Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf Ansvarlig for Rødkildes sejladsaktiviteter: uddannelsesleder Vagn Olsen, tlf Beskrivelse af sejladsaktiviteterne Sejlads med elever og ansatte på Vejle Fjord afgrænset ved en linje mellem Træskohage og Mørkholts Hage, jf. skitse Sejladsen omfatter: Almen oplæring og træning i sejlads og bådhåndtering Målrettet sejladstræning med henblik på aflæggelse af den praktiske prøve til Duelighedsbevis for Fritidssejlads I mindre omfang trænes kapsejlads og sejles tursejlads Generelle rammer for sejladsen: Sejlads foregår i perioden 1. april til 30. oktober. Der sejles ikke ved vandtemperaturer under 5 grader Celsius, og sejlads påbegyndes ikke ved vindstyrker over 12 m/s middelvind. Sejladsområdets begrænsning indebærer, at der sejles max meter fra kysten. Det påhviler bådføreren at iagttage de ovenstående begrænsninger. Forud for afvigelser fra ovenstående skal bådføreren indhente tilladelse hertil ved den ansvarlige for Rødkildes sejladsaktiviteter (Vagn Olsen).

2 Sejladsen gennemføres til enhver tid på grundlag af instruktørens konkrete vurdering af vind- og vejrforhold sammenholdt med elevgruppens forudsætninger, hvor der tages særligt udgangspunkt i de mindst erfarne blandt eleverne. 3. Identifikation af risici Tilskadekomst og muligt overbordfald som følge af slagpåvirkninger eller fald Overbordfald i øvrigt Usikker bådbeherskelse ved bådførerens overbordfald Nedkøling som følge af overbordfald eller ved vind- og søpåvirkning Hurtigt vejrskift med stærk vind og sø Kæntring Bordfyldning Kollision/grundstødning 4. Tiltag Generelle forholdsregler: Under enhver sejlads skal der altid være en af MRD godkendt bådfører med minimum bestået duelighedsbevis i fritidssejlads. Bådføreren har hovedansvaret for, at sejladsen på den enkelte båd foregår forsvarligt, og for opfyldelsen af nærværende sikkerhedsinstruks. Alle elever og ansatte får forud for sejlads udleveret et eksemplar af nærværende sikkerhedsinstruks, og bådføreren skal sikre sig, at alle ombordværende er orienteret om generelle sikkerhedsforhold og bådens sikkerhedsudrustning. Alle deltagende elever og ansatte skal kunne svømme minimum 400 m. o Elever over myndighedsalderen skal forud for sejlads positivt bekræfte dette overfor bådføreren. For elever under myndighedsalderen skal det bekræftes i nedennævnte, underskrevne erklæring. o Elever under 18 år skal forud for deltagelse i sejlads have afleveret en erklæring til skolen, hvori forældre eller værge med underskrift giver tilladelse til elevens deltagelse og bekræfter at vedkommende myndighedsindehaver har fået udleveret nærværende sikkerhedsinstruks for Rødkilde Sejlads, at myndighedsindehaveren er bekendt med, at Rødkilde ikke har forsikringsdækning, for ulykker eller hændelser ved sejladsen, og at eleven derfor alene er dækket af en evt. privat ulykkesforsikring. at eleven er i stand til at svømme minimum 400 m. Brug af typegodkendt svømmevest er obligatorisk for alle incl. bådførere og instruktører. På alle både findes let tilgængeligt og ikke personbåret kommunikationsudstyr. Enten i form af VHFanlæg eller mobiltelefon anvendelig i en vandtæt opbevaring. Alle bådførere råder over et vandtæt opbevaringsetui til mobiltelefon. Forud for sejladsen skal bådførerens telefon være placeret heri og være placeret på et af alle ombordværende kendt sted i bådens kahyt. Alle eleverne gennemgår oplæring i at kunne håndtere en sejlbåd, og træning i bjærgning af overbordfaldne indgår centralt i oplæringen i bådhåndtering. Alle både er fra udlejers side forsynet med nød- og opmærksomhedssignaler for dagsejlads.

3 Specifikke risici og dertil knyttede tiltag Risici Tilskadekomst og overbordfald som følge af slagpåvirkninger eller fald Overbordfald i øvrigt Usikker bådbeherskelse ved bådførerens overbordfald Nedkøling som følge af overbordfald eller ved vind- og søpåvirkning Hurtigt vejrskift med stærk vind og sø Kæntring Tiltag I tilfælde af, at det er en bomning eller et andet slag, der er årsag til en overbordfalden, og der er mistanke for bevidstløshed, springer den mindst erfarne sejler over bord for at sikre, at den overbordfaldne har hovedet over vande ved bevidstløshed eller mistanke om, at dette kunne hænde. Alle ombordværende kan svømme minimum 400 m. og bærer godkendt svømme- eller redningsvest. Som hovedregel anvendes svømmeveste stillet til rådighed af Sejlklubben Neptun, Vejle. Træning i bjærgning af overbordfalden er et omdrejningspunkt i oplæringen i bådhåndtering. Der vil altid om bord være en mobiltelefon, som kan betjenes i vandtæt etui. Hvis bådføreren falder over bord eller mister bevidstheden, overtager den mest erfarne af de tilbageværende besætningsmedlemmer kommandoen over båden. For at de ombordværende i en sådan situation fortsat kan rekvirere assistance fra land opbevares bådføreren mobiltelefon i bådens kahyt i et vandbeskyttende etui. For alle deltagere i Rødkilde Sejlads stilles regn- og vindtæt yderbeklædning til rådighed gennem Sejlklubben Neptun Vejle. Der foretages straks sejlreduktion, og den planlagte sejlads tilpasses de ændrede forhold. Alternativs søges straks mod havn. Match 28 eren er bygget til at kunne tåle en kæntring uden risiko for bordfyldning af bådens indre. Ved stor krængning har konstruktionen en indbygget tendens til at søge mod vindøjet og mindsket sejlpres. Bådtypen er stærkt krængningsfølsom over for kastevinde og hurtige vindskift. Den umiddelbart største risiko ved overdreven krængning eller ved kæntring er overbordfald. Alle deltagere er derfor instrueret i altid og ubetinget at have et solidt tag i relevante beslag eller tove. Bordfyldning Ved lækage søges lækken standset med klude forhåndenværende klude eller sejl, og båden søges lænset. Hvis en lækage eller bordfyldning, som ikke kan standses eller afhjælpes, tilkaldes hjælp fra land. Båden sejles mod land og søges om muligt sat på grund. Kollision/grundstødning Ved kollision eller grundstødning, tilkalder bådføreren, hvis det skønnes nødvendigt, hjælp fra andet fartøj eller fra land. Brændskader i hænder Håndtering af tovværket kan give anledning til brandskader i håndflader og på fingre. Derfor stilles gennem Sejlklubben Neptun Vejle sejlerhandsker til rådighed for deltagerne. 5. Fartøj og udrustning Sejladsen foregår i sejlbåde af typen Matcher 28, lejet af Match Racing Denmark (MRD), Middelfart, som varetager ansvaret for sikkerhedsgodkendelser og instrukser vedr. fartøjerne. Fra MRD s sikkerhedsinstruks for bådenes anvendelse til eventsejlads, ver. 1.0 citeres følgende: Match28 er en båd beregnet til max. 5 voksne personer som skal modtage/deltage i teambuilding, samt den ansvarlige instruktør, som under hele sejladsen vil befinde sig på båden...

4 Der skal for at gennemfører sejladsen være storsejl, fok og genua om bord. Bådene skal opfylde MRD udstyrs- og sikkerhedsstandard. Til almindelig teambuilding sejlads anvendes ikke spilerføring og for lugen skal være lukket. Har sejlerne på MRD båden forudgående erfaring med spiler sejlads, kan der undtagelsesvis sejles med spiler. Evt. spiler sejlads skal forhåndsgodkendes af MRD s ledelse. I båden skal der være førstehjælpskasse, anker med blyline, der er fast installeret 2 lænse pumper, hvortil der er faste håndtag. Der skal være 2 spilhåndtag om bord. Denne bådtype har ingen skroggennemføringer. Der skal om bord på båden være denne Sikkerhedsinstruktion, Brugermanual for Match28, indeholdende CE certifikatet, Overensstemmelseserklæring, Producenterklæring, Ordensregler for brug af MRD s både, uddannelsesbestemmelser for MRD s instruktører, og Søfartsstyrelsens godkendelse af centrets aktiviteter. Bådens fordæksluge skal være forsvarligt låst med sikkerhedslinen under dæk. Båden skal have 4 fortøjninger om bord. Båden må kun anvendes til teambuilding aktiviteter fra solopgang til ½ time før solnedgang. 6. Besætning Alle bådførere har aflagt Duelighedsprøven i Fritidssejlads og er bådførergodkendt af Match Racing Danmark. Bådføreren sikrer sig og har ansvaret for, at sejlads kun påbegyndes, når sejladsen kan gennemføres på betryggende vis, forholdene og besætningsmedlemmernes kvalifikationer taget i betragtning. 7. Operative forholdsregler Der sejles altid i kystnært farvand, hvilket vil sige, at vi max er 1500 m fra land. Sejladserne foregår fra april til og med oktober. Der sejles altid i de lyse tidspunkter på dagen fra tidligst en halv time efter solopgang til senest en halv time før solnedgang. 8. Ulykke Alle om bord bærer altid svømme- eller redningsveste. Efter bjærgning af overbordfalden, bør der som udgangspunkt straks sejles mod land for ilandsætning/ opvarmning af den overbordfaldne. I sommermånederne ved høj vandtemperatur og ved kortvarigt ophold i vandet kan sejladsen evt. fortsættes, men den bjærgede vil til enhver tid have krav på umiddelbart at blive sejlet i land. 9. Assistance Bådføreren har altid en mobiltelefon i vandtæt etui til rådighed. Ved ulykker kalder bådføreren efter vurdering af ulykkens omfang og behovet for assistance enten (og ved alvorligere hændelser altid) alarmcentralen (112) eller ved mindre alvorlige hændelser den efter bådførerens skøn anden relevant assistance. Ved opkald til 112 skal alarmcentralen straks orienteres om, at hændelsen/ulykken er indtruffet til søs, hvorefter den videre kommunikation straks stilles om til vagtchefen på Lyngby Radio. Efter kald af assistance ved alarmcentralen el. anden myndighed, skal der umiddelbart efter/ hurtigst muligt foretages opkald til Rødkilde (enten Rødkildes sejladsansvarlige Vagn Olsen, tlf , Rødkildes administration eller rektor for Rødkilde Gymnasium Hans Erik Duschek-Hansen, ).

5 10. Antal personer om bord Den i Sejlklubben Neptuns klublokale opslåede besætningsliste udfyldes forud for enhver sejlads med bådførerens navn og mobiltelefonnummer og med de øvrige besætningsmedlemmers fulde navne. Ved tilkaldelse af assistance orienteres SOK altid om besætningens størrelse og om besætningslistens placering. 11. Sikkerhedsinstruktion Det er bådførerens opgave og ansvar at instruere nye, uerfarne sejlere, inden de går om bord i bådene, i forholdsreglerne for sikker sejlads, herunder bådens indretning og brugen af dens nødudstyr samt forholdsregler og procedurer for evt. overbordfald og kæntring. Før en sejlads briefes gruppen omkring evt. særlige forholdsregler ift. vind, bølger mv. 12. Opfølgning Der vil forud for hver sejladsperiode blive foretaget en drøftelse og gennemgang af sikkerhedsinstruktionen blandt alle bådførere og undervisere. Sikkerhedsinstruksen er udfærdiget den 9. april

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere