeldelse af midlertidigt virke som anerkendt statiker. Hvem kan meddele midlertidigt virke som anerkendt statiker? Midlertidigt og lejlighedsvist virke som anerkendt statiker i Danmark kan meddeles af personer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker. Dokument: Udgave: A.2 Revision: 25. september 2012 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Aase Marie Hou Kjeld Thomsen Kaj Lorenzen Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 28. september 2012 Det er en forudsætning at man oppebærer en anerkendelse, bedømmelse eller certificering, der er i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17024:2003 opnået eller fornyet indenfor de seneste 5 år. er i besiddelse af tilstrækkelige danske sprogkundskaber for at kunne virke som anerkendt statiker i Danmark; d.v.s. mestrer dansk i skrift og tale på et fagligt niveau, så dokumentation af bærende konstruktioner kan udformes i h.t. Bygningsreglementets bilag 4. har udøvet hvervet som statiker i mindst 2 af de seneste 10 år, og her har arbejdet dagligt med projektering af og ført overordnet tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner inden for bolig-, institutions- eller industribyggeri og kan dokumentere dette. er indforstået med at Anerkendelsesordningen for Statikere i Danmark udveksler oplysninger med relevante myndigheder i hjemlandet om ovennævnte forhold, og herunder søger oplyst hvilke kriterier man har opfyldt for at opnå sin anerkendelse, certificering eller lignende. Der gives kun accept til enkeltpersoner, ikke til firmaer. Ved jobskifte følger accepten den anerkendte statiker. Hvordan meddeler man midlertidig virke som anerkendt statiker? Man meddeler midlertidig og lejlighedsvist virke som anerkendt statiker i Danmark ved skriftligt at give oplysninger og dokumentation som det fremgår af i ordningens håndbog; jf. Procedure 3.1: Anmeldelse af midlertidigt virke som anerkendt statiker. Anmeldelsen sendes til Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Att.: Anerkendelsesordning for Statikere Tlf fax

26 Der er intet skema eller paradigme for anmeldelsen. Side 2 af 3 Den komplette meddelelse skal være anerkendelsesudvalget i hænde senest 3 måneder før man første gang ønsker at virke som anerkendt statiker i Danmark. Med sin underskrift på meddelelsen indestår man at ville følge den danske ordnings rammer; jf. Bygningsreglementets bilag 3. Når meddelelsen er sendt hvad sker der så? Anmeldelsen behandles af udvalget for anerkendelsesordning for statikere i h.t. håndbogens Procedure 3.2. Først vil det blive vurderet om anmeldelsen er relevant og komplet og om dokumentationen fra anmelder er tilstrækkelig til den efterfølgende bedømmelse. Man vil modtage en kvittering for modtagelse af anmeldelsen, og kan blive anmodet om at fremsende yderligere materiale. Når anmeldelsen er antaget til bedømmelse nedsætter anerkendelsesudvalget et bedømmelsesudvalg, som gransker og gennemgår anmeldelsen; herunder den fremsendte dokumentation. Såfremt bedømmelsesudvalget vurderer det relevant kan man blive indbudt til en prøve for at teste kompetencer og sprogkundskaber. Der skal normalt påregnes en behandlingstid på op til 3 måneder. Når anmeldelsen er accepteret? Hvis udvalget accepterer anmeldelsen, sender sekretariatet meddelelse herom, og man optages på listen over anerkendte statikere. Listen fremgår af IDAs hjemmeside - Betegnelsen Anerkendt Statiker, må anvendes frit efter accepten i overensstemmelse med ordningens rammer for anerkendte statikeres virke. Man kan ikke virke som anerkendt statiker i Danmark før udvalgets accept foreligger. Hvad kan man gøre ved afslag? Hvis udvalget beslutter ikke at acceptere anmeldelsen, meddeles dette anmelderen, og meddelelsen vil indeholde udvalgets motivering for afslaget. Afslaget kan ankes for IDA's Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstolene, men ansøgeren har mulighed for at indsende en fornyet anmeldelse. Gebyr Ved anmeldelse om midlertidigt virke som anerkendt statiker betales et gebyr som fremgår af Ved klage eller genanmeldelse efter afslag betales gebyret på ny.

27 Hvad skal man være opmærksom på i sit midlertidige virke som anerkendt statiker i Danmark? Forventninger til den anerkendte statikers virke som projekterende og kontrollant fremgår af Bilag 5A Retningslinier for anerkendte statikeres virke som projekterende og Bilag 5B Retningslinier for anerkendte statikeres virke som kontrollant. Disse retningslinier gælder også for udenlandske anerkendte statikere. Side 3 af 3 Man er som udenlandsk anerkendt statiker forpligtet til at virke efter samme retningslinier som personer, der er anerkendt efter de danske regler således som disse fremgår af Bygningsreglementets bilag 3 og ordningen håndbog; herunder virke efter ordningens rammer. Man kan som udenlandsk anerkendt statiker fratages accept af virke som anerkendt statiker i Danmark på linie med statikere anerkendt efter den danske ordning. Hvis man ønsker at etablere sig permanent som anerkendt statiker i Danmark? Accept af midlertidigt og lejlighedsvist virke som anerkendt statiker i Danmark kan gives for max 3 år. Hvis man som anerkendt statiker fra et andet land ønsker at virke fast som anerkendt statiker i Danmark kan man søge tilladelse hertil i Anerkendelsesordningen ved at følge håndbogens retningslinier; se Procedure 3.3. Man skal følge Bilag 3C. Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker.

28 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Paradigme for accept af midlertidigt virke som anerkendt statiker Bilag 3B til Håndbog for anerkendelsesudvalget CERTIFIKAT Anerkendelsesudvalget for Statikere accepterer hermed, at Titel NN1 i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om Bygningsreglement kan anvende titlen Dokument: Udgave: A.1 Revision: 30. juni 2011 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Aase Marie Hou Kjeld Thomsen Jørgen Svedstrup Nielsen Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 1. september 2011 ANERKENDT STATIKER for bygningskonstruktioner gyldig fra dd.mm.åååå til dd.mm.åååå. Anerkendelse nr. xxxx:yyy København, den dd.mm.åååå på Anerkendelsesudvalget for Statikeres vegne NN Formand CERTIFICATE Pursuant to Executive Order no. 810 of 28th of June 2010 on the Danish Building Regulations, the Danish Society of Engineers Committee for the Certification of Structural Engineers hereby accepts that NN1, Title, uses the title CERTIFIED STRUCTURAL ENGINEER for Building Structures valid from dd.mm.yyyy to dd.mm.yyyy. Certification no. xxxx:yyy Copenhagen, dd.mm.yyyy on behalf of the Committee for the Certification of Structural Engineers NN, Chairman

29 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning er for personer fra andre lande som ønsker at virke permanent som anerkendt statiker i Danmark jf. Bygningsreglementets bilag 3. Ordningens praksis er beskrevet i en håndbog på Denne vejledning er et uddrag heraf; se Procedure 3.3: Anmeldelse af midlertidigt virke som anerkendt statiker. Hvem kan ansøge om permanent virke som anerkendt statiker? Accept af permanent virke som anerkendt statiker i Danmark kan gives til personer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker. Dokument: Udgave: A.1 Revision: 25. september 2012 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Aase Marie Hou Kjeld Thomsen Kaj Lorenzen Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 28. september 2012 Det er en forudsætning at man oppebærer en anerkendelse, bedømmelse eller certificering, der er i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17024:2003 opnået eller fornyet indenfor de seneste 5 år. er i besiddelse af tilstrækkelige danske sprogkundskaber for at kunne virke som anerkendt statiker i Danmark; d.v.s. mestrer dansk i skrift og tale på et fagligt niveau, så dokumentation af bærende konstruktioner kan udformes i h.t. Bygningsreglementets bilag 4. har udøvet hvervet som statiker i mindst 2 af de seneste 10 år, og her har arbejdet dagligt med projektering af og ført overordnet tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner inden for bolig-, institutions- eller industribyggeri og kan dokumentere dette. er indforstået med at Anerkendelsesordningen for Statikere i Danmark udveksler oplysninger med relevante myndigheder i hjemlandet om ovennævnte forhold, og herunder søger oplyst hvilke kriterier man har opfyldt for at opnå sin anerkendelse, certificering eller lignende. Der gives kun accept til enkeltpersoner, ikke til firmaer. Ved jobskifte følger accepten den anerkendte statiker. Hvordan ansøger man om permanent virke som anerkendt statiker? Man ansøger om permanent virke som anerkendt statiker i Danmark ved skriftligt at give oplysninger og dokumentation som det fremgår af i ordningens håndbog; jf. Procedure 3.3: Ansøgning om permanent virke som anerkendt statiker. Ansøgningen sendes til Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Att.: Anerkendelsesordning for Statikere Tlf fax

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA.

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA. REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl. 14-17.15 i Ingeniørhuset i København 4. oktober 2010/JA Til stede: Fraværende: Bjarne Chr. Jensen (BCJ) (formand), Bent Feddersen

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag 9. september 2014, kl. 12.00-17.00. 6. oktober 2014 Til

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Torsdag den 13. juni 2013, kl. 12.00-17.00 9. oktober 2013 Til

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark

Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere 2010 Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark A. Anerkendelse af statikere... 2 1 Gyldighed... 2 2 Anerkendelse...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag den 16. december 2013, kl. 14:00-17:00 20. marts 2014

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard,

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 12.00-17.20 19. december 2013

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del I: Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen. Dokument: 100.101 Udgave: B.1

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag 17. juni 2014, kl. 12.00-17.00. 9. september 2014 Til

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København.

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København. Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand),

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag 6. oktober 2014, kl. 12.00-17.00. 3. december 2014 Til

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner DS-information DS/INF 1990 1. udgave 2012-04-24 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Consequences classes for building constructions DS/INF 1990 København DS projekt: M258329 ICS: 91.070.10; 91.080.01

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER UDARBEJDELSE OG KONTROL AF STATISK DOKUMENTATION SBI-ANVISNING 223 2. UDGAVE 2016 Dokumentation af

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær)

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær) Godkendt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 2. december 2015, kl. 13.30-17.00 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

B1: Statisk projekteringsrapport

B1: Statisk projekteringsrapport OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 Fax 70 21 72 41 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk B1: Statisk projekteringsrapport Sag: Familie- og ungdomsboliger

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Småhuse styrke og stabilitet. Thomas Cornelius

Småhuse styrke og stabilitet. Thomas Cornelius Småhuse styrke og stabilitet Thomas Cornelius SBi-anvisning 254 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse styrke og stabilitet Serietitel SBi-anvisning 254 Format E-bog Udgave

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til Version 2.0 af 22. maj 2015 Indledning og læsevejledning Ansøgningsvejledningen beskriver, hvordan du ansøger om godkendelse af en byggevare, der er i kontakt

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Denne vejledning gælder ansøgninger om godkendelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere