Referat Møde den 15. februar 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra mødet den 11. januar Besøg af projektleder Knud Erik Thomsen Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring vedr. opfølgning på ældreanalysen Høring vedr. drift af Plejecenter Snorrebakken Regnskab 2010 og budget Orientering fra de nedsatte følgegrupper Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Danske Ældreråd Orientering fra FN s ældredags gruppen Temadag: Ældrerådets synlighed og medier Konference: God mad godt liv Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd Antal klager, jf. lov om social service Hilsner fra Ældrerådet Mødeplan for Gensidig orientering Eventuelt Orientering til pressen... 28

2 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 2 Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Projektleder Knud Erik Thomsen er indbudt til at orientere om plejeboligbyggeriet, herunder Plejecenter Snorrebakken, etape 2. Der var frokostpause kl

3 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 3 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Referat fra mødet den 11. januar Godkendt. 3. Besøg af projektleder Knud Erik Thomsen Projektleder Knud Erik Thomsen, Social- og Sundhedssekretariatet, er indbudt til at orientere om plejeboligbyggeriet, herunder Plejecenter Snorrebakken, etape 2. Knud Erik Thomsen orienterede og besvarede spørgsmål.

4 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 4 4. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Mødeplan: Hospitalschef Kurt Espersen deltager i Ældrerådets møde den 15. marts Socialudvalgsformand Leila Lindén deltager i Ældrerådets møde den 13. september Socialudvalgsformand Leila Lindén deltager i Følgegruppen vedr. Social og Sundheds møde den 28. februar Til efterretning. 5. Høring vedr. opfølgning på ældreanalysen Socialudvalget har den 19. januar 2011 behandlet opfølgning på ældreanalysen Socialudvalget besluttede at sende opfølgning på ældreanalysen og det i dagsroden angivne scenarie 1 i høring hos Ældrerådet. Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Opfølgning på ældreanalysen fra P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

5 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 5 Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Opfølgning på ældreanalysen omhandlende: 1) Boligstruktur, 2) Arbejdsgange, 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau, 4) Kvalitetsstandard, 5) Økonomistyring og 6) Madleverance med særlig fokus på boligstrukturen. Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte i oktober 2007 en analysegruppe vedrørende ældreområdet. Formålet med analysegruppen var med udgangspunkt i en kortlægning af området at fremkomme med scenarier til valg af en økonomisk fremtidsorienteret ældrepleje på Bornholm. Afrapportering af Analyse af ældreområdet i Bornholms Regionskommune, maj 2008 blev politisk behandlet juni 2008, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 m.fl. blev det besluttet, at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 1. at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning 2. at konsekvenser af ændrede forudsætninger af boligstrukturen drøftes 3. at der tages stilling til hvilken af følgende scenarier der anbefales til Kommunalbestyrelsens principgodkendelse a) fastholdelse af tidligere beslutning vedr. boligstrukturen b) scenarie 1, c) scenarie 2, d) scenarie 3 Socialudvalget, den 19. januar 2011: 1) Taget til efterretning. 2) Drøftet. 3) Opfølgning på Ældreanalysen og scenarie 1 sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Leif Olsen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingstagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken. Sagsfremstilling Ad 1) Boligstruktur Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig. Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt. Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet. Udviklingen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald. Der henvises til bilag på sagen for uddybning.

6 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 6 Pr er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold. 378 boliger er pr udlejet til i alt 381 beboere (3 boliger med ægtepar). Hertil 3 boliger i Kystparken som stadig har status af plejecenterboliger. Der er endvidere til rådighed 3 klarmeldte ledige boliger, og 12 ikke klarmeldte ledige boliger. Ad 2) Arbejdsgange Arbejdsgruppen udarbejdede i analyseperioden en grundig gennemgang af døgnplejens arbejdsgange vedr. dokumentation. Det blev konkluderet at dokumentationen opfyldte både de lovpligtige og de lokale krav og behov, dog var der en overvægt af lokal dokumentation dikteret af behovet for kommunikation og økonomisk styring. Derudover blev der også konstateret en vis grad af dobbeltregistrering. Der er arbejdet med og arbejdes fortsat på, at forenkle arbejdsgangene således at dokumentationen er målrettet og dobbeltregistrering minimeres. Brugen af det elektroniske omsorgssystem Care er i den forløbne periode udbygget, ligeledes er startvanskelighederne i f. t. brugen af PDA en reduceret. Begge dele er i høj grad medvirkende til at reducere dobbeltregistrering, men der er stadig betydelige lokale krav til dokumentation af hensyn til den økonomiske styring. Arbejdet med økonomimodellen har dog elimineret en del af det lokale behov for registrering, idet der nu arbejdes med leverede timer, i modsætning til tidligere hvor afregningen skete efter visiterede timer, hermed er behovet for efterregistrering reduceret. Ad 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau Arbejdsgruppen anbefalede, at stillingsbetegnelsen teamleder blev ændret for at præcisere det ansvars- og kompetenceområde, der er tillagt stillingen. Stillingsbetegnelsen er ikke ændret. Dette er primært et overenskomstspørgsmål, idet lønindplacering i høj grad knytter sig op til stillingsbetegnelsen. I stedet er der arbejdet med at profilere og tydeliggøre teamlederfunktionen. Der er i perioden foretaget en Thomasprofil på nyansatte teamledere. I forlængelse med Trepartsaftalerne arbejdes der med det tværgående kompetenceafklaringsprogram Innomate. Herigennem skabes det nødvendige overblik over både bestående og ønskede kompetencer, således at der kan etableres en målrettet individuel kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet følger den centrale lederudviklingskompetencetrappe og således koordineres lederudviklingen også med de eksterne krav. Allerede i forbindelse med afslutningen af ældreanalysen i 2008 var funktionsbeskrivelse for teamledere implementeret. Funktionsbeskrivelsen opfattes som dynamisk og er således kontinuerligt i udvikling. Der er i de forløbne år arbejdet målrettet med at bevidstgøre mellemlederfunktionen i en erkendelse af, at det er i de borgernære relationer kvaliteten af den leverede service mærkes og ressourcetrækket er højest. Der er ligeledes arbejdet på at tydeliggøre snitfladerne mellem det udførende og det administrative niveau med det formål at opnå tværgående synergi i opgavevaretagelsen. Ad 4) Kvalitetsstandard Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., som skal beskrive serviceniveauet for ydelserne efter 83 og 86 i lov om social service. Standarderne er senest revideret henover året 2010.

7 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 7 Ad 5) Økonomistyring Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet blev behandlet særskilt i Socialudvalgets møde den 3. maj Ad 6) Madleverance Der er gennemført udbud af madservice af ekstern part i Der kom ingen bud ud over DeViKas kontrolbud og udbuddet blev således annulleret. Sammenlægning af produktionskøkkenerne er gennemført i Opsummering Opfølgningen har således vist, at der er behov for at sætte fokus på 1) Boligstrukturen idet udviklingen i behovet for plejeboliger siden 2008 peger i retning af et yderligere fald. Øvrige elementer i ældreanalysen er enten fuldt ud implementeret eller under videreudvikling. Scenarier vedr. boligstrukturen: Plejehjem KB 19/2-09 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 *Sønderbo **Toftegården Østermarie Plejehjem Sandvig Plejehjem Hjemmet Klemensker Plejehjem i alt Plejecentre Aktivitets- og Plejecenter Lunden Plejecenter Klippebo Plejecenter Aabo Nørremøllecentret Svaneke Plejecenter Aarsdale Plejecenter Nylars Plejecenter **Toftegården Snorrebakken 1. etape Snorrebakken 2. etape ***Slottet B1 (2B) Slottet resten Plejecenter i alt Plejehjem og centre i alt *Sønderbo ombygges til almene boliger til fysisk og psykisk handicappede i scenarie 1 og 3 **Toftegården er ombygget til 30 almene ældreboliger i scenarie 1 og 2 og er derved rykket ind under plejecentrene.

8 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 8 *** Slottet B1 indgik i de oprindelige tal på 475 boliger, men indgår ikke i tabellen. På baggrund af ovenstående foreslås følgende scenarier i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af : Scenarie 1) 50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger. 84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af ændret til 82 boliger. 40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne. Snorrebakken etape 2 med 60 boliger. Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og centre samles. Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 29. Scenarie 2) 50 boliger på Sønderbo fra korttidsafsnit - målrettes i scenarie 2 til 50 beboere med demens/ særlige behov og ombygges til genoptræningscenter. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger. 84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af ændret til 82 boliger. 40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne. Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og centre samles. Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 39. Scenarie 3) 50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af ændret til 82 boliger. Plejecenter Klippebo udbygges fra 40 til 50 boliger. 50 boliger på Toftegården nedlægges. Snorrebakken etape 2 med 50 boliger. Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og centre samles.

9 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 9 Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 57. Økonomiske konsekvenser Scenarie 1) Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Driftsøkonomi (årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser) kr Plejecenter Snorrebakken 2. etape (60 boliger) Anlægsøkonomi kr Udgift BRK kr Sønderbo (22 nye almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Indtægt BRK kr Toftegården (30 nye almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Indtægt BRK kr Scenarie 2) Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Driftsøkonomi (årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser) kr Sønderbo (50 boliger til demente) Anlægsøkonomi kr Indtægt BRK kr Toftegården (30 nye almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Indtægt BRK kr Scenarie 3) Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Driftsøkonomi (årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser) kr

10 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 10 Plejecenter Snorrebakken 2. etape (50 boliger) Anlægsøkonomi kr Udgift BRK kr Sønderbo (22 nye almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Indtægt BRK kr Klippebo (10 nye almene ældreboliger) Anlægsøkonomi kr Udgift BRK kr Der henvises til bilag på sagen vedr. uddybning af de enkelte scenarier. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ingen Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011 Bilag vedr. Boligstrukturen (DOC) Bilag Scenarie 2 (XLS) Bilag Scenarie 3 (XLS) Scenarie 1 (XLS) Følgegruppen vedr. Social og Sundhed drøfter dagsordenspunktet forud for Ældrerådsmødet og orienterer på mødet. Kopi af notat af 10. januar 2011 Opfølgning på ældreanalysen fra 2008vedrørende Boligstruktur udsendes til medlemmerne. Ældrerådets beslutning den 15. februar 2011:

11 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 11 Ældrerådet anbefaler, at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning. Ældrerådet finder dog, at der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen i Socialudvalgets dagsordenspunkt og bilaget vedr. scenarie 1, og ønsker dette afklaret inden høringssvar afgives på dette område. 6. Høring vedr. drift af Plejecenter Snorrebakken Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2011 behandlet opfølgning på ældreanalysen Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen i høring forud for godkendelsen i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt gengives nedenfor: Drift af Plejecenter Snorrebakken A Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelsen Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter

12 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 12 Resumé I forbindelse med ibrugtagning af Plejecenter Snorrebakken etape 1 og den politiske principbeslutning om opførelse af etape 2, er der et politisk ønske om at afprøve en alternativ driftsform. Dette ønske skal ikke tolkes som en kritik af den nuværende organisering og drift af plejeboligområdet. Det politiske formålet med overvejelser omkring drift af det ny plejecenter, er at udvikle en ny plejebolig-profil samt at tænke organisering og tværfaglighed på en anderledes måde. Med andre ord, er etablering af det ny plejecenter en enestående mulighed for et paradigmeskifte på plejeboligområdet, en enestående mulighed for at tænke nyt og at sætte endnu stærkere fokus på beboernes liv og aktive hverdag. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at Plejecenter Snorrebakken etableres som en selvstændig virksomhed i BRK med direkte reference til områdechefen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse Socialudvalget, den 19. januar 2011: Anbefales. Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011: Anbefales. Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011: Liste L stillede forslag om, at sagen sendes i høring i MED-systemet forud for godkendelsen i kommunalbestyrelsen. For forslaget stemte 24 (liste L, liste O, liste F, liste V, liste A), imod stemte 3 (liste C, liste B og Trine Rasmussen). Liste L's forslag er godkendt. Sagsfremstilling Vision: Kommunalbestyrelsens vision om et godt og aktivt liv for alle skal være omdrejningspunktet for de beboere, der har/får deres hjem på Plejecenter Snorrebakken. Det er visionen, at plejecenteret skal organiseres på en sådan måde, at det understøtter beboerens ret til at leve længst muligt i eget liv. Denne vision skal udmøntes igennem et stærkt fokus på den enkelte beboers livskvalitet og værdighed, samt retten til at kunne skabe en hverdag som man ønsker i hjemlige omgivelser. Profilering: Bygningerne, udstyret og ikke mindst ledelsen og medarbejderne er alle faktorer der har betydning for de ydelser, der skal tilbydes beboere og pårørende. Centerets leder vil sammen med det øvrige personale få stor og afgørende indflydelse på plejecenterets sjæl. Der skal skabes et miljø der er præget af hjemlighed, venlighed og tålmodighed.

13 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 13 Der er en forventning til at alle medarbejdere udviser en imødekommende adfærd og en respekt for den enkelte beboer og dennes pårørende. Ovennævnte faktorer har alle betydning for beboernes trivsel. En stor dansk undersøgelse af livet i plejeboliger har vist, at aktivitetsniveauet for beboere i plejeboliger var mere afhængig af personalets holdninger end af deres helbredstilstand (Korremann 1985 Bedre plejehjem hvordan? ). Kulturbærere er værdifulde for virksomheden: Ligesom i en familie, hvor de voksne er kulturbærere i forhold til børnene, er lederen kulturbærer i forhold til medarbejderne på en arbejdsplads. Den kultur, som en leder eller en ledelsesgruppe udviser, kan være opstået af mange grunde. Videreførelse af en for længst fastsat kultur. Udvikling af ny kultur ved et personligt engageret og en innovativ ledelse Traditionelt har bemandingen i plejeboliger en sundhedsfaglig baggrund. De sundhedsfaglige uddannelser er grundlæggende baseret på en naturvidenskabelig menneskeopfattelse populært apparatfejlmodellen. Andre beslægtede uddannelser er baseret på andre grundlæggende menneskeopfattelser som har et mere holistisk tilsnit. I mange kommuner er det efterhånden blevet kutyme, at sammensætte personalet tværfagligt, således at de gode elementer fra de forskellige grunduddannelser giver en synergi, der fokuserer mere på ressourcerne end på manglerne, reducerer klientliggørelsen og har respekt for individet. Organisering: Plejecenteret Snorrebakken foreslås organiseret som en selvstændig virksomhed på linje med de øvrige virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet og med direkte reference til områdechefen. Det bliver virksomhedslederens opgave, at medvirke til at skabe den nye kultur på stedet, dels med Kommunalbestyrelsens vision i fokus, men også indenfor de omtalte rammer under profilering. Virksomhedslederen for Plejecenter Snorrebakken skal endvidere leve op til de stillede krav, som præciseret i den administrative organisering i BRK. Tidligere undersøgelser viser, at der er et ønske fra beboere og medarbejdere på Hjemmet i Klemensker, om at flytte samlet til Plejecenter Snorrebakken, hvilket i videst mulig omfang bør tilgodeses. Økonomiske konsekvenser Der er i forbindelse med vedtaget plan for ændring af boligstrukturen taget stilling til driften af de 60 plejecenterboliger på Snorrebakken med en udgift på ca. 19 mio. kr. årligt i 2010 niveau. Bornholms Plejehjem og centres budget reduceres ved ændring i organiseringen med et tilsvarende beløb. Der er i budget 2011 og overslagsårene ikke afsat økonomi til etablering af leve- og bomiljøer i boligerne på Snorrebakken. Der er foretaget beregning til drift af leve-bomiljøer, som Socialudvalget behandlede i sit møde den 1. marts 2010 således:

14 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 14 Udvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det ny plejecenter på Snorrebakken ad scenarie 2b (boenheden indkøber overvejende halvfabrikata/færdigtilberedt mad) og at de økonomiske konsekvenser indgår i budgetbehandlingen for 2012 og frem. Scenarie 2b) vil medføre en årlig udgift i 2010 niveau på ca. 1.1 mio. kr. Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse Ingen Deadline for afgivelse af høringssvar er mandag den 14. februar 2011 kl dvs. inden Ældrerådets møde. Høringsfristen er fastsat for at høringssvar kan nå at komme med til kommunalbestyrelsesmødet. I den anledning afgiver formanden høringssvar på vegne af Ældrerådet inden fristens udløb. Forslag til høringssvar sendes til Ældrerådets medlemmer inden svar afgives. Formanden har den 11. februar 2011 afgivet følgende høringssvar på vegne af Ældrerådet: Ældrerådet anbefaler Socialudvalgets indstilling. Vi er enige om, at denne driftsform vil give rig lejlighed til at afprøve nye muligheder efter beboernes ønsker og behov. Ældrerådet noterer sig at dette vil kunne skabe et paradigmeskift på plejeboligområdet, og være en udmærket lejlighed til at tænke nyt og sætte endnu stærkere fokus på beboernes liv og aktive hverdag. Ældrerådet forventer, at den ændrede driftsform især vil være inspirerende og opløftende for personalet, der som en selvfølge forventes inddraget i tilrettelæggelsen af afprøvningen. Ældrerådet forventer at den ændrede driftsform vil kunne få afsmittende virkning på øvrige Plejehjem og Plejecentre. På økonomiområdet må vi absolut anbefale, at der findes midler til ekstraudgifterne til den ændrede driftsform, således at disse ikke kommer til at belaste øvrige Plejehjem og Plejecenter yderligere. Ældrerådet kan således anbefale, at Plejecenter Snorrebakken organiseres som selvstændig virksomhed.

15 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Regnskab 2010 og budget Ældrerådets regnskab 2010: Årets regnskab viser et forbrug på kr. Budgettet var på kr. Forbrugsprocenten blev 83,48. Mindreforbruget udgør kr. Som bilag følger en specifikation, der viser udgifterne nærmere fordelt på områder. Ældrerådets budget 2011: Budgettet for 2011 er på kr. Drøftedes. 8. Orientering fra de nedsatte følgegrupper a) Kultur, Teknik, og Miljø (afholdt møde 25.1) b) Social og Sundhed (afholdt møde 7.2) c) Økonomi (afholdt møde 1.2) a) Kultur-, Teknik og Miljø Følgegruppen afholdt møde den 25. januar 2011 på Ullasvej 23. I mødet deltog: Bent Nielsen, Jan Harvest, Carl Aage Reuss, Jette Kold og Verner Landin

16 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Godkendelse/gennemgang af referatet fra 8. december 2010: Ikke afsluttede sager: Mødet i Ystad med havnedirektør Björn Boström , jf. udsendte referat. Ingen bemærkninger til referatet.. Björn Boström har meddelt ikke at have kommentarer til referatet. Planlægning af møde med Rønne havn: BN arrangerer møde, når vi har gennemgået trarikplanen. 2. Ældrerådsreferat fra mødet 14. december 2010 og 11. januar 2011: Ingen bemærkninger. 3. Teknik- og miljøudvalget : pkt. 1 om Lejeboliger på Snorrebakken: Lejen er anført til 937 kr/m2 pr år (= 5856 kr. pr. måned ) med et indskud på 2% ( svarende til ca kr. pr. bolig). Vi efterlyser beregningseksempler på økonomien, specielt med henblik på hvad beboerne kan have tilbage til rådighed efter husleje mv : Pkt. 8 om trafikplan i Rønne: Trafikplanen gennemgås på næste følgegruppemøde specielt med hensyn til - Trafikplan for Rønne - Bilag C Trafik på Havnen - Bilag D Trafik ved Campus Hver især anskaffer sig selv materiale ved henvendelse til biliotek/borgerservice. Pkt. 10 og 11: Ingen bemærkninger. 4. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Østkraft: Referat afventes Bornholms forsyning: Ingen bemærkninger, men man ønsker oplyst om evt. genindvinding af varme fra røg fra varmeværkerne. BOFA :

17 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 17 Referat er udsendt. 5. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : Ingen bemærkninger. 6. Evaluering af mødet med Bjarne Kristiansen på Ældrerådsmødet. 7. Handybat: Til mødet var udsendt diverse retningslinier for - Landsdækkende handicaprejser - Handybattilbud til visiterede brugere - Handybattilbud til borgere - Handybattilbud til pensionister - Handybattilbud til åbne brugere Endvidere forelå referat fra følgegruppens møde Referat efterlyses. Konklusionen blev, at man ønskede patienten sat i centrum, idet man ønskede et fælles vejledningskontor uanset om man er hospitalsrelateret eller blot skal til den praktiserende læge. Patientrejsekontoret har udgivet en folder ( transport og transportgodtgørelse/folder. - men den er ikke fyldestgørende, på den anden side er det nok svært at udgive en overskuelig folder uden at henvise til hjemmesider. Med udgangspunkt i de komplicerede regler er det mest hensigtsmæssigt, at behandle evt. klager som individuelle konkrete sager i forhold til gældende aftaler idet man så hen ad vejen kan opbygge et erfaringsgrundlag til senere ændring af aftalerne. Materialet udsendes til hele ældrerådet. Følgegruppen vil afholde møde med den kommuneansvarlige på området. 8. Snesnak: Ifølge regionskommunen bliver det ny regulativ sendt i høring medio marts Eventuelt. Fastlæggelse af møder for kl på Ullasvej. Tirsdag 1. marts Tirsdag 29. marts 2011 Tirsdag 5. maj 2011 Onsdag 8. juni Erindringsliste til møde med

18 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 18 - Steen Colberg Snerydning for pensionister. Ældrerådet den 15. februar 2011: Ældrerådet anmoder om at trafikplanen for Rønne udsendes til medlemmerne. Ældrerådet anmoder om beregningseksempel på hvad en beboer på Plejecenter Snorrebakken har tilbage efter at have betalt husleje, m.v. Følgegruppen arbejder videre med Handy BAT + befordring + bagage, og vender tilbage herom. b) Følgegruppen vedr. Social og Sundhed: Følgegruppen afhold møde den 9. februar 2011 på Ullasvej 23, Rønne, I mødet deltog Else Marie Carlslund, Vibeke Rivold, Ragna Folkmann og Randy Korp. Dagsorden 1. Siden sidst Referat fra vores sidste møde Referat fra ÆR Eventuelle høringssvar 2. Punkter fra soc.udv.s mødet 19. januar 3. Referat fra mødet med Bjarne Kristiansen 4. Møde med Leila, udarbejde spørgsmål 5. Bruger-Pårørenderådet 6. Møde i DeViKa 2.februar 7. Møde med Peter Juul 8. Nyt fra FN dagen

19 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Handy Bat 10. Budget Næste møde 12. Evt. 1. Siden sidst. Referat fra vores sidste møde den Referatet godkendt Referat fra ÆR den Referatet godkendt Eventuelle høringssvar Høringssvar vedrørende drift af Plejecenter Snorrebakken drøftet. SOS-gruppen foreslår tilføjelser (udsendt særskilt til Ældrerådet i mail den 9. februar) vedrørende afsmittende positiv virkning til de øvrige plejecentre, og at økonomien ikke bør belaste de øvrige områder. Vedrørende kultur og personale er der efterfølgende på møde den 10. februar aftalt, at dette kan tages op med udvalgsformanden og ikke kommer med i høringssvaret. Høringssvar vedrørende opfølgning på Ældreanalysen fra SOS-gruppen havde en god drøftelse af materialet og de forskellige scenarier. Ældrerådet skal afgive høringssvar vedrørende: Opfølgning på ældreanalyse fra 2008 vedrørende Boligstruktur set i relation til scenarie 1. Udviklingen på området er under stadig ændring, og det er vanskeligt at forudsige, hvordan de ældre borgere vil forholde sig til at vælge en boligform på et plejecenter som alternativ til at blive i eget hjem med døgnpleje. Vi vil fremsende vores forslag til høringssvar til Ældrerådet i en særskilt mail med henblik på videre drøftelse på ældrerådets møde den 15. februar. 2. Punkter fra Socialudvalgets møde den Gruppen drøftede Socialudvalgets referat og tog det til efterretning.

20 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Referat fra mødet med Bjarne Kristiansen. Det var et rigtig godt møde. Vi tilslutter os kommentarerne i sekretærens notat og drøftede formandens omtale af mødet m. m. i Bornholms Tidende. 4. Møde med Leila, udarbejde spørgsmål. VR havde udarbejdet en opsamling på de hængepartier, vi tidligere har ønsket at drøfte med socialudvalgsformanden i SOS-gruppens møde den 28. februar. Listen blev suppleret med flere spørgsmål og sendes særskilt til Ældrerådets medlemmer. 5. Bruger-Pårørenderådet. Rigtig godt møde på Klippebo den 27. januar. Vi afventer referat fra mødet ved virksomhedsleder Janike Thisen. 6. Møde i DeViKa den 2.februar. Godt møde. Vi vil høre, om Ældrerådet vil have referatet tilsendt eller blot orienteres. 7. Møde med oversygeplejerske Peter Juul. Peter er formand for driftsgruppen for sammenhængende patientforløb, der skal udmønte alle de overordnede beslutninger i samarbejdet mellem hospitalet, praksis, hjemmepleje, plejecentre og visitation. Det første møde med Peter blev desværre aflyst og et nyt forsøges aftalt til SOS-gruppens møde i maj eller juni måned. 8. Nyt fra FN dagen Annoncering efter udstillere har været bragt i lokalbladene. Gruppen er spændt på, hvor mange, der tilslutter sig på baggrund af dette, eller om de skal kontaktes personligt. 9. Handy BAT Vi har set på det udsendte materiale. RF orienterede om, at der er problemer med løsøre, som passagererne ikke kan medtage, så pårørende eller andre skal køre særskilt med disse ting, f. eks når borgeren skal på aflastning. Vi vil tage det op med gruppen og foreslår en evt. drøftelse med socialudvalgsformanden om vilkårene for

21 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 21 Handy BAT. 10. Budget 2011 Ingen kommentarer. 11. Næste møder. Mandag den 28. februar kl på Ullasvej. Mandag den 11. april kl Mandag den 9. maj kl (i stedet for den 16. maj) Mandag den 20. juni kl (i stedet for den 6. juni) 12. Eventuelt Dagsorden til ældrerådsmøde drøftet. RF orienterede om et forløb med kritisabel kontakt til skadestue og transport fra hospitalet. Leila Lindén har fået tilsendt beskrivelse af forløbet og har allerede taget handling på problemet. 9. Orientering fra Trafikkontaktrådet. Næste møde i Trafikkontaktrådet blev afholdt 10. februar Poul Ancher Hansen oplyste, at seneste møde i Trafikkontaktrådet blev aflyst, idet Trafikkontaktrådet ikke var beslutningsdygtigt pga. manglende fremmøde.

22 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden. Inge Lorentzen orienterede. 11. Orientering fra Danske Ældreråd. Inge Lorentzen orienterede. 12. Orientering fra FN s ældredags gruppen. Poul Ancher Hansen orienterer. Poul Ancher Hansen og Jan Harvest orienterede.

23 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Temadag: Ældrerådets synlighed og medier. Danske Ældreråd indbyder til temadag om Ældrerådets synlighed og medier. Hvordan præsentere Ældrerådet sine budskaber? Temadagen foregår i Høje Taastrup den 16. marts Tilmeldingsfristen er 25. februar Deltagergebyr: 750 kr. pr. person, hvortil der kommer udgifter til transport. Program og dagsorden er tidligere udsendt til Ældrerådets medlemmer. Følgende medlemmer ønsker at deltage i temadagen: Inge Lorentzen Jette Kold Carl Aage Reuss Vibeke Rivold Jan Harvest Randy Korp Deltagerne er tilmeldt. Til orientering. 14. Konference: God mad godt liv. Servicestyrelsen indbyder til konference: God mad - godt liv, styrk kvaliteten af maden til ældre. Konferencen foregår den i København den 10. marts 2011.

24 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 24 Tilmeldingsfrist: 25. februar Deltagergebyr: Gratis, men udgifter til transport. Program og dagsorden er tidligere udsendt til Ældrerådets medlemmer. Følgende medlemmer har ønsket at deltage i konferencen: Vibeke Rivold Inge Lorentzen Vibeke Rivold deltager. Inge Lorentzen er på venteliste. Til orientering. Oplyst at Inge Lorentzen også deltager, og således ikke længere er på venteliste. 15. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd Der er den 7. februar 2011 modtaget indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 16. maj 2011 i Danske Ældreråd i Nyborg. Tilmeldingsfristen er 16. marts Ældrerådet har 5 stemmeberettigede repræsentanter. Antallet fastsættes efter indbyggertal. Pris pr. deltager er 650 kr. + rejseudgifter. Den 17. maj arrangeres en ældrepolitisk konference med titlen Medborgerskab i et aktivt ældreliv. Pris for hele pakken, dvs. repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning og konference + enkeltværelse bliver ca kr. + rejseudgifter. Endelig pris for pakken vil senere blive tilsendt.

25 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 25 Indkaldelsen er 7. februar 2011 udsendt pr. mail til Ældrerådet. Ragna Folkmann og Carl Aage Reuss deltager. Såfremt andre medlemmer ønsker at deltage kontaktes sekretæren herom. 16. Antal klager, jf. lov om social service 83. Pr. 1. juli 2010 blev Klagerådet nedlagt og klager vedr. praktisk hjælp, m.m. er siden blevet behandlet af Det Sociale Nævn. Visitation Ældre har i perioden 1. juli december 2010 modtaget 4 klager. Klagerne er afgjort af Det Sociale Nævn. Om klagernes indhold kan oplyses, at en klage vedrørte fortsat hjælp til støvsugning og gulvvask og i en klage afslag på praktisk hjælp til sengeredning/dynerystning samt gulvvask 2 gange månedligt i stue og soveværelse. I begge disse sager fik kommunen medhold. De to øvrige sager blev hjemvist til fornyet behandling. Sagerne vedrørte dels en sag vedr. personlig og praktisk hjælp ud over let støtte og dels en sag der vedrørte afslag på rengøring. I forbindelse med revisitering er der i sidstnævnte sag bevilget støvsugning m.m. I 2009 behandlede Klagerådet i alt 31 klager. I 1. halvår 2010 behandlede Klagerådet 9 klager. Antal klager er således faldet i 2. halvår Til orientering.

26 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Hilsner fra Ældrerådet. Formanden og næstformanden anmoder om en drøftelse om evt. fastsættelse af retningslinjer for fremsendelse af hilsner fra Ældrerådet ved f.eks. tidligere medlemmers bisættelse/begravelse. Der fremsendes alene hilsner til medlemmer af det aktuelt siddende ældreråd. Fødselsdagshilsner til aktuelt valgte medlemmer fremsendes ved 70, 75, 80 og 85 års fødselsdage. 18. Mødeplan for Mødeplan for 2011: Tirsdag den 15. marts Tirsdag den 12. april Tirsdag den 24. maj Tirsdag den 21. juni Tirsdag den 2. august Tirsdag den 13. september Tirsdag den 25. oktober Tirsdag den 15. november Tirsdag den 13. december Mødestart kl

27 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 27 Mødestart ændres fra kl til kl med virkning fra og med mødet 15. marts Gensidig orientering. Ragna Folkmann orienterede fra møde om demensboliger i Region Hovedstaden med Katja Kaiser, der efterfølgende havde meddelt, at det er vigtigt at demensboligen er hjemlig og overskuelig og ikke om den er en 1 rums eller 2 rums bolig. 20. Eventuelt.

28 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering til pressen. Formanden orienterer pressen.

29 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 29 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt. Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Carl Aage Steenberg Reuss Vibeke Rivold

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. februar 2011...3 3. Besøg af hospitalschef

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 10. februar 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 10. februar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 10. februar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Valg af formand...3 2. Referat fra sidste møde...3 3. Høringssag - Forslag

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. juni 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Dorthe Jensen (

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl Referat Møde den 21. februar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. januar 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Høring

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. november 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lone Karakavuk ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd Pedersen ( )

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 7. august 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Christian deltog fra kl. 11 1. Velkomst

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Greve Seniorråd Fredag den 29.04.16 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Kirsten Andersen (næstformand) Sigurd Arnfred

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere