Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab"

Transkript

1 Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004

2 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) Præmier f.e.r Resultat af investeringsvirksomhed Forsikringsydelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-link forsikringer m.v Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af syge- og ulykkesforsikring Andre ordinære indtægter Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (Mio. kr.) Aktiver i alt Hensættelser for unit-link forsikringer Egenkapital Danica Valg- porteføljens afkast (Pct. ) Danica Valg Lav risiko 3,1 3,4 6,8 Danica Valg Middel risiko 4,3 3,9 11,7 Danica Valg Høj risiko 5,6 4,9 15,9 Danica Valg 100 pct. aktier 9,0 5,3 18,7 Danica Valg 100 pct. obligationer 1,4 1,8 3,0 Danica Valg Garanti 3,8 3,7 9,5 Periodens resultat Periodens resultat blev på 18 mio. kr. mod 19 mio. kr. i 1. halvår Resultat før skat blev 33 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 1. halvår Bruttopræmierne inkl. syge- og ulykkespræmier var på niveau med 1. halvår 2003 og udgjorde 987 mio. kr. i 1. halvår Udviklingen i de løbende præmier var tilfredsstillende og blev mere end fordoblet til 466 mio. kr. Engangspræmierne faldt med 34 pct. til 499 mio. kr. Præmierne for sygeog ulykkesforretningen steg med 9 mio. kr. til 22 mio. kr. Bruttopræmierne vedrørende unit-link i Norge var endnu på et beskedent niveau og udgjorde 93 mio. kr. De forsikringsmæssige omkostninger faldt med 6 mio. kr. i forhold til 1. havår Faldet vedrører især erhvervelsesomkostninger. Det samlede investeringsafkast udgjorde 169 mio. kr. før pensionsafkastskat. Selskabets egne investeringer er placeret i obligationer med en varighed på knap 2 år og gav et afkast på 1,7 pct. Danica Valg porteføljerne har haft en tilfredsstillende udvikling med positive afkast til alle porteføljerne. Danica Valg 100 pct. aktier har givet det højeste afkast på 9,0 pct. mod 5,3 pct. i Ultimo juni 2004 var 52 pct. af kundernes midler placeret i obligationsafdelinger og 48 pct. i aktieafdelinger. Af de samlede hensættelser var 90 pct. investeret i Danica Valg. Danica Valg betyder, at kunderne efter valg af risikoprofil overlader investeringen af indbetalingerne til Danica. Danica Pension I udbyder afdelinger fra investeringsforeningerne Alfred Berg, BG Invest, Carnegie World Wide, Danske Invest, Fidelity Investments, Merril Lynch og T. Rowe Price. Balance Hensættelser for unit-link forsikringer udgjorde 5,2 mia. kr. mod 4,2 mia. kr. ultimo Hensættelserne for unit-link er reduceret med nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat på 336 mio. kr. DANICA PENSION I 1. HALVÅR

3 Af de samlede hensættelser udgør 54 pct. unit-link forsikringer med udbetalingsgaranti og 46 pct. uden garanti. Basiskapitalen, der udelukkende består af egenkapital, udgjorde 533 mio. kr. og sammenholdt med en solvensmargen på 148 mio. kr., svarer det til en overdækning på 260 pct. Danica Pension I har gennem 1. halvår 2004 overholdt såvel de røde som de gule lys. Regnskabspraksis Halvårsregnskabet for 2004 er udarbejdet efter reglerne i lov om forsikringsvirksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelser om livsforsikringsselskabers og forsikringskoncerners regnskabsaflæggelse. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Den 17. august 2004 Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Parallelvej Kgs. Lyngby CVR DANICA PENSION I 1. HALVÅR

4 Resultatopgørelse 1. halvår PRÆMIER 1 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier -2-1 Præmier f.e.r INDTÆGTER AF INVESTERINGSAKTIVER Renter og udbytter m.v Realiserede gevinster på investeringsaktiver 3 0 Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver FORSIKRINGSYDELSER Udbetalte ydelser Forsikringsydelser f.e.r ÆNDRING I LIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER 2 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser -3-4 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 1 1 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt UDGIFTER I TILKNYTNING TIL INVESTERINGSAKTIVER Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -2-1 Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Valutakursregulering 7-20 Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING -4-3 Overført investeringsafkast 7-17 Andre ordinære indtægter 12 6 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat RESULTAT DANICA PENSION I 1. HALVÅR

5 Balance 30. juni Aktiver INVESTERINGSAKTIVER ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Kapitalandele 0 1 Investeringsforeningsandele 1 0 Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer TILGODEHAVENDER TILGODEHAVENDER I FORBINDELSE MED DIREKTE FORSIKRINGSFORRETNINGER Hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber 2 - Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender 2 15 Tilgodehavender i alt ANDRE AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 14 5 Andre aktiver i alt 14 5 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Tilgodehavende renter samt optjent leje 8 5 Periodeafgrænsningsposter i alt 8 5 AKTIVER I ALT DANICA PENSION I 1. HALVÅR

6 Balance 30. juni Passiver 5 EGENKAPITAL Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER PRÆMIEHENSÆTTELSER VEDR. SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING f.e.r. Bruttohensættelser 0 1 Genforsikringsandel -8 0 Præmiehensættelser vedr. syge- og ulykkesforsikring f.e.r LIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Garanterede ydelser 6 4 Livsforsikringshensættelser f.e.r. 6 4 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser f.e.r Hensættelser til bonus og præmierabatter f.e.r. vedr. syge- og ulykkesforsikring f.e.r. 8 - Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. vedr. syge- og ulykkesforsikring f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r HENSÆTTELSER TIL ANDRE RISICI OG OMKOSTNINGER Hensættelser til skatter Hensættelser til andre risici og omkostninger i alt GÆLD Gæld i forbindelse med direkte forsikring 1 2 Gæld i forbindelse med genforsikring 13 5 Gæld til kreditinstitutter 2 - Selskabsskat 19 - Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter 9 6 PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser DANICA PENSION I 1. HALVÅR

7 Noter 1. halvår 1 BRUTTOPRÆMIER Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer i alt Bruttopræmier i alt ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo 3 - Retrospektive hensættelser primo 3 - Ændringer i perioden: Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 1 - Andet 2 4 Ændringer i alt 3 4 Retrospektive hensættelser ultimo 6 4 Livsforsikringshensættelser brutto ultimo 6 4 Livsforsikringshensættelser f.e.r. ultimo 6 4 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser 3 4 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 3 4 Hensættelser vedrører samme bestand. 3 ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED FORSIKRINGER Hensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 8 2 Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Overdragelse af hensættelser -1-1 Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Hensættelser brutto ultimo Hensættelser f.e.r. ultimo Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer DANICA PENSION I 1. HALVÅR

8 Noter 1. halvår 4 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING PRÆMIEINDTÆGTER Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser 1 0 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 8 0 Præmieindtægter f.e.r Overført investeringsafkast 0-1 ERSTATNINGSUDGIFTER Udbetalte bruttoerstatninger -3-1 Modtaget genforsikringsdækning 2 - Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 11 4 Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Bonus og præmierabatter -5 - FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER Erhvervelsesomkostninger -3-1 Administrationsomkostninger -1 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -4-1 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING EGENKAPITAL Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital ultimo Aktieantal á 100 kr HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED FORSIKRINGER F.E.R. Hensættelser for unit-linked forsikringer uden garanti Hensættelser for unit-linked forsikringer med udbetalingsgaranti Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r. i alt I hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r. i alt indgår: Garanterede ydelser Garanterede fripoliceydelser SOLVENSMARGEN Solvensmargen ved periodens udgang udgør for livsforsikring Solvensmargen ved periodens udgang udgør for syge- og ulykkesforsikring 23 3 Solvensmargen ved periodens udgang udgør i alt BASISKAPITAL Egenkapital Basiskapital EVENTUALFORPLIGTELSER Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo perioden på mio. kr. Uafviklede købs- og salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver udgør ved periodens udløb henholdsvis 37 mio. kr. og 2 mio. kr. Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for den samlede skat i de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen. Selskaberne er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor. DANICA PENSION I 1. HALVÅR

9 Noter 1. halvår Note (Mio. kr.) INVESTERINGSAFKAST, DANICA PENSION I Afkast pct. Beholdning Beholdning Afkast pct. Danske nominelle obligationer 441 1, ,0 Obligationer i alt 441 1, ,0 Udenlandske aktier 1 3,6 0 3,5 Aktier i alt 1 3,6 0 3,5 Andre finansielle aktiver ,4 Investeringsaktiver i alt 491 1, ,0 DANICA PENSION I 1. HALVÅR

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2013

Halvårsrapport 1. halvår 2013 Halvårsrapport 1. halvår 2013 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2013 Side

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere